Wideoszkolenie: Rejestracja pojazdów

Czy możliwa jest rejestracja pojazdu, gdzie zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel przedkłada wraz z wnioskiem o rejestrację dokument tzw. „Fiche d`identification du véhicule”? Czy kary powinny być nakładane solidarnie na dwóch właścicieli, czy jedna kara przysługuje na dwie osoby? Jakie miejsce zamieszkania należy wpisywać przy rejestracji pojazdu obcokrajowców z czasowym pobytem?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników Wydziałów Komunikacji w starostwach oraz urzędach miast, osób zajmujących się rejestracją pojazdów.

Rejestracja pojazdów, które zostały sprowadzone spoza Unii Europejskiej - jakie pojazdy sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych można rejestrować w Polsce?
W trakcie naszego szkolenia praktyk omówi istotne kwestie dotyczące nakładania kar za niezarejestrowanie pojazdu, a także niezgłoszenie zbycia lub nabycia. Zwróci uwagę na zagadnienia związane z pojazdami będącymi współwłasnością kilku osób, procedury umorzenia postępowania w sprawie rejestracji pojazdu czy aspekty prawne np. rejestrację pojazdu na osobę nieletnią.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy „Certificate of Title” spełnia warunki dokumentu zakupu? Czy w przypadku, gdy osoba posiada taki dokument, nie trzeba wymagać przedstawienia np. faktury?
 • Jak prawidłowo powinno przebiegać ustalanie właściwości miejscowej do dokumentacji przy rejestracji pojazdu na cudzoziemca?
 • Czy dokument ,,Fiche d'identification du véhicule’’ złożony do rejestracji pojazdu w RP sprowadzonego z Francji spełnia kryteria określone art. 72 ust. 5 PoRD i można go uznać jako dokument wystawiony przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji?
 • Jak powinno się stosować kary administracyjne w przypadku współwłaścicieli w kwestiach spadkowych?
 • Komu przekazywać dokumenty dotyczące umorzenia postępowania w sprawie rejestracji?
 • Jaką procedurę wdrożyć w przypadku ujawnienia istnienia w ewidencji dwóch pojazdów o takim samym numerze identyfikacyjnym?
 • Na co zwracać uwagę podczas rejestracji pojazdów uszkodzonych? Jakie pojazdy nie powinny podlegać rejestracji?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Postanowienie o zawieszeniu postępowania
 • Decyzja o umorzeniu postępowania
 • Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
 • Wybrane orzecznictwo

Szczegółowy program szkolenia:

1. Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia

 • Na jaką podstawę prawną można się powołać odmawiając rejestracji sprowadzonego ciągnika rolniczego z Białorusi, który posiada dowód rejestracyjny, a jest prawdopodobnie nowy?
 • Komu należy doręczyć decyzję umarzającą postępowanie w przypadku śmierci strony postępowania?
 • Na kogo należy zarejestrować pojazd, jeżeli jest ustanowiony zarząd sukcesyjny? Na zarządcę sukcesyjnego czy na przedsiębiorcę z adnotacją, że znajduje się w spadku?
 • Czy pojazd wpisany do rejestru muzealiów musi stanowić własność lub współwłasność muzeum?

2. Zajęcie komornicze zawiera zwykłą klauzulę warunkującą, co oznacza, że sprzedaż jest możliwa za zgodą sądu lub komornika. Jeżeli nie ma takiej zgody, to czy własność pojazdu przeniesiono skutecznie?1.Dokument „Fiche d`identification du véhicule” – czy dokument ten potwierdza rejestrację, czy może być przyjmowany bez podpisu?

 • Czy możliwa jest rejestracja pojazdu, gdzie zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel przedkłada wraz z wnioskiem o rejestrację dokument tzw. „Fiche d`identification du véhicule”?
 • Czy dokument ,,Fiche d'identification du véhicule’’ złożony do rejestracji pojazdu w RP sprowadzonego z Francji spełnia kryteria określone art. 72 ust. 5 PoRD i można go uznać jako dokument wystawiony przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji? Czy jest on w myśl prawa francuskiego dokumentem potwierdzającym rejestrację?
 • Czy ten dokument może być przyjmowany w wersji elektronicznej lub jako wydruk bez podpisu i pieczątki?
 • Czy jest to dokument wydawany przez francuski organ kontrolujący i nie wymaga podpisu?

3. Potwierdzanie miejsca zamieszkania podczas rejestracji pojazdu – czy można stosować fikcję doręczenia, czy wymagany jest adres zamieszkania?

 • Czy urząd ma obowiązek wymagania meldunku tymczasowego w celu udowodnienia miejsca zamieszkania?
 • Czego należy wymagać w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania, czy wystarczy zaświadczenie pod odpowiedzialnością karną o miejscu zamieszkania czy osoba ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających meldunek?
 • Jak prawidłowo powinno przebiegać ustalanie właściwości miejscowej do dokumentacji przy rejestracji pojazdu na cudzoziemca?
 • Jakie miejsce zamieszkania należy wpisywać przy rejestracji pojazdu obcokrajowców z czasowym pobytem?
 • Czy w przypadku ustalania miejsca zamieszkania dla obcokrajowców stosować fikcję doręczenia?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy chce zarejestrować pojazd na aktualne miejsce zamieszkania, czyli na np. noclegownię?
 • Jak prawidłowo interpretować przepisy dotyczące adresu zameldowania przy rejestracji, ponieważ niektóre urzędy rejestrują pojazd na adres zamieszkania, a inne wyłącznie na adres zameldowania?

4. Rejestracja pojazdów sprowadzanych do Polski spoza Unii Europejskiej – różne przepisy odnośnie szkody całkowitej, dokument ,,Certificate of Title’’

 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy firma zagraniczna nie dała odpowiednich dokumentów do wystąpienia po akcyzę do auta sprowadzonego ze Stanów Zjednoczonych?
 • Co należy zrobić z pojazdami np. motorowerami, które nie wymagały tam rejestracji, ponieważ nie były użytkowane po drogach publicznych? Jakie są obostrzenia wobec nich?
 • Jakie pojazdy sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych można rejestrować? Z jakimi wpisami rejestrować, a z jakimi nie?
 • Czy należy wymagać od petenta tłumaczeń dokumentów z zagranicznych urzędów?
 • Jakie dokumenty powinny być wymagane do dowodu własności pojazdu sprowadzonego z Kanady?
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas rejestracji aut ze Stanów Zjednoczonych i Kanady?
 • W jakich przypadkach nie wolno rejestrować pojazdów sprowadzonych z Ameryki?
 • Na co być wyczulonym podczas rejestracji pojazdu, który został sprowadzony z zagranicy i był naprawiany, aby uniknąć zarejestrowania złomu?
 • Jak podchodzić do pojazdu sprowadzonego z Ameryki, który posiada naklejoną naklejkę na dokumentach własności?
 • Jak postępować w sytuacji, gdy pojazd sprowadzony z Ameryki ma zapis na dokumentach własności, że nie można go rejestrować? Czy należy kontaktować się z tym urzędem, który to rejestrował?
 • Czy w Polsce można zarejestrować pojazd, który w Ameryce był uznany za szkodę całkowitą, ponieważ u nich koszt naprawy przekraczający 25% wartości pojazdu to szkoda całkowita, ale w Polsce według przepisów nie podlega on pod szkodę całkowitą?
 • Czy amerykański ,,Certificate of Title’’ może być uznany za dokument potwierdzający rejestrację, o którym mowa w art. 72 ust. 2a i jednocześnie może stanowić dowód własności, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1., jeżeli został on wystawiony na wnioskującego o rejestrację właściciela?
 • Czy „Certificate of Title” spełnia warunki dokumentu zakupu? Czy w przypadku, gdy osoba posiada taki dokument, nie trzeba wymagać przedstawienia np. faktury?
 • W jakich przypadkach traktować pojazd sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych jako odpad? Kiedy należy zawiadamiać GIOŚ?
 • Czy organ rejestrujący ma prawo badać pojazd sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych w celu weryfikacji, czy pojazd nie powinien być traktowany jako odpad? Jeśli tak, to w jaki sposób należy zbadać?
 • Czy na podstawie dowodu rejestracyjnego z Kanady, który wygląda jak ksero, ale osoba twierdzi, że jest to dokument elektroniczny, można zarejestrować pojazd?
 • Czy pojazdy ze Stanów Zjednoczonych, które w certyfikatach mają adnotacje: "for junk", "parts only", "non-rebuilable", "non-repairable", "certificate of destruction" mogą być zarejestrowane po przedłożeniu pozytywnego badania technicznego pojazdu?
 • Czy zwrot pozwolenia czasowego jest wymagany, czy jednak nie ma obowiązku zwrotu?
 • Kiedy potrzebna jest akcyza, a kiedy odprawa w przypadku pojazdów np. ze Stanów Zjednoczonych? Kiedy należy wymagać obu dokumentów?
 • Jak weryfikować dane firmy sprowadzającej demontaże z zagranicy?
 • Co minimum muszą posiadać obywatele Uzbekistanu i Ukrainy, żeby ich pojazd został zarejestrowany w Polsce?
 • Dlaczego nie można zarejestrować traktora z Białorusi, a można rejestrować traktor z USA?
 • Jak traktować ciągniki japońskie, ponieważ u nich prawo dopuszcza jeżdżenie ciągnikiem bez rejestracji?
 • Rejestracja pojazdu przez obcokrajowca np. z Bliskiego Wschodu. Jakie wymogi musi spełnić?
 • Czy osoba z zagranicy, aby zarejestrować w Polsce pojazd musi przedstawić dokument zezwolenia na pobyt?

5. Nakładanie kar za niezarejestrowanie pojazdu, niezgłoszenie zbycia lub nabycia – czy nakładać solidarnie kary na kilku właścicieli, kiedy można umorzyć postępowanie karne?

 • Czy kary powinny być nakładane solidarnie na dwóch właścicieli, czy jedna kara przysługuje na dwie osoby?
 • Jak stosować kary w przypadku, gdy pojazd był współwłasnością dwóch osób?
 • Czy w sytuacji, gdy w dowodzie rejestracyjnym wpisane są dwie osoby z małżeństwa, to oboje powinni podlegać karze, czy dostaje ją jedna osoba?
 • Jak interpretować przepisy dotyczące nakładania kar za niezgłoszenie zbycia lub nabycia?
 • Czy w przypadku kar za niedopełnienie obowiązku 60 dni na rejestrację, należy brać pod uwagę datę rejestracji stałej czy może być to data rejestracji tymczasowej?
 • Jak interpretować aktualne przepisy odnośnie nakładania kar?
 • Dlaczego starostwo ustala wysokość wymierzenia kary za np. niedotrzymanie terminu rejestracji pojazdu, jeśli po odwołaniu SKO ( Samorządowe kolegium odwoławcze) zawsze pobiera 200 zł?
 • W jaki sposób interpretować dział 4 z k.p.a. w odniesieniu do kar?
 • Jakie podstawy prawne w sprawie kar należy stosować, jeśli urzędnicy odnoszą się do Prawa o ruchu drogowym, a SKO powołuje się na k.p.a.?
 • Kiedy można umorzyć postępowanie karne postępowanie w sprawie kar administracyjnych, jakie okoliczności muszą zaistnieć, aby odstąpić od nałożenia kary?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy każdy ze współwłaścicieli pojazdu jest z innego powiatu i jedno SKO uważa, że powinno się solidarnie nakładać na nich karę, a inne, że na każdego współwłaściciela z osobna?
 • Jak powinno przebiegać nakładanie kar w przypadku pojazdów nabytych na drodze spadku?
 • Czy osoba, która była współwłaścicielem pojazdu i nabywa spadek, a przyszła po terminie, podlega karze?
 • Jak powinno się stosować kary administracyjne w przypadku współwłaścicieli w kwestiach spadkowych?
 • Czy kary powinny być nakładane solidarnie na kilku spadkobierców?
 • Jak interpretować przepisy odnośnie kar, aby uniknąć odwołań do SKO?
 • Czy może funkcjonować zarządzenie starosty odnośnie miarkowania kar? Czy są podstawy do powoływania się na ten dokument?

6. Zbycia i nabycia pojazdów – brak dowodu rejestracyjnego nabytego pojazdu, czy wymagana jest ciągłość umów? Czy w każdym przypadku należy zawiadamiać organ, w którym pojazd był zarejestrowany dotychczas, o jego zbyciu lub nabyciu?

 • Jak powinien postąpić urzędnik w sytuacji, gdy zgłasza się nabywca pojazdu i nie może go zarejestrować, ponieważ osoba sprzedała pojazd bez dowodu rejestracyjnego?
 • Czy w przypadku, gdy ktoś odkupuje auto, to powinien posiadać ciągłość umów np. posiadać dokumenty, które ktoś złożył do umorzenia rejestracji? W jakiej formie miałyby być one przyznane?
 • Jeśli pojazd należy do kilku właścicieli, to czy każdy z nich musi zgłosić nabycie lub zbycie ? Czy w przypadku, gdy któryś z kilku właścicieli pojazdu nie zgłosi zbycia lub nabycia, to jest to powód do wyciągnięcia konsekwencji i nałożenia kary?
 • Czy w każdym przypadku należy zawiadamiać organ, w którym pojazd był zarejestrowany dotychczas, o zbyciu lub nabyciu, ponieważ często pojawia się problem, że ktoś nabył pojazd i od razu sprzedał i aktualnie jest już np. w trzecim urzędzie i osoba nie ma pojęcia, gdzie ma wysłać zawiadomienie?
 • Do którego urzędu należy zgłaszać zbycie lub nabycie pojazdu, czy zgodnie z miejscem zamieszkania, czy do urzędu, gdzie pojazd był dotychczas zarejestrowany, ponieważ sądy także różnie to interpretują?
 • Jaką właściwość przyjąć w przypadku zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdu? Czy rzeczową, czy miejscową?
 • Od jakiej daty powinny być prawidłowo liczone akty zbyć i nabyć pojazdów w przypadku śmierci? Czy od postanowienia sądu, czy od daty śmierci?

7. Aspekty prawne – czy można zarejestrować pojazd zajęty przez urząd skarbowy? Czy można zarejestrować pojazd na osobę nieletnią?

 • Jaką procedurę wdrożyć w przypadku ujawnienia istnienia w ewidencji dwóch pojazdów o takim samym numerze identyfikacyjnym?
 • Jak powinna wyglądać sprzedaż pojazdów przez komornika - kwestia ciągłości dokumentów?
 • Kiedy możliwe są zmiany w polskim prawie dotyczące archiwizowania akt w wersji papierowej?
 • Czy można zarejestrować pojazd zajęty przez urząd skarbowy?
 • Czy aktualnie obowiązuje 30 dni na rejestrację czy 60 dni?
 • Czy konieczne jest, aby właściciel pojazdu przynajmniej raz przyszedł w celu załatwiania sprawy związanej z pojazdem, czy może być to cały czas pełnomocnik?
 • Czy właściciel pojazdu lub pośrednik ma prawo do wprowadzenia korekty, co do daty sprowadzenia pojazdu, ponieważ składają oświadczenie i później zgłaszają, że pomylili się w podanej przez siebie dacie?
 • Czy może zaistnieć sytuacja, gdzie pojazd sprzedawany jest przez osobę nieletnią?
 • Czy można zarejestrować pojazd na osobę nieletnią?
 • Kiedy można się spodziewać zmian w przepisach odnośnie kwestii zbyć i nabyć pojazdów?
 • Kiedy następuje konieczność skierowania do biegłego rzeczoznawcy podczas rejestracji?
 • Jak postępować w przypadku pojazdów sprzedawanych przez komornika, jeśli nie posiada dokumentów na podstawie, których nabył pojazd?

8. Umorzenie postępowania w sprawie rejestracji pojazdu – procedura, komu przekazywać dokumenty dotyczące umorzenia rejestracji?

 • Jak powinny wyglądać procedury związane z umorzeniem postępowania w sprawie rejestracji, ponieważ brakuje przepisów wykonawczych stwierdzających, jakie kroki ma podjąć organ?
 • Komu przekazywać dokumenty dotyczące umorzenia postępowania w sprawie rejestracji?
 • Jak rozwiązywać sytuacje, gdy ktoś zarejestruje pojazd z zachowaniem tablic i bez wydania dowodu rejestracyjnego, po czym sprzeda pojazd? Postępowania nie można dokończyć w urzędzie, w którym osoba rozpoczęła sprawę, a nowy urząd nie może rozpocząć, bo w systemie nie można umorzyć postępowania.
 • Czy jest możliwość umorzenia procesu rejestracji w przypadku, gdy osoba się rozmyśli w sprawie pojazdu na starym dowodzie i bez pozwolenia czasowego?

9. Pojazdy uszkodzone i po przeróbce konstrukcyjnej – jakie nie podlegają rejestracji? Pojazdy zabytkowe i specjalne.

 • Na co zwracać uwagę podczas rejestracji pojazdów uszkodzonych? Jakie pojazdy nie powinny podlegać rejestracji?
 • Jak powinna przebiegać rejestracja pojazdu po przeróbce konstrukcyjnej?
 • Na co zwracać uwagę podczas rejestracji samochodów, które są po zmianach konstrukcyjnych na samochód specjalny np. pojazd strażacki?
 • Jakie pojazdy osobowe przebudowane na pojazdy ciężarowe można akceptować do rejestracji? Co zdecydowanie należy odrzucać?
 • Jakich dokumentów należy wymagać do rejestracji pojazdów zabytkowych?
 • Czy do rejestracji pojazdu muzealnego wystarczy umowa darowizny, czy wymagane są jeszcze jakieś inne dokumenty?
 • Czy można zarejestrować pojazd specjalny (pomoc drogową), która była wcześniej ciągnikiem siodłowym, jeśli nie jest zdemontowane siodło, a diagnosta robi badanie, że jest to pojazd specjalny?

10. Dokumenty – jakich dokumentów wymagać podczas rejestracji pojazdów objętych zarządem sukcesyjnym?

 • Czy można podpisywać umowę z jedną ze stron małżeństwa, które ma wspólnotę majątkową?
 • Czy musi być oryginał dokumentu w przypadku przeniesienia własności pojazdu na inną osobę czy wystarczy kserokopia?
 • Czy oddział przedsiębiorstwa może wystawić fakturę ze sprzedaży pojazdu, jeśli w dowodzie rejestracyjnym pojazd był zarejestrowany na konkretny oddział, czy musi tę fakturę wystawić główna siedziba firmy?
 • Czy w przypadku wykreślania z dowodu rejestracyjnego współmałżonka należy wymagać umowy darowizny czy wystarczy oświadczenie o wspólnocie małżeńskiej?
 • Wykreślenie małżonka z dowodu rejestracyjnego lub zamiana małżonków w dowodzie rejestracyjnym pojazdu stanowiącego „wspólność majątkową”. Czy takiej czynności możemy dokonać na podstawie oświadczenia (tak jak w przypadku dopisania do dowodu) czy umowy darowizny pojazdu do majątku odrębnego?
 • Czy w przypadku przerejestrowywania pojazdu na współmałżonka wymagać umowy zakupu pojazdu?
 • Jakie dokumenty do rejestracji pojazdu jest obowiązany przedłożyć obcokrajowiec (nie chodzi o dokumenty pojazdu, tylko tożsamości i dotyczące prawa pobytu na terytorium RP)?
 • Jakie dokumenty są wymagane w przypadku pojazdów, które nie podlegały wcześniej rejestracji w innych krajach?
 • Jakich dokumentów należy wymagać w przypadku zbycia lub rejestracji pojazdów objętych zarządem sukcesyjnym?

11. Dokumenty elektroniczne – system CEPiK, w jaki sposób można zweryfikować czy dokument elektroniczny to oryginał?

 • Jak odróżnić oryginał faktury elektronicznej od skanu?
 • Czym ma się charakteryzować faktura w postaci elektronicznej, po czym stwierdzić, że jest to oryginał?
 • Skąd mieć pewność, że faktura elektroniczna jest oryginałem, jeśli nie ma na niej żadnych podpisów?
 • Co może ułatwiać pracę urzędnika w systemie CEPiK?
 • Jak rozwiązywać problemy z wydawaniem czerwonych tablic do badań, jeśli pojazd archiwalny ciężko znaleźć w systemie i pojawia się problem ze słownikami osób?
 • Jak znaleźć pojazd w CEPiK w przypadku, gdy np. 5 maja właściciel zbył pojazd, 7 maja był przerejestrowywany w innym oddziale, a za miesiąc przychodzi ponownie? Czy jest opcja znalezienia tego pojazdu w systemie?
 • Czy jest sens wklepywać zbycia, jeśli w przypadku kary nie można ich później znaleźć w systemie?
 • Czy jest możliwość anulowania zbycia i nabycia w systemie, gdy urzędnik popełni błąd, a nie ma możliwości edycji?
 • Jak rejestrować naczepy tzw. stonogi składające się z dwóch członów (jedna część może być użytkowana bez drugiej, ale druga nie może być bez tej pierwszej)? Czy należy wydawać w takim przypadku dwa dowody rejestracyjne czy może jeden?
 • Czy konieczne jest wydawanie czerwonych tablic, kiedy właściciel pojazdu ma wziąć pozwolenie na badanie techniczne i nie ma ważnego pozwolenia czasowego?
 • Jak rozwiązywać sytuację, gdy osoba przychodzi z prośbą o przywrócenie, jest na innym dowodzie i nie ma badania technicznego, a jest problem z depozytem żeby uruchomić ponowne zarejestrowanie?
 • Czy istnieje podstawa prawna zabraniająca dokonania rejestracji przez starostę pojazdu, który został zajęty przez komornika/urząd skarbowy i sprzedany nowemu właścicielowi przez poprzedniego właściciela?
 • Czy w przypadku rejestracji pojazdu z zachowaniem tablic rejestracyjnych i braku wpisu w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym terminu kolejnego badania technicznego należy dokonać rejestracji czasowej (uznać to za niezgodność, o której mowa w art. 74 ust. 2d pkt 2)?
 • Rejestracja pojazdu krajowego, nierejestrowanego, używanego - czy istnieje taka możliwość (nie bierzemy pod uwagę pojazdu zabytkowego)?
 • Co w sytuacji, gdy osoba zarejestrowała pojazd tymczasowo, a po dwóch tygodniach przychodzi zarejestrować na stałe, czy powinna być zmieniana data pierwszej rejestracji?

Prowadzący

Michał Mieloch - zastępca dyrektora ds. ewidencji pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania, członek zespołu ds. Polityki równości i różnorodności, mediator wewnętrzny. Wpisany do ewidencji kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa. Absolwent studiów z zakresu prawa Europejskiego (UAM Poznań), reklamy i promocji (UAM Poznań) oraz zarządzania w administracji (WSB Poznań), administratywista (WSZIB Poznań).

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
13 listopada 2023

Podobne szkolenia