Wideoszkolenie: Postępowanie z dłużnikiem w PUP

Postępowanie z dłużnikiem w PUP – Jak radzić sobie z dłużnikiem, z którym nie ma żadnego kontaktu? Jak dotrzeć do dłużnika za granicą? Co zrobić, kiedy dłużnik umiera? Jak uniknąć przedawnień? W jaki sposób funkcjonuje Krajowy Rejestr Zadłużonych i jak i dlaczego warto z niego korzystać? Co w przypadku, kiedy dłużnik ogłasza upadłość? Od jakiego momentu zliczać odsetki? Co robić, jeżeli tytuły wykonawcze nieustannie wracają do nadawcy?


Wideoszkolenie skierowane do pracowników urzędów pracy, którzy zajmują się egzekucją i świadczeniami nienależnie pobranymi.

Omówimy zmiany w egzekucji administracyjnej!
Uczestnictwo w wideoszkoleniu “Postępowanie z dłużnikiem w PUP” to gwarancja zdobycia aktualnej i praktycznej wiedzy, która bezpośrednio przekłada się na codzienną pracę w urzędach pracy. Uczestnicy zyskają dogłębne zrozumienie najnowszych zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, co pozwoli im na skuteczniejsze zarządzanie egzekucją należności. Dostęp do nowych procedur i formularzy związanych z egzekucją umożliwi natychmiastowe wdrożenie nowych rozwiązań. Interaktywny charakter szkolenia zapewnia dynamiczną wymianę wiedzy i umożliwia uczestnikom zadawanie pytań od pierwszych minut, co sprzyja lepszemu zrozumieniu materiału. Dodatkowo, kompleksowe materiały szkoleniowe, w tym skrypt z odpowiedziami na pytania z programu szkolenia, stanowią cenne źródło informacji, które można wykorzystać w przyszłości. Wprowadzenie do najnowszego orzecznictwa w zakresie nienależnie pobranego świadczenia pomoże uczestnikom w interpretacji i stosowaniu prawa w praktyce. Nauczą się również, jak efektywnie zgłaszać wierzytelności należne PUP do syndyków masy upadłości za pośrednictwem KRZ. Poznanie zmian w egzekucji należności PUP w kontekście ustawy o doręczeniach elektronicznych otworzy nowe perspektywy w wykorzystaniu technologii w procesach egzekucyjnych. Wszystko to razem tworzy solidną podstawę do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i świadczenia usług na najwyższym poziomie.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Dostaliśmy pismo o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji. Czy urząd może ubiegać się o zwrot należności? Jakie wtedy zastosować procedury? Czy postanowienie sądu o umorzeniu powinniśmy przedstawić na posiedzeniu powiatowej rady zatrudnienia?
 • Od 2005 r. w księgach urzędu jest należność z tytułu alimentów w kwocie 269.30 zł. Co powinniśmy dalej zrobić z tą należnością? Czy przedstawić ją na powiatowej radzie zatrudnienia, czy potraktować jako przedawnioną i wyksięgować?
 • Jeśli sprawa była w US i została przekazana do komornika w związku ze zbiegiem egzekucji, która następnie została przez niego umorzona z uwagi na bezskuteczność, to gdzie powinniśmy kierować sprawę, jeśli znajdziemy nowe źródło dochodu?
 • W jaki sposób szukać dłużnika, jeżeli nie ma z nim żadnego kontaktu?
 • W jaki sposób i gdzie możemy sprawdzić miejsce, w którym pracuje dłużnik i skąd pozyskuje środki?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik spóźnia się z zapłatą raty 3 dni, innym razem 5 dni i usprawiedliwia to trudną sytuacją. Czy już przy pierwszym spóźnieniu wypowiadać układ ratalny, czy naliczać odsetki?
 • Czy jako urząd należy zakładać konto w KRZ? Jak to zrobić? Czy jesteśmy podpięci z automatu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór pisma do komornika
 • Wzór pisma o przedawnienie długu
 • Wniosek o podział spadku
 • Wniosek ugodę
 • Wniosek o rozłożenie na raty

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Omówimy zmiany w egzekucji!
 • Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Zmiany w zakresie zgłoszenia wierzytelności należnej PUP do syndyków masy upadłości za pośrednictwem KRZ
 • Nowe orzecznictwo w zakresie nienależnie pobranego świadczenia
 • Zmiany w zakresie egzekucji należności PUP w odniesieniu do ustawy o doręczeniach elektronicznych

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego terminu szkolenia:

 • Zabezpieczenie umów o doposażenie stanowił zastaw na nieruchomości. Komornik sprzedał nieruchomość, jednak kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła w całości należności PUP. Czy dochodzimy dalej pozostałą do spłaty należność?
 • Jeżeli TW został umorzony ze względu na śmierci dłużnika, to czy szukamy spadkobierców?
 • Czy po zakończeniu postępowania upadłościowego należność należy skierować do zaopiniowania Radzie Rynku Pracy w celu umorzenia? Czy można ją wyksięgować na podstawie postanowienia sądu o zakończeniu postępowania?
 • Ile mamy czasu na ponowne wszczęcie po umorzeniu z przepisu art. 59 par. 2?
 • Dłużnik złożył wniosek o umorzenie zasiłku. Postępowanie zostało zakończone. Czekamy obecnie na posiedzenie Rady Rynku Pracy, niestety dłużnik zmarł. Czy w tej sytuacji po uzyskaniu opinii rady możemy wydać decyzję o umorzeniu na podstawie przepisu art. 76 ust. 7 pkt 3 i pozostawić w aktach?
 • Jeżeli dłużnik zmarł, to czy można wyksięgować zasiłek bez opinii Rady Rynku Pracy?
 • Czy sądowe wyjawienie majątku przerywa bieg przedawnienia?
 • Czy przed wszczęciem egzekucji musimy wezwać dłużnika do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu?
 • Co zrobić w przypadku bardzo małych kwot zadłużenia, np. 8.50, 4.50 zł? Obie sprawy znajdują się już w US, jednak nie zostało nic wyegzekwowane. Czy wysyłać dodatkowo ponaglenia pomimo tego, iż koszt wysyłki jest większy niż samo zadłużenie? Czy istnieje przesłanka do umorzenia?
 • Dostaliśmy pismo o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu bezskuteczności egzekucji. Czy urząd może ubiegać się o zwrot należności? Jakie wtedy zastosować procedury? Czy postanowienie sądu o umorzeniu powinniśmy przedstawić na posiedzeniu powiatowej rady zatrudnienia?
 • Od 2005 r. w księgach urzędu jest należność z tytułu alimentów w kwocie 269.30 zł. Co powinniśmy dalej zrobić z tą należnością? Czy przedstawić ją na powiatowej radzie zatrudnienia, czy potraktować jako przedawnioną i wyksięgować?
 • Co zrobić w przypadku, gdy dłużnik nie spłacał zobowiązania z tyt. niewywiązania się z warunków zawartych w umowie o przyznanie bonu na zasiedlenie? Sprawa została skierowana do komornika, ale po kilku latach umorzono postępowanie egzekucyjne z powodu niemożności wyegzekwowania
 • Co zrobić w przypadku, gdy kolejny raz komornik umarza postępowanie na złożony przez urząd wniosek o dostarczenie korespondencji do dłużnika z uwagi na brak możliwości skutecznego dokonania doręczenia korespondencji? Z dłużnikiem brak kontaktu, nie mieszka pod adresem ustalonym przez urząd miasta. Jak ustalić adres pobytu dłużnika?
 • Co zrobić w przypadku, gdy osoba z prawem do zasiłku podpisała umowę o pracę, została zgłoszona do ubezpieczenia z dniem podpisania umowy, a faktycznie nie pojawiła się w pracy ze względów zdrowotnych, a następnego dnia podpisała rezygnację? Świadczenia za pracę nie otrzymała. Co zrobić z zasiłkiem, czy musi go zwracać? Czy istnieje przesłanka do umorzenia należności z uwagi na fakt, że osoba fizyczne nie była w pracy i nie otrzymywała profitów z tego tytułu?
 • Dłużnik posiada zadłużenie z tytułu świadczenia covidowego z 2020 roku oraz świadczenia z tyt. refundacji wynagrodzenia. Sprawa jest u komornika, który ściągnął część długu. Na jakie świadczenie powinniśmy pierwsze zaksięgować wyegzekwowaną kwotę?
 • Czy w przypadku prowadzenia postępowania o umorzenie należności można wystąpić do MOPS-u o opinię czy wywiad o dłużniku?
 • Co, jeśli dłużnik przebywa w zakładzie karnym i tam pracuje? Ma dochody. Czy można uzyskać coś z tych dochodów?
 • Co, jeśli dłużnik został skazany prawomocnym wyrokiem i osadzony w zakładzie karnym, a miał świadczenie rozłożone na raty, których teraz nie będzie spłacał?
 • Czy możemy sami wstrzymać naliczanie odsetek?
 • Czy w przypadku działalności gospodarczej (była RMP), wobec której ogłoszono upadłość konsumencką i po zasięgnięciu pozytywnej opinii Rady Rynku Pracy, dotyczącej umorzenia należności, powinniśmy przygotować pismo (znamy jej adres pobytu) i poinformować osobę, że zaległość została umorzona? Sprawa była wszczęta z urzędu, więc dłużnik nie wiedział, że pisaliśmy do rady o umorzenie? Czy wystarczy sama notatka? Czy na podstawie notatki księgowość lub wyzerować konto?
 • Jakie odsetki naliczamy przy zwrotach COVID-19 dofinansowania z przepisu art.15 zzb i art. 15 zzc?
 • Czy w upomnieniu musimy pouczyć o kosztach egzekucyjnych?
 • Czy w przypadku osoby bezrobotnej przy kosztach szkolenia lub badań lekarskich nie powinniśmy wszczynać postępowania i wysyłać tytułu wykonawczego?
 • Jeśli sprawa była w US i została przekazana do komornika w związku ze zbiegiem egzekucji, która następnie została przez niego umorzona z uwagi na bezskuteczność, to gdzie powinniśmy kierować sprawę, jeśli znajdziemy nowe źródło dochodu?


Najbardziej problematyczne kwestie związane z dłużnikiem PUP. Jak określić składniki majątku dłużnika? Jak ustalić adres zamieszkania dłużnika?

 • Czy można wnioskować o kuratora sądowego, kiedy wiemy, że dłużnik przebywa obecnie w USA i nie znamy jego adresu zamieszkania, ale w trakcie postępowania sądowego i egzekucyjnego znany był adres dłużnika, a korespondencja dostarczona była skutecznie?
 • Jaka jest podstawa prawna do wnioskowania do różnych instytucji i zakładów pracy o udostępnianie danych o dochodach uzyskiwanych przez dłużnika?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik nie poda PUP-u jako wierzyciela?
 • Jeżeli posiadamy informację, że dłużnik przebywa za granicą, ale nie znamy dokładnego adresu, to czy mamy jakąś możliwość prowadzenia egzekucji?
 • Pracodawca otrzymał w roku 2021 refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy. W listopadzie 2022 na podstawie U1 ustalono, że ostatni okres rozliczeniowy to 5.2022 r. za zatrudnionego skierowanego. Z dniem 1.12.2022 r. pracodawca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej, do chwili obecnej nie wyrejestrował pracownika, ZUS nic nie może zrobić. Brak jakiegokolwiek kontaktu z pracodawcą, z pracownikiem (świadectwa pracy) również. Co możemy zrobić? Jakiej wysokości zwrotu powinniśmy wymagać, jeżeli nie możemy ustalić, ile faktycznie dana osoba pracowała u przedsiębiorcy? Czy wymagać całości przyznanych środków wraz z odsetkami? Proporcjonalności nie możemy ustalić
 • Czy analizując sytuację majątkową osoby, która ubiega się o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia należy brać pod uwagę także dochody małżonka?
 • W jaki sposób szukać dłużnika, jeżeli nie ma z nim żadnego kontaktu?
 • Jak skutecznie pozyskiwać dane dłużników? Jak wskazywać majątek? Jak ustalać adresy dłużników?
 • Jak dotrzeć do dłużnika za granicą?
 • Co zrobić, kiedy dłużnik zmarł, a dług dziedziczy po nim kilka osób?
 • W jaki sposób szukać majątku wśród rodziny dłużnika w przypadku jego śmierci?
 • Jakie są umocowania do spadku?
 • Windykacja świadczeń nienależnie pobranych przy zgonie dłużnika
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy jest złożone postępowanie, a występuje brak majątku, z którego można by dochodzić zadłużenia?
 • Co w przypadku, kiedy dłużnik ogłasza upadłość? Jak długo można dochodzić należności w takim przypadku?
 • Dłużnik jest wypłacalny, ale nie chce spłacać – co w takim przypadku?
 • Co w przypadku bardzo wysokich kwot długu i braku informacji, gdzie szukać dłużnika?
 • Jakie kroki poczynić, kiedy dłużnik nie chce spłacać długu?
 • Co, jeśli dłużnik nie przyjmuje długu?
 • W jaki sposób i gdzie możemy sprawdzić miejsce, w którym pracuje dłużnik i skąd pozyskuje środki?
 • Czy dzwonić do urzędów skarbowych, aby zobaczyć na jakim etapie jest postępowanie?
 • Co robić w przypadku bardzo małych kwot, gdy więcej wysyłamy listów, niż jest wart sam dług?
 • Dłużnik ma trudną sytuację i składa wniosek o rozłożenie na raty – co wtedy?
 • Czy należy wynajmować prawnika w Niemczech, jeżeli dłużnik wyjechał do tego kraju?
 • Jakie są skuteczne sposoby na dochodzenie należności w przypadku, kiedy dłużnik ucieka za granicę, nie odbiera korespondencji i nie ma z nim kontaktu?
 • Dłużnik od 20 lat nie jest zainteresowany swoją sytuacją, odsetkami i komornikiem – co w takiej sytuacji należy zrobić?
 • Czy należy kontrolować, co dzieje się z dłużnikiem?

Odsetki, raty, i okresy przedawnienia. Jak skutecznie egzekwować okresy przedawnienia? Co w przypadku, kiedy okres przedawnienia mija? Czy są sposoby, aby unikać przedawnień?Terminowość należności – praktyczne omówienie

 • Co w przypadku umów cywilnoprawnych, jeżeli dłużnik zwrócił się z prośbą o rozłożenie na raty?
 • Mamy do zwrotu całą dotację na rozpoczęcie działalności. W piśmie o zwrocie wskazujemy kwotę główną, odsetki do zwrotu i termin 30 dni na zwrot od dnia otrzymania wezwania. Za jaki okres policzyć kwotę odsetek? Od dnia przyznania dotacji do dnia wystawienia pisma o zwrocie? Czy od 31 dnia liczyć odsetki ustawowe za opóźnienie?
 • Jak się odnieść do pisma naczelnika US, gdy powołuje się na Ordynację podatkową, wskazując, że każda należność się przedawnia?
 • Co w sytuacji, gdy dłużnik spóźnia się z zapłatą raty 3 dni, innym razem 5 dni i usprawiedliwia to trudną sytuacją. Czy już przy pierwszym spóźnieniu wypowiadać układ ratalny, czy naliczać odsetki?
 • Czy rozpatrywanie spraw rozłożenia na raty należy również przedstawiać na powiatową Radę Rynku Pracy celem wydania opinii?
 • Jak uniknąć przedawnienia?
 • Jak wyliczyć termin spłaty?
 • W jaki sposób liczyć odsetki? Od jakiego momentu należy je naliczać?
 • Kiedy należy pisać pismo o przedawnienie?
 • Odsetki i sposób rozumowania – co, jeśli komornicy inaczej interpretują ustawę o odsetkach i ustawę covidową?
 • Jak skutecznie egzekwować okresy przedawnienia? Co w przypadku, kiedy okres przedawnienia mija?
 • Jak wszcząć postępowanie, aby okres przedawnienia nie minął?
 • Jakie są narzędzia do egzekwowania okresów przedawnienia?
 • Jak prawidłowo sporządzić dokumenty w przypadku rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, czy nabycia spadku?
 • Zawieranie ugody i decyzji w przypadku rozłożenia na raty
 • Decyzja w sprawie odroczenia terminu płatności
 • Postępowanie o nabycie spadku – wniosek o podział spadku
 • Ustalenie zakresów odpowiedzialności
 • Co w przypadku, kiedy sprawa zostaje umorzona i ponownie trafia do komornika do sprawdzenia – jak to liczyć? Kiedy przedawnienie wynosi 3, a kiedy 6 lat?
 • Zaliczenia na poczet długów – wszystkie koszty uboczne
 • Należności od przedsiębiorców i firm, które zlikwidowały działalność, a zalegają wysokie kwoty pożyczek. Do kiedy można ubiegać się o należności? Jak to skutecznie robić?
 • Wydana decyzja o raty – co robić, jeśli osoba nie spłaca, albo spłaca nie w terminie? Jak naliczać odsetki w przypadku decyzji o raty?
 • ZUS – co jeżeli ZUS dokonuje zwrotu niezależnie pobranego i nie zdoła pobrać całej należności? Czy należy żądać potrącenia, czy powinien robić to ZUS? Co dzieje się z resztą długu w przypadku potrącenia z renty?
 • Przedawnienie kosztów
 • Jak rozliczać wpłaty, gdzie nie są one zgodne z rozłożeniem na raty? Kiedy są odsetki? Sposoby rozliczania wpłat

Krajowy rejestr zadłużonych – dlaczego warto korzystać z KRZ?Jakie są techniczne nowinki związane z krajowym rejestrem zadłużonych? Elektroniczne postępowanie upominawcze. Rejestr Należności Publicznoprawnych

 • Jak odczytywać przesłane korespondencje w rejestrze?
 • Czy jako urząd należy zakładać konto w KRZ? Jak to zrobić? Czy jesteśmy podpięci z automatu?
 • Czy dłużnik widnieje w systemie? Jak to sprawdzić?
 • Na jakich zasadach osoba jest wpisywana do KRZ?
 • Windykacje z lat 90 – czy wpisywać do KRZ?
 • Sąd poniszczył bardzo stare dokumenty, a ktoś domaga się dostarczenia tych dokumentów – co wtedy?
 • Stare windykacje – co zrobić, kiedy poręczyciel umiera? Umorzyć, czy księgować?
 • Jak założyć konto w KRZ? Jak powiązać krajowy rejestr z jednostką organizacją? Instrukcja KRZ i założenia rachunku
 • System nie jest kompatybilny ze stopą procentową – jak prawidłowo naliczyć odsetki?
 • Co, jeśli wynikają różnice ze sposobu naliczania odsetek między urzędem pracy, a urzędem skarbowym?
 • W jaki sposób można skorzystać z elektronicznego postępowania upominawczego?
 • Kto wydaje dostęp do Rejestru Należności Publicznoprawnych? Czy wykazujemy tylko należności powyżej 5 tys., czy wszystkie administracyjne?

Osoby bezrobotne, składniki majątku

 • Jakie są składniki majątku?
 • Jak postępować w przypadku osób bezrobotnych i nienależnie pobranych świadczeń?
 • Dłużnik jest bezrobotny, nie ma dochodów, a z zasiłków z opieki nie można ściągać świadczeń nienależnie pobranych – Co robić?
 • Zasiłki dla bezrobotnych w kwestii długów
 • Jak poszukiwać spadkobierców?

ABC Egzekucji administracyjnej i cywilnej – różnice, podobieństwa, omówienie. Postępowania upadłościowe i umorzenia postępowań. Świadczenia nienależnie pobrane

 • Czy wystawiając pierwszy tytuł wykonawczy do naczelnika urzędu skarbowego (nienależnie pobranego świadczenia), czy musi być wskazany majątek lub źródło dochodu?
 • Co z kosztami upomnienia w egzekucji administracyjnej? Kiedy ulegają przedawnieniu?
 • Dłużnik przebywa w DPS, ma świadczenie emerytalne, egzekucja na chwilę obecną nie toczy się. Czy pobyt w DPS może być podstawą umorzenia należności?
 • Czy harmonogram spłat powinien być zawarty w treści decyzji, czy jako załącznik do decyzji?
 • Jak wygląda w egzekucji sytuacja kosztów zastępstwa, które zostały przyznane w pierwszym postępowaniu egzekucyjnym?
 • Mamy dłużniczkę, która ma do zwrotu nienależny zasiłek. U komornika jest tytuł wykonawczy, który nie umarza postępowania. Dłużniczka nie pracuje, natomiast jej mąż pracuje za granicą. Czy możemy dochodzić należności z majątku wspólnego?
 • Co w sytuacji wydanej decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu, kiedy okazuje się, że dłużnik przebywa w areszcie?
 • Czy dłużnik ma obowiązek powiadomić nas, że jego wniosek o upadłości został rozpatrzony? Czy musimy wystąpić do dłużnika o podanie takich informacji?
 • Jeżeli osoba składa wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty nienależnie pobranego świadczenia, to jakie dokumenty do wniosku powinna nam złożyć?
 • Kiedy można odpisać należność bez prowadzenia postępowania o umorzenie z przepisu art. 76?
 • Naczelnik skarbowy przesłał pismo, w którym prosi o stwierdzenie, czy należność nie jest przedawniona, wskazując, że ostatnia skuteczna czynność była w 2016 r. Dodał, że jeżeli tak, to powinniśmy wystąpić z wnioskiem o umorzenie postępowania. Co w takim przypadku? Co po ewentualnym umorzeniu? Czy doszło do czyjegoś przewinienia z powodu tego przedawnienia?
 • Osoba miała do zwrotu refundację i jej nie zwróciła. Została ogłoszona upadłość, następnie umorzono postępowanie upadłościowe. W chwili obecnej roszczenie uległo przedawnieniu i dłużnik zmarł. Co w takiej sytuacji?
 • Co zrobić, gdy po upływie 3 lat od pobranego zasiłku przez bezrobotnego, PUP dowiedział się o tej sprawie, ale jest już przedawnienie i nie możemy wydać decyzji administracyjnej o zwrocie? Czy w takich sytuacjach, jeżeli bezrobotny nie odda tej należności, możemy skierować sprawę do prokuratury, aby wszczęła postępowanie lub je umorzyła?
 • Czy umorzenie nie powinno być na wniosek dłużnika?
 • W jaki sposób ponowić egzekucję administracyjną po umorzeniu, jeżeli nie mamy żadnego nowego źródła, z którego można dochodzić należności? Czy możemy złożyć ponownie tytuł wykonawczy bez wskazania źródła majątku, aby nie przedawnić roszczenia?
 • Jakie są różnice w egzekucji administracyjnej i cywilnej? Jakie są części wspólne? Zmiany w ustawodawstwie
 • Omówienie sądowych postępowań
 • Jak rozpocząć postępowanie?
 • Jak złożyć tytuł wykonawczy?
 • Od jakiego pozwu zależy naliczanie odsetek? Co w przypadku, kiedy nie ma radcy prawnego?
 • Co robić w przypadku bardzo małych kwot, gdzie więcej wysyłamy listów, niż jest wart sam dług?
 • Europejski nakaz zapłaty – omówienie
 • Niska ściągalność egzekucji – jak temu zaradzić?
 • Co to jest dzień układowy i w jakich postępowaniach występuje?
 • Jakie są konsekwencje, jak działać, co ustalać w przypadku dnia układowego?
 • Przypadki restrukturyzacyjne – upadłości konsumenckie
 • Dziedziczenie długów w praktyce – jak to wygląda?
 • Tytuły wystawionych decyzji – sądowe i inne
 • Omówienie świadczeń nienależnie pobranych
 • Postępowania sądowe – omówienie
 • Rozwiazywanie umów
 • Elektroniczne tytuły wykonawcze – omówienie
 • Ustawa covidowa – opinia wojewody dotycząca zastosowania ulg czy rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń. Czy opinia/ decyzja wojewody zawsze jest wiążąca? Co, jeśli wojewoda rozpatrzy negatywnie wniosek o raty?
 • Windykacja sądowa i przedsądowa z umów cywilnoprawnych, które są zawierane przez urząd. Jakie są skuteczne sposoby informowania windykacyjnego?
 • Zabezpieczenia przed udzielaniem pożyczek – wiarygodność żyranta, wzory aktów notarialnych
 • Jakie powinny być przesłanki do wszczęcia postepowania? Jakie kroki należy podjąć po umorzeniu postepowania?
 • Bony spadkowe i zasiłek stażowy – charakterystyka

Współpraca z komornikiem i sądem

 • Jak komornik nalicza odsetki przy przekroczeniu trzyletniego okresu przedawnienia odsetek?
 • Sad odmówił wszczęcia postępowania na podstawie przepisu art. 177 par. 1 pkt 6; wniosek nie zasługiwał na uwzględnienie, ponieważ wierzyciel podał dwa adresy dłużnika, a nie jeden, a następnie na podst. przepisu art 182 par. 2 pkt 1 k.p.c. umorzył postepowanie. Komornik ustalił adres już znany, gdzie nie ma możliwości skutecznego doręczenia. Na tej podstawie sąd umorzył postępowanie w sprawie wyjawienia majątku. Co w takiej sytuacji?
 • Jeśli komornik US nie rozpocznie egzekucji i wyda zawiadomienie o niewszczynaniu postępowania, to czy przerywa to bieg przedawnienia?
 • Co w sytuacji, gdy komornik nie zawsze wpisuje w tytule przelewu za co robi przelew?
 • Czy błędem jest, jeżeli urząd zalicza spłaty inaczej niż komornik?
 • Jaka jest podstawa prawna zapytania do komornika na jakim etapie jest egzekucja?
 • Co w przypadku, gdy komornik umorzył postępowanie egzekucyjne, a spółka z o.o. nadal jest aktywna, ale nie wykazuje zysku? Czy mamy czekać, aż pojawi się majątek, aby ponowić egzekucję?
 • Jak skutecznie występować do komornika?
 • Czy i kiedy występować do komornika o ponowne wszczęcie postępowania?
 • Procedura przyjmowania spadku przez komornika sądowego
 • Pisma do komorników, kiedy dłużnik nie odpowiada na wezwanie do spłaty – jak powinny wyglądać? Kiedy i jak je wysyłać?
 • Jak skutecznie współpracować z sądem?

Tytuły wykonawcze – umowy, kwoty

 • Co robić, kiedy tytuły wykonawcze nieustannie wracają?
 • Co, jeśli dłużnik nie odbiera pisma?
 • Ile upomnień należy wysyłać do dłużnika? Czy należy wysyłać 2, czy 3 upomnienia?
 • Jeżeli upomnienie jest awizowane, czy uważa się je za odebrane, czy nie?
 • Procedura księgowania wpłat i wyksięgowania w momencie płatności – jak księgować po spłaceniu długu?


Prowadzący

Justyna Wojdyło - Radca Prawny ipracownik Powiatowego Urzędu Pracy z Rzeszowa - na co dzień współpracuje z kancelariami radcowskimi i adwokackimi. Specjalizuje się w szczególności w zakresie prawa cywilnego (odszkodowawczego) i gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa administracyjnego. Obecnie wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych. W trakcie aplikacji doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi w Rzeszowie i Przemyślu, oraz towarzystwem ubezpieczeniowym, a także uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Absolwentka Prawa i Administracji, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa. W trakcie studiów aktywnie uczestniczyła w stowarzyszeniach studenckich, kołach naukowych i konferencjach naukowych zdobywając doświadczenie zawodowe podczas praktyk w Sądzie Rejonowym w Przemyślu oraz w Prokuraturze Rejonowej w Przemyślu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia