Wideoszkolenie: Płace w starostwach powiatowych

Jak obliczać podstawy różnego rodzaju zasiłków? W jaki sposób rozliczać stypendia i nagrody starosty? Jak rozliczyć potrącenia komornicze? Jak rozliczać diety radnych powiatu, ustalić wysokość nagrody jubileuszowej, 13 pensji, dodatków funkcyjnych?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników wydziału kadr i płac oraz wydziału finansowego w starostwach powiatowych, szczególnie dla pracowników zajmujących się płacami


Jak rozliczyć potrącenia komornicze, dodatki specjalne, nagrody starosty, stypendia? Jak zrobić korektę na liście płac?
Prowadzenie listy płac i naliczanie wynagrodzeń wymaga dużej wiedzy i znajomości przepisów, a także uważnego śledzenia zmian, które są w nich wprowadzane. Dzięki szkoleniu na temat płac w starostwie usystematyzują Państwo wiedzę na temat naliczania wynagrodzeń, naliczania diet radnym powiatu, wynagrodzeń za zwolnienia chorobowe oraz wynagrodzenia dla członków Powiatowych Komisji Lekarskich. Uporządkują Państwo również wiedzę na temat różnego rodzaju zasiłków i sposobów obliczania ich podstawy, metod rozliczenia potrąceń komorniczych oraz rozliczanie stypendystów i nagród starosty. W trakcie szkolenia prowadzący, w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie, przybliży aktualny stan prawny oraz omówi niestandardowe i problematyczne przypadki, które mogą pojawiać się w codziennej pracy.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak rozliczyć wynagrodzenie w niestandardowych przypadkach, np. w przypadku gdy wynagrodzenie uległo zmianie w trakcie miesiąca?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie osobom niezatrudnionym w starostwie np. członkom powiatowych komisji lekarskich?
 • Jak rozliczyć stypendia sportowe, naukowe, nagrody starosty?
 • Co wlicza się do podstawy różnego rodzaju zasiłków?
 • Jak rozliczać wynagrodzenie gdy pracownik skorzystał z nowo wprowadzonego urlopu tj. w związku z siłą wyższą?
 • Co wlicza się do podstaw tzw. trzynastej pensji, nagrody jubileuszowej, dodatków funkcyjnych? Jakie składniki są uwzględniane, a jakie nie?
 • Jak prawidłowo rozliczyć potrącenie komornicze? Z jakich składników pensji i w jakiej wysokości można dokonać potrącenia?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór pisma informującego o zajęciu wynagrodzenia pracownika
 • Wzór odpowiedzi do komornika (w przypadku gdy komornik przesyła pierwszy raz pismo)
 • Wzór zgody pracownika na dobrowolne potrącanie z wynagrodzenia
 • Wzór oświadczenia pracownika o prawie do różnego rodzaju ulg, np. ulgi dla seniora
 • Wzór oświadczenia o pobieraniu składek dla emerytów rencistów, osób, które są jednocześnie zatrudnione w innym miejscu
 • Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu
 • Wzór zaświadczenie o wynagrodzeniu

Szczegółowy program szkolenia:

1. Wynagrodzenia -w jaki sposób naliczyć w różnych przypadkach, listy płac- jak prowadzić, jak wprowadzać zmiany i korekty, jak rozliczać wynagrodzenia pracownikom, uprawnionym do różnego rodzaju ulg

 • Jakie zmiany zaszły w przepisach dotyczących płac?
 • Jak ustalić podstawę wynagrodzenia?
 • Co należy wziąć pod uwagę przy naliczaniu wynagrodzenia?
 • Jakie składniki brać pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia?
 • Jak wygląda zakres naliczania wynagrodzenia?
 • Jak prowadzić i korygować listę płac? W jaki sposób zrobić prawidłowo korektę listy płac?
 • Jak dokonać korekty listy płac, tak aby zostało to prawidłowo rozliczone z ZUS?
 • Jak zrobić korektę listy płac do ZUS? Np. jeśli pracownik był zgłoszony do pełnego ZUS, a ZUS zakwestionował na częściowy- jak zrobić roczną korektę ?
 • W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za okres, kiedy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim?
 • W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie w przypadku gdy pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym? Jak to rozliczyć?
 • W jaki sposób ustalić podstawy ekwiwalentu urlopowego?
 • Nowy rodzaj urlopu- urlop z powodu działania siły wyższej i nowy urlop opiekuńczy
 • Jak rozliczyć urlop z powodu działania siły wyższej?
 • Czy wynagrodzenie za urlop z powodu działania siły wyższej jest wliczane do podstawy wynagrodzenia?
 • Jak rozliczyć na liście płac pracownika który przebywał na urlopie z powodu działania siły wyższej lub nowym urlopie opiekuńczym?
 • Jak naliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przy zakończeniu umowy o pracę?
 • Jakie nowe przepisy weszły w życie w zakresie dni wolnych bez wynagrodzenia lub z wynagrodzeniem w wysokości 50%?
 • Jak rozliczyć dni urlopowe, które są płatne w wysokości 50%?
 • Jak naliczyć wynagrodzenie pracownikowi, który nie jest zatrudniony od początku miesiąca?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownikowi, który był nie był zatrudniony od pierwszego dnia miesiąca, a np. pod koniec przebywał na zwolnieniu chorobowym? Jak rozliczyć wynagrodzenie, co powinno zostać odliczone?
 • Jak pomniejszyć wynagrodzenie pracownikowi, który był nieobecny?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie, jeśli wysokość uległa zmianie w trakcie miesiąca?
 • Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia za okres, gdy pracownik przebywał na chorobowym?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie osobom zatrudnionym na umowę zlecenie lub umowę o dzieło?
 • Jaki jest schemat podlegania ubezpieczeniom w przypadku umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło?
 • Jak zgłaszać do ubezpieczenia pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne?
 • Jak wygląda kwestia podlegania pod ubezpieczenie w przypadku studentów?
 • Ulgi podatkowe- jakie zmiany zaszły w przepisach?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie osobom uprawnionym do różnych ulg? Np. ulgi dla seniorów, ulgi dla młodych, ulgi dla wracających z zagranicy?
 • Jak postępować z osobami uprawnionymi do ulg? Np. emerytami lub osobami, które pobierają rentę rodzinną?
 • Jak wykonać korektę składek na Pracownicze Plany Kapitałowe?
 • Jak wykonać przeniesienie składki na Pracownicze Plany Kapitałowe od innego płatnika (poprzedniego pracodawcy) w przypadku nowo zatrudnionych pracowników?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności np. gdy mieli dodatkowe dni wolne w związku z wizytą u lekarza lub przebywali na turnusie rehabilitacyjnym? Czy wynagrodzenie za te dni są brane pod uwagę przy wyliczaniu podstawy 13 pensji?
 • Jak rozliczyć czas pracy w przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony na część etatu?
 • Jak rozliczyć godziny nadliczbowe?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie jeśli uległo ono zmianie w trakcie miesiąca? Np. jeśli jakiś dzień jest odrabiany w innym terminie jak to wtedy rozliczyć? Przykładowo urząd odrabia 2.05 dniu 18.05 (sobota) i stawka ulega zmianie.
 • Jak rozliczyć nadgodziny, dodatkowe dyżury, pracę w niedziele i święta?

2. Inne wynagrodzenia i świadczenia-nagrody starosty, nagrody dla sportowców i działaczy kultury, stypendia sportowe, naukowe, diety radnych powiatu, wynagrodzenia członków powiatowych komisji lekarskich

 • W jaki sposób rozliczyć stypendia sportowe i naukowe?
 • Jak rozliczyć nagrody starosty, nagrody dla sportowców lub działaczy kultury?
 • Jak wypełnić rozliczenie podatkowe w przypadku stypendystów? Co powinno się znaleźć w poszczególnych rubrykach?
 • Jak wygląda kwestia składek do ZUS w przypadku stypendystów?
 • Jak wygląda kwestia opodatkowania stypendystów?
 • Czy diety radnych są opodatkowane? Jak rozliczyć PIT w tym przypadku?
 • W jaki sposób obliczyć dietę członkom rady powiatu? Jak naliczyć diety radnym powiatu?
 • Jak rozliczyć dietę radnym w przypadku nałożenia się kadencji lub na przełomie kadencji?
 • Czy szkolenia radnych powiatu są opodatkowane czy zwolnione z opodatkowania?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie radnym przy okazji wygaśnięcia mandatu i końca kadencji?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownikom, którzy nie są zatrudnieni przez Starostwo np. członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej, Komisji Wyborczej?
 • Jak wygląda podstawa prawna jeśli chodzi o wynagrodzenia członków powiatowych komisji lekarskich? Jak rozliczyć wynagrodzenie dla takich pracowników?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenia za komisję wojskową? Jak obliczyć składkę zdrowotną i podatek w tym przypadku?
 • Czy wynagrodzenia członków Powiatowych Komisji Lekarskich podlegają składkom ZUS?
 • Jak postępować w przypadku osoby, która jest członkiem powiatowej komisji lekarskiej i jednocześnie pracownikiem starostwa? Czy traktować to jako podstosunek pracy?

3. Potrącenia komornicze - jak rozliczyć, z jakich składników wynagrodzenia można potrącić, w jakiej wysokości

 • Potrącenia komornicze- komu i w jakiej wysokości można potrącić? Z czego można dokonać potrącenia i w jakiej wysokości?
 • Kwoty wolne od potrąceń alimentacyjnych
 • Jakie składniki wynagrodzenia mogą być potrącane i w jakich kolejnościach?
 • Z czego można potrącić? Czy można potrącić np. z zasiłku, wczasów pod gruszą, zapomogi?
 • Czy komornik może potrącić całość czy tylko część określonego składnika pensji?
 • Jaka jest wysokość potrącenia komorniczego? Kto ma pierwszeństwo w dokonaniu potrącenia?
 • W jaki sposób zrobić i rozliczyć potrącenie komornicze?
 • Czy komornik może potrącić należność z zasiłku?
 • Jak potrącać alimenty i świadczenia niealimentacyjne?
 • Jakie składniki potrąca się w różnych przypadkach, jakie w przypadku potrąceń alimentacyjnych, jakie przy potrąceniach niealimentacyjnych?
 • Co zrobić w przypadku gdy pracownik ma dodatkowe zobowiązania np. pożyczkę w zakładzie, polisę lub ubezpieczenie i należy dokonać potrącenia komorniczego, a pracownik powinien otrzymać minimalne wynagrodzenie?

4. Zasiłki, zwolnienia chorobowe - jak rozliczyć, jak obliczyć podstawę różnego rodzaju zasiłków, co wlicza się do podstawy, jakie składniki brać pod uwagę przy naliczaniu podstawy

 • Jakie zmiany zaszły w przepisach dotyczących zasiłków?
 • Jak wyliczać podstawy różnych zasiłków? (macierzyńskiego, opiekuńczego, chorobowego)?
 • Co jest brane pod uwagę przy wyliczaniu wysokości zasiłków? Jakie składniki wchodzą do podstawy?
 • Co wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego?
 • Jakie składniki powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu stawki dziennej za zwolnienie chorobowego? Które dodatki są stałe, a które zmienne?
 • Co brać pod uwagę przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego w przypadku np. umowy zlecenia?
 • W jaki sposób obliczyć ciągłość okresu zasiłkowego? Kiedy ciągłość jest przerywana?
 • Jak obliczyć okres zasiłkowy?
 • Kiedy premia jest wliczana w podstawę przy obliczaniu wysokości zasiłków, a kiedy nie?
 • Czy przy rozliczeniu podstawy wysokości zasiłku należy uwzględniać jednorazowe dodatki do wypłaty?
 • Co w przypadku gdy pracownik nie pracował pełnych 12 miesięcy? Jak w takim przypadku naliczyć podstawę?
 • Jak rozliczać zasiłki?
 • Jak skorygować wysokość zasiłku na liście płac?
 • Jak robić korekty, jeśli chodzi o chorobowe pracownika?
 • Kiedy dokonywać korekty zasiłków, jeśli zwolnienie lekarskie zostało wystawione pod koniec miesiąca?
 • Jak zrobić korektę zwolnienia chorobowego?
 • Co się dzieje w przypadku gdy pracownik pozostaje na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 180 dni? Czy to jest nieobecność nieodpłatna? Jak dokonać rozliczenia w takim przypadku?
 • Jak obliczyć stawkę dzienną podczas zwolnienia chorobowego?
 • Jak wyliczyć nową stawkę dzienną, jeśli jakiś składnik pensji jest tylko na określony czas? Czy przeliczać stawkę chorobową w takim przypadku?
 • Jak ustalić podstawę wynagrodzenia w przypadku zwolnienia chorobowego?
 • Jak rozliczyć zwolnienia chorobowe, które występują np. na przełomie roku kalendarzowego? Co się wlicza do chorobowego, co przerywa zwolnienie?
 • Kiedy należy złożyć wniosek na cały macierzyński, a kiedy jak jest dzielony z urlopem rodzicielskim?
 • Jakie dokumenty należy złożyć w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński?
 • Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego? Jak rozliczyć jeśli wystąpiły przerwy w zatrudnieniu?

5. Dodatki specjalne, nagrody jubileuszowe, 13 pensje - jak ustalić podstawę 13 pensji, komu przysługują dodatki specjalne, jak obliczyć podstawę dodatków specjalnych

 • Jak rozliczyć 13 pensję? W jaki sposób obliczyć podstawę 13 pensji?
 • Jakie składniki są brane pod uwagę przy wyliczaniu podstawy 13 pensji?
 • Co pomniejsza podstawę 13 pensji?
 • Co wchodzi do podstawy 13 pensji? Jakie dni nie są brane pod uwagę przy obliczaniu podstawy 13 pensji?
 • Komu należy się dodatek specjalny?
 • Kiedy przysługuje nagroda jubileuszowa, dodatek stażowy, dodatek funkcyjny?
 • Jak obliczyć wysokość nagrody jubileuszowej?
 • Co jest podstawą przy naliczaniu nagrody jubileuszowej?
 • Jak rozliczyć dodatki specjalne takie jak nagrody i odprawy jubileuszowe, dodatki za pracę w porze nocnej?
 • Jak ustalić wysokość dodatku specjalnego? Np. dodatku jubileuszowego?
 • Jak rozliczyć dodatki specjalne i nagrody jubileuszowe?
 • W jaki sposób naliczyć dodatki stażowe?
 • Co jest brane pod uwagę przy obliczaniu podstawy wynagrodzenia przy wyliczaniu dodatkowych wynagrodzeń rocznych? Jakie składniki wchodzą do podstawy?
 • Jak rozliczyć dodatkowe wynagrodzenie roczne? Jak wyglądają zasady naliczania?
 • Kiedy należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie jeśli termin wypłaty przypada np. w sobotę? Czy należy to zrobić w piątek czy w poniedziałek?
 • Czy dodatek funkcyjny powinien być obniżony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia czy wypłacony w całości? Przepisy są sprzeczne- jak to powinno wyglądać w praktyce?
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie w przypadku gdy ktoś ma np. dwa różne dodatki specjalne?

6. Pozostałe pytania

 • Co jest opodatkowane, a co nie w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 • Kiedy świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są opodatkowane, a kiedy nie?
 • Co jest, a co nie jest opodatkowane jeśli chodzi o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych? Czy świadczenia są limitowane?
 • W jakich przypadkach nalicza się podatek dochodowy w Zakładowych Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 • Jak dokonać rozliczenia składek w przypadku, gdy zostanie przekroczony drugi próg podatkowy?
 • W jaki sposób konstruować umowy dla pracowników? Co powinna zawierać umowa?

Prowadzący

Barbara Pawlik pełni funkcję Inspektora ds. Płac w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Odpowiada za samodzielne naliczanie wynagrodzeń oraz kompleksowe prowadzenie dokumentacji płacowej. Zajmuje się także weryfikacją list płac, obsługą programów ENOVA PROKOMP i PŁATNIK, a także sprawozdawczością podatkową i statystyczną do ZUS, US oraz GUS. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w sektorze publicznym. Jej obowiązki obejmują również sporządzanie list płac dla umów zleceń i o dzieło, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w tym dla pracowników z zlikwidowanych jednostek, oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach, specjalizacja rachunkowość, oraz Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica na kierunku Filologia angielska. Ukończyła również wiele kursów związanych z tematyką rozliczania wynagrodzeń i zasiłków w JST, w tym kurs kwalifikacyjny w obrębie zawodu specjalisty ds. kadr i wynagrodzeń nadany przez SKwP w 2021 roku. Jej solidne wykształcenie oraz bogate doświadczenie zawodowe sprawiają, że jest cenionym ekspertem w dziedzinie płac i rozliczeń.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
22 sierpnia 2024

Podobne szkolenia