Wideoszkolenie: Podatek rolny w gminach

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Kiedy obowiązują ulgi inwestycyjne i jak je obliczać? W jakich przypadkach stosować ulgę inwestycyjną na instalację fotowoltaiczne? Czy wszystkie umowy dzierżawy powinny być podpisywane przez wójta? Kiedy ulga przyznawana rolnikowi w podatku rolnym jest pomocą ,,de minimis’’?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland jest skierowane do wydziału podatków w urzędach miast i gmin, do osób pracujących w wymiarze podatku rolnego.

Jakie dokumenty są potrzebne przy składaniu wniosku o ulgę inwestycyjną?
Na wideoszkoleniu zostaną omówione wszystkie zagadnienia zawarte w programie. Kiedy obowiązuje ulga inwestycyjna? Kto jest odpowiedzialny za weryfikacje umów dzierżaw podpisywanych przez wójta? Prowadzący wyjaśni czy każda ulga w podatku rolnym jest pomocą ,,de minimis’’ oraz omówi praktyczne problemy z programu dotyczące opodatkowania gruntu.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy instalacje fotowoltaiczne na budynku mieszkalnym można traktować jako modernizację budynku inwentarskiego?
 • Czy ulga inwestycyjna powinna być kontynuowana, jeśli gospodarstwo zostało przepisane komuś w spadku?
 • Od jakiej wartości można opodatkować inwestycję na budowę wiatraka?
 • Czy grunty pod działalność gospodarczą mogą być zajęte i wykorzystywane w innym celu? Jeśli tak, to w jaki sposób je opodatkować?
 • Jakie artykuły należy zastosować, jeżeli umowa dzierżawy gruntów została zawarta na okres 10 lat przez emeryta lub rencistę?
 • Jak rozpatrywać wnioski o przyznanie pomocy „de minimis”?
 • W jakich przypadkach należy spisać umowę dzierżawy w jednostce samorządu terytorialnego?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Podania do wójta/ burmistrza o udzielenie ulgi;
 • Oświadczenie, które powinien złożyć wnioskodawca zawierające istotne dane wręcz niezbędne do udzielenia ulgi np; Czy korzystał z ulgi na termomodernizację czy tę na dofinansowanie w mój prąd,
 • Aktualny druk o pomocy innej niż de minimis do ulgi inwestycyjnej
 • Aktualny druk o pomocy deminimis do ulgi kupna;
 • Formularze umów dzierżaw wraz ze wzorami pieczątek do potwierdzania
 • Oświadczenia o wykorzystaniu pomocy de minimis w przeciągu ostatnich trzech lat,
 • Wzór wezwania do przedłożenia informacji podatkowej, orzecznictwa sądu itp.

Szczegółowy program szkolenia:

Ulgi inwestycyjne

 • Czy instalacje fotowoltaiczne na budynku mieszkalnym podlegają ulgom inwestycyjnym?
 • Czy instalacje fotowoltaiczne mogą być na budynku innym niż inwentarskim? Jeśli tak, to czy wtedy obowiązuje ulga inwestycyjna?
 • Czy instalacje fotowoltaiczne na budynku mieszkalnym można traktować jako modernizację budynku inwentarskiego?
 • Czy ulga inwestycyjna obowiązuje w przypadku, kiedy osoba ma gospodarstwo rolne, ale instalacja znajduje się na budynku mieszkalnym?
 • Czy ulga inwestycyjna istnieje tylko w podatku rolnym? Czy ulga inwestycyjna może być ujęta także w podatku od nieruchomości? Co w przypadku, gdy grunt nie jest już użytkiem rolnym, a zostaje na nim instalacja fotowoltaiczna? Czy w tej sytuacji obowiązuje ulga inwestycyjna?
 • Jak obliczyć ulgę inwestycyjną w przypadku, gdy budynek gospodarczy, posiadający instalacje fotowoltaiczne, znajduje się na terenie dwóch gmin? Czy organ podatkowy powinien obliczyć ulgę na podstawie tego, jaką powierzchnię budynek zajmuje na terenie danej gminy? Jakie są wytyczne w takich przypadkach?
 • Jak weryfikować podatnika pod względem programów dot. dofinansowania kosztów inwestycyjnych?
 • Gospodarstwo rolne posiada ulgę inwestycyjną. Czy po powiększeniu terenu lub nabyciu przez nowego właściciela takiego gospodarstwa ta ulga nadal obowiązuje?
 • Czy konieczne jest zaświadczenie o podłączeniu do sieci elektroenergetycznych przy składaniu wniosku o ulgę?
 • Jakie dokumenty są potrzebne przy składaniu wniosku o ulgę inwestycyjną?
 • Czy w przypadku wymiany dachu brane są pod uwagę koszty wszystkich materiałów potrzebnych do przebudowy, czy tylko nakład finansowy związany z montażem paneli fotowoltaicznych?
 • Jak powinny być opodatkowane farmy fotowoltaiczne i grunty, na których się one znajdują?
 • Co zrobić w przypadku, kiedy faktura od firmy fotowoltaicznej jest źle wystawiona (brak NIP-u, złe dane)?
 • Czy ulga inwestycyjna powinna być kontynuowana, jeśli gospodarstwo zostało przepisane komuś w spadku?
 • Czy z ulgi może skorzystać osoba, która ma kredyt?
 • Jeżeli skorzystało się z dotacji na instalację fotowoltaiczną, to czy nadal przysługuje ulga inwestycyjna?
 • Czy z ulgi może skorzystać osoba, która nie posiada gospodarstwa rolnego?
 • Co zrobić w przypadku, gdy gospodarstwo jest współwłasnością, a jeden z właścicieli zainstalował na swojej części instalację fotowoltaiczną? Czy ulga inwestycyjna powinna obejmować całe gospodarstwo, czy tylko tę część, na której znajduje się instalacja?
 • Rolnik instaluje dwie fotowoltaiki. Są to dwie różne inwestycje znajdujące się na jednym gospodarstwie rolnym. Czy można zastosować jedną ulgę w przypadku, gdy rolnik instaluje dwie fotowoltaiki, które znajdują się na jednym gospodarstwie, ale są odrębnymi inwestycjami?
 • Czy faktury z 8% VAT-em są podstawą do udzielenia ulgi?
 • W jaki sposób umotywować prawo do skorzystania z ulgi inwestycyjnej?
 • Jaka jest podstawa do opodatkowania gruntu, na którym znajduję się wiatrak? Należy policzyć całość, czy tylko tę część działki, na której znajduje się wiatrak?
 • Od jakiej wartości można opodatkować inwestycję na budowę wiatraka? Czy opodatkowaniu podlega całość konstrukcji, czy tylko wybrane części?
 • Jak rozumieć pojęcie modernizacji budynku gospodarczego ze względu na ulgę inwestycyjną?
 • Czy wymiana pokrycia dachowego jest modernizacją, czy remontem budynku?
 • W jaki sposób podatnicy płacący podatek rolny, powinni składać informację w przypadku przyznania ulgi inwestycyjnej, zwolnienia z podatku rolnego lub ulgi z tytułu nabycia gruntów?
 • Podatnik ma konto we współwłasności z żona i konto oddzielne. Czy ulgę przypisuję się na dwa konta? Na jednym koncie udział np. 1/5 a resztę ma rodzeństwo. Na tym koncie też obowiązuje ulga?
 • Od kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości z tyt. działalności gospodarczej od gruntu zajętego na działalność farmy fotowoltaicznej?
 • Kto jest podatnikiem od budowli - właściciel gruntu czy właściciel budowli – paneli?
 • Czy zabieramy podatnikowi oryginał faktury? Czy kserujemy sobie fakturę, a oryginał zwracamy podatnikowi?
 • Postępowanie w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej prowadzi się na podstawie KPA a nie OP?
 • Co w przypadku kiedy rolnik jest podatnikiem VAT ale składając wniosek oświadcza, że nie zamierza odliczyć podatku? Możemy brać pod uwagę kwotę brutto
 • Ze starostwa przychodzi zmiana. Czy wzywam operat pomiarowy czy podatnika do złożenia IR?
 • Co jeśli na zmianie ze starostwa jest budynek pozostały? Przykładowo: 4,20 za metr a podatnik twierdzi ze jest on wykorzystywany rolniczo?
 • Co wówczas gdy w zmianie ze starostwa jest operat podczas likwidacji budynku gospodarczego, który nie jest ujęty w ewidencji, ponieważ poprzednik gospodarczych budynków u rolnika nie wpisywał w ogóle? Powinno się w tym momencie wzywać czy zostawić sprawę?
 • Wniosek o ulgę składa mąż, grunt jest na małżeństwo a zaświadczenie wydajemy na małżeństwo? Czy takie zaświadczenie wydaje się też w przypadku akcyzy?
 • Czy RIO sprawdzał deklaracje na podatek rolny?


Opodatkowanie gruntu

 • Jak opodatkować osobę, która posiada ziemię w kilku różnych miejscach? W jakim przypadku można zastosować łączną opłatę za taką ziemię?
 • Czy grunty pod działalność gospodarczą mogą być zajęte i wykorzystywane w innym celu? Jeśli tak, to w jaki sposób je opodatkować?
 • Osoba posiada kilka udziałów w różnych współwłasnościach. Są to grunty przeznaczone do użytku rolnego. W jaki sposób można to połączyć i opodatkować? Czy należy opodatkować każdą z pozycji jako grunty niestanowiące gospodarstwa rolnego, czy stanowiące? Czy można to połączyć?
 • Kiedy podmiot może być opodatkowany jako rolnik?
 • Podatnik ma dwie kartoteki podatkowe: posiada indywidualne gospodarstwo rolne i wraz ze współmałżonkiem ma 50 arów działki. W każdej kartotece jest inna własność. Czy organ podatkowy ma inaczej opodatkować indywidualne gospodarstwo, czy wspólną ziemię? Czy podatnik powinien składać oświadczenia w tej sprawie? Czy organ podatkowy wymaga dodatkowych dokumentów, które szczegółowo obrazują taką sytuację?
 • Jakie są konsekwencje zmiany klasyfikacji użytków rolnych na mieszkaniowe?
 • Czy w przypadku zmiany klasyfikacji użytków rolnych na mieszkaniowe budynek będzie podlegał opodatkowaniu?
 • Czy oświadczenia o nabyciu gruntu w celu powiększenia gospodarstwa o powierzchnię mniejszą niż 100 ha powinien poświadczać organ podatkowy?
 • Jaka jest procedura związana z zakupem gruntu w celu powiększenia gospodarstwa o powierzchnię mniejszą niż 100 ha?
 • W jaki sposób organ podatkowy może rozwiązać sytuację, gdy na użytkach rolnych są budynki, w których nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza, ale podatnik twierdzi, że są w nich użytki rolne?
 • Jak opodatkować tereny przemysłowe?
 • Czy podatek jest należny w przypadku dzierżawy gruntów rolnych?
 • Jak obliczyć powierzchnię gospodarstwa rolnego z hektarów fizycznych na przeliczeniowe?
 • Jak naliczać podatek powyżej, a jak poniżej jednego hektara?
 • Jak opodatkować budynek, który został przekazany, przez co przestał być częścią gospodarstwa rolnego?
 • Jak opodatkować przedsiębiorcę korzystającego z gruntów rolnych?
 • Jakiemu opodatkowaniu podlega grunt, którego właścicielem jest przedsiębiorca, jeżeli jest spisany jako użytek rolny, ale nie jest zajęty żadną działalnością rolną?
 • Jak opodatkować grunty os. prawnej pod budynek mieszkalny, jeśli opłaca wszystko z działalności gospodarczej?
 • Rolnik przepisał swoje gospodarstwo na czwórkę dzieci. Od jednego z dzieci dzierżawi ziemię.
 • Czy dzieci powinny przejąć obowiązek płacenia podatku? Dziecko rolnika również posiada status rolnika. Czy podatek powinien zostać naliczany również w przypadku, gdy rolnik, po podziale i przepisaniu gospodarki na czwórkę dzieci, dzierżawi ziemię od jednego z nich (dziecko to ma również status rolnika)?
 • Kiedy i w jaki sposób wprowadzić na terenie gminy odnowę gruntu?
 • Jak wystawiać decyzję dotyczącą odnowy gruntu?
 • Z jaką datą wpisywać podatki w przypadku odnowy gruntu - z dniem naniesienia zmian przez geodezję, czy z datą zaistnienia zdarzenia?
 • Kiedy podatek rolny zmienia się w podatek od nieruchomości?
 • Jak opodatkować grunty małżeństwa (małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej), w przypadku gdyw ewidencji gruntów figurują jako:
  mąż - 1,05 ha użytków rolnych
  żona - 0,6 ha użytków rolnych
  razem - 03, ha użytków rolnych
 • Jaki zastosować podatek dla powierzchni, na której nie ma działalności związanej z gospodarstwem rolnym, ale jest powierzchnią do użytku rolnego? Jaka powinna być stawka podatku?
 • Czy powiat składa nam deklaracje, jeśli osoba prawna zakupi grunty VI klasa i pomimo wezwania nie złoży deklaracji to wprowadzam do programu?
 • Jeśli podatnik nie złoży informacji i opodatkujemy na podstawie ewidencji gruntów RIO to czy powinniśmy traktować to jako błąd?Rejestr rolników- ubezpieczenia, ewidencje i umorzenia

 • Kto powinien płacić podatek rolny?
 • Czy w przypadku przeniesienia obowiązku podatkowego w przypadku wydzierżawienia gruntów z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników stosuje się obydwa artykuły wynikające z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników?
 • Jakie artykuły należy zastosować, jeżeli umowa dzierżawy gruntów została zawarta na okres 10 lat przez emeryta lub rencistę?
 • W przypadku, kiedy rolnik jest zaległy w podatkach i wszystko jest przepisane na niego, to czy można występować do żony o upomnienie (wspólność majątkowa)? Jakie działania może podjąć organ podatkowy w przypadku, kiedy rolnik, na którego jest przepisana cała gospodarka, zaległa z płatnością zobowiązań podatkowych?
 • W jakich przypadkach organ podatkowy może występować o uregulowanie zadłużenia podatkowego bądź upominać rodzinę zadłużonego (np. żonę, z którą zadłużony ma wspólność majątkową)?
 • Czy znajduje się gdzieś jednoznaczny przepis, który określa przenoszenie obowiązku podatkowego?
 • Na jakich zasadach są stosowane umorzenia?
 • Co należy brać pod uwagę w przypadku umorzenia?
 • Jak powinna wyglądać procedura egzekucyjna?
 • W jakich terminach wysyłać tytuły wykonawcze?
 • Po jakim okresie organ podatkowy może wystosować upomnienie?
 • Organy podatkowe opierają się na przepisie dot. ubezpieczenia społecznego rolników, który mówi, że obowiązek podatkowy nie może przejść na dzieci w przypadku umowy dzierżawy. Natomiast KRUS sugeruje się wyrokiem sądu, który mówi, że dzieci mogą przejąć ten obowiązek. Który zapis/decyzja jest ważniejsza? Co w takim przypadku powinno się uwzględniać: przepis dot. ubezpieczenia społecznego rolników czy wyrok sądu?
 • Jak postępować w sytuacji, kiedy jest trzech dzierżawców (którzy jednocześnie są dziećmi właściciela) jednego gospodarstwa rolnego, którzy zawarli umowę na podstawie ubezpieczenia społecznego rolników, a teraz każdy z nich chce mieć nakaz płatniczy?
 • Czy kontakt telefoniczny z podatnikiem przed wystawieniem upomnienia jest konieczny?
 • Jakie kroki może podjąć organ podatkowy w przypadku, gdy z czterech właścicieli ziemi tylko jeden płaci podatek?Ulgi/pomoc „de minimis”

 • Na czym polegają ulgi w podatku rolnym?
 • Jakie są podstawy prawne do naliczenia ulgi w podatku rolnym?
 • Czy pomoc „de minimis” jest faktycznie pomocą publiczną?
 • Jak rozpatrywać wnioski o przyznanie pomocy „de minimis”?
 • Czy są grupy osób, które mogą skorzystać z uproszczonej procedury przyznania pomocy „de minimis”?
 • Czy każda ulga w podatku rolnym przyznawana rolnikowi jest pomocą „de minimis”?
 • Co zrobić, jeśli podatnik składa w 2021 roku wniosek o ulgę z tytułu do budowy budynku inwentarskiego, a faktury są sprzed kilku lat? Czy tego typu faktury można zaliczyć?
 • Czy umorzenie zaległości w podatku rolnym jest pomocą publiczną?
 • Komu i na jakiej podstawie przysługuje umorzenie podatkowe z tytułu zakupu gruntów?
 • Czy ulga z tytułu nabycia gruntu obowiązuje z dniem zakupu, czy dopiero po dopełnieniu wszelkich formalności?
 • Gdzie można znaleźć (w systemie lub poza nim) wykaz ulg, z których skorzystał beneficjent?
 • Jakie działania należy podjąć, jeśli podatnik nie złożył zaświadczenia, że otrzymał w przeszłości pomoc „de minimis”?
 • Jak wprowadzać w sprawozdaniach formy i przeznaczenia pomocy?
 • Ulga z tytułu nabycia ziemi. Rolnik zgubił zaświadczenie o pomocy de minimis. Czy wystarczy, że złoży oświadczenie o otrzymanej pomocy?


Umowy dzierżaw

 • Czy wszystkie umowy dzierżawy powinny być podpisywane przez wójta?
 • Czy wszystkie dziesięcioletnie umowy dzierżawy powinny być podpisywane przez wójta?
 • Czy wszystkie nowe umowy dzierżawy powinny być potwierdzane przez gminę?
 • Czy pracownicy samorządowi powinni weryfikować umowy, zanim podpisze je burmistrz/wójt?
 • Co powinna zawierać umowa dzierżawy?
 • Jak powinno wyglądać potwierdzenie umowy dzierżawy?
 • Jak traktować umowę dzierżawy po jej podpisaniu przez organ wykonawczy?
 • Jak rozwiązać zarejestrowane umowy dzierżawy?
 • Czy poświadczenie z własnoręcznym podpisem na umowach dzierżawy powinny być potwierdzane przez notariusza?
 • Czy spisywanie umowy dzierżawy ma się odbywać w jednostce samorządu terytorialnego?
 • W jakich przypadkach należy spisać umowę dzierżawy w jednostce samorządu terytorialnego?
 • Kto powinien zajmować się spisaniem umowy dzierżawy?
 • Jaki dział jednostki samorządu terytorialnego jest odpowiedzialny za spisanie umowy dzierżawy?
 • Od kiedy nalicza się podatek właścicielowi, który podpisał umowę dzierżawy?
 • Czy osoba, która jest współwłaścicielem, może dzierżawić swoje współwłasności?
 • Czy współwłaściciel może dzierżawić swoją część ziemi bez zgody pozostałych współwłaścicieli?
 • Czy jeden ze współwłaścicieli może złożyć wniosek o współwłasności w imieniu pozostałych?
 • Czy dzierżawca, który zdecyduje się jednak na zakup gruntu do tej pory dzierżawionego, może liczyć na ulg i zwolnienie z podatku?
 • Czy podatek też przechodzi na dziecko w przypadku umowy dzierżawy?4
 • Jeśli mamy potwierdzona umowę dzierżawy i wprowadźmy do wymiaru to wymagamy IR?
 • Czy jeśli np. Jan Kowalski dzierżawi dzieciom las, dom i użytki rolne to dzieci płacą tylko podatek rolny a leśny i od nieruchomości płaci nadal Jan Kowalski?
 • Jeśli np. osoba dzierżawi trzeciej osobie grunty do 23.01.21 - nastąpi z tym dniem rozwiązanie dzierżawy a następnie 28.01.21 sprzeda tej osobie grunty czy należy mu się ulga z tytułu nabycia?
 • Jeśli przyszła zmiana ze starosta z opóźnieniem- rozwiązania dzierżawy z dnia 20.10.2020 roku to, z jaka data wprowadzić u nas zmianę? Z datą zmiany ze starostwa czy z datą podstawy prawnej?

Zwolnienia z podatku

 • Czy do budynków w gospodarstwie rolnym zwolnionych z podatku powinien być wypełniany ZIN-2?
 • Budynki gospodarcze zwolnione z podatku. Czy powinno się wprowadzać do programu taki budynek z zaznaczeniem, że jest zwolniony czy zostaje pominięty?Prowadzący

Agnieszka Wurszt- od 2004 roku pracuje w Urzędzie Gminy Obsza. W 2015 roku objeła stanowisko inspektora
ds. wymiaru podatków. Zajmowała się różnymi obszarami działania gminy, m.in. odpadami komunalnymi, księgowością podatkową i wymiarem oraz kadrami.

Gmina Obsza jako jedna z pierwszych przy współpracy z RIO w Lublinie poruszała temat ulgi inwestycyjnej z tytułu fotowoltaiki tj. komu się należy należy taka ulga. Jakie dokumenty dodatkowe powinien pozyskać pracownik JST celem potwierdzenia stanu faktycznego na poniesione koszty potwierdzenia założenia instalacji?

Ukończyła kierunek rachunkowość i finanse z tytułem licencjata rachunkowość i finanse przedsiębiorstw oraz dwuletnie studia magisterskie zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktualnie kończy dwa kierunki studiów podyplomowych: bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona danych osobowych.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
08 listopada 2021
od 379.00
15 grudnia 2021

Podobne szkolenia