Wideoszkolenie: Przetarg na odbiór odpadów

Jak poprawnie przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych? Jak przeprowadzić analizę potrzeb i wymagań? Jakie są obowiązki zamawiających? Jak prawidłowo sporządzić dokumenty zamówienia?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się przetargiem na odbiór odpadów, gospodarką odpadami, pracowników działów zamówień publicznych, członków komisji przetargowych, osób zajmujących się kontrolą i audytem zamówień publicznych.

Kluczowe elementy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, jak przygotować się do zlecenia odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Ponadto praktyk przedstawi krok po kroku postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, w trybie podstawowym w różnych wariantach oraz w trybie przetargu nieograniczonego. Podczas szkolenia mogą Państwo zadawać pytania od pierwszych minut spotkania, a prelegent odpowie na nie w oparciu o swoje doświadczenie. Wszystko po to, by dać Państwu gotowe rozwiązania, do zastosowania w pracy od zaraz.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy mimo obowiązku wprowadzenia w ustawie o utrzymaniu czystości wynagrodzenia wykonawcy wg stawek jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie odpadów możliwe jest stosowanie rozliczeń ryczałtowych np. ustalenie maksymalnej miesięcznej wysokości ryczałtowej wynagrodzenia? Np. rozliczamy się miesięcznie wg stawek jednostkowych, ale jeśli przekroczymy konkretny próg kwotowy wskazany w SWZ płacimy w danym miesiącu stawkę ryczałtową? Na jednym ze szkoleń powiedziano że wprowadzenie stawek jednostkowych nie zabroniono ryczałtu.
 • Zamawiający udziela zamówienia o wartości wyższej niż progi unijne na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jeśli zastosujemy CPV 90510000-5 (usuwanie i obróbka odpadów) zamiast CPV wskazanego w ustawie o e.i.p.a. (CPV 90511000-2), to czy zamawiający nie będzie musiał wymagać pojazdów niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych?
 • Które rozwiązania należy przyjąć by udzielić zamówienia na odbiór odpadów w sposób optymalny i zgodny z przepisami?
 • Czy można w SWZ wpisać termin realizacji zamówienia np. „3 miesiące od daty zawarcia umowy”, to czy w umowie można wpisać konkretnie „termin wykonania umowy 3 miesiące od dnia zawarcia umowy?
 • Czy najnowsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej zmienia dotychczasowe spojrzenie na przetargi śmieciowe?
 • Jak i kiedy sporządzić analizę potrzeb i wymagań zgodnie z nowym PZP?
 • Jak sprawdzić i przechowywać dokumenty elektroniczne, dokumentację z przeprowadzonego postępowania?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • SWZ dla zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
 • SWZ dla zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy poprawne będzie zastosowanie kryterium aspekty środowiskowe - 20%, jeżeli punktowane będą pojazdy do obioru odpadów zmieszanych i segregowanych z normą emisji spalin Euro 5-6, które będą realizowały zamówienie?
 • Czyli przepis art. 68b ust. 3 o kodach CPV stosuje się tylko do gmin powyżej 50 tys.?
 • Czy postępowanie z wolnej ręki należy zarejestrować na e-zamówienia?
 • Wykonawca w ofercie musi wskazać instalacje komunalne, do których będzie przekazywał odpady. Czy wskazuje instalacje dla każdego odpadu oddzielnie? Czy w trakcie trwania umowy może zmienić wykaz instalacji?

1. Jak prawidłowo przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór albo odbiór i zagospodarowanie odpadów?

 • Jak ma wyglądać podzielenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie w praktyce?
 • Czy po 1 września jest możliwość zapisu na prowadzenie postępowania oraz przygotowanie formularza oferty na platformie e-zamówienia?
 • Czy po 01.01.2023 r. każdy zamawiający ma obowiązek prowadzenia postępowań na platformie e-zamówienia? Co z zamawiającymi korzystającymi z komercyjnej platformy zakupowej?
 • W jaki sposób zrobić pomocne rozpoznanie rynku, jeżeli każda gmina ma inną wielkość, częstotliwość odbioru, liczbę mieszkańców, system pojemnikowo-workowy, gęstość zabudowy itd.? Kompletny przykład analizy rynku na konkretnym przykładzie
 • Czy sumujemy odbiór i zagospodarowanie?
 • Jak udzielić zamówienia na odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych a jak z niezamieszkałych?
 • Czy robić jednoroczny przetarg – jaki przetarg optymalnie na ile lat?
 • Co to jest analiza potrzeb i wymagań i jak ją przygotować?
 • Czy wpis do BDO zastępuje zezwolenia w zakresie transportu odpadów?
 • Jeżeli nie stawiamy warunków udziału w postępowaniu, a wymagamy dopiero przed podpisaniem umowy zezwoleń, to czy jeżeli wykonawca na etapie składania ofert oświadczył, że wykona wszystko osobiście nie może na tym etapie złożyć uprawnień/ umów/promes z instalacjami, z którymi ma podpisane umowy?
 • Czy można wymagać posiadania bazy magazynowo-transportowej w odległości nie większej niż 50 km od granicy gminy?
 • PRZYKŁAD: przeprowadzamy dwa postępowania przetargowe: 1. na odbiór odpadów komunalnych: 2. na zagospodarowanie odpadów, gdzie mamy podział zamówienia na części (poszczególne frakcje). W przetargu na zagospodarowanie wymagaliśmy od wykonawcy potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień 1: Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania, przetwarzania odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2021r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) 2. Aktualny wpis na listę instalacji komunalnych, o której mowa w art. 38b ustawy o odpadach ustawy z dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz.U. 2021 r. 779 z późn. zm.). Wykonawca składający ofertę przedłożył nam swoje zezwolenia na poszczególne frakcje + umowy/promesy z innymi instalacjami, w których będzie zagospodarowywał odpady. Oferta została złożona samodzielnie, bez wykazania podwykonawstwa oraz polegania na zasobach. Czy taki sposób spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę jest prawidłowy? Wykonawcy sugerowali nam, że żadna z instalacji nie jest w stanie złożyć ofert na wszystkie części (frakcje). Jak to się ma do zapisów ustawy, gdzie pokrótce to wykonawca ma posiadać uprawnienia? Czy zamawiający zamiast na etapie podmiotowych środków dowodowych może wymagać w/w dokumentów dopiero przed podpisaniem umowy i dokonać ich weryfikacji?
 • Kto podpisuje analizę?
 • Czy podmiot, który wypisał się dwa razy może wpisać się ponownie podczas terminu składania ofert?
 • Czy zamawiający ma prawo odrzucić ofertę jako niezgodną z przepisami ustawy? Wykonawca wskazał w ofercie pełnomocnika do reprezentacji, ale ofertę podpisał właściciel. Podpis elektroniczny był prawidłowy
 • Czy przy unieważnieniu postępowania wydłuża się termin zwrotu wadium o 5 dni, czyli czas na wniesienie odwołania?
 • Jak oszacować wartość zamówienia?
 • Czy przy szacowaniu wartości uwzględniamy prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych?
 • Czy bierzemy pod uwagę poziom inflacji z bieżącego roku?
 • Jakie powinny być rozliczenia?
 • Czy można ustalić stawkę ryczałtową za 1 mg odpadów, bez rozbijania na poszczególne frakcje?
 • Czy mimo obowiązku wprowadzenia w ustawie o utrzymaniu czystości wynagrodzenia wykonawcy wg stawek jednostkowych za odbiór i zagospodarowanie odpadów możliwe jest stosowanie rozliczeń ryczałtowych np. ustalenie maksymalnej miesięcznej wysokości ryczałtowej wynagrodzenia? Np. rozliczamy się miesięcznie wg stawek jednostkowych, ale jeśli przekroczymy konkretny próg kwotowy wskazany w SWZ płacimy w danym miesiącu stawkę ryczałtową? Na jednym ze szkoleń powiedziano że, wprowadzenie stawek jednostkowych nie zabroniono ryczałtu
 • Jak przygotować opis przedmiotu zamówienia?
 • Czy w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych można ująć odpady z placów zabaw z terenu gminy?
 • Czy przeprowadzane postępowanie na zagospodarowanie lepiej podzielić na części (frakcje)?
 • Jak ustalać warunki zamówienia?
 • Czy można wyłączyć z przetargu odbiór zużytych opon, które zbierane są w trakcie zbiórek wielkogabarytowych? Czy można zlecić ich odbiór w ciągu roku innej firmie, bez przetargu poprzez umowę zlecenie?
 • Jak opisać aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne zamówienia?
 • Jak ustalić kryteria oceny ofert?
 • Jak określić warunki udziału w postępowaniu?
 • Czy art. 68 dotyczy gmin poniżej 50 000 mieszkańców?
 • Gospodarka odpadami – czy w gminie do 50.000 obowiązuje 10% czy nie?
 • Od kiedy należy liczyć ogłoszenie o wykonaniu umowy w BZP do 30 dni od wykonania umowy?


2. Czym są zamówienia in-house i czy można je stosować do zamówień na odbiór odpadów?

 • Co to są zamówienia in-house i kiedy je można stosować?
 • Jakie zmiany w zamówieniach in-house wprowadziła nowa ustawa pzp?
 • Na czym polega in-house wertykalny?
 • Na czym polega in-house odwrócony i siostrzany?
 • Na czym polega in-house wspólny?
 • Jak przeprowadzić zamówienie z wolnej ręki krok po kroku?
 • W jaki sposób szacujemy wartość zamówienia w przypadku zamówienia z wolnej ręki?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy podczas trwania zamówienia in-house przekroczone zostanie maksymalne zobowiązanie wobec wykonawcy? Jeśli przy jednostkowym rozliczeniu odpadów będzie więcej niż szacowano i wartość umowy będzie wyższa niż założono?
 • Czy prawidłowe będzie zlecenie przez gminę in-house własnej spółce odbiór i zagospodarowanie odpadów a spółka będzie przekazywała zagospodarowanie odpadów innej firmie?


3. Jak przygotować umowę?

 • Co w nowym Prawie zamówień publicznych zmieniło się w kwestii umów?
 • Na jaki okres należy zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadami?
 • Czy w umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych można zobowiązać przedsiębiorstwo do uzyskania wymaganych poziomów recyklingu?
 • Czy w umowie lub SWZ trzeba umieścić zapis dotyczący przypadków przekroczenia wartości umowy czy nie jest to konieczne?
 • Czy ma to być aneks do umowy, zamówienie uzupełniające, ponowne negocjacje, czy jeszcze coś innego?
 • Co w sytuacji, gdy zauważymy, że może nam zabraknąć środków na dotychczasowej umowie, ponieważ zwiększyła się ilość odbieranych odpadów?
 • Czy jest dopuszczalne kryterium - termin płatności faktury?
 • Jakie są klauzule abuzywne (niedozwolone)?
 • Jakie zapisy musi zawierać umowa ws zamówienia publicznego?
 • Jakie są nowe obligatoryjne klauzule w umowach powyżej 12 m-cy?
 • Kiedy można i kiedy trzeba zmienić zawartą umowę?
 • Czy zmieniając umowę na podstawie przepisu art. 455 ust 2 trzeba sporządzić aneks do umowy?


4. Jak przygotować specyfikację warunków zamówienia?(Omówienie na wzorach)

 • Jakie elementy musi zawierać specyfikacja warunków zamówienia?
 • Jakie są różnice w zapisach specyfikacji w postępowaniu krajowym i unijnym?
 • Jak określić sposób komunikacji w przypadku postępowań prowadzonych w platformach przetargowych a w miniportalu?
 • Jak i kiedy zamawiający ma podpisać i opublikować SWZ?
 • Czy można w SWZ wpisać termin realizacji zamówienia np. „3 miesiące od daty zawarcia umowy”, to czy w umowie można wpisać konkretnie „termin wykonania umowy 3 miesiące od dnia zawarcia umowy?
 • Czy użycie następujących kodów w usłudze odbioru i zagospodarowania jest prawidłowe:90512000-9 usługi transportu odpadów, 90512000-2 usługi związane z odpadami, 90513100-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, 90533000-2 usługi gospodarki odpadami.
 • Zamawiający udziela zamówienia o wartości wyższej niż progi unijne na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jeśli zastosujemy CPV 90510000-5 (usuwanie i obróbka odpadów) zamiast CPV wskazanego w ustawie o e.i.p.a. (CPV 90511000-2), to czy zamawiający nie będzie musiał wymagać pojazdów niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych?
 • Na jednym ze szkoleń powiedziano, że aby nie składać sprawozdania dot. czystych pojazdów w SWZ należy wpisać ogólny kod CPV- 90500000-2, zamiast szczegółowych wskazanych w art. 68b pkt 3 ustawy o elektromobilności. Czy RIO nie zarzuci unikania obowiązków sprawozdawczych?
 • Czy przepis art. 68b ust. 3 wymienia różne CPV? Czy licząc procent pojazdów N2 i N3 należy sumować zamówienia? Czy wymagany procent odnosimy do każdego zamówienia osobno?
 • Kiedy stosujemy elektromobilność, a kiedy nie?
 • Czy w SWZ można zawrzeć zapis zobowiązujący wykonawcę do osiągniecia określonych poziomów recyklingu dla konkretnych frakcji odpadów?
 • Jak uwzględnić poziomy recyklingu w przypadku śmieci z urzędu?Co może zrobić zamawiający, jeżeli wykonawca nie osiągnął wymaganego poziomu recyklingu? Czy są jakieś instrumenty w tym zakresie?
 • Czy kod CPV 90511000-2 dotyczy tylko wywozu śmieci za granicę czy również przewozu wewnątrz kraju?
 • Czy w specyfikacji możemy dodać kryteria wyposażenia pojazdów, np. większą liczbę kamer, ponieważ obecnie mamy nagrania z jednej kamery na samochodach przedsiębiorcy
 • Czym grozi nieujęcie kodu w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów?


5. Jak krok po kroku przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego?

 • Kiedy stosować przetarg nieograniczony?
 • Które przepisy pzp mają zastosowanie do tego trybu?
 • Jakie są terminy?
 • Gdzie wypełnić ogłoszenie o zamówieniu?
 • Jak przygotować wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)?
 • Czy można negocjować treść ofert?


6. Jak krok po kroku przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym?

 • Kiedy stosować tryb podstawowy i jakie są warianty?
 • Które przepisy pzp mają zastosowanie do tego trybu?
 • Który wariant jest najlepszy?
 • Jakie są terminy?
 • Gdzie wypełnić ogłoszenie o zamówieniu?
 • Czy stosuje się Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)?
 • Czy można negocjować treść ofert?
 • Kiedy nie negocjować?

Prowadzący

Paweł Nocoń- ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, praktyk, od 18 lat pracujący w zamówieniach publicznych po stronie zamawiającego. Kierownik w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Rzeszowa, prowadzący postępowania dla wydziałów Urzędu, jak i dla jednostek miejskich w ramach pomocniczych działań zakupowych. Prowadzi postępowania krajowe i unijne, drobne i te za kilkadziesiąt milionów złotych, głównie na roboty budowlane.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia