Wideoszkolenie: Świadczenia nienależnie pobrane w PUP

Świadczenia nienależnie pobrane w PUP – procedura umarzania starszych pożyczek oraz zwroty świadczeń nienależnie pobranych. Jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy? Co robić w przypadkach gdy dłużnik nie spłaca? Czy dłużnik może oddać koszty całego procesu ściągania należności? Czy kilkukrotnie wysłane upomnienie należy traktować jako odebrane?

od 539.00 zł

Szkolenie skierowane jest do pracowników Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, z wydziałów: Ewidencji i Świadczeń, Księgowo-Finansowego oraz do wszystkich osób zajmujących się problematyką windykacji i egzekucji świadczeń nienależnie pobranych. Do udziału zapraszamy również wszystkie osoby zainteresowane tematyką omawianą podczas szkolenia

Prelegent z ponad 20 letnim doświadczeniem wskaże na przykładach sposoby postępowania w konkretnych sytuacjach
Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Pracy zakresie prawidłowego stosowania przepisów regulujących dochodzenie roszczeń i egzekucję. Co powiedzą Państwo na jedno szkolenie, które zastępuje kilka innych? Zebraliśmy obawy i wątpliwości pracowników urzedów pracy z całego kraju i umieściliśmy je w programie naszego szkolenia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • PRZYKŁAD: pożyczka z urzędu (jednorazowa, 5000 zł) została rozłożona na raty. Okazuje się, że osoba miała przerwaną działalność, powiadomienie zostało wysłane, ale nie ma żadnej reakcji ze strony tej osoby. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy? Jak postępować w sytuacji, kiedy tytuł wykonawczy wraca do urzędu skarbowego, jakie czynności należy wykonać?
 • Jak ściągać pieniądze, jeśli dłużnik nie ma dochodów? Jak ściągnąć pieniądze, jeśli dłużnik jest niezarejestrowany w PUP, a komornik umarza sprawę?
 • Co jeśli osoba umiera, a jest to w egzekucji w Urzędzie Skarbowym? Czy potem można dochodzić od spadkobierców?
 • PRZYKŁAD: strony były zobowiązane do poinformowania urzędu o otrzymaniu dodatku solidarnościowego, ale okazało się później, że ten dodatek solidarnościowy kolidował z zasiłkiem dla osoby bezrobotnej. Jest bardzo dużo osób, które tego nie zgłosiły tego faktu i zostały wypłacone im świadczenia od zakładu ubezpieczeń i zasiłki dla bezrobotnych. Czy nie mając tej informacji – można żądać zwrotu?
 • Jak egzekwować spłatę długów od osób fizycznych, gdy pieniądze zostały pobrane na jednorazową działalność gospodarczą, zasiłek dla bezrobotnych, inne niesłusznie pobrane zasiłki, doposażenia?
 • W jakim przypadku można wymagać zwrotu dotacji na stanowisko pracy?

Szczegółowy program szkolenia:

W trakcie szkolenia zostaną udzielone odpowiedzi m.in. na poniższe pytania (w poszczególnych blokach tematycznych):

 • Co z opłatą sądową, poniesioną w związku z pierwszym pozwem sądowym, jeżeli wyrok się nie uprawomocnił, bo nie doręczono skutecznie wyroku osobie fizycznej w ciągu 2 miesięcy? Urząd wniósł kolejną opłatę, żeby uzyskać wyrok sądowy
 • Czy w przypadku wnoszonych wpłat na konto urzędu możemy całą kwotę zaliczyć na spłatę naszych należności czy musimy uwzględnić opłaty należne egzekutorowi?
 • Czy w tytule wykonawczym w postępowaniu administracyjnym w części E pkt 1 wpisujemy starostę czy urząd?
 • Czy w tytule wykonawczym w postępowaniu administracyjnym wpisujemy NIP powiatu?
 • Który punkt w tytule wykonawczym zaznaczamy w części D? Jaki jest identyfikator podstawy prawnej obowiązku, w przypadku nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych?
 • Czy można wystąpić o uznanie roszczenia, o którym wiemy, że jest przedawnione? Jaki wpływ na ewentualną egzekucję miałoby uznanie roszczenia przez dłużnika?
 • Mamy postanowienie sądu o planie spłaty zobowiązań upadłego. Urząd jest w nim uwzględniony na minimalną kwotę (tj. 6 zł z 9 tysięcy długu) z terminem uregulowania dopiero za 3 lata. Co zrobić z 8.994 zł zaległości?
 • Jak należy postąpić w przypadku, gdy doszło do przedawnienia należności cywilnoprawnych (umowa na doposażenie miejsc pracy w sp. z o.o.)? Mamy wyrok sądu o zwrocie, ale spółka nie ma żadnego majątku (w zasadzie już nie działa, tylko jeszcze ma wpis w KRS - ma też wiele długów) i nie ma z czego ściągać, więc doszło do przedawnienia. Co należy zrobić krok po kroku?
 • Czy można umorzyć dług osobie, która jest za granicą i nie można uzyskać ETE? Jak uzyskać europejski tytuł wykonawczy?
 • Przedsiębiorca (os. fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) otrzymała wsparcie na podstawie Art15zzb ustawy o covid. Po rozliczeniu okazało się, że znaczna część dotacji jest do zwrotu. Wezwanie do zwrotu zostało wysłane i odebrane przez przedsiębiorcę. Środki nie zostały zwrócone, przedsiębiorca nie kontaktował się z urzędem. Jest przygotowany pozew do sądu, ale okazało się, że przedsiębiorca na podstawie ustawy Prawo Restrukturyzacyjne został objęty układem restrukturyzacyjnym. Został wyznaczony przez nadzorcę układu tzw. dzień układowy, a obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego zostało wpisane do Krajowego Rejestru Zadłużonych KRZ. Czy jest zasadne składać pozew do sądu lub czy są jakieś inne drogi postępowania? Czy można prosić o przybliżenie funkcjonowania KRZ?
 • Dłużnik spłaca raty z decyzji o rozłożeniu długu na raty, spóźniając się każdorazowo o 2 dni. Czy nalicza się odsetki za opóźnienie od konkretnych spóźnień np. za dwa dni, czy każdorazowo cofając się do 31 dnia terminu zwrotu z 1. wezwania?
 • W jaki sposób ująć kolejność spłat w decyzji o rozłożenie na raty, jeśli występują należność, odsetki oraz koszty sądowe?
 • Czy rozłożenie należności na raty przedsiębiorcy jest pomocą de minimis?
 • Czy można wskazać konkretny przepis prawa wskazujący, że rozłożenie na raty należności przedsiębiorcy jest pomocą de minimis? Jaką podstawę prawną należy wskazać w zaświadczeniu o pomocy de minimis?
 • Czy możemy wszcząć postępowanie egzekucyjne wobec małżonków, gdy nienależne świadczenie pobrało jedno z nich? Na jakiej podstawie?
 • Jeśli zwrot zasiłku jest rozłożony na raty, a zobowiązany nie spłaca rat, to wówczas nie naliczamy odsetek?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy po wydaniu decyzji o zwrot nienależnie pobranego świadczenia, US po raz drugi zawiadamia o nieprzystąpieniu do egzekucji, a zaraz mija termin przedawnienia?
 • Co w sytuacji, gdy ZUS zaprzestał dokonywać potrąceń ze świadczenia przedemerytalnego z powodu przychodów, w wysokości powodującej zmniejszenie świadczenia a kwota świadczenia jest kwotą wolną od potrąceń i egzekucji. Czy wobec tej osoby wszczynamy postępowanie i wydajemy decyzję o zwrot nienależnie pobranego świadczenia?
 • Co należy zrobić z nienależnie pobranym świadczeniem na kwotę 41zł? Dłużnik nie odbiera korespondencji
 • PRZYKŁAD: chcąc wszcząć postępowanie egzekucyjne (wznowić) pisaliśmy o udostępnienie informacji do ZUS na wniosku OKWD. ZUS odmawia nam informacji, gdyż nie jesteśmy wierzycielem wymienionym w katalogu ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Czy dla osoby, która nie jest zarejestrowana w PUP, możemy generować raporty "U1"?
 • Należność do 160 zł kierujemy na radę czy jest inny sposób rozliczenia należności z punktu ewidencji księgowej?
 • Czy na podstawie art. 45 ustawy z dna 28 lutego 2018r. o kosztach komorniczych można wnioskować o zwolnienie z zaliczki na wydatki gotówkowe komornika, gdy nakaz zapłaty w postępowaniu sądowym był wydany w sierpniu 2021 dla egzekucji dofinansowania art. 15 zzb, czyli przed wejściem w życie przepisu zwalniającego z kosztów sądowych?
 • Jeżeli mamy pozytywnie zaopiniowane umorzenie należności, ponieważ dłużnik zmarł, to czy w takim przypadku wystawiamy decyzję i zostawiamy sprawę w aktach, czy sporządzamy adnotację urzędową w aktach sprawy, gdyż nie ma strony - brak zdolności prawnej osoby zmarłej?
 • Czy po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez komornika skarbowego, można ponownie wysłać tytuł wykonawczy, jeżeli wiemy, że dłużnik pracuje, ale nie osiąga dochodów wyższych niż najniższa krajowa?
 • Czy jeżeli przy należnościach cywilnoprawnych (np. refundacje) po wpłacie zobowiązania okaże się, że na dzień zapłaty brakuje jeszcze mniej niż 8,70 zł z tytułu odsetek, to wzywamy stronę pisemnie do dopłaty?
 • Ile wezwań do zapłaty powinniśmy wysłać do dłużnika, zanim sprawa pójdzie do sądu?
 • Jeżeli dłużnik nie spłaca rat, to od razu wzywamy do zwrotu pozostałej części należności, czy najpierw uchylamy decyzje o ratach?
 • Należność rozłożona na raty dot. COVID-19 – brak spłaty dwóch rat. Czy w tym przypadku naliczamy odsetki ustawowe za opóźnienie?
 • Czy opłata manipulacyjna i koszty egzekucji powiększają należność główną w TW?
 • Co w przypadku jak US umorzył postępowanie bo nie ujawnił żadnego majątku dłużnika i po jakimś czasie chcemy jako urząd ponowić ten tytuł, czy sporządzam tytuł wykonawczy (nowy) czy kolejny tytuł wykonawczy?
 • Co zrobić w sytuacji jeżeli komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ponieważ nastąpił zgon dłużnika. Jak powinna wyglądać procedura żeby wszcząć postępowanie od nowa żeby nie doszło do przedawnienia.
 • Czy można wystawić TW jeśli dłużnik nie odebrał decyzji/upomnienia?
 • Co w przypadku jak US umorzył postępowanie bo nie ujawnił żadnego majątku dłużnika i po jakimś czasie chcemy jako urząd ponowić ten tytuł, czy sporządzam tytuł wykonawczy (nowy) czy kolejny tytuł wykonawczy?
 • Z czego wynika 3 lata przedawnienia?
 • Co w przypadku upływu tych 3 lat przedawnienia po wydaniu decyzji o zwrocie, ale przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego w administracji
 • Jak US umorzy postępowanie egzekucyjne to na nowo liczymy 3 lata
 • Jeśli decyzja nie została zaskarżona?
 • Na jaki dzień naliczyć odsetki przy rozłożeniu na raty spłaty doposażenia stanowiska pracy? Dłużnik złożył podanie o rozwiązanie umowy i rozłożenie spłaty na raty części dopos.
 • Co w przypadku, jeżeli spłata raty nastąpiła np. Z dwudniowym opóźnieniem. Czy naliczamy odsetki za opóźnienie?
 • Czy w przypadku rozłożenia spłaty zasiłku na raty naliczać odsetki za opóźnienie?
 • Odsetki od dnia decyzji o rozłożeniu na raty?
 • Mam pytanie o zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych. W związku, iż osoba nabyła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy i miała do zwrotu nienależnie pobrany zasiłek, ZUS potrącał kwoty ze świadczenia i w ratach przekazywał na konto urzędu. Osoba utraciła prawo do renty, a ZUS nie przekazał nam całej należnej kwoty. Czy możemy ubiegać się o zwrot pozostałej należnej nam kwoty od danej osoby, czy przepisy prawa na to nie pozwalają? Co w tej sprawie możemy zrobić?
 • Jeżeli ZUS pomniejszył w jakikolwiek sposób to nie ma już nienależnie pobranego świadczenia
 • ZUS tłumaczył się, że nie dokonał potrącenia jednorazowo gdyż jest ograniczony datami wypłaty świadczeń a informacja od urzędu, że osoba pobierała zasiłek wpłynęła do ZUS po wypłacie wyrównania renty
 • Czy opłatę egzekucyjną ponosi PUP poprzez pomniejszenie kwoty zwrotu z US o 10%, natomiast opłata manipulacyjna pobierana jest od dłużnika przez US obok należności głównej i nie zwracana do PUP?
 • Stwierdzenie "od dnia wypłaty" budzi wątpliwości dot. przedawnienia. Czy mamy 3 lata na wydanie decyzji w kwestii zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (np. Zasiłek dla bezrobotnych)?
 • Problem się robi gdy US umorzył egzekucje na bezskuteczność a my nie mamy żadnych nowych okoliczności i w okolicy 3 lat od umorzenia nie ma podstawy do ponownego wszczęcia egzekucji w administracji. Co robić w tej sytuacji?
 • Czy sprawy skierowane do sądu z art. 15zzb są zwolnione z opłat sądowych?
 • Czy w przypadku rozłożenia na raty należności z 15zzb naliczać odsetki?
 • Czy przy kwocie 150,00 + 16 zł koszty upomnienia wystawiać TW?


Tytuł wykonawczy – Jakie prawidłowo przeprowadzić procedury dot. elektronicznego tytułu wykonawczego?

 • Jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy?
 • Nowe wzory tytułów wykonawczych
 • Jakie są rodzaje tytułów wykonawczych?
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy tytuł wykonawczy wraca do urzędu skarbowego, jakie czynności należy wykonać?
 • W jaki sposób wierzyciel może uzyskać tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji?
 • Uruchomienie systemu teleinformatycznego i elektronizacja przekazywania tytułów wykonawczych.
 • Jak postępować w przypadku braku spłaty pożyczki na działalność gospodarczą?
 • PRZYKŁAD: pożyczka z urzędu (jednorazowa, 5000 zł) została rozłożona na raty. Okazuje się, że osoba miała przerwaną działalność, powiadomienie zostało wysłane, ale nie ma żadnej reakcji ze strony tej osoby. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Jak postępować w przypadku braku spłaty pożyczki na działalność gospodarczą?
 • W jakim przypadku można żądać zwrotu dotacji na stanowisko pracy?


Jak zabezpieczać się przed nienależnie pobranymi świadczeniami? Jak przeprowadzić windykację?

 • Procedura przeprowadzenia windykacji - krok po kroku
  • Jak przeprowadzić windykację pod kątem prawnym?
  • Kiedy należność ściąga komornik sądowy, a kiedy komornik pracujący przy Urzędzie Skarbowym?
  • Kiedy należy działać na podstawie k.p.a a kiedy na k.p.c.?
 • W przypadku osoby bezrobotnej:
   • zasiłek
   • stypendium
   • bon na zasiedlenie, stażowy, pilotażowy, komunikacyjny, opiekuńczy
   • umowy uaktywniające
  • Jak się zachować kiedy ktoś pobiera świadczenie oraz podjął się pracy ale nie zgłosił tego do PUP.
  • Jak można zweryfikować taką osobę?
  • Jak poprawnie napisać decyzję?
  • Na jakich podstawach prawnych należy się oprzeć?
  • Kiedy nadajemy klauzulę do komornika?
  • Jak powinno wyglądać dalsze postępowanie?
  • Jakie są warunki otrzymania bonu na zasiedlenie?
  • Jaka musi być minimalna odległość od urzędu aby zakwalifikować się do otrzymania bonu?
  • Czy rodzaj pracy w której zostanie zatrudniona ma znaczenie przy otrzymaniu bonu?
 • W przypadku przedsiębiorcy:
  • W jakich przypadkach PUP może zerwać umowę z przedsiębiorcą?
  • Co może być niedopełnieniem warunków umowy przez przedsiębiorcę?
  • Na jaki okres jest zawierana taka umowa?
  • Jak długo przedsiębiorca otrzymuje środki od PUP?
  • Co z pozostałym czasem trwania umowy, kiedy przedsiębiorca zakończył okres pobierania świadczeń?
  • Jak postąpić gdy pracownik, na którego zostało pobrane świadczenie:
   • zaszedł w ciążę
   • zachorował
   • nie chce pracować
  • Jak dokonać zmiany pracownika?
  • Jak wpływa okres poszukiwań nowego pracownika na umowę i czas jej trwania?
  • Gdzie należy szukać nowego pracownika?
  • Jakie warunki musi spełniać kandydat na nowego pracownika?
  • Kto może wybrać nowego pracownika?
  • Jakie są dofinansowania dla przedsiębiorcy:
   • wyposażenie stanowiska pracy
   • doposażenie stanowiska pracy
   • prace interwencyjne
   • roboty publiczne
   • dofinansowanie osób powyżej 50 r.ż.
   • krajowy fundusz szkoleniowy - finansowanie szkolenia w 80 lub 100%
   • dofinansowanie księgowej dla przedsiębiorcy
  • W przypadku doposażenia
   • Jak można weryfikować czy przedsiębiorca utrzymuje pracownika na którego otrzymał środki?
   • Ile czasu powinien przedsiębiorca utrzymywać takiego pracownika?
   • Jak należy postąpić kiedy pracodawca nie utrzymał pracownika?
   • Ile środków z doposażenia powinien oddać przedsiębiorca?
   • Od czego zależy ile środków uda się odzyskać?
   • Jak postąpić gdy pracodawca już nie istnieje, ponieważ od dawna jest osobą fizyczną? W jaki sposób ściągnąć należność?
   • Sytuacja: w okresie COVID-19 przedsiębiorca pobrał 5 tysięcy i zmarł, zanim zdążył je spłacić. Według prawa należność powinien spłacić spadkobierca, który oddał należność. W międzyczasie doszło do zmiany przepisów covidowych. Po 2 latach spadkobierca wystąpił o zwrot. Czy należy oddać taki zwrot?
  • Na jakiej podstawie prawnej należy się opierać w przypadku:
   • jednoosobowej działalności gospodarczej
   • spółki cywilnej
   • spółki komandytowej
   • spółki z o.o.
  • Jakie są sposoby zabezpieczenia w przypadku:
   • jednoosobowej działalności gospodarczej
   • spółki cywilnej
   • spółki komandytowej
   • spółki z o.o.
 • Sposoby zabezpieczania się przy podpisywaniu umów z przedsiębiorcą?
  • Kiedy należy dokonać zabezpieczenia?
  • W jaki sposób zabezpieczać się aby odzyskać należność?
  • Rodzaje zabezpieczenia:
   • poręczenie
   • rachunku konta bankowego
   • kapitał zakładowy
   • u notariusza
  • Jakie czynniki należy brać pod uwagę podczas wyboru sposobu zabezpieczenia?:
   • Czy powinniśmy brać pod uwagę staż działania na rynku?
   • Jak wpływa staż na wybór sposobu poręczenia?
   • Czy wielkość firmy ma znaczenie przy wyborze zabezpieczenia?
  • Jakie są sposoby zabezpieczenia w przypadku:
   • jednoosobowej działalności gospodarczej
   • spółki cywilnej
   • spółki komandytowej
 • Negocjacje:
  • Kiedy korzystać z możliwości negocjacji?
  • W jaki sposób skutecznie negocjować?
  • Jak przypisywać należność w przypadku negocjacji?
 • Kontrole osób pobierających świadczenia:
  • Ile jest form kontroli?
  • Jakie są formy kontroli?
  • W jaki sposób dobrać formę kontroli?
  • Czy wgląd do ZUS-u może być formą kontroli?
  • Czy można prosić pracodawcę o udostępnienie dokumentów?
   • DRA i RCA
   • ilość pracowników
   • lista płac
   • czy pracownik był zatrudniony za najniższą krajową?
  • Jak wygląda kontrola przy rozliczaniu:
   • prac interwencyjnych
   • robót publicznych
  • Jeśli wykryte zostaną nieprawidłowości w dokumentacji to jakiej wielkości zwrotu musi dokonać przedsiębiorca?
 • Postępowanie gdy osoba pobierająca należność umrze
  • Spadkobierca zwraca należność:
   • proporcjonalnie
   • całościowo
 • W jaki sposób przeprowadzić procedurę aby zminimalizować ryzyko przegranej sprawy w sądzie? Na co zwrócić uwagę?
 • Co zrobić, żeby dłużnik oddawał koszty całego procesu ściągania należności? Czy jest to w ogóle możliwe?
 • W jakich terminach można żądać zwrotu?
 • Czy można wysyłać kilkukrotne ponaglenia?
 • Wzór ponaglenia
 • Jakie są okresy przedawnień w postępowaniach cywilnych?
 • Co jeśli osoba umiera, a jest to w egzekucji w Urzędzie Skarbowym? Czy potem można dochodzić od spadkobierców?
 • Jak wygląda egzekucja sądowa przy współpracy z komornikami?
 • Jakich terminów należy dochować?
 • PRZYKŁAD: strony były zobowiązane do poinformowania urzędu o otrzymaniu dodatku solidarnościowego, ale okazało się później, że ten dodatek solidarnościowy kolidował z zasiłkiem dla osoby bezrobotnej. Jest bardzo dużo osób, które tego nie zgłosiły tego faktu i zostały wypłacone im świadczenia od zakładu ubezpieczeń i zasiłki dla bezrobotnych. Czy nie mając tej informacji – można wymagać zwrotu?
 • Czy jeśli w urzędzie są zwroty zasiłków, to czy są one zwracane w kwocie brutto, czy netto?
 • Jak wygląda kwestia nienależnie pobranych świadczeń przy uwzględnieniu okresu przedawnienia roszczenia?
 • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej.
 • Co jeśli w jednym miesiącu osoba ma wypłacone 2 świadczenia, a powinno być wypłacone tylko 1?
 • Co zrobić, aby uniknąć przedawnień gdy sprawa jest w toku? Sposoby przerwania biegu przedawnienia.
 • Jak umarzać starsze pożyczki?
 • Co jeśli są nieściągalne?
 • Jak powinno przebiegać postępowanie umarzające?
 • Kiedy można umorzyć należność częściowo, a kiedy całościowo?
 • W jakim trybie rozpatrywać wnioski o umorzenie?
 • Jakie są przesłanki do odroczenia terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń?


Jak wyglądają zwroty świadczeń nienależnie pobranych dot. tzw. świadczeń covidowych?

 • Co zrobić, gdy pojawia się nienależnie pobrane świadczenie, a osoba nie żyje?
 • Jak ściągać pieniądze, jeśli dłużnik nie ma dochodów? Jak ściągnąć pieniądze, jeśli dłużnik jest niezarejestrowany w PUP, a komornik umarza sprawę?
 • Co zrobić, gdy dłużnik brał pieniądze w opiece społecznej i w PUP, ale nie ma dochodów, a komornik umarza sprawę, ponieważ dłużnik nie jest zarejestrowany w PUP?
 • Co zrobić z długami kilkakrotnie oddawanymi do komornika, szczególnie w kwestii działalności gospodarczej?
 • Jak powinny wyglądać zwroty przez instytucję (np. ZUS)?
 • Co robić w przypadku jeśli dłużnik nie spłaca?
 • Jak naliczać odsetki?
 • Jaki jest sposób naliczania odsetek?
 • Jak podczas pandemii rozwiązać kwestię wezwania do sądu?
 • Wzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Co należy zrobić gdy kilka razy zostało wysłane upomnienie i nie ma żadnej informacji zwrotnej?
 • Czy kilkukrotnie wysłane upomnienie należy traktować jako odebrane?
 • Co ile czasu można wysyłać upomnienia?
 • Procedura od wezwania do zapłaty do przekazania wniosku egzekucyjnego
 • Kiedy i w jakich sytuacjach można wydłużyć termin spłaty?
 • Do ilu lat można żądać zwrotu? Jakie są terminy przedawnienia roszczenia?

Prowadzący

Ewa Szot -z wykształcenia jest Radcą Prawnym z ponad 20-letnim stażem pracy. Jest pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach pracy zajmuje się obsługą prawną urzędów administracji publicznej, w tym Powiatowych Urzędów Pracy.

Do zadań należy w szczególności dochodzenie na drodze postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego, należności cywilnoprawnych wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również z ustawy o COVID-19.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
20 lutego 2023
od 539.00
18 maja 2023
od 539.00
08 września 2023
od 539.00
11 grudnia 2023

Podobne szkolenia