Wideoszkolenie: Upadłość konsumencka

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak prowadzić windykację należności od dłużnika w upadłości, likwidacji lub w restrukturyzacji – instruktaż krok po kroku. Planowane zmiany w ustawie Prawo restrukturyzacyjne. Jak efektywnie posługiwać się Krajowym Rejestrem Zadłużonych? Najnowsze zmiany w sposobie określenia wierzyciela i pełnomocnika w sporządzanym za pośrednictwem systemu KRZ wniosku. Jak radzić sobie z szybko upływającymi terminami? Nowe zasady liczenia terminu przedawnienia kosztów upomnień. Nowe regulacje w doręczeniach

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do urzędów miast i gmin mających w swojej strukturze wyodrębniony wydział lub osoby zajmujące się administracyjną stroną windykacji długu od dłużnika, wobec którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne

xx

Omówimy zmiany w prawie restrukturyzacyjnym, a także w KRZ. Otrzymacie Państwo informacje o nowych zasadach liczenia terminu przedawnienia kosztów upomnień, a także nowe regulacje w doręczeniach
Program jest zbiorem pytań zadanych przez pracowników urzędów miast i gmin z całego kraju, którzy zajmują się windykacją należności od dłużnika w upadłości lub restrukturyzacji. Podczas szkolenia odpowiemy na wszystkie pytania znajdujące się w programie oraz na pytania, które pojawią się podczas trwania szkolenia. Wyjaśnimy czynności, które powinien wykonać urzędnik zajmujący się windykacją zaległości od dłużnika w upadłości i restrukturyzacji. Przedstawimy instruktaż postępowania od przyjęcia informacji o postępowaniu aż po jego faktyczne zakończenie. Przybliżymy zakres kompetencji windykacyjnych urzędów miast i gmin oraz zasady współpracy z prawnikami i instytucjami zaangażowanymi w postepowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Na szkoleniu zostaną omówione terminy i tryby zgłaszania wierzytelności. Pokażemy również gotowe rozwiązania sytuacji sprawiających problemy, posługując się praktycznymi przykładami dotyczącymi postepowania z dłużnikiem w upadłości lub restrukturyzacji. Uwaga - decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Omówienie wszystkich możliwych sposobów ściągania należności od podmiotów w upadłości w zależności od typu tego podmiotu (np. rodzaju spółki)
 • Procedura postępowania w momencie otrzymania informacji o postępowaniu upadłościowym lub w restrukturyzacji
 • Jakie obowiązki ma wierzyciel po ogłoszeniu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego dłużnika?
 • Jak efektywnie i szybko założyć konto w elektronicznym rejestrze KRZ? Jakie dokumenty dołączyć do elektronicznego konta?
 • Jak zgłaszać wierzytelności do syndyka?
 • Jak i na jakiej podstawie egzekwować informacje od syndyka?
 • Jakie są terminy i tryby zgłaszania wszystkich wierzytelności?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wezwanie/upomnienie do syndyka
 • Wezwanie do zarządcy lub nadzorcy
 • Uzasadnienie - Wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego
 • Stanowisko wierzyciela w sprawie umorzenia wierzytelności bez planu spłaty
 • Zastrzeżenia wierzyciela w sprawie przedstawionych propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Pismo do likwidatora spółki (2 wzory)
 • Wezwanie do spadkobiercy
 • Wzór pełnomocnictwa do założenia konta podmiotu w KRZ
 • Wzór pisma do likwidatora
 • Restrukturyzacja - układ zastrzeżenia

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie szkolenia:

Otrzymają Państwo:

 • Informacje dotyczące planowanej nowelizacji przepisów ustawy prawo restrukturyzacyjne
 • Pełne informacje dotyczące zmian w sposobie określania wierzyciela i pełnomocnika w sporządzanym za pośrednictwem systemu KRZ wniosku
 • A także omówienie sposobów prowadzenia windykacji wobec dłużników w upadłości, likwidacji lub restrukturyzacji

Szczegółowy program szkolenia:

Elektroniczne zgłaszanie wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych - instruktaż postępowania „krok po kroku”


 • W jaki sposób wpisać wierzytelność w zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu wobec dłużnika alimentacyjnego, gdzie były wypłaty świadczeń przez 9 okresów świadczeniowych? Czy każdy miesiąc osobno, czy sumę zadłużenia za 9 okresów?
 • PRZYKŁAD: data ogłoszenia upadłości: 10.08.2023 r. Czy do zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości zgłaszamy ratę płatną do 15.08.2023 r.? Czy dzielimy ratę na dni i zgłaszamy tylko za 10 dni sierpnia?
 • Decyzja podatkowa została doręczona przed ogłoszeniem upadłości, natomiast termin płatności przypada na dzień po ogłoszeniu. Czy zobowiązanie podatkowe zgłaszamy do masy upadłości, czy traktujemy je jako zobowiązanie bieżące, za które odpowiada syndyk?
 • Czy w celu zgłoszenia wierzytelności czekamy na pismo od syndyka, czy sami musimy śledzić, w jakim czasie to zrobić?
 • Kto może założyć konto w KRZ dla urzędu?
 • Kto powinien być upoważniony do wglądu do KRZ?
 • Na koncie podatkowym jest podatek od nieruchomości za cały 2023 rok. Upadłość została ogłoszona 17.03.2023. Czy w zgłoszeniu wierzytelności do syndyka wykazujemy podatek za cały 2023 rok? Czy tylko pierwszą ratę podatku płatną do 15.03.2023r.?
 • Czy organ podatkowy ma obowiązek założyć konto w KRZ?
 • Czy załączniki do zgłoszenia wierzytelności muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego? Czy nie trzeba potwierdzać za zgodność?
 • Czy w KRZ możemy wpisać również dłużników, którzy nie są dłużnikami w upadłości?
 • Czy pełnomocnictwo musi być potwierdzone notarialnie czy wystarczy za zgodność z oryginałem?
 • Podatnik zalega z podatkiem od nieruchomości za 3 lata, tj. 12 rat, każda rata ma inny termin płatności. Czy w jednym zgłoszeniu wierzytelności jest możliwość wpisania tych 12 rat? Czy można rozbudowywać zgłoszenie wierzytelności do dowolnej liczby rat podatku? Czy jest określona liczba miejsc do wypełnienia?
 • W którym miejscu w KRZ jest umieszczone postanowienie sądu o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego?

 • Czy rozpoczęte kilka lat wcześniej postępowania nadal prowadzi się w formie tradycyjnej? Czy te postępowania nie będą przenoszone do KRZ?
 • Czy do wpisu do KRZ potrzebne są uchwały rady miasta?
 • Czy wniosek o zgłoszenie może podpisać ktoś inny poza radcą prawnym?
 • Czy logowanie do konta jednostki odbywa się wyłącznie przez konto prywatne?
 • W urzędzie mamy konto założone bezpośrednio na prezydenta miasta. Czy potwierdzone za zgodność kopie dokumentów, po podpisaniu wysyłamy do syndyka?
 • Czy zgłoszenie robi bezpośrednio prezydent i jego podpis uwierzytelnia wysyłkę?
 • Czy zgłoszenie zawsze jest podpisywane przez radcę prawnego czy przez pracowników lub operatorów upoważnionych do KRZ?
 • Skąd uzyskać identyfikator?
 • Czy prezydent miasta wystawia imienne pełnomocnictwo do założenia konta?
 • Kto zawiadamia gminę o upadłości konsumenckiej, abyśmy mogli zdążyć ze zgłoszeniem wierzytelności?
 • Czy zapytania do syndyka kierujemy w systemie KRZ czy można tradycyjnie za pośrednictwem poczty?
 • Jak efektywnie i szybko założyć konto w elektronicznym rejestrze (omówienie wszystkich formalności)? Jak wypełniać, jak założyć? Jakie dokumenty dołączyć do elektronicznego konta?
 • Jak obsługiwać konto?
 • Co zrobić w przypadku odrzucenia zgłoszenia?
 • Jak zgłaszać wierzytelność? Jak wypełnić zgłoszenie? jakie podać dane? Co trzeba zawrzeć we wpisie? Jakie zawrzeć tytuły wykonawcze? Jakie trzeba dołączyć dokumenty? Jakie dokumenty załączać w oryginale, a jakie w kopii? Czy trzeba samodzielnie zgłaszać się po te dokumenty?
 • Jak usprawnić zakładanie konta w KRZ dla jednostek samorządowych?
 • Jak efektywnie posługiwać się programem tak, by nie uciekł termin?
 • Co kiedy termin upłynie przez problemy z elektronicznym zgłaszaniem (np. przez problemy techniczne)? Jak uniknąć kary?
 • Szczegółowe informacje co do terminów i trybu zgłaszania dłużników do KRZ
 • Jakie mogą wystąpić braki formalne zgłoszenia?
 • Na jakich upoważnieniach działa pracownik?
 • Jak postępować w okresie, w którym organ oczekuje na akceptację na stronie ministerialnej - co robić z podatnikiem w tym czasie, podczas gdy terminy płyną?
 • Czy organ jest zobowiązany do dokonywania wpisów do KRZ? Czy to jest płatne?
 • Czy jedno świadczenie równa się jedno zgłoszenie? Czy trzeba sformułować różne wnioski w przypadku różnych świadczeń?
 • Co w przypadku odrzucenia zgłoszenia przez brak pełnomocnictwa? Jakie mogą być inne powody odrzucenia pełnomocnictwa?
 • Jak sprawdzić kondycję finansową dłużnika w centralnym rejestrze? Skąd pozyskać informacje dotyczącą kondycji finansowej dłużnika? Na ile urząd może sobie pozwolić w zakresie windykacji i jaką ma do tego podstawę?
 • Jak informować dłużnika o wpisie do KRZ, żeby zdał sobie sprawę z negatywnych konsekwencji wpisu i poczuł się zmotywowany do spłaty długu?
 • Jak zgłaszać przez KRZ upadłość konsumencką osób fizycznych, a jak osób prawnych?
 • Jak podzielić okresy upadłościowe (Dzień przed/po okresie upadłości?)
 • Jak wprowadzić odsetki?
 • Co zrobić, kiedy system nie przepuszcza podpisanego wniosku?
 • Jak ustanowić kuratora dla osób prawnych w upadłości?
 • Jak sprawdzać czy postanowienie jest prawomocne i nieprawomocne?


Zakres kompetencji windykacyjnych organu podatkowego w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

 • Omówienie wszystkich możliwych sposobów ściągania należności od podmiotów w upadłości w zależności od typu tego podmiotu (np. rodzaju spółki)
 • Czy można przenieść zobowiązanie na członka zarządu albo inne osoby trzecie? Jeśli tak, to na kogo?
 • Kiedy i jakie czynności podjąć, gdy dostajemy propozycje układu? Co zrobić przed i po układzie?
 • Czy sytuacja, kiedy dłużnik jest w upadłości konsumenckiej lub restrukturyzacji wyklucza prowadzenie postępowania egzekucyjnego administracyjnego lub sądowego? Czy się je zawiesza? Czy to zawieszenie jest zawsze po stronie wierzyciela?

Współpraca z prawnikami i innymi osobami lub instytucjami (syndyk, radca prawny i inni)


 • Co, jeżeli dłużnik w postępowaniu sanacyjnym nie reguluje bieżących należności?
 • Co zrobić, gdy syndyk nie reguluje bieżących należności i nie pomaga wystawianie upomnień?
 • Jest dwóch współwłaścicieli. Jeden jest w upadłości, drugi nie płaci. Wystawiane są tytuły, ale nic US nie ściąga. Syndyk też nie płaci. Mamy wysłać zgłoszenie wierzytelności, ponieważ dojdzie do licytacji. Co z kosztami egzekucyjnymi z urzędu skarbowego? Czy mamy dowiedzieć się jak wysokie są koszty i podać je do zgłoszenia wierzytelności?
 • Czy można pisać do syndyka w formie tradycyjnej papierowej o bieżące należności, czy trzeba przez system KRZ?
 • Do kogo kierujemy decyzję podatkową po ogłoszeniu upadłości?
 • Czy upomnienie wysyłamy do syndyka pomimo tego, że jeszcze nie zalogowaliśmy się do systemu KRZ?
 • Co przypadku, gdy ZUS odrzuca wnioski wierzyciela o ujawnienie majątku dłużnika?
 • Kto składa deklarację w sprawie środków transportowych, należących do upadłego dłużnika?
 • Czy dokumenty dołączone w postaci plików PDF muszą zostać również przesłane w wersji papierowej do syndyka?
 • Czy zawsze odpisujemy zobowiązania po postanowieniu sądu czy czekamy do ich przedawnienia?
 • Czy syndyk może wnioskować w sprawie odroczenia płatności bieżących zobowiązań podatkowych?
 • Jak zgłaszać wierzytelności do syndyka?
 • Jak i na jakiej podstawie egzekwować informacje od syndyka?
 • Czy spółka w likwidacji może mieć syndyka?
 • Kiedy trzeba samodzielnie szukać syndyka w przypadku zgłoszenia?
 • Jakie działania może podjąć urząd wobec organów egzekucyjnych i wobec dłużnika? Czy może wysłać upomnienie do syndyka albo właściciela majątku?
 • Jak powinna przebiegać komunikacja pomiędzy urzędem a komornikami (sądowym i skarbowym)?
 • Kiedy składać odpowiednie dokumenty do komornika?

Instruktaż postępowania z dłużnikiem w upadłości lub w restrukturyzacji – krok po kroku

 • Do kogo stosujemy przepisy Prawa upadłościowego, a do kogo przepisy Prawa restrukturyzacyjnego?
 • Jeśli po upomnieniu na bieżące zaległości przy postępowaniu układowym dłużnik nadal nie płaci, to czy należy wystawić tytuł wykonawczy?
 • Decyzja podatkowa została doręczona przed ogłoszeniem upadłości, natomiast termin płatności przypada na dzień po ogłoszeniu. Czy zobowiązanie podatkowe zgłaszamy do masy upadłości, czy traktujemy je jako zobowiązanie bieżące, za które odpowiada syndyk?
 • Procedura postępowania w momencie otrzymania informacji o postępowaniu upadłościowym lub w restrukturyzacji
 • Jakie obowiązki ma wierzyciel po ogłoszeniu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego dłużnika?
 • Szczegółowe omówienie faz postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego z uwzględnieniem tego, co może wydarzyć się na poszczególnych etapach (jakie sytuacje mogą mieć miejsce)- realne przypadki od strony praktycznej
 • Kiedy organ musi wypowiadać się jako wierzyciel?
 • Co w przypadku braku odpowiedzi na pismo?
 • Jak stosować ustawę za pomocą konkretnych pism?
 • Gdzie szukać informacji, co znajduje się w spisie wierzytelności? Jakie są zasady udostępniania tego spisu przez sąd? Jakie są terminy związane z udostępnianiem tych informacji? Czy występuje się po te informacje do sądu? Kto jest uprawniony do wystąpienia po te informacje (pracownik czy radca prawny)?
 • Jak monitorować cały przebieg postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego? Jak uzyskiwać informacje?
 • Co urząd może zrobić, żeby przyspieszyć windykację należności od dłużnika postępowaniu upadłościowym?

Omówienie terminów w windykacji

 • Co, jeśli dłużnik nie płaci bieżących zobowiązań, a złożył wniosek o rozłożenie tych należności na raty?
 • Jak należy traktować odsetki od bieżącej działalności?
 • Kiedy ulegną przedawnieniu odsetki od należności bieżącej?
 • Czy w sprawozdaniach RB-27s i RB-N nie należy ujmować zaległości upadłego uwzględnionych w masie upadłości?
 • Jakie czynności może prowadzić wierzyciel, aby dochodzić zaległości powstałych po ogłoszeniu upadłości? Wierzyciel zgłosił długi do 2020 r., a syndyk nie reguluje podatku za kolejne lata
 • Jakie są terminy i tryby zgłaszania wszystkich wierzytelności?
 • W którym momencie zatrzymuje się naliczanie odsetek?
 • Terminowość procedury w praktyce: w jaki sposób działać, żeby nie zaniechać i żeby dokonanie czynności było skuteczne? Jakie są ramy czasowe?
 • Czy zaległość się przedawnia?
 • Czy syndyk spłaca masę upadłościową główną, czy spłaca też odsetki?
 • Czy odsetki biegną do momentu postępowania upadłościowego, czy też po jej ogłoszeniu?
 • Zaniechanie dochodzenia wierzytelności- na ile będzie to bezczynność, a na ile ochrona przed stratą kosztów poniesionych w dochodzeniu wierzytelności?
 • Jak dochodzić odsetek zasądzonych w sprawie cywilnej?
 • Czy ogłoszenie upadłości przerywa termin przedawnienia?

Praktyczne zagadnienia dotyczące postępowania z dłużnikiem w upadłości lub restrukturyzacji


 • Co zrobić w przypadku umorzenia postępowania sanacyjnego? Czy odpisać zaległości z konta podatnika?
 • Osoba fizyczna ogłosiła upadłość. Sąd postanowieniem ustalił plan spłaty wierzycieli, w którym gmina nie została uwzględniona. Czy zaległości należy umorzyć?
 • Przedsiębiorstwo jest przed postępowaniem restrukturyzacyjnym – zaległości za podatek od środków transportowych. Czy powinni złożyć deklarację na wygaśnięcie obowiązku podatkowego przed wszczęciem postępowania restrukturyzacyjnego? Jak rozliczyć II ratę podatku płatną we wrześniu, jeżeli postępowanie rozpocznie się 20 lipca? Czy tak jak przewiduje ustawa proporcjonalnie na miesiące, czy na dni? Czy można wystawić upomnienie na przedsiębiorstwo w restrukturyzacji wraz z tytułem za niedopłaconą część podatku we wrześniu?
 • W ubiegłym tygodniu dłużnik ogłosił upadłość konsumencką jako osoba fizyczna. W związku z zasiadaniem dłużnika w komisji wyborczej gmina jest zobowiązana do wypłaty diety. Czy gmina może przekazać te środki dłużnikowi? Czy powinna je przelać na konto syndyka?
 • Czy gmina powinna pozyskiwać informacje o terminie uzyskania wierzytelności w przypadku śmierci dłużnika w momencie, gdy środki zostały przekazane na rachunek syndyka? Czy jest to zadanie syndyka?
 • Czy można wycofać z US wystawiony już tytuł wykonawczy?
 • Jak egzekwować należności spółki w organizacji, jeżeli nie mają zarządu, tylko pełnomocnika, a termin wpisu do KRZ upłynął?
 • Czy można wystawić decyzję podatkową na zmarłego i wezwać do zapłaty potencjalnych spadkobierców?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy na spółkę w organizacji bez numeru NIP, jeżeli zaznaczymy, że zweryfikowaliśmy dane i spółka nie posiada tych danych, tylko nieruchomość?
 • Czy można przenieść odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. na jej wspólników?
 • Czy organ egzekucyjny przyjmując do realizacji tytuł wykonawczy powinien weryfikować czy dłużnik nie ogłosił upadłości? Nie mając świadomości wystawiliśmy tytuł na dłużnika będącego w upadłości, a urząd skarbowy wyegzekwował pieniądze od dłużnika
 • Kto składa deklarację na podatek od nieruchomości w przypadku spółki w restrukturyzacji?
 • Co w sytuacji, gdy spółka z o.o. ma zawarty układ restrukturyzacyjny? Czy powinna płacić wierzytelności w ratach zawartych w układzie? Nie wywiązuje się z tych płatności
 • Czy gmina ma obowiązek wpisywania dłużników do rejestru dłużników?
 • Jak przeprowadzić egzekucję w stosunku do spółki w organizacji, która nie posiada numeru NIP, REGON i nie wpisała się w terminie do KRS?
 • Jeżeli jest dwóch wspólnie płacących podatników, z czego jeden ogłosił upadłość, to czy wierzyciel prowadzi postępowanie egzekucyjne wobec drugiego podatnika?
 • Podatnik ogłosił upadłość w Wielkiej Brytanii. Wierzyciel nie zgłosił wierzytelności do syndyka. Po zakończeniu upadłości dłużnik złożył pismo do gminy o anulowanie podatku do momentu ogłoszenia upadłości; załączył tylko kopie niepoświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenia o uwolnieniu ze statusu upadłości. Co w tej sytuacji?
 • Czy w upomnieniu zamieszczamy pouczenie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, jeżeli nie możemy wystawić tytułu wykonawczego?
 • Co w przypadku, gdy sąd oddalił postępowanie w sprawie upadłości spółki, która posiada zaległości z tytułu podatku zabezpieczoną hipoteka przymusową? Czy nadal możemy prowadzić postepowanie egzekucyjne w administracji?
 • Z czego wynika kolejność spłacania należności przez dłużnika w upadłości/restrukturyzacji?
 • Jak dostarczyć pozew osobie fizycznej, kiedy nie można uzyskać klauzuli wykonalności?
 • Jak dostarczyć pozew osobie fizycznej, która nie jest zameldowana?
 • Co w sytuacji, kiedy spółka nie wywiązuje się z postępowania układowego?
 • Gdzie szukać informacji czy dłużnik prowadzi działalność lub zaprzestał prowadzenia działalności podczas postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego?
 • Jak sprawdzić stan majątkowy dłużnika (np. czy posiada inne nieruchomości?)
 • Jak najszybciej dotrzeć do majątku dłużnika zanim go upłynni?
 • Co jeżeli majątek, który posiada dłużnik, przewyższa zaległości? Na ile organ podatkowy może sobie pozwolić, żeby koszty nie przerosły tego, ile najwięcej może odzyskać?
 • Niektóre postępowania trwają latami- jak podejść do starszych spraw upadłości lub restrukturyzacji?
 • Czy można wystawiać upomnienia dla podatników w restrukturyzacji i upadłości? Na kogo wystawiać te upomnienia? Jak je windykować?
 • Kiedy dłużnik w upadłości znajduje się w małżeńskiej wspólności majątkowej, jeden upada, drugi nie - jak prowadzić windykację należności w tym wypadku?
 • Gdzie urzędnicy mogą dowiedzieć się o upadłości dłużnika i gdzie mają tego pilnować?
 • Czy ktoś ma obowiązek zawiadomić organ o upadłości dłużnika?
 • Czy po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego można prowadzić egzekucję?
 • Wyznaczony zarządca dla osoby prawnej w restrukturyzacji nie płaci bieżących kosztów - co poza pisaniem do sądu? Czy możemy prowadzić egzekucję w stosunku do masy? Jakie są możliwości egzekucji?

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości lub po zakończeniu postępowania


 • Czy po powzięciu informacji o upadłości organ egzekucyjny umarza, czy zawiesza postępowanie?
 • PRZYKŁAD: podatnik ma zaległości w podatku od nieruchomości za lata 2021-2023; 15.09.2023 została ogłoszona upadłość konsumencka. Jak wykazać te kwoty w sprawozdaniu Rb-27s i Rb-N?
 • Co zrobić w przypadku, gdy syndyk przeciąga w czasie upłynnienie majątku upadłego? Syndyk nie zbywa majątku upadłego od ponad roku po rozpoczęciu postępowania i nie ma podziału/planu spłaty. Nie płaci bieżących zobowiązań
 • Co, jeśli dłużnik jest w postępowaniu układowym i nie płaci bieżących zobowiązań? Do kogo wysłać upomnienie?
 • Co z odsetkami w sprawozdaniu Rb-27s? Czy zatrzymujemy naliczanie odsetek?
 • Czy po zakończeniu postępowania upadłościowego możemy wobec dłużnika prowadzić egzekucję zaległości?
 • W trakcie trwającego postępowania upadłościowego dłużnik złożył wniosek o umorzenie zaległości powstałych po dniu ogłoszenia upadłości. Czy możemy udzielić wnioskowanej ulgi? Czy dopiero po zakończeniu postępowania upadłościowego?
 • Co organ podatkowy może zrobić z zaległościami podatkowymi pozostałymi po zakończeniu postępowania upadłościowego? Jeśli nie zostały one spłacone z masy upadłości, to czy sąd je sam umorzy, czy może to zrobić tylko na wniosek dłużnika? Czy podatnik może wnioskować do organu podatkowego o umorzenie tych zaległości?
 • Do kogo dłużnik może zwrócić się o umorzenie zaległości niespłaconych z masy upadłości?
 • Czy po zakończeniu postępowania upadłościowego organ podatkowy może prowadzić egzekucję zaległości powstałych przed ogłoszeniem upadłości? Czy tylko tych zaległości, które powstały już po dniu ogłoszenia upadłości?
 • Sąd nie uwzględnił zaległości podatkowych w planie spłaty. Czy możemy egzekwować je wystawiając tytuł wykonawczy?
 • Wierzytelność została zgłoszona. Sąd wpisał nas w kategorię II i III kategorii zaspokojenia wierzytelności, ale w uzasadnieniu napisano tylko, że dłużnik ma spłacać w ratach zaległości alimentacyjne, a wierzyciele z kategorii II i III nie uzyskają zaspokojenia w żadnym stopniu
 • Jeżeli podatnik objęty układem nie płaci bieżących należności, to czy powinniśmy najpierw wystąpić do niego, a następnie do sądu?
 • Jeżeli podatnik objęty układem nie płaci bieżących należności, to czy można wystawić tytuł wykonawczy i dokonać wpisu do KW
 • Czy wniosek o umorzenie postępowania upadłościowego można złożyć w wersji papierowej, jeżeli nie jest wprowadzony do KRZ?
 • Czy przed wydaniem decyzji o odpowiedzialności osób trzecich należy wszcząć postępowanie?
 • Czy można egzekwować należności w czasie upadłości? Czy można zabezpieczać wierzytelności w inny sposób żeby nie uległy przedawnieniu?
 • Co robić z zaległościami dłużnika powstałymi już po rozpoczęciu postępowania upadłościowego?
 • Jakie są drogi do ściągnięcia należności bieżących?
 • Kiedy organ może umorzyć należności po zakończeniu postępowania?
 • Jak urząd może odzyskać należności w przypadku umorzenia postępowania i nieściągnięcia długu od dłużnika?
 • W jaki sposób odbywa się przekazywanie informacji o zatwierdzeniu lub niezatwierdzeniu przez sąd zaproponowanego układu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy uznany układ nie przewiduje całkowitego zaspokojenia wierzyciela- jak windykować część niespłaconą lub który dług umorzyć?
 • Kiedy upadłość konsumencka nie dochodzi do skutku? Co dalej z tytułami zawieszonymi z zaległościami? Jak liczyć terminy? Kiedy na kontach blokuje się windykację należności ujętych w upadłości?
 • Kiedy postępowanie faktycznie kończy się dla dłużnika i dla wierzyciela?
 • Kiedy dla urzędu pojawia się faktyczna data zakończenia postępowania?

Wpis do hipoteki


 • Czy można wpisać na hipotekę zaległości objęte układem na podstawie wcześniejszych tytułów wykonawczych?
 • Podatnik ma zaległość za 2021 r., zostały wystawione tytuły wykonawcze. Musimy sporządzić wniosek o wpis hipoteki przymusowej. Jakie dokumenty załączyć? Czy wystarczy kserokopia decyzji wymiarowej? Czy decyzja musi być jako oryginał czy wystarczy pieczątka za zgodność z oryginałem?
 • Jak wygląda wpis hipoteki: czy trzeba wpisywać hipotekę po upadłości? Ile dokładnie wierzytelności można zająć na hipotece (ile %)? Czy można zająć je z odsetkami?
 • Czy w przypadku podatnika w restrukturyzacji można robić zabezpieczenia formie hipoteki?
 • Co się składa na hipotekę i ile można tam wpisać? Wpisy na hipotekę na zaległościach

Dłużnik zmarł - i co dalej? Poprawność opodatkowania i windykacji w prawie spadkowym


 • Mamy osobę fizyczną, która zmarła i pozostawiła zaległości w podatkach. Żona nie wniosła spadku, ale ogłosiła upadłość. Jak przenieść odpowiedzialność za zaległości na żonę jako domniemaną spadkobierczynię? Co z bieżącymi należnościami? Czy informujemy syndyka o zaległościach zmarłego męża? Żona mieszka w budynku mieszkalnym, którego właścicielem był mąż. Jak rozwiązać sprawę w odpadach komunalnych, jeżeli deklarację złożyła żona?
 • W czerwcu 2022 r. zmarł właściciel nieruchomości, a w lipcu deklarację śmieciową przejęła żona. Terminy płatności były do 25 września i 25 grudnia. W listopadzie żona ogłosiła upadłość konsumencką. Co w takiej sytuacji? Co z odsetkami? Czy mamy je wykazywać w sprawozdaniu? Czy mamy zatrzymać naliczanie? Czy może złożyć wniosek o umorzenie, ewentualnie jakiego okresu?
 • Podatnik zmarł w 2018r., a decyzje były odbierane przez domowników. Co w tej sytuacji? UM założył sprawę o stwierdzenie nabycia spadku. Co z decyzjami wystawionymi na zmarłego?
 • Co w sytuacji, gdy podatnik posiadał zaległości od roku 2013-2021, objęte tytułem wykonawczym i zmarł w 2022 roku? Czy można egzekwować w decyzji od spadkobierców rok 2013-2017, wydając decyzję w roku 2023?
 • Umorzenia w sprawach spadkowych- jak poszukiwać spadkobierców, którzy mogą spłacić dług po zmarłym?
 • Co w sytuacji, kiedy spadkobiercy wielokrotnie odrzucają spadek?
 • Jak wystawiać decyzje podatkowe wobec osób, które nie odrzuciły spadku? Jak wystawiać te decyzje w sytuacji, kiedy osoba, która nie odrzuciła spadku jest ,,odległym” spadkobiercą w linii bocznej? Co z zaległościami?
 • Co ma zrobić wierzyciel- gdzie ma kierować pisma?
 • Czy wierzyciel musi czekać na pisma związane z postępowaniem, czy sam powinien się po nie zgłosić? Od kogo byłyby te pisma?


Informacje o różnych rejestrach dotyczących dłużników w upadłości poza KRZ

 • Jakie skutki dla dłużnika ma wpisanie go w któryś z rejestrów dłużników? Czym konkretnie skutkuje wpis do określonego rejestru?
 • Do którego rejestru najlepiej jest wpisać dłużnika w upadłości? Który jest dla niego najdotkliwszy? (Np. rejestr należności publicznoprawnych, rejestry komercyjne za które trzeba płacić)


Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

 • Czy skuteczny sprzeciw małżonka zobowiązanego w toku postępowania egzekucyjnego (wskazanie na rozdzielność majątkową) powoduje negatywne konsekwencje finansowe dla organu egzekucyjnego lub wierzyciela?
 • Jeżeli organ egzekucyjny może egzekwować na podstawie tytułu wykonawczego z majątku współmałżonka, to czy ten małżonek musi otrzymać upomnienie, decyzję podatkową, itd.?

Egzekucja z nieruchomości

 • Czy warto składać do komornika zgłoszenie wierzytelności, jeżeli będzie licytacja nieruchomości? Czy komornik może żądać od nas uzupełnienia wniosku o TW z nadaną klauzulą wykonalności? W pierwszej kolejności są zaspakajani KS, później banki.


Prowadzący

Katarzyna Pietrusińska-Fiutak - Kierownik Referatu Windykacji Należności Miasta w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Od 11 lat na stanowisku kierowniczym w Wydziale Windykacji, wcześniej 6 lat na stanowisku Inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów - windykacja należności i ewidencja księgowa niepodatkowych dochodów budżetowych z tytułu dzierżawy gruntów gminy. Ukończyła: Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji z zakresu Egzekucji administracyjnej, Licencjat oraz Studia Magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, na kierunku: Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
07 czerwca 2024
od 549.00
09 września 2024
od 549.00
22 listopada 2024

Podobne szkolenia