Wideoszkolenie: Elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Obowiązki gminy, mieszkańca i firm w zakresie nieczystości ciekłych - kary finansowe za brak kontroli. Ewidencja zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland dedykowane osobom zajmującym się ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli i ściąganie kar w zakresie nieczystości ciekłych

Nowa elektroniczna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych
Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki gmin i właścicieli nieruchomości związane z nieczystościami ciekłymi. Powiemy jak, krok po kroku, utworzyć ewidencję zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz jak przeprowadzić postępowanie w sprawie przyłączenia do kanalizacji. Przedstawione będą także zasady przeprowadzania efektywnej kontroli i ściągania należności z mieszkańców objętych karą. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy decyzja nakazująca przyłączenie nieruchomości do kanalizacji wydana 15 lat temu ulega przedawnieniu?
 • Kontrola wykazała 1 rachunek za opróżnienie szamba sprzed 6 miesięcy. Co powinna zrobić gmina?
 • Czy zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zawiera kod 20 03 04?
 • Czy osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni są nieczystościami ciekłymi, czy odpadem o kodzie 20 03 04, a może 19 08 05?
 • Czy do Gminy zgłaszamy szambo o przepustowości 5m3? Co z przydomową oczyszczalnią powyżej 7,5m3, czy potrzebne pozwolenie wodnoprawne?
 • Jak kontrolować umowy między mieszkańcami a podmiotami odbierającymi nieczystości? Jaka jest odpowiedzialność finansowa urzędnika za brak kontroli?
 • Jak postępować z mieszkańcami, którzy nie chcą się podłączyć do sieci kanalizacyjnej?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • decyzja nakazująca art.5 ust. 1 pkt 2
 • decyzja za nierzetelne sprawozdanie
 • decyzja zobowiązująca właściciela nieruchomości do uiszczenia opłaty
 • wezwanie do przedstawienia dokumetnów dot. opróżniania szamb
 • wzór upoważnienia do kontroli
 • protokół kontroli - osoba fiz.uchwała w sprawie wymagań przedsiębiorcy
 • protokół kontroli - przedsiębiorca
 • wezwanie do uzupełnienia braków i nieścisłości w dokumentacji
 • wzór umowy na opróżanienie zbiorników bezodpływowych
 • zawiadomienie o kontroli
 • zgłoszenie szamba
 • postanowienie powołania biegłego specjalistę
 • postanowienie w o dopuszczeniu dowodu w spr.obowiązku uiszczenia opłaty
 • postanowienie w o dopuszczeniu dowodu w spr.przyłączenia nieruchom.do sieci kanalizacyjnej
 • warunki techniczno-budowlane dotyczące przydomowej oczyszczalni ścieków
 • orzeczenie sądu art. 363 POŚ
 • NIK Wystąpienia pokontrolne
 • uchwała w sprawie górnych stawek
 • uchwała w sprawie przejęcia nieczystości ciekłych
 • uchwała w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania czystości

Szczegółowy program szkolenia:

1. Kontrole mieszkańców, umów i firm odbierających nieczystości ciekłe. Jak je przeprowadzać i jak reagować na wynikające z nich nieprawidłowości?

 • Jak powinna wyglądać kontrola umów i dowodów wnoszenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych?
 • Co ma zrobić gmina w przypadku braku umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych?
 • Jakie dokumenty powinna posiadać osoba fizyczna? Faktura i umowa wystarczy?
 • Czy umowa ustna też jest umową zawartą z wykonawcą, który odbiera nieczystości ciekłe?
 • Jakie informacje musi zawierać rachunek z odbioru nieczystości?
 • Jak uzyskać listy osób, które mają podpisane umowy z firmami wywożącymi nieczystości, gdy te zasłaniają się ustawą RODO ?
 • Jak współpracować z firmami odbierającymi nieczystości płynne, aby otrzymywać od nich rzetelne dane? Czy gmina ma obowiązek prowadzenia dokumentacji wywozu nieczystości z firmą odbierającą odpady?
 • Jak walczyć z nieuprawnionymi prywatnymi firmami, które przewożą/odbierają odpady od mieszkańców bez umowy z gminą?
 • Jak wyłapywać osoby próbujące uniknąć podpisania umowy o odbiór nieczystości płynnych?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku gdy, mieszkańcy nie przedstawiają rachunku za odbiór nieczystości? Jak to egzekwować? W jaki sposób naliczać kary?
 • Kto może przeprowadzić kontrole?
 • Jak zorganizować kontrole mieszkańców i na co zwracać uwagę podczas takiej kontroli?
 • Z jaką częstotliwością powinny odbywać się kontrole?
 • Jak powinna wyglądać kontrola „zza biurka”?
 • Jakie są zadania gminy w przypadku kontroli zbiorników bezodpływowych?
 • Jak kontrolować przydomowe oczyszczalnie? W jaki sposób? Na podstanie dokumentacji? Czy została dobrze zamontowana? Jak kontrolować z punktu widzenia gminy?
 • Czy trzeba informować o kontroli, kiedy trzeba, kiedy nie trzeba?
 • Co zrobić, jeśli mieszkaniec nie chce wpuścić urzędnika na posesję? Czy dzwonić na policję?
 • Co jest niezbędne do przeprowadzenia kontroli? Czy wystarczające jest upoważnienie wójta? Ilu pracowników gminy powinno uczestniczyć w kontroli? Czy przedstawiciel służb mundurowych np. policji czy straży miejskiej/gminnej powinien również być obecny?
 • W jaki sposób przeprowadzać kontrole bez straży miejskiej ?
 • Czy przy kontroli musi być właściciel? Z kim można dokonać lustracji? Z pełnomocnikiem,/os. upoważnioną, co jeśli go nie ma? Odstępować od kontroli?
 • Czy wizje lokalną można uznać za kontrole?
 • Jakie kary grożą gminie za niekontrolowanie zbiorników bezodpływowych?
 • Jak weryfikować sprawozdania kwartalne składane przez przedsiębiorców?
 • W jaki sposób nakłonić przedsiębiorców odbierających nieczystości do składania sprawozdań gminie? Czy gmina może żądać od przedsiębiorców imiennego sprawozdania (ile, od kogo odebrali, jaka była częstotliwość)?
 • W jaki sposób egzekwować oddawanie nieczystości z lokalnych przedsiębiorstw np. lokali gastronomicznych - jako ścieków przemysłowych, a nie bytowych, jak to zazwyczaj bywa? Jakie sankcje gmina może nałożyć na takiego przedsiębiorcę?
 • Jak gmina powinna kontrolować podmioty gospodarcze w zakresie zagospodarowania nieczystości ciekłych i stałych?
 • W jaki sposób rozwiązać problemy z nieruchomościami niezamieszkałymi? Co zrobić, jeśli właściciele twierdzą, że nie mieszkają, więc nie płacą?
 • Jak z ramienia urzędu, kontrolować przewoźników odbierających nieczystości ciekłe ?

2. Elektroniczna ewidencja. Jak ją tworzyć, jakie programy mogą okazać się pomocne?

 • Jak powinna wyglądać ewidencja nieczystości ciekłych, krok po kroku?
 • Czy ewidencjonować przydomowe zbiorniki, gdzie to robić i jak?
 • Jakie dane powinny się znaleźć w ewidencji?
 • Jak ewidencjonować nieczystości z budynków wielorodzinnych?
 • Elektroniczna ewidencja, wprowadzenie techniczne. Jak ją tworzyć, jak ją aktualizować?
 • Jakie programy mogłyby być ułatwieniem dla pracowników przy wprowadzaniu danych do elektronicznej ewidencji?
 • Czy dane dotyczące nieczystości ciekłych można wprowadzać do tej samej bazy, co gospodarkę odpadami?
 • Jak wprowadzić elektroniczną ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków? Jak, krok po kroku, utworzyć ewidencję zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • W jaki sposób egzekwować od mieszkańców przystąpienie do ewidencji?
 • Czy możemy nakazać mieszkańcom przystąpienie do ewidencji? Czy istnieje taki obowiązek?
 • Mieszkańcy posiadają przydomowe oczyszczalnie, a tego nie zgłosili, jak ich do tego zmotywować?
 • Jak zmobilizować mieszkańców do składania deklaracji, o posiadaniu zbiorników bezodpływowych ? Czy są jakieś konsekwencje podania nieprawdy w deklaracji, jakie?
 • Jaka powinna być częstotliwość wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy gmina może taką częstotliwość narzucić posiadaczom przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Czy istnieje przepis, dzięki któremu gmina może ukarać mieszkańca za niezgłoszenie zbiornika do ewidencji?
 • W jaki sposób mobilizować gminę/ współpracowników do działania w temacie ewidencji nieczystości ciekłych?
 • Czy są jakieś sankcje za brak ewidencji?

3. Nielegalne odprowadzanie ścieków, nieszczelne zbiorniki, niechęć mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacyjnych- Jak sobie z tym radzić, gdzie szukać wsparcia?

 • Co gmina może zrobić w przypadku nielegalnie odprowadzanych ścieków?
 • Jak karać osoby, które nielegalnie odprowadzają ścieki?
 • Jakie sankcje karne należy nałożyć w przypadku, gdy nieczystości trafiają do gruntu?
 • W jaki sposób zniwelować ilość nielegalnych zbiorników bezodpływowych?
 • Jak skutecznie wpłynąć na świadomość mieszkańców i nakłonić ich, aby odpowiednio zagospodarowywali nieczystości ciekłe oraz podpisali umowy z firmą odbierającą nieczystości?
 • Jaki organ gmina, czy nadzór budowlany ma sprawdzać szczelność obiektów?
 • W jaki sposób i kto powinien posiadać próby szczelności? Gmina, czy właściciel?
 • Czy pracownicy urzędu są w stanie sprawdzić szczelność szamba?
 • Co robić w przypadku nieszczelnych szamb?
 • Jak poradzić sobie z problemem przeciekających zbiorników, które przez powodzie czy deszcz powodują zanieczyszczenie środowiska?
 • Czy w przypadku podejrzenia, że przydomowa oczyszczalnia nie działa prawidłowo, gmina ma uprawnienia do przeprowadzenia badania? Jakie postępowanie przeprowadzić w ramach sprawdzenia?
 • Jak zwiększyć poziom skanalizowania gminy?
 • Jak przeprowadzić postępowanie w sprawie przyłączenia mieszkańców do kanalizacji?
 • Jak przeprowadzić procedurę podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej?
 • Jakie czynności ma wykonać gmina w przypadku niewykonania przyłącza kanalizacyjnego?
 • Jak sprawdzić, czy mieszkaniec nie wykonał nielegalnego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej
 • Jak zorganizować odbiór zastępczy?
 • W jaki sposób nakładać na właścicieli nieruchomości decyzje związane z nakazem wywozu nieczystości?
 • Zbiorniki bezodpływowe, podłączenie do kanalizacji – cała procedura, wezwania, zawiadomienia, egzekwowanie wywozu. Jakie dokumenty potrzebne są podczas postępowania?
 • Co montować zbiorniki bezodpływowe, czy przydomowe oczyszczalnie ? Jeśli miejscowe plany przyjmują montaż zbiorników bezodpływowych przed wybudowaniem sieci, a inwestor chce przydomową oczyszczalnie? Kto powinien decydować? Sąd, orzecznictwo, czy miasto?
 • Czy w przypadku sławojek jest obowiązek wywożenia gromadzonych tam nieczystości? Czy jeżeli ktoś ma wychodek - czy powinno być wszczęte postępowanie w sprawie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy?
 • Jakie są obowiązki właścicieli nieruchomości, którzy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków?
 • Czasem ilość wody zużytej, nie równa się z ilością ścieków, co wtedy robić i skąd wziąć eksperta?
 • Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ilości ścieków?
 • Jak ustalać odpowiednią ilość zużytej wody i jak określać jej stawkę za metr kwadratowy?
 • Jak postępować z mieszkańcami, u których widać, że zużycie wody jest bardzo duże, a odbiór bardzo mały?
 • Z jaką częstotliwością mieszkaniec powinien opróżniać szambo? Czy należy regulować częstotliwość opróżniania?
 • Jaka powinna być częstotliwość wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy gmina może taką częstotliwość narzucić posiadaczom przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Co z osobami, które nie mieszkają na działce przez część roku lub oszczędnie gospodarują wodą - jaka powinna być częstotliwość wywozu nieczystości?
 • Co zrobić, gdy mieszkaniec mówi, że nie wie, jaka jest pojemność zbiornika bezodpływowego?
 • Skąd wziąć dane techniczne zbiornika bezodpływowego?
 • Czy odległości wskazane w rozporządzeniu są jednakowe dla wszystkich działek, bez względu na to gdzie zbiornik będzie ustawiony, czy i kiedy można zastosować łagodniejsze zasady?
 • Nowe uchwały dotyczące aglomeracji ściekowej – jakie zmiany ze sobą niosą
 • Jak urzędnik może reagować na skargi mieszkańców, dotyczące zalewania przez sąsiada posesji, czy nieprzyjemnego zapachu? Jakie gmina ma możliwości w tym zakresie?
 • Jak postępować w przypadku donosów sąsiedzkich, że ktoś wylewa ścieki w grunt, do rowu, na pole?
 • Czy gmina ma prawo zażądać wyników badań nieczystości odprowadzanych do rowu z oczyszczalni ścieków?
 • Jak przeprowadzić procedurę, gdy ktoś nie ma szamba? Jak ją prawidłowo przeprowadzić?
 • Czy gmina może/powinna angażować się wymianę szamb? Jak później zmusić właścicieli do opłaty?
 • Jak ustalać wysokość opłat za wywóz nieczystości płynnych od mieszkańców?

Prowadzący

Ewa Łabno - wieloletni pracownik administracji samorządowej od ponad 10 lat w zakresie gospodarki odpadami oraz nieczystości ciekłych, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i spraw Wodno-Ściekowych w Urzędzie Miasta, a wcześniej praca w firmie prywatnej z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i nieczystości ciekłych. Absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Uniwersytetu Śląskiego z zakresu ochrony środowiska.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
04 lutego 2022
od 399.00
12 kwietnia 2022
od 399.00
13 czerwca 2022
od 399.00
08 sierpnia 2022
od 399.00
07 października 2022
od 399.00
09 grudnia 2022

Podobne szkolenia