Wideoszkolenie: Podatek rolny w gminach

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

W jaki sposób i od kiedy wprowadzić zmiany pomodernizacyjne? Jak opodatkowujemy rezerwaty przyrody? Co z decyzją wymiarową całoroczną: czy możemy ją zmienić po zakończonym roku podatkowym, jeżeli tak, to w jaki sposób? Kiedy i czy obowiązuje opłata za udostępnianie informacji komornikom? Nowy wzór zaświadczenia o niezaleganiu - co się zmienia? Nowe wartości zastawu skarbowego i kary porządkowej w 2023 roku. Nowe stawki doręczenia przesyłek. Czy hipoteka chroni przed przedawnieniem?


Wideoszkolenie PCC Poland jest skierowane do wydziału podatków w urzędach miast i gmin, do osób pracujących w wymiarze podatku rolnego

Sprawdzone rozwiązania - jak przyznać ulgę inwestycyjną, jeżeli są udziałowcy?
Podczas wideoszkolenia wieloletni praktyk opowie o wymiarze podatku rolnego oraz leśnego. Odpowiemy na nurtujące pytania i sytuacje pracowników urzędów: co zrobić, jeżeli umowa z PGE jest na inną osobę niż faktura za założenie fotowoltaiki? Czy taki podatnik może ubiegać się o ulgę inwestycyjną? Ekspert na przykładach wytłumaczy skomplikowane zagadnienia, dzięki czemu żaden uczestnik nie pozostanie ze swoim problemem sam!

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co z rolnikami, którzy są współwłaścicielami z lasami państwowymi?
 • Do kiedy składa się deklaracje, a do kiedy informacje dotyczące podatku leśnego?
 • Jak weryfikować podatnika pod względem programów dot. dofinansowania kosztów inwestycyjnych?
 • Które umowy dzierżawy przynoszą obowiązek podatkowy? Ubezpieczenia, renty i emerytury, a umowy dzierżaw
 • Wyrok sądu odnośnie opodatkowania farm fotowoltaicznych - czy przestrzenie między panelami powinny zostać opodatkowane według stawki pozostałej?
 • Czy znajduje się gdzieś jednoznaczny przepis, który określa przenoszenie obowiązku podatkowego?
 • Jakie działania należy podjąć, jeśli podatnik nie złożył zaświadczenia, że otrzymał w przeszłości pomoc de minimis?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Nowe wzory dotyczące niezalegania z podatkiem
 • Podania do wójta/ burmistrza o udzielenie ulgi
 • Oświadczenie, które powinien złożyć wnioskodawca, zawierające istotne dane niezbędne do udzielenia ulgi np. czy korzystał z ulgi na termomodernizację, czy korzystał z dofinansowanie z programu Mój Prąd
 • Aktualny druk o pomocy innej niż de minimis do ulgi inwestycyjnej
 • Aktualny druk o pomocy de minimis do ulgi kupna
 • Wzór formularza informacji o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołóstwie
 • Formularze umów dzierżaw wraz ze wzorami pieczątek do potwierdzania
 • Formularz informacji o pomocy de minimis w rolnictwie
 • Formularz informacji o pomocy de minimis dla przedsiębiorców
 • Formularze - podatek leśny
 • Formularze - podatek rolny
 • Formularze - podatek od nieruchomości
 • Oświadczenia o wykorzystaniu pomocy de minimis w przeciągu ostatnich trzech lat
 • Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
 • Wzór wezwania do przedłożenia informacji podatkowej, orzecznictwa sądu itp.
 • Decyzja w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
 • Ubezpieczenie społeczne rolników - ustawa - wyciąg
 • Programy pomocowe i stopa bazowa
 • Protokół oględzin w sprawie dotyczącej zastosowania ulgi lub zwolnienia uznaniowego w podatku rolnym
 • Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacje o nieudzieleniu takiej pomocy

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Opodatkowanie budowli - wyrok TK z dnia 4 lipca 2023 r.
 • Cyfryzacja doręczeń w gminach
 • Wyliczenie i przekazanie 1,5% podatku rolnego na rzecz uprawnionego podmiotu – ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.1450)
 • Wzrost stawek podatków i opłat lokalnych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów
 • W jaki sposób i od kiedy wprowadzić zmiany pomodernizacyjne?
 • Co z decyzją wymiarową całoroczną - czy możemy ją zmienić po zakończonym roku podatkowym, a jeżeli tak, to w jaki sposób?
 • Kiedy i czy obowiązuje opłata za udostępnianie informacji komornikom?
 • Nowy wzór zaświadczenia o niezaleganiu - co się zmienia?
 • Nowe wartości zastawu skarbowego i kary porządkowej w 2023 roku
 • Nowe stawki doręczenia przesyłek
 • Czy hipoteka chroni przed przedawnieniem?
 • Co z zawieszeniem biegu terminów przedawnienia?
 • Ulgi inwestycyjne - jak przyznać ulgę, jeżeli są udziałowcy? Co zrobić, jeżeli umowa z PGE jest na inną osobę niż faktura za założenie fotowoltaiki?

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego terminu szkolenia

 • Czy w przypadku otwarcia przez sąd postępowania sanacyjnego wobec dłużnika, który jest osobą prawną, jest przerwany bieg terminu przedawnienia?
 • Jakie dokumenty przyjmować do ulgi inwestycyjnej?
 • Czy możemy skontrolować podatnika, który złożył wniosek o ulgę odnośnie dofinansowania? W chwili składania wniosku może oświadczyć, że nie skorzystał z dofinansowania, później może to zmienić. Czy możemy wysłać pismo do WFOSiGW z zapytaniem, czy podatnik skorzystał z dofinansowania?
 • Czy przenosimy obowiązek podatkowy z rodziców na dzieci? Czy w tym przypadku ma znaczenie adres zamieszkania? Czy pobieramy oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa?
 • Spółka nabyła grunty, ponad 200 ha, w tym grunty rolne i leśne. Czy w tym przypadku należy się ulga z tytułu nabycia gruntów? Mąż na własność posiada ponad 100 ha gruntów. Z żoną posiada 20 ha i sama żona posiada około 10 ha. Czy ulga z tytułu nabycia gruntów należy się żonie, jeżeli sama złoży stosowny wniosek?
 • Jaki procent powierzchni budynków odlicza się od powierzchni zabudowy?
 • Co w przypadku deklaracji z osobami już nieżyjącymi?
 • Co oznacza „zapis pod względem formalnoprawnym?
 • Jeżeli panele fotowoltaiczne zamontowane są na ścianie budynku mieszkalnego, ale wykorzystywane na cele rolnicze w gospodarstwie, to czy ulga przysługuje?


Podatek leśny

 • Jak opodatkowujemy rezerwaty przyrody?
 • Co z lasami które mają drzewostan do 40 lat?
 • Na podstawie jakich dokumentów możemy ustalić wiek drzewostanu?
 • Co z rolnikami, którzy są współwłaścicielami z lasami państwowymi?
 • Do kiedy składa się deklaracje, a do kiedy informacje dotyczące podatku leśnego?
 • Czy las możemy wydzierżawić?

Umowy dzierżaw - które umowy dzierżawy przynoszą obowiązek podatkowy?Ubezpieczenia, renty i emerytury a umowy dzierżaw

 • Czy wszystkie umowy dzierżawy powinny być podpisywane przez wójta?
 • Czy wszystkie dziesięcioletnie umowy dzierżawy powinny być podpisywane przez wójta?
 • Czy wszystkie nowe umowy dzierżawy powinny być potwierdzane przez gminę?
 • Czy pracownicy samorządowi powinni weryfikować umowy, zanim podpisze je burmistrz/wójt?
 • Co powinna zawierać umowa dzierżawy?
 • Jak powinno brzmieć potwierdzenie umowy dzierżawy?
 • Jak traktować umowę dzierżawy po jej podpisaniu przez organ wykonawczy?
 • Jak rozwiązać zarejestrowane umowy dzierżawy?
 • Czy poświadczenie z własnoręcznym podpisem na umowach dzierżawy powinny być potwierdzane przez notariusza?
 • Czy spisywanie umowy dzierżawy ma się odbywać w jednostce samorządu terytorialnego?
 • W jakich przypadkach należy spisać umowę dzierżawy w jednostce samorządu terytorialnego?
 • Kto powinien zajmować się spisaniem umowy dzierżawy?
 • Jaki dział jednostki samorządu terytorialnego jest odpowiedzialny za spisanie umowy dzierżawy?
 • Od kiedy nalicza się podatek właścicielowi, który podpisał umowę dzierżawy?
 • Czy osoba, która jest współwłaścicielem, może dzierżawić swoje współwłasności?
 • Czy współwłaściciel może dzierżawić swoją część ziemi bez zgody pozostałych współwłaścicieli?
 • Czy jeden ze współwłaścicieli może złożyć wniosek o współwłasności w imieniu pozostałych?
 • Czy dzierżawca, który zdecyduje się jednak na zakup gruntu do tej pory dzierżawionego, może liczyć na ulgę i zwolnienie z podatku?
 • Czy w przypadku umowy dzierżawy podatek też przechodzi na dziecko?
 • Jeśli mamy potwierdzoną umowę dzierżawy i wprowadźmy do wymiaru, to wymagamy IR?
 • PRZYKŁAD: czy jeśli np. Jan Kowalski dzierżawi dzieciom las, dom i użytki rolne, to dzieci płacą tylko podatek rolny, a leśny i od nieruchomości płaci nadal Jan Kowalski?
 • PRZYKŁAD: jeśli np. osoba dzierżawi trzeciej osobie grunty do 23.01.23 i z tym dniem nastąpi rozwiązanie dzierżawy, a następnie 28.01.23 sprzeda tej osobie grunty, to czy należy mu się ulga z tytułu nabycia?
 • Jeśli przyszła zmiana ze starosta z opóźnieniem - rozwiązanie dzierżawy z dnia 20.10.2020 roku, to z jaką datą wprowadzić zmianę u nas? Z datą zmiany ze starostwa czy z datą podstawy prawnej?

Opodatkowanie gruntu - czy przestrzenie między panelami powinny zostać opodatkowane według stawki pozostałej?

 • Wyrok sądu odnośnie opodatkowania farm fotowoltaiczych - czy przestrzenie między panelami powinny zostać opodatkowane według stawki pozostałej?
 • Jak opodatkować osobę, która posiada ziemię w kilku różnych miejscach? W jakim przypadku można zastosować łączną opłatę za taką ziemię?
 • Czy grunty pod działalność gospodarczą mogą być zajęte i wykorzystywane w innym celu? Jeśli tak, to w jaki sposób je opodatkować?
 • Osoba posiada kilka udziałów w różnych współwłasnościach. Są to grunty przeznaczone do użytku rolnego. W jaki sposób można to połączyć i opodatkować? Czy należy opodatkować każdą z pozycji jako grunty niestanowiące gospodarstwa rolnego, czy stanowiące? Czy można to połączyć?
 • Kiedy podmiot może być opodatkowany jako rolnik?
 • Podatnik ma dwie kartoteki podatkowe: posiada indywidualne gospodarstwo rolne i wraz ze współmałżonkiem ma 50 arów działki. W każdej kartotece jest inna własność. Czy organ podatkowy ma inaczej opodatkować indywidualne gospodarstwo, czy wspólną ziemię? Czy podatnik powinien składać oświadczenia w tej sprawie? Czy organ podatkowy wymaga dodatkowych dokumentów, które szczegółowo obrazują taką sytuację?
 • Jakie są konsekwencje zmiany klasyfikacji użytków rolnych na mieszkaniowe?
 • Czy w przypadku zmiany klasyfikacji użytków rolnych na mieszkaniowe budynek będzie podlegał opodatkowaniu?
 • Czy oświadczenia o nabyciu gruntu w celu powiększenia gospodarstwa o powierzchnię mniejszą niż 100 ha powinien poświadczać organ podatkowy?
 • Jaka jest procedura związana z zakupem gruntu w celu powiększenia gospodarstwa o powierzchnię mniejszą niż 100 ha?
 • W jaki sposób organ podatkowy może rozwiązać sytuację, gdy na użytkach rolnych są budynki, w których nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza, ale podatnik twierdzi, że są w nich użytki rolne?
 • Jak opodatkować tereny przemysłowe?
 • Czy podatek jest należny w przypadku dzierżawy gruntów rolnych?
 • Jak obliczyć powierzchnię gospodarstwa rolnego z hektarów fizycznych na przeliczeniowe?
 • Jak naliczać podatek powyżej, a jak poniżej jednego hektara?
 • Jak opodatkować budynek, który został przekazany, przez co przestał być częścią gospodarstwa rolnego?
 • Jak opodatkować przedsiębiorcę korzystającego z gruntów rolnych?
 • Jakiemu opodatkowaniu podlega grunt, którego właścicielem jest przedsiębiorca, jeżeli jest spisany jako użytek rolny, ale nie jest zajęty żadną działalnością rolną?
 • Jak opodatkować grunty os. prawnej pod budynek mieszkalny, jeśli opłaca wszystko z działalności gospodarczej?
 • PRZYKŁAD: rolnik przepisał swoje gospodarstwo na czwórkę dzieci. Od jednego z dzieci dzierżawi ziemię. Czy dzieci powinny przejąć obowiązek płacenia podatku? Dziecko rolnika również posiada status rolnika. Czy podatek powinien zostać naliczany również w przypadku, gdy rolnik, po podziale i przepisaniu gospodarki na czwórkę dzieci, dzierżawi ziemię od jednego z nich (dziecko to ma również status rolnika)?
 • Kiedy i w jaki sposób wprowadzić na terenie gminy odnowę gruntu?
 • Jak wystawiać decyzję dotyczącą odnowy gruntu?
 • Z jaką datą wpisywać podatki w przypadku odnowy gruntu - z dniem naniesienia zmian przez geodezję czy z datą zaistnienia zdarzenia?
 • Kiedy podatek rolny zmienia się w podatek od nieruchomości?
 • Jak opodatkować grunty małżeństwa (małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej), w przypadku gdyw ewidencji gruntów figurują jako:
  mąż - 1,05 ha użytków rolnych
  żona - 0,6 ha użytków rolnych
  razem - 03, ha użytków rolnych?
 • Jaki zastosować podatek dla powierzchni, na której nie ma działalności związanej z gospodarstwem rolnym, ale jest powierzchnią do użytku rolnego? Jaka powinna być stawka podatku?
 • Czy powiat składa nam deklarację, jeśli osoba prawna zakupi grunty VI klasa i pomimo wezwania nie złoży deklaracji? Czy wprowadzamy to do programu?
 • Jeśli podatnik nie złoży informacji i opodatkujemy na podstawie ewidencji gruntów RIO, to czy powinniśmy traktować to jako błąd?


Rejestr rolników - ubezpieczenia, ewidencje i umorzenia

 • Kto dokładnie powinien płacić podatek rolny?
 • Czy w przypadku przeniesienia obowiązku podatkowego w przypadku wydzierżawienia gruntów z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników stosuje się obydwa artykuły wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników?
 • Jakie artykuły należy zastosować, jeżeli umowa dzierżawy gruntów została zawarta na okres 10 lat przez emeryta lub rencistę?
 • W przypadku, kiedy rolnik jest zaległy w podatkach i wszystko jest przepisane na niego, to czy można występować do żony o upomnienie (wspólność majątkowa)? Jakie działania może podjąć organ podatkowy w przypadku, kiedy rolnik, na którego jest przepisana cała gospodarka, zalega z płatnością zobowiązań podatkowych?
 • W jakich przypadkach organ podatkowy może występować o uregulowanie zadłużenia podatkowego bądź upominać rodzinę zadłużonego, np. żonę, z którą zadłużony ma wspólność majątkową?
 • Czy znajduje się gdzieś jednoznaczny przepis, który określa przenoszenie obowiązku podatkowego?
 • Na jakich zasadach są stosowane umorzenia?
 • Co należy brać pod uwagę w przypadku umorzenia?
 • Jak powinna przebiegać procedura egzekucyjna?
 • W jakich terminach wysyłać tytuły wykonawcze?
 • Po jakim okresie organ podatkowy może wystosować upomnienie?
 • PRZYKŁAD: organy podatkowe opierają się na przepisie dot. ubezpieczenia społecznego rolników, który mówi, że obowiązek podatkowy nie może przejść na dzieci w przypadku umowy dzierżawy. Natomiast KRUS sugeruje się wyrokiem sądu, który mówi, że dzieci mogą przejąć ten obowiązek. Który zapis/decyzja jest ważniejsza? Co w takim przypadku powinno się uwzględniać: przepis dot. ubezpieczenia społecznego rolników czy wyrok sądu?
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy jest trzech dzierżawców (którzy jednocześnie są dziećmi właściciela) jednego gospodarstwa rolnego, którzy zawarli umowę na podstawie ubezpieczenia społecznego rolników, a teraz każdy z nich chce mieć nakaz płatniczy?
 • Czy kontakt telefoniczny z podatnikiem przed wystawieniem upomnienia jest konieczny?
 • Jakie kroki może podjąć organ podatkowy w przypadku, gdy z czterech właścicieli ziemi tylko jeden płaci podatek?

Ulgi/pomoc de minimis

 • Na czym polegają ulgi w podatku rolnym?
 • Jakie są podstawy prawne do naliczenia ulgi w podatku rolnym?
 • Czy pomoc de minimis jest faktycznie pomocą publiczną?
 • Jak rozpatrywać wnioski o przyznanie pomocy de minimis?
 • Czy są grupy osób, które mogą skorzystać z uproszczonej procedury przyznania pomocy de minimis?
 • Czy każda ulga w podatku rolnym przyznawana rolnikowi jest pomocą de minimis?
 • Co zrobić, jeśli podatnik składa w 2021 roku wniosek o ulgę z tytułu do budowy budynku inwentarskiego, a faktury są sprzed kilku lat? Czy tego typu faktury można zaliczyć?
 • Czy umorzenie zaległości w podatku rolnym jest pomocą publiczną?
 • Komu i na jakiej podstawie przysługuje umorzenie podatkowe z tytułu zakupu gruntów?
 • Czy ulga z tytułu nabycia gruntu obowiązuje z dniem zakupu, czy dopiero po dopełnieniu wszelkich formalności?
 • Gdzie można znaleźć (w systemie lub poza nim) wykaz ulg, z których skorzystał beneficjent?
 • Jakie działania należy podjąć, jeśli podatnik nie złożył zaświadczenia, że otrzymał w przeszłości pomoc de minimis?
 • Jak wprowadzać w sprawozdaniach formy i przeznaczenia pomocy?
 • Ulga z tytułu nabycia ziemi. Rolnik zgubił zaświadczenie o pomocy de minimis. Czy wystarczy, że złoży oświadczenie o otrzymanej pomocy?

Zwolnienia z podatku

 • Czy do budynków w gospodarstwie rolnym zwolnionych z podatku powinien być wypełniany ZIN-2?
 • Budynki gospodarcze zwolnione z podatku. Czy powinno się wprowadzać do programu taki budynek z zaznaczeniem, że jest zwolniony czy zostaje pominięty?


Problematyczne przypadki przy podatku rolnym i leśnym w gminach

 • PRZYKŁAD: rolnik składa wniosek o ulgę inwestycyjną faktury wystawione są na niego, natomiast płatność na inną osobę. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Czy instalacje fotowoltaiczne mogą być na budynku innym niż inwentarskim? Jeśli tak, to czy wtedy obowiązuje ulga inwestycyjna?
 • Czy instalacje fotowoltaiczne na budynku mieszkalnym można traktować jako modernizację budynku inwentarskiego?
 • Czy ulga inwestycyjna obowiązuje w przypadku, kiedy osoba ma gospodarstwo rolne, ale instalacja znajduje się na budynku mieszkalnym?
 • Czy ulga inwestycyjna istnieje tylko w podatku rolnym? Czy ulga inwestycyjna może być ujęta także w podatku od nieruchomości? Co w przypadku, gdy grunt nie jest już użytkiem rolnym, a zostaje na nim instalacja fotowoltaiczna? Czy w tej sytuacji obowiązuje ulga inwestycyjna?
 • Jak obliczyć ulgę inwestycyjną w przypadku, gdy budynek gospodarczy, posiadający instalacje fotowoltaiczne, znajduje się na terenie dwóch gmin? Czy organ podatkowy powinien obliczyć ulgę na podstawie tego, jaką powierzchnię budynek zajmuje na terenie danej gminy? Jakie są wytyczne w takich przypadkach?
 • Jak weryfikować podatnika pod względem programów dot. dofinansowania kosztów inwestycyjnych?
 • Gospodarstwo rolne posiada ulgę inwestycyjną. Czy po powiększeniu terenu lub nabyciu przez nowego właściciela takiego gospodarstwa ta ulga nadal obowiązuje?
 • Czy przy składaniu wniosku o ulgę konieczne jest zaświadczenie o podłączeniu do sieci elektroenergetycznych?
 • Jakie dokumenty są potrzebne przy składaniu wniosku o ulgę inwestycyjną?
 • Czy w przypadku wymiany dachu brane są pod uwagę koszty wszystkich materiałów potrzebnych do przebudowy, czy tylko nakład finansowy związany z montażem paneli fotowoltaicznych?
 • Jak powinny być opodatkowane farmy fotowoltaiczne i grunty, na których się one znajdują?
 • Co zrobić w przypadku, kiedy faktura od firmy fotowoltaicznej jest źle wystawiona (brak NIP-u, złe dane)?
 • Czy ulga inwestycyjna powinna być kontynuowana, jeśli gospodarstwo zostało przepisane komuś w spadku?
 • Czy z ulgi może skorzystać osoba, która ma kredyt?
 • Jeżeli skorzystało się z dotacji na instalację fotowoltaiczną, to czy nadal przysługuje ulga inwestycyjna?
 • Czy z ulgi może skorzystać osoba, która nie posiada gospodarstwa rolnego?
 • Co zrobić w przypadku, gdy gospodarstwo jest współwłasnością, a jeden z właścicieli zainstalował na swojej części instalację fotowoltaiczną? Czy ulga inwestycyjna powinna obejmować całe gospodarstwo, czy tylko tę część, na której znajduje się instalacja?
 • PRZYKŁAD: rolnik instaluje dwie fotowoltaiki. Są to dwie różne inwestycje znajdujące się na jednym gospodarstwie rolnym. Czy można zastosować jedną ulgę w przypadku, gdy rolnik instaluje dwie fotowoltaiki, które znajdują się na jednym gospodarstwie, ale są odrębnymi inwestycjami?
 • Czy faktury z 8% VAT-em są podstawą do udzielenia ulgi?
 • W jaki sposób umotywować prawo do skorzystania z ulgi inwestycyjnej?
 • Jaka jest podstawa do opodatkowania gruntu, na którym znajduję się wiatrak? Należy policzyć całość, czy tylko tę część działki, na której znajduje się wiatrak?
 • Od jakiej wartości można opodatkować inwestycję na budowę wiatraka? Czy opodatkowaniu podlega całość konstrukcji, czy tylko wybrane części?
 • Jak rozumieć pojęcie modernizacji budynku gospodarczego ze względu na ulgę inwestycyjną?
 • Czy wymiana pokrycia dachowego jest modernizacją, czy remontem budynku?
 • W jaki sposób podatnicy płacący podatek rolny, powinni składać informację w przypadku przyznania ulgi inwestycyjnej, zwolnienia z podatku rolnego lub ulgi z tytułu nabycia gruntów?
 • PRZYKŁAD: podatnik ma konto we współwłasności z żoną i konto oddzielne. Czy ulgę przypisue się na dwa konta? Na jednym koncie udział np. 1/5 a resztę ma rodzeństwo. Na tym koncie też obowiązuje ulga?
 • Od kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości z tyt. działalności gospodarczej od gruntu zajętego na działalność farmy fotowoltaicznej?
 • Kto jest podatnikiem od budowli - właściciel gruntu czy właściciel budowli – paneli?
 • Czy zabieramy podatnikowi oryginał faktury? Czy kserujemy fakturę dla nas, a oryginał zwracamy podatnikowi?
 • Postępowanie w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej prowadzi się na podstawie k.p.a., a nie OP?
 • Co w przypadku, kiedy rolnik jest podatnikiem VAT, ale składając wniosek oświadcza, że nie zamierza odliczyć podatku? Możemy brać pod uwagę kwotę brutto?
 • Ze starostwa przychodzi zmiana. Czy wzywamy operat pomiarowy czy podatnika do złożenia IR?
 • Co, jeśli na zmianie ze starostwa jest pozostały budynek? Przykładowo: 4,20 za metr, a podatnik twierdzi, że jest on wykorzystywany rolniczo?
 • Co wówczas, gdy w zmianie ze starostwa jest operat wyliczony podczas likwidacji budynku gospodarczego, który nie jest ujęty w ewidencji, ponieważ poprzedni właściciel budynków gospodarczych u rolnika nie wpisywał go w ogóle? Powinno się w takiej sytuacji wzywać czy zostawić sprawę?
 • PRZYKŁAD: wniosek o ulgę składa mąż, grunt jest na małżeństwo - czy zaświadczenie wydajemy na małżeństwo? Czy takie zaświadczenie wydaje się też w przypadku akcyzy?
 • Czy RIO sprawdza deklaracje na podatek rolny?

ProwadzącyAgnieszka Wurszt - od 2004 roku pracuje w Urzędzie Gminy Obsza. W 2015 roku objeła stanowisko inspektora ds. wymiaru podatków, a obecnie obejmuje stanowisko kierownika. Zajmowała się różnymi obszarami działania gminy, m.in. odpadami komunalnymi, księgowością podatkową i wymiarem oraz kadrami.

Gmina Obsza jako jedna z pierwszych przy współpracy z RIO w Lublinie poruszała temat ulgi inwestycyjnej z tytułu fotowoltaiki tj. komu się należy taka ulga. Jakie dokumenty dodatkowe powinien pozyskać pracownik JST celem potwierdzenia stanu faktycznego na poniesione koszty potwierdzenia założenia instalacji?

Ukończyła kierunek rachunkowość i finanse z tytułem licencjata rachunkowość i finanse przedsiębiorstw oraz dwuletnie studia magisterskie zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktualnie kończy dwa kierunki studiów podyplomowych: bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona danych osobowych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia