Wideoszkolenie: Wspólnoty mieszkaniowe

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Co należy do kompetencji gminy, a co do zarządcy? Czy gmina odpowiada za działania najemcy? Czy wspólnota może nakazać utrzymanie minimalnej temperatury w mieszkaniach? Jak spełnić wymogi odnośnie podzielników ciepła i ciepłomierzy: czy można zrezygnować z podzielników? Jak zarządzać funduszami wspólnot? Jakich remontów gmina może odmówić, a jakich nie? Jak skrócić procedurę eksmisji i poprawnie ją przeprowadzić?

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących reprezentowaniem gminy/miasta we wspólnotach mieszkaniowych, a także do osób lub jednostek zajmujących się administrowaniem nieruchomościami w imieniu gminy/miasta.

Umowy quoad usum - wszystko, co musisz wiedzieć!
Podczas wideoszkolenia omówimy, w jakim zakresie gmina/miasto powinno uczestniczyć we wspólnocie mieszkaniowej w zgodzie ze stanem prawnym. Poruszony zostanie temat obecności dużej liczby zwierząt w lokalach, a także przedstawimy narzędzia prawne do ustalania, co należy do zadań zarządu, a do zadań zarządcy? Co może zarząd, co może zarządca? Kto zarządza funduszem remontowym, co powinien zawierać regulamin wspólnoty, a także sposoby na zwiększenie ściągania należności? Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy można zrezygnować z podzielników ciepła? Czy można nakazać otrzymywanie określonej temperatury w lokalu? Czy można jeszcze rozliczać koszty c.o. w oparciu o m2 powierzchni lokalu lub kubaturę?
 • Czy można wejść do lokalu ze służbami w przypadku kiedy planowany remont instalacji wodno – kanalizacyjnej trwa, a mieszkaniec nie wpuszcza wykonawców?
 • Jak poprawnie wyliczyć udział urzędu we wspólnocie na podstawie posiadanych nieruchomości i jak naprawić błędne wyliczenia potwierdzone aktem notarialnym?
 • Co, gdy właściciele nie chcą wpuścić nikogo w celu usunięcia awarii, która przeszkadza również innym mieszkańcom? Jak nakłonić taką osobę, żeby sama usunęła usterkę?
 • Kto i jak powinien przeprowadzić procedurę, kiedy mieszkaniec/wspólnota chce zakupić część udziałów gminy np. poddasze i zaadaptować do swoich potrzeb?
 • Co zaliczyć do części wspólnych? Za co odpowiada właściciel lokalu, a za co wspólnota mieszkaniowa?
 • Jak powinna wyglądać umowa cywilnoprawna między wspólnotami a zarządcą?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

• Wzór umowy między wspólnotami a zarządcą
• Pełnomocnictwa
• Regulamin wspólnoty
• Bilans wspólnoty
• Wzory komunikatów
• Pisma do uciążliwych klientów
• Upomnienia w drodze windykacji
• Dokumentowanie głosowania
• Dokumenty tworzone przy podejmowaniu uchwał
• Plany remontów
• Zapytanie ofertowe

Szczegółowy program szkolenia:

Omówimy umowy quoad usum oraz regulację stanów prawnych nieruchomości!

Pytania urzędników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy jest przepis nakazujący montaż ciepłomierzy w lokalach?
 • Co zrobić w przypadku kiedy: we wspólnocie Gmina ma większościowy udział , instalacja elektryczna w częściach wspólnych kwalifikuje się do wymiany, Gmina na fundusz remontowy powinna płacić co miesiąc, ale faktycznie płaci gdy roboty zostaną zrealizowane na zlecenie wspólnoty , za zgodą Gminy. Gmina twierdzi, że nie ma pieniędzy?
 • Co z uchwałą dot. kredytu z zapisem, że obowiązuje od dnia podjęcia ? Uchwała została podjęta w tym samym dniu w trybie indywidualnego zbierania głosów. Wniosek kredytowy został uruchomiony, dwóch właścicieli nie głosowało. Jeden zaskarżył uchwałę w trybie ustawowym.
 • Czy zawiadomienie o podjęciu uchwały może zostać umieszczone w skrzynce ? Czy może zostać przesłane drogą mailową? Czy zawiadomienie o zebraniu rocznym może być wysłane mailem po podpisaniu oświadczenia?
 • Czy wysyłanie skanów dokumentów wspólnoty drogą mailową , na żądanie właściciela , jest dopuszczalne ? Czy wniosek musi być dostarczony przez niego osobiście na papierze z własnoręcznym podpisem?
 • Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu i udzieleniu absolutorium – jak podejmować ? W formie jednej uchwały czy jako dwie odrębne?
 • Czy tylko zarząd wspólnoty może zbierać podpisy pod uchwałami?
 • Jak pozbyć się dzikich lokatorów , którzy nie posiadają tytułu prawnego do mieszkania, jeżeli najemca zmarł?
 • Kto powinien sporządzić operat szacunkowy w przypadku zamiaru zbycia części wspólnej (strych zaadaptowany na mieszkanie przez najemców)? Wspólnota czy najemca za zgodą wspólnoty w formie uchwały? Czy Gmina powinna sporządzić operat dodatkowo? Czy Gmina powinna ogłosić swój udział wykazem na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami?
 • Co można finansować funduszu remontowego?
 • Czy grzejnik w lokalu mieszkalnym jest częścią wspólną?
 • CO zrobić jeśli właściciele nie płacą zaliczek na pokrycie kosztów CO?
 • Co w przypadku, gdy właściciel nie chce nikogo wpuścić do mieszkania w celu usunięcia awarii, która przeszkadza innym mieszkańcom?
 • Podczas remontu dachu wykonawca odkrył szczelinę, którą przedostała się woda zalewając 4 mieszkania. Czy w takim przypadku? Szkoda powinna być pokryta z ubezpieczenia wspólnoty czy wykonawcy?
 • Co zrobić, gdy właściciel od dłuższego czasu nie udostępnia strychu kominiarzom w celu wyczyszczenia komina?
 • Co w sytuacji, gdy wspólnota nie ma zarządu, ponieważ nie ma chętnych osób, a poprzedni członkowie zrezygnowali?
 • Został wykupiony jeden lokal mieszkalny od gminy, która ma większość udziałów. Pozostała część to własność osoby prywatnej. Budynek został wyłączony z użytkowania i nie jest zamieszkiwany do chwili obecnej. Zarządca jest powołany, ale chce zrezygnować ze swojej funkcji. Czy jednostka budżetowa, która administruje zasobem gminy, może zostać powołana do pełnienia tej funkcji?
 • Czy podjęcie regulaminu wspólnoty jest obowiązkowe?
 • Czy gmina ma obowiązek mieć regulamin dla nieruchomości, które są w całości własnością gminy?
 • Co zrobić, jeżeli gmina nie ma środków finansowych na zmianę sposobu ogrzewania?

Co wchodzi w skład kompetencji gminy lub przedstawiciela względem wspólnot? Co należy do zadań zarządu, a co do zadań zarządcy? Jak poprawnie wyliczyć udział gminy we wspólnocie?

 • Co może grozić za niepowołanie wspólnoty tam, gdzie powinna być?
 • Co należy do kompetencji gminy a co do zarządcy?
 • Co wchodzi w skład kompetencji gminy lub przedstawiciela względem wspólnot?
 • Co należy do zadań zarządu a co do zadań zarządcy? Co może zarząd, co może zarządca?
 • W jakim zakresie gmina powinna uczestniczyć we wspólnocie mieszkaniowej w zgodzie ze stanem prawnym?
 • Jaka jest rola gminy we wspólnocie? Czy mając udziały, musi wyznaczać zarządcę (jednostkę), czy może uczestniczyć jako członek a wspólnotą zarządza firma prywatna wybrana przez mieszkańców?
 • Jak poprawnie wyliczyć udział gminy we wspólnocie na podstawie posiadanych nieruchomości i jak naprawić błędne wyliczenia potwierdzone aktem notarialnym?
 • Jak skorygować akt notarialny? Większością głosów czy jednomyślnością?
 • Kto i jak powinien przeprowadzić procedurę, kiedy mieszkaniec/wspólnota chce zakupić część udziałów gminy np. poddasze i zaadaptować do swoich potrzeb?
 • Czy gmina może sprzedać pomieszczenie niebędące samodzielnym lokalem, jako pomieszczenie przynależne, gdy stanowi ono wyłączą własność gminy?
 • Jak doprowadzić do pełnej prywatyzacji budynków?
 • Jak skorygować błędnie wyliczone udziały gminy we wspólnocie
 • Co zaliczyć do części wspólnych?
 • Za co odpowiada właściciel lokalu, a za co wspólnota mieszkaniowa?
 • Jakie zapisy powinna zawierać umowa cywilnoprawna między wspólnotami a zarządcą?
 • Co powinna zawierać prawidłowa umowa gminy i jednostki reprezentującej gminę we wspólnotach?
 • Jak powołuje się zarząd wspólnoty? Jak on funkcjonuje? Jak wybierać zarząd? Jak odwoływać zarząd?
 • Co należy do zadań zarządu, a co do zadań zarządcy? Co może zarząd, co może zarządca?
 • Jak zarząd wspólnoty powinien kontrolować zarządcę? Co powinien kontrolować?
 • Jaka jest procedura wypowiedzenia umowy zarządcy i kto ją przeprowadza?
 • Jak powinien się rozliczać zarząd wspólnoty?
 • Co stanowi wynagrodzenie zarządcy? Jakie elementy tam się znajdują i z czego one wynikają?
 • Jak zachęcić zarządców do posiadania licencji zarządcy nieruchomości, jako czynnik ułatwiający rozumienie zasad działania wspólnoty i współpracy z innymi jednostkami, jak np. urząd?


Zebrania i uchwały. Jak powinny przebiegać głosowania? Jak prowadzić zebrania we wspólnotach mieszkaniowych? Jak zobligować zarządcę do wypełniania swoich zadań?

 • Jak powinny funkcjonować wspólnoty mieszkaniowe?
 • Jak przebiega głosowanie uchwał?
 • Jak przyjmować uchwały?
 • Jak prawidłowo powinno przebiegać głosowanie: w oparciu o zasadę jeden właściciel jeden głos czy % udziału w wspólnocie?
 • Kiedy i jak można zmieniać zasady głosowania?
 • Jak się zaskarża uchwały wg nowych aktów prawnych czy orzeczeń sądowych?
 • Jak przegłosować uchwałę? W jaki sposób głosować uchwały?
 • Czy jeden właściciel to jeden głos, czy nie?
 • Listy zarządców podczas głosowania: niektórzy zarządcy na liście do głosowania wprowadzili opcję „wstrzymuję się od głosu” – czy to właściwe postępowanie, czy jednak może być tylko „tak” lub „nie”? Co, jeśli opcję „wstrzymuję się od głosu” wybierze większa liczba osób? Czy głosowanie jest ważne?
 • Co zrobić, gdy właściciel mieszka za granicą? Jak traktować jego głos (brak głosu) w głosowaniach?
 • Co w sytuacji, gdy żona zmarła, a nie ma rozdzielności majątkowej, nie ma wydzielonych udziałów? Jak w takiej sytuacji może głosować mąż?
 • Jak zbierać podpisy od osób starszych?
 • Jaki jest maksymalny okres na podpisywanie uchwał w trybie fizycznego spotkania i podczas trybu korespondencyjnego?
 • Kto może być pełnomocnikiem właściciela nieruchomości? Jak powinno wyglądać takie pełnomocnictwo dla urzędu, osoby prawnej i osoby fizycznej? Jak wyszczególnić jego zakres? Jak przekazać prawo do udziału w spotkaniach wraz z prawem do głosu?
 • Czy zatrudniać zarządcę z zewnątrz, czy zająć się tym samodzielnie?
 • Jaki jest zakres zarządu zwykłego w przypadku małych wspólnot, a jakie czynności już ten zarząd zwykły przekraczają?
 • Jak prowadzić zebrania we wspólnotach mieszkaniowych? Jak pisać program zebrania wspólnot mieszkaniowych?
 • Czy w przypadku małej wspólnoty niezbędna jest zgoda wszystkich właścicieli na dokonanie jakiejś czynności? Czy w razie braku takiej zgody należy sprawę kierować do sądu, czy da się to załatwić polubownie?
 • Jak wprowadzić i skutecznie zarządzać trybem korespondencyjnym działań we wspólnocie?
 • Wielu zarządców nie robi zebrań, co im grozi? Czy wina jest przesunięta w tej sprawie na zarząd?
 • Jak zobligować do terminowych spotkań we wspólnotach?
 • Jak rozumieć ustawę o własności lokali?
 • Jakie są konsekwencje dla zarządcy, gdy nie wywiązuje się ze swoich obowiązków?
 • Co, gdy zarządca nie wywiązuje się z obietnicy danej na zebraniu?
 • Jak zobligować zarządcę do wypełniania swoich zadań?
 • Jak powinien rozliczać się zarządca?
 • Jak właściwie argumentować decyzje, by zminimalizować odwołania?
 • Co powinien zawierać regulamin wspólnoty?
 • Jak stworzyć regulamin wspólnoty zgodny z prawem i wyczerpujący zasady funkcjonowania wspólnoty?


ZALICZKI NA KOSZTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ. Jakie koszty ponosi wspólnota w związku z utrzymaniem części wspólnych? Jak zarządzać funduszami wspólnot? Co może być zrobione w ramach funduszu remontowego?

 • Jakie są formy rozliczeń?
 • Czy wspólnota ma sama prowadzić księgowość, czy zatrudnić do tego księgową?
 • Jak wygląda księgowość we wspólnotach mieszkaniowych?
 • Jakie koszty ponosi wspólnota w związku z utrzymaniem części wspólnych?
 • Kto zarządza funduszem remontowym?
 • W jaki sposób zarządzać dwoma bądź trzema budynkami na jednej działce? Czy występuje wtedy jedna wspólnota, czy więcej?
 • Jak podzielić środki dla wspólnot mieszkaniowych?
 • Co jeśli część mieszkańców chce remontować piwnice a część dach?
 • Jakie są zapisy prawne mówiące o funduszu remontowym obiektów socjalnych?
 • Co robić, gdy wysokość czynszów nie pokrywa kosztów remontów i obsługi takich mieszkań i stanowią obciążenie dla budżetu gminy?
 • Kto zatwierdza plany remontowe?
 • Jak zarządzać funduszami wspólnot?
 • Jakich remontów gmina można odmówić a jakich nie?
 • Jak skutecznie odpowiedzieć na wymuszanie na gminie działań w sprawie remontów i ich kosztów?
 • Kto może narzucić wysokość składki remontowej? Co, jeśli kogoś nie stać?
 • Jak zwiększyć środki na budżet remontowy w dobie podwyżek?
 • Co może być zrobione w ramach funduszu remontowego?
 • Czy do funduszu remontowego można również wliczyć fundusz inwestycyjny?
 • Czy fundusz inwestycyjny powinien być osobnym funduszem?
 • Czy przy wspólnocie wielobudynkowej możliwe jest utworzenie funduszu remontowego osobno dla każdego budynku?


ROZLICZENIA MEDIÓW. Jak dokumentować wydatki wspólnot mieszkaniowych? Jak rozliczać media we wspólnotach mieszkaniowych? Czy można zrezygnować z podzielników ciepła?

 • Jak rozliczać wspólnoty mieszkaniowe? Jak rozliczać małe wspólnoty a jak duże?
 • Jak rozliczać straty na wodzie? Jak rozliczać media we wspólnotach mieszkaniowych?
 • Jak rozliczać wodę i media? Jak rozliczać różnice?
 • Jak postępować w przypadku nadpłat i niedopłat za media?
 • Czy nadpłaty są zwracane właścicielom lokali?
 • Czy niedopłaty pokrywa najemca, czy właściciel?
 • Jak dokumentować wydatki wspólnot mieszkaniowych?
 • Czy stawka zaliczki na centralne ogrzewanie powinna zostać przyjęta uchwałą wspólnoty?
 • Techniczne spełnienie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach
 • Jak przeprowadzić procedurę rezygnacji z podzielników ciepła?
 • Czy można zrezygnować z podzielników ciepła?
 • Czy można nakazać utrzymywanie określonej temperatury w lokalu?
 • Czy można jeszcze rozliczać koszty c.o. w oparciu o m2 powierzchni lokalu lub kubaturę?
 • Czy wspólnota może nakazać mieszkańcom utrzymanie minimalnej temperatury w mieszkaniach?
 • Jak rozliczać koszty odpadów wielkogabarytowych?
 • Kto powinien płacić za dezynfekcję, dezynsekcję lub deratyzację, jeśli stan nieczystości utrzymuje się w mieszkaniach komunalnych?


REMONTY I INWESTYCJE. Jak określić zdolność kredytową wspólnoty? Co ją obniża a co podwyższa? W jaki sposób wspólnota może wziąć kredyt?

 • Jak prawidłowo formułować zapytania ofertowe w zakresie remontów np. ocieplenie budynków?
 • Czy jeśli w przeglądzie są wpisane prace do wykonania, jest potrzebna na te prace uchwała?
 • Zalecenia z przeglądów budowlanych, jako prace wynikające z eksploatacji budynku, a nie duże remonty
 • Co w przypadku, jeśli wspólnota decyduje się na remont balkonów, a ktoś nie chce dołożyć się do remontu, bo nie ma balkonu? Nie brać od takiej osoby pieniędzy, wybudować balkon?
 • Jak przeprowadzić procedurę budowy balkonów w budynkach, w których ich nie ma?
 • Jak współpracować z konserwatorem zabytków w kwestii remontów, których celem jest poprawa bytu mieszkańców np. ocieplenie budynków, by zmniejszyć koszty ogrzewania?
 • Jak określić zdolność kredytową wspólnoty? Co ją obniża? A co podwyższa?
 • W jaki sposób pozyskać pieniądze z innego źródła?
 • Jak poradzić sobie ze spłacalnością kredytów zaciągniętych przez wspólnoty w dobie wzrostu rat?
 • Krok po kroku: w jaki sposób wspólnota może wziąć kredyt?
 • Jakie są warunki kredytowania dla wspólnot mieszkaniowych?
 • Czy wspólnota musi mieć zarządcę, jeśli chce wziąć kredyt?
 • W jaki sposób zachęcać mieszkańców, aby spłacali należności, kredyty?
 • Co w przypadku, gdy nie ma pieniędzy na remont? Zorganizować zbiórkę, zaciągnąć kredyt?


DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC WSPÓLNOTY - Jak postępować z dłużnikami?

 • Jakie są sposoby na zwiększenie ściągania należności?
 • Jak skutecznie zwiększyć stopień ściągalności długów?
 • Co zrobić w przypadku gospodarstw, które nie płacą, zanim dojdzie do licytacji takiego mieszkania?
 • Jak dochodzić zaległości? Jak postępować z dłużnikami?
 • Co, jeśli właściciel nie chce płacić zaliczek na poczet części wspólnych? Co, jeśli dach przecieka, a właściciel nie chce płacić pieniędzy na remont dachu, ponieważ uważa, że jego to nie dotyczy?
 • Jak wyegzekwować należności od właścicieli, jako członków wspólnoty mieszkaniowej? Np. nie ma środków innych niż te powszechnie znane?
 • Co jeśli komornik sądowy nie doręcza nakazu, bo nikt nie otwiera drzwi?
 • Czy zmieniły się przepisy doręczania nakazów od sądu?
 • Jak skutecznie przyśpieszyć procedury sądowe odnośnie dłużników?


LICYTACJA, EKSMISJA. Eksmisja, jako problem etyczny, mocno problematyczny, jak poprawnie ją przeprowadzić? Jak postępować z uciążliwymi mieszkańcami?

 • Co, jeśli mieszkaniec zakłóca spokój i są na niego skargi? Jak reagować? Czy taką osobę trzeba eksmitować?
 • Jak wyeksmitować osobę, która zakłóca spokój? Co jest potrzebne, aby taką osobę wyeksmitować?
 • Jak pozbyć się „dzikich lokatorów”?
 • Jak rozwiązać problem z osobami, które nie chcą się wyprowadzić?


Czy gmina odpowiada za najemcę i jego działania? Co robić, gdy w budynkach dochodzi do dewastacji? Jak przyśpieszyć audyt energetyczny wstrzymywany przez bank? Jakie możliwości ma zarządca nieruchomości w kwestii kontroli prawidłowości oświadczeń o liczbie osób zamieszkujących w lokalu?

 • Co jeśli garaże stoją na terenie nienależącym do wspólnoty? Jak uregulować taki stan? Czy należy wprowadzić dzierżawę tego terenu?
 • Jak zachęcić wspólnoty do zakupu terenów przynależnych?
 • Czy wspólnota może zatrudnić ekipę sprzątającą na własny rachunek? Jak powinna wyglądać taka procedura i jak powinna być skonstruowana umowa?
 • Jak postępować w przypadku, gdy właściciele nie chcą udostępniać lokali? Co, gdy właściciele nie chcą wpuścić nikogo w celu usunięcia awarii, która przeszkadza również innym mieszkańcom? Jak nakłonić taką osobę, żeby sama usunęła usterkę?
 • Jak wyegzekwować od mieszkańca usunięcie nagromadzonych w lokalu rzeczy? Co, jeśli mieszkaniec nie chce usunąć tych rzeczy? Wejść do mieszkania i wyrzucić te rzeczy? Jak załatwić taką sprawę, aby mieszkaniec nie złożył skargi na wtargnięcie do jego mieszkania bez jego zgody?
 • Czy istnieje możliwość wejścia do mieszkania razem z policją i usunięcia nagromadzonych rzeczy, jeśli występuje zagrożenie życia? Jak uniknąć skargi takiego mieszkańca?
 • Czy można wejść do lokalu ze służbami, w przypadku kiedy trwa planowany remont instalacji wodno–kanalizacyjnej, a mieszkaniec nie wpuszcza wykonawców?
 • Co, jeśli mieszkańcy rozkładają swoje rzeczy na klatce schodowej? Jak nakłonić ludzi do tego, aby nie wyrzucali na klatkę niepotrzebnych rzeczy albo do tego, aby je zabrali?
 • Jakie prawa ma osoba, która wykupiła mieszkanie, a jakie prawa ma osoba, która to mieszkanie wynajmuje?
 • Jak wytłumaczyć ludziom ich prawa jako osób zamieszkujących lokale komunalne?
 • Czy gmina odpowiada za najemcę i jego działania?
 • Jakie są prawne narzędzia do kontrolowania najemców sprawiających problemy, jak poradzić sobie z dodatkowym naciskiem mieszkańców wspólnoty na reakcję gminy? Co gmina powinna w takiej sytuacji zrobić?
 • Jak zwiększać świadomość lokatorów w mieszkaniach komunalnych?
 • Jakie środki ma zarządca nieruchomości w kwestii oświadczeń o liczbie osób zamieszkujących w lokalu? Co jeżeli właściciel deklaruje mniej osób niż jest naprawdę? Chodzi np. o płacenie za śmieci zgodnie z liczbą mieszkańców lokalu
 • Co robić w przypadku braku segregacji odpadów?
 • Co jeśli jedna osoba (nieuchwytna) nie segreguje śmieci, a kara przychodzi na wspólnotę? (Wspólnota jest podmiotem umowy i wspólnota dostaje karę)
 • Obecność dużej liczby zwierząt w lokalach i problemy z tego wynikające: Co w przypadku, jeśli właściciel posiada dużą liczbę zwierząt w małym lokalu? Jak pozbyć się tych zwierząt? Czy sprawę skierować do sądu, czy można załatwić to inaczej? Kto powinien pokryć koszty zanieczyszczenia przestrzeni wspólnych?
 • Jak zapobiegać niszczeniu klatek schodowych?
 • W jaki sposób zlikwidować problem niszczenia klatek schodowych przez osoby trzecie?
 • Jak postępować w przypadku dewastacji mieszkań? Czasami trzeba wykonywać prace remontowe nawet po roku od zamieszkania
 • Co robić, gdy w budynkach dochodzi do dewastacji?
 • Co należy robić z graffiti/pomazanymi klatkami?
 • Jak zrozumiale i prosto wyjaśniać mieszkańcom zawiłości prawne i administracyjne?
 • Czy sprzedaż nieruchomości należących do gminy prowadzić z bonifikatą, czy nie?
 • Jak skutecznie reagować na odwołania decyzji?
 • Kto jest właścicielem nieruchomości po śmierci właściciela?
 • Czy w ramach porozumienia gmina może przekazać środki wspólnocie, gdy ta ma udział większościowy, ale mieszkańców nie stać na swój wkład i mogliby spłacać część należności w ratach?
 • Jak zamówić audyt energetyczny nieruchomości?
 • Jak przyśpieszyć audyt energetyczny wstrzymywany przez bank? Jak skutecznie skracać długotrwałe procesy bankowe?
 • Jak przeprowadzić analizę sprzedaży nieruchomości dla wspólnot?
 • Jak wypracować własne kryteria przydzielania mieszkań w oparciu o analizę rynku?
 • Jak prawnie rozróżnić kwestię posiadania lokalu od użytkowania lub nieużytkowania?
 • Co jeśli lokal nie nadaje się do użytku, ale ktoś jest jego posiadaczem i stara się o mieszkanie komunalne?


RODO. Jak przestrzegać przepisów RODO we wspólnocie mieszkaniowej?

 • Jak dostosować regulamin wspólnoty w zgodzie z przepisami RODO?
 • Jak przeprowadzać spotkania wspólnot mieszkaniowych w zgodzie z przepisami RODO? Czy powinna być wyznaczona osoba od przestrzegania tych zasad?
 • Jak dostosować wyniki głosowań i formułę obwieszczeń, a także uchwał w zgodzie przepisami RODO?


MONITORING

 • Jak założyć monitoring, aby nie ingerować w już prywatną przestrzeń mieszkańca? Nie raz jest tak, że klatki schodowe są niszczone przez osoby trzecie i czy wtedy można założyć monitoring?
 • Jak wygląda zakładanie monitoringu w budynkach, jeśli chodzi o RODO? Jakich procedur należy przestrzegać? Czy potrzebna jest zgoda wszystkich mieszkańców?
 • Czy prywatna osoba może zamontować sobie kamerę z widokiem na podwórze? Jak w takim wypadku odnosić się do RODO? Czy w ogóle taka sytuacja jest dozwolona?
 • Jeśli zakładanie monitoringu na własną rękę jest niedozwolone, to w jaki sposób nakłonić osobę, która go założyła, do jego usunięcia? Sprzęt należy do lokatora i administrator / zarządca sam nie może usunąć takiego sprzętu.
 • Jak postąpić w przypadku uszkodzenia elewacji podczas montażu kamery /monitoringu/ anteny? Jak wyegzekwować zwrot kosztów naprawy takiej elewacji?
 • Jaki jest najlepszy program do zaliczek pomiędzy gminą a wspólnotami?

Prowadzący

Anna Krysiak - praktyk w zakresie zarządzania i administrowania wspólnotami – aktualnie Główny Specjalista do spraw wspólnot w Biurze Obsługi Wspólnot w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu (od 2017 roku). Pełnomocnik Gminy Miasta Toruń w zakresie wszystkich spraw wynikających z ustawy o własności lokali tj. wykonywania obowiązków właścicielskich Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina posiada udziały.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
07 czerwca 2024
od 599.00
26 lipca 2024
od 599.00
27 września 2024
od 599.00
29 listopada 2024

Podobne szkolenia