Wideoszkolenie: Usuwanie drzew

Kto decyduje o miejscu nasadzeń kompensacyjnych? Od czego zależy ilość nasadzeń za usunięcie drzewa? Jak powinna wyglądać procedura usuwania drzew z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i terenu wspólnot mieszkaniowych? Kto jest stroną postępowania? Jakie są warunki usuwania drzew w pasie drogowym? Kary administracyjne za nielegalne usunięcie, uszkodzenie lub zniszczenie drzew

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone jest dla pracowników urzędów miast i gmin i starostw, osób zajmujących się postępowaniami dotyczącymi zezwolenia na usunięcie drzew oraz administracyjnych kar pieniężnych

Ponad 340 problematycznych zagadnień!
Podczas szkolenia omówimy zakres aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących usuwania drzew. Podpowiemy, jak poprawnie naliczać opłaty za ich usuwanie i jakie administracyjne kary pieniężne należy nałożyć w przypadku nielegalnego usunięcia, uszkodzenia bądź zniszczenia drzew. Podczas szkolenia poddamy dyskusji pomysł nasadzeń następczych jako alternatywę dla uiszczania opłat za usunięcie drzewa, a także kwestię usuwania drzew przez rolników. Omówimy także warunki usuwania drzew w pasie drogowym

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa oraz proces jego rozpatrzenia
 • Kto jest organem decydującym, w przypadku drzewa rosnącego na terenie należącym do gminy, Skarbu Państwa i do nieżyjących osób fizycznych?
 • Jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Jak powinno wyglądać prawidłowo przeprowadzone postępowanie w sprawie wycinki drzew na gruntach rolnych?
 • Jak powinna wyglądać procedura usuwania drzew z terenu spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych? Kto jest stroną postępowania?
 • Jakie są szczegółowe warunki usuwania drzew w pasie drogowym?
 • Jak poprawnie przeliczać opłaty? Jakie są kary za nielegalne usunięcie drzewa?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Protokół oględzin złomu lub wywrotu
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
 • Wniosek - zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew (dotyczy drzew, które rosną na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych usuwanych na cele nie związane z działalnością gospodarczą)
 • Zgłoszenie złomu lub wywrotu do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na jakie udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatnich szkoleń:

 • Co w przypadku, gdy podczas oględzin nie ma wnioskodawcy?
 • Właścicielem gruntu jest gmina. Jest czworo współwłaścicieli. Na kogo wystawić decyzję jako starostwo?
 • Czy na wizji muszą być obecni wszyscy współwłaściciele?
 • Jeżeli osoba złożyła wniosek o wydanie zezwolenia z gruntu o nieuregulowanym stanie prawnym, to czy jako posiadacz ustalamy strony postępowania?
 • Jak często można robić redukcję korony o 30%?
 • Osoba fizyczna nabyła działkę, na której znajduje się magazyn. W ostatnim czasie nie była prowadzona działalność gospodarcza. Działka jest zaniedbana i nowy właściciel chce ją uporządkować. Czy powinien złożyć zgłoszenie jako osoba fizyczna, czy wniosek? Nowy właściciel nie zamierza prowadzić tam działalności, ale działkę zakupił głównie w celach inwestycyjnych.
 • Osoba fizyczna zgłosiła zamiar usunięcia drzew bez podpisu współwłaściciela działki. Czy w celu uzupełnienia braków wzywamy zwykłym pismem, czy wydajemy postanowienie? Czy pouczamy o wniesieniu sprzeciwu od zgłoszenia w przypadku braku uzupełnień?
 • Jeżeli na oględzinach jest przedstawiciel wnioskodawcy, to czy może on wnioskować o wycinkę dodatkowych drzew?
 • Ile jest dni na przeprowadzenie oględzin od momentu złożenia wniosku?
 • Drzewo wywraca się na drugą działkę. Czy do usunięcia drzewa potrzebna jest zgoda właściciela działki, na którą spadło drzewo?
 • Osoba zgłosiła się do gminy z prośbą, ponieważ z działki sąsiada na jej działkę przechodzą gałęzie albo drzewo przechyla się w stronę jej nieruchomości i prosi, aby gmina zgłosiła się do właściciela drzewa o interwencję. Czy mamy możliwość interweniowania w tej sprawie? Czy możemy jedynie pouczyć, że osoba sama musi dojść do porozumienia z sąsiadem?
 • Czy od właścicieli działek z ogrodów działkowych powinno być zgłoszenie, czy wniosek?
 • Jeżeli z wnioskiem o usunięcie drzewa zwróci się samoistny posiadacz, to w jaki sposób ustalamy strony postępowania?
 • Jak traktujemy orzech włoski?
 • W jakich przypadkach można odmówić wydania zezwolenia dla osób fizycznych?
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zostało przesłane mailem. Czy powinniśmy wezwać do złożenia oryginału?
 • Na obszarze naszej gminy znajdują się nieużytkowane od dawna tereny górnicze. Właściciel zwrócił się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew samosiejek, ponieważ planuje wznowić działalność zgodnie z przeznaczeniem w MPZP. Co w takiej sytuacji?
 • Na kogo wydajemy decyzję, jeżeli gmina jest właścicielem, a szkoła ma trwały zarząd?
 • Czy w protokole z oględzin uwzględniamy tylko obwód drzew na wysokości 130 cm, czy też na wysokości 5 cm od podłoża w przypadku zgłoszenia?
 • Czy w okresie lęgowym konieczna jest opinia ornitologa, jeżeli osoba fizyczna ubiega się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew?
 • Jak wygląda procedura w przypadku wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa stanowiącego zagrożenie w okresie lęgowym?
 • Nadleśnictwo dostarczyło pismo o złym stanie fitosanitarnym pomnika przyrody znajdującego się na ich terenie. W skali Pacyniaka i Smolskiego – 5. Czy gmina powinna sporządzić uchwalę w sprawie zniesienia pomnika i uzgodnić z RDOŚ, jeżeli ww. drzewo nie będzie pomnikiem, to czy nadleśnictwo powinno zwrócić się z wnioskiem do gminy o wycinkę?
 • Otrzymaliśmy od przedsiębiorstwa zawiadomienie o wykonaniu nasadzeń 5 sztuk drzew. W decyzji była zawarta informacja o zwolnieniu z opłaty za usunięcie drzewa z gatunku dąb w związku z tym, że znajduje się w bliskiej odległości od budynku mieszkalnego. Korzenie niszczyły fundamenty nieruchomości. Czy w takim przypadku powinniśmy pojechać w teren po 3 latach i sporządzić notatkę służbową? Czy powinniśmy wydać decyzję w tym zakresie?
 • Jeżeli w trakcie oględzin drzew zgłoszonych do wycinki nie stwierdzimy występowania gniazd, to czy można usunąć drzewa w okresie lęgowym ptaków? Czy właściciel powinien poczekać z wycinką do zakończenia procesu lęgowego?
 • Jak wygląda procedura zgłoszenia przez właściciela zamiaru usunięcia drzew na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą, a drzewa znajdują się na działce prywatnej leżącej na obszarze parku krajobrazowego?
 • Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o wycinkę drzew w związku z budową marketu. 11 drzew z gatunku dąb pospolity, 3 drzewa z gatunku daglezja, 3 drzewa z gatunku wiśnia ptasia. Czy opłata będzie liczona za grab pospolity i daglezje? Firma chce wykonać nasadzenia na gminnych działkach w związku z projektem rewitalizacji gminnych zieleńców. Czy jako nasadzenia mogą być krzewy typu dereń biały, trzcinnik, głóg pośredni?
 • Właścicielem działki jest firma, która zgłosiła zamiar usunięcia drzew niezwiązanych z ich działalnością w celu uporządkowania działki. Drzewa są chore, poprzewracane, zaniedbane i zgniłe. Czy trzeba wydać decyzję i uwzględnić nasadzenia zastępcze? Co z opłatami?
 • Jak rolnik ma wykazać, że usunięcie drzew jest w celu przywrócenia gruntu do użytkowania rolniczego?
 • W jaki sposób ustalić wysokość opłaty za usunięcie bez zezwolenia wielopnia, gdzie jeden pień przekracza ustawowy obwód, a drugi pień nie przekracza tego obwodu?
 • Czy w przypadku, gdy zgłoszenie jest anonimowe powinniśmy jechać w teren w celu zbadania sprawy?
 • Czy na obszarze Natura 2000 można wyciąć drzewa tylko w wyjątkowych sytuacjach? Co z działkami osób fizycznych?
 • Jeżeli rolnik chce usunąć drzewa w celu przywrócenia działalności rolniczej i jest zwolniony z obowiązku zgłoszenia tego zamiaru, a mimo to chce takie zgłoszenie złożyć, to czy powinniśmy je rozpatrzyć i jechać na oględziny?
 • Osoba fizyczna jest posiadaczem działki o powierzchni 5 ha, która całkowicie jest porośnięta drzewami, nie jest lasem. Działka jest z przeznaczeniem na zabudowę jednorodzinną. Czy może wystąpić w trybie zgłoszenia o wycinkę drzew?
 • Skąd wynika, że PGE może dokonać takiej przycinki?
 • Jeżeli wydajemy postępowanie, to czy zawsze musimy wszcząć postępowanie?
 • Osoba fizyczna złożyła zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzew o obwodzie pni na wysokości 130 cm – 320 cm, 230 ccm i 180 cm. Są to świerki, brak zachwianej statyki, nieusychające. Pani przyznała, że chce je przeznaczyć na opał. Czy wójt może wnieść sprzeciw?
 • Wycinka drzew z obszaru Natura 2000. Teren przyjeziorny. Z ewidencji wynika, że teren należy do osób fizycznych i znajdują się na nim domki letniskowe, które są wynajmowane w sezonie letnim. Złożone zostały 3 wnioski: 1. wniosek – 11 drzew do wycinki, które stanowią wg wnioskodawcy zagrożenia dla domków letniskowych, 2. wniosek – 11 drzew, część uschniętych, część pod budowę przyłącza kanalizacyjnego, 3 wniosek – 4 sztuki drzew, które zagrażają bezpieczeństwu domku letniskowemu. Czy w takim przypadku możemy wydać decyzję i wskazać nasadzenia?
 • Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o wycinkę 3 drzew z powodu złego stanu fitosanitarnego. Drzewa znajdują się w pobliżu pasa drogi powiatowej, ale wnioskodawca dostarczył pismo ze starostwa, że drzewa nie są ich własnością, a dwa świerki ze względu na zachwianą statykę powinny zostać usunięte. Podczas oględzin nie został stwierdzony zły stan fitosanitarny. Czy gmina może odmówić wycinki drzew i zlecić zabieg pielęgnacyjny korony i obserwowanie stanu drzewa?
 • Prowadzone były prace wycinkowe drzew gminnych przez OSP. Część drzew została przeznaczona na opał, natomiast reszta pni została przeznaczona na doniczki, które zostaną umieszczone na terenie gminy. Czy musimy mieć protokół z zagospodarowania drewna?
 • Chcemy wykonać nasadzenia przy granicy z działką będącą własnością osoby fizycznej. Czy musimy to konsultować z sąsiadami?
 • Czy w przypadku wspólnoty wszyscy mieszkańcy muszą wyrazić zgodę na chęć dokonania wycinki, czy jedynie zarząd?
 • Kto występuje z wnioskiem o pozwolenie na wycinkę drzewa z terenu wspólnoty gruntowej wsi, jeżeli wspólnota ma ustanowioną spółkę przymusową z zarządem w postaci sołtysa? Wspólnota gruntowa wsi ma umownie wydzielone części użytkowe poszczególnych użytkowników wspólnoty. Czy ma to znaczenie przy ustalaniu własności drzewa? Czy wspólnota jest traktowana jako całość?
 • Czy do protokołu można dołączyć dokumentację fotograficzną?
 • Jeżeli na terenie cmentarza znajdują się drzewa obumarłe na użytku Ls, będące własnością gminy w trwałym zarządzie zakładu cmentarzy komunalnych, to kto wydaje zezwolenie na usunięcie drzew? Miasto na prawach powiatu.
 • Czy w przypadku wspólnoty składającej się tylko z osób fizycznych usunięcie drzewa może nastąpić na podstawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew?
 • Teren nie jest objęty MPZP. W ewidencji jest to grunt oznaczony jako teren rolny IV i V klasy, ale w rzeczywistości porośnięty roślinnością leśną (wygląda jak las, a nie przypadkowe skupisko drzew). Działka graniczy z lasem należącym do Skarbu Państwa z zarządem Nadleśnictwa. Petent zgłosił wycinkę kilku drzew z tego terenu. Jak rozpatrywać takie zgłoszenie?
 • Jak wyglądają oględziny? Czy można wejść na posesję, jeżeli właściciel nieruchomości nie wyrazi zgody?
 • Czy przed wszczęciem postępowania można wezwać do złożenia wyjaśnień?
 • Wydaliśmy decyzję o naliczeniu kary za usunięcie drzew bez zezwolenia oraz ich zniszczenie. Część kary została wskazana do pobrania, część została zawieszona. Drzewa zniszczone obumarły po 2 latach od wydania decyzji. W jaki sposób wzruszyć decyzję i pobrać opłatę za drzewa obumarłe? Czy należy wszcząć kolejne postępowanie?
 • W jaki sposób naliczyć karę, jeżeli właściciel nie będzie chciał wpuścić nas na posesję?
 • Czy karę określa się mierząc drzewo na wysokość 130 cm? Co w przypadku, gdy drzewo zostało wycięte bardzo nisko? Czy mierzymy na wysokość, która jest dostępna? Co w przypadku całkowitego braku pnia?
 • Czy każdy ze współwłaścicieli musi ponieść opłatę? Czy każdemu z nich należy wydać zaświadczenie? Czy jedna opłata w wysokości 17 zł ma być uiszczona wspólnie przez wszystkich współwłaścicieli?
 • Czy trzeba powiadomić sąsiada o zamiarze przycięcia korzeni drzewa rosnącego na jego nieruchomości?
 • Czy powinno być zgłoszenie na zabiegi pielęgnacyjne podcięcie 30% korony?
 • Co w przypadku, gdy rolnik chce usunąć drzewo o obwodzie 100 cm z terenu działki rolnej, ale po wycince nie przywróci tego obszaru do użytkowania rolniczego? Czy w takim przypadku powinno być zgłoszenie czy wniosek?
 • Co w przypadku, gdy na oględzinach okazuje się, że wnioskowane do usunięcia drzewo rośnie na działce nienależącej do wnioskodawcy? Czy umarzamy postępowanie?

1.Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa

 • Czy jest ujednolicony wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew po zmianach?
 • Czy zgłoszenie może być elektronicznie?
 • Czy należy odmówić wszczęcia postępowania osobie, która zamiast zgłoszenia wystąpiła z wnioskiem?
 • Czy zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew podpisują wszyscy posiadacze nieruchomości, czy tylko jeden z nich?
 • Czy wszyscy współwłaściciele nieruchomości muszą wyrazić zgodę na usunięcie drzew?
 • Czy zgłoszenie może złożyć jeden właściciel z upoważnieniem od pozostałych?
 • Jaka jest procedura postępowania w przypadku, gdy jest kilku współwłaścicieli? Czy każdy musi składać podpis, czy wystarczy podpis tylko jednego, wyznaczonego pełnomocnika?
 • Nieruchomość należy do 4 współwłaścicieli; czy wszyscy powinni podpisać się na zgłoszeniu wycinki drzew?
 • Czy na wniosku musi podpisać się mąż i żona?
 • Czy organ powinien posiadać informację, że wniosek o usunięcie drzewa dotyczy działki gdzie jest współwłasność małżeńska? Czy urzędnik powinien przyjąć takie zgłoszenie? Czy powinien to zweryfikować?
 • Jeżeli osoba, która zamieszkuje nieruchomość potwierdzi, że płaci podatki od 5 lat, to czy może dokonać zgłoszenia i nie brać wówczas pod uwagę innych osób, które mogłyby być współwłaścicielami?
 • Co zrobić w przypadku, gdy nie jest znane miejsce pobytu właściciela działki?
 • Kto powinien zgłosić zamiar usunięcia drzewa, rosnącego dokładnie na granicy działek? Czy muszą to zrobić obydwoje właściciele nieruchomości?
 • Jeżeli wnioskodawca złoży zgłoszenie, a w ewidencji ujawnimy, że nie jest jedynym właścicielem, to czy wtedy piszemy zwykłe pismo do niego wzywając go do uzupełnienia o oświadczenia właścicieli?
 • Czy osoba fizyczna, usuwająca drzewa pod budowę domu, robi to w formie zgłoszenia?
 • Które osoby fizyczne nie mogą korzystać z prawa do zgłoszenia zamiaru wycinki drzewa?
 • Co zrobić, jeśli zgłaszający nie figuruje w księdze wieczystej jako właściciel?
 • Czy na zgłoszeniu/wniosku muszą być podane wszystkie obwody drzew, czy może być podana szacunkowa miara w przypadku zamiaru usunięcia większej liczby drzew?
 • Czy przy zgłoszeniu przez osobę fizyczną zawsze trzeba podać powód usunięcia drzew?
 • Czy zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew też należy udostępniać w karcie czy tylko wnioski?
 • Czy przy zgłoszeniu też stosujemy art. 64?
 • W ciągu 7. dniu od wpłynięcia zgłoszenia na wycinkę drzew musimy dokonać oględzin; po oględzinach, w ciągu 7 dni wydajemy sprzeciw lub organ daje cichą zgodę, czyli osoba fizyczna po tych 7. dniach może wyciąć drzewa?
 • Od kiedy liczyć 7-dniowy termin na uzupełnienie zgłoszenia?
 • Jakie są konsekwencje rozpatrzenia zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni, np. po 3 miesiącach?

Dokonywanie oględzin

 • Czy do każdego zgłoszenia wycinki drzew trzeba wykonać oględziny?
 • Czy zawsze trzeba zawiadamiać o danych planowanych czynnościach jak oględziny?
 • Czy informację o terminie oględzin drzewa na działce prywatnej należy wysłać w formie pisemnej do wnioskodawcy, czy można ustalić datę telefonicznie?
 • Czy podczas oględzin musi być zgłaszający?
 • Czy na oględzinach musi być zawsze przedstawiciel strony?
 • Czy do oględzin drzew ze strony urzędu powinny być dwie osoby czy może być jedna osoba?
 • Czy w przypadku zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa podczas oględzin, drzewa może wskazać sąsiad (osoba postronna)? Sąsiad nie jest osobą zgłaszającą. Czy musi mieć pełnomocnictwo, czy nie jest konieczne? Czy protokół z oględzin może podpisać sąsiad wskazujący drzewa?
 • Czy istnieje możliwość przeprowadzenia oględzin w tym samym dniu co zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew do gminy?
 • Na co należy zwrócić uwagę podczas oględzin drzewa zgłoszonego do wycinki?
 • Czy należy robić dokumentację fotograficzną drzewa przeznaczonego pod wycinkę?
 • Co powinien zawierać protokół z oględzin drzew?
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia - co powinien zawierać protokół, czy oprócz gatunku drzewa i jego obwodu na wys. 50 cm powinniśmy zapisywać coś więcej, np. obwód na wysokości 130 cm, dla ewentualnych przyszłych opłat? Czy w przypadku stwierdzenia gniazda, możemy odmówić zgody na usunięcie? Na co powołać się w odmowie? A może jedynie pouczyć?
 • Czy należy udostępnić protokół z oględzin?
 • Czy kopię protokołu zostawiamy wnioskodawcy?
 • Czy powinniśmy przekazać kopię protokołu właścicielowi działki?
 • Czy można w protokole pominąć informacje o zauważonych pniach?
 • Skoro podczas spisania protokołu zgłaszający wie, że nie będzie sprzeciwu, to zgłaszający musi czekać jeszcze 14 dni na usunięcie drzew?
 • Czy złamana brzoza do 50 cm obwodu może być usunięta bez oględzin organu?
 • Od kiedy liczyć termin 21 dni na dokonanie oględzin, jeśli zgłoszenie nie jest kompletne? Czy do tego terminu wlicza się czas na doręczenie zgłaszającemu zawiadomienia o oględzinach w terenie?
 • Co w przypadku przekroczenia 21 dni na oględziny?
 • Jak zakończyć procedurę zgłoszenia? Czy dokumentem końcowym jest protokół z oględzin? Czy trzeba stworzyć dokument rozstrzygnięcia, dotyczący milczącej zgody na usunięcie?
 • Jeśli jest jedna strona postępowania, to czy musimy zawsze wysłać na koniec postępowania zawiadomienie o zebraniu dowodów i możliwości wypowiedzenia się?
 • Jak udokumentować zawiadomienie telefoniczne?

Kiedy nie trzeba dokonywać zgłoszenia

 • Kiedy nie jest konieczne zezwolenie na wycinkę drzew?
 • Kiedy wystarczy zawiadomienie o usunięciu drzewa?
 • Czy usunięcie krzewów o powierzchni nie przekraczającej 25 m2 można dokonać bez żadnego zgłoszenia/wniosku?
 • Co, jeżeli obwód drzewa przekracza obowiązek zgłoszenia?

Stan przyrody

 • W jakich sytuacjach gmina może objąć specjalną ochroną drzewo zgłoszone przez właściciela do wycinki?
 • Jak postąpić w przypadku zgłoszenia usunięcia drzewa, rosnącego na terenach objętych ochroną przyrody?
 • Co, jeśli RDOŚ nie uzgodni projektu decyzji?
 • Kwalifikacja krzewów, które można usunąć bez pozwolenia. Kiedy zezwolenie na wycięcie krzewów nie jest potrzebne i w jakich przypadkach?
 • Co rozumieć przez pojęcie „krzew”? Czy zaliczają się do tego potocznie nazywane krzaki samosiejki?
 • Jakie są zasady usuwania krzewów w skupiskach do 25 m2?
 • Co z drzewami, które mogą być zarówno krzewem jak i drzewem, np. bez, dereń, suchodrzew tatarski i in. gatunkami roślin drzewiastych, które w zależności od warunków bytowania mogą samoistnie wyrastać zarówno w formie krzewu, jak i małego drzewka? Jakie są zasady ich usuwania?
 • Jak należy traktować żywotniki zachodnie rosnące pojedynczo - jako krzew czy jako drzewo, jeśli posiada jeden pień?
 • Co w sytuacji, gdy drzewo jest wielopniowe?
 • Czy istnieje czas wycinki drzewek owocowych?
 • Czy w przypadku wydawania zezwolenia na usunięcie drzewa, które jest obumarłe, powinno nałożyć się obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych?
 • Co, jeżeli drzewo jest obumarłe i stwarza realne zagrożenie dla kamienicy?
 • Czy złom lub wywrot należy traktować jako drzewostan?
 • Jak powinien wyglądać protokół potwierdzający, że drzewo jest złomem? Czy taka sytuacja wymaga oględzin?
 • Czy usunięcie wywrotu lub złomu wymaga uzyskania zezwolenia? Kto może go usunąć, bez narażania się na posądzenie o kradzież? Czy gmina musi wydawać pozwolenie na usunięcie drzewa, które jest przewrócone?

Ptasie gniazda na drzewach przeznaczonych do wycinki

 • W jakich okresach przypada zakaz usuwania gniazd?
 • Czy organ powinien wymagać od wnioskodawcy opinii ornitologicznej, jeżeli będzie chciał wyciąć drzewa w okresie lęgowym?
 • Jeżeli na oględzinach zgłoszenia usunięcia drzewa, złożonego przez osobę fizyczną, nie stwierdzamy występowania gniazd, to czy wnioskodawca może usunąć drzewo w okresie lęgowym?
 • W jakich sytuacjach można usuwać gniazda w okresie lęgowym ptaków?
 • Jeśli stwierdzono gniazdo ptasie na drzewie, ale jest to gniazdo gołębia łownego, chronionego tylko w lasach, to RDOŚ może odmówić zgody na wycinkę?
 • Co w przypadku, gdy podczas oględzin organ stwierdza występowanie na drzewie dziupli?
 • Co w sytuacji, gdy korona drzew jest na tyle gęsta, że nie można stwierdzić, czy znajdują się na niej ptasie gniazda lub gatunki chronione?
 • Jak powinna wyglądać procedura wycinki drzewa w przypadku zgłoszenia zamiaru jego usunięcia, jeżeli w koronie znajduje się ptasie gniazdo?
 • Organ wydający decyzję wskazał budki na drzewach – czy w związku z tym musimy stwierdzić tylko obecność gatunków chronionych, czy wskazać konkretne gatunki, na jakie wnioskodawca musi uzyskać odstępstwo od RDOŚ?

2. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzewa

 • Czym różni się wydanie milczącej zgody dla właściciela, od wydania decyzji dla posiadacza?
 • Czy przy wydaniu zezwolenia podczas spisania protokołu na gruncie musi być właściciel nieruchomości?
 • Jeżeli w decyzji jest określony termin na usunięcie drzewa, to czy jego upływ powoduje wygaśnięcie decyzji?
 • Ustawa wymienia przypadki, w których urzędnik wydaje pozwolenie na wycinkę. Co w przypadkach, kiedy urzędnik wie, że drzewo jest zdrowe a ustawa o tym nie wspomina?
 • Które pomiary brać pod uwagę w wydawaniu decyzji? Czy na wysokości 5 cm czy 130 cm? Co wpisać we wniosku?
 • Czy wycięcie drzewa wymaga decyzji, czy zgłoszenia w sytuacji, gdy jego obwód wynosi 59 cm/61cm? Jak postępować, aby nie dopuścić do nadużycia ze strony inwestora?
 • Jakimi narzędziami można się posłużyć, aby przyśpieszyć wydanie zezwolenia?
 • Co w przypadku, gdy jest zgłoszone uszkodzenie systemu korzeniowego drzew, które może spowodować ich uschnięcie, a obwody tych drzew nie przekraczają obwodów wymagających zgłoszenia usunięcia?

Sprzeciw

 • Czy możemy wnieść sprzeciw na zgłoszenie?
 • W jakich przypadkach gmina może wnieść sprzeciw do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa?
 • Jak uzasadnić sprzeciw dotyczący terenu Natura 2000?
 • Czy gmina powinna prowadzić rejestr zgłoszeń zamiaru wycinki oraz rejestr sprzeciwów?

Zgłoszenia od osób prywatnych

 • Jeżeli ktoś przedłoży akt notarialny potwierdzający, że jest właścicielem, to czy powinniśmy spisać z tego notatkę i wpiąć ją do akt?
 • Jeśli wnioskodawca sam dołączył do wniosku kopię aktu, cały dokument został zeskanowany i jest w e-obiegu, jakie mogą być konsekwencje?
 • Co w przypadku, gdy mamy wątpliwość czy drzewo zgłoszone przez osobę fizyczną leży faktycznie na działce, która jest w jego posiadaniu?
 • Co w przypadku, gdy nie jesteśmy pewni, czy drzewo rośnie na działce osoby zgłaszającej? Czy oświadczenie zgłaszającego, że drzewo stanowi jego majątek jest wystarczające?
 • Co zrobić w przypadku drzew, których gałęzie przechodzą na drugą działkę, jeśli nie jest znany właściciela działki z drzewami, ani jego adresu?
 • Urządzenia przesyłowe na terenie prywatnym. Czy właściciel musi wyrazić zgodę na usunięcie drzewa, które może uszkodzić urządzenie?
 • Rozwiązywanie problemów z usuwaniem drzew dla osób prywatnych w przypadku użytkowania wieczystego. Jak to rozstrzygać, kiedy w dokumentach jest zapis tylko o właścicielu? Czy na podstawie uproszczonej procedury?
 • Na jakim etapie procesu budowy powinno być wydane zezwolenie na usunięcie drzewa? Czy zezwolenie na usunięcie drzew musi być wydane przed pozwoleniem na budowę?
 • Osoba fizyczna złożyła zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew. Na oględzinach okazało się, że drzewa są usuwane pod budowę domów jednorodzinnych. Wnioskodawca jest w trakcie podziału nieruchomości na mniejsze działki. Na jeden budynek już dostał pozwolenie, na drugi sprawa w toku. Czy powinniśmy pozostawić zgłoszenie bez rozpatrzenia i żądać od niego wniosku od zezwolenia?
 • Co zrobić z drzewami, które stwarzają zagrożenie, a rosną na gruntach prywatnych? Czy gmina może usunąć takie drzewo na swój koszt?
 • Jak powinna wyglądać procedura w przypadku wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na granicy nieruchomości i rowu melioracyjnego? Kogo należy uznać za właściciela drzewa, rosnącego na granicy posiadłości?
 • Czy wniosek na wycinkę drzew na terenie należącym do wspólnoty gruntowej (30 osób) musi być podpisany przez wszystkich członków wspólnoty gruntowej?
 • Jak wygląda zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w celu sprzedaży działki?
 • Działka jest w MPZP pod zabudowę jednorodzinną, ale rosną na niej drzewa. Co w takim przypadku?
 • Jak poprowadzić sprawę, jeżeli termin oględzin nie jest przeprowadzony w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną? Drzewa znajdują się na działce w obszarze chronionego krajobrazu. Liczba drzew zgłoszonych do usunięcia to 57 szt. a przy oględzinach właściciel przedstawił ponad 100 drzew z gatunku olsza, brzoza i topola. Czy można wydać sprzeciw w formie decyzji na wszystkie drzewa?
 • Mieszkaniec gminy usunął drzewo z nieruchomości niebędącej jego własnością. Straż miejska ustaliła dane sprawcy, po drzewie został tylko pień. Jak wygląda procedura w takiej sprawie? Czy stronami postępowania będzie sprawca i właściciel nieruchomości? Czy wzywamy strony do złożenia wyjaśnień?
 • Drzewo spełniało przesłanki do ustanowienia go pomnikiem przyrody. Rosło na działce KOWR. Właściciel sąsiedniej działki, planując wystąpić o zasiedzenie działki, wystąpił z pismem o powstrzymanie się od pochopnych czynności względem drzewa. Mimo wszczętego postępowania KOWR wystąpił do wójta z wnioskiem o usunięcie drzewa i usunął je w 2020 r. W 2021 r. postanowieniem sądu pan stał się właścicielem działki, na której rosło drzewo i wystąpił do nas o wymierzenie kary dla KOWR za jego usunięcie. Co w takiej sytuacji?

Ogrody działkowe

 • Jak powinna wyglądać procedura w przypadku usuwania drzew z rodzinnych ogrodów działkowych ROD? Czy wystarczy zgłoszenie, czy należy złożyć wniosek?
 • Czy w przypadku rodzinnych ogrodów działkowych wymagana jest zgoda gminy?

Inne organizacje

 • Jeżeli drzewo rośnie na terenie parafii, to czy usunięte może być jedynie na wniosek, nie na zgłoszenie?
 • Procedura postępowania w przypadku drzewa rosnącego na terenie cmentarza. Kto i do kogo składa wniosek o usunięcie drzewa?
 • Jak postąpić w sytuacji, jeśli organizacja ekologiczna chce być w postępowaniu na prawach „strony”?
 • Jak określić, czy dany obszar to teren lasu należący do nadleśnictwa, czy drzewa są już poza tym terenem?
 • Czy względy bezpieczeństwa są jedynym powodem wycięcia tysięcy drzew wzdłuż torów kolejowych? Jakie wymogi formalne musi spełnić zarządca linii kolejowej?
 • Czy drzewa i krzewy zagrażające bezpieczeństwu linii kolejowych mogą być usunięte bez zezwolenia? Czy w takim przypadku jest możliwe zwolnienie wnioskodawcy z opłaty za wycinkę drzew?
 • Drzewo przewróciło się podczas wichury. Gmina poprosiła OSP o uprzątnięcie. Na kim spoczywa zgłoszenie tego wywrotu do starostwa?
 • Co w przypadku częściowych wywrotów? Czy obwód drzewa ma tu znaczenie?
 • Jeżeli podczas wichury zostało złamane drzewo, a następnie zostało usunięte przez straż pożarną, to czy taki przypadek powinien być zgłoszony?
 • Właściciel działki będącej w strefie konserwatora dokonał zniszczenia drzewa rosnącego na jego posesji. Czy gmina ma obowiązek poinformować o tym fakcie konserwatora?

3. Kto jest organem decydującym, w przypadku drzewa rosnącego na terenie należącym do gminy, Skarbu Państwa i do nieżyjących osób fizycznych?

 • Kto wydaje zezwolenie, jeżeli działka, na której rośnie drzewo jest we władaniu samoistnym gminy?
 • Czy gmina może usunąć drzewo z nieruchomości gminnej we własnym zakresie? Czy musi sprzedać drewno, czy może przekazać je jednostce organizacyjnej, która opala drewnem? Czy wystarczy notatka służbowa? Czy zależy to od zarządzenia wójta?
 • Czy możemy usunąć drzewa z działki gminnej bez zezwolenia, jeśli drzewa rosną na nieruchomości, która jest objęta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej?
 • Jeżeli na działce gminnej znajdują się drzewa o obwodzie poniżej 50 cm obwodu (sosny, brzozy) to można je usunąć bez decyzji wydanej przez starostę?
 • Kto wydaje decyzje w sprawie usunięcia drzew, które w połowie znajduje się na działce osoby fizycznej, w połowie należy do gminy?
 • Co zrobić w przypadku, gdy gmina jest współwłaścicielem z osobą fizyczną, a osoba fizyczna chce wyciąć drzewo, natomiast gmina jest przeciwna? Jak wygląda postępowanie usunięcia drzewa, jeśli firma jest współwłaścicielem działki z osobą fizyczną?
 • Wycinka drzew na granicy działki osoby prywatnej z działką gminną
 • Jak postąpić w sprawie drzewa, rosnącego na terenie działki gminy, ale bardzo blisko granicy działki prywatnej. Ta osoba prywatna chce, aby drzewo zostało wycięte, ponieważ chce postawić płot i przeszkadzają jej korzenie. Drzewo jest młode i zdrowe. Jak mądrze postąpić w tej sprawie?
 • Co w przypadku, gdy drzewo rośnie na działce prywatnej a przechyla się na działkę drogową, która jest własnością gminy? Czy odpowiedzialny za usunięcie drzewa jest właściciel działki, na której rośnie drzewo, czy miasto? Kto powinien podcinać gałęzie?
 • Co zrobić z drzewami, rosnącymi na działce gminnej, na której znajduje się droga polna, służąca głównie dużym pojazdom o wysokości 3-4 m i sąsiad po lewej narzeka na gałęzie tych drzew, bo pojazdy są przez nie obijane, a sąsiad z prawej mówi, że te drzewa są wspaniałe i nie chce żebyśmy je usuwali? Drzewa znajdują się przy drodze mającej szerokość 3-3,3m.
 • Osoba prywatna zgłosiła, że na działce Skarbu Państwa znajduje się drzewo stwarzające zagrożenie. Na działce znajduje się ciek wody, ale w ewidencji gruntów nie ma informacji o własności Wód Polskich tylko Skarbu Państwa. Czy takie zgłoszenie powinniśmy przesłać do starostwa?
 • Co w sytuacji, gdy drzewo rośnie na granicy pomiędzy działką gminną, a działką WZDW? Kto rozstrzyga, czy wymaga uzgodnienia z RDOŚ-em?
 • Czy gmina może złożyć wniosek do starostwa o wycinkę drzew, jeżeli działka nie posiada księgi wieczystej? Czy należy złożyć wniosek dopiero po uzyskaniu KW?
 • Dlaczego starostwo nie wydaje zgody na usunięcie drzew, które mają mniej niż 50 cm na wysokości 130 cm?
 • Jaki organ będzie właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na granicy działek należących do Skarbu Państwa i gminy? Gmina planuje wykonanie przebudowy i remontu drogi, biegnącej wzdłuż torów kolejowych. Drzewa rosną na granicy działki drogowej, należącej do miasta oraz działki Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu PKP.
 • Według ewidencji właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, użytkownikiem wieczystym gmina, a dodatkowo jednostka pomocnicza gminy pełni trwały zarząd. Czy wystarczy zgoda użytkownika wieczystego i wniosek o usunięcie drzew złożony do starostwa?
 • Do urzędu złożono prośbę (nie na wniosku) o wydanie zezwolenia na wycinkę dużej liczby drzew, bez oznaczenia ich na mapie. Wnioskodawca wskazał działkę ewidencyjną, której jest użytkownikiem wieczystym – właściciel Skarb Państwa. Czy zgodę wydaje starosta?
 • Po zmianie ustawy dotyczącej użytkowania wieczystego wnioskujący o usunięcie drzewa, który ma zabudowania mieszkalne na działce gminnej, nadal widnieje w ewidencji jako użytkownik wieczysty. Czy urząd powinien to traktować jako zgłoszenie osoby prywatnej lub administratora, jeśli jest to spółdzielnia? Kto rozpatruje ten wniosek? Czy gmina nadal jest właścicielem takiej działki?
 • Czy można dokonać zgłoszenia usunięcia drzewa, gdy jeden z współwłaścicieli nie żyje? Czy wystarczy oświadczenie drugiej strony o śmierci współwłaściciela, czy potrzebny jest akt zgonu? Kto może złożyć wniosek o usunięcie drzewa, gdy właściciel nie żyje i toczy się postępowanie spadkowe? Czy musimy ustalać wszystkich spadkobierców? Czy to wnioskodawca jest odpowiedzialny za uzupełnienie wniosku podpisami pozostałych właścicieli? Czy w takiej sytuacji wystarczy zgłoszenie o wycięciu drzewa, czy należy złożyć wniosek?
 • Właściciel działki złożył zgłoszenie. Współwłaścicielem była żona, która zmarła, ale pan posiada akt poświadczenia dziedziczenia. Czy to wystarczy?
 • Czy dzieci mogą wystąpić z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce, która należy do zmarłej matki?
 • Co w przypadku, gdy jest wielu współwłaścicieli i jeden z nich nie żyje, a nie ma przeprowadzonej sprawy spadkowej, jednakże wszyscy chcą wycinki, bo drzewo jest uschnięte i zagraża bezpieczeństwu ludzi w pobliżu drogi?
 • Wpływa zgłoszenie o zamiarze wycinki drzew i petent mówi, że nie przeprowadzono postępowania spadkowego i nie może uzyskać zgody pozostałych właścicieli. Co w takiej sytuacji?
 • Jak postąpić w przypadku drzewa zgłoszonego do usunięcia, znajdującego się na terenie należącym do gminy oraz do dwóch nieżyjących osób fizycznych?
 • Czy w przypadku śmierci jednego z właścicieli to nieruchomość jest tylko częściowo nieuregulowana? Czy wniosek o zezwolenie można zastosować tylko w przypadku, gdy wszyscy właściciele nie żyją?
 • Jak postąpić w przypadku drzew rosnących na działce, należącej do wspólnoty gruntowej wsi, a połowa właścicieli nie żyje?

4. Jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?

 • Czy naszym obowiązkiem jest sprawdzenie stanu prawnego działki?
 • Czy do wniosku złożonego przez posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (właściciel nie żyje,) wystarczy oświadczenie, że wnioskodawca jest posiadaczem, czy też należy wymagać innych dokumentów, np. aktu zgonu? Co, jeśli do wnioskodawca załącza akt zgonu?
 • Kto może wyciąć drzewa z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Kto powinien złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Jeżeli ktoś nie ma tytułu prawnego do nieruchomości i złoży wniosek o wydanie decyzji, to czy zawiadamiamy o wszczęciu postepowania wnioskodawcę, który składa oświadczenie, że włada nieruchomością i ze względów formalnych już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wydać mu decyzję zezwalającą wycięcie drzew?
 • Czy posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym powinien złożyć wniosek o wycięcie drzew z gatunku śliwa domowa?
 • Jeżeli wszczynamy postępowanie o wydanie zezwolenia na działce o nieuregulowanym stanie prawnym, to w jaki sposób ustalić strony postępowania? Czy wysyłamy zawiadomienie tylko do wnioskodawcy?
 • Jak postępować w przypadku, gdy zagrażające upadkiem drzewo rośnie na działce o nieuregulowanym stanie prawnym?
 • Jak postępujemy w przypadku porzuconych działek bez księgi wieczystej i właściciela? Czy drzewa z porzuconych działek usuwać z pomocą służb komunalnych i straży pożarnej na koszt gminy?

5. Prowadzenie działalności gospodarczej a usuwanie drzew

 • Jak rozpoznać cel niezwiązany z działalnością gospodarczą? Jeżeli osoba, która ma na danej działce zarejestrowaną firmę i chce usunąć drzewa, to czy stanowi to cel związany z prowadzoną działalnością?
 • Czy osoba prywatna, która buduje 6 budynków mieszkalnych i nie prowadzi działalności deweloperskiej powinna złożyć zgłoszenie o zamiarze usunięcie drzew, czy wniosek o wycięcie drzew?
 • Właścicielem nieruchomości jest osoba prywatna (własność prywatna), a drzewo jest pochylone nad działką na budynek, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza. Czy usunięcie drzewa jest związane z działalnością gospodarczą? Czy składać wniosek o zezwolenie, czy zgłoszenie o zamiarze usunięcia drzewa?
 • Jaka powinna być procedura na gruncie, na którym jest prowadzona działalność gospodarcza - hala produkcyjna, a w rogu działki jest suche drzewo? Czy osoba fizyczna, która nie jest właścicielem działki, powinna płacić opłatę za jego usunięcie? Czy urząd powinien wydać decyzję czy traktować jako zgłoszenie?
 • Jak postąpić w przypadku, kiedy firma zgłasza chęć wycinki drzewa z powodu niebezpieczeństwa grożącego ludziom i mieniu? Czy nakładać opłaty na taką firmę? W jaki sposób dokonać kompensacji? Czy konieczna jest kompensacja w takim przypadku? Czy termin 15 października (chodzi o ochronę zwierząt) obowiązuje firmy? Jakie są wyjątki?
 • Czy osoba fizyczna, zgłaszając wycinkę kilkunastu drzew i mówiąca, że w miejscu tych drzew utwardzi sobie drogę, prowadzącą na jego pole, to czy można traktować to jako zgłoszenie, czy ta osoba musi złożyć wniosek, bo jest to związane z działalnością gospodarczą?
 • Jak poprowadzić procedurę, gdy wpłynął wniosek od firmy, która w imieniu firmy energetycznej będzie pełnomocnikiem w sprawie? Czy trzeba powiadomić właścicieli działek? Czy my musimy nakazać tej firmie spisać umowę z właścicielem gruntu, aby ustalić z nim odszkodowania?
 • W jaki sposób monitorować ewentualne przeznaczenie działki na cele działalności gospodarczej, z której usunięto drzewo na podstawie zgłoszenia?
 • Czy podział działki rolnej na sprzedaż pod działki budowlane, wymaga złożenia wniosku? (działalność gospodarcza)
 • Co w sytuacji, kiedy wycięte zostały drzewa pod działalność rolniczą, a wiemy, że będzie tam farma fotowoltaiczna?

6. Jak powinno wyglądać prawidłowo przeprowadzone postępowanie w sprawie wycinki drzew na gruntach rolnych?

 • Czy na gruncie rolnym powinno być zgłoszenie, czy wniosek?
 • Na jaką ustawę powołujemy się w definicji rolnika? Czy rolnik to rolnik, czy osoba fizyczna?
 • Czy rolnictwo jest działalnością gospodarczą?
 • Jakie zasady obowiązują rolników?
 • Czy rolnik musi zgłaszać w gminie chęć usunięcia drzewa?
 • Czy usunięcie pojedynczych drzew na części rolnej wymaga zezwolenia?
 • Czy należy kontrolować drzewa i krzewy usuwane przez rolników? Czy można wydać pozwolenie na usunięcie drzewa, jeśli rolnik chce wybudować na jego miejscu stodołę, kurnik, oborę, stajnię albo dojazd do pola? W jakich przypadkach musi on uzyskać zezwolenie, a w jakich może usuwać drzewa bez zezwolenia? Jaką dokumentację powinien dołączyć do wniosku?
 • Osoba fizyczna chce wyciąć drzewo pod budowę budynku gospodarczego na sprzęt rolniczy, ale twierdzi, że nie jest rolnikiem? Jak postępujemy w takim przypadku?
 • Osoba ma działkę o powierzchni 0,70 ha - użytki rolne; użytkuje działkę rolniczo i chce usunąć drzewa. Czy jej zgłoszenie traktujemy jako osoby fizycznej, czy jako działalność rolniczą?
 • Których drzew i krzewów rolnicy nie mogą usuwać z nieruchomości rolnej?
 • Czy i kiedy zwalniać rolnika z opłaty za wycinkę drzew na gruntach rolnych?
 • Czy można wydać zgodę na wycinkę drzew na gruntach rolnych objętych dopłatami?
 • Jeżeli drzewo utrudnia prace polowe, to czy rolnik składa wniosek?
 • Drzewo suche, zagraża bezpieczeństwu budynkowi gospodarczemu - czy mamy naliczyć opłatę rolnikowi?
 • W jakich przypadkach rolnicy mogą być zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu?
 • Co w przypadku, gdy rolnik nie przyznaje się, w jakim celu usuwa drzewa?
 • Jak traktować rolnika, który ma działkę rolną, jednak jest ona zalesiona i robi przecinkę pielęgnacyjną?
 • Czy rolnik może złożyć zgłoszenie na wycinkę na polu z przepisu art. 83f ust.1 pkt 3 b?
 • Czy nieużytki można przywrócić do użytkowania rolnego?
 • Czy rolnik nic nie musi zgłaszać do urzędu, jeśli chce przywrócić teren do użytkowania rolniczego?
 • Co w przypadku, gdy wpłynie do nas zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew w celu przywrócenia gruntów rolnych?
 • Jakie są zasady usuwania drzew i krzewów w przypadku przywracania gruntów do użytkowania rolniczego?
 • Jaka jest procedura przy wycince drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego? Czy rolnik może ciąć bez powiadomienia gminy i bez względu na obwód pni? Czy jest wymagana kontrola gminy? Czy po wycince jest to już działka uprawiana rolniczo?
 • Czy usunięcie 1 lub 2 drzew rosnących na gruncie rolnym można traktować jako przywrócenie gruntów, czy jednak rolnik musi o te pojedyncze sztuki występować?
 • Działka jest podzielona wg. klasoużytków na rolną i teren leśny - zadrzewiony. Do urzędu wpłynęło zgłoszenie usunięcia ok. 200 drzew z tej działki, w celu przywrócenia gruntów rolnych. Co w takiej sytuacji?
 • Lzr - czy na tych gruntach też można skorzystać z przepisu o przywracaniu gruntów do użytku rolniczego?
 • Co, jeśli rolnik chce usuwać drzewa w związku z przywróceniem gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego na terenie obszaru chronionego krajobrazu?
 • Jak powinna wyglądać procedura wydania zezwolenia na wycinkę drzew na terenie chronionego krajobrazu, jeżeli rolnik chce przywrócić teren do użytkowania rolniczego lub gdy działka jest wyznaczona pod budowę budynku mieszkalnego? Czy w takich sytuacjach jest potrzebne uzyskanie decyzji o oddziaływaniu na środowisko?
 • Wnioskodawca chce usunąć drzewa z działki sklasyfikowanej jako Lz/PsIV, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego. Czy wnioskodawca może usunąć drzewa z takiego Lz bez zezwolenia?
 • Jak rozpatrywać zgłoszenie, jeżeli mamy informację, że wnioskodawca chce wyciąć 50 drzew, żeby „wyczyścić działkę”, która ma użytek „R” albo „Rz”, ale nie ma jednoznacznego wskazania, że jest to w celu przywrócenia użytkowania rolniczego?
 • Złomy i wywroty na działce użytkowanej rolniczo. Czy wymagane są oględziny i protokół, czy można uznać, że usunięcie drzew następuje w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego?
 • Co zrobić, gdy rolnik korzystając z przepisu art. 83 f ust. 3b usuwa drzewa, ziemię przywraca do użytkowania rolniczego (obszar, który nie leży w obszarze chronionym), a gmina dostaje donosy, że rolnik niszczy przyrodę, ziemię podzielił i sprzedaje, ale jako działkę rolną o powierzchni pow. 300 arów, a w ogłoszeniach pisze, że są to działki budowlane?
 • Jakie są dalsze procedury w przypadku donosu?
 • Jeśli przed upływem 5 lat rolnik zechce wystąpić o pozwolenie na budowę na działce, z której usunął drzewo, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy zostanie na niego nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa?
 • Czy można na gruncie rolnym wyciąć drzewa bez zezwolenia, aby ten grunt przeznaczyć do użytkowania rolniczego? Czy warunkiem będzie nieużytkowanie tego gruntu przez 5 lat, skoro użytkowanie rolnicze jest działalnością gospodarczą?
 • Jaka jest podstawa prawna wydania zezwolenia dla rolnika, który dzierżawi działkę od KOWR, a chce usunąć drzewa, aby uprawiać działkę?
 • Rolnik podpisał umowę z firmą na oczyszczenie gruntów rolnych kupionych od KOWR, w celu przywrócenia do użytkowania rolniczego. Firma wzięła podwykonawcę, który usuwał drzewa i wyrwał korzenie. Do urzędu przyszedł rolnik, który miał działkę sąsiadującą z tą, na której odbywały się prace i powiadomił, że ten podwykonawca usunął mu las na dwóch działkach. Co w tym przypadku? Wykonawca nie znał granic nieruchomości?
 • KOWR wystąpił do gminy z pismem, czy gmina wyda zgodę na wycinkę 2000 drzew, jeżeli rolnik kupi działkę. W MPZP działka jest rolna. Jak postępujemy w takiej sytuacji?
 • Czy można odmówić usunięcia drzew na działce rolnej, jeżeli osoba fizyczna składa wniosek o wycinkę 30 drzew, a działka leży w planie?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy osoba fizyczna posiadająca ziemię jako pastwisko, biorąca dopłaty na to pole, zgłasza zamiar usunięcia kilku olch, z czego dwie wycięto wcześniej, uzasadniając wycinkę potrzebą usunięcia uszkodzonych przez wiatr drzew, ale nie ma żadnych na to dowodów; na miejscu brak pni. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy należy wszcząć postępowanie, jeśli jest to pastwisko?
 • Jak postąpić w przypadku nieużytkowanej działki rolnej, na której wyrósł las?
 • Użytek rolny a las – jak radzić sobie z nieaktualną ewidencją gruntów? Jak postępować w sytuacji, kiedy informacje zawarte w ewidencji gruntów są już nieaktualne?

7. Usuwanie drzew pod inwestycje

 • Czy przy wycince drzew pod inwestycję oprócz przedstawienia projektu budowlanego, w późniejszym okresie organ powinien wymagać również pozwolenia na budowę?
 • Po wizji organ posiada materiał dowodowy, z którego wynika, że usunięcie drzew jest podyktowane inwestycją. W trakcie wizji takiego zagrożenia nie stwierdzono. Wnioskodawca argumentuje usunięcie drzew z powodu tarasowania drogi pożarowej, strefy wybuchowej. Czy wzywamy wnioskodawcę do wyjaśnienia zgodnie z przepisem art. 50 k.p.a.?
 • Czy PGE może wykonywać cięcia w wysokości przekraczającej 50 % korony uzasadniając to tym, że nad drzewem idzie linia energetyczna kilka metrów wyżej?
 • Czy zapis „inwestycje liniowe celu publicznego” (art. 83d ust. 5) dotyczy wszystkich decyzji celu publicznego, czy tylko o charakterze liniowym, np. kanalizacja, wodociągi, drogi?

8. Jak powinna wyglądać procedura usuwania drzew z terenu spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych? Kto jest stroną postępowania?

 • Jak przygotować taki wniosek? Jaką dokumentację wspólnota lub spółdzielnia powinna dołączyć do wniosku?
 • Czy w przypadku wspólnoty (4 lokale) wszyscy członkowie powinni podpisać zgłoszenie? Co w przypadku, gdy nie ma zarządu?
 • Czy duża wspólnota może zamiast oświadczenia dołączyć uchwałę podpisaną przez wszystkie osoby posiadające tytuł prawny?
 • Jak przeprowadzić postępowanie dotyczące usunięcia drzewa rosnącego częściowo na działce osoby prywatnej a częściowo na działce miejskiej spółki komunalnej, ze wspólnotą mieszkaniową?
 • Jakie dokumenty musi złożyć dzierżawca, gmina, a jakie wspólnota przy wniosku o usunięcie drzewa, które zagraża budynkowi wspólnoty na działce gminnej z dzierżawcą na 20 lat?
 • Jak postąpić w przypadku wspólnoty mieszkaniowej, w której jednym ze współwłaścicieli jest firma? Czy wspólnota mieszkaniowa występuje z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzewa, czy wystarczy zgłoszenie?
 • Do gminy wpływają wnioski spółdzielni oraz wspólnot, podpisane przez zarządcę nieruchomości. Kto jest stroną – zarządca czy zarząd? Czy należałoby wymagać uzupełnienia dokumentów np. umowy, w której zarząd udzielił prawa zarządcy do występowania z wnioskiem i udziału w całej procedurze? Czy i kto ogłasza etapy postępowania mieszkańcom spółdzielni, czy wspólnoty? Czy i kto wiesza informacje na tablicy ogłoszeń w blokach?
 • Co, jeżeli mieszkańcy nie wiedzą, kto jest w zarządzie spółdzielni mieszkaniowej? W dokumentacji nie ma informacji o członkach zarządu, a mieszkańcy chcą wyciąć drzewa
 • Czy wniosek na usunięcie drzew z terenu spółdzielni mieszkaniowych możemy złożyć za zgodą większości mieszkańców, czy musi być zgoda wszystkich właścicieli?
 • Co w przypadku, gdy część członków wspólnoty nie żyje i spadkobiercy nie uregulowali sytuacji prawnej, w związku z czym nie mogą powołać zarządu?
 • Jak rozpatrywać sprzeciw mieszkańców w sprawach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych? Czy organ powinien wymagać od spółdzielni rozpatrzenia sprzeciwu?
 • Czy spółdzielnia musi dołączyć podobne oświadczenie jak wspólnota o poinformowaniu mieszkańców?
 • Kwestia spółdzielni mieszkaniowych: czym się kierować w przypadku wniosku o usunięcie zdrowych drzew, które zacieniają?
 • Spółdzielnia wykonała nasadzenia na innej działce niż wskazana w decyzji tłumacząc, że na pierwszej nie miała miejsca na nowe drzewa. Termin określony w decyzji na wykonanie nasadzeń minął. Co w takiej sytuacji?

9. Jakie są szczegółowe warunki usuwania drzew w pasie drogowym?

 • Jak wygląda procedura? Czy zawsze wymagana jest opinia RDOŚ?
 • Sprawa wycięcia drzew z granicy pasa drogowego i działki osoby fizycznej. Jaki organ powinien wydawać zezwolenie? Czy zgłoszenie czy zezwolenie?
 • Kto występuje o usunięcie drzewa: starosta, Zarząd Dróg Powiatowych, czy powiat, w sytuacji, kiedy działka i droga, na granicy której rośnie drzewo jest powiatowa?
 • Jeśli gmina jest samoistnym właścicielem drogi, to czy wniosek składa mieszkaniec i czy gmina wydaje decyzję?
 • Drzewo rośnie poza strefą konserwatorską (w pasie drogowym). Po złożeniu wniosku do starostwa, starosta umorzył postępowanie w związku z brakiem własności. Droga znajduje się pod władaniem samoistnym lub zarządem gminy. Do kogo zwrócić się z wnioskiem o usunięcie drzewa?
 • W tym roku nasza gmina przejęła w użytkowanie (umowa użyczenia nieruchomości gruntowych) pasy zieleni wzdłuż dróg krajowych w obrębie miasta. Do tej pory to GDDKiA występowała do naszej gminy o pozwolenie na wycinkę, czy teraz gmina będąc "biorącym w użyczenie" tych terenów powinna ze zgodą GDDKiA wystąpić z wnioskiem o wycinkę do starostwa?
 • Co podlega uzgodnieniu z RDOŚ?
 • Jak powinna wyglądać procedura uzgadniania projektu decyzji na usunięcie drzew przydrożnych z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska?
 • Czy do RDOŚ można przekazać kopie akt sprawy?
 • Jeśli RDOŚ nie wyrazi opinii w ciągu 30 dni, to czy traktujemy to jako zgodę milczącą?
 • Czy odmowne decyzje dla drzew rosnących w pasie drogowym należy uzgadniać z RDOŚ-em?
 • Czy pomimo odmowy uzgodnienia dyrektora RDOŚ, starosta może wydać zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym?
 • Jak powinna wyglądać procedura w przypadku stwierdzenia w zadrzewieniach przydrożnych obecności gatunków chronionych? Jakie gatunki chronione mogą występować w zadrzewieniach?
 • Jak dbać o gatunki chronione występujące w obrębie zadrzewień przydrożnych?
 • Czy zarządca drogi powinien załączyć do wniosku projekt nasadzeń zastępczych?
 • Gmina wszczęła postępowanie na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w/s wycięcia drzew z gatunku wierzba biała. Po oględzinach w terenie z ZDP stwierdzono obecność pachnicy dębowej. Czy w tej sytuacji gmina powinna przesłać do uzgodnienia decyzję odmowną do RDOŚ?
 • Co robimy w przypadku znajdującej w pasie drogowym drogi powiatowej topoli kanadyjskiej, którą starosta chce usunąć?

10. Spory sąsiedzkie przy usuwaniu drzew

 • Co zrobić, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie usunięcia drzew?
 • Co w przypadku, gdy drzewo rośnie na granicy i każdy uważa, że to jest jego drzewo, a zgłosi je tylko jeden właściciel nieruchomości?
 • Co należy zrobić w sytuacji, kiedy jest zgłoszenie o stwarzaniu zagrożenia przez drzewo, które należy do sąsiada? Sąsiad nie wyraża zgody na jego usunięcie, albo nie stać go na opłacenie fachowej firmy.
 • Czy sąsiad ma prawo wyciąć korzenie drzewa, które rośnie na sąsiedniej działce?
 • Czy uprawniony geodeta ma prawo dokonać przycinki drzewa, np. w celu ustalenia granicy działki?

11. Nasadzenia kompensacyjne

 • Jak powinna wyglądać decyzja nakazująca ponowne wykonanie nasadzeń?
 • Czy protokół z nasadzeń powinien być podpisany przez właściciela?
 • Czy oświadczenie o posadzeniu nowego drzewa to wystarczający dowód?
 • Czy zawsze jest obowiązek nowych nasadzeń? W jakich sytuacjach wnioskodawca jest zwolniony od obowiązku nasadzeń?
 • Czy można w decyzji nakazać prywatnym właścicielom nasadzenia zastępcze?
 • Co zrobić, gdy nie zostaje dostarczony w terminie plan nasadzeń zastępczych?
 • Jak prawidłowo wezwać stronę w przypadku, gdy w terminie nie wpłynie projekt nasadzeń zastępczych?
 • Czy starosta może bez konsultacji z gminą nałożyć nasadzenia zastępcze na inwestora na terenie gminy?
 • Jak postąpić, jeśli właściciel sprzedał działkę? Czy należy sprawdzać wykonanie nasadzeń?
 • Właściciel bez zgłoszenia usunął drzewo ze swojej nieruchomości. Do urzędu dzwonią mieszkańcy i informują o zajściu. Czy zamiast kary pieniężnej można narzucić nasadzenia?
 • Czy powinniśmy wysłać wezwanie, jeśli nie wpłynęła informacja o wykonaniu nasadzeń, czy sprawdzamy za 3 lata?
 • Rozliczenie opłat i nasadzeń zastępczych. Jak egzekwować opłaty i nasadzenia następcze od instytucji, które się do tego zobowiązały?
 • Jeżeli gmina wyraziła zgodę na wycinkę zdrowych drzew na terenie parafii, to czy może nałożyć obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych?
 • Co w przypadku, gdy firma, na którą była decyzja z odroczoną opłatą, wycięła drzewa i nie wykonała nasadzeń kompensacyjnych, po czym zniknęła, ale najpierw sprzedała grunt kolejnej firmie? Czy obowiązek nasadzeń przechodzi na nowego właściciela?
 • Gmina wykonała nasadzenia i zgłosiła je do starostwa. Decyzja była bez opłaty. Starostwo utrzymuje stanowisko, że przyjedzie odebrać nasadzenia dopiero za 2 lata – skąd takie terminy?
 • Czy nasadzenia mogą być w innym miejscu niż usuwane drzewa?
 • Czy w przypadku braku miejsca u wnioskodawcy można wskazać do nasadzenia działkę gminną?
 • Czy nasadzenia kompensacyjne muszą być na terenie gminy?
 • Czy można wskazać działkę w sąsiedniej gminie na nasadzenia zastępcze?
 • Jak chronić nasadzenia zastępcze?
 • Od czego zależy ilość nasadzeń za usunięcie drzewa? Jakie gatunki drzew można sadzić? Kto decyduje o miejscu nasadzeń kompensacyjnych?
 • Drzewo za drzewo: co w sytuacji, jeśli w przypadku nowych nasadzeń w kompensacji za wycinkę drzewa, sadzone są sadzonki niskiej jakości?
 • Czy w ramach rekompensaty przyrodniczej mogą być nasadzone krzewy?
 • Czy należy oceniać żywotność nasadzeń za każdym razem?
 • Ile jest czasu na sprawdzenie nasadzeń zastępczych od dokonania zgłoszenia? Co w przypadku, gdy zgłoszenie następuje w zimę?
 • Czy każde nasadzenie trzeba sprawdzać po 3 latach?
 • Jak wygląda procedura po 3 latach od nasadzeń w przypadku naliczenia opłaty? Czy zawiadamiamy o oględzinach nasadzeń i wydajemy decyzję?
 • Jak przeprowadzić procedurę po 3 latach od dnia wykonania nasadzeń zastępczych w przypadku odroczonej opłaty?
 • Drzewo nie utrzymało żywotności i zostało usunięte z przyczyn niezależnych, co to znaczy? Kto rozstrzyga, co jest przyczyną niezależną? Gmina wydaje opinie co do tego, czy nasadzenia zostały wykonane prawidłowo, czy słusznie?
 • Jakie są rozwiązania w przypadku niezachowania żywotności drzewa po 3 latach? Decyzja o ponownym nasadzeniu czy naliczenie opłaty?

12. Jak poprawnie przeliczać opłaty? Jakie są kary za nielegalne usunięcie drzewa?

 • Kiedy można odraczać opłaty za wycinkę drzew?
 • Czy wydanie zezwolenia na usunięcie drzew zawsze związane jest z opłatą skarbową?
 • Czy opłaty naliczamy tylko dla wycinki pod inwestycję?
 • Procedura naliczania opłat w związku z wycinaniem drzew pod inwestycje
 • Czy opłatę za zaświadczenie ponosi jeden z małżonków?
 • Wycenę drewna musimy zrobić sami, czy może to zrobić wykonawca składający ofertę? Czy pozyskane drewno można przeznaczyć na opał np. do świetlic wiejskich?
 • Jakie są zasady postępowania kontrolnego nieruchomości, na której zostanie przeprowadzona wycinka?
 • Jakie są uprawnienia kontrolne gminy?
 • Czy wnioskodawca musi nam przedłożyć decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, żeby skorzystać ze zwolnienia od opłaty, jeśli obwód drzewa na wys. 130 cm nie przekracza 120 cm/80 cm obwodu?
 • Jeżeli wzdłuż granicy działki rośnie duża liczba drzew, około 100 świerków, wnioskodawca chce uzyskać zezwolenie na usunięcie części drzew, ponieważ rosną w bliskiej odległości od siebie, a wycinka części poprawi kondycję pozostałych; drzewa wnioskowane do usunięcia nie wykazują oznak chorobowych. Czy konieczne jest naliczenie opłat za usunięcie?
 • Kiedy jest zwolnienie z opłat za usunięcie drzew, których obwód nie przekracza wielkości z art. 86, cel budowa hali, teren nieużytkowy, zgodnie z planem teren usługowy
 • Jeśli w ciągu 5 lat od zgłoszenia o usunięciu drzewa, osoba fizyczna otrzymuje pozwolenie na budowę, to organ wydaje obowiązek opłaty w drodze decyzji. Co w przypadku, kiedy nieruchomość zmienia właściciela? Na kogo przypada opłata? Czy na nowego właściciela, który często nie wie, że na działce znajdowało się drzewo?
 • Co w przypadku, gdy decyzja została wydana, opłata za drzewa uiszczona, ale drzewa nie zostały wycięte w wyznaczonym czasie?
 • W jakich przypadkach należy nałożyć karę za uszkodzenie lub zniszczenie drzewa?
 • Jakie kary nakładać w przypadku, gdy ktoś zniszczy drzewo przez nieumiejętne pielęgnowanie drzewa?
 • Czy nakładać karę na straż pożarną, która nie poinformowała urzędu o usunięciu drzewa?
 • Jak wygląda przebieg postępowania dotyczącego usunięcia drzew bez zezwolenia?
 • Jaka jest procedura, gdy dostajemy zgłoszenie o wycince bez zezwolenia? Czy możemy jechać w teren bez zapowiedzi?
 • Współpraca organu prowadzącego postępowanie administracyjne z instytucjami strzegącymi przestrzegania prawa (straż gminna, policja)
 • Oględziny terenowe
 • Czy podczas interwencji na zgłoszenie nielegalnej wycinki komisja musi udać się w asyście straży miejskiej/gminnej? Co w przypadku, gdy w gminie nie ma powołanej takiej straży?
 • Ustalenie stron postępowania
 • Ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wykonywanie czynności bez stosownego zezwolenia: odpowiedzialność właściciela i odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych
 • Jak ustalić odszkodowanie na rzecz właściciela nieruchomości za usunięcie drzew przez właściciela urządzeń? Kto ponosi koszty za pracę rzeczoznawcy?
 • Czy gmina może nałożyć obowiązek odszkodowania dla osób fizycznych, w przypadku gdy z ich terenu usuwane są drzewa przez właścicieli urządzeń przesyłowych np. przez zakład energetyczny?
 • Co w przypadku gdy zgłoszona została nielegalna wycinka drzew, a sprawca nie jest znany?
 • Czy można przekazać sprawę do organów ścigania w związku z brakiem osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie, zniszczenie czy nielegalną wycinkę drzew?
 • Kogo i w jakich okolicznościach wzywa się na przesłuchanie?
 • Kto i w jaki sposób prowadzi przesłuchanie świadków oraz stron?
 • Odmowa wiary określonym dowodom – co to znaczy i kiedy można zastosować?
 • Co w przypadku gdy mamy słowo przeciwko słowu w zeznaniach?
 • Jak określić szkodliwość czynu?
 • Naliczanie i pobieranie opłat za nielegalne usunięcie drzew ich uszkodzenie lub zniszczenie wysokość kary i sposób jej wyliczenia: termin płatności kary, przedawnienie.
 • Zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału przesłanki nałożenia kary
 • Jeżeli na BIP mam publicznie dostępny wykaz danych i tam umieszczam karty z wnioskiem i decyzją, czy jeszcze oprócz tego należy prowadzić wykaz?
 • Jakie są przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania drzew i ich uszkadzania i niszczenia?
 • W jakich przypadkach można umorzyć opłaty naliczone w decyzjach?
 • Drzewo rosło na działce prywatnej i wchodziło w pas drogi gminnej. Uniemożliwiało to przejazd samochodu ciężarowego, dlatego właściciel samochodu, który utknął na drodze, przyciął konar drzewa, a nie był właścicielem działki. Do urzędu wpłynął wniosek o wymierzenie kary za ten czyn. Czy można potraktować to jako stan wyższej konieczności?
 • Jeśli nie mamy dowodu na to, że drzewo było suche, to czy powinniśmy naliczyć pomniejszoną opłatę?
 • Czy za zniszczenie drzew zawiesza się karę na 5 lat, a po stwierdzeniu, że drzewa dalej rosną i nie uschły karę się umarza?
 • Czy naliczać karę za zniszczenie drzew w marcu 2021r., jeżeli drzewa zaczęły odrastać?
 • Czy następuje przesłanka do umorzenia opłaty w decyzji, gdy drzewa zostały podgryzione przez bobry, co zaburzyło ich statykę i mogą powodować zagrożenie dla łowiących wędkarzy?

13. Kodeks postępowania administracyjnego w wycince drzew

 • Jaki jest termin załatwienia sprawy?
 • Czy można zmienić decyzję zezwalającą na usunięcie drzew?
 • W jakich przypadkach wydaje się decyzję warunkową?
 • Jakie muszą zostać spełnione warunki oraz jaka jest procedura wydawania decyzji wygaszającej?
 • Co należy zrobić gdy postępowanie jest prowadzone dłużej?
 • Jak przygotować zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w KPA?
 • Czy można zawiadomić telefonicznie wnioskodawcę o oględzinach?
 • Czy można przeprowadzić przesłuchanie świadka, który zamieszkuje inną gminę?
 • W k.p.a. jest zapis o milczącej zgodzie, że należy pozostawić zapis w dokumentach na jakiej podstawie jest wyrażona milcząca zgoda. Czy w procedurze zgłoszenia należy po oględzinach sporządzić notatkę, że burmistrz nie wnosi sprzeciwu i że wyraża milczącą zgodę na usunięcie drzew?
 • Jeżeli korzenie drzewa wypiętrzają fundamenty domu, to również nie będzie przesłanki do zgody milczącej?

Prowadzący

Inżynier Magdalena Wojtowicz - pracuje w Urzędzie Miejskim w Głogowie od 2019r., przez ten okres zajmowała się pracami przy pielęgnacji zieleni miejskiej. Ukończyła studia o kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. "Zieleń jest mi bliska i dbam o to by zdobiła - a nie szpeciła nasze otoczenie."

Magister inżynier Anna Anczykowska - pracuje w Urzędzie Miejskim w Głogowie od 2004 r., przez wiele lat zajmowała się wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew. Ukończyła studia ogrodnicze (kształtowanie terenów zieleni) na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz studia podyplomowe o kierunku architektura krajobrazu na Politechnice Wrocławskiej i z zakresu administracji i zarządzania - WSB Wrocław. Ukończyła również kurs Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni - upr. nr NOT-SITO Poznań/TZ/0144/19.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
13 czerwca 2024
od 599.00
17 września 2024
od 599.00
13 listopada 2024
od 599.00
30 grudnia 2024

Podobne szkolenia