Wideoszkolenie: Procedura zabezpieczenia dziecka

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Rola i uprawnienia OPS i pracownika socjalnego w procedurze zabezpieczenia dziecka z rodziny. Czym powinien kierować się pracownik socjalny przy podejmowaniu decyzji o zabezpieczeniu dziecka? Kto powinien zająć się zabezpieczeniem dziecka po godzinach pracy OPS? Kto ponosi koszty transportu dziecka podczas realizacji procedury jego zabezpieczania?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników ośrodka pomocy społecznej, którzy zajmują się procedurą zabezpieczenia dzieci od rodzin w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie

Poruszymy też kwestie, które dotyczą przemocy odnośnie dzieci w związku z założeniami nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Na szkoleniu dowiedzą się Państwo, jak dokonać oceny wstępnej oraz jakimi przepisami kierować się podczas wydawania decyzji o zabezpieczeniu dziecka. Przekażemy wiedzę dotyczącą przebiegu procedury zabezpieczenia dziecka z rodziny w różnych przypadkach, zgodnie z przepisami prawa. OPINIA UCZESTNIKA PO SZKOLENIU: Bardzo wartościowe i merytoryczne szkolenie. Zdobytą wiedzę wykorzystam przy wypełnianiu obowiązków służbowych. Otrzymałam bardzo przydatne materiały szkoleniowe i wzory dokumentów" Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje z prowadzącą.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są uprawnienia pracownika socjalnego i okoliczności pozwalające na korzystanie z procedury zabezpieczenia dziecka
 • Jaka jest odpowiedzialność karna i dyscyplinarna pracownika socjalnego za niedopełnienie obowiązków służbowych?
 • Czy zasadne jest zabezpieczenie dzieci od matki, która nie jest w nałogu? Czy brak wypełniania obowiązku szkolnego przez matkę może pozbawić ją praw rodzicielskich?
 • Czy pracownik socjalny powinien zająć się procedurą zabezpieczenia dziecka na wezwanie pedagoga szkolnego? Kto odpowiada za zabezpieczenie dziecka, jeśli problem został zgłoszony w szkole, ale zagrożenie życia i zdrowia wynika z sytuacji panującej w domu?
 • Co może grozić OPS w przypadku niepotwierdzenia istnienia zagrożenia dobra dziecka?
 • Prawidłowe dokumentowanie przeprowadzonych czynności - jaką dokumentację gromadzić? Jak radzić sobie w przypadku braku regulacji prawnych?
 • Propozycje podstawowych elementów porozumień między urzędem a ośrodkiem pomocy społecznej w sprawie współpracy

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zażalenie na czynność odebrania dziecka na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • Pouczenie dla rodzica/opiekuna o prawie do złożenia zażalenia w sytuacji odebrania dziecka
 • Oświadczenie osoby/instytucji przejmującej opiekę nad odebranym dzieckiem o powierzeniu dziecka przez pracownika socjalnego
 • Protokół z czynności podjętych przez pracownika socjalnego w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
 • Zawiadomienie Sądu Rejonowego o odebraniu dzieci
 • Przykłady prawidłowo wypełnionych dokumentów podczas czynności odebrania dzieci – protokoły z czynności służbowych, załączniki do protokołów, czyli działania wezwanych służb – Policja, ochrona zdrowia, pouczenie dla rodzica, któremu odbieramy dziecko, oświadczenie osoby, której powierzamy dziecko, „Niebieska Karta – A”, zawiadomienia sądu o odebraniu dzieci
 • Postanowienie sądu sankcjonujące czynność odebrania dziecka
 • Przykład protokołu ze zdarzenia, podczas którego nie było podstaw do odebrania dziecka i odstąpiono od czynności przewidzianych art. 12a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Szczegółowy program szkolenia:

Podczas ostatniego szkolenia odpowiedzieliśmy na m.in. następujące pytania:

 • Czy dzieci powyżej 8. roku życia mogą opiekować się młodszym rodzeństwem w nocy?
 • Co w przypadku, gdy dyrektor MOPS wyraża zgodę na wejście w środowisko po godzinach pracy?
 • Co w sytuacji, gdy podczas interwencji matka dziecka jest pijana, ale jej koleżanka jest trzeźwa i sprawuje opiekę nad dziećmi?
 • Czy zawsze należy zakładać procedurę Niebieskie Karty, także przy zaniedbaniu?
 • Odbieramy dziecko, a podczas interwencji dowiadujemy się o sytuacji traumatycznej. Rozłączamy rodzinę i wiemy, że dziecko do tej rodziny w najbliższym czasie na pewno nie wróci. Czy rozpoczynamy procedurę Niebieskie Karty? Sprawa zostaje skierowana do sądu, dziecko jest izolowane. Jak dalej prowadzić procedurę, gdy nie będzie już razem sprawcy i małoletniej ofiary?
 • Czy w sytuacji podejrzenia i anonimowych zgłoszeń typu: dziecko płacze, jest bite - czy pracownicy MOPS mogą oglądać dziecko?
 • Jaką mamy możliwość dopytywania sąsiadów o sytuację dziecka w rodzinie, w związku z uzyskanym zgłoszeniem?

1. Jak dokonać wstępnej oceny i na jakiej podstawie? Czym się kierować przy podejmowaniu decyzji zabezpieczenia dzieci od rodzin w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie?

 • Z jakich powodów dziecko może być zabezpieczone? Co bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności?
 • Jakie są przesłanki zabezpieczenia dziecka przez pracownika socjalnego?
 • Uprawnienia pracownika socjalnego i okoliczności pozwalające na korzystanie z procedury zabezpieczania dziecka
 • Co oznacza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia dziecka? Czy stan po spożyciu alkoholu przez rodzica takie zagrożenie stwarza?
 • Co to jest przemoc w rodzinie? Czy każde negatywne zachowanie rodzica wobec dziecka jest przemocą?
 • Rozpoznawanie symptomów dziecka krzywdzonego. Metody i narzędzia oceny ryzyka krzywdzenia dziecka
 • Kto ma obowiązek zgłosić narażenie dobra dziecka?

2. W jakich sytuacjach pracownik socjalny ma uprawnienie do zabezpieczenia dziecka?

 • Jak postąpić w sytuacji wezwania do pijanej matki w towarzystwie niespokrewnionego mężczyzny i dwuletniego, zaniedbanego dziecka ? Czy taka sytuacja jest zagrożeniem przemocą?
 • Czy pracownik socjalny ma prawo zabezpieczyć dziecko, które zostało przyprowadzone do OPS przez matkę pod wpływem alkoholu? Czy w tej sytuacji nastąpiło zagrożenie zdrowia i życia?
 • Czy występuje zagrożenie życia i zdrowia, jeśli rodzice spożywają alkohol, ale dzieci poszły spać?
 • Czy pracownik socjalny powinien zająć się procedurą zabezpieczenia dziecka na wezwanie pedagoga szkolnego? Kto odpowiada za zabezpieczenie dziecka, jeśli problem został zgłoszony w szkole, ale zagrożenie życia i zdrowia wynika z sytuacji panującej w domu?
 • Czy funkcjonariusz policji może przekazać dziecko pod opiekę sąsiadom? Jeśli tak, to na podstawie jakich przepisów może tak zrobić?
 • Czy policjant może sam zabezpieczyć dziecko, czy tylko w obecności pracownika socjalnego?
 • Czy zasadne jest zabezpieczenie dzieci od matki, która nie jest w nałogu? Czy brak wypełniania obowiązku szkolnego przez matkę może pozbawić ją praw rodzicielskich?
 • Procedura zabezpieczania dzieci z powodu niezdiagnozowanej choroby psychicznej
 • Czy może grozić OPS proces karny w przypadku niepotwierdzenia istnienia zagrożenia dobra dziecka?
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika socjalnego za przekroczenie kompetencji
 • Jaka jest odpowiedzialność karna pracownika socjalnego za niedopełnienie obowiązków służbowych?

3. Jakskonstruować pismo do sądu? Jakie informacje powinny się w nim znaleźć? Wzór wniosku

 • W jakich sytuacjach należy napisać wniosek do sądu?
 • Kto powinien zwrócić się do sądu o wgląd w sytuację rodziny?
 • Jakie oczekiwania może uwzględnić OPS względem sądu?
 • Pod jakim kontem przygląda się sędzia skardze złożonej przez rodziców?
 • Czy każda interwencja, w której dochodzi do odbioru dziecka, wymaga objęcia rodziny procedurą Niebieskie Karty?

4.Kto odpowiada za przewóz dzieci?

 • Jak bezpiecznie przewozić zabezpieczone dzieci?
 • Kto dowozi dziecko do placówki? Z ustawy wynika jasno, że powinna to być gmina, ale policja ma obowiązek zabezpieczyć transport dziecka do końca. Czy to oznacza konieczność dziecka przez dwa samochody?
 • Czy pracownik socjalny może przewozić zabezpieczone dziecko własnym środkiem transportu? Jeśli tak, to w jakim wieku powinno być dziecko?
 • Czy policja może przetransportować dziecko?
 • Kto ponosi koszty w przypadku transportu dziecka taksówką?
 • Kiedy dziecko może być przewożone z pracownikiem socjalnym, a kiedy nie?
 • Czy dziecko powinno być przewożone w foteliku, czy bez?

5. Problem relacji OPS, służby zdrowia i policji

 • Jakie kroki podjąć w przypadku odmowy współpracy przez służbę zdrowia?
 • Jak reagować i jakich używać kontrargumentów na sugestie obciążenia kosztami pomocy ze strony służby zdrowia? Jakich argumentów używać, aby się dogadywać?
 • Jakie podjąć kroki w przypadku podnoszenia zasadności wszczęcia procedury zabezpieczenia dziecka przez lekarza?
 • Jak wypracować porozumienie między gminą a OPS, dotyczące transportu zabezpieczonych dzieci?
 • Propozycje podstawowych elementów porozumień UG a ośrodkiem pomocy społecznej w sprawie współpracy
 • Podpisywanie umów o trójzasadności w działaniu służb. Jak stworzyć taki dokument?

6.Prawidłowe dokumentowanie przeprowadzonych czynności

 • Dokumenty, które musi wypełnić pracownik socjalny
 • Wzory przydatnych dokumentów
 • Jak przygotować się do kontroli, aby wszystkie dokumenty były gromadzone z obowiązującymi przepisami?
 • Problem z różnorodnością interpretacji przepisów. Jak radzić sobie w sytuacjach gdzie brakuje regulacji prawnych?
 • Druk pouczenia o prawie do złożenia zażalenia na zabezpieczenie dziecka
 • Najważniejsze przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

7. Kto powinien zająć się zabezpieczeniem dziecka po godzinie 15.30?

 • Kiedy pracownik socjalny wykonuje swoje obowiązki służbowe?
 • Zabezpieczenie dziecka z rodziny po godzinach pracy OPS
 • Czy powinien być dyżurny pracownik socjalny, który będzie mógł pojechać na interwencję po godzinach pracy?
 • Kto odpowiada za opiekę nad dzieckiem, a kto za procedurę podczas zabezpieczenia dziecka w godzinach pracy dyżurnego pracownika socjalnego?
 • Czy każdy pracownik socjalny ma prawo realizacji procedury zabezpieczania dziecka?
 • Czy konieczne jest wezwanie pogotowia przy każdej próbie zabezpieczenia dziecka? Czy gmina może tłumaczyć się brakiem wezwania pogotowia procedurą wewnętrzną?
 • Na czyje wezwanie do odbioru dziecka policja może reagować? Czy tylko na wezwanie pracownika socjalnego?

8. Gdzie można umieszczać dzieci odebrane rodzicom?

 • Komu z rodziny można przekazać dzieci jeśli rodzice, z różnych przyczyn, nie mogą zająć się dziećmi?
 • Jak wygląda procedura przekazania dziecka rodzinie niezamieszkującej razem?
 • Czy pracownik socjalny powinien postępować pochopnie, ale zgodnie z przepisami? Czy warto upominać, kontrolować i współpracować z rodziną, która znalazła się w trudnej sytuacji?
 • Gdzie powinny trafić zabezpieczone dzieci na jeden, dwa dni lub tylko noc?
 • Procedura umieszczania dzieci w instytucjonalnej formie wsparcia przez pracownika socjalnego
 • Umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej z perspektywy: a) policji, b) kuratora, c )pracownika socjalnego
 • Czy funkcjonariusz policji może zostawić dziecko pod opieką rodziny?
 • Jak postępować w sytuacji, w której obydwoje rodzice są pod wpływem alkoholu? Pod czyją opieką powinny znaleźć się dzieci?
 • Jak postąpić w sytuacji, kiedy matka jest pijana, a dziecko znajduje się pod opieką sąsiadki?

Prowadzący

Małgorzata Rabczewska– praktyk, specjalista pracy socjalnej oraz specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Koordynator Sekcji ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz członek Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, koordynator grup roboczych ds. procedury „Niebieskie Karty”. Wieloletni wykładowca Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Wyższej Szkoły Społeczno – Przyrodniczej im. W. Pola oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, m.in. z zakresu polityki społecznej oraz administracji publicznej, trener podczas licznych szkoleń dot. procedury NK i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, autor licznych publikacji naukowych z zakresu pomocy społecznej oraz lokalnej polityki społecznej. Absolwent Wydziału Politologii UMCS w Lublinie specjalność Samorząd i Polityka Lokalna, ukończone liczne szkolenia i kursy specjalistyczne, w tym specjalizacja I stopnia w zakresie pracy socjalnej, certyfikat MEN w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
21 czerwca 2023
od 499.00
31 lipca 2023
od 499.00
25 września 2023
od 499.00
09 listopada 2023

Podobne szkolenia