Wideoszkolenie: Retencja wodna i prawo wodne

Retencja wodna i prawo wodne – zadania urzędów w związku z art. 234. Jak naliczać opłaty związane ze stanem wody? Kto wydaje decyzje dotyczącą kąpielisk? Jak radzić sobie z konfliktami sąsiedzkimi w przypadku zmiany stanu wody na gruncie? Jak rozwiązać problemy dotyczące rowów melioracyjnych? Zakres działań poszczególnych organów w obrębie Prawa Wodnego

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland kierujemy do wszystkich osób, które zajmują się szeroko pojętym działaniem w ramach Prawa Wodnego, np.: wydają pozwolenia wodnoprawne, zajmują się naliczeniem opłat za wodę i w ramach retencji wodnej, mają w swoich obowiązkach wyznaczanie kąpielisk i kontrolę rowów melioracyjnych.


Opłata deszczowa 2023 będzie ściągana z 5 ostatnich lat wraz z odsetkami!
Nawet jeżeli zakres Twoich obowiązków jest minimalnie związany z Prawem Wodnym, to warto posłuchać rad doświadczonego praktyka. Dowiedz się, czy masz obowiązek przejęcia prywatnej kanalizacji deszczowej oraz tego, jak rozwiązać sprawę kanałów melioracyjnych. Nasza Ekspertka zdradzi, jak radzić sobie w przypadku sporów sąsiedzkich dotyczących zmian wody na gruncie. Prelegentka przedstawi również wiele ciekawych i problemowych sytuacji, z jakimi miała styczność w czasie swojej praktyki.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta w związku z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?
 • Wody deszczowe na działce – zagospodarowanie/odprowadzanie tych wód przez właścicieli
 • Co zrobić, jeśli podmiot nie zgadza się z wysokością opłaty i składa reklamację?
 • Przykładowe naliczenia za pobór wody
 • Czy obciążać cmentarze komunalne opłatą retencyjną?
 • Jak postępować w przypadku podwyższenia terenu, kiedy nastąpiło naruszenie stosunków wodnych, ale nie ma szkody i nie wiadomo, czy wydawać decyzję o przywróceniu do stanu poprzedniego
 • Zastosowanie prawa budowlanego w kierunku modernizacji, konserwacji cieków wodnych i urządzeń. Co jest wymagane, kiedy trzeba modernizować, kiedy nie?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • RZGW i Zarządy zlewni – wykaz
 • ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ - opłaty naliczane przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta
 • OŚWIADCZENIE (ANKIETA) o posiadaniu nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, na której wykonywane są roboty budowlane lub istnieje obiekt budowlany trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej
 • Obwieszczenie sprawie wpisania kąpieliska x do wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie Miasta/Gminy
 • Uchwała w sprawie: określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta … oraz sezonu kąpielowego w 2022roku
 • Interpretacja art. 234, wyroki sądów
 • Ewidencja kąpielisk oraz sposób ich oznakowania

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Czy gmina ponosi opłaty z tytułu zmniejszenia retencji na działce drogowej, która ma powyżej 3500 m2?
 • Od kiedy należy naliczyć opłatę przedsiębiorcy, jeżeli robimy to po raz pierwszy?
 • Co w przypadku, gdy podmiot nie złoży informacji o powierzchni wyłączonej?
 • Czy burmistrz sam sobie wystawia informację o opłacie?
 • Czy zabudowa dotyczy także rowów przydrożnych?
 • W jaki sposób powinien postąpić organ, jeżeli ze złożonego oświadczenia wynika, że podmiot nie kwalifikuje się do opłaty? Czy organ zostawia oświadczenie czy informuje podmiot, że jest on zwolniony z opłaty?
 • Działka jest zalewana. Sąsiad w latach 80 wybudował na swojej posesji dom i podwyższył wówczas teren działki. Właściciel zalewanej działki od ponad 20 lat nie był na swojej działce i odkrył 2 lata temu, że teren jest zalewany. Gmina wszczęła postępowanie. Teren, na których znajdują się działki jest podmokły, jest to obszar również źródliskowy. Czy w tej sytuacji należy przesłuchać świadków?
 • Co w przypadku, gdy oświadczenie złożono na dwie księgi wieczyste i zsumowano powierzchnię nieruchomości z dwóch ksiąg? Czy należy złożyć pismo o poprawę oświadczenia, ponieważ dla jednej nieruchomości jest jedna księga wieczysta? Nieruchomości z dwóch ksiąg wieczystych znajdują się obok siebie i są użytkowane przez rzez sklep wielkoobszarowy.
 • Co grozi gminie, która nie upomina się o składanie oświadczeń?
 • Czy sumujemy powierzchnię dwóch nieruchomości jednego właściciela? Czy podlega on opłacie?
 • Czy należy cofnąć się do roku 2018, jeżeli nie naliczaliśmy opłat i zaczniemy robić to dopiero w tym roku?
 • czy jeżeli nie naliczaliśmy nigdy opłat i zaczniemy robić to teraz w roku 2022, to mamy się cofnąć do roku 2018?
 • Czy naliczanie opłaty wstecz nie przedawania się po upływie 5 lat?
 • Czy na przedsiębiorcy ciąży obowiązek złożenia oświadczenia o zmniejszeniu retencji wody?
 • Kiedy najprawdopodobniej wejdą zmiany w ustawie dot. zmniejszenia retencji?

1.Prawo Wodne w praktyce – jaki jest zakres zadań poszczególnych organów? Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków a kompetencje w ramach Prawa Wodnego

 • Jakie jest podział zadań w Wodach Polskich, Zarządach Zlewni i urzędach?
 • Jaki jest nowy zakres przedsięwzięć, które są kwalifikowane jako usługi wodne?
 • Jakie zadania i kompetencje należą do gminy po wprowadzeniu Nowego Prawa wodnego?
 • Obowiązujące terminy
 • Powszechne wykorzystanie wód
 • Kto będzie musiał dokonać pomiaru zabetonowania powierzchni nieruchomości, tam, gdzie nie ma kanalizacji deszczowej? (jedna księga wieczysta na nieruchomość)
 • Czy płytę ażurową należy uznać jako przepuszczalną czy nieprzepuszczalną?
 • Czy gmina ma obowiązek przejęcia prywatnej kanalizacji deszczowej (art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz art. 49 par. 2 Kodeksu cywilnego)
 • Wody deszczowe na działce – zagospodarowanie/odprowadzanie tych wód przez właścicieli
 • Jak skutecznie sprawdzać i pilnować, by właściciele nie wprowadzali wód opadowych do kanalizacji sanitarnej?


2. Pozwolenia wodnoprawne – wydawanie pozwoleń, kompetencje poszczególnych jednostek, wydłużenia i przekroczenia ustaleń zawartych w pozwoleniu. Tworzenie kąpielisk

 • Kompetencje gminy, starostwa, organów Wód Polskich w zakresie melioracji wodnych, pozwoleń wodnoprawnych
 • Pozwolenia wodnoprawne – najważniejsze informacje
 • Jakie kroki i w jakiej kolejności należy podjąć, by uzyskać pozwolenie wodnoprawne?
 • Czym jest szczególne korzystanie z wód?
 • Czy (i w jakich przypadkach) szczególne korzystanie z wód wymaga pozwolenia wodnoprawnego?
 • Co zrobić w przypadku przekroczenia z pozwolenia wodnoprawnego?
 • Co zrobić, jeśli nie ma pozwolenia wodnoprawnego?
 • Przedłużenie pozwolenia wodnoprawnego
 • Wyloty kontrolowane przez Wody Polskie: co zrobić, jeśli podmioty, które mają wyloty do rzeki, nie mają pozwolenia wodnoprawnego?
 • Jakie wody mogą być wykorzystywane do kąpieli?
 • Do kiedy ustalać sezon kąpieliskowy – uchwała
 • Podanie do publicznej wiadomości –ile dni powinno być widoczne na BIP-ie?
 • Jak gmina powinna prowadzić ewidencję kąpielisk?
 • Jakie informacje powinna zawierać ewidencja i aktualizacja kąpielisk?
 • Kto wydaje decyzje o kąpieliskach?
 • Jakie organy uczestniczą obecnie w wydaniu decyzji?


3. Opłaty – wysokość, rodzaje, zastosowanie. Kiedy jakie opłaty naliczać? Kto jest z nich zwolniony? Jak je naliczać?

 • Kiedy stosować opłaty podwyższone?
 • Opłata legalizacyjna- możliwość zalegalizowania urządzeń wodnych - ile wynosi opłata legalizacyjna? Jaka dokumentacja jest niezbędna?
 • Czy są jakieś przypadki zwolnienia z opłaty za usługi wodne?
 • Czy opłaty różnią się kwartałami?
 • Jak pomniejszyć opłaty w przypadkach, gdy na nieruchomości jest studzienka, a nieruchomość nie odprowadza wody deszczowej do kanalizacji zbiorczej - jaką stawkę wtedy brać pod uwagę: 10%, 30%?
 • Kto jest zwolniony z opłaty 3,5 tys. (oprócz np. wszelkich nieruchomości kościelnych)?
 • Czy należy płacić za chodnik, jeśli nie ma kanalizacji?
 • Co zrobić, jeśli podmiot nie zgadza się z wysokością opłaty i składa reklamację?
 • W jaki sposób rozpatrywać reklamację?
 • Co zmieniło się w opłatach za kanalizację deszczową na nowych zasadach?
 • Jakie opłaty pobiera gmina?
 • Które opłaty ustala gmina?
 • Przykładowe naliczenia za pobór wody
 • Wyliczanie wszelkich opłat stałych/ zmiennych/rocznej (różne rodzaje: szkoła, oświata, przemysł)
 • Jak opomiarować każdy rodzaj pobieranej wody?
 • Jak zgłaszać reklamacje w przypadku naliczeń, z którymi się nie zgadzamy: jak często możemy reklamować? Jaki mamy czas na złożenie reklamacji? Kiedy "idzie" skarga (bez SKO, prosto do sądu)?
 • Inne opłaty
 • Wysokości opłat za usługi wodne – omówienie na przykładach sposobu obliczenia przewidywanych opłat np. za odprowadzanie wód deszczowych kanalizacją deszczową na terenach wiejskich i miejskich !!!!
 • Naliczanie opłat za boiska szkolne w praktyce
 • Obliczanie opłaty za kanalizację deszczową: na co zwracać uwagę? Jakie informacje w tej sprawie należy wysyłać do Wód Polskich?
 • Naliczanie opłat: jak je naliczać; od czego zależy ich wysokość; co należy uwzględnić w naliczaniu opłaty?
 • Opłata za usługi wodne (pobór wód i korzystanie ze ścieków)
 • Odwodnienie gruntów i upraw – opłaty
 • Czy jeśli trwa budowa, to już naliczamy opłaty za usługi wodne?
 • Wody opadowe a ścieki – omówienie niejasności związanych z kwestiami płatności oraz naliczaniem opłat
 • Jakie są sankcje za nienaliczenie bądź niewłaściwe naliczenie opłat dot. rowów melioracyjnych?
 • Jak naliczać opłaty stałe oraz zmienne według Nowego Prawa Wodnego?


4. Retencja wodna – naliczanie opłat retencyjnych. Kiedy i jak należy je naliczać? Kto jest z nich zwolniony? Omówienie problematycznych przypadków

 • Jakie są obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta w związku z opłatą za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?
 • Jak ustalić i obliczyć wysokość opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej?
 • Zmniejszenie naturalnej retencji
 • Jak stwierdzić, że obiekty są trwale związane z gruntem?
 • Czy w przypadku parkingu jest obowiązek naliczania opłat za zmniejszenie retencji?
 • Opłaty retencyjne – co jeśli Kowalski nie zgadza się z naszą informacją, jakie są podstawy nieuznania reklamacji? Czy na naszą decyzję służy skarga do sądu?
 • Współpraca z księgowością czy i kiedy wpłynęły opłaty retencyjne
 • Czy obciążać cmentarze komunalne opłatą retencyjną?
 • Art. 270 ust. 7. Wyjaśnienie problemów dotyczących retencji i opłat retencyjnych w przypadku, kiedy obiekt zajmuje więcej niż 70 % działki. Jak w praktyce ma wyglądać naliczanie opłat? Uczestnicy otrzymają dodatkowo wzór decyzji
 • Jak ustalić wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej?


5. Naruszenie stanu wody na gruncie – jak radzić sobie z konfliktami? Na co zwrócić uwagę w czasie prowadzenia postępowania? Jakie są obowiązki urzędnika w tym przypadku? Omówienie sytuacji problemowych

 • Jakie organy, instytucje, dokumenty mogą posiadać/zawierać dane pomocne w celu określenia warunków hydrogeologicznych danego terenu, ilości opadów czy udowodnienia stronie niezgodnego z przepisami podwyższenia terenu danej nieruchomości (poza biegłym z dziedziny hydrogeologii),
 • Zakres kompetencji Wód Polskich, nadzoru budowlanego i wójta; jaki jest rzeczywisty zakres kompetencji poszczególnych organów administracji, a kiedy sprawa winna trafić do sądu cywilnego?
 • Instrumenty, jak prowadzić całe postępowanie, kto jest stroną w postępowaniu – czasem stroną nie jest właściciel i ta odpowiedzialność się rozmywa. Co w takich sytuacjach?
 • Na jakie aspekty zwrócić uwagę w przedmiotowym postępowaniu?
 • Wszelkie kwestie związane z podwyższeniem terenu, nawiezieniem ziemi i/lub gruzu po podwyższeniu dużej działki woda znacząco zmieniła bieg, są zalania – jak powinno przebiegać całe postępowanie w takiej sytuacji
 • Kwestia włączenia fotografii przedłożonej przez jednego z wnioskodawców do materiału dowodowego – jakie "cechy" musi spełniać dokumentacja zdjęciowa przekazana przez stronę, by mogła stanowić dowód w sprawie?
 • Sąsiedzkie kłótnie o spływ/spadki wody z posesji na posesję sąsiada, co zrobić w takiej sytuacji?
 • Podniesienie terenu sąsiada, podmywanie przez sąsiada. Rozwiązania
 • Jak zatrzymać konflikty sąsiedzkie choćby na czas trwania postępowania?
 • Jakie są sposoby/drogi "ugodowego" rozwiązania sporów sąsiedzkich w tym zakresie?
 • Czy za wydanie przedmiotowej decyzji konieczne jest uiszczenie przez stronę opłaty skarbowej - jeśli tak, to w jakiej wysokości?
 • Zatwierdzanie ugód
 • Obowiązki właściciela gruntów co do zakłóceń stosunków wodnych; jak egzekwować przywrócenie stosunków do stanu poprzedniego? Jak to wytknąć właścicielowi/ temu kto zakłóci stan prawny?
 • Stosowanie art. 234 obecnie obowiązującego Prawa wodnego, przykłady orzeczeń związanych z tym artykułem.
 • Jak postępować w przypadku podwyższenia terenu, kiedy nastąpiło naruszenie stosunków wodnych, ale nie ma szkody i nie wiadomo, czy wydawać decyzję o przywróceniu do stanu poprzedniego
 • Jak postępować w przypadku zalewania sąsiedzkiego spowodowanego: zabudowaniem otwartego rowu melioracyjnego biegnącego wzdłuż prywatnej działki przez sąsiada, który jednak twierdzi, że co prawda rów zabudował ale wprowadził rury; rozgraniczaniem działek, które spowodowało zmianę stanu wód; odprowadzaniem wód deszczowych na sąsiednie działki
 • Problem związany ze spływającymi zabrudzonymi, zanieczyszczonymi wodami z jednej posesji, na drugą, które zagrażają ujęciu wody pitnej, np. studni sąsiada Prowadzenie postępowania / wydawanie decyzji dotyczących zmiany stosunków wodnych na gruntach - Wydawanie decyzji związanych z ustalaniem stosunków wodnych – cała procedura i uzasadnianie
 • Omówienie casusów, np.: Według Pana X (zamieszkującego na danym terenie od kilku lat) jego sąsiad (budujący się w bieżącym roku na tym samym obszarze) nawiózł ziemię z budowy drogi na swoją działkę, podwyższając teren oraz powodując zmianę stosunków wodnych - zalewanie działki Pana X- jako dowód przedkłada fotografie - stan ogrodu i działki sprzed i po nawiezieniu ziemi. Powszechnie wiadomym jest, że działka Pana X położona jest na terenie narażonym na naturalne zalewanie również z innych kierunków (nieruchomości), obszar cechuje się podwyższonym poziomem wód gruntowych, z tendencją do podtopień. Zarzuty Pana X dotyczą z jednej strony nawiezienia przez Pana Y ziemi w ilości przekraczającej ustawowe 200 kg na m2 i podniesienia rzędnych terenu (niezgodnego z pozwolenia budowlanego), a z drugiej zalewania działki Pana X wodami opadowymi z działki Pana Y.


6. Urządzenia wodne i własność wód – omówienie problemów związanych z rowami melioracyjnymi od a do z. Kto za nie odpowiada?

 • Procedura wynikająca z art. 29 – własność wód i obowiązki właścicieli
 • Zastosowanie prawa budowlanego w kierunku modernizacji, konserwacji cieków wodnych i urządzeń. Co jest wymagane, kiedy trzeba modernizować, kiedy nie?
 • Do czyich kompetencji należy rozróżnianie urządzeń wodnych; co zrobić z 50. czy 60 letnimi urządzeniami wodnymi, znajdującymi się na terenach prywatnych – nikt ich nie konserwuje, łąki zarastają, leżą ugorem, urządzenia niszczeją, co można zrobić w takich sytuacjach, jak egzekwować należytą konserwację
 • Kto obecnie odpowiada za udrożnienie rowów?
 • Czy odprowadzanie deszczu do rowu wymaga pozwolenia wodnoprawnego?
 • Rowy, które mają nieuregulowany stan prawny (stare kanały, rowy bez nazwy, nieujęte w wykazach katastralnych, niebędące melioracją szczegółową); kto powinien nimi zarządzać i dbać o ich należytą konserwację?
 • Utrzymanie rowów melioracyjnych, drenowni, rozróżnianie urządzeń wodnych, konserwacja
 • Jak rozwiązać problem nieczyszczonych/niedorżnych rowów?
 • Co zrobić w przypadku, kiedy nie ma spółek wodnych? Kto powinien wykonywać czyszczenie rowów?
 • Rowy melioracyjne – nie ma porozumienia, ale koszty są ponoszone -co zrobić w takiej sytuacji?
 • Wody opadowe - Skierowanie wód opadowych z rynien budynku na sąsiednią działkę – co z tym robić
 • Problemy związane z punktowym zalewaniem po ulewnych deszczach – ludzie nie pozwalają budować rowów na prywatnych posesjach i nie dają możliwości przeprowadzenia prac konserwacyjnych w przypadku rowów już istniejących, co powoduje zalewanie – jak sobie z tym radzić

7. Spółki wodne

 • Jakie są zasady funkcjonowania spółek wodnych?
 • Uchwała dotycząca pomocy finansowej dla spółek wodnych
 • Co powinna zawierać umowa między gminą a spółką wodną?
 • Pomoc finansowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód z gminy
 • Jakie są zasady udzielania dotacji, tryb postępowania i sposób rozliczania?


Prowadzący

Inspektor w urzędzie miasta, pracownik samorządowy od 2009, od 2012 roku zajmuje się m.in. ustawą Prawo wodne, w tym prowadzi postępowania dotyczące zmiany stanu wody na gruncie. Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek "Inżynieria środowiska", posiada tytuł Specjalisty Prawa Wodnego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
14 lutego 2023
od 539.00
18 kwietnia 2023
od 539.00
30 maja 2023
od 539.00
27 lipca 2023
od 539.00
21 września 2023
od 539.00
30 listopada 2023

Podobne szkolenia