Wideoszkolenie: Windykacja w urzędach

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak powinno przebiegać nadawanie klauzuli wykonalności? Co znajduje się w masie upadłościowej? Jak zgłaszać wierzytelności do syndyka? Jakie są terminy i tryby zgłaszania wszystkich wierzytelności? Czy można zaksięgować odsetki od zaległości, na których jest hipoteka? Jeśli należność się przedawni, to czy powinno się wykreślić hipoteki? Jakie są sposoby odzyskiwania należności ze wszystkich upadłości konsumenckich? Jak dostarczyć pozew osobie fizycznej, która nie jest zameldowana?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów miast i gmin mających w swojej strukturze wyodrębniony wydział lub osoby zajmujące się administracyjną stroną windykacji

Czy w przypadku, gdy decyzja naliczająca opłatę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości została wydana w 2022 roku i obejmuje należności powstałe od 2019 r., to czy naliczone odsetki za rok 2019 przedawniły się po upł
Szkolenie z windykacji dla urzędów miast i gmin to nie tylko przekaz wiedzy, to przede wszystkim praktyczne narzędzie, które wyposaży uczestników w umiejętności niezbędne do skutecznej pracy. Uczestnicy szkolenia zyskają możliwość interaktywnego uczestnictwa – od pierwszych minut będą mogli zadawać pytania, co pozwoli na lepsze zrozumienie prezentowanych treści i natychmiastowe rozwianie wątpliwości. Każdy uczestnik otrzyma kompleksową dokumentację, która jest gotowa do wykorzystania od zaraz. To zbiór niezbędnych formularzy, wzorów pism i procedur, które ułatwią codzienną pracę w zakresie windykacji. Dodatkowo, skrypt szkoleniowy przygotowany przez Seweryna Robaczewskiego – eksperta w dziedzinie windykacji – zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania z programu szkolenia, co stanowi solidne wsparcie merytoryczne. 7-dniowe darmowe konsultacje z prelegentem to kolejna istotna korzyść. W ciągu tygodnia po szkoleniu uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję, aby zadać swoje pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości, które mogą pojawić się podczas wdrażania zdobytej wiedzy w praktyce. Szkolenie to przede wszystkim praktyczna wiedza. Program został opracowany na podstawie doświadczeń pracowników urzędów z całego kraju, co gwarantuje, że poruszane tematy będą odpowiadać na realne potrzeby i wyzwania związane z windykacją. Uczestnicy dowiedzą się, jak efektywnie współpracować z prawnikami i instytucjami zaangażowanymi w postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne, a także poznają terminy zgłaszania wierzytelności i sposoby na rozwiązanie typowych problemów windykacyjnych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jeśli mamy nakaz zapłaty, a w nim należność główną, odsetki i koszty postępowania sądowego, to czy termin przedawnienia biegnie 6 lat dla wszystkiego? Czy 6 lat na należność główną, a 3 lata odsetki i koszty?
 • W którym momencie zatrzymuje się naliczanie odsetek? Czy można zaksięgować odsetki od zaległości, na których jest hipoteka?
 • Kiedy dłużnik w upadłości znajduje się w małżeńskiej wspólności majątkowej, jeden upada, drugi nie - jak prowadzić windykację w tym wypadku?
 • Wyznaczony zarządca dla osoby prawnej w restrukturyzacji nie płaci bieżących kosztów - co poza pisaniem do sądu? Czy możemy prowadzić egzekucję w stosunku do masy? Jakie są możliwości egzekucji?
 • Urząd Skarbowy umarza postępowanie, a w postanowieniu przesyłają, że wobec dłużnika zastosowano konkretny środek- w jaki sposób to umorzyć, zgodnie z datą zastosowania środka, czy w momencie przedawnienia?
 • Czy odsetki zgłoszone do syndyka zatrzymują się z dniem ogłoszenia upadłości, czy rosną dalej? Jak liczyć opłaty z bieżących?
 • Skąd urząd może dowiadywać się o zbiegu egzekucji komorniczej w przypadku braku zawiadomienia przez komornika? Jak odbywa się zbieg egzekucji i jak efektywnie się nimi zająć?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzory rozstrzygnięć w sprawie udzielania ulg
 • Wzory zgłaszania wierzytelności (jakie dane, jaka podstawa prawna)?

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy przy upadłości odsetki są zatrzymywane?
 • Czy można zastosować ulgę dla użytkowania wieczystego?
 • Tytuł wykonawczy został wystawiony w 2018 roku za opłaty w latach 2016-2018. Po analizie ksiąg wieczystych okazało się, że opłatę za 2018 rok powinien uiścić nowy nabywca, co uczynił. Co z pierwotnym tytułem wykonawczym? Co ze zmianą należności? Czy wierzyciel kieruje do organu egzekucyjnego zmieniony tytuł wykonawczy?
 • Jaka jest podstawa prawna zapytania innego urzędu o dłużnika?
 • Czy w ETW są kody podstaw prawnych do wystawienia tytułu z opłaty uwłaszczeniowej?
 • Jeśli należność się przedawni, to czy powinniśmy wykreślić hipoteki?


Ulgi w spłacie należności przypadających do budżetu jednostki samorządu terytorialnego

 • Czy układ wygasa już po niezapłaceniu pierwszej raty?
 • Czy do wezwania dopisujemy, aby dłużnik przedłożył dokumenty odzwierciedlające trudne położenie strony?
 • Mamy wniosek dłużnika z prośbą o umorzenie lub rozłożenie na raty. Nie jest wskazana konkretna pomoc ani możliwe do spłaty kwoty. Czy w takiej sytuacji wezwać dłużnika do sprecyzowania tego, o jaką ulgę wnioskuje, umorzenie czy rozłożenie na raty i wskazanie wysokości rat, jakie byłby w stanie płacić?
 • przesłanki i cele udzielania ulg
 • rodzaje ulg
 • formy udzielania ulg
 • wzory rozstrzygnięć w sprawie udzielania ulg

Postępowanie windykacyjne

 • Jak podejść do egzekucji? Jak znaleźć adres dłużnika za granicą?
 • Spółka jest zawieszona, jednak nadal otrzymuje wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej za brak uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Co z egzekucją?
 • Członek zarządu spółki widniał w spółce, która ma zaległości wobec gminy. Egzekucja jest bezskuteczna. We wpisach KRS odnaleźliśmy tę samą osobę występującą w innych spółkach jako członek zarządu, ale te spółki nie posiadają zaległości wobec gminy. Czy możemy w jakiś sposób egzekwować należności od tego członka zarządu z majątku innych spółek?
 • Aktualne przepisy regulujące windykację - bieżące zmiany w ustawach
 • Które należności podlegają pod windykację urzędu, a które obsługuje Ordynacja podatkowa lub inne akty prawne?
 • Jakie są podstawy prawne podejmowanych przez urząd czynności, potrzebne dokumenty i wzory druków?
 • Kiedy można windykować należności?
 • Wzory pism, np. zgłaszanie wierzytelności (jakie dane, jaka podstawa prawna)?
 • Jakie skutki ma upadłość, układ, restrukturyzacja dla postępowania windykacyjnego?
 • Jak powinno przebiegać nadawanie klauzuli wykonalności?
 • Egzekucja jako ,,twardsza forma windykacji”Zakres kompetencji windykacyjnych urzędów miast i gmin


 • Wszystkie możliwe sposoby ściągania należności od podmiotów w zależności od typu podmiotu (np. rodzaju spółki)
 • Czy można przenieść zobowiązanie na członka zarządu albo inne osoby trzecie? Jeśli tak, to na kogo?
 • Kiedy i jakie czynności podjąć, gdy wobec dłużnika prowadzone jest postępowanie upadłościowe i w związku z nim dostajemy propozycje układu? Co zrobić przed i po układzie?
 • Czy sytuacja, kiedy dłużnik jest w upadłości konsumenckiej lub restrukturyzacji wyklucza prowadzenie postępowania windykacyjnego lub egzekucyjnego? Czy się je zawiesza? Czy to zawieszenie jest zawsze po stronie wierzyciela?Współpraca między urzędnikami a prawnikami i innymi osobami lub instytucjami zaangażowanymi w windykację


 • Które kategorie spraw należą do prawników, a które do urzędu?
 • Jakie działania może podjąć urząd wobec organów egzekucyjnych i wobec dłużnika?
 • Czy wierzyciel ma jeszcze jakieś inne prawa, poza zobowiązaniem dłużnika dokonanym przed sądem?
 • W jednostkach, w których omawianymi sytuacjami zwyczajowo zajmuje się prawnik- co ma zrobić urzędnik w sytuacjach, kiedy prawnik jest nieobecny, a sprawa jest nagła?Współpraca między urzędnikiem a syndykiem


 • Jeżeli syndyk nie płaci bieżących zobowiązań publicznoprawnych (podatku czy wieczystego użytkowania), to czy wysyłamy upomnienie na syndyka? Decyzje podatkowe szły z adresem syndyka, ale adresowane na podatnika. Czy prawidłowo?
 • Jaka jest podstawa prawna, na podstawie której wysyłamy upomnienie do syndyka?
 • Jeżeli wystawiliśmy decyzję podatkową na upadłego i wysłaliśmy ją do syndyka, to czy powinniśmy wszcząć postępowanie podatkowe do ustalenia podatku na syndyka?
 • Jak powinna przebiegać współpraca z syndykiem?
 • W jaki sposób syndyk zarządza majątkiem? Co znajduje się w masie upadłościowej?
 • Jaka jest odpowiedzialność syndyka za bieżące wydatki i długi już po ogłoszeniu upadłości?
 • Jak dochodzić roszczeń od syndyka? Jak zmusić syndyka do płacenia bieżących wierzytelności?
 • Co możemy egzekwować i czego możemy wymagać od syndyka?
 • Co powinien płacić syndyk i jak możemy go wezwać do zapłaty?
 • Czy postępowanie egzekucyjne można prowadzić na bieżące zaległości?
 • Czy odsetki zgłoszone do syndyka zatrzymują się z dniem ogłoszenia upadłości, czy rosną dalej? Jak liczyć opłaty z bieżących?
 • Jak zgłaszać wierzytelności do syndyka?
 • Jak i na jakiej podstawie egzekwować informacje od syndyka?
 • Czy spółka w likwidacji może mieć syndyka?
 • Kiedy trzeba samodzielnie szukać syndyka w przypadku zgłoszenia?
 • Czy urząd może wysłać upomnienie do syndyka albo właściciela majątku?
 • Czy syndyk spłaca masę upadłościową główną, czy spłaca też odsetki?Współpraca między urzędnikiem a komornikiem


 • Jak współpracować z komornikiem, by jak najwięcej odzyskać?
 • Jak powinna przebiegać komunikacja pomiędzy urzędem a komornikami (sądowym i skarbowym)?
 • Skąd urząd może dowiadywać się o zbiegu egzekucji komorniczej w przypadku braku zawiadomienia przez komornika? Jak odbywa się zbieg egzekucji i jak efektywnie się nimi zająć?
 • Kiedy składać odpowiednie dokumenty do komornika?


Współpraca między urzędnikiem a Urzędem Skarbowym


 • Jak współpracować z urzędem skarbowym, by jak najwięcej odzyskać?
 • Urząd Skarbowy umarza postępowanie, a w postanowieniu przesyłają, że wobec dłużnika zastosowano konkretny środek- w jaki sposób to umorzyć, zgodnie z datą zastosowania środka, czy w momencie przedawnienia?


Współpraca między urzędnikiem a doradcą majątkowym


 • Jaka jest rola doradców majątkowych?
 • Jaka jest forma przepływu informacji między organem, dłużnikiem i doradcą?


Terminy w windykacji


 • Jeśli mamy nakaz zapłaty, a w nim należność główną, odsetki i koszty postępowania sądowego, to czy termin przedawnienia biegnie 6 lat dla wszystkiego? Czy 6 lat na należność główną, a 3 lata odsetki i koszty?
 • Czy przedawnia się grzywna w celu przymuszenia, nałożona za niedopilnowanie ucznia do uczęszczania do szkoły?
 • Mamy nakaz zapłaty za zaległy czynsz mieszkalny z listopada, z roku 2016. Czy możemy jeszcze dochodzić należności lub rozłożyć dłużnikowi w ratach?
 • Czy przedawniają się należności wynikające z decyzji obciążających za pobyt w schronisku zwierząt, odebranych właścicielowi (art. 7 ust. 4 ustawy o ochronie praw zwierząt)?
 • Czy w przypadku, gdy decyzja naliczająca opłatę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości została wydana w 2022 roku i obejmuje należności powstałe od 2019 r., to czy naliczone odsetki za rok 2019 przedawniły się po upływie 3 latach?
 • Jakie są terminy i tryby zgłaszania wszystkich wierzytelności?
 • W którym momencie zatrzymuje się naliczanie odsetek?
 • Terminowość procedury w praktyce: w jaki sposób działać, żeby nie zaniechać i żeby dokonanie czynności było skuteczne? Jakie są ramy czasowe?
 • Czy zaległość się przedawnia? Omówienie przedawnień na przykładach
 • Czy odsetki biegną do terminu działań z nimi związanymi, np. do ich zablokowania czy odblokowania? Kiedy należy je zatrzymać?
 • Czy można zaksięgować odsetki od zaległości, na których jest hipoteka?
 • Czy odsetki biegną do momentu postępowania upadłościowego, czy też po jej ogłoszeniu?
 • Zaniechanie dochodzenia wierzytelności - na ile będzie to bezczynność, a na ile ochrona przed stratą kosztów poniesionych w dochodzeniu wierzytelności?
 • Jak dochodzić odsetek zasądzonych w sprawie cywilnej?
 • Czy ogłoszenie upadłości przerywa termin przedawnienia?
 • Zabezpieczenia i przedawnione zaległości - od początku do końca
 • Czy wpisy hipoteczne się przedawniają?


Praktyczne zagadnienia dotyczące postępowania windykacyjnego


 • Jak szukać członków zarządu spółki?
 • W podatku od nieruchomości występuje zaległość. Trzy osoby są współwłaścicielami nieruchomości. Dodatkowo każdy z nich ma zaległość indywidualną w opłacie za wywóz odpadów komunalnych. Czy właściwym będzie umieszczenie ich we wniosku o wpis hipoteki przymusowej i połączenie tych zobowiązań?
 • Prowadzimy bezskuteczną egzekucję wobec dłużnika. Kwota zadłużenia to około 200 tys. Ponosimy jedynie koszty komornicze. Mamy jeden tytuł wykonawczy – nakaz zapłaty. Myślimy, by zrobić wpis do hipoteki przymusowej, tylko na księdze jest już z 10 wpisów na milionowe kwoty, ogólnie należność nie do odzyskania. Czy lepszym rozwiązaniem będzie wpis na hipotekę, czy dalsze sukcesywne, bezskuteczne kierowanie egzekucji do komornika i chronienie przed przedawnieniem?
 • Na podstawie przepisów art. 112 § 1–7 i art. 112a o.p. wójt przeniósł odpowiedzialność za zaległości w podatku od nieruchomości i opłacie eksploatacyjnej na spółkę z o.o., która przejęła majątek dłużnika aktem przeniesienia własności nieruchomości na mocy umowy zlecenia doradztwa i realizacji restrukturyzacji przedsiębiorstwa i pozyskania finansowania. Dług wynosi ok. 2 mln., a dla decyzji o odpowiedzialności nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Przeniesiono tę odpowiedzialność w roku 2022, a zaległości dotyczą okresów 2010-2015 (wcześniej poprzedni dłużnik był w restrukturyzacji, którą umorzono). Czy na ściągnięcie zaległości przeniesionej mamy tylko 3 lata? Czy w tym czasie możemy indywidualnie wystawić tytuł na członka zarządu?
 • Jeżeli dłużnik nie ma żadnych dochodów, a w jego nieruchomościach prowadzona jest działalność tylko na męża, to czy można przenieść te zaległości na męża, który pracuje, jeżeli nieruchomość należy do żony?
 • Jak sprawdzić, czy nieruchomość wchodzi do majątku wspólnego?
 • Czy możemy wystawić tytuł wykonawczy na majątek wspólny?
 • Zgłaszanie wielu wierzytelności z jednego organu - czy organ musi mieć na tę okoliczność wdrożone specjalne procedury, czy powinien zgłaszać każdy organ od siebie w ramach jednego wierzyciela? Czy należy zgłosić je jako miasto i jako powiat osobno, czy zgłoszenie można połączyć razem? Czy można zgłosić jako jeden wierzyciel, czy mają to być różne zgłoszenia?
 • Jak usprawnić windykację - gdzie znaleźć upadłości i jak najprościej weryfikować upadłości? Jak szybko wyszukiwać podatników? Jak sobie radzić z upływającymi terminami?
 • Jakie są sposoby odzyskiwania należności ze wszystkich upadłości konsumenckich?
 • Co w sytuacji, kiedy dłużnik nie ma żadnych dochodów, a należność trzeba egzekwować?
 • Jak egzekwować należności, kiedy dłużnik nie płaci?
 • Jak pozaegzekucyjnie ściągać środki od dłużnika, który nie płaci?
 • Jak dostarczyć pozew osobie fizycznej, kiedy nie można uzyskać klauzuli wykonalności?
 • Jak dostarczyć pozew osobie fizycznej, która nie jest zameldowana?
 • Co w sytuacji, kiedy spółka nie wywiązuje się z postępowania układowego?
 • Gdzie szukać informacji czy dłużnik prowadzi działalność lub zaprzestał prowadzenia działalności podczas postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego?
 • Jak sprawdzić stan majątkowy dłużnika (np. czy posiada inne nieruchomości?)
 • Jak najszybciej dotrzeć do majątku dłużnika zanim go upłynni?
 • Co jeżeli majątek, który posiada dłużnik, przewyższa zaległości? Na ile organ podatkowy może sobie pozwolić, żeby koszty nie przerosły tego, ile najwięcej może odzyskać?
 • Niektóre postępowania trwają latami- jak podejść do starszych spraw upadłości lub restrukturyzacji?
 • Opodatkowanie na okres wstecz- jak to wtedy rozdzielić? Jakie będą skutki finansowe?
 • Czy można wystawiać upomnienia dla podatników w restrukturyzacji i upadłości? Na kogo wystawiać te upomnienia? Jak je windykować?
 • Kiedy dłużnik w upadłości znajduje się w małżeńskiej wspólności majątkowej, jeden upada, drugi nie - jak prowadzić windykację w tym wypadku?
 • Jakie wystawiać tytuły wykonawcze na lata nieobjęte upadłością lub restrukturyzacją?
 • Jak poradzić sobie z ,,nieuchwytnym dłużnikiem” np. nieposiadającym konta bankowego, bez możliwości ściągnięcia czy namierzenia?
 • Gdzie urzędnicy mogą dowiedzieć się o upadłości dłużnika i gdzie mają tego pilnować?
 • Czy ktoś ma obowiązek zawiadomić organ o upadłości dłużnika?
 • Czy w przypadku, jeżeli jako urząd chcemy podawać personalia dłużników i kwotę ich zadłużenia do publicznej wiadomości - czy obowiązuje nas wyrażenie zgody na takie działanie wyrażone przez Radę Gminy?
 • Długotrwałe postępowanie upadłościowe- dlaczego wspólnicy spółki ,,martwej i niedziałającej” (np. nieskładającej sprawozdań finansowych przez okres 3 lat) podejmują decyzję dotycząca postępowania upadłościowego tak późno?
 • Czy po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego można prowadzić egzekucję?
 • Wyznaczony zarządca dla osoby prawnej w restrukturyzacji nie płaci bieżących kosztów - co poza pisaniem do sądu? Czy możemy prowadzić egzekucję w stosunku do masy? Jakie są możliwości egzekucji?
 • Przykłady sposobów obsługi trudnych klientów w formie scenek (gdzie jedna osoba odgrywa trudnego klienta, a druga urzędnika)- jak się zachować, gdy klient nad sobą nie panuje, jak go uspokoić, jak przekazywać klientowi informacje, gdzie go kierować?Jak przeprowadzić egzekucję międzynarodową?


 • Gdzie kierować korespondencję?
 • Z jakich baz korzystać?
 • Gdzie zadawać pytania i szukać informacji o podatniku?Dłużnik zmarł - i co dalej? Poprawność opodatkowania i windykacji w prawie spadkowym


 • Umorzenia w sprawach spadkowych- jak poszukiwać spadkobierców, którzy mogą spłacić dług po zmarłym?
 • Co w sytuacji, kiedy spadkobiercy wielokrotnie odrzucają spadek?
 • Jak wystawiać decyzje podatkowe wobec osób, które nie odrzuciły spadku? Jak wystawiać te decyzje w sytuacji, kiedy osoba, która nie odrzuciła spadku jest ,,odległym” spadkobiercą w linii bocznej? Co z zaległościami?
 • Jakie są egzekucyjne tytuły wykonawcze i dalsze egzekucyjne tytuły wykonawcze?
 • Co ma zrobić wierzyciel - gdzie ma kierować pisma?
 • Czy wierzyciel musi czekać na pisma związane z postępowaniem, czy sam powinien się po nie zgłosić? Od kogo byłyby te pisma?
 • Co zrobić, kiedy spadkobiercy nic nie robią, żeby spadek przeszedł na nich, dług rośnie? Jak wystawić dalszy tytuł wykonawczy?

Prowadzący

Seweryn Robaczewski - Główny Specjalista w Referacie Egzekucji Administracyjnej w Wydziale Windykacji w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Równolegle wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej Kancelarii. W 2017 r. ukończył studia na kierunku prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. W 2020 r. ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. W 2021 r. złożył z pozytywnym wynikiem egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy pod numerem BD-1620. W Urzędzie Miasta Bydgoszczy zatrudniony od 2017 r.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
26 września 2024
od 549.00
05 grudnia 2024

Podobne szkolenia