Wideoszkolenie: Nowelizacja w planowaniu przestrzennym nagranie

Co zmienia nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym? Co wiąże się z nowelizacją? Do czego zostali zobligowani urzędnicy w związku z wejściem nowych regulacji? Czy oraz w jaki sposób można przekształcić aktualne dokumenty pod nowe wymogi ustawy? W jaki sposób będzie funkcjonował Rejestr Urbanistyczny? Skąd pozyskać dotacje na wdrożenie planowanych zmian?

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland kierowane jest do osób zajmujących się planowaniem przestrzennym w urzędach miast i gmin, które w związku z nowelizacją ustawy zostały postawione przed nowymi wyzwaniami i koniecznością gruntownych zmian w dokumentacji.

W jaki sposób przekształcić aktualne dokumenty pod nowe wymogi zawarte w nowelizacji ustawy?
Nowelizacja w zakresie planowania przestrzennego radykalnie wpływa na obszar planowania przestrzennego, przez co zostali Państwo zmuszeni do całkowitego przeorganizowania swojej dotychczasowej pracy i stworzenia zupełnie nowej dokumentacji planistycznej. W związku z poselskim projektem ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw, który wpłynął do Sejmu 28 listopada 2023 r., przewiduje się między innymi wydłużenie czasu obowiązywania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin do 31 grudnia 2027 roku, zatem mogą Państwo uzyskać informację czy pojawi się nowa instytucja przeznaczona do ustalania lokalizacji elektrowni wiatrowych i jak może to wpłynąć na planowanie przestrzenne w gminie. Dzięki szkoleniu dowiedzą się także Państwo co z gminami/miastami, które są w trakcie tworzenia/uchwalania studium zagospodarowania, w jaki sposób i gdzie można określić przeznaczenie działki według nowych przepisów? Ponadto Prelegent wyjaśni na jakich zasadach będzie pobierana opłata planistyczna, od czego będzie zależała? Jaka będzie podstawa do jej wyliczenia?

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co z lex deweloper? Czy zniknie, jeżeli mamy ZPI uregulowany w noweli planowania przestrzennego?
 • Czy wprowadzenie planu ogólnego przerywa lub skraca termin (31.12.2025 r.), do jakiego będzie można złożyć wniosek o WZ wg starych zasad?
 • Czy zespoły projektowe w urzędach będą w stanie poradzić sobie z samodzielnym opracowaniem planu ogólnego?
 • Jeżeli po 24 września 2023r. podejmiemy uchwałę o przystąpieniu do opracowania MPZP, to czy będzie trzeba procedować wg nowych procedur?
 • Jesteśmy w trakcie opracowywania zmiany MPZP. Czy musimy zmieścić się z terminem uchwalenia planu do 31.12.2025r.?
 • Czy z ZPI wiążą się jakieś uproszczone procedury planistyczne? Czy przebieg postępowania jest taki sam jak w planach miejscowych?
 • Co, jeżeli gmina ma opracowaną strategię na lata 2020-2023? Strategia rozwoju lokalnego i ponadlokalnego - w jaki sposób dokumenty te będą powiązane z planem ogólnym?

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników z ostatniego szkolenia

 • Czy obowiązkiem gminy jest prowadzenie Rejestru Urbanistycznego?
 • Jesteśmy przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego. Jakie kroki należy podjąć po sporządzeniu uchwały?
 • Czy należy zrobić nowe zarządzenie, jeżeli skład komisji został zmieniony w listopadzie?
 • Czy jest jakiś termin na powołanie nowej komisji?
 • Czy komisję można powołać po wyłonieniu urbanisty?
 • Czy osoba po geodezji może być członkiem komisji?
 • Czy przepis art. 57 odnosi się tylko do składu komisji, czy do całego zarządzenia? Czy możemy zmieniać zarządzenie tylko w części dotyczącej składu komisji, tak aby dostosować się do aktualnych przepisów ?
 • Nie powołaliśmy jeszcze nowej komisji, a stara opiniowała w październiku projekt studium. Czy jest to prawidłowe działanie?
 • Czy dla klas gruntu trzeba badać zgodność ze studium zmieniając MPZP pod farmę fotowoltaiczną?


Moduł I

 • Co tak naprawdę zmienia nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym? Opracowanie planu ogólnego - zmiany związane z nowelizacją ustawy o planowaniu przestrzennym
 • Na jakim etapie jest reforma?
 • Jak bardzo zmiany zmieniają zadania planowania przestrzennego? Co da urzędnikom nowelizacja ustawy?


Moduł II

 • Jak bardzo zmiany zmieniają zadania planowania przestrzennego? Co da urzędnikom nowelizacja ustawy? c.d.
 • Co z lex deweloper? Czy zniknie, jeżeli mamy ZPI uregulowany w noweli planowania przestrzennego?
 • Czy i w jaki sposób nowelizacja pozwoli zapanować gminie/miastu nad przestrzenią?
 • Co w związku z nowelizacją będą musiały opracować urzędy? Jakie szczegółowe działania muszą podjąć?
 • Kto jest odpowiedzialny za opracowanie planu ogólnego? Kto i w jaki sposób będzie rozliczony z dopełnienia obowiązku zmiany dokumentacji planistycznej?


Moduł III

 • Kto jest odpowiedzialny za opracowanie planu ogólnego? Kto i w jaki sposób będzie rozliczony z dopełnienia obowiązku zmiany dokumentacji planistycznej? c.d.
 • Jaki zakres zmian obowiązuje od 24.09.2023 r.?
 • Jakie elementy są obligatoryjne dla planu ogólnego? Z czego składa się plan ogólny?


Moduł IV

 • Jak wygląda procedura sporządzania planu ogólnego?
 • Czy plan ogólny można uchwalić tylko dla części gminy?
 • Czy jest możliwość zmiany planu ogólnego?
 • W jakim czasie urzędy będą zobligowane do zmiany i przejścia ze studium na plan ogólny? Czy urząd będzie mógł przekroczyć wyznaczony termin?
 • Czy wprowadzenie planu ogólnego przerywa lub skraca termin (31.12.2025 r.), do jakiego będzie można złożyć wniosek o WZ wg starych zasad?
 • Czy okres około 2 lat na utworzenie planu jest wystarczający? Czy można wydłużyć ten okres? Do kogo można kierować wnioski o wydłużenie okresu na przygotowanie planu ogólnego i co może działać na korzyść takiej prośby?


Moduł V

 • Czy okres około 2 lat na utworzenie planu jest wystarczający? Czy można wydłużyć ten okres? Do kogo można kierować wnioski o wydłużenie okresu na przygotowanie planu ogólnego i co może działać na korzyść takiej prośby? c.d.
 • Czy ustawodawca przewiduje kary dla urzędów, które w wyznaczonym czasie od wejścia ustawy w życie nie opracują planu ogólnego?
 • Czy będzie jest możliwe przeniesienie części dokumentacji ze studium do planu ogólnego? Jakie dokumenty i w jakim stopniu można wykorzystać?
 • Czy i w jaki sposób można przekształcić aktualne dokumenty pod nowe wymogi zawarte w nowelizacji ustawy?
 • Jak procedować rozpoczęte procedury planistyczne?
 • Czy dokonując aktualizacji bądź innych zmian w studium zagospodarowania przestrzennego w chwili obecnej będzie można wykorzystać zebrane dane do utworzenia planu ogólnego po zamianie przepisów?
 • Co z gminami/miastami, które są w trakcie tworzenia/uchwalania studium zagospodarowania?
 • Czy zespoły projektowe w urzędach będą w stanie poradzić sobie z samodzielnym opracowaniem planu ogólnego?
 • Czy planowane zmiany przekładają się na większą swobodę inwestorów? Czy uzyskanie przez nich odpowiedniej dokumentacji pod inwestycje będzie łatwiejsze i szybsze?


Moduł VI

 • Czy w kosztach tworzenia planu ogólnego będą mogli uczestniczyć inwestorzy?
 • Wyjaśnienie wzorów pisma nowelizacji


Moduł VII

 • Czy w kosztach tworzenia planu ogólnego będą mogli uczestniczyć inwestorzy? c.d.
 • Co w sytuacji, gdy gmina nie posiada na całym terenie miejscowych planów zagospodarowania? Czy brak takiej dokumentacji wiąże się z większymi trudnościami po wejściu nowelizacji?
 • Co z planami miejscowymi, co do których mamy już uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP, ale jeszcze nie ruszyliśmy z procedurą?
 • Co w przypadku już toczącej się procedury MPZP, jeśli mamy przystąpienie, zebraliśmy wnioski do procedury, jesteśmy w toku sporządzania projektu i chcemy zmniejszyć zakres planu, ponieważ zależy nam na podziale nieruchomości zgodnie z już wydaną decyzją WZiZT?
 • Jeżeli po 24 września 2023r. podejmiemy uchwałę o przystąpieniu do opracowania MPZP, to czy będzie trzeba procedować wg nowych procedur?
 • Jesteśmy w trakcie opracowywania zmiany MPZP. Czy musimy zmieścić się z terminem uchwalenia planu do 31.12.2025r.?
 • Czy z ZPI wiążą się jakieś uproszczone procedury planistyczne? Czy przebieg postępowania jest taki sam jak w planach miejscowych?
 • Czy przy wywłaszczeniu rzeczoznawcy majątkowi nie będą patrzyli na plan ogólny, gdy nie będzie na danym terenie WZiZT ani MPZP?
 • Jakie zmiany wprowadza nowelizacja w zakresie odległości zabudowy mieszkaniowej od szkół czy ośrodków zdrowia?
 • W jaki sposób nowelizacja przewiduje tworzenie inwestycji np. farm fotowoltaicznych?
 • Czy nowelizacja ogranicza realizację inwestycji np. farm fotowoltaicznych, które zabierają miejsce pod inne, możliwe inwestycje gminy/miasta? Czy wg nowych przepisów na farmy fotowoltaiczne powyżej 1 MW nie będzie można wydać WZ, tylko trzeba będzie uchwalić plan miejscowy?
 • W jaki sposób wprowadzenie planu ogólnego uniemożliwi deweloperom podejmowanie niekorzystnych inwestycji?


Moduł VIII

 • Czy zmiany w prawie dają gminom/miastom większą kontrolę nad zagospodarowaniem przestrzenią?
 • W jaki sposób i gdzie będzie można określić przeznaczenie działki według nowych przepisów?
 • Gdzie i w jaki sposób można znaleźć specjalistów, którzy podejmą się opracowania nowego dokumentu, według nowych wytycznych i do tego w stosunkowo krótkim czasie?
 • Czy jest to realne, aby wykonać plan ogólny w ciągu dwóch lat? Jak znaleźć dobrego wykonawcę?
 • Czy gminy/miasta już powinny szykować przetargi pod opracowanie planu ogólnego?
 • Czy do utworzenia całego planu ogólnego trzeba korzystać ze wsparcia firmy zewnętrznej, czy urzędnicy mogą sami przygotować jakąś część dokumentacji?
 • Na ile gmina/miasto jest w stanie poradzić sobie z samodzielnym opracowaniem planu ogólnego?
 • Czy i jakie trudności mogą wystąpić w związku z pozyskaniem wykonawcy planu ogólnego?
 • W jaki sposób będzie funkcjonował Rejestr Urbanistyczny? Od kiedy będzie obowiązywał?
 • Czy będzie można połączyć go z np. wewnętrznym systemem, tak aby dane zaciągały się automatycznie bez konieczności ponownego ich wprowadzania?
 • Od kiedy mamy obowiązek prowadzenia rejestru urbanistycznego?
 • Jeśli przystąpimy do sporządzenia planu ogólnego, to czy powinniśmy prowadzić już ten rejestr wcześniej?
 • Czy będzie dodatkowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru?
 • Czy procedury planistyczne dla miejscowych planów będą musiały zostać umieszczone w rejestrze urbanistycznym?
 • Czy obszary uzupełnienia zabudowy nie mogą być swobodnie kształtowane przez gminy?
 • Zmiany związane z nowelizacją - z czym będą musiały zmierzyć się gminy? Jakie wyzwania zostaną narzucone na urzędników?
 • Jak zmiany wynikające z nowelizacji wpłyną na rzeczywiste funkcjonowanie wydziałów zajmujących się planowaniem przestrzennym? Czy nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym, zmusi do zmian organizacyjnych w wydziałach zajmujących się planowaniem przestrzennym?
 • Czy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium (nie zmiany studium) stracą moc w związku z wejściem w życie nowelizacji? Czy należy podjąć uchwałę uchylającą intencyjną uchwałę dla studium?
 • Kto rozpatruje wnioski do planu ogólnego?
 • Jak powinny wyglądać dalsze pisma dot. procedury sporządzania studium?
 • Co w sytuacji, gdy wniosek nie zawiera wszystkich informacji wymaganych ustawą, np. informacja czy wnioskodawca jest właścicielem czy użytkownikiem wieczystym?
 • W jakiej wysokości zabezpieczyć środki w budżecie gminy na opracowanie planu ogólnego? Jakich kosztów można się spodziewać?


Moduł IX

 • Co w sytuacji, gdy projekt planu miejscowego został wysłany do opinii przed wejściem w życie nowelizacji, ale nie do uzgodnień? Czy należy prowadzić dalszą procedurę wg nowej ustawy?
 • Strategia rozwoju a nowelizacja ustawy - jaką funkcję będzie pełnić ten dokument?
 • Czy strategia rozwoju będzie konieczna do zaktualizowania?
 • W jakim czasie gminy/miasta będą zobowiązane do utworzenia/zaktualizowania strategii rozwoju?
 • Jeżeli gmina nie posiada żadnej strategii, to czy może przystąpić do sporządzania planu ogólnego?
 • Jeśli gmina jest w trakcie sporządzania strategii rozwoju gminy, to czy plan ogólny będzie musiał być spójny ze strategią?
 • Czy będzie sporządzać na nowo strategię wg nowych przepisów?
 • Czy plan ogólny będzie musiał być zbieżny ze strategią rozwoju gminy stworzoną na podstawie dotychczasowych przepisów?
 • Czy strategia rozwoju będzie dokumentem obligatoryjnym?
 • Czy każda gmina/miasto ma obowiązek stworzenia strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego?
 • Jeśli gmina ma uchwaloną strategię z 2022 r., to czy musi ponownie przystąpić do jej opracowywania?
 • Co, jeżeli gmina ma opracowaną strategię na lata 2020-2023? Strategia rozwoju lokalnego i ponadlokalnego - w jaki sposób dokumenty te będą powiązane z planem ogólnym?
 • Czy organ ustawodawczy przewiduje kary za niewykonanie strategii rozwoju i jej brak po wejściu nowelizacji?
 • Pozyskanie dotacji na utworzenie planu ogólnego - kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie? Jakie będą zasady uzyskania wsparcia?
 • Czy urzędy zostaną obciążone wszystkimi kosztami związanymi ze zmianami i opracowaniem planu ogólnego?
 • Czy będą dofinansowania z KPO do planu ogólnego?
 • Jaka jest gwarancja uzyskania środków z KPO?
 • Czy dofinansowanie z KPO wystarczy na pokrycie kosztów opracowania planu?
 • Czy gmina dostanie dofinansowanie do utworzenia planu ogólnego czy musi ubiegać się o nie sama?
 • Jakie kryteria i warunki będzie musiała spełnić gmina/miasto, aby uzyskać dofinansowanie do utworzenia planu ogólnego?


Moduł X

 • Gdzie składać wnioski i w jakich terminach?
 • Czy są jakieś inne formy dofinansowania i łączenia źródeł finansowania sporządzania planu ogólnego, za wyjątkiem naboru z funduszy europejskich? Do kogo urzędy mogą zwrócić się o pomoc f inansową?
 • Co w sytuacji, gdy nie będzie możliwe uzyskanie jakiejkolwiek dotacji?
 • Jak mają poradzić sobie urzędy?
 • Konsultacje społeczne - w jaki sposób dobrze zarządzać „nową” rolą społeczeństwa w planistyce?
 • Konsultacje społeczne - w jaki sposób będą przebiegały? Jak będą wyglądały?
 • W jaki sposób je przygotować, aby nie wydłużały całego procesu?
 • Kiedy będą konieczne konsultacje społeczne?
 • Czy każda nowa uchwała i zmiana będzie obligowała urząd do organizowania konsultacji? Jaką formę będą one przybierać? Czy konsultacje społeczne będą konieczne do zrealizowania przy każdych zmianach w dokumentacji planistycznej?
 • Co w związku z nowelizacją zmieni się w kontekście opłat planistycznych? Jak będą one wyliczane?
 • Co z opłatą planistyczną? Czy będzie naliczona w przypadku wzrostu wartości nieruchomości przy podjęciu MPZP, nawet przy transakcji zawartej po upływie 5 lat od wejścia w życie planu?
 • Na jakich zasadach będzie pobierana opłata planistyczna? Od czego będzie zależała? Jaka będzie podstawa do jej wyliczenia?
 • W jaki sposób będzie ustalana wysokość opłaty planistycznej?
 • Czy właściciele terenów, którym ustalono nowe opłaty planistyczne, zostaną powiadomieni o takiej zmianie? Czy właściciele będą mieli wpływ na tę zmianę?
 • Zmiany w zakresie opłaty planistycznej - kto będzie ponosić koszty opłaty?
 • Przepisy przejściowe oraz wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - jak w czasie przejściowym podejmować działania inwestycyjne?
 • Okres przejściowy -– jakie procedury obowiązują? Jakie przepisy stosować?
 • Jak w czasie przejściowym ma wyglądać wydawanie decyzji o warunkach zabudowy?
 • Jakie wytyczne obowiązują w okresie przejściowym? Czy są one określone, czy każdy urząd powinien opracować takie zasady samodzielnie w odniesieniu do ogólnych wytycznych?
 • Jakie dokumenty obowiązują w czasie od wejścia ustawy do momentu opracowania planu?
 • Czy w trakcie opracowywania planu ogólnego będzie można wydawać WZ?
 • Czy będzie możliwe zawieszenie postępowania dot. WZ po przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego? Czy ustawa na to pozwala?
 • Czy w toku procedury sporządzania planu ogólnego, należy zawiesić wszystkie postępowania o wydanie WZiZT? Czy będzie można wydawać WZiZT, jeżeli nie będą sprzeczne z projektem planu ogólnego?


Moduł XI

 • W jaki sposób nowelizacja ujmuje decyzje o warunkach zabudowy? Co się zmienia?
 • Czy decyzje o warunkach zabudowy wydane przed wejściem w życie nowelizacji będą ważne 5 lat?
 • Jak będą wydawane WZ po nowelizacji przepisów?
 • Czy maksymalny obszar analizowany w przypadku złożenia wniosku o WZ przed dniem wejścia w życie nowelizacji będzie rozpatrywany wg nowych regulacji?
 • Co z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy w okresie przejściowym?
 • Co stanie się z dotychczas wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy? Czy one też będą ograniczone czasowo?
 • Czy decyzje WZiZT wydane przed wejściem w życie ustawy nie będą miały ważności 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy?
 • Czy do czasu uchwalenia planu ogólnego WZiZT będą musiały być zgodne z obecnie obowiązującym studium?
 • Czy o wydaniu decyzji WZ wg starych przepisów będzie decydował termin złożenia wniosku czy wydania decyzji?
 • Na jakiej podstawie będą wydawane decyzje o warunkach zabudowy w okresie przejściowym? Czy bez planu miejscowego na etapie przejścia ze studium na plan ogólny będzie można wydawać takie decyzje?
 • Czy okres przejściowy pomiędzy wprowadzeniem planu ogólnego, a wyłączeniem studium będzie czasem zatrzymania inwestycji? Co może zrobić gmina/miasto, żeby temu zapobiec?
 • Co z inwestycjami rozpoczętymi przed wejściem nowelizacji? Czy będą one dokończone według starych zasad, czy po wejściu zmian zawartych w nowelizacji będzie konieczna zmiana dokumentacji takiej inwestycji?
 • Czy nowe wytyczne będą obowiązywały także stare plany miejscowe, jeżeli będzie konieczność ich aktualizacji? Czy konieczne zmiany będą wprowadzane według starych wytycznych?
 • Co z planami miejscowymi, do których sporządzenia chcemy przystąpić w najbliższym czasie? Czy będziemy musieli je prowadzić już w nowej procedurze planistycznej z szerszymi konsultacjami społecznymi?
 • Czy decyzje będą musiały być wprowadzane do rejestru urbanistycznego?
 • Czy tereny, na które będzie można wydawać WZ będą musiały być obowiązkowo określone w planie ogólnym?
 • Jeśli plany ogólne nie będą miały części graficznej, to w jaki sposób będzie można sprawdzić granice obszarów uzupełniania zabudowy w celu wydania decyzji WZ?
 • Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Czy wg nowych przepisów nie robimy obwieszczenia, tylko umieszczamy zawiadomienie na BIP?
 • Czy nie trzeba będzie spełniać kontynuacji funkcji w zakresie wydawania WZ?
 • Czy powinniśmy sporządzić zawiadomienie o przekazaniu projektu decyzji WZ do uzgodnień na BIP?
 • Strony w postępowaniu o WZ – Jak obecnie wygląda ustalanie stron i ustalanie ich adresów po zmianie ustaw.
 • W jaki sposób będzie ustalany obszar analizowany do decyzji WZ po nowelizacji?


Prowadzący

Sebastian WitekNaczelnik Wydziału Architektury w Urzędzie Miasta Rybnika. Od początku kariery zawodowej związany z administracją publiczną, gdzie pracował na stanowiskach związanych z planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami.

Jest autorem wielu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Specjalizuje się w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawie budowlanym, gospodarce nieruchomościami oraz procedurze administracyjnej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe między innymi z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz systemów informacji geograficznej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
29 sierpnia 2024

Podobne szkolenia