Wideoszkolenie: Nowelizacja w planowaniu przestrzennym

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jakie zmiany wniosła nowelizacja w planowaniu przestrzennym? Do czego zostali zobligowani urzędnicy w związku z wejściem nowych regulacji? Czy oraz w jaki sposób można przekształcić aktualne dokumenty pod nowe wymogi zawarte w nowelizacji ustawy? W jaki sposób będzie funkcjonował Rejestr Urbanistyczny? Skąd pozyskać dotacje na wdrożenie zmian? W jaki sposób będą przebiegały konsultacje społeczne?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland kierowane jest do osób zajmujących się planowaniem przestrzennym w urzędach miast i gmin, które w związku z planowanymi zmianami zostaną postawieni przed nowymi wyzwaniami i koniecznością gruntownych zmian w dokumentacji.

Zapraszamy tych z Państwa, którzy przejawiają liczne, uzasadnione obiekcje i obawy w związku z planowanymi zmianami i koniecznością zmiany działania w codziennej pracy.

Kto zostanie obciążony karą za nieterminowe wdrożenie zmian po wejściu nowelizacji
Zmiany jakie wprowadzane są w związku z nowelizacją w planowaniu przestrzennym, radykalnie wpływają na ten obszar. W związku z tym zostali Państwo zmuszeni do całkowitego przeorganizowania swojej dotychczasowej pracy. Dlatego też dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo, jakie terminy na wdrożenie poszczególnych etapów zmian przewidują ustawodawcy oraz kto i do jakiej odpowiedzialności może zostać pociągnięty za niedopełnienie ich wprowadzenia zgodnie z założeniami. Ponadto prelegent wyjaśni, czy dotychczasowa dokumentacja może zostać wykorzystana (i w jakiej formie) pod opracowanie nowych planów ogólnych. Zostaną omówione także kwestie dotyczące dofinansowania do opracowania planów ogólnych – praktyk podzieli się z Państwem swoją wiedzą odnośnie możliwości pozyskania takiego dofinansowania, wskaże czy będzie szansa na uzyskanie dotacji z KPO oraz jakie warunki trzeba będzie spełnić, aby ubiegać się o wsparcie finansowe. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy okres 3 lat na utworzenie planu będzie wystarczający? Czy będzie można wydłużyć ten okres? Do kogo będzie można kierować wnioski o wydłużenie okresu na przygotowanie planu ogólnego i co może działać na korzyść takiej prośby?
 • Czy ustawodawca przewiduje kary dla urzędów, które w wyznaczonym czasie od wejścia ustawy w życie nie opracują planu ogólnego?
 • Czy będzie możliwe przeniesienie części dokumentacji ze studium do planu ogólnego? Jakie dokumenty i w jakim stopniu można wykorzystać?
 • Co z gminami/miastami, które są w trakcie tworzenia/uchwalania studium zagospodarowania? Czy należy te prace wstrzymać i poczekać do wejścia nowelizacji, czy lepiej je zakończyć (uchwalić studium) mimo zbliżających się zmian i zniesienia studium?
 • Co w sytuacji, gdy gmina nie posiada na całym terenie miejscowych planów zagospodarowania? Czy brak takiej dokumentacji wiąże się z większymi trudnościami po wejściu nowelizacji?
 • W jaki sposób będzie funkcjonował Rejestr Urbanistyczny? Od kiedy będzie obowiązywał? Czy będzie można połączyć go z np. wewnętrznym systemem, tak aby dane zaciągały się automatycznie bez konieczności ponownego ich wprowadzania?
 • Jakie dokumenty będą obowiązywały w czasie od wejścia ustawy do momentu opracowania planu?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wzór uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy,
 • formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii,
 • wzór zgłoszenia zbioru danych przestrzennych dla planu ogólnego do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych.

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy na BIP-ie zamieszczamy wszystkie wnioski o zmianę planu miejscowego? Czy tylko te po ogłoszeniu o przystąpieniu do tego opracowania? W jaki sposób zakryć dane osobowe?
 • Miasto posiada plan miejscowy dla całego miasta, który został uchwalony w 2022 r., co za tym idzie, nie spieszymy się do uchwalenia planu ogólnego. Czy w związku z przekroczeniem terminu mogą nałożyć na nas karę?
 • Czy gmina uwzględnia w planie ogólnym wydane wcześniej decyzje o warunkach zabudowy?
 • Czy do roku 2026 powinniśmy uchwalić strategię?
 • Czy podejmując uchwałę intencyjną o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego sporządzamy także załącznik graficzny?
 • Co z odległościami zabudowy mieszkaniowej od wiatraków?
 • Czy do końca 2025 r. nie ustalamy nowych parametrów zgodnych z przepisem art. 61 ust. 7?
 • Jeżeli w obowiązującym studium nie mamy wskazanych terenów pod OZE, to czy możemy skorzystać z trybu uproszczonego dla zmiany pod taką inwestycję?
 • Które parametry przy WZ ustalamy do czasu uchwalenia planu ogólnego?
 • Obowiązki gminy w zakresie sporządzania danych przestrzennych po podjęciu uchwały intencyjnej?
 • Jak zgłosić zbiór danych przestrzennych dla planu ogólnego do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych?


Jakie zmiany niesie za sobą nowelizacja w planowaniu przestrzennym? Najważniejsze zmiany po wejściu nowelizacji

 • Jak bardzo planowane zmiany zmienią zadania planowania przestrzennego?
 • Co da urzędnikom nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym?
 • Czy i jakimi nowymi obowiązkami zostaną obciążeni? Jak zmiany wpłyną na wykonywanie bieżących czynności przez pracowników?
 • Czy i w jaki sposób można przekształcić aktualne dokumenty pod nowe wymogi zawarte w nowelizacji ustawy?
 • Co zrobić w przypadku konieczności dokonania aktualizacji dokumentacji planistycznej - czy czekać na wejście zmian na nowelizację, czy podejmować działania nad zmianą studium i uchwalać zmiany?
 • Czy dokonując aktualizacji bądź innych zmian w studium zagospodarowania przestrzennego w chwili obecnej będzie można wykorzystać zebrane dane do utworzenia planu ogólnego po zamianie przepisów?
 • Co z gminami/miastami, które są w trakcie tworzenia/uchwalania studium zagospodarowania?
 • Co w sytuacji, gdy okres na uchwalenie studium minie, a inwestycja, która rozpoczęła się jeszcze przed wszystkimi zmianami pozostanie bez wymaganej dokumentacji?
 • Czy planowane zmiany przełożą się na większą swobodę inwestorów? Czy uzyskanie przez nich odpowiedniej dokumentacji pod inwestycje będzie łatwiejsze i szybsze?
 • Czy i w jaki sposób nowelizacja pozwoli zapanować gminie/miastu nad przestrzenią?
 • W jaki sposób nowelizacja przewiduje tworzenie inwestycji np. farm fotowoltaicznych?
 • Czy nowelizacja ogranicza realizację inwestycji np. farm fotowoltaicznych, które zabierają miejsce pod inne, możliwe inwestycje gminy/miasta?
 • Czy zmiany w prawie ograniczą samowolę budowlaną inwestorów i dadzą gminom/miastom większą kontrolę nad zagospodarowaniem przestrzenią?
 • Co w związku z nowelizacją muszą opracować urzędy? Jakie szczegółowe działania będą musiały podjąć?


Strategia rozwoju gminy

 • Strategie rozwoju - czy będzie to konieczny dokument po nowelizacji? Jaki status zostanie nadany takiej strategii? Czy będzie to dokument wykonawczy?
 • W jakim czasie gminy/miasta będą zobowiązane do utworzenia/zaktualizowania strategii rozwoju?
 • Czy strategia rozwoju stała się dokumentem obligatoryjnym?
 • Czy po wejściu przepisów strategia rozwoju będzie konieczna do zaktualizowania?
 • Czy każda gmina/miasto ma obowiązek stworzenia strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego?
 • Strategia rozwoju lokalnego i ponadlokalnego - w jaki sposób dokumenty te będą powiązane z planem ogólnym?
 • Czy organ ustawodawczy przewiduje kary za niewykonanie strategii rozwoju i jej brak po wejściu nowelizacji?


Konsultacje społeczne – jak zarządzać coraz większą rolą społeczeństwa w planistyce

 • Konsultacje społeczne - w jaki sposób będą przebiegały? Jak będą wyglądały? W jaki sposób je przygotować, aby nie wydłużały całego procesu?
 • Kiedy będą konieczne konsultacje społeczne? Czy każda nowa uchwała i zmiana będzie obligowała urząd do organizowania konsultacji? Jaką formę będą one przybierać?
 • Czy konsultacje społeczne będą konieczne do zrealizowania przy każdej inwestycji bądź planowanych zmianach w dokumentacji?
 • W jakiej formie będą realizowane konsultacje społeczne? W jaki sposób gmina/miasto będzie musiało powiadomić o takich konsultacjach?


Plan ogólny – najważniejsze aspekty związane z jego opracowaniem oraz wdrożeniem

 • Kto będzie odpowiedzialny za opracowanie planu ogólnego? Kto i w jaki sposób będzie rozliczony z dopełnienia obowiązku zmiany dokumentacji planistycznej?
 • Jakie elementy będą obligatoryjne dla planu ogólnego? Z czego będzie się on składać?
 • W jakim czasie urzędy będą zobligowane do zmiany i przejścia ze studium na plan ogólny? Czy urząd będzie mógł przekroczyć wyznaczony termin?
 • Czy okres 2 lat na utworzenie planu będzie wystarczający? Czy będzie można wydłużyć ten okres? Do kogo będzie można kierować wnioski o wydłużenie okresu na przygotowanie planu ogólnego i co może działać na korzyść takiej prośby?
 • Czy ustawodawca przewiduje kary dla urzędów, które do końca 2025r. nie opracują planu ogólnego?
 • Czy będzie możliwe przeniesienie części dokumentacji ze studium do planu ogólnego? Jakie dokumenty i w jakim stopniu można wykorzystać?
 • Czy zespoły projektowe w urzędach będą w stanie poradzić sobie z samodzielnym opracowaniem planu ogólnego?
 • Czy do utworzenia całego planu ogólnego trzeba korzystać ze wsparcia firmy zewnętrznej, czy urzędnicy mogą sami przygotować jakąś część dokumentacji?
 • Gdzie i w jaki sposób można znaleźć specjalistów, którzy podejmą się opracowania nowego dokumentu, według nowych wytycznych i do tego w stosunkowo krótkim czasie? Czy jest to realne, aby wykonać plan ogólny w ciągu trzech lat?
 • Jak znaleźć dobrego wykonawcę? Czy gminy/miasta już powinny szykować przetargi pod opracowanie planu ogólnego?
 • Na ile gmina/miasto jest w stanie poradzić sobie z samodzielnym opracowaniem planu ogólnego?
 • Czy i jakie trudności mogą wystąpić w związku z pozyskaniem wykonawcy planu ogólnego?
 • Jakie zmiany wprowadza nowelizacja w zakresie odległości zabudowy mieszkaniowej od szkół czy ośrodków zdrowia?
 • W jaki sposób wprowadzenie planu ogólnego uniemożliwi deweloperom podejmowanie niekorzystnych inwestycji?
 • W jaki sposób i gdzie będzie można określić funkcje działki po wejściu w życie nowelizacji?


Plany miejscowe

 • Co w sytuacji, gdy gmina nie posiada na całym terenie miejscowych planów zagospodarowania? Czy brak takiej dokumentacji wiąże się z większymi trudnościami po wejściu nowelizacji?


Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy a nowelizacja ustawy

 • Okres przejściowy - jak będzie wyglądać? Jakie przepisy będą obowiązywały?
 • Jak w czasie przejściowym będzie wyglądało wydawanie decyzji o warunkach zabudowy?
 • Jakie wytyczne będą obowiązywały w okresie przejściowym? Czy zostaną one określone, czy każdy urząd powinien opracować takie zasady samodzielnie w odniesieniu do ogólnych wytycznych?
 • Jakie dokumenty będą obowiązywały do momentu opracowania planu ogólnego?
 • W jaki sposób nowelizacja ujmuje decyzje o warunkach zabudowy? Co się zmieni?
 • Jak wydawać WZ po nowelizacji przepisów?
 • Co z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w okresie przejściowym?
 • Co stanie się z dotychczas wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy? Czy one też będą ograniczone czasowo?
 • Na jakiej podstawie będą wydawane decyzje o warunkach zabudowy w okresie przejściowym? Czy bez planu miejscowego na etapie przejścia ze studium na plan ogólny będzie można wydawać takie decyzje?
 • Czy okres przejściowy pomiędzy wprowadzeniem planu ogólnego, a utratą mocy studium będzie czasem zatrzymania inwestycji? Co może zrobić gmina/miasto, żeby temu zapobiec?
 • Co z inwestycjami rozpoczętymi przed wejściem nowelizacji? Czy będą one dokończone według starych zasad, czy po wejściu zmian zawartych w nowelizacji będzie konieczna zmiana dokumentacji takiej inwestycji?
 • Czy nowe wytyczne będą obowiązywały także stare plany miejscowe, jeżeli będzie konieczność ich aktualizacji? Czy konieczne zmiany będą wprowadzane według starych wytycznych?
 • Co zrobić, gdy inwestor, aby przyspieszyć realizację inwestycji np. farmy fotowoltaicznej, składa 30 wniosków na mniejsze inwestycje (zgodnie z przepisami, aby każda nie przekraczała mocy umownej do 50 kW)? Czy urząd może potraktować to jako jedną inwestycję? Czy każdy z dokumentów rozpatrzyć osobno i nie zwracać uwagi, że działki zlokalizowane są obok siebie i docelowo wszystko tworzy jedną dużą inwestycję?


Funkcjonowanie Rejestru Urbanistycznego

 • W jaki sposób będzie funkcjonował Rejestr Urbanistyczny? Od kiedy będzie obowiązywał? Czy będzie można połączyć go z np. wewnętrznym systemem, tak aby dane zaciągały się automatycznie bez konieczności ponownego ich wprowadzania


Opłaty planistyczne – kto będzie płacić więcej? Zasady naliczania opłat

 • Co w związku z nowelizacją zmieni się w kontekście opłat planistycznych? Jak będą one wyliczane?
 • Opłata planistyczna - co zmieni się wraz z wejściem nowelizacji?
 • Na jakich zasadach będzie pobierana opłata planistyczna? Od czego będzie zależała? Jaka będzie podstawa do jej wyliczenia?
 • Czy w kosztach tworzenia planu ogólnego będą mogli uczestniczyć inwestorzy?
 • W jaki sposób będzie ustalana wysokość opłaty planistycznej po nowelizacji przepisów?


Pozyskanie dotacji na utworzenie planu ogólnego, możliwości dodatkowego finansowania. Co w sytuacji gdy gmina/miasto nie posiada funduszy na zmianę dokumentacji planistycznej?

 • Dofinansowanie do inwestycji - co zmienia nowelizacja? Jakie kryteria trzeba będzie spełnić, aby takie dofinansowanie uzyskać? Czy uzyskanie dofinansowania do działań inwestycyjnych będzie możliwe, jeżeli zostanie ona rozpoczęta w czasie przejściowym?
 • Czy będą dofinansowania z KPO do planu ogólnego?
 • Czy dofinansowanie z KPO wystarczy na pokrycie kosztów opracowania planu?
 • Czy będą dostępne inne środki na utworzenie planu ogólnego?
 • Czy gmina dostanie dofinansowanie do utworzenia planu ogólnego?
 • Jak gmina/miasto może poradzić sobie z wysokimi kosztami opracowania planu ogólnego?
 • Jaka jest gwarancja uzyskania środków z KPO? Co mają zrobić urzędy, gdy takich środków na utworzenie planu ogólnego nie dostaną? W jaki inny sposób mogą pokryć koszty opracowania planu ogólnego?
 • Jak mogą poradzić sobie urzędy bez dofinansowania z utworzeniem planu ogólnego?
 • Jakie kryteria będzie musiała spełnić gmina/miasto, aby uzyskać dofinansowanie do utworzenia planu ogólnego?
 • Czy gminy/miasta dostaną dofinansowanie na zmianę dokumentacji planistycznej? Skąd pozyskać wsparcie finansowe, aby opracować plan ogólny?
 • Co w sytuacji, gdy nie będzie możliwe uzyskanie jakiejkolwiek dotacji? Jak mają poradzić sobie urzędy?
 • Do kogo urzędy mogą zwrócić się o pomoc finansową?
 • Czy gminy dostaną fundusze, czy będą musiały się o nie ubiegać? Jakie warunki będą musiały spełnić, aby uzyskać wsparcie?
 • Co w sytuacji, gdy gminy/miasta nie stać na wykonanie planu ogólnego?
 • Na jakich warunkach będzie udzielane wsparcie finansowe? Co muszą wykazać urzędy, aby je otrzymać?
 • Czy urzędy zostaną obciążone wszystkimi kosztami związanymi ze zmianami i opracowaniem planu ogólnego? Gdzie składać wnioski i w jakich terminach?

Prowadzący

Wojciech Watychawieloletni naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ, urbanista. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach oraz na Politechnice Krakowskiej. Autor i współautor m.in. projektów zmian planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ocen aktualności studium i planów miejscowych, gminnych programów opieki nad zabytkami. Wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Nowym Targu.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
10 grudnia 2024

Podobne szkolenia