Wideoszkolenie: Ocena pracy dyrektora placówki oświatowej

W jaki sposób optymalizować wydatki związane z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego dla nauczycieli? Które z nich mogą być dofinansowane ze środków budżetów JST? W jaki sposób powinno przebiec wnioskowanie o ocenę pracy dyrektora placówki oświatowej? Jakie są zasady sporządzania pisemnego uzasadnienia dodatku motywacyjnego?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników wydziałów edukacji i oświaty.

Pomocne informacje w zakresie realizacji zadań związanych z edukacją. W jaki sposób optymalizować wydatki związane z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego dla nauczycieli? Które z nich mogą być dofinansowane ze środków budżetów JST?
Chcąc zapewnić jak najbardziej praktyczne oraz dopasowane do Państwa potrzeb warsztaty, przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z pracownikami urzędów z całej Polski. Zebraliśmy wątpliwości oraz problematyczne przypadki związane z oceną pracy dyrektora placówki oświatowej, zasadami zatrudniania nauczycieli, nagrodami i dodatkami motywacyjnymi, arkuszami organizacyjnymi. Podczas szkoleniu dowiedzą się Państwo między innymi: W jaki sposób optymalizować wydatki związane z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego dla nauczycieli? Które z nich mogą być dofinansowane ze środków budżetów JST? W jaki sposób powinno przebiec wnioskowanie o ocenę pracy dyrektora placówki oświatowej? Jakie są zasady sporządzania pisemnego uzasadnienia dodatku motywacyjnego?

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • W jaki sposób optymalizować wydatki związane z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego dla nauczycieli?
 • Które z nich mogą być dofinansowane ze środków budżetów JST?
 • W jaki sposób powinno przebiec wnioskowanie o ocenę pracy dyrektora placówki oświatowej?
 • Jakie są zasady sporządzania pisemnego uzasadnienia dodatku motywacyjnego?
 • Czy z dniem objęcia stanowiska przez dyrektora można przyznać mu dodatek motywacyjny?
 • W jaki sposób kształtuje się stosunek pracy z nauczycielem odbywającym przygotowanie do zawodu na nowych zasadach?
 • Jaki jest wymiar przygotowania do zawodu i w jaki sposób się ono odbywa?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Jak prawidłowo zredagować regulamin wynagradzania nauczycieli? (przykład)
 • Jakie są zasady sporządzania pisemnego uzasadnienia dodatku motywacyjnego? (przykład)
 • Uniwersalny arkusz organizacyjny dla placówek pozaszkolnych- Jak organizować zajęcia? W jaki sposób przeliczać uczestników?
 • Na co zwracać szczególną uwagę przy analizowaniu arkuszu samooceny dyrektora w procedurze oceny pracy? (przykład)

Szczegółowy program szkolenia:

Doskonalenie zawodowe dla nauczycieli:

 • Jak wygląda procedura przygotowywania planu doskonalenia dla nauczycieli?
 • Kto odpowiada za zapewnienie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli?
 • W jaki sposób i kiedy należy określić potrzeby w zakresie dofinansowania doskonalenia zawodowego dla nauczycieli?
 • Na co można przeznaczyć uzyskane środki?
 • Czy z uzyskanych środków może skorzystać dyrektor szkoły?
 • Jaki wpływ rada pedagogiczna na wydatkowanie uzyskanych środków?
 • Którzy nauczyciele mogą ubiegać się o dofinansowanie doskonalenia?
 • Jakie wyróżnia się źródła i czynniki warunkujące zakres doskonalenia nauczycieli?
 • W jaki sposób optymalizować wydatki związane z organizacją i prowadzeniem doskonalenia zawodowego dla nauczycieli? Które z nich mogą być dofinansowane ze środków budżetów JST?
 • Jak przebiega tryb przyznawania środków budżetowych JST? Jakie stosuje się kryteria podczas ich przyznawania?
 • Wzór wniosku o doskonalenie zawodowe dla nauczycieli- Na co zwracać największą uwagę?


Ocena pracy dyrektora placówki oświatowej:

 • W jaki sposób powinno przebiec wnioskowanie o ocenę pracy dyrektora placówki oświatowej?
 • Jak należy informować dyrektora placówki oświatowej o dokonywaniu oceny jego pracy? Jakie są na to terminy?
 • Jakie wyróżnia się tryby ustalania oceny? Czym się one charakteryzują?
 • Jak przebiega tryb odwoławczy?
 • Kto może zasiadać w komisji?
 • Jakie są podstawowe i dodatkowe kryteria oceny pracy dyrektora?
 • Czym są wskaźniki wysokiej jakości działań nauczyciela?
 • Na co zwracać szczególną uwagę przy analizowaniu arkuszu samooceny dyrektora w procedurze oceny pracy?


Nowe zasady zatrudniania nauczycieli:

 • Jakie są zasady zatrudniania dla osób, które rozpoczęły staż przed zmianą przepisów o awansie zawodowym nauczycieli?
 • Jak wyglądają nowe zasady zatrudniani specjalistów w szkołach i przedszkolach?
 • W jaki sposób kształtuje się stosunek pracy z nauczycielem odbywającym przygotowanie do zawodu na nowych zasadach? Jaki jest wymiar przygotowania do zawodu i w jaki sposób się ono odbywa?


Arkusze organizacyjne:

 • Na jakie zmiany należy zwracać szczególną uwagę w kontekście arkuszy organizacyjnych?
 • W jaki sposób tworzyć arkusz organizacyjny dla poradni psychologiczno-pedagogicznej?
 • Uniwersalny arkusz organizacyjny dla placówek pozaszkolnych- Jak organizować zajęcia? W jaki sposób przeliczać uczestników?


Nagrody i dodatki motywacyjne:

 • Jakie wyróżnia się kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli?
 • Jak określić wysokość dodatków motywacyjnych?
 • Jakie są zasady sporządzania pisemnego uzasadnienia dodatku motywacyjnego?
 • Czy z dniem objęcia stanowiska przez dyrektora można przyznać mu dodatek motywacyjny?
 • Czy regulamin powinien zawierać dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażu?
 • Kogo obejmuje bon na laptopy dla nauczycieli? Czy dyrektor szkoły, który nie prowadzi zajęć jest nim objęty?
 • Jakie warunki musi spełnić nauczyciel aby móc ubiegać się o dodatek za uciążliwe warunki pracy?


Zmiany w prawie oświatowym:

 • Jaki wpływ ma nowelizacja przepisów o prawie oświatowym na statuty szkolne?
 • Jakie są zmiany w Karcie Nauczyciela w kontekście prawa emerytalnego?


Pozostałe:

 • Jak prawidłowo zredagować regulamin wynagradzania nauczycieli?
 • Jak powinna wyglądać organizacja roku szkolnego z perspektywy danych demograficznych? W jaki sposób należy dokonywać podziałów klas w tym ujęciu? Jak przydzielać godziny lekcyjne? Co robić w przypadku niskiej demografii?
 • Jak ustala się standardy opieki nad małoletnimi? Kto powinien je opracowywać?
 • Jakimi kryteriami kierować się przy ustalaniu liczebności klas w szkołach specjalnych?
 • Jak szybko i efektywnie analizować faktury, recepty oraz pozostałą dokumentację w zakresie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli?
 • W jaki sposób powinna być skonstruowana organizacja placówek oświatowych z zadaniami pozaszkolnymi? (np. młodzieżowych domów kultury)
 • Akty wykonawcze do nowelizacji przepisów-np. reforma oświaty 217-projekty uchwał nie dotyczyły powiatów, nikt nie umiał wytłumaczyć jak to ma wyglądać


Prowadzący

Paweł Dychto - Od ponad 23 lat zatrudniony na stanowisku Naczelnika Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Płońsku, wcześniej zatrudnienie na stanowisku nauczyciela oraz dyrektora szkoły podstawowej. W okresie 2010-2013 – współautor i koordynator projektów realizowanych w szkołach prowadzonych przez powiat płoński dofinansowanych ze środków unijnych (PO KL), projekty – dla szkół ogólnokształcących i dla szkół zawodowych. Posiada znajomość prawa oświatowego na wysokim poziomie, ma doświadczenie w zarządzaniem zespołem ludzkim i w zakresie organizacji pracy placówek oświatowych, a także w zakresie naliczania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oświatowych, znajomość przepisów prawa ochrony zdrowia, zarządzanie złożonymi projektami, doświadczenie w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków unijnych. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie, obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na kierunku nauki społeczne o specjalności historia, a także studia podyplomowe z na kierunku zarządzanie z elementami marketingu, ponadto ukończonych kilkanaście form doskonalenia zawodowego w zakresie nadzoru i organizacji jednostek oświatowych, i podmiotów leczniczych oraz dotacji oświatowych.
Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
26 sierpnia 2024

Podobne szkolenia