Wideoszkolenie: Nowelizacja w planowaniu przestrzennym

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Co tak naprawdę zmienia nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym? Co wiąże się z nowelizacją? Do czego zostali zobligowani urzędnicy w związku z wejściem nowych regulacji? Czy oraz w jaki sposób można przekształcić aktualne dokumenty pod nowe wymogi ustawy? W jaki sposób będzie funkcjonował Rejestr Urbanistyczny? Skąd pozyskać dotacje na wdrożenie planowanych zmian?


Wideoszkolenie PCC Poland kierowane jest do osób zajmujących się planowaniem przestrzennym w urzędach miast i gmin, które w związku z nowelizacją ustawy zostały postawione przed nowymi wyzwaniami i koniecznością gruntownych zmian w dokumentacji.


Zaplanuj wdrożenie rewolucyjnych zmian, by móc opracować je zaledwie w ciągu 2 lat
Nowelizacja w zakresie planowania przestrzennego radykalnie wpływa na obszar planowania przestrzennego, przez co zostali Państwo zmuszeni do całkowitego przeorganizowania swojej dotychczasowej pracy. W związku z poselskim projektem ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu 28 listopada 2023 r., przewiduje się między innymi wydłużenie czasu obowiązywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin do 31 grudnia 2027 roku, zatem mogą Państwo uzyskać informację czy pojawi się nowa instytucja przeznaczona do ustalania lokalizacji elektrowni wiatrowych i jak może to wpłynąć na planowanie przestrzenne w gminie. Dzięki szkoleniu dowiedzą się także Państwo co z gminami/miastami, które są w trakcie tworzenia/uchwalania studium zagospodarowania, w jaki sposób i gdzie można określić przeznaczenie działki według nowych przepisów? Ponadto Prelegent wyjaśni na jakich zasadach będzie pobierana opłata planistyczna, od czego będzie zależała? Jaka będzie podstawa do jej wyliczenia?

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy obowiązywanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie wydłużone do 31 grudnia 2027 r.
 • Czy pojawi się nowa instytucja przeznaczona do ustalania lokalizacji elektrowni wiatrowych i jak może wpłynąć na planowanie przestrzenne w gminie?
 • Czy powinniśmy sporządzić zawiadomienie o przekazaniu projektu decyzji WZ do uzgodnień na BIP?
 • Jakie elementy są obligatoryjne dla planu ogólnego? Z czego składa się plan ogólny?
 • Jaki jest koszt uchwalenia MPZP w trybie uproszczonej procedury?
 • Czy w przypadku zmiany lub uchwalenia MPZP w trybie procedury uproszczonej ustawa reguluje, że taki wniosek zostanie rozpatrzony? Czy taką procedurę traktujemy jak każdą zmianę MPZP i wniosek nie może być rozpatrzony?
 • Co w przypadku już toczącej się procedury MPZP, jeśli mamy przystąpienie, zebraliśmy wnioski do procedury, jesteśmy w toku sporządzania projektu i chcemy zmniejszyć zakres planu, ponieważ zależy nam na podziale nieruchomości zgodnie z już wydaną decyzją WZiZT?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego
 • Wzór ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego gminy
 • Wzór zawiadomienia instytucji i organów
 • Wzór wykazu wniosków do planu ogólnego
 • Wzór wykazu wniosków do planu ogólnego instytucje i organy
 • Wzór wystąpienia o opinie do projektu planu ogólnego gminy
 • Wzór wystąpienia o uzgodnienie do projektu planu ogólnego gminy
 • Wzór wykazu uzgodnień i opinii do projektu planu ogólnego
 • Wzór ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu planu ogólnego
 • Wzór wykazu uwag zgłoszonych do projektu planu ogólnego w trakcie konsultacji społecznych

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które prelegent odpowiedział podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy obowiązywanie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie wydłużone do 31 grudnia 2027 r.
 • Czy pojawi się nowa instytucja przeznaczona do ustalania lokalizacji elektrowni wiatrowych i jak może wpłynąć na planowanie przestrzenne w gminie?
 • Co z zabudową siedliskową rozproszoną? Co takie osoby mogą zrobić? Plan ogólny nie wprowadzi uzupełnienia zabudowy, bo nie ma takich przesłanek. Czy będą pozbawione możliwości rozbudowy swojego siedliska, budowy nowego domu lub budynków gospodarczych?
 • Czy w trakcie uchwalania POG będą wydawane DZW?
 • Czy do końca 2025 roku można uchwalić plan ogólny, jeżeli gmina nie posiada strategii?
 • Czy wydane WZ będą obowiązywały, czy po zastąpieniu studium planem ogólnym staną się nieważne?
 • Co z toczącymi się zmianami planów miejscowych po podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego? Mają być zgodne ze studium czy planem ogólnym?
 • Czy po uchwaleniu planu ogólnego będą obowiązywały plany miejscowe, uchwalone na podstawie studium?
 • Czy zmiana planu pod farmę fotowoltaiczną musi być zgodna ze studium? Czy teraz możemy przystąpić do przeprowadzenia zmiany studium?
 • Czy instalacje OZE do czasu uchwalenia POG będą lokalizowane na podstawie DWZ bez względu na moc, o której mówi ustawa? Czy dopiero po 1 stycznia 2026 r. OZE tylko w oparciu o MPZP?
 • W jaki sposób wyznaczane będą strefy planistyczne oraz z jakich katalogów przeznaczeń będą mogły się składać zgodnie z aktualnym projektem rozporządzenia w sprawie w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy?
 • Czy plan ogólny nie będzie mieć dotychczasowej znanej formy dokumentu tekstowego z załącznikiem graficznym, a będzie jedynie plikiem wektorowym z rozbudowaną tabelą atrybutów? Czy tylko uzasadnienie będzie miało formę tekstową z załączoną mapą?
 • Czy w decyzji o warunkach zabudowy należy zawierać nowe wskaźniki, jeżeli nowe rozporządzenie jeszcze nie obowiązuje?
 • Czy projekt ZPI może sporządzić osoba z wykształceniem kierunkowym bez uprawnień urbanistycznych? Czy musi być to osoba z uprawnieniami?
 • Jakie elementy powinna zawierać umowa urbanistyczna?
 • Jakie dokumenty może sporządzić pracownik mający tylko tytuł inżyniera na kierunku gospodarka przestrzenna?
 • Jaki jest koszt uchwalenia MPZP w trybie uproszczonej procedury?
 • Czy w przypadku zmiany lub uchwalenia MPZP w trybie procedury uproszczonej ustawa reguluje, że taki wniosek zostanie rozpatrzony? Czy taką procedurę traktujemy jak każdą zmianę MPZP i wniosek nie może być rozpatrzony?
 • Co z decyzjami lokalizacji inwestycji celu publicznego? Czy będą jakieś zmiany?


1. Co tak naprawdę zmienia nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym? Opracowanie planu ogólnego - zmiany związane z nowelizacją ustawy o planowaniu przestrzennym

 • Jak bardzo zmiany zmieniają zadania planowania przestrzennego? Co da urzędnikom nowelizacja ustawy?
 • Co z lex deweloper? Czy zniknie, jeżeli mamy ZPI uregulowany w noweli planowania przestrzennego?
 • Czy i w jaki sposób nowelizacja pozwoli zapanować gminie/miastu nad przestrzenią?
 • Co w związku z nowelizacją będą musiały opracować urzędy? Jakie szczegółowe działania muszą podjąć?
 • Kto jest odpowiedzialny za opracowanie planu ogólnego? Kto i w jaki sposób będzie rozliczony z dopełnienia obowiązku zmiany dokumentacji planistycznej?
 • Jaki zakres zmian obowiązuje od 24.09.2023 r.?
 • Jakie elementy są obligatoryjne dla planu ogólnego? Z czego składa się plan ogólny?
 • Jak wygląda procedura sporządzania planu ogólnego?
 • Czy plan ogólny można uchwalić tylko dla części gminy?
 • Czy jest możliwość zmiany planu ogólnego?
 • W jakim czasie urzędy będą zobligowane do zmiany i przejścia ze studium na plan ogólny? Czy urząd będzie mógł przekroczyć wyznaczony termin?
 • Czy wprowadzenie planu ogólnego przerywa lub skraca termin (31.12.2025 r.), do jakiego będzie można złożyć wniosek o WZ wg starych zasad?
 • Czy okres około 2 lat na utworzenie planu jest wystarczający? Czy można wydłużyć ten okres? Do kogo można kierować wnioski o wydłużenie okresu na przygotowanie planu ogólnego i co może działać na korzyść takiej prośby?
 • Czy ustawodawca przewiduje kary dla urzędów, które w wyznaczonym czasie od wejścia ustawy w życie nie opracują planu ogólnego?
 • Czy będzie jest możliwe przeniesienie części dokumentacji ze studium do planu ogólnego? Jakie dokumenty i w jakim stopniu można wykorzystać?
 • Czy i w jaki sposób można przekształcić aktualne dokumenty pod nowe wymogi zawarte w nowelizacji ustawy?
 • Jak procedować rozpoczęte procedury planistyczne?
 • Czy dokonując aktualizacji bądź innych zmian w studium zagospodarowania przestrzennego w chwili obecnej będzie można wykorzystać zebrane dane do utworzenia planu ogólnego po zamianie przepisów?
 • Co z gminami/miastami, które są w trakcie tworzenia/uchwalania studium zagospodarowania?
 • Czy zespoły projektowe w urzędach będą w stanie poradzić sobie z samodzielnym opracowaniem planu ogólnego?
 • Czy zmiany przekładają się na większą swobodę inwestorów? Czy uzyskanie przez nich odpowiedniej dokumentacji pod inwestycje będzie łatwiejsze i szybsze?
 • Czy w kosztach tworzenia planu ogólnego będą mogli uczestniczyć inwestorzy?
 • Co w sytuacji, gdy gmina nie posiada na całym terenie miejscowych planów zagospodarowania? Czy brak takiej dokumentacji wiąże się z większymi trudnościami po wejściu nowelizacji?
 • Co z planami miejscowymi, co do których mamy już uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP, ale jeszcze nie ruszyliśmy z procedurą?
 • Co w przypadku już toczącej się procedury MPZP, jeśli mamy przystąpienie, zebraliśmy wnioski do procedury, jesteśmy w toku sporządzania projektu i chcemy zmniejszyć zakres planu, ponieważ zależy nam na podziale nieruchomości zgodnie z już wydaną decyzją WZiZT?
 • Jeżeli po 24 września 2023r. podejmiemy uchwałę o przystąpieniu do opracowania MPZP, to czy będzie trzeba procedować wg nowych procedur?
 • Jesteśmy w trakcie opracowywania zmiany MPZP. Czy musimy zmieścić się z terminem uchwalenia planu do 31.12.2025r.?
 • Czy z ZPI wiążą się jakieś uproszczone procedury planistyczne? Czy przebieg postępowania jest taki sam jak w planach miejscowych?
 • Czy przy wywłaszczeniu rzeczoznawcy majątkowi nie będą patrzyli na plan ogólny, gdy nie będzie na danym terenie WZiZT ani MPZP?
 • Jakie zmiany wprowadza nowelizacja w zakresie odległości zabudowy mieszkaniowej od szkół czy ośrodków zdrowia?
 • W jaki sposób nowelizacja przewiduje tworzenie inwestycji np. farm fotowoltaicznych?
 • Czy nowelizacja ogranicza realizację inwestycji np. farm fotowoltaicznych, które zabierają miejsce pod inne, możliwe inwestycje gminy/miasta?
 • Czy wg nowych przepisów na farmy fotowoltaiczne powyżej 1 MW nie będzie można wydać WZ, tylko trzeba będzie uchwalić plan miejscowy?
 • W jaki sposób wprowadzenie planu ogólnego uniemożliwi deweloperom podejmowanie niekorzystnych inwestycji?
 • Czy zmiany w prawie dają gminom/miastom większą kontrolę nad zagospodarowaniem przestrzenią?
 • W jaki sposób i gdzie będzie można określić przeznaczenie działki według nowych przepisów?
 • Gdzie i w jaki sposób można znaleźć specjalistów, którzy podejmą się opracowania nowego dokumentu, według nowych wytycznych i do tego w stosunkowo krótkim czasie? Czy jest to realne, aby wykonać plan ogólny w ciągu dwóch lat?
 • Jak znaleźć dobrego wykonawcę? Czy gminy/miasta już powinny szykować przetargi pod opracowanie planu ogólnego?
 • Czy do utworzenia całego planu ogólnego trzeba korzystać ze wsparcia firmy zewnętrznej, czy urzędnicy mogą sami przygotować jakąś część dokumentacji?
 • Na ile gmina/miasto jest w stanie poradzić sobie z samodzielnym opracowaniem planu ogólnego?
 • Czy i jakie trudności mogą wystąpić w związku z pozyskaniem wykonawcy planu ogólnego?
 • W jaki sposób będzie funkcjonował Rejestr Urbanistyczny? Od kiedy będzie obowiązywał? Czy będzie można połączyć go z np. wewnętrznym systemem, tak aby dane zaciągały się automatycznie bez konieczności ponownego ich wprowadzania?
 • Od kiedy mamy obowiązek prowadzenia rejestru urbanistycznego? Jeśli przystąpimy do sporządzenia planu ogólnego, to czy powinniśmy prowadzić już ten rejestr wcześniej?
 • Czy będzie dodatkowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru?
 • Czy procedury planistyczne dla miejscowych planów będą musiały zostać umieszczone w rejestrze urbanistycznym?
 • Czy obszary uzupełnienia zabudowy nie mogą być swobodnie kształtowane przez gminy?
 • Zmiany związane z nowelizacją - z czym będą musiały zmierzyć się gminy? Jakie wyzwania zostaną narzucone na urzędników?
 • Jak zmiany wynikające z nowelizacji wpłyną na rzeczywiste funkcjonowanie wydziałów zajmujących się planowaniem przestrzennym?
 • Czy nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym, zmusi do zmian organizacyjnych w wydziałach zajmujących się planowaniem przestrzennym?
 • Czy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium (nie zmiany studium) stracą moc w związku z wejściem w życie nowelizacji? Czy należy podjąć uchwałę uchylającą intencyjną uchwałę dla studium?
 • Kto rozpatruje wnioski do planu ogólnego?
 • Jak powinny wyglądać dalsze pisma dot. procedury sporządzania studium?
 • Co w sytuacji, gdy wniosek nie zawiera wszystkich informacji wymaganych ustawą, np. informacja czy wnioskodawca jest właścicielem czy użytkownikiem wieczystym?
 • W jakiej wysokości zabezpieczyć środki w budżecie gminy na opracowanie planu ogólnego? Jakich kosztów można się spodziewać?
 • Co w sytuacji, gdy projekt planu miejscowego został wysłany do opinii przed wejściem w życie nowelizacji, ale nie do uzgodnień? Czy należy prowadzić dalszą procedurę wg nowej ustawy?


2. Strategia rozwoju a nowelizacja ustawy - jaką funkcję będzie pełnić ten dokument?

 • Czy strategia rozwoju będzie konieczna do zaktualizowania?
 • W jakim czasie gminy/miasta będą zobowiązane do utworzenia/zaktualizowania strategii rozwoju?
 • Jeżeli gmina nie posiada żadnej strategii, to czy może przystąpić do sporządzania planu ogólnego?
 • Jeśli gmina jest w trakcie sporządzania strategii rozwoju gminy, to czy plan ogólny będzie musiał być spójny ze strategią? Czy będzie sporządzać na nowo strategię wg nowych przepisów?
 • Czy plan ogólny będzie musiał być zbieżny ze strategią rozwoju gminy stworzoną na podstawie dotychczasowych przepisów?
 • Czy strategia rozwoju będzie dokumentem obligatoryjnym?
 • Czy każda gmina/miasto ma obowiązek stworzenia strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego?
 • Jeśli gmina ma uchwaloną strategię z 2022 r., to czy musi ponownie przystąpić do jej opracowywania?
 • Co, jeżeli gmina ma opracowaną strategię na lata 2020-2023?
 • Strategia rozwoju lokalnego i ponadlokalnego - w jaki sposób dokumenty te będą powiązane z planem ogólnym?
 • Czy organ ustawodawczy przewiduje kary za niewykonanie strategii rozwoju i jej brak po wejściu nowelizacji?


3. Pozyskanie dotacji na utworzenie planu ogólnego - kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie? Jakie będą zasady uzyskania wsparcia?

 • Czy urzędy zostaną obciążone wszystkimi kosztami związanymi ze zmianami i opracowaniem planu ogólnego?
 • Czy będą dofinansowania z KPO do planu ogólnego? Jaka jest gwarancja uzyskania środków z KPO?
 • Czy dofinansowanie z KPO wystarczy na pokrycie kosztów opracowania planu?
 • Czy gmina dostanie dofinansowanie do utworzenia planu ogólnego czy musi ubiegać się o nie sama?
 • Jakie kryteria i warunki będzie musiała spełnić gmina/miasto, aby uzyskać dofinansowanie do utworzenia planu ogólnego?
 • Gdzie składać wnioski i w jakich terminach?
 • Czy są jakieś inne formy dofinansowania i łączenia źródeł finansowania sporządzania planu ogólnego, za wyjątkiem naboru z funduszy europejskich? Do kogo urzędy mogą zwrócić się o pomoc finansową?
 • Co w sytuacji, gdy nie będzie możliwe uzyskanie jakiejkolwiek dotacji? Jak mają poradzić sobie urzędy?


4. Konsultacje społeczne - w jaki sposób dobrze zarządzać „nową” rolą społeczeństwa w planistyce?

 • Konsultacje społeczne - w jaki sposób będą przebiegały? Jak będą wyglądały? W jaki sposób je przygotować, aby nie wydłużały całego procesu?
 • Kiedy będą konieczne konsultacje społeczne? Czy każda nowa uchwała i zmiana będzie obligowała urząd do organizowania konsultacji? Jaką formę będą one przybierać?
 • Czy konsultacje społeczne będą konieczne do zrealizowania przy każdych zmianach w dokumentacji planistycznej?
 • Co w związku z nowelizacją zmieni się w kontekście opłat planistycznych? Jak będą one wyliczane?
 • Co z opłatą planistyczną? Czy będzie naliczona w przypadku wzrostu wartości nieruchomości przy podjęciu MPZP, nawet przy transakcji zawartej po upływie 5 lat od wejścia w życie planu?
 • Na jakich zasadach będzie pobierana opłata planistyczna? Od czego będzie zależała? Jaka będzie podstawa do jej wyliczenia?
 • W jaki sposób będzie ustalana wysokość opłaty planistycznej?
 • Czy właściciele terenów, którym ustalono nowe opłaty planistyczne, zostaną powiadomieni o takiej zmianie? Czy właściciele będą mieli wpływ na tę zmianę?
 • Zmiany w zakresie opłaty planistycznej - kto będzie ponosić koszty opłaty?


5. Przepisy przejściowe oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - jak w czasie przejściowym podejmować działania inwestycyjne?

 • Okres przejściowy -– jakie procedury obowiązują? Jakie przepisy stosować?
 • Jak w czasie przejściowym ma wyglądać wydawanie decyzji o warunkach zabudowy?
 • Jakie wytyczne obowiązują w okresie przejściowym? Czy są one określone, czy każdy urząd powinien opracować takie zasady samodzielnie w odniesieniu do ogólnych wytycznych?
 • Jakie dokumenty obowiązują w czasie od wejścia ustawy do momentu opracowania planu?
 • Czy w trakcie opracowywania planu ogólnego będzie można wydawać WZ?
 • Czy będzie możliwe zawieszenie postępowania dot. WZ po przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego? Czy ustawa na to pozwala?
 • Czy w toku procedury sporządzania planu ogólnego, należy zawiesić wszystkie postępowania o wydanie WZiZT? Czy będzie można wydawać WZiZT, jeżeli nie będą sprzeczne z projektem planu ogólnego?
 • W jaki sposób nowelizacja ujmuje decyzje o warunkach zabudowy? Co się zmienia?
 • Czy decyzje o warunkach zabudowy wydane przed wejściem w życie nowelizacji będą ważne 5 lat?
 • Jak będą wydawane WZ po nowelizacji przepisów?
 • Czy maksymalny obszar analizowany w przypadku złożenia wniosku o WZ przed dniem wejścia w życie nowelizacji będzie rozpatrywany wg nowych regulacji?
 • Co z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w okresie przejściowym?
 • Co stanie się z dotychczas wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy? Czy one też będą ograniczone czasowo?
 • Czy decyzje WZiZT wydane przed wejściem w życie ustawy nie będą miały ważności 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy?
 • Czy do czasu uchwalenia planu ogólnego WZiZT będą musiały być zgodne z obecnie obowiązującym studium?
 • Czy o wydaniu decyzji WZ wg starych przepisów będzie decydował termin złożenia wniosku czy wydania decyzji?
 • Na jakiej podstawie będą wydawane decyzje o warunkach zabudowy w okresie przejściowym? Czy bez planu miejscowego na etapie przejścia ze studium na plan ogólny będzie można wydawać takie decyzje?
 • Czy okres przejściowy pomiędzy wprowadzeniem planu ogólnego, a wyłączeniem studium będzie czasem zatrzymania inwestycji? Co może zrobić gmina/miasto, żeby temu zapobiec?
 • Co z inwestycjami rozpoczętymi przed wejściem nowelizacji? Czy będą one dokończone według starych zasad, czy po wejściu zmian zawartych w nowelizacji będzie konieczna zmiana dokumentacji takiej inwestycji?
 • Czy nowe wytyczne będą obowiązywały także stare plany miejscowe, jeżeli będzie konieczność ich aktualizacji? Czy konieczne zmiany będą wprowadzane według starych wytycznych?
 • Co z planami miejscowymi, do których sporządzenia chcemy przystąpić w najbliższym czasie? Czy będziemy musieli je prowadzić już w nowej procedurze planistycznej z szerszymi konsultacjami społecznymi?
 • Czy decyzje będą musiały być wprowadzane do rejestru urbanistycznego?
 • Czy tereny, na które będzie można wydawać WZ będą musiały być obowiązkowo określone w planie ogólnym?
 • Jeśli plany ogólne nie będą miały części graficznej, to w jaki sposób będzie można sprawdzić granice obszarów uzupełniania zabudowy w celu wydania decyzji WZ?
 • Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Czy wg nowych przepisów nie robimy obwieszczenia, tylko umieszczamy zawiadomienie na BIP?
 • Czy nie trzeba będzie spełniać kontynuacji funkcji w zakresie wydawania WZ?
 • Czy powinniśmy sporządzić zawiadomienie o przekazaniu projektu decyzji WZ do uzgodnień na BIP?
 • Strony w postępowaniu o WZ – Jak obecnie wygląda ustalanie stron i ustalanie ich adresów po zmianie ustaw.
 • W jaki sposób będzie ustalany obszar analizowany do decyzji WZ po nowelizacji?

Prowadzący

Sebastian WitekNaczelnik Wydziału Architektury w Urzędzie Miasta Rybnika. Od początku kariery zawodowej związany z administracją publiczną, gdzie pracował na stanowiskach związanych z planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami.

Jest autorem wielu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Specjalizuje się w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, gospodarce nieruchomościami oraz procedurze administracyjnej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe między innymi z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz systemów informacji geograficznej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia