Wideoszkolenie: Transkrypcje

Jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych? Czy możliwa jest transkrypcja aktu małżeństwa jednej płci? Które dokumenty poddaje się legalizacji, a które apostille? Procedura wydawania wielojęzycznych formularzy standardowych

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego

Legalizacja dokumentów – omówienie i przykłady
Podczas szkolenia omówimy jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych. Poruszymy kwestię interpretacji orzeczeń dotyczących transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci oraz transkrypcji aktu urodzenia dziecka narodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Przeanalizujemy procedurę wydawania wielojęzycznych formularzy standardowych oraz wpływ wprowadzenia formularzy na pracę urzędników i kierownika USC.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy zawsze, do każdego aktu stanu cywilnego przedstawianego do transkrypcji, trzeba nadać apostille lub legalizację? Czy w sytuacji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej należy żądać apostille?
 • Na jakich przepisach oprzeć swoją decyzję odmowną w związku z dokonaniem transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci?
 • Jak traktować wielojęzyczne akty niezgodne z konwencją dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego? Czy należy je tłumaczyć?
 • Czy dokonując transkrypcji aktu urodzenia bez danych ojca, należy wpisać dane przesłaniające (wprost do aktu czy wzmianką)?
 • Czy transkrypcję aktu urodzenia można sprostować na podstawie aktu małżeństwa i oświadczeń rodziców?
 • Stosowanie pisowni przy transkrypcji imion i nazwisk. Jak to robić w przypadku nazwisk polskich, a jak w przypadku zagranicznych? Jakie czynności może wykonywać kierownik/zastępca, pracując zdalnie? Co zalicza się do spraw pilnych w czasie pandemii?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
 • Apostille MSZ Polska
 • Orzeczenia NSA 10.10.2018-1
 • Rozporządzenie MSWiA w sprawie transliteracji
 • Rozporządzenie UE 2016.1191-1
 • Ustawa o tłumaczach przysięgłych 2019
 • Wniosek o formularz wielojęzyczny - odpisy
 • Wniosek o formularz wielojęzyczny - zaświadczenie
 • Wniosek o transkrypcje aktu zgonu
 • Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa
 • Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia
 • Wyrok WSA 20.10.2016

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych?

 • Kto może złożyć wniosek o odtwarzanie aktu stanu cywilnego? Jakie dokumenty są wymagane?
 • Czy do złożenia wniosku o transkrypcję aktu urodzenia dziecka konieczna jest obecność obojga rodziców?
 • Czy do wniosku o transkrypcję aktu małżeństwa należy załączyć numery polskich aktów urodzenia małżonków z Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO lub ich odpisy?
 • Jak dokonać transkrypcji/odtwarzania aktu małżeństwa z kraju gdzie system rejestracyjny jest całkiem różny od polskiego i nie ma rejestracji w USC? Czy akt małżeństwa jest ważny w Polsce?
 • W przypadku Szwecji kompetencje polskiego USC wykonuje Urząd Skarbowy. Czym się różnią takie dokumenty, co zawierają i jaką mają formę?
 • Arabski akt urodzenia wielokrotnie tłumaczony – co zrobić w przypadku dostarczenia aktu wielokrotnie tłumaczonego – z angielskiego na polski, pomimo że językiem urzędowym w państwie, z którego pochodzi małżonek, jest arabski?
 • Czy wystarczy jedynie oświadczenie wnioskującego o dokładnym miejscu urodzenia, czy powinno być to zaświadczenie wydane przez urząd, jeśli w akcie urodzenia jest podane jedynie państwo urodzenia? Np. w USA podaje się miejsce urodzenia - Stany Zjednoczone.
 • Czy w aktach małżeństwa powinna być jedynie naniesiona wzmianka o rozwodzie z urzędu? Czy w pierwszej kolejności to sąd w Polsce powinien wydać decyzję o rozwodzie?
 • Czy rozwód wydany przez organ na Ukrainie uznajemy jako wzmiankę, czy jako transkrypcję?
 • Kiedy wystarczy wzmianka, a kiedy adnotacja?
 • Stosowanie pisowni przy transkrypcji imion i nazwisk. Jak robić w przypadku nazwisk polskich, a jak w przypadku zagranicznych?
 • Jak radzić sobie z transliteracją ukraińskich aktów?
 • Jak będzie wyglądać transkrypcja aktu urodzenia jeśli dane w brytyjskim akcie urodzenia dziecka zostały zapisane bez polskich znaków diakrytycznych?
 • Jak wyglądał sposób wydawania wyroków sądów zagranicznych przed UE i po UE?
 • Szczegółowe omówienie procedury umiejscowienia i odtwarzania zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz rejestracji zdarzeń zagranicznych
 • Czy transkrypcję aktu urodzenia można sprostować na podstawie aktu małżeństwa i oświadczeń rodziców?
 • Czy w adnotacji przy transkrypcji wpisuje się jaki urząd stanu cywilnego wydał taki akt?
 • Czy przy transkrypcji można dostosować pisownię do pisowni polskiej?
 • Jeżeli w transkrybowanym akcie nie ma informacji o noszonych nazwiskach, to jakim nazwiskiem powinna podpisać się kobieta pod składanym oświadczeniem, tym, który figuruje w rejestrze PESEL, czy nazwiskiem zgodnym z oświadczeniem o noszonym nazwisku?
 • Czy jeżeli w transkrybowanym akcie nie ma danych ojca, to należy wpisać dane kryjące z adnotacją?
 • Jeżeli transkrypcja jest wiernym przeniesieniem treści aktu zagranicznego, to czyje nazwisko wpisujemy, jeżeli jest inne w akcie zagranicznym niż nazwisko męża matki?
 • Transkrypcja amerykańskiego aktu urodzenia dziecka urodzonego w 1993 r., obydwoje rodzice są Polakami. Jak należy dostosować pisownię? Czy konieczne jest potwierdzenie obywatelstwa? Czy w transkrybowanym akcie jest obowiązek wpisywania obywatelstwa?
 • Jeśli jest wpisana dzielnica Nowego Jorku, Manhattan jako miejsce zdarzenia, to co dokładnie należy wpisać Nowy Jork czy Manhattan?
 • Transkrypcja aktu urodzenia dziecka i akt małżeństwa rodziców. Dziecko urodziło się przed zawarciem małżeństwa przez rodziców. Czy transkrybowany akt urodzenia dziecka należy uzupełnić na podstawie transkrybowanego aktu małżeństwa rodziców, czy aktu urodzenia rodziców? Czy w takim przypadku, akt urodzenia dziecka niezawierający nazwiska noszonego matki, będzie uzupełniony o jej nazwisko rodowe?
 • Jakie jest postępowanie w przypadku adnotacji tłumacza o tłumaczeniu z dokumentu bez wskazania, że jest to tłumaczenie z oryginału?
 • Czy wydając odpis zupełny, należy wydać jeden akt z uzupełnieniem czy w pierwszej kolejności bez uzupełnienia, a następnie z uzupełnieniem?
 • Czy do uzupełnienia aktu urodzenia Ukraińca można wykorzystać akty urodzenia jego rodziców stwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza?
 • Dostosowanie pisowni umieszczamy w adnotacjach czy we wzmiankach dodatkowych?
 • W jaki sposób zapisywać nazwiska rodziców w transkrybowanym akcie urodzenia z Ukrainy, w przypadku gdy nazwisko osoby w karcie urodzenia i paszportem ma inny zapis niż nazwiska rodziców?
 • Czy w sytuacji, w której rodzice dziecka nie są małżeństwem i mama dziecka składa wniosek o transkrypcję, to najpierw zawiadamiamy ojca dziecka o zamiarze transkrypcji i potem dokonujemy transkrypcji czy dokonujemy transkrypcji i dopiero zawiadamiamy ojca?
 • Co w przypadku gdy Ambasada przesłała wniosek o transkrypcję aktu urodzenia dziecka podpisany tylko przez matkę dziecka?
 • Czy po transkrypcji aktu i jego uzupełnieniu można wydać jeden odpis zupełny aktu z adnotacją o dokonaniu wpłaty za transkrypcję i za uzupełnienie?
 • Czy wszystkie akty transkrybowane muszą być uzupełnione?
 • Jakie dokumenty są wymagane transkrypcji aktu urodzenia dziecka adoptowanego w Wielkiej Brytanii?
 • Transkrypcja aktu urodzenia za pośrednictwem Ambasady RP w Londynie. Czy miejscem urodzenia dziecka będzie Londyn, czy dzielnica Londynu – Ealing?
 • Skoro to dziecko nie ma wcześniejszych aktów to czy podczas transkrypcji aktu urodzenia dziecka można dokonać dostosowania pisowni jego nazwiska?
 • Jaka jest procedura, jeżeli małżonkowie złożyli oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, a nie złożyli oświadczenia o nazwisku dzieci?
 • Czy dokonując transkrypcji aktu urodzenia bez danych ojca, wpisujemy dane przesłaniające (wprost do aktu czy wzmianką)?
 • Kiedy postępowanie kończy się decyzją, a kiedy postanowieniem? Które czynności noszą kategorie czynności materialno-technicznych? Co powinniśmy zrobić i w którym momencie? Czy wzywać do usunięcia braków, czy nie? Czy umarzać postępowanie jeśli braki nie zostaną uzupełnione?
 • Transkrypcje z krajów Trzeciego Świata - nietypowe przypadki
 • Transkrypcja aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego
 • Najnowsze orzeczenia sądów

2. Jakie dane powinny znaleźć się w pełnomocnictwie?

 • Czy na pełnomocnictwie powinien być tylko podpis osoby upoważniającej?
 • Jakie dokumenty powinien złożyć pełnomocnik reprezentujący klienta? Jakich dokumentów wymagać?
 • Czy rodzice dziecka mogą dać pełnomocnictwo dziadkom do dokonania transkrypcji?
 • Czy pełnomocnik może wnioskować o uzupełnienie aktu urodzenia o dane rodziców?
 • W jakich przypadkach wymagać poświadczenia o posiadanym obywatelstwie polskim? Czy od każdej osoby, czy tylko w szczególnych przypadkach?
 • Czy USC w Polsce przesyłają odpisy po dokonanej transkrypcji na adresy za granicą, czy trzeba wyznaczyć pełnomocnika do doręczeń w Polsce?
 • Czy pełnomocnik musi mieć pełnomocnictwo do odbioru aktu stanu cywilnego?
 • Czy rodzice mogą udzielić pełnomocnictwa do dokonania transkrypcji np. swoim rodzicom, którzy mieszkają w Polsce?

3. Czy możliwa jest transkrypcja aktu małżeństwa jednej płci?

 • Jak wygląda przeniesienie zagranicznych orzeczeń w sytuacji, kiedy partnerzy są jednopłciowi? W której rubryce wpisać kobietę, a w której mężczyznę jeśli jest dwóch mężczyzn? Jakie jest orzecznictwo dotyczące takich przypadków?
 • Dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa tej samej płci w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konstytucji RP
 • Jakie jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie odmowy transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci?
 • Na jakich przepisach oprzeć swoją decyzję odmowną dokonania transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci?
 • Jak dokonać transkrypcji aktu urodzenia dziecka, które ma dwóch ojców? Gdzie dokładnie zapisać tę informację? Jak prawidłowo wypełnić formularz aktu urodzenia, gdzie figurują rubryki „ojciec” i ” matka”?
 • Czy odmowa transkrypcji aktu urodzenia dziecka z powodu jednopłciowości rodziców jest złamaniem jego praw? Czy taka transkrypcja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP?
 • Czy odmowa transkrypcji oznacza niewydanie polskiego dowodu tożsamości i numeru PESEL?
 • Czy dziecku pary jednopłciowej można nadać PESEL i zrobić dowód osobisty na podstawie zagranicznego aktu urodzenia? Co z imieniem ojca w takim dowodzie?

4. Wpływ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/1191 na swobodę przepływu obywateli

 • Szczegółowe omówienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady Unii Europejskiej 2016/11/91 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli
 • Czego dotyczy rozporządzenie? O czym mówi?
 • Na czym polegają podstawowe cele rozporządzenia?
 • Co w przypadku, gdy obywatel złoży wniosek do urzędu i chce otrzymać zaświadczenie w języku obcym?
 • Jak powinien wyglądać wniosek? Kto może złożyć wniosek?
 • Co konkretnie określa rozporządzenie w sprawie przepływu obywateli i jaki ma ono wpływ na pracę kierownika USC? Jakie są obowiązki kierownika USC?
 • Jakie nowe dokumenty pojawiły się w związku z wejściem w życie rozporządzenia?
 • Czy odpis musi być wydany także w dwóch różnych językach?
 • Jaki wpływ ma RODO na stosowanie rozporządzenia?
 • W jakich przypadkach rozporządzenie znosi obowiązek tłumaczeń dokumentów urzędowych?
 • Jakie dokumenty zostały wyłączone z rozporządzenia?
 • Czy sam fakt dołączenia formularza jest jednoznaczny ze zwolnieniem z obowiązku tłumaczenia?
 • Jakie są lub mogą być konsekwencje swobodnego przepływu obywateli?
 • Wzory nowych formularzy standardowych o przemieszczaniu się obywatel

5. Procedura wydawania wielojęzycznych formularzy standardowych

 • Co w praktyce oznacza wprowadzenie wielojęzycznych formularzy standardowych UE?
 • Kto i gdzie może uzyskać formularz?
 • Jakie dokumenty standardowe UE może wydawać kierownik USC? Gdzie kierownik USC może znaleźć te formularze?
 • Jakich aktów stanu cywilnego dotyczą formularze wielojęzykowe?
 • Jak należy rozumieć termin „formularz standardowy” i w ilu językach będzie on wydawany?
 • Jeżeli wielojęzyczny akt stanu cywilnego wydany np. w Holandii nie zawiera tłumaczenia na język polski czy należy żądać do niego tłumaczenia?
 • Czy dokument wielojęzyczny potwierdzający stan cywilny z apostille z Norwegii jest właściwym dokumentem przedłożonym do wpisania do polskich ksiąg?
 • W jaki sposób formularze wielojęzyczne umożliwiają dostęp do wymiaru sprawiedliwości na terenie UE?

6. Czy system Informacji o Rynku Wewnętrznym (IMI) całkowicie znosi obowiązek legalizacji i apostille?

 • Jak można sprawdzić, czy dany akt stanu cywilnego jest oryginalny?
 • Kiedy żądamy apostille, a kiedy legalizacji? Czy zawsze wymaga się albo apostille lub legalizacji czy też można przyjąć do transkrypcji akt zagraniczny bez apostillle/legalizacji?
 • Jak sprawdzić czy zagraniczny akt jest oryginalny nie mając wiedzy na temat tego jak wygląda?
 • Czy jeżeli ktoś dostarczy akt z USA bez apostille, to może je uzyskać np. w ambasadzie?
 • Czy w sytuacji wyjścia Wielkiej Brytanii, po tym jak wyszła z Unii, też żądać apostille?
 • Czy zawsze do każdego aktu stanu cywilnego przedstawianego do transkrypcji trzeba apostille lub legalizację?
 • Jak szukać nazw miejscowości w zeszytach KSNG i którą wpisywać do aktu stanu cywilnego?
 • Czy można przyjąć akt do transkrypcji bez apostille czy legalizacji, czy wymagamy apostille lub legalizacji w zależności od tego czy dane państwo należy do konwencji?
 • Co w przypadku aktu terenu UE jeśli nie jest wielojęzyczny? Czy wtedy żądać apostille?
 • Jak rozpoznać, że dokument, który przedstawia klient, jest autentyczny?
 • Legalizacja dokumentów – omówienie i przykłady. W jakich sytuacjach żądać potwierdzenia autentyczności?
 • Które dokumenty, wydawane do ślubu za granicą, może uznać kierownik USC w Polsce, a które musi uznać sąd?
 • W których państwach dokumenty nie są wydawane przez USC? Omówienie dokumentów wydawanych w Wielkiej Brytanii lub Szkocji
 • Jak postępować z dokumentami bez pieczęci i podpisów?
 • Osoby z krajów wschodnich mają inaczej wpisane imiona i nazwiska w paszportach, a inaczej w dokumentach urzędowych. Które dane są właściwe dla USC? Co zrobić w sytuacji, kiedy tłumacz przysięgły przetłumaczył imię i nazwisko inaczej, niż jest w karcie pobytu lub innym dokumencie?
 • Jak uzyskać legalizację polskich dokumentów urzędowych w celu posługiwania się nimi za granicą, jeżeli mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej?
 • Które dokumenty poddaje się legalizacji, a które apostille?
 • Procedura uzyskania pieczęci na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
 • Czy dokument poświadczony apostille może być przedłożony właściwym władzom, urzędom i instytucjom innego państwa z pominięciem dodatkowych legalizacji?
 • Podrabianie aktów stanu cywilnego - apostille w krajach wysokiego ryzyka
 • Który organ jest odpowiedzialny za potwierdzenie legalności aktów USC w Polsce?
 • Jaką metodą weryfikacji autentyczności dokumentów został zastąpiony wymóg żądania apostylli i legalizacji dokumentów pochodzących z państw członkowskich?
 • Jakie czynności może podjąć pracownik USC za pomocą systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym IMI?
 • Jaki jest cel wprowadzenia europejskiego portalu E-SPRAWIEDLIWOŚĆ?
 • Jak rozwiązać problem jednoczesnej obsługi ŹRÓDŁA i portalu E-SPRAWIEDLIWOŚĆ?
 • Który organ centralny został wyznaczony do udzielania informacji w sytuacji, jeśli za pomocą systemu IMI nie będzie możliwa weryfikacja autentyczności dokumentów?
 • Na czym dokładnie polega korzystanie z systemu IMI? Z jakimi problemami przy obsłudze tego systemu może spotkać się kierownik USC?
 • Jakie zastosowanie w Polsce mają wydruki elektroniczne wydawane w Belgii posiadające kod QR, na podstawie którego można zweryfikować dokument? Z czego wynikają problemy w Polsce, aby zweryfikować potrzebny dokument?
 • Czy w Polsce istnieje Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych USC?
 • Czy możliwa jest wymiana informacji z urzędami i instytucjami innych państw za pomocą standardowego zapytania w przypadku dalszych wątpliwości dotyczących wiarygodności podpisy lub pieczęci dokumentu?

7. Jak zorganizować pracę urzędu, aby zminimalizować ryzyko zakażenia?

 • Kto przejmuje obowiązki kierownika USC w sytuacji objęcia urzędu kwarantanną?
 • Jak organizować pracę USC przy okrojonej liczbie pracowników?
 • Jakie czynności kierownik/zastępca może wykonywać, pracując zdalnie?
 • Co zaliczamy do spraw pilnych w czasie pandemii?Jakie zadania może wykonywać kierownik USC podczas pracy zdalnej z uwzględnieniem przepisów RODO?
 • Czy jest możliwość uzyskania odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu drogą elektroniczną?
 • Jak dokonać rejestracji zgonu w wyniku choroby zakaźnej? Kogo można upoważnić do zgłoszenia zgonu w przypadku objęcia rodziny zmarłego kwarantanną? Czy może to być pracownik zakładu pogrzebowego? Czy można jej wydać odpis aktu zgonu?
 • Czy można ustawić skrzynkę przed USC, aby uchronić urząd przed zarażeniem?
 • Czy jest możliwość i na podstawie jakich przepisów przesyłanie informacji o zgonie drogą elekroniczną ze szpitala do USC, aby móc zarejestrować akt zgonu w sytuacji objęcia rodziny zmarłego kwarantanną?
 • Jak szybko i bezpiecznie przekazać informację o zgonie lub urodzeniu?
 • Czy jest możliwa praca zdalna z systemem ŹRÓDŁO?
 • Czy można odpis urodzenia, można wysłać rodzicom drogą pocztową? W jaki sposób dokonać opłaty skarbowej?
 • Jakie obowiązki kierownika USC może przejąć wójt, burmistrz lub prezydent w sytuacji objęcia urzędu kwarantanną?
 • Czy w związku ze wstrzymaniem pracy sądów i biur notarialnych urząd może wstrzymać wysyłanie odpisów na zewnątrz?
 • Czy istnieje jednolite stanowisko Ministerstwa w sprawie realizowania zadań merytorycznych?
 • Czy kierownik USC może samodzielnie wydać zarządzenie o karcie zgonów?
 • Czy można zgłosić urodzenie dziecka przez stronę internetową w sytuacji kryzysowej?
 • Omówienie problemów związanych z wydawaniem dokumentów w formie elektronicznej w nawiązaniu do ustawy o podpisie elektronicznym

Prowadzący

Magdalena Kędziera – wieloletni praktyk, doświadczony szkoleniowiec, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sieradzu; w latach 2010 - 2014 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Błaszkach; w latach 1998-1999 starszy inspektor w Urzędzie Wojewódzkim w Sieradzu, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców; w latach 1999 - 2010 starszy inspektor wŁódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców; obowiązki: sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencja ludności i dowodów osobistych, wydawanie decyzji administracyjnych II instancji w przedmiotowym zakresie

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
10 marca 2022
od 399.00
21 kwietnia 2022
od 399.00
10 czerwca 2022
od 399.00
29 września 2022
od 399.00
30 listopada 2022

Podobne szkolenia