Wideoszkolenie: Środki trwałe - nagranie

Jak sklasyfikować dany środek trwały, aby prawidłowo naliczyć amortyzację? Czy wszystkie nakłady powodują ulepszenie środka trwałego? Jak ewidencjonować grunty użytkowane wieczyście? Podział gruntu w księgach rachunkowych. Fotowoltaika w gminie - jakie środki trwałe powstają w wyniku montażu instalacji OZE? Jak ująć inwestycje proekologiczne w księgach rachunkowych urzędu?

od 399.00 zł

Nagranie wideoszkolenia PCC Poland skierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, urzędów miast i gmin prowadzących ewidencję składników majątkowych, pracowników działów ewidencji mienia, skarbników, głównych księgowych i kierowników

Sklasyfikuj poprawnie środek trwały składający się z wielu elementów!
Wykupując dostęp do nagrania poznają Państwo zasady prowadzenia właściwej ewidencji, poprawnej klasyfikacji majątku, jej likwidacji oraz inwentaryzacji środków trwałych. Dowiedzą się Państwo, kiedy dany wydatek stanowi remont lub ulepszenie środka trwałego. Dodatkowo otrzymają Państwo obszerne materiały szkoleniowe, które mogą okazać się pomocne w powtórzeniu, ugruntowaniu i poszerzeniu zdobytej wiedzy.​​ Dzięki tej formie, będą mogli Państwo wrócić do konkretnych zagadnień w każdym momencie swojej pracy

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wyodrębnić poszczególne elementy, np. otwarte kąpielisko, gdzie znajdują się niecki, zjeżdżalnie, plac zabaw, układ elektryczny, pompy? Które urządzenia powinny być traktowane jako oddzielny środek trwały?
 • Jakie dokumenty są niezbędne dla gruntów, które są w użytkowaniu gminy, we władaniu gminy lub są własnością gminy?
 • Jakie zadanie inwestycyjne potraktować jako remont, a jakie jako ulepszenie?
 • Jakie dane w zakresie środków trwałych powinna zawierać informacja dodatkowa do bilansu?
 • Jak zaprezentować szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych?
 • Jakie środki trwałe powinna przyjąć gmina w wyniku budowy ogniw fotowoltaicznych?
 • Czy każda gmina powinna ustalić w polityce rachunkowości kwoty, od jakiej powinny być ewidencjonowane środki niskocenne?
 • Korekty środka trwałego - jak wygląda zmiana wartości środków trwałych, gdzie obniżamy podatek VAT z faktur zakupu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Przykładowe tabele do informacji dodatkowej do bilansu w formie edytowalnych plików Excel - Dzięki przykładowym tabelom, które stosuje nasz prelegent w swojej codziennej pracy, nie musisz się zastanawiać, jako iż przepisy są nieprecyzyjne, a także oszczędzisz swój czas, ponieważ przechodzą one w nadzorze!

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania naszych uczestników podczas wideoszkolenia

 • Czy do ceny nabycia wchodzi koszt szkolenia pracowników, koszty wdrażania i migracji w przypadku wprowadzenia zintegrowanego systemu gminy?
 • Projekty w inwestycjach jednorocznych wpisanych w uchwale budżetowej jako inwestycje zostały wykonane i zapłacone, ale nie ma woli rady miejskiej do wprowadzenia do WPF. Co w takim przypadku?
 • Czy siłownię zewnętrzną można zaklasyfikować jako jeden środek trwały? Czy trzeba każde urządzenie ewidencjonować osobno? Co w przypadku, gdy jeden element ulegnie zniszczeniu?
 • Budowa przedszkola, przy którym była budowana droga i parkingi – czy przyjmujemy jako jeden środek trwały, czy drogę i parkingi osobno?
 • Przy budowie infrastruktury drogowej powstała stacja dla pasażerów, a jeden ze środków to zagospodarowanie terenu, w którym mieszczą się drzewa, krzewy, ławki i kosze. Czy amortyzujemy wszystkie części jedną stawką?
 • Jak zakwalifikować połączony system informacji pasażerskiej na przystanku? Jakie KŚT?
 • Zadanie: modernizacja remizy OSP. W skład zadania wchodzi budowa altany i zagospodarowanie terenu zieleni, parking i droga. Czy altanę należy przyjąć osobno, jeżeli jest trwale związana z gruntem?
 • Czy droga na cmentarz powinna być w 109?
 • Czy kocioł jest elementem budynku?
 • Jeżeli zmieniamy klasyfikację i tym samym zmienia się stawka amortyzacji, to czy należy wykonać korektę amortyzacji?
 • Czy przyjmując kanalizację na ŚT do wartości początkowej wliczamy przyłącza, za które zapłacili mieszkańcy, jeżeli inwestycję wykonała gmina? Co jeżeli kanalizacja jest wykonywana przez osobę fizyczną, ale przechodzi przez działkę gminną?
 • Jeżeli gmina otrzymuje w formie dzierżawy środek trwały – wodociąg od spółki komunalnej, to czy przyjmujemy to do ewidencji ŚT?
 • Kto podpisuje inwentaryzację środka trwałego?
 • Czy na podstawie operatu zwiększamy wartość działki, jeżeli gmina sprzedaje działkę i wykonuje operat szacunkowy?
 • Zwiększenie wartości budynku szkoły podstawowej oddanej w trwały zarząd w wyniku zwrotu 1/10 podatku VAT odliczonego od zrealizowanej inwestycji w związku ze zamianą przeznaczenia budynku. Czy gmina robi OT przyjmując tę wartość na ŚT i przekazuje do szkoły PT?
 • Czy można zwiększać wartość środków trwałych z § bieżących, a nie tylko z inwestycyjnych?
 • Wydatki poniesione na inwestycję w roku 2022. Rozliczenie inwestycji miało miejsce w styczniu 2023 r. W czerwcu 2023 nadleśnictwo przesłało korektę decyzji na określoną kwotę. Czy korygujemy koszty zadania i pomniejszamy OT?

Moduł I

 • Środek trwały - składnik aktywów
 • Rodzaje środków trwałych według bilansów
 • Plan kont - Zespół grupy "0"
 • Klasyfikacja środków trwałych
 • Podstawowe warunki
 • Art.16a

Moduł II

 • Cena nabycia
 • Czy koszty transportu zakupionych ubrań ochronnych dla OSP, o wartości jednostkowej około 2 tysięcy złotych, zwiększają wartość tych ubrań?
 • Środki trwałe w budowie
 • Środki trwałe standard nr 11
 • Zmiana wartości początkowej

Moduł III

 • Modernizacja
 • Omówienie dokumentu - Przyjęcie środka trwałego OT
 • Wykaz dokumentów

Moduł IV

 • PRZYKŁAD: Schemat doprowadzenia do zaksięgowania dokumentu OT w gminie X
 • Czy w sprawozdaniu GUS SG-01 wykazuje pozostałe środki trwale z konta 013?
 • W ramach zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej” mamy FV na promocję projektu w prasie, zakup tablicy pamiątkowej oraz montaż siatek ochronnych przed ptakami. Czy wartości tych FV należy uwzględnić w OT? Czy zaksięgować jako bez efektu rzeczowego?
 • Jaką wartość początkową środka trwałego należy przyjąć w przypadku, gdy jest to droga, która została utwardzona destruktem lub darowanym materiałem? Nakład został poniesiony w ramach kosztów remontowych
 • Podpisy zespołu przyjmującego
 • Czy można na jednym OT wykazać całą inwestycję i w programie rozdzielić na poszczególne elementy?
 • Kiedy sporządzić dokument OT w przypadku inwestycji na drogach?

Moduł V

 • Czy meble zawsze mogą być na 013?
 • Czy oprócz programu do ewidencjonowania środka trwałego musi być prowadzona dodatkowa, papierowa wersja karty środka trwałego?
 • Co należy zrobić ze środkami trwałymi w momencie zwiększenia kwoty z 500 zł na tysiąc złotych?
 • Jeżeli przekazujemy środek trwały jednostce organizacyjnej, to czy sam dokument PT wystarczy? Czy trzeba stworzyć dodatkową decyzję przekazania?
 • Czy zakup urządzenia o wartości powyżej 10 tysięcy ewidencjonujemy na koncie 011, czy 013?
 • Konto 080
 • Jak ujmować pierwsze wyposażenie? Czy to jest dobrze naliczone z kontem 080? Jak kwalifikować środek trwały do wyposażenia? Jakie środki trwałe od razu księgować w koszty, a jakie w ewidencji ilościowo-wartościowej?
 • Klasyfikacja środków trwałych - urządzenia, maszyny, które są środkami trwałymi w klasyfikacji, ale ich wartość jest poniżej 10 000 zł, np. laptop za 2000 zł? Czy to jest środek trwały, czy nie?
 • Zakupiliśmy lampy LED w ramach projektu „Modernizacja oświetlenia w gminie”. Zostały zamontowane na słupach należących do PGE. Jak przyjąć lampy w ewidencji ŚT, jaką klasyfikację nadać?

Moduł VI

 • Gmina zakupiła kocioł gazowy i tego samego dnia protokołem przekazania z dn. 20 grudnia 2022 przekazała ŚT do jednostki. Czy szkoła ma sporządzić dokument LT wymontowanego kotła, a później dokumentem OT wnieść na stan wartość nowego kotła?
 • Jaką stawkę należy przyjąć dla placów zabaw? Co zrobić w przypadku, gdy zastosowano stawkę 4,5%, a powinna być stawka 2,5%? Urządzenia w całości wykonane są z drewna.
 • Czy tablice informacyjne w inwestycji należy doliczyć do wartości środka trwałego?

Moduł VII

 • Konto 013
 • Jak dany środek trwały sklasyfikować? Jak właściwie rozdzielić i przyjąć na majątek jednostki wybudowany nowy środek trwały?
 • Czy rolety na budynku zwiększają wartość budynku? Czy jest to odrębny ST?
 • Czy altanę na placu zabaw traktuje się jako odrębny środek trwały?
 • Czy szambo jest wartością budynku? Czy traktowane jest jako oddzielny obiekt?
 • Czy pompy zakupione do oczyszczalni ścieków o wartości 8 tysięcy złotych należy przyjąć na 013. Czy zwiększyć wartość istniejącego środka trwałego?
 • Jeżeli w ramach jednego ogrodzenia jest plac zabaw i siłownia to należy traktować to jako dwa obiekty czy jeden obiekt?

Moduł VIII

 • Zbiorczy obiekt inwentarzowy
 • Jeżeli wpisujemy zbiorczy środek, to czy poszczególne elementy powinny mieć ustaloną wartość i wprowadzone w charakterystyce?
 • Mamy altanę wbudowaną w grunt. Ławki i stoły są ruchome. Są także nasadzenia i utwardzony plac. Czy ławki i stoły należy nanieść osobno, czy jako jeden środek 291?
 • Czy pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej księgujemy w wartości budynku?
 • Czy wykonany mural traktujemy jako oddzielny środek trwały? Czy zwiększa on wartość budynku?
 • Do remizy OSP zakupiono bramę roletową za kwotę 17 tys. zł jako zadanie inwestycyjne. Jak przyjąć bramę na stan? Czy jako zwiększenie wartości OSP, czy jako osobny środek trwały?
 • Czy plac zabaw powstały w wyniku zrealizowanej inwestycji można wprowadzić jako zbiorczy środek trwały? Czy każde urządzenie może być osobno? Jak inwentaryzować w przypadku, gdy plac zabaw wprowadzimy zbiorczo?
 • Jak klasyfikować park rekreacyjny? Czy rozbijać na ścieżki i sprzęty?
 • Jak zaklasyfikować budowę drogi, przy której znajduje się oświetlenie, kanalizacja – razem, czy osobno? Czy to zależy od indywidualnego obiegu dokumentów?
 • Do czego zakwalifikować środki wymienialne w przypadku budynku? Która to ma być grupa?
 • Jak kwalifikować zespoły komputerowe? Czy indywidualnie, czy razem, np.: drukarka, komputer, zasilacz? Jak należy zdjąć tylko zepsuty komputer ze środka trwałego?
 • Gmina zakupiła instrumenty muzyczne. W chwili wystawienia faktury zostały one przekazane do jednostki podległej. Czy gmina musi przyjąć je na stan, jeszcze przed przekazaniem?

Moduł IX

 • Jak ewidencjonować zakupy z funduszu sołeckiego, które są przekazywane sołectwom?
 • Jak klasyfikować park rekreacyjny? Czy rozbijać na ścieżki i sprzęty?
 • Umorzenie
 • Okres umorzenia

Moduł X

 • Modernizacja środka trwałego
 • Jak klasyfikować grunty?
 • Jak ewidencjonować grunty użytkowane wieczyście?
 • Czy w momencie, kiedy gmina jest właścicielem gruntu i ma kilku użytkowników wieczystych gruntu, powinna zapisywać to w księgach inwentarzowych w ogólnym majątku, czy w księdze pozabilansowej?
 • Trwały zarząd
 • Odszkodowanie
 • Które remonty uwzględniać jako podnoszące wartość, a które nie?

Moduł XI

 • Instalacja fotowoltaiczna do jakiej KŚT można ją zakwalifikować?
 • Zmiana wartości początkowej
 • Które remonty uwzględniać jako podnoszące wartość, a które nie? c.d.

Prowadzący

Rafał JureczkoSkarbnik w Urzędzie Miejskim w Lublińcu. Ekonomista i praktyk z bogatym, 25-letnim doświadczeniem w zakresie środków trwałych i rachunkowości budżetowej, nabytym w trakcie pracy w ośrodkach pomocy społecznej i urzędzie miejskim. W swojej pracy zawodowej wykorzystuje doświadczenie zdobyte na licznych kursach i szkoleniach z tematyki środków trwałych w jednostkach samorządu terytorialnego. Absolwent studiów wyższych z zakresu Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Problemów Globalnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, rachunkowości zarządczej oraz podyplomowych studiów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
29 sierpnia 2024

Podobne szkolenia