Wideoszkolenie: Zadania gmin w procedurze szacowania szkód

Jak prawidłowo sporządzić protokół szacowania szkód, spowodowanych zjawiskami pogodowymi, wpływającymi na straty w gospodarstwach rolnych? Jakie działania przyspieszą szacowanie szkód i wypłaty odszkodowań? Czy dla jednego rolnika sporządzamy dwa oddzielne protokoły dotyczące dwóch zjawisk? Szacowanie w uprawach ekologicznych - czy powinny być tak samo szacowane jak normalne uprawy, czy jednak uwzględniana procentowo strata powinna być mniejsza?

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się szacowaniem strat, spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne oraz osób przyjmujących wnioski związane z występującymi klęskami powodującymi straty w gospodarstwach rolnych.

Wideoszkolenie poprowadzi: współautor ujednoliconego wzoru protokołu szacowania strat
Podczas wideoszkolenia praktyk z dwudziestoletnim omówi istotne problemy dotyczące strat w gospodarstwach rolnych, spowodowane przez grad, deszcz, przymrozki, powodzie, nawałnice, czy inne zjawiska pogodowe, które mogą być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych, po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Prowadzący wyjaśni również co zrobić gdy np.: jedna uprawa znajduje się na więcej niż jednej kategorii glebowej i według danych z systemu susza występuje tylko w części uprawy, co jest niezgodne ze stanem faktycznym?; jeśli rolnik odmawia podpisania protokołu, ponieważ nie zgadza się z wysokością szacowania strat? Czy powtarzamy szacowanie czy pozostawiamy bez podpisu? Czy ten protokół ma moc sprawczą? Ponadto, ekspert wskaże jak sporządzać protokół szacowania szkód przez wyznaczoną komisję oraz przedstawi podstawy prawne udzielania pomocy finansowej producentowi rolnemu, w uprawach objętych zjawiskiem atmosferycznym.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co jeśli producent rolny np. w czerwcu/lipcu złoży e-wniosek o wystąpieniu suszy w uprawach dot. zbóż, a we wrześniu stwierdzi, że susza dotknęła również buraki cukrowe? Czy nadal będzie mógł zgłosić dodatkowe uprawy?
 • Co w przypadku, gdy jedna uprawa znajduje się na więcej niż jednej kategorii glebowej i według danych z systemu susza występuje tylko w części uprawy, co jest niezgodne ze stanem faktycznym?
 • Jak rozwiązać problem wynikający z braku możliwości edytowania protokołu? Co zrobić w sytuacji, w której są trudności w zakwalifikowaniu roślin do odpowiedniej grupy upraw?
 • Jak radzić sobie z koniecznością oczekiwania na protokoły częściowe, sporządzane przez inne gminy w celu sporządzenia protokołu głównego, które wydłuża całe postępowanie?
 • Jak radzić sobie z brakiem precyzyjnych zasad szacowania szkód np.: uprawy ekologiczne m.in. łąki jednokośne?
 • Szacowanie w uprawach ekologicznych - czy powinny być tak samo szacowane jak normalne uprawy, czy jednak uwzględniana % strata powinna być mniejsza?
 • Jak rozwiązać problem wynikający z ograniczeń sprzętowych? Gminy nie są w stanie zapewnić pojazdów do dotarcia do trudnych terenów objętym szacunkiem, co znacząco utrudnia realizację zadań i wydłuża czas procesu szacowania.

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Prowadzący jest współautorem ujednoliconego wzoru protokołu szacowania strat wprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do stosowania na terenie całego kraju.Przygotował materiał w postaci prezentacji z odpowiedziami na wszystkie szczegółowe zagadnienia znajdujące się w programie, którą otrzymają Państwo podczas wideoszkolenia jako materiał do wykorzystania w codziennej pracy.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Zadania gmin w procedurze szacowania szkód

 • Kto zbiera wnioski od rolników w sprawie przeprowadzenia szacowania?
 • Czy podczas zbierania wniosków trzeba zebrać również informację o poniesionych stratach?
 • Czy należy sprawdzać, czy informacje zawarte w dokumentach składanych przez rolnika, dotyczą całego gospodarstwa i wszystkich rodzajów produkcji?
 • Kto odpowiada za poinformowanie rolnika o terminie przeprowadzenia szacowania szkód?
 • W jakiej formie przekazać rolnikom informację o terminie przeprowadzenia szacowania szkód? Czy takie informacje może przekazać sołtys?
 • Czy jest koniecznością weryfikacja powierzchni gospodarstwa w oparciu o dane, będące w posiadaniu gminy?
 • Czy szacowanie szkód u rolników odbywa się wyłącznie w oparciu o lustrację w terenie? Czy można dokonać szacowania zdalnie?
 • Czy istnieje możliwość, aby rolnik przekazał bezpośrednio do urzędu wniosek, który składał w ramach wsparcia bezpośredniego do ARiMR, w celu weryfikacji danych?
 • Do procesu szacowania szkód jest zaangażowanych pięć instytucji, co znacząco spowalnia sprawne rozpoznawanie wniosków – czy można w jakiś sposób skrócić tę drogę?
 • Co jeśli producent rolny np. w czerwcu/lipcu złoży e-wniosek o wystąpieniu suszy w uprawach dot. zbóż, a we wrześniu stwierdzi, że susza dotknęła również buraki cukrowe? Czy nadal będzie mógł zgłosić dodatkowe uprawy?
 • Co w przypadku, gdy jedna uprawa znajduje się na więcej niż jednej kategorii glebowej i według danych z systemu susza występuje tylko w części uprawy, co jest niezgodne ze stanem faktycznym?
 • Czy w oświadczeniu o wielkości produkcji zwierzęcej rolnik podaje tylko zwierzęta zgłoszone do ARiMR?
 • W jakim terminie rolnik musi zgłosić straty w uprawach? Mówi się, że niezwłocznie po wystąpieniu zjawiska lub niezwłocznie po stwierdzeniu skutków niekorzystnego zjawiska - w ciągu ilu dni od wystąpienia straty rolnik musi zgłosić straty w uprawach?
 • Czy liczbę zwierząt podajemy na dzień szacowania czy na dzień wystąpienia szkody?
 • Czy średnią roczną produkcję zwierzęcą liczymy z okresu 3 lat?
 • Jak zakwalifikować w rodzaju produkcji zwierzęcej krowy trzymane do rozrodu (mamki) ?
 • Czy jeśli weźmiemy stan zwierząt to formularz wylicza przychód złotówkowy ze sprzedaży? Czy wpływa to na procentową stratę w gospodarstwie?
 • Czym różni się całkowita powierzchnia upraw w gospodarstwie rolnym od całkowitej powierzchni gospodarstwa rolnego?
 • Szacowanie w uprawach ekologicznych - czy powinny być tak samo szacowane jak normalne uprawy, czy jednak uwzględniana % strata powinna być mniejsza?
 • Prace związane ze sporządzaniem protokołów często zajmują bardzo dużo czasu, kosztem bieżących obowiązków – czy w ramach godzin nadliczbowych można ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie?

2. Zasady działania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

 • Kto występuje z wnioskiem o powołanie komisji?
 • Co musi się znajdować we wniosku o powołaniu komisji?
 • Gdzie można znaleźć wzór wniosku o powołanie komisji?
 • Z ilu osób składa się komisja?
 • Kiedy złożyć wniosek do Wojewody o powołanie komisji ds. szacowania strat skoro rolnik nie musi informować gminy, że złożył wniosek przy pomocy aplikacji?
 • Czy wśród komisji musi być przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego, izby rolniczej?
 • Czy są wymagania dotyczące wykształcenia członków komisji – wyższe lub średnie w zakresie rolnictwa, wykształcenie/doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa?
 • Czy członek komisji, który posiada własne gospodarstwo rolne, może brać udział w pracach komisji we własnym gospodarstwie?
 • Czy istnieje możliwość, aby w skład komisji wchodził członek z ARiMR, który mógłby na bieżąco weryfikować uprawy podane przez rolnika w podanym wniosku o płatność?
 • Czy możemy powołać do pracy w komisji ds. szacowania szkód przymrozkowych i gradowych pracownika ARiMR?
 • Kiedy komisja przystępuje do szacowania strat, jeżeli uległ zmianie skład osobowy?
 • Czy komisja czeka na zarządzenie Wojewody, czy przystępuje do szacowania jak najszybciej?
 • Czy jest konieczność powołania komisji przy szacowaniu szkód spowodowanych przez suszę?
 • Jaki czas ma komisja gminna na oszacowanie strat i sporządzenie dokumentów?
 • Czy komisja ma czas do zbioru plonu głównego danej uprawy?
 • Czy komisja może szacować cały areał uprawy jeśli na polu zostało np. 0.2 ha poletka kontrolnego?
 • Czy komisje mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie kosztów pracy?
 • Na czym polegał weryfikacja wniosków 5%?
 • Czy weryfikacja tych 5 % gospodarstw wylosowanych będzie spoczywać na komisji?
 • Czy weryfikację 5% wniosków musi przeprowadzić cała komisja, czy wystarczy jeden członek komisji?
 • Czy Wojewoda losuje 5% wniosków do weryfikacji przez komisję pod kątem potwierdzenia, że na danej działce rośnie zadeklarowana uprawa? Co w przypadku, jeśli rolnik w międzyczasie zebrał plon i na polu nie ma żadnej uprawy?

3.W jaki sposób wypełniamy protokół?

 • Czy wypełniamy go pismem drukowanym?
 • W ilu egzemplarzach sporządzamy protokół?
 • Jak rozumieć pojęcie koszty poniesione i nieponiesione w protokole - produkcja zwierzęca?
 • Czy jest jeden ogólnopolski wzór protokołu obowiązujący na terenie kraju? Czy każda gmina ma inny wzór, przekazany przez / właściwą Komisję Rejonową?
 • Kto podpisuje protokół?
 • Co w sytuacji jeśli rolnik odmawia podpisania protokołu, ponieważ nie zgadza się z wysokością szacowania strat? Czy powtarzamy szacowanie czy pozostawiamy bez podpisu? Czy ten protokół ma moc sprawczą?
 • Jaki mamy termin na przekazanie protokołu do Wojewody/ właściwej Komisji Rejonowej od momentu jego sporządzenia?
 • Czy po weryfikacji protokołu przez Wojewodę przekazujemy protokół producentowi rolnemu?
 • Czy kserokopia protokołu potwierdzająca zgodność z oryginałem pozostaje w aktach urzędu?
 • Czy komisja ma obowiązek sporządzić dwa protokoły zbiorcze? Jeśli tak, to jakie dane umieszcza w protokołach?
 • Czy w protokole umieszczamy informację dotyczące tego, kto jest dzierżawcą gospodarstwa, mimo że nie jest jego właścicielem?
 • Gdy rolnik posiada hodowlę koni z przeznaczeniem na rekreację, sport, jak uwzględnić je w protokole?
 • Gdzie w protokole należy wpisać uprawy, które rolnik posiada, ale dokonał szacowania części z nich w innej gminie? Czy powierzchnia ta ma wpływ na prawidłowe wyliczenie łącznej wysokości oszacowanych szkód?
 • Czy protokół ostateczny sporządza komisja powołana przez Wojewodę ze względu na siedzibę gospodarstwa rolnika? Czy sporządzamy go na podstawie protokołów indywidualnych, sporządzonych przez komisję w innych gminach?
 • Czy jest konieczna wymiana informacji między gminami w sprawie przekazania cząstkowych protokołów szkód?
 • Czy indywidualne protokoły szkód oraz zbiorcze protokoły strat sporządza się w formie elektronicznej i papierowej?
 • Czy do protokołów indywidualnych rolników wraz z załącznikami trzeba dołączyć dwa egzemplarze w formie papierowej?
 • Czy do zbiorczych protokołów strat obowiązuje forma elektroniczna – Excel oraz papierowa?
 • Czy protokoły indywidualne muszą być ułożone w segregatorach oraz ponumerowane w sposób zgodny ze zbiorczym protokołem szkód?
 • Kto może dokonać korekty protokołów indywidualnych?
 • Czy korekta może polegać na skreśleniu i złożeniu podpisu oraz daty dokonania korekty?
 • Czy komisja robi korektę protokołu z winy rolnika, który podał niewłaściwe powierzchnie? Rolnik powinien znać powierzchnie swoich działek - czy jest możliwe, aby nie było korekty, przecież rolnik podpisuje oświadczenie o prawdziwości danych?
 • Jaki termin od dnia oszacowania szkód przysługuje na złożenie protokołu wojewodzie właściwemu?
 • W jakim przypadku sporządzamy protokół końcowy? Gdzie składamy protokół oraz w jakim terminie od dnia oszacowania szkód?
 • W załączniku nr 1 po uzupełnieniu kol. nr 9 czy należy uzupełnić kol. nr 13? Podobna sytuacja załącznik nr 2 - uzupełnienie kol. nr 10 i 11? Czy rolnicy mogą się odwoływać od oszacowanych strat do Komisji, czy powinni to zrobić do Wojewody?
 • Jakie zwierzęta należy uwzględnić w załączniku nr 2? Czy należy uwzględnić zwierzęta, które posiada rolnik, czy też średnią liczbę zwierząt, sprzedanych przez niego w ciągu trzech ostatnich lat?
 • Kiedy uzupełniamy dane w kolumnie "Wysokość szkód w uprawach uwzględnionych w produkcji zwierzęcej" w zakładce - produkcja roślinna?
 • "Prosięta od jednej maciory" - liczbę jakich zwierząt należy wpisać w załączniku dotyczącym produkcji zwierzęcej?
 • Mleko krowie – co należy wpisać w złączniku?
 • W jakiej pozycji umieścić facelię? Jak przyporządkować inne rośliny?
 • Gdy rolnik wskazuje że posiada facelię na nasiona to czy uwzględniamy ją w protokole jako pozostałe plantacje nasienne?

4. Co w przypadku posiadania przez rolników gruntów na obszarze kilku gmin?

 • Gdzie są powołane komisje? Czy szacowania dokonuje się w swoim zasięgu terytorialnym?
 • Co w przypadku, gdy w gminie właściwej ze względu na siedzibę gospodarstwa rolnika nie została powołana przez Wojewodę komisja lub komisja powołana zakończyła już pracę, to kto sporządza ostateczny protokół?
 • Co w przypadku, gdy gospodarstwo rolne jest położone na obszarze dwóch województw, w którym wystąpiły szkody? Czy komisja powołana przez Wojewodę, właściwego dla miejsca położenia największej części tego gospodarstwa, sporządza protokół końcowy na podstawie protokołu oszacowania szkód, przedłożonego przez producenta rolnego? W jakim terminie przekazujemy protokół Wojewodzie?
 • W przypadku, gdy rolnik ma grunty w innej gminie ale ma tam zerowe straty to w protokole w pkt. 7 zaznaczamy że zostały uwzględnione straty z innych gmin?
 • Jeśli siedziba gospodarstwa jest w gminie, w której jest prowadzony chów zwierząt, a producent rolny ma grunty położone w sąsiednim województwie i straty szacowane są w tej drugiej gminie, czy trzeba uwzględnić produkcję zwierzęcą, z gminy w której jest siedziba gospodarstwa?
 • Co w przypadku gdy rolnik posiada grunty w dwóch gminach? Czy są potrzebne dwa protokoły? Kto sporządza protokół cząstkowy a kto zbiorczy?

5. Jakie są zasady działania aplikacji do szacowania strat spowodowanych suszą?

 • Jakie zmiany pojawią się w związku z aktualizacją aplikacji? Czy pojawią się nowe funkcjonalności?
 • Czy aplikacja jest jedyną możliwością szacowania strat suszowych przez rolników?
 • Czy, jeśli komisja nie będzie miała dostępu do aplikacji, to gmina nie będzie wiedzieć jakie uprawy podał rolnik?
 • Czy aplikacja po planowanej aktualizacji nadal będzie dotyczyć tylko suszy czy też innych zjawisk atmosferycznych? Czy będzie opcja zapisania wniosku w wersji roboczej?
 • Czy pisać protokół z oszacowania strat, jeżeli rolnik zadeklarował, że będzie składał wniosek na suszę przez aplikację, a jednak złożył wniosek na deszcz nawalny?
 • Czy pomysł z aplikacją faktycznie usprawnił szacowanie szkód spowodowanych przez suszę?
 • Czy rolnicy mają obowiązek założenia profilu zaufanego i składania wniosku przez aplikację? Jeśli tak, to kto będzie odpowiedzialny za szkolenie rolników?
 • Czy urzędnicy zobowiązani są do pomocy osobom, które chcą szacować szkody przy pomocy aplikacji?
 • Co w sytuacji, gdy rolnik nie zgadza się z oszacowaniem dokonanym w aplikacji? Czy może się od tego odwołać? Czy urzędnicy mają obowiązek rozwiązywania takich sytuacji, czy wychodzi to poza ich kompetencje?
 • Czy są przeszkody, aby zamiast profilu zaufanego wykorzystać nr rejestracyjny gospodarstwa nadany przez ARiMR?
 • Co w sytuacji gdy rolnik złożył wniosek przez aplikację i został on odrzucony przez zaniżenie szacowania i ponownie składa wniosek w urzędzie drogą tradycyjną? Czy jest taka możliwość?

Prowadzący

Jarosław Haleniuk – pracownik Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z 20-letnim doświadczeniem w tematyce szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. Współtwórca ujednoliconego wzoru protokołu szacowania strat wprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do stosowania na terenie całego kraju. Osoba doskonale zorientowana w tematyce szacowania strat i problemach jakie napotykają członkowie komisji szacujących straty w gospodarstwach rolnych. Dzięki równoległemu z pracą w administracji prowadzeniu gospodarstwa rolnego, łączy wiedzę teoretyczną z praktyką.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
04 czerwca 2024

Podobne szkolenia