Wideoszkolenie: Polityka rachunkowości

Zasady (polityka) rachunkowości 2021 według aktualnych przepisów - najczęściej popełniane błędy i występujące nieprawidłowości w rachunkowości ośrodków pomocy społecznej

od 399.00 zł

Szkolenie dedykowane jest księgowym, oraz głównym księgowym ośrodków pomocy społecznej – zarówno początkującym jak i zaawansowanym. Praktycy, praktykom!

Najbardziej aktualna Polityka rachunkowości!
Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu opracowania oraz uwzględniania zasad tworzenia polityki rachunkowości dla ośrodków pomocy społecznej. Uporządkują Państwo i uzupełnią wiedzę w zakresie rachunkowego funkcjonowania jednostki.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są zasady sporządzania polityki rachunkowości? Co dokładnie powinna zawierać?
 • Jakie są metody wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku finansowego?
 • Przykład: Są też świadczenia nienależnie pobrane, na które są wydane decyzje i przypisana jest kwota do zwrotu - osoba, która pobrała nienależnie pobrane świadczenie, musi je zwrócić i teraz pytanie: jak te świadczenia należy ująć? (np. konkretnie z pomocy społecznej)
 • Jaki powinien być podział wpłat od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego? Kto powinien dokonywać tego podziału?
 • Usługi opiekuńcze, asystent osoby niepełnosprawnej – jak powinno się księgować te programy? Czy księgować je poza budżetem, czy w budżecie? Na jakich kontach powinny być ujęte? Czy w ogóle powinno się ujmować w polityce?
 • Na jakich kontach powinno księgować się środki unijne, a na jakich środki COVIDowskie? Jaka jest to struktura i powiązanie z budżetem? Jak powinno się je przyjmować? Jak powinno się je ujmować w budżecie? Czy powinna być do nich wyodrębniona księgowość?
 • Czy jeśli są faktury za media, to czy w polityce powinny być ujęte zapisy, że procentowo można ujmować koszty na zadania zlecone i gminne?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Procedury i zasady ewidencji oraz dokumentacji zaangażowania wydatków budżetowych
 • Instrukcja magazynowa
 • Instrukcja obiegu kontroli dokumentów księgowych
 • Karta wzorów podpisów
 • Spis z natury - załącznik w EXCEL
 • Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz funkcjonowanie kont ksiąg pomocniczych
 • Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych
 • Przykładowy wzór zasad (polityki) rachunkowości
 • Przykładowy wzór instrukcji inwentaryzacyjnej
 • Przykładowy wzór Zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Instrukcja w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych
 • Przykładowy wzór zmian przyjętych zasad poprzez wprowadzenie nowego załącznika
 • Przykładowy wzór zmian przyjętych zasad
 • Rozliczenie zadań zleconych - załącznik w EXCEL
 • Zasady prowadzenia gospodarki środkami pieniężnymi
 • Zasady prowadzenia i rozliczenia ewidencji szczegółowej oraz instrukcja obiegu i kontroli, oraz archiwizowania dokumentów w związku z realizacją Projektu
 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • Zasady rozliczenia podatku VAT
 • Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

Szczegółowy program szkolenia:

Jak dobrze skonstruować politykę rachunkowości? Co powinno być w niej zawarte?

 • Jak stworzyć dobrą politykę?
 • Określenie ogólnych wytycznych do polityki rachunkowości
 • Przykładowy wzór polityki rachunkowości
 • Jakie są zasady sporządzania polityki rachunkowości? Co dokładnie powinna zawierać?
 • Od czego powinno się zacząć i czego nie można pominąć?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę tworząc politykę w jednostce?
 • Jakie są przyjęte uproszczenia w polityce rachunkowości?
 • Jaka jest odpowiedzialność kierownika jednostki?
 • Jaka jest odpowiedzialność pracowników merytorycznych?
 • Czy polityka rachunkowości może być taka sama w OPS jak np. dla szkoły, czy przedszkola?
 • Wydatki – jakie są i do jakiego paragrafu należy każde z nich zaksięgować?
 • W jakich instytucjach powinno się je księgować? W OPS, DPS, czy dziennych domach wsparcia?
 • Jakie są koszty obsługi świadczeń wychowawczych?
 • Jakie są przyjęte uproszczenia w polityce rachunkowości dotyczące podziału środków trwałych?
 • Jaki jest sposób przeprowadzenia inwentaryzacji? Zasady, terminy
 • Jakie są metody wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku finansowego?

Jak przeprowadzać aktualizację polityki rachunkowości?

 • Jak prawidłowo nanosić zmiany w polityce rachunkowości?
 • Co nie podlega zmianom w polityce rachunkowości?
 • Kiedy i jakie zmiany wprowadza się do polityki rachunkowości?
 • Kiedy może to być aktualizacja, a kiedy nowy dokument?
 • Jakie uproszczenia można zastosować w jednostce i jak wpisać je w politykę rachunkowości?
 • Prośba o wskazanie, o co należy uaktualnić politykę (VAT, split payment, PPK, konta…)
 • Jak wygląda kontrola? Jak się do niej przygotować?
 • Księgowanie na kontach zespołu 0
 • Księgowanie zaangażowania
 • Jakie są zasady wyceny aktywów i pasywów?

Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wychowawcze, z pomocy społecznej – jak prawidłowo je księgować z roku bieżącego, a jak z lat ubiegłych?

 • Jak należy księgować zwroty świadczeń zaległych i wykazywać je w sprawozdaniu?
 • W jaki sposób należy ująć nienależnie pobrane świadczenia w polityce?
 • Czy jeśli są wydane decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach to jak należy księgować te decyzje? Czy w ogóle powinno się je księgować? Jak podejść do tego?
 • Przykład: Są też świadczenia nienależnie pobrane, na które są wydane decyzje i przypisana jest kwota do zwrotu - osoba, która pobrała nienależnie pobrane świadczenie musi je zwrócić i teraz pytanie: jak te świadczenia należy ująć? (np. konkretnie z pomocy społecznej)
 • Przez jakie konto powinny przechodzić należności? (225,221,700)
 • Księgowania dochodów i termin zwrotu

Fundusz alimentacyjny: dłużnicy i ściągalność

 • Jak powinien być rozksięgowywany fundusz alimentacyjny?
 • Jaki powinien być podział wpłat od komornika z tytułu funduszu alimentacyjnego? Kto powinien dokonywać tego podziału?
 • Rozksięgowania należności dłużników
 • Odpis aktualizujący należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • Jakie są zapisy dotyczące dłużników alimentacyjnych i przeksięgowań?

Co powinno być opisane w polityce rachunkowości?

 • Jakie załączniki/dokumenty wchodzą w skład polityki rachunkowości?
 • Czego nie potrzeba opisywać w polityce rachunkowości?
 • Czy odzyskane nienależnie zaliczki powinny znajdować się w polityce?
 • Czy programy z funduszu solidarnościowego powinny być zarządzeniem wpisane do polityki? Jak należy je księgować?
 • Czy powinny być uwzględnione w polityce operacje, które są realizowane przez ośrodek uwzględnione, np. księgowania? (na przykład: nienależnie pobrane świadczenia księguje się w taki sposób…)
 • Usługi opiekuńcze, asystent osoby niepełnosprawnej – jak powinno się księgować te programy? Czy księgować je poza budżetem czy w budżecie? Na jakich kontach powinny być ujęte? Czy w ogóle powinno się ujmować w polityce?
 • Konta syntetyczne i analityczne – jak umieścić je w planie kont? Jaki powinien być podział?
 • Czy w polityce powinien być zapis dotyczący finansowania zakupów? (świadczenia rodzinne)
 • Konto 410
 • Na jakich kontach należy księgować opisane dochody OPS?
 • Czy należy uaktualnić politykę rachunkowości o PPK? Czy do polityki należy dopisać PPK? Jakie powinny być tego zasady?
 • Czy w takiej sytuacji należy utworzyć dodatkowe konta?
 • Jakie zmiany należy nanieść przy PPK w planie kont?
 • Co z osobami, które mają umowę zlecenie?
 • Czy kadry powinny zajmować się tworzeniem PPK? Jeśli nie, to kto?
 • Co w sytuacji jeśli pracownik został zwolniony lub sam się zwolnił i przechodzi do innego pracodawcy? Jak to działa?
 • Środki unijne i projekty, które coraz częściej występują w ośrodkach – jakie są zasady ewidencjonowania? Na jakich kontach należy je ujmować? Jak powinno się je prawidłowo rozliczać?
 • Na jakich kontach powinno księgować się środki unijne, a na jakich środki COVIDowskie? Jaka jest to struktura i powiązanie z budżetem? Jak powinno się je przyjmować? Jak powinno się je ujmować w budżecie? Czy powinna być do nich wyodrębniona księgowość?
 • Wskazówki opisywania dokumentów księgowych do projektów unijnych

Czy jeśli dochodzi nowe zadanie dla ośrodka, to czy każdorazowo polityka powinna być zmieniana lub aktualizowana?

 • Sytuacja: ośrodek ma nowe zadanie, którego wcześniej nie było. Czy polityka powinna być zaktualizowana lub zmieniona? Czy za każdym razem, jeśli dojdzie nowe zadanie, należy aktualizować/zmieniać politykę?
 • Czy nowe zadania powinny być dopisywane, czy nie?
 • Rozksięgowanie wynagrodzeń częściowo finansowanych z kosztów obsługi świadczenia wychowawczego i rodzinnego a częściowo ze środków własnych (co miesiąc jest to inna kwota)
 • Jaki jest sposób ewidencjonowania i wydatkowania refundacji kosztów pośrednich w projektach unijnych? (dotyczy środków unijnych)
 • Jak poprawnie zrobić zestawienia, ile OPS wydał w związku z wydatkami np. środki ochrony osobistej (związane z pandemią)?
 • Jak robić takie zestawienia, kiedy jednostka podlega pod urząd miasta?
 • Czy jeśli są faktury za media, to czy w polityce powinny być ujęte zapisy, że procentowo można ujmować koszty na zadania zlecone i gminne?

Dodatkowo:

 • Księgowanie na kontach zespołu 0
 • Księgowanie zaangażowania
 • Jakie są zasady wyceny aktywów i pasywów?
 • Ochrona danych osobowych
 • Sprostowania błędnych księgowań pokazane na wzorach
 • Jakie są przyjmowane poziomy istotności błędów?
 • Jak ujmować podstawy prawne w zarządzeniach? Czy należy zrobić to tekstem jednolitym?


Prowadzący

Aleksandra Zając - pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku na stanowisku Głównego Księgowego, zarządza i nadzoruje pracę działu finansowego. Odpowiada za plan wydatków budżetowych w wysokości ponad 32 mln. zł. rocznie. Realizuje projekty współfinansowane ze środków UE. W 2002 roku uzyskała tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość na wydziale Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
14 marca 2022
od 399.00
12 maja 2022

Podobne szkolenia