Wideoszkolenie: Nieczystości płynne - nagranie

Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie ma zbiornika bezodpływowego, ani POŚ? Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości podczas kontroli nie przedłoży umowy, ani dowodów zapłaty za wywóz nieczystości ciekłych? Czy w obecnym stanie prawnym można rolniczo wykorzystać ścieki z gospodarstwa domowego? Co ze zbiornikami mobilnymi typu "toi toi"?

od 399.00 zł

Nagranie PCC Poland dedykowane osobom zajmującym się ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli i ściąganie kar w zakresie nieczystości ciekłych

Co w sytuacji, gdy mieszkaniec nie chce zawrzeć pisemnej umowy, tylko deklaruje, że ma ustną umowę z przedsiębiorcą?
W ramach naszego nagranego wideoszkolenia skupiamy się na tematyce nieczystości płynnych, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W 11 modułach omawiamy wszystkie kluczowe zagadnienia związane z nieczystościami płynnymi, między innymi na jak długo właściciel powinien przechowywać dowody zapłaty za usługę i czy plan kontroli musi zawierać dane osobowe właściciela nieruchomości, czy wystarczy tylko adres? Usłyszą także Państwo czy podczas kontroli zbiorników wymagać faktur za zużycie wody, a także w jakim terminie po przeprowadzonej kontroli należy wydać decyzje o wywozie zastępczym? 11 Modułów naszego nagrania gwarantuje kompleksową wiedzę w rekordowo niskiej cenie. Otrzymacie Państwo także kompletną dokumentację potrzebną do pracy przy nieczystościach płynnych

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jeżeli nie ma odzewu na wezwanie, to czy możemy wysłać informację o kontroli na nieruchomości w celu okazania dokumentów? Jeżeli to nie poskutkuje, to czy dopiero można wszcząć postępowanie?
 • Czy na budowę POŚ trzeba uzyskać warunki zabudowy?
 • Za jaki okres, jak długo właściciel powinien przechowywać dowody zapłaty za usługę?
 • Czy podczas kontroli zbiorników wymagać faktur za zużycie wody?
 • Co w sytuacji, gdy mieszkaniec podczas kontroli przedstawia jedną fakturę lub wcale z całego roku i tłumaczy, że to firma asenizacyjna nie dawała faktury?
 • Jeśli ktoś ma umowę na wodę z PWiK a nie ma szamba (zbiornika bezodpływowego), to jak egzekwować wywóz nieczystości z takiej nieruchomości?
 • Czy możemy wydać decyzję lub zalecenia pokontrolne odnośnie częstotliwości opróżniania zbiorników, a jeśli to nie poskutkuje, to zgłosić fakt do innych organów w celu nałożenia kary?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy przedsiębiorca wysłał sprawozdanie omyłkowo do innej gminy o tej samej nazwie i w konsekwencji dotarło do właściwej gminy po terminie?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • decyzja nakazująca art.5 ust. 1 pkt 2
 • decyzja za nierzetelne sprawozdanie
 • decyzja zobowiązująca właściciela nieruchomości do uiszczenia opłaty
 • wezwanie do przedstawienia dokumetnów dot. opróżniania szamb
 • wzór upoważnienia do kontroli
 • protokół kontroli - osoba fiz.uchwała w sprawie wymagań przedsiębiorcy
 • protokół kontroli - przedsiębiorca
 • wezwanie do uzupełnienia braków i nieścisłości w dokumentacji
 • wzór umowy na opróżanienie zbiorników bezodpływowych
 • zawiadomienie o kontroli
 • zgłoszenie szamba
 • postanowienie powołania biegłego specjalistę
 • postanowienie w o dopuszczeniu dowodu w spr.obowiązku uiszczenia opłaty
 • postanowienie w o dopuszczeniu dowodu w spr.przyłączenia nieruchom.do sieci kanalizacyjnej
 • warunki techniczno-budowlane dotyczące przydomowej oczyszczalni ścieków
 • orzeczenie sądu art. 363 POŚ
 • NIK Wystąpienia pokontrolne
 • uchwała w sprawie górnych stawek
 • uchwała w sprawie przejęcia nieczystości ciekłych
 • uchwała w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania naszych uczestników podczas szkolenia

 • Czy plan kontroli musi zawierać dane osobowe właściciela nieruchomości, czy wystarczy tylko adres?
 • Na jakiej podstawie można uzyskać dane dot. zużycia wody?
 • W jaki sposób udokumentować kontrolę zza biurka, jeżeli mieszkaniec przesłał wymagane dokumenty mailem?
 • Czy można przesłać protokół kontroli do mieszkańców w celu uzupełnienia i odesłania do urzędu wraz z rachunkami i umową?
 • Co jeżeli właściciel nie przedstawi rachunków za wodę?
 • Co jeżeli mieszkaniec odbierze wezwanie i nie dostarczy dokumentów lub nie odbierze poczty z wezwaniem i nie pojawi się w urzędzie?
 • Jeżeli nie ma odzewu na wezwanie, to czy możemy wysłać informację o kontroli na nieruchomości w celu okazania dokumentów? Jeżeli to nie poskutkuje, to czy dopiero można wszcząć postępowanie?
 • Czy oczyszczalnia ścieków w swoim regulaminie może zawrzeć zapis, że ścieki z terenu gminy będą przyjmowane w pierwszej kolejności od stałych mieszkańców, a od letników, jeżeli zmieszczą się w limicie ustalonym przez oczyszczalnię? Czy przedsiębiorca w związku z tym może wprowadzić dwie ceny dla mieszkańców i letników, ponieważ będzie oddawać ścieki mieszkańców do gminnej oczyszczalni, a letników do oczyszczalni w sąsiedniej gminie, na które posiada stosowne zezwolenie i promesy?
 • Regulamin gminny zakłada opróżnianie szamba dwa razy w roku. Właściciel przedkłada tylko jeden rachunek za rok 2023, a z 2024 żadnego. Mieszka sam i ma trudną sytuację materialną. Co zrobić z taką osobą?
 • Jak postąpić, gdy właściciel oświadcza, że nie ma łazienki ani zbiornika, a posiada sławojkę?
 • Jeżeli nie ma podpisu mieszkańca na protokole, to czy kontrola jest nieważna?
 • Co w przypadku, gdy mieszkańcu mają wodociąg, nie mają szamb i są wpięci do kanalizacji deszczowej i twierdzą, że nie mają możliwości wybudować na nieruchomości szamba, bo jest za mało miejsca, a przepisy budowlane określają odpowiednie odległości od okien, drogi i granicy?
 • Co z osobą, która dopiero po przesłaniu protokołu kontroli zawarła umowę i wywiozła nieczystości, a twierdzi, że wcześniej nieruchomości wywoziła na telefoniczne zgłoszenie?
 • Co w sytuacji, gdy nieruchomość podłączona jest do sieci kanalizacji sanitarnej, a występują wywozy nieczystości, ponieważ jest szambo przepływowe / przelewowe?
 • Co w sytuacji, gdy mieszkaniec nie posiada rachunków za wywóz, ponieważ twierdzi, że żadna firma nie chce odebrać nieczystości ze względu na utrudniony dojazd?
 • Co zrobić w przypadku, gdy firmy asenizacyjne odbierają nieczystości ciekłe tylko ze zbiorników bezodpływowych, a nie odbierają lub nie mają możliwości odbioru osadów z POŚ, a zezwolenie, które otrzymują na prowadzenie działalności dotyczy także wybierania osadu z osadników od właścicieli nieruchomości posiadających POŚ?
 • Co z szambami wybudowanymi w latach 80-tych, które mają dwie lub trzy komory, a mieszkańcy twierdzą, że z pierwszej komory opróżniają szambo, czyli około 2-3 m3 osadu, a z pozostałych nie?
 • Co ze zbiornikami mobilnymi typu TOI TOI?
 • Czy na budowę POŚ trzeba uzyskać warunki zabudowy?
 • Czy zgłaszając gotowość odbioru osadu należy zmienić decyzję firmie i pobrać opłatę skarbową za zmianę?
 • Jeżeli gmina ma wyznaczoną aglomerację, ale tylko w części gminy, to czy ścieki powstające poza aglomeracją muszą spełniać wymogi danej aglomeracji?
 • Na terenie gminy są dwie aglomeracje i firmy, które odbierają ścieki z TOI TOI i nie mają zezwolenia na zrzut ścieków do jednej zlewni z danej aglomeracji. Zlewnia twierdzi, że nie może takich ścieków przyjąć, ponieważ mają nieodpowiednie parametry. Ścieki przyjmuje zlewnia z drugiej aglomeracji, jednak nie ma wskazania w uchwale o aglomeracji. Czy mamy karać za zrzut do nieodpowiedniej zlewni w aglomeracji?
 • Czy w stawce górnej za m3 ścieków jest określona stawka za transport?
 • Czy wykorzystanie ścieków w celu rolniczym dotyczy tylko ścieków bezpośrednio z szamb mieszkańców?

Moduł I

 • Kara pieniężna dla Gminy
 • Czy kara nałożona WIOŚ za niewykonywanie kontroli nieruchomości nakładana jest na gminę jeden raz czy co roku?
 • Art. 6 ust. 5a umowa i dowody zapłaty
 • Jakie dokumenty przedkłada osoba kontrolowana?
 • Za jaki okres, jak długo właściciel powinien przechowywać dowody zapłaty za usługę?
 • Czy jest obowiązek prawny przechowywania faktur lub paragonów za wywóz nieczystości?
 • Za jaki okres powinny być przechowywane dowody uiszczania opłat?
 • Jaki jest termin przechowywania faktur? Jeżeli ustawa przewiduje kontrole raz na dwa lata, to czy można wnioskować, że okres dwóch lat przechowywania dowodu wystarczy?
 • Plan kontroli
 • Czy wszystkie nieruchomości do kontroli?
 • Czy kontrolujemy wszystkie podmioty z ewidencji?

Moduł II

 • Forma kontroli
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - druk nr 2262
 • W mieście XXX podczas przeprowadzania kontroli oprócz podpisanej umowy i dokumentów asenizacyjnych potwierdzających cykliczność wywozów poprosiliśmy również o okazanie ostatniej faktury za zużycie wody, danych o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość oraz pojemności zbiornika bezodpływowego, aby móc określić rozbieżności występujące pomiędzy zużyciem wody, a zrzutem ścieków. Czy taki sposób pozyskiwania danych jest prawidłowy?
 • Wezwanie osoby fizycznej
 • Upoważnienie - ogólne
 • Upoważnienie - szczegółowe (osoby fizycznej)
 • Kontrola w terenie

Moduł III

 • Kontrola - ustawa Prawo ochrony środowiska - art. 379 i 380
 • Efekty kontroli - zalecenia "pokontrolne"
 • Wyniki kontroli (kara grzywny, wykonanie zastępcze)
 • Zakończenie kontroli - kara grzywny, decyzja na wykonanie zastępcze
 • Jeśli na paragonie od przedsiębiorstwa nie ma podanych ilości wywiezionych nieczystości, to w jaki sposób wymagać podania danych przez przedsiębiorstwo?
 • Czy terminy wywozów bierzemy z regulaminu, czy faktyczną częstotliwość z dowodów płacenia za usługę?

Moduł IV

 • Jak postępować z nieruchomościami, które nie mają możliwości dojazdu szambiarki do szamba w celu opróżnienia zbiornika, co skutkuje brakiem dowodów opłat za wywóz?
 • Czy gmina ma możliwość karania właścicieli nieruchomości za nieprawidłowości pokontrolne?
 • Podczas kontroli umowa i FV są tylko do wglądu. Czy musimy mieć w urzędzie kserokopię?
 • Czy można zaliczyć udokumentowanie umowy ustnej jako nagrane w audio? A jeśli brak takiego udokumentowania (w 99,99% tak będzie), to mieszkaniec nie posiada udokumentowanej umowy, więc może otrzymać mandat. Z tego powodu de facto nieposiadanie pisemnej umowy będzie się wiązać z brakiem takiej umowy
 • Jeżeli w regulaminie widnieje zapis o wywozie nieczystości ze zbiornika raz na kwartał, a mieszkaniec jest czasowo nieobecny lub przebywa jedynie czasowo w nieruchomości i nie opróżnia zbiornika raz na kwartał, to jak do tego podejść przy kontroli?
 • Co w przypadku, gdy na danej nieruchomości nie ma szamba i kanalizacji? Czy trzeba to wykazać w sprawozdaniu?
 • Jak organ ma postąpić w przypadku pustostanu, niepodłączonego do sieci wodno-kanalizacyjnej, a są możliwości techniczne do jego podłączenia - cała miejscowość jest skanalizowana?
 • Mamy przypadek, w którym właściciele nieruchomości twierdzą, że posiadają zbiornik bezodpływowy, ale istnieje podejrzenie, że może być to przydomowa oczyszczalnia ścieków – jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Czy podczas kontroli zbiorników wymagać faktur za zużycie wody?
 • Co w sytuacji, gdy mieszkaniec podczas kontroli przedstawia jedną fakturę lub wcale z całego roku i tłumaczy, że to firma asenizacyjna nie dawała faktury?
 • Czy należy opracować szczegółowe procedury kontroli nieruchomości i wydać je w formie zarządzenia?
 • Czy kontrola zza biurka musi zakończyć się protokołem?
 • Czy należy powiadomić listem każdego właściciela nieruchomości o kontroli? Czy wystarczy informacja zamieszczona na stronie urzędu?
 • Co z budynkami, które są jeszcze w budowie, mają wybudowane przydomowe oczyszczalnie, ale właściciel oficjalnie mówi, że ich nie użytkuje, bo nie ma jeszcze odbioru?
 • Jak przed kontrolą stwierdzić, czy gospodarka ściekowa danej nieruchomości jest prawidłowa?
 • Co w przypadku, gdy mieszkaniec przedstawia dokumenty, ale wywóz nieczystości po przeliczeniu nie zgadza się z ilością poboru wody?
 • Co, jeśli osoba mając licznik na wodzie gminnej zużywa wodę do gospodarstwa rolnego i nie ma podlicznika? Czy można przeliczyć zużycie wody na osoby, a resztę dać na gospodarstwo?
 • Jaką przyjmować wartość zużycia wody w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody dla budynku mieszkalnego pobierającego wodę ze studni?
 • Jeśli ktoś ma umowę na wodę z PWiK a nie ma szamba (zbiornika bezodpływowego), to jak egzekwować wywóz nieczystości z takiej nieruchomości?
 • Czy możemy wydać decyzję lub zalecenia pokontrolne odnośnie częstotliwości opróżniania zbiorników, a jeśli to nie poskutkuje, to zgłosić fakt do innych organów w celu nałożenia kary?
 • Czy grzywnę wymierza policja lub straż miejska?
 • Jeśli wydamy decyzję, a właściciel nieruchomości zawrze umowę na odbiór nieczystości i ją nam przedstawi, to wtedy zmieniamy naszą decyzję?
 • Decyzja na wykonanie zastępcze art. 6 ust. 7

Moduł V

 • Decyzja na wykonanie zastępcze art. 6 ust. 7 c.d.
 • Wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem "górnych stawek"
 • Decyzja
 • Procedura wykonania zastępczego

Moduł VI

 • Procedura wykonania zastępczego c.d.
 • Zamówienie poniżej 130,000 zł
 • W jakim terminie po przeprowadzonej kontroli należy wydać decyzje o wywozie zastępczym?
 • Ewidencja i nowe sprawozdanie
 • Elektroniczna ewidencja. Jak ją tworzyć, jakie programy mogą okazać się pomocne?
 • Jeżeli w gminie nie ma ewidencji zbiorników bezodpływowych, od czego najlepiej zacząć jej tworzenie, czy od informacji o tym, aby mieszkańcy dokonali zgłoszeń (dając im opracowany druk zgłoszeń), a w dalszej kolejności kontrola domostw? Czy jest inne wyjście z sytuacji?
 • Jeżeli gmina ma prowadzić ewidencję na podstawie dostępnych danych, to skąd wziąć dane dotyczące, czy na nieruchomości jest zbiornik bezodpływowy, czy POŚ oraz jaka jest pojemność i przepustowość?
 • Czy ewidencję zbiorników i POŚ można prowadzić tylko na podstawie zgłoszeń mieszkańców? Czy można wprowadzać dane na podstawie materiałów dostępnych w gminie, np. starych papierowych ewidencji, przeprowadzanych kontroli oraz danych dostępnych w referacie i ewentualne brakujące dane uzupełniać z USC czy zakładu wod-kan?

Moduł VII

 • Czy wpis do ewidencji muszą składać właściciele domków letniskowych?
 • Czy zbiorniki bezodpływowe ewidencjonujemy bez znaczenia, czy jest to domek letniskowy czy przedsiębiorca, tylko ze względu na właściwość miejscową?
 • Czy do pozyskania danych do ewidencji zbiorników i POŚ możemy użyć ankiety?
 • Czy w ewidencji zbiorników bezodpływowych uwzględniać zbiorniki zlokalizowane w pustostanach?
 • Czy istnieje przepis, dzięki któremu gmina może ukarać mieszkańca za niezgłoszenie zbiornika do ewidencji?
 • W jaki sposób mobilizować gminę lub współpracowników do działania w temacie ewidencji nieczystości ciekłych?
 • Czy są jakieś sankcje za brak ewidencji?
 • Ewidencja - zbiorniki bezodpływowe
 • Czy budowę szamba należy zgłaszać do gminy?
 • Przedsiębiorcy
 • Zmiany dla przedsiębiorców po 08.2022 r.
 • Nowe rozporządzenie w sprawie wymagań
 • Wozy asenizacyjne
 • Wzór decyzji

Moduł VIII

 • Sprawozdawczość - art. 9 ust. 2 UCPG
 • A która oczyszczalnia jest właściwa?
 • Sprawozdawczość przedsiębiorców art. 9o UCPG
 • Odpowiedzialność podmiotów posiadających zezwolenie KARY
 • Kara pieniężna w drodze decyzji wójta
 • Sprawozdanie "zerowe"
 • Czy wzór upoważnienia i protokół kontroli musi być przejęty zarządzeniem wójta?
 • Czy można kontrolować przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zdalnie czy w siedzibie urzędu?
 • Jak kontrolować przedsiębiorcę, którego siedziba znajduje się w innym województwie?

Moduł IX

 • Co w przypadku, gdy na terenie gminy nie ma firmy zajmującej się wywozem osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Jak weryfikować dane zawarte w sprawozdaniu kwartalnym?
 • Czy sprawozdania muszą być wraz z załącznikiem zawierającym wykaz właścicieli, od których odebrano nieczystości ciekłe?
 • Czy w sprawozdaniach ujmujemy odebrane nieczystości od firm, podane nam przez odbiorców nieczystości ciekłych?
 • Czy można wymagać od przedsiębiorcy wskazania ilości odebranych nieczystości z każdej nieruchomości, skoro nowy zapis w ustawie wymaga liczby właścicieli nieruchomości wraz z wykazem adresów?
 • W przypadku, gdy przedsiębiorca wykazał w sprawozdaniu gospodarstwo domowe, w którym odbierał osad z POŚ, a nie okazał promesy ani oświadczenia o rozszerzeniu zakresu działalności, to czy organ może wezwać do okazania takich dokumentów w celu weryfikacji sprawozdania?
 • Czy za nierzetelne sprawozdanie jest kara, czy wezwanie do korekty?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy przedsiębiorca wysłał sprawozdanie omyłkowo do innej gminy o tej samej nazwie i w konsekwencji dotarło do właściwej gminy po terminie?
 • Czy stosowanie kar wobec podmiotów jest obowiązkowe?
 • Obowiązek przyłączenia sieci lub zb lub poś
 • Egzekucja w administracji
 • Zbiorniki bezodpływowe i poś
 • Decyzja wójta i przepisy karne
 • Badanie ścieków z poś?

Moduł X

 • Prawo właściciela do zwykłego korzystania z wód (Prawo wodne art. 33)
 • Obowiązek badań - nałożony w przypadku nieprawidłowości
 • Uruchomienie przydomowej oczyszczalni
 • Co zawiera zgłoszenie - dane do ewidencji
 • Opłata za zgłoszenie eksploatacji POŚ
 • Co zrobić w przypadku starej instalacji POŚ i braku dokumentacji? Wnieść sprzeciw czy dokonać badań?
 • Czy przeprowadzając kontrole zza biurka należy wysłać wezwanie z potwierdzeniem odbioru właścicielowi nieruchomości do przedstawienia umowy i faktur opróżniania zbiornika? Co, jeżeli w wyznaczonym terminie dokumenty nie zostaną przedstawione? Czy przeprowadzamy kontrolę w terenie? Czy należy wysłać zawiadomienie o kontroli?
 • Właściciel nieruchomości jest jednocześnie przedsiębiorcą mającym zezwolenie na wywóz nieczystości. Co w czasie kontroli jego nieruchomości musi przedłożyć dokumenty?
 • Czy w sytuacji, gdy mieszkaniec nie posiada certyfikatów dla oczyszczalni? Czy można wydać decyzję o obowiązku wykonania badań?
 • Jakie dalsze czynności podjąć, gdy decyzja o wstrzymaniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków stanie się ostateczna?
 • Inna forma udokumentowania obowiązków
 • Czy umowy są konieczne, czy wystarczą dowody opłaty?
 • Czy art. 6.1 sugeruje konieczność zawarcia umowy? Czy w drodze uchwały rada gminy może określić sposoby udokumentowania?
 • Kabiny przenośne TOI TOI
 • Nieruchomości rekreacyjne, czasowo zamieszkiwane

Moduł XI

 • Nieruchomości rekreacyjne, czasowo zamieszkiwane c.d.
 • Regulamin ROD
 • Rolnicze wykorzystanie ścieków
 • Paragraf 16 rozporządzenia
 • Zwykłe korzystanie z wód
 • Jakie dokumenty przedkłada rolnik podczas kontroli z zakresu gospodarki nieczystościami ciekłymi?
 • Efekty kontroli
 • Aktualizacja uchwał
 • Terminy - zmiany przepisów
 • Uchwałą górne stawki
 • W jaki sposób określić górne stawki na terenie gminy?
 • Czy grozi jakaś kara za podjęcie uchwały górnych stawek w dniu 28 lutego 2023?

Prowadzący

Ewa Łabno - wieloletni pracownik administracji samorządowej od ponad 10 lat w zakresie gospodarki odpadami oraz nieczystości ciekłych, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Spraw Wodno-Ściekowych w Urzędzie Miasta, a wcześniej praca w firmie prywatnej z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i nieczystości ciekłych. Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Śląskiego z zakresu ochrony środowiska.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
29 sierpnia 2024

Podobne szkolenia