Szkolenie: Transkrypcje

Jak poprawnie dokonać transkrypcji aktu urodzenia dziecka narodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji? Czy możliwa jest transkrypcja aktu małżeństwa jednej płci? Konsekwencje wprowadzenia wielojęzycznych formularzy standardowych

od 399.00 zł

WIDEOSZKOLENIE PCC POLAND przeznaczone dla kierowników Urzędów Stanu Cywilnego

Procedura wydawania wielojęzycznych formularzy standardowych
Podczas szkolenia omówimy jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych, nietypowe sytuacje związane ze zmianą imienia lub nazwiska w trybie postępowania administracyjnego oraz archiwizację aktów zbiorczych. Poruszymy kwestię interpretacji orzeczeń dotyczących transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci oraz transkrypcji aktu urodzenia dziecka narodzonego w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Przeanalizujemy procedurę wydawania wielojęzycznych formularzy standardowych oraz wpływ wprowadzenia formularzy na pracę urzędników i kierownika USC.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in.:

 1. Czy odmowa transkrypcji aktu urodzenia dziecka z powodu jednopłciowości rodziców jest złamaniem jego praw? Czy odmowa transkrypcji oznacza niewydanie polskiego dowodu tożsamości i numeru PESEL?
 2. Stosowanie pisowni przy transkrypcji imion i nazwisk. Jak robić w przypadku nazwisk polskich, a jak w przypadku zagranicznych? Jak radzić sobie z transliteracją ukraińskich aktów?
 3. Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską powinien wyrażać zgodę na zmianę nazwiska lub imienia dziecka? Czy urząd powinien go zawiadamiać o zmianie?
 4. Jak traktować wielojęzyczne akty niezgodne z konwencją dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego?
 5. Jak dokonać rejestracji urodzenia dziecka, kiedy rodzice nie są małżeństwem?
 6. Czy Profil Zaufany skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny?
 7. Jakie sprawy można określić mianem „pilne” w dobie epidemii?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
 • Apostille MSZ Polska
 • Orzeczenia NSA 10.10.2018-1
 • Rozporządzenie MSWiA w sprawie transliteracji
 • Rozporządzenie UE 2016.1191-1
 • Ustawa o tłumaczach przysięgłych 2019
 • Wniosek o formularz wielojęzyczny - odpisy
 • Wniosek o formularz wielojęzyczny - zaświadczenie
 • Wniosek o transkrypcje aktu zgonu
 • Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa
 • Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia
 • Wyrok WSA 20.10.2016

Szczegółowy program szkolenia:

1. Czy możliwa jest transkrypcja aktu małżeństwa jednej płci?

 • Jak wygląda przeniesienie zagranicznych orzeczeń w sytuacji, kiedy partnerzy są jednopłciowi? W której rubryce wpisać kobietę, a w której mężczyznę jeśli jest dwóch mężczyzn? Jakie jest orzecznictwo dotyczące takich przypadków?
 • Dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa tej samej płci w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konstytucji RP
 • Jakie jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie odmowy transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci?
 • Na jakich przepisach oprzeć swoją decyzję odmowną dokonania transkrypcji aktu małżeństwa jednej płci?
 • Jak dokonać transkrypcji aktu urodzenia dziecka, które ma dwóch ojców? Gdzie dokładnie zapisać tą informację? Jak prawidłowo wypełnić formularz aktu urodzenia, gdzie figurują rubryki „ojciec” i ”matka”?
 • Czy odmowa transkrypcji aktu urodzenia dziecka z powodu jednopłciowości rodziców jest złamaniem jego praw? Czy taka transkrypcja jest sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego RP?
 • Czy odmowa transkrypcji oznacza niewydanie polskiego dowodu tożsamości i numeru PESEL?

2. Jak poprawnie przeprowadzić transkrypcje aktów zagranicznych? Jak radzić sobie z transliteracją ukraińskich aktów?

 • Kto może złożyć wniosek o wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego?
 • Jak poprawnie dokonać transkrypcji aktów zagranicznych?
 • Szczegółowe omówienie procedury umiejscowienia i odtwarzania zagranicznych aktów stanu cywilnego oraz rejestracji zdarzeń zagranicznych
 • Kto może złożyć wniosek o odtwarzanie aktu stanu cywilnego? Jakie dokumenty są wymagane?
 • Stosowanie pisowni przy transkrypcji imion i nazwisk. Jak robić w przypadku nazwisk polskich, a jak w przypadku zagranicznych?
 • Czy transkrypcję aktu urodzenia można sprostować na podstawie aktu małżeństwa i oświadczeń rodziców?
 • Czy do złożenia wniosku o transkrypcję aktu urodzenia dziecka konieczna jest obecność obojga rodziców?
 • Czy do wniosku o transkrypcję aktu małżeństwa należy załączyć numery polskich aktów urodzenia małżonków z Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO lub ich odpisy?
 • Jak dokonać transkrypcji/odtwarzania aktu małżeństwa z kraju gdzie system rejestracyjny jest całkiem różny od polskiego i nie ma rejestracji w USC? Czy akt małżeństwa jest ważny w Polsce?
 • W przypadku Szwecji kompetencje polskiego USC wykonuje Urząd Skarbowy. Czym się różnią takie dokumenty, co zawierają i jaką mają formę?
 • Jak radzić sobie z transliteracją ukraińskich aktów?
 • Jak będzie wyglądać transkrypcja aktu urodzenia jeśli dane w brytyjskim akcie urodzenia dziecka zostały zapisane bez polskich znaków diakrytycznych?
 • Jak traktować wielojęzyczne akty niezgodne z konwencją dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego? Czy należy je tłumaczyć? Jak traktować niemieckie akty zawierające dopiski?
 • Arabski akt urodzenia wielokrotnie tłumaczony – co zrobić w przypadku dostarczenia aktu wielokrotnie tłumaczonego – z angielskiego na polski, pomimo że językiem urzędowym w państwie, z którego pochodzi małżonek jest arabski?
 • Czy wystarczy jedynie oświadczenie wnioskującego o dokładnym miejscu urodzenia, czy powinno być to zaświadczenie wydane przez urząd, jeśli w akcie urodzenia jest podane jedynie państwo urodzenia? Np. w USA podaje się miejsce urodzenia - Stany Zjednoczone.
 • Czy w aktach małżeństwa powinna być jedynie naniesiona wzmianka o rozwodzie z urzędu? Czy w pierwszej kolejności to sąd w Polsce powinien wydać decyzję o rozwodzie? Czy rozwód wydany przez organ na Ukrainie uznajemy jako wzmiankę, czy jako transkrypcję?
 • Kiedy wystarczy wzmianka a kiedy adnotacja?
 • Jak wyglądał sposób wydawania wyroków sądów zagranicznych przed UE i po UE?
 • Transkrypcje z krajów Trzeciego Świata - nietypowe przypadki
 • Transkrypcja aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego
 • Najnowsze orzeczenia sądów

3. Jak przeprowadzić zmianę imienia lub nazwiska w trybie postępowania administracyjnego?

 • Czy błędnie wpisane dane do akt USC można sprostować w każdej chwili? Na jakiej podstawie?
 • Czy uzupełnianie aktu następuje z urzędu czy na wniosek? Jakie są różnice wprowadzania do systemu? Czy możliwe jest wprowadzenie uzupełnienia „od ręki” ?
 • Czy można sprostować akt, który ma więcej niż 80 lat?
 • Co należy zrobić, jeżeli w akcie stanu cywilnego jest błąd?
 • Jakie odpisy - skrócone czy zupełne - należy dołączyć do wniosku o sprostowanie i/lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego?
 • Jak wygląda procedura uzupełnienia aktu stanu cywilnego?
 • Kiedy wpisujemy wzmiankę przy zmianach imion i nazwisk?
 • Jak poprawnie dodawać wzmianki? Co wpisujemy w księgi, a czego nie wpisujemy?
 • W jakich przypadkach wzmianka nie powinna być dodana?
 • Jak unieważniać wzmianki?
 • Czy ojciec z ograniczoną władzą rodzicielską powinien wyrażać zgodę na zmianę nazwiska lub imienia dziecka? Czy urząd powinien go zawiadamiać o zmianie?
 • Jak wygląda wniosek o zmianę imienia i nazwiska małoletniego złożony przez rodzinę zastępczą
 • Czy można dokonać zmiany nazwiska na wniosek osoby będącej w związku partnerskim?
 • Czy można zmienić nazwisko na wymyślone z powodu posiadania obraźliwego nazwiska w chwili obecnej?
 • Czy możemy nanieść zmianę imienia lub nazwiska na podstawie orzeczenia sądowego z innego kraju?
 • Czy sformułowanie w amerykańskim orzeczeniu rozwodowym o powrocie do nazwiska kobiety sprzed rozwodu jest dla nas wiążące? Czy zmiana nazwiska następuje tylko trybem administracyjnym na podstawie naszej ustawy?
 • Z aktów zagranicznych wynika, że Polka używa za granicą innego nazwiska, pozbawionego znaków dialektycznych. Czy jesteśmy w mocy zostawić używane nazwisko czy wydać transkrypcję z prawidłowym nazwiskiem? Co w sytuacji o uzupełnienie aktu, w którym nazwisko jest inne? Czy słuszne jest sprostowanie nazwiska, które przyjęła przy zawarciu aktu małżeństwa? Do którego momentu mamy prawo ingerować w sprawę sprostowania nazwiska?
 • Jak wpisywać akty do księgi? Czy przez rejestrację czy przez odtworzenie?
 • Jaki jest stosunek Rady Języka do zmiany imienia i nazwiska?
 • Kiedy stosujemy rozciąganie nazwiska na dzieci?
 • Czy zmiana imienia matki rozciąga się na akty urodzeń dzieci?
 • Jaka jest procedura zmiany nazwiska dziecka(nazwisko biologicznego ojca) na nazwisko obecnego męża, zanim nastąpi proces adopcyjny/przysposabiający?
 • Kiedy nazwisko powinno być pisane z pauzą, kiedy bez, a kiedy z kreską? Co w przypadku, gdy nazwisko jest dwuczłonowe a po ślubie będzie trzecie nazwisko? Czy takie nazwiska powinny być pisane przy zmianach z kreską?

4. Jak zorganizować pracę urzędu aby zminimalizować ryzyko zakażenia?

 • Kto przejmuje obowiązki kierownika USC w sytuacji objęcia urzędu kwarantanną?
 • Jak organizować pracę USC przy okrojonej liczbie pracowników?
 • Jakie zadania może wykonywać kierownik USC podczas pracy zdalnej z uwzględnieniem przepisów RODO?
 • Czy jest możliwość uzyskania odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu drogą elektroniczną?
 • Jak dokonać rejestracji zgonu w wyniku choroby zakaźnej? Kogo można upoważnić do zgłoszenia zgonu w przypadku objęcia rodziny zmarłego kwarantanną? Czy może to być pracownik zakładu pogrzebowego? Czy można jej wydać odpis aktu zgonu?
 • Czy można ustawić skrzynkę przed USC aby uchronić urząd przed zarażeniem?
 • Czy jest możliwość i na podstawie jakich przepisów przesyłanie informacji o zgonie drogą elekroniczną ze szpitala do USC aby móc zarejestrować akt zgonu w sytuacji objęcia rodziny zmarłego kwarantanną?
 • Jak szybko i bezpiecznie przekazać informację o zgonie lub urodzeniu?
 • Czy jest możliwa praca zdalna z systemem ŹRÓDŁO?
 • Czy można odpis urodzenia można wysłać rodzicom drogą pocztową? W jaki sposób dokonać opłaty skarbowej?
 • Jakie obowiązki kierownika USC może przejąć wójt, burmistrz lub prezydent w sytuacji objęcia urzędu kwarantanną?
 • Czy w związku ze wstrzymaniem pracy sądów i biur notarialnych urząd może wstrzymać wysyłanie odpisów na zewnątrz?
 • Czy istnieje jednolite stanowisko Ministerstwa w sprawie realizowania zadań merytorycznych?
 • Czy kierownik USC może samodzielnie wydać zarządzenie o karcie zgonów?
 • Czy można zgłosić urodzenie dziecka przez internet w sytuacji kryzysowej?

Pozostałe:

 • Jaki jest zakres przedmiotowy Rozporządzenia Rady (WE) NR 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku?
 • Jaki jest zakres geograficzny rozporządzenia Bruksela II bis?
 • Które państwa wydają świadectwo dotyczące art. 39 z rozporządzenia Bruksela II bis, a które nie?
 • Czy rozporządzenie Bruksela II bis ma moc nadrzędną w stosunku do prawa krajowego?
 • Ogólne zasady kpa w postępowaniu administracyjnym
 • KPA w czynnościach kierownika USC
 • Jakie zmiany zostały wprowadzone aby dostosować kpa do RODO?
 • Kiedy postępowanie kończy się decyzją a kiedy postanowieniem? Które czynności noszą kategorie czynności materialno-technicznych? Co powinniśmy zrobić i w którym momencie? Czy wzywać do usunięcia braków czy nie? Czy umarzać postępowanie jeśli braki nie zostaną uzupełnione ?
 • Czy na pełnomocnictwie powinien być tylko podpis osoby upoważniającej? Jakie dane powinny znaleźć się w pełnomocnictwie?
 • Jakie dokumenty powinien złożyć pełnomocnik reprezentujący klienta? Jakich dokumentów wymagać?
 • Czym różni się profil zaufany od bezpiecznego podpisu kwalifikowanego?
 • Omówienie problemów związanych z wydawaniem dokumentów w formie elektronicznej w nawiązaniu do ustawy o podpisie elektronicznym
 • Czy można wydawać oryginały dokumentów, czy nie można ?
 • Prawo prywatne międzynarodowe - istotne zagadnienia
 • Praca w systemie ŹRÓDŁO – najczęściej popełniane błędy
 • Przypomnienie najważniejszych zagadnień z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Prowadzący

Magdalena Kędziera – wieloletni praktyk, doświadczony szkoleniowiec, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sieradzu; w latach 2010 - 2014 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Błaszkach; w latach 1998-1999 starszy inspektor w Urzędzie Wojewódzkim w Sieradzu, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców; w latach 1999 - 2010 starszy inspektor w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców; obowiązki: sprawowanie nadzoru nad jednostkami samorządowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencja ludności i dowodów osobistych, wydawanie decyzji administracyjnych II instancji w przedmiotowym zakresie

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
11 marca 2021
od 399.00
15 kwietnia 2021

Podobne szkolenia