Wideoszkolenie: Utrzymanie czystości i porządku w gminie

dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Co zmienia się w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście znowelizowanej ustawy? Najbardziej problematyczne przypadki w deklaracjach. Jak prawidłowo ustalić stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Czy żeby wyłączyć nieruchomości niezamieszkałe, należy podjąć uchwałę?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmujących deklaracje, dokonujących kontroli selektywnej zbiórki odpadów, prowadzących postępowanie o wysokości opłaty śmieciowej oraz wszystkich pracowników UMiG, ZGK, związków międzygminnych zajmujących się gospodarką odpadami

Omówimy wyniki kontroli NIK oraz aktualne orzecznictwo dot. incydentalności i notoryczności w zakresie selektywnego zbierania odpadów!
Podczas szkolenia omówimy, jakie są zasady ustalenia opłaty dla rodzinnych ogrodów działkowych, domków letniskowych i nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych. Podpowiemy, jak sprawdzić, czy właściciel nieruchomości korzystający ze zwolnienia kompostuje bioodpady, w jaki sposób kontrolować mieszkańców z selektywnej zbiórki odpadów segregacji oraz jakie kary finansowe grożą gminie za brak ewidencji umów i brak kontroli właścicieli nieruchomości.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Z początkiem roku podatnik zgłosił kompostownik i korzystał z ulgi. Po paru miesiącach zrezygnował z ulgi, po czym ponownie w tym samym roku zgłosił, że ma kompostownik i chce korzystać z ulgi. Czy jest to dopuszczalne?
 • Czy w deklaracji powinna być odrębna kolumna dot. częstotliwości? Czy jest ona ujęta w zapisie "liczba worków"?
 • Czy opłata za pojemnik, uchwalona dla nieruchomości niezamieszkałych, które są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami, może być wyższa od tych uchwalonych w uchwale o górnych stawkach?
 • Kontrola umów zawartych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Jakie są uprawnienia wójta, burmistrza prezydenta miasta?
 • Kto powinien złożyć deklarację? Zamieszkały czy zameldowany?
 • Nieruchomość „niezamieszkała”. Jak skutecznie wydać decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami?
 • Jakie są sposoby indywidualnego rozliczania się z opłat przez mieszkańców budynków wielolokalowych?
 • Jak szukać mieszkańców w zabudowie wielolokalowej, gdzie nie wiadomo ile osób mieszka pod danym adresem?
 • Czy ma się bilansować wymiar opłaty śmieciowej z deklaracji? Czy gmina będzie dopłacać, aby się bilansował?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • protokół kontroli
 • decyzja o rozłożeniu na raty
 • decyzja rozłożenie na raty - odmowa
 • wzór deklaracji
 • wzór wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dla właścicieli domku letniskowego
 • deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wzór protokołu z kontroli
 • wzór decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wzór wezwania dla firm na okazanie się umowami i potwierdzeniami wpłat jakie posiadają z firmą odbierającą odpady firmowe
 • wzory deklaracji za odpady komunalne
 • załącznik do uchwały - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • wezwanie domek letniskowy
 • wezwanie dane z meldunków
 • wezwanie do usuniecia braków
 • wezwanie nieruchomośc niezamieszkała (działalność)
 • wezwanie - złożenie nowej deklracji
 • wszczęcie postępowanie nieruchomość niezamieszkała (działalność)
 • zakończenie postępowania nieruchomość niezamieszkała (działalność)
 • decyzja okreslająca wysokość opłaty nieruchomość niezamieszkała (działalność)
 • postanowienie o wszczęciu postępowania nieruchomosc niezamieszkała 2
 • decyzja określająca wysokość opłaty nieruchomość niezamieszkała (działalność) 2
 • decyzja utrata zwolnienia KDR
 • pismo dot. nieselektywnego zbierania osoba fizyczna
 • pismo dot. braku selektywnego zbierania działalność
 • pismo dotyczące przepełnień działalność
 • pismo dotyczące nieudostępnienia pojemnika
 • pismo dotyczące nieprawidłowego gromadzenia odpadów
 • upoważnienie
 • decyzja nakazująca
 • wyrok WSA w Gdańsku II SA Gd 80 19
 • wyrok WSA w Gliwiacach I SA Gl 836 18 - opłata za gospodarowanie odpadami
 • wyrok WSA w Poznaniu II SA Gd 383 19

Szczegółowy program szkolenia:

Dodatkowo zostaną omówione:

 • wyników kontroli NIK "Prawidłowość naliczania i egzekwowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym w wybranych gminach województwa mazowieckiego"
 • aktualnych wyroków dotyczących incydentalności i notoryczności w zakresie selektywnego zbierania odpadów

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatnich edycji:

 • Jeżeli wydajemy decyzje nakazującą dla przedsiębiorcy, który nie jest jednocześnie właścicielem nieruchomości, jak w jaki sposób możemy egzekwować należności, gdy przedsiębiorca nie płaci?
 • Czy kontrola, o której mowa w przepisie art. 6 ust. 5aa u.c.p.g. dotyczy tylko gmin lub związków, które mają właścicieli nieruchomości niezamieszkałych poza systemem?
 • Czy kontrolując umowy cywilnoprawne, której właścicielem nieruchomości jest firma, spółka organ jest zobowiązany stosować Prawo Przedsiębiorców i powiadomić firmę o terminie przeprowadzenia kontroli?
 • Co zrobić w przypadku, gdy nieruchomość została sprzedana a jeden z poprzednich współwłaścicieli nie wycofał deklaracji i powstały duże zaległości?
 • Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowe jest spółką to czy może udostępnić dane zużycia wody?
 • Co oznacza, że nieruchomości niezamieszkałe są nieobjęte systemem gospodarowania odpadami?
 • Co w sytuacji, gdy biura rachunkowe i agencje ubezpieczeniowe złożyły oświadczenie, że nie produkują odpadów?
 • Jeżeli jest firma jednoosobowa to nie musi zgłaszać do opłaty?
 • Jeżeli przedsiębiorca przynosi umowę i ma tylko zawartą na odpady zmieszane to czy wzywamy do usunięcia uchybień z uwagi na to, że muszą być wszystkie frakcje?
 • Mamy ograniczenie na przyjęcie zużytych opon na PSZOK - 4 szt. od gospodarstwa domowego. Co zrobić, gdy na w gospodarstwie są dwa samochody ?
 • Co jeżeli właściciel nieruchomości stwierdza, że nie segreguje i nie będzie segregował odpadów i chce płacić podwyższoną opłatę? Czy musimy czekać na kontrolę firmy odbierającej odpady? Brak segregacji stwierdzono w styczniu, właściciel dostał żółta kartę, a w marcu była rekontrola i dostał czerwoną kartkę. Czy w związku z tym opłatę podwyższoną naliczamy za dwa miesiące?
 • Co w przypadku, gdy właściciel nie jest obecny na kontroli? Czy protokół może być niepodpisany?
 • Co jeżeli właściciel gruntu zgłosi, że ktoś wysypał na jego nieruchomość odpady? Z przeprowadzonej kontroli nie ma możliwości zidentyfikować właściciela odpadów. Czy mamy nakazać właścicielowi nieruchomości usunąć odpady, pomimo że on zgłosił podrzucenie śmieci?
 • Właściciel nieruchomości miał złożoną deklarację. W zeszłym roku sprzedał nieruchomość, ale nie wypisał się ze śmieci. Nowy właściciel mieszka za granicą i nie składał deklaracji na tej nieruchomości. Wiadomość o tej sprzedaży uzyskałam teraz. Czy można wygasić deklarację z chwilą sprzedaży?
 • Na jakiej podstawie uzyskujemy informację z USC o zgonach, urodzeniach i nowych zameldowanych?
 • Deklarację została złożona przez mieszkańca, wysłano na podany adres list, który wrócił z adnotacją, że adresat wyprowadził się. Jak postąpić w tej sytuacji? Czy wezwać właściciela do złożenia oświadczenia, że dany lokator już tam nie zamieszkuje i na tej podstawie dokonać odpisu?
 • Czy kierowcy zawodowi powinni być ujęci w deklaracji?
 • Co z osobami, które pracują w delegacji i przyjeżdżają tylko co jakiś czas na kilka dni?
 • Od kiedy odpisać lokatora, który się wyprowadził a nam tego nie zgłosił? Czy Od chwili, którą nam wskaże właściciel w oświadczeniu czy od miesiąca bieżącego?
 • Osoba złożyła deklarację zmniejszającą przez ePUAP w terminie, ale na złym formularzu. Została wezwana do złożenia na prawidłowym formularzu. Poprawioną deklarację złożyła po terminie z zaświadczeniem z obecnego miejsca, że od tamtego terminu ponosi opłaty w obecnym miejscu. Od kiedy możemy odpisać te osobę? Od terminu pierwszej deklaracji, czy tej poprawionej?
 • Czy jest obowiązek przybijania pieczątek przez urzędnika na deklaracji, że została ona sprawdzona pod względem formalnym?
 • Co w przypadku, gdy dziecko urodziło się 30 stycznia, to kiedy należy dopisać dziecko do odpadów - w styczniu czy w lutym?
 • Dlaczego błędne jest kontynuowanie historii osób na danym koncie pod jednym adresem?
 • W zeszłym roku pan zaczął wpłacać w okresie wakacyjnym za 3 osoby a od października z powrotem za 2 osoby, niestety nie złożył deklaracji zmieniającej ilości osób. Jak postąpić w takiej sytuacji? Czy wezwać do złożenia deklaracji czy wszcząć postępowanie?
 • Czy na podstawie samego aktu zgony przyniesionego przez kogoś z rodziny można zamknąć konto? Czy kopię tego aktu zostawiamy w dokumentacji?
 • Czy uchwala musi być podejmowana co roku?
 • Co w sytuacji, gdy co miesiąc mieszkaniec oddaje duże ilości bioodpadów na PSZOK po 300-400 kg na miesiąc albo więcej?
 • Czy przy objęciu systemem nieruchomości niezamieszkałych musimy przyjmować od nich odpady na PSZOK?
 • Jeżeli mieszkaniec posiada teren zielony i ma dużo trawy, to czy mamy obowiązek przyjąć?
 • Jak zamknąć wymiar osobie, która już nie mieszka od kilku lat i nie jest właścicielem? Brak aktu notarialnego, a informacja z Geoportalu. Czy zamykamy z datą bieżącą czy cofamy się do dnia wystawienia aktu?
 • Jak zamknąć konto dla osoby, która wynajmowała nieruchomość i to ona złożyła deklarację? Wyprowadziła się, nie złożyła deklaracji "O". Są zaległości, brak nowego adresu i kontaktu z tą osobą.
 • Czy obydwoje współwłaściciele muszą być podpisani na deklaracji i podać dane obydwu osób?
 • Jeśli urodziło się dziecko a właściciel składa deklaracje dopiero po 2 latach to od jakiej daty zwiększamy o jedna osobę naliczenia?
 • Jeżeli gminnym systemem objęte są nieruchomości użyteczności publicznej, to nie dotyczy to innych działalności gospodarczych?
 • Czy osoba, która ma firmę transportową i pracuje jako kierowca także powinna złożyć deklarację?
 • Co, jeżeli na działce rekreacyjnej nie ma domku? Czy też pobieramy opłatę?
 • Czy z domu całorocznego może być złożona deklaracja opłaty ryczałtowej, gdy właściciel wykorzystuje ją od czasu do czasu, a na stałe mieszka gdzie indziej?
 • Osoba kupiła niezagospodarowaną działkę i w akcie notarialnym jest zapis, że działka jest przeznaczona na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, z możliwością zabudowy letniskowej. Twierdzi, że nie będzie teraz tam przebywać. Czy taka osoba też musi złożyć deklarację?
 • Czy mieszkanie można uznać za nieruchomość, którą wykorzystuje się na cele rekreacyjne, gdy właściciel mieszka w górach?
 • Właściciel przyjeżdża do domu tylko na weekendy, ponieważ na stałe mieszka w innym mieście. Nie chce złożyć deklaracji, bo twierdzi, że nie generuje odpadów. Czy można wobec takiego właściciela wszcząć postępowanie i wydać decyzję o opłacie ryczałtowej?
 • Osoba pracuje w delegacji (pracownik przyniósł zaświadczenie od pracodawcy, że pracuje w delegacji i on opłaca od niego za odpady). Przyjeżdża do domu na weekendy. Czy powinna być od niego naliczona opłata?
 • Jeżeli starsza osoba wyjeżdża na zimę, na kilka miesięcy do rodziny, to czy może nie płacićw tym okresie?
 • Co w przypadku, gdy w jednym domu mieszkają dwie rodziny i każda z nich składa oddzielną deklarację, ponieważ nie chcą mieć jednej deklaracji, obawiając się, że druga strona nie będzie wnosić opłaty za odpady?
 • Od kiedy naliczamy opłatę, jeżeli dziecko urodziło się 28 września, a zameldowano je 5 października?
 • Czy zawiadomienia o zmianie stawki za odbiór odpadów powinny być podpisywane własnoręcznie? Czy można zastosować podpis faksymile (podpis skanowany)?
 • Czy zawiadomienie o zmianie stawki za odpady komunalne musi być wysyłane ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru?
 • Osoba zmarła 25 września. Odpisujemy ją od września czy od października?
 • Kto jest stroną w sprawie - właściciel nieruchomości czy składający deklarację?
 • Co, jeśli osoba ma w naszej gminie działki rekreacyjne? Czy od każdej działki naliczamy opłatę?

1. Najbardziej problematyczne przypadki w opłacie śmieciowej

 • Czy możemy skontrolować działalności gospodarcze zgodnie z danymi z CEIDG w zakresie posiadanych przez nich umów na odbiór odpadów?
 • Jak postępować w przypadku, gdy zostały wysłane wezwania, ale przedsiębiorcy pisali oświadczenia, że nie posiadają odpadów?
 • W gminie mamy kilkanaście domków, których właścicielami są osoby prywatne, a grunt należy do spółki, która w imieniu właścicieli złożyła deklarację, pobierając opłatę jak od nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemników, tak jak w przypadkach działkowców. Czy to naliczanie jest prawidłowe?
 • Czy gmina może objąć systemem tylko cmentarze?
 • Czy w przypadku cmentarzy zgłoszenie odbioru odpadów zarządzający ma zgłaszać nawet jednorazowo?
 • Czy w gminie wiejskiej jest obowiązek oddawania bioodpadów, jeśli mieszkaniec ma gospodarstwo i zwierzęta, którym wyrzuca resztki np. obierki?
 • Jeśli podatnik zadeklarował posiadanie kompostownika, kompostuje odpady, korzysta z ulgi, to czy może w ciągu roku zrezygnować z ulgi a np. w nowym roku przyjść i z powrotem zadeklarować kompostowanie odpadów i korzystanie z ulgi?
 • Podatnik jest obywatelem z zagranicy i nie posiada nr. PESEL, ale składa deklarację, ponieważ jest właścicielem nieruchomości w naszej gminie. Nie wnosi opłaty i w związku z brakiem nr. PESEL nie można wystawić tytułu wykonawczego. Co zrobić w takim przypadku?
 • Jak powinien wyglądać kompostownik?
 • Z początkiem roku podatnik zgłosił kompostownik i korzystał z ulgi. Po paru miesiącach zrezygnował z ulgi, po czym ponownie w tym samym roku zgłosił, że ma kompostownik i chce korzystać z ulgi. Czy jest to dopuszczalne?
 • Czy najemca, lokator może złożyć sam deklarację? Właściciel złożył deklarację, zaległość lokatorów wynosi ok 1500 zł, tytuł wykonawczy idzie na właściciela. Jak powinno się postąpić?
 • Jeśli następuje zmiana właściciela, np. córka po zmarłych rodzicach przejmuje nieruchomość, to czy należy zamknąć konto rodziców a nowy właściciel składa deklarację na nowe konto, czy można przypisać córce konto rodziców, zmieniając tylko podmiot?
 • Jeśli mamy deklarację od najemcy, nieprawidłową segregację, prowadzimy postępowanie, to kogo uznajemy za stronę?
 • Jak postępujemy w przypadku podatnika zmieniającego adres zamieszkania - czy zamykamy konto w danej miejscowości, a otwieramy na nowy adres, czy łączymy i zmieniamy tylko adres?
 • Jeśli był sam właściciel, kto ma wyzerować deklarację? Na podstawie jakiego dokumentu?
 • Czy jest wymagana opłata od byłego właściciela nieruchomości rekreacyjnej, który sprzedał działkę, ale nie złożył deklaracji zmieniającej? Nowy właściciel też nie złożył deklaracji.
 • Komu wysyłamy decyzję?
 • Czy w razie zmiany adresu podatnika otwieramy nowe konto czy zmieniamy dotychczasowe?
 • Zmarł podatnik, który złożył deklarację, a wpłaty nadal wpływają regularnie – czy od daty zgonu należy przeksięgować na deklarację osoby, która je uiszczała?
 • Jeśli ktoś sprzeda nieruchomość, to czy może złożyć deklarację wycofującą?
 • W przypadku zgonu podatnika na czyje konto przeksięgować, jeśli nie ma spadkobiercy, czy nie powinien zostać zrobiony odpis?
 • Czy np. firmy budowlano-remontowe lub inne świadczące usługi u zamawiającego i generujące odpady komunalne w miejscu wykonywania usługi, są zobowiązane do zawarcia umowy i przedłożenia dowodów uiszczania opłat za te usługi? Czy mogą one nie być objęte obowiązkiem posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą usługi na ternie gminy?
 • Czy opłata za pojemnik, uchwalona dla nieruchomości niezamieszkałych, które są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami może być wyższa od tych uchwalonych w uchwale o górnych stawkach?
 • Czy możemy zapłacić za kontenery z odpadami po pogorzelcach?
 • Co ile lat kontroluje WIOŚ?
 • Czy w analizie, gdy zmienia się poziom recyklingu, należy ją zmienić zarządzeniem zmieniającym?
 • Jak prawidłowo powinniśmy postąpić w przypadku naliczenia opłaty za gosp. odpadami, kiedy na terenie nieruchomości należącej do gminy, grunt wynajmuje przedsiębiorca stawiając budkę z lodami? Czy opłatę za odpady należy ująć w umowie najmu gruntu (działki), czy deklarację powinien złożyć przedsiębiorca sprzedający lody? Jak powinien być ujęty obowiązek segregacji, jeśli w regulaminie mamy obowiązkowo wyposażać każdą nieruchomość w komplet pojemników (plastik, papier, szkło, bio i zmieszane), nawet, jeśli nie ma gdzie ustawić ani schować pojemników? Jakie rozwiązanie powinno być przyjęte?
 • Ile czasu ma podatnik na złożenie korekty deklaracji?
 • Z czego wynika brak konieczności podawania uzasadnienia korekty deklaracji?
 • Jak liczymy termin w przypadku zmarłego mieszkańca, jeśli zgłoszenie jest do 6 m, deklaracja złożona później 8m?
 • Jak postępujemy w przypadku zaległości na sprzedanej nieruchomości?
 • Czy czasowa nieobecność, związana z wypoczynkiem, leczeniem medycznym itp. może być „zawieszeniem” opłaty i dokonaniem na karcie podatnika odpisu za 3 osoby od miesiąca kwietnia tj. 63,00 zł/miesiąc? Jeżeli zobowiązanie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zobowiązaniem powstającym za okresy miesięczne.
 • Czy można odpisać kierowców tirów pracujących w delegacji?
 • Czy można odpisać studentów? Co, jeśli student ma wynajęte mieszkanie? Czy właściciel może złożyć deklarację zmniejszającą za te osoby?
 • Jeżeli 3 osoby wyjechały w kwietniu na okres 3 tygodni, to czy można dokonać odpisu w obrębie danego miesiąca?
 • Jeżeli mieszkaniec zabudowy wielolokalowej ma swój ogródek czy należy się ulga za kompostownik?
 • Jak postąpić w przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka 25 marca 2022r., a dopiero w kwietniu przebywającego w domu?
 • Jak postępujemy z osobami przebywającymi za granicą, przyjeżdżającymi np. co pół roku na 2 tygodnie?
 • Jeżeli osoba zmarła 28 kwietnia, to od kiedy należy dokonać korekty deklaracji?
 • Jak postąpić z osobą, która zamieszkuje sezonowo w naszej gminie i nie chce złożyć deklaracji? Twierdzi, że płaci za śmieci w czynszu w swoim mieście, a w naszej gminie nie produkuje odpadów, bo prowadzi ekologiczny tryb życia i nie oddaje żadnych odpadów. Ewentualnie wytworzone tutaj wywozi do siebie do miasta.
 • Czy odbierać dodatkowe odpady z nieruchomości zamieszkałych, wystawiane w workach czy pojemnikach, ponad to, co wynika z regulaminu?
 • Czy właściciel może zadeklarować np. 3 frakcje do odbioru czy musi 5?
 • Czy należy zmienić uchwałę dot. górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych, jeśli nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte systemem? A w obowiązującej uchwale mamy określone wartości netto oraz ilości odpadów w m³?
 • Jeżeli w systemie nie mamy nieruchomości niezamieszkałych, to czy musimy podjąć uchwałę o domkach letniskowych, czy właściciele mogą składać deklaracje na okres, w którym przebywają np. od czerwca do października, a gdy wyjeżdżają, składają deklaracje „0’’?
 • Jeżeli nie objęliśmy nieruchomości niezamieszkałych, czy mamy zmieniać uchwały?
 • Uchwała podjęta w październiku 2021 na podstawie art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, ust. 3, ust. 3b, ust.4 i ust. 5 ale także na podstawie art. 6k ust. 1, ust. 2, ust 2a i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 888 z późn. zm.), obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe, brak domków letniskowych na terenie gminy, stawki za worek i pojemnik dla nieruchomości niezamieszkałej nie przekraczają maksymalnych stawek. Czy uchwała straci moc? Na chwilę obecną nie potrzebujemy zmiany stawek, czy powinniśmy przyjąć ją ponownie?
 • Czy musimy podejmować obligatoryjnie uchwałę dot. domków letniskowych?
 • Jeśli podejmiemy uchwałę i zmienia się przedmiot opodatkowania, to czy właściciele muszą składać nowe deklaracje?
 • Jeśli nie mamy nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem, nie mamy też domków letniskowych na terenie gminy, to czy należy skonsultować się z RIO? Czy podjąć uchwałę?
 • Czy w przypadku odbioru odpadów od mieszkańców w trybie in-house czy dla domków letniskowych należy ogłosić przetarg?
 • Jeśli w trakcie trwania roku kalendarzowego zmieni się właściciel domku/działki, to jak należy naliczyć opłatę za gosp. odpadami? Czy oboje właściciele są zobowiązani uiścić opłatę, czy jeśli pierwszy już opłacił, to nowy nie ma obowiązku?
 • Czy firma wywożąca odpady może dokonywać kontroli odpadów, czy ten obwiązek ciąży tylko na organie podatkowym? Taki zapis mamy w umowie z firmą
 • Czy firma wywożąca odpady sporządza protokół z kontroli w przypadku niesegregowania odpadów na nieruchomości, czy tylko organ podatkowy może wykonywać takie czynności? Czy protokół sporządzony przez firmę może być podstawą do wszczęcia postępowania w sprawie określenia wyższej opłaty przez organ podatkowy?
 • Jak usunąć z konta przedawnioną nadpłatę?
 • Czy wszystkie wpisane podmioty powinny być skontrolowane?
 • Co w przypadku, gdy np. już we wrześniu wiemy, że system wygeneruje nadpłatę, czy należy podjąć jakieś czynności, żeby zmienić stawkę? Co z ewentualna nadpłatą, jeśli jest znaczna?
 • Czy istnieją ograniczenia dotyczące wysokości górnych stawek?
 • Czy w przypadku zmiany stawki musimy mieć zwrotnie potwierdzenie odbioru powiadomienia?
 • Co w sytuacji, gdy od początku systemu nie było uchwały o górnych stawkach?
 • Czy musimy zmienić wszystkie uchwały?
 • Czy nową uchwałę, dotyczącą stawki za pojemnik, można zrobić jako zmianę uchwały poprzedniej, czy musi być nowa?
 • Jeżeli gmina nie obsługuje nieruchomości niezamieszkałych i nie posiada na swoim terenie domków letniskowych, czy też musi zmieniać uchwałę?
 • Jeśli mamy wciągnięte do systemu nieruchomości mieszane, również musimy podejmować nowe uchwały?
 • Czy dla nieruchomości niezamieszkałej, gdzie mamy określić decyzją opłatę, skąd wziąć szacunkowe dane i czy należy wziąć wszystkie frakcje łącznie z popiołem i bioodpadami
 • Czy mamy obowiązek zmiany uchwały, jeśli nie mamy nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem?
 • Czy faktycznie musimy zmieniać uchwałę o górnych stawkach opłat? Czy ta uchwała faktycznie traci moc z dniem 30.06? Uchwała była podjęta w 2020 r. Jeśli tak, to, który art. uchwały zmieniającej na to wskazuje?
 • Jeśli uchwała podjęta była w 2012r. i do tej pory nic nie było zmieniane, a w systemie nie mamy nieruchomości niezamieszkałych, to musimy podjąć nową uchwałę?
 • Czy musimy zmieniać uchwałę, podjętą 30.04.2020r., kiedy uchwalono stawki za worek i pojemnik od nieruchomości niezamieszkałych? Stawka mieści się w normach ustawowych i nie będziemy jej podwyższać lub obniżać. Jeśli tak, co powinniśmy zmienić? Czy podejmujemy nową uchwałę, choć w zasadzie nic nie zmieniamy?
 • Co w przypadku uchwały dotyczącej górnych stawek opłat za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych? Systemem mamy objęte tylko nieruchomości zamieszkałe, ale powyższa uchwała jest wymagana zawsze do podjęcia.
 • Co w sytuacji, gdy nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte systemem, np. zakład fryzjerski, kosmetyczny etc. Nie ma podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do RDR i należy wydać decyzję; jakie szacunki przyjąć, do czego się odnieść, czy tylko pojemnik na odpady niesegregowane (zmieszane) czy również konieczność segregacji odpadów? Jakie frakcje wtedy uwzględnić?
 • Co jeśli uchodźcy mieszkają w domu sami, lub w budynku użyteczności publicznej, jak im naliczyć opłatę i od kiedy?
 • Czy żeby wyłączyć nieruchomości niezamieszkałe należy podjąć uchwałę?
 • Czy decyzję można wydać za okres wsteczny?
 • Czy deklarację w przypadku wynajmowania nieruchomości ma złożyć najemca, czy właściciel? Kto faktycznie dokonuje opłaty?
 • Czy gmina powinna podjąć własną uchwałę odnośnie domków letniskowych i częstotliwości wywozu?
 • Czy jeśli właściciel złożył deklarację na jedną osobę i zapłacił za cały rok, czy to jest poprawne, czy nie?
 • Jeżeli nie były zgłaszane wyłączenia się z systemu odbierania odpadów komunalnych, to czy powinniśmy jak najszybciej to przeprowadzić? Firmy zawierają osobno umowy z firmą odbierającą odpady
 • Czy jeżeli dziecko urodziło się w styczniu, wysłaliśmy wezwanie w lutym, ale właściciel zgłosił się dopiero w marcu, to kiedy powinniśmy naliczyć opłatę za dziecko: od stycznia, czy możemy od daty bieżącej ?
 • Co w chwili, gdy mieszkaniec zgłosi urodzenie dziecka po roku?
 • Czy w przypadku wniosku o rozłożenie na raty lub umorzenia zadłużenia, jako załącznika możemy żądać od mieszkańca dokumentów potwierdzających jego sytuację materialną?
 • Właściciel złożył deklarację dla zamieszkałych, jednak po weryfikacji w dziele podatkowym i budownictwa okazało się, że nie ma tam budynku mieszkalnego, więc posesja jest niezamieszkała: co powinniśmy zrobić? (jeżeli po wezwaniach właściciel się nie zgłasza)
 • Jak wyliczyć opłatę w domu wynajmowanego? Deklaracja jest na 3 osoby, ale według wiedzy, liczba ta jest większa, ale dokładnie nieznana
 • Ile i jakie uchwały powinny być podjęte w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, począwszy od roku 2018?
 • Na jakiej podstawie możemy zamknąć konto wymiarowe po otrzymaniu informacji o sprzedaży nieruchomości np. z podatków? Wydajemy decyzję czy na podstawie notatki służbowej?
 • Jeżeli przedsiębiorca zamknie działalność - to nie powinien mieć naliczonej opłaty za odpady, mimo braku złożonej deklaracji na 0? Czy odpis robimy na podstawie danych z GUS?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy obywatel wnosi o wydanie imiennego zaświadczenia, niż podlega opłacie za gosp.odpadami a nie jest składającym deklarację?
 • Co w przypadku, kiedy mieszkaniec zmarł w 2020 roku, a dopiero teraz mamy wiedzę o jego zgonie, na jego koncie powstało zadłużenie. Jak postąpić z tym zadłużeniem?
 • Czy mieszkaniec może przychodzić średnio co 3 miesiące i zgłaszać, że posiada kompostownik, a później, że nie i tak cały czas?
 • Jeżeli właściciel zgłosił 3 osoby w deklaracji z USC, mam informację, że właściciel zmarł i nikt z rodziny nie przychodzi zmienić deklaracji ani nie wiadomo nam o spadkobiercach, opłata jest nadal naliczana, a nikt nie płaci, co powinniśmy zrobić?
 • Czy decyzję określającą możemy wydać na osobę niebędącą właścicielem, tylko np. wynajmującym ?
 • Czy w deklaracji dla niezamieszkałych powinniśmy mieć informację o frakcji, jaką chcą oddawać, czy wystarczy łączna ilość worków/pojemników na miesiąc ?
 • Zmienił się u nas prawnik i uważa, że źle interpretujemy definicję słowa "niezamieszkałe". Uważa, że nieruchomości niezamieszkałe to nie są firmy, a ja uważam, że są? Jak jest poprawnie?
 • Czy zostały wprowadzone jakieś zmiany dot. materiałów remontowo-budowlanych? W takim sensie, że nie można oddawać ich do PSZOK-u?
 • Czy należy żądać wyjaśnień na piśmie, dotyczących wątpliwości, co do ilości zadeklarowanych osób? Dokonany był meldunek dziecka, a babcia, która jest właścicielem nieruchomości twierdzi, że dziecko przebywa w miejscu zamieszkiwania matki. Jeśli takie wyjaśnienia były składane ustnie, czy zasadne jest sporządzenie notatki?
 • Czy istnieje możliwość zwolnienia z opłaty osób, które przyjęły uchodźców pod swój dach?
 • Czy możliwa jest rezygnacja z dokonywania korekt deklaracji na odpady, z uwagi na zamieszkanie w nieruchomości uchodźców?
 • Jakie formy pomocy w zakresie opłaty śmieciowej może zaoferować wójt/burmistrz/prezydent?


2. Nieruchomości niezamieszkałe. Jakie są zasady ustalenia opłaty dla nieruchomości niezamieszkałej, nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i rekreacyjno – wypoczynkowych oraz rodzinnych ogrodów działkowych? Kontrola nieruchomości niezamieszkałych.

 • Nowe obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta miasta w przypadku objęcia systemu nieruchomości niezamieszkałych po nowelizacji ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r.
 • Ustalanie opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych.
 • Maksymalna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości niezamieszkałych.
 • Czy opłatę dla nieruchomości niezamieszkałych oblicza się według ilości wytworzonych odpadów czy ilości posiadanych pojemników?
 • Czy firma powinna płacić za każdy worek czyli każdą frakcję? Czy można zastosować w tym przypadku worki o pojemności mniejszej niż 120 litrów?
 • Ustawa mówi o dobrowolnym przystąpieniu do systemu gospodarki odpadami przez nieruchomości niezamieszkałe, ale nie mówi o wystąpieniu. W jakiej formie to zrobić?
 • Zmiany w zakresie dobrowolności przystąpienia nieruchomości niezamieszkałych do systemu po nowelizacji ustawy dnia 11 sierpnia 2021 r.
 • Czy są jakieś ograniczenia w ustaleniu górnej stawki w uchwale i czy ta uchwała trafia do RIO?
 • Czy firma odbierająca odpady może odbierać śmieci z nieruchomości niezamieszkałych po wyższych stawkach niż te określone w uchwale?
 • Czy właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą domagać się zmiany deklaracji na ilość odpadów mniejszą niż określono w regulaminie utrzymania czystości?
 • Jak określić szkoły i przedszkola w uchwale? Czy są to nieruchomości niezamieszkałe?
 • Plebanie i klasztory - jak je traktować? System gminny obejmuje posesje zamieszkałe i niezamieszkałe. Czy traktować je jako posesje zamieszkałe czy niezamieszkałe? W naszej gminie jest również klasztor, w którym zamieszkuje około 50 sióstr zakonnych. Jaką deklarację powinny złożyć te instytucje? Od osób, czy od pojemników?
 • Jak powinna wyglądać segregacja na cmentarzach i targowiskach? Czy tam też obowiązuje segregacja 5 frakcji?
 • Jak prowadzić rejestr posesji niezamieszkałych(prowadzona jest działalność) kiedy przedsiębiorcy deklarują, że prowadzą tylko usługi i z racji braku wytworzonych odpadów nie poczuwają się do podpisania umowy na wywóz odpadów?
 • Sposoby naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 • Maksymalna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami.
 • Kiedy można zmienić uchwałę w sprawie stawki ryczałtowej?
 • Nowe przepisy dotyczące ryczałtu - Czy opłata ryczałtowa nalicza się automatycznie w przyszłym roku przy nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych?
 • Jak traktować domki letniskowe - co powinien spełniać taki dom, żeby naliczyć opłatę ryczałtową?
 • Przez jaki okres czasu nieruchomość użytkowana sezonowo musi być zamieszkiwana aby występował obowiązek złożenia deklaracji?
 • Czy naliczamy opłatę ryczałtową od obydwu właścicieli w przypadku zbycia nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej w wysokości rocznej opłaty? Pierwszy właściciel nieruchomości miał złożoną deklarację ale nie na zamiaru zamknąć konta. Jakie kroki podjąć żeby dokonał tej zmiany? Czy jest możliwość zamknięcia konta na podstawie aktu notarialnego?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której mieszkańcy ogródków złożyli deklaracje i płacą za odpady ale firma odbierająca śmieci nie zabiera wszystkich śmieci, a mieszkańcy dzwonią z pytaniem kiedy śmieci będą zabrane?
 • Czy właściciele zabudowy letniskowej mogą wystawiać odpady wielkogabarytowe czy muszą je wywozić we własnym zakresie?
 • Jakie narzędzia prawne można zastosować do karania przedsiębiorców i rolników nie posiadających umów na odpady ze swojej działalności?
 • Przedsiębiorca ma umowę na odbiór odpadów komunalnych ale jednocześnie podrzuca odpady z działalności. Pomimo upomnień nie przedstawił umów na odbiór odpadów z działalności. Czy w takiej sytuacji należy nałożyć karę czy zgłosić to do kontroli WIOŚ?
 • Czy burmistrz zawiadamia właściciela o kontroli i udaje się w teren czy wystarczy tylko wezwać do okazania umów i dowodów wpłaty? Co robić w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie? Czy należy wszcząć kontrolę? Czy o kontroli należy zawiadomić? Czy po kontroli należy wszcząć postępowanie o odbiór zastępczy z uchwały o górnych stawkach?
 • Wydawanie decyzji nakazujących i postępowania wyjaśniającego.
 • Jak postąpić w sytuacji, w której firmy rozwiązują umowy na odbiór odpadów z cmentarzy?
 • Kontrola umów zawartych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Nowe uprawnienia wójta, burmistrza prezydenta miasta.


3. Jak skutecznie sprawdzić czy właściciel nieruchomości korzystający ze zwolnienia kompostuje bioodpady?

 • Jakie są kary za brak deklaracji lub za podanie nieprawdy w informacji o kompostowniku przydomowym?
 • Czy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, może korzystać ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym?
 • Czy właścicieli domów jednorodzinnych należy informować o kontroli, aby sprawdzić posiadanie kompostownika?
 • Czy obornik można uznać za przydomowy kompostownik?
 • Przy kontroli kompostowników okazało się, że mieszkańcy nadal wystawiają bioodpady. Jakie wszcząć postępowanie?
 • Pojęcie bioodpadów i odpadów zielonych na gruncie ustawy o odpadach.
 • Czy wymagany jest podział bioodpadów na kuchenne i „zielone”? Czy jeżeli taki podział zostanie wprowadzony to można odbierać odpady kuchenne tylko u źródła a „zielone” tylko na PSZOKu?
 • Co w sytuacji, gdy podatnik płaci obniżoną stawkę za posiadany kompostownik, ale nie złożył korekty deklaracji? Jakie pismo można wystosować? Czy w tej sytuacji wzywamy do zmiany deklaracji czy robimy korektę poprzedniej?
 • W jaki sposób wystawić decyzję gdy ktoś stwierdza segregacje ale jej nie stosuje?
 • Czy decyzje zmieniać na podwyższoną stawkę po jednej frakcji czy np. trzy frakcje?
 • Czy właścicieli domów jednorodzinnych trzeba informować o kontroli pracowników gminy nawet jeśli nie występuje potrzeba wejścia na teren nieruchomości? Co należy zrobić, gdy zachodzi potrzeba wejścia na posesję aby sprawdzić posiadanie kompostownika? Czy potrzebna jest wcześniejsza zapowiedź czy wystarczy zgoda właściciela na wejście w dniu kontroli?
 • Jakie są możliwości kontroli i ograniczeń odpadów oddawanych do PSZOK? Czy można odmówić przyjmowania odpadów bio na PSZOK albo odbierać je tylko po wylegitymowaniu i sprawdzeniu czy osoba nie znajduje się na liście posiadających ulgę na kompostownik?
 • Jak postąpić w przypadku pojemnika, z którego korzysta kilka wspólnot i nie ma segregacji? Czy można je solidarnie obciążyć podwyższoną stawką?
 • Mieszkaniec złożył deklarację zmieniającą do 10.08 za lipiec na kompostowanie. Czy należy weryfikować czy w miesiącu lipcu były z posesji odbierane bioodpady i dopiero wtedy zmniejszyć opłatę za lipiec?
 • Jakie są wymagania dotyczące kompostownika? Czy wyrzucanie trawy i pozostałych odpady bio na „gnojownik” można uznać za kompostowanie w przydomowym kompostowniku?
 • Na jakiej podstawie prawnej można udostępnić ogłoszenie o kontroli kompostowników?
 • Omówienie kar w przypadku braku segregacji w zabudowie wielorodzinnej.
 • Jak wydawać decyzje o podwyższeniu opłat? Czy to powinna być dwukrotność, trzykrotność w przypadku decyzji pokontrolnej?
 • Jak nie powinny wyglądać zapisy regulaminu? Jakie zapisy są niewłaściwe?
 • W jaki sposób należy odnieść się do zapisu o ułatwieniu segregacji niepełnosprawnym? W jaki sposób należy to realizować?


4. W jaki sposób kontrolować mieszkańców z selektywnej zbiórki odpadów segregacji? Jakie kary finansowe grożą gminie za brak ewidencji umów i brak kontroli właścicieli nieruchomości?

 • Czy nieruchomości nieobjęte gminnym systemem śmieciowym muszą segregować odpady komunalne, jak kontrolować takie nieruchomości?
 • Czy zawiadamiać właściciela nieruchomości o kontroli?
 • Czy z kontroli na protokole kontroli potrzebny jest podpis osoby składającej deklarację, czy właściciela nieruchomości? Czy protokół jest ważny bez podpisu tej osoby?
 • Kontrola nieruchomości pod względem prawidłowej segregacji. Jaki jest zakres tej kontroli? Na ile gmina może sobie pozwolić, aby ocenić czy jest prowadzona prawidłowa segregacja?
 • Firma powinna poinformować właściciela o zauważonych nieprawidłowościach np. listownie. Jak powinna to zrobić, jeśli zgodnie z zasadami RODO nie ma dostępu do danych właścicieli/mieszkańców, a jedynie adresy z których ma odbierać odpady?
 • Czy można zrobić oględziny altanki śmietnikowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej bez zawiadamiania strony? Powodem są protokoły firmy odbierającej odpady o braku segregacji.
 • Czy należy umieścić zapis określający stopień zanieczyszczenia po przekroczeniu, którego stwierdzimy, że nie została zachowana segregacja?
 • Firma odbierająca odpady nie daje informacji na temat nieruchomości, które nie segregują odpadów, nie przesyłają zdjęć i protokołów. Z innych źródeł są informacje, że takie sytuacje się zdarzają. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Problem z oponami ciężarowymi, które nie są odbierane przez PSZOKi, zabrane przez gminę w ramach dzikiego wysypiska, punkty odbioru odpadów nie chcą go przyjmować. Co z nimi robić? To samo z częściami samochodowymi np. lusterko, którego nie można potraktować jako odpad komunalny. Co z tym robić?
 • Kiedy wydajemy decyzję na stawkę podwyższoną po kontroli segregacji śmieci?
 • Jakie są sankcje dla gminy za brak kontroli segregacji?


5. Naliczanie opłat - wystawianie decyzji - procedura prowadzenia postępowań

 • Kto powinien złożyć deklarację? Zamieszkały czy zameldowany?
 • Nieruchomość „niezamieszkała”. Jak skutecznie wydać decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.
 • Jakie są sposoby indywidualnego rozliczania się z opłat przez mieszkańców budynków wielolokalowych.
 • Jakie zapisy powinny znaleźć się w uchwale oraz w regulaminie?
 • Co będzie z dotychczasowymi deklaracjami od nieruchomości wielolokalowych, których mieszkańcy będą mogli składać deklaracje oddzielnie.
 • Jak szukać mieszkańców w zabudowie wielolokalowe, gdzie nie wiadomo ile osób mieszka pod danym adresem?
 • Maksymalna stawka opłata za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych.
 • W jakich sytuacjach wydaje się decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami?
 • Czy domy w zabudowie bliźniaczej mogą być traktowane jako jednorodzinne?
 • Korekty deklaracji. Składanie deklaracji ze zmianą danych
 • Co zrobić w przypadku mieszkańca, który uchyla się od złożenia dokumentu po zmianie sposobu naliczenia opłaty (nie stawki) w sytuacji gdy gmina zmienia sposób naliczania opłaty?
 • Wydano decyzję w maju o nałożeniu opłaty podwyższonej za miesiące styczeń-maj. Jaki powinien być termin zapłaty?
 • Jak wydawać decyzje dotyczące stawki podwyższonej? W jaki sposób ją dokumentować?
 • Nieruchomości mieszane - lokale użytkowe w budynkach zamieszkałych. Jak naliczyć i jaką decyzję wydać firmie, której w pierwszej kolejności musimy wystawić decyzję na stawki selektywne? Jakie frakcje mamy im naliczyć( czy wszystkie?), skoro nie każda firma produkuje te same frakcje odpadów?
 • Czy można cofnąć się do października i wyzerować deklarację na podstawie aktu notarialnego w sytuacji gdy: kobieta składa deklarację z dniem dzisiejszym, w akcie notarialnym jest zapis, że sprzedała nieruchomość i nie mieszka w niej od października 2019 roku?
 • Czy w deklaracjach może być użyty numer PESEL biorąc pod uwagę przepisy dotyczące RODO?
 • Jak radzić sobie z błędami formalnymi deklaracji?
 • Co w sytuacji gdy nastąpiła sprzedaż nieruchomości, nikt nie złożył deklaracji zerowej, jest informacja o sprzedaży z wymiaru podatków, nikt nie zamieszkuje nieruchomości. Czy można zamknąć taką pozycję na podstawie daty z aktu notarialnego i zebranych informacji i wezwać nowych właścicieli?
 • Czy na podstawie zawiadomienia z US o zgonie podatnika ze wskazaniem daty śmierci możemy zamknąć pozycję tego podatnika?
 • Czy można wygasić deklarację złożoną przez właściciela nieruchomości, gdy wiemy z informacji Urzędu Skarbowego, że właściciel jest nieuchwytny i nie można ustalić jego miejsca zamieszkania?
 • Co z właścicielami nieruchomości, którzy nie zmienili deklaracji na system selektywny w sytuacji braku uchwały dotyczącej deklaracji na stawki opłaty podwyższonej?
 • Czy gmina może żądać szczegółowego oświadczenia w deklaracji o przyczynie złożenia deklaracji (np. urodzenie dziecka, przyjazd mieszkańca)?
 • Czy w przypadku otrzymania informacji od firmy odbierającej odpady o braku segregacji to należy wydać tylko decyzję o nałożeniu podwyższonej stawki czy należy prowadzić całą procedurę zaczynając od zawiadomień?
 • Czy można zamknąć konto na podstawie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości bez deklaracji zerowej, z notatką służbową?
 • Co zrobić kiedy osoba widniejąca na deklaracji (niebędąca właścicielem) napisała pismo, że nie mieszka już w danym miejscu, ale nie złożyła deklaracji zerowej. Jednocześnie wezwany właściciel nie złożył również nowej deklaracji. Do kogo kierować wezwania, postanowienia?
 • Na zgłoszenie zgonu jest 6 m-cy. Z jaką datą może zmienić deklarację osoba jeśli od zgonu bliskiej osoby minęło więcej niż 6 m-cy?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której mamy nieruchomość, której właściciel nie złożył deklaracji i jednocześnie są dowody, że nie segreguje śmieci?
 • Niektóre deklaracje na odpady nie zostały pozamykane i opłaty nadal są naliczane chociaż nikt nie mieszka. Jak poprowadzić postępowanie w takiej sprawie?
 • Jak zmusić mieszkańca do złożenia deklaracji? Płaci za odpady, ale deklaracji nie chce złożyć.
 • Mieszkaniec zgłosił posiadanie kompostownika, ale przychodzi nadal po pobiera worki na bioodpady.
 • W gminie uchwały zostały podjęte 29 kwietnia z mocą obowiązywania od 1 lipca. Czy w związku z wprowadzeniem systemu obowiązkowej segregacji wszystkie nieruchomości muszą złożyć nową deklarację? Jeśli nie, to co z osobami, które mają zgłoszony zmieszany sposób odbioru odpadów? Czy należy wysłać im wezwanie do zmiany deklaracji, czy wydać decyzję z urzędu, która nałoży na mieszkańca obowiązek segregacji?
 • Jeśli na wezwanie dana osoba złożyła deklarację, że segreguje zaznaczając zmianę na 01.05.2020 to należy przyjąć że od 1 stycznia do 1 maja nie wykonywała obowiązku segregacji i naliczamy opłatę podwyższoną, czy należy założyć, że jak nie ma informacji od firmy odbierającej odpady o nieprawidłowościach to znaczy, że dana osoba segregowała?
 • Jak się nalicza opłatę za śmieci jeśli ktoś złożył deklarację w połowie miesiąca?
 • Jak sprawdzić zgodność tego co jest w deklaracji, liczbę zdeklarowanych osób z faktem rzeczywistym? Jakie regulacje prawne można wykorzystać aby kontrolować rzeczywistą liczbę mieszkańców?
 • Jakie mogą być przyczyny wszczęcia postępowania m.in. brak złożenia deklaracji?
 • Jak postąpić, gdy są rozbieżności w deklaracjach przez współwłaścicieli tej samej nieruchomości?
 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy wiemy że stan faktyczny liczby mieszkańców jest odmienny od zadeklarowanego?
 • Brak zdolności do czynności prawnej a złożenie deklaracji przez niepełnoletniego podatnika
 • Czy organ może wszcząć postępowanie wobec stron niezamieszkujących nieruchomości?
 • Wydawanie decyzji w przypadku braku segregacji śmieci. Jak naliczyć wyższą stawkę w przypadku braku segregacji? Procedura od wszczęcia postępowania
 • Skąd brać informacje o śmierci podatnika lub o narodzinach dziecka? Czy USC może przekazywać takie dane? Na jakiej podstawie prawnej wydać decyzję podwyższającą opłaty za odpady w przypadku śmierci lub narodzin?
 • Kto powinien złożyć deklarację zerową w przypadku zgonu właściciela? Czy na podstawie aktu zgonu można zawiesić konto?
 • Czy na podstawie aktu sprzedaży można zamknąć konto w sytuacji, kiedy sprzedający nie złożył deklaracji zerowej?
 • Co robić w sytuacji wyjazdu właściciela nieruchomości za granicę, który nie złożył deklaracji zerowej?
 • Czy osoba mieszkająca za granicą, która przyjeżdża do kraju np. dwa razy w roku na okres tygodnia, dwóch powinna mieć naliczony ryczałt?
 • Komu zwrócić nadpłatę w przypadku gdy osoba zmarła była sama i nie ma nikogo z rodziny?
 • Jak postąpić w sytuacji nieuregulowanej własności działki? Brak spraw spadkowych(właściciel nie żyje, są wnukowie), działka zapuszczona- wiele odpadów. Na jakiej podstawie realizować usługę odbioru odpadów i w jakiej formie skoro to właściciel nieruchomości powinien składać?
 • Czy ma się bilansować wymiar opłaty śmieciowej z deklaracji? Czy gmina będzie dopłacać, aby się bilansował?


6. Pozostałe

 • Które uchwały i w jakim czasie należy zmienić. Nowelizacja ustawy.
 • Kiedy można zmieniać uchwałę w sprawie stawek?
 • Kontrola podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej (RDR).
 • Jak poprawnie skonstruować umowę na odbieranie odpadów?
 • Zwolnienia z opłat dla mieszkańców objętych Kartą Dużej Rodziny.
 • Jak kontrolować mieszkańców zwolnionych z pełnej odpłatności z tytułu obniżonego dochodu? Co możemy sprawdzać, jakich dokumentów żądać na potwierdzenie dochodu uprawniającego do obniżki?
 • Czy gminy muszą przejąć agroturystki?
 • Czy gmina ma obowiązek zapewnić mieszkańcom pojemniki w aptekach na odbiór przeterminowanych leków, jeżeli można je oddawać w PSZOK-u zlokalizowanym w tym samym mieście co apteka w której pojemnik się znajduje? Jaki przepis to reguluje? Czy gmina albo przedsiębiorca odbierający odpady powinien zawrzeć jakieś porozumienie z apteką na piśmie jeśli zapewni pojemnik na przeterminowane leki?

Prowadzący

Renata Dobrzyńska – wieloletni praktyk w zakresie realizacji zadań związanych gospodarką odpadami, kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ciechanów. W ramach obowiązków służbowych sprawuje między innymi nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Przeprowadza oraz nadzoruje liczne postępowania administracyjne wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Bierze czynny udział w tworzeniu aktów prawa miejscowego dotyczących gospodarki odpadami oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Absolwentka studiów na kierunku inżynierii i kształtowania środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych na Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia