Wideoszkolenie: Księgowość w PCPR

Jakie są zasady obciążania gmin za koszty koordynatora pieczy zastępczej? Jak skutecznie ściągać należności od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w placówce? Kiedy można uznać należności za przedawnione lub nieściągalne? Co zrobić, gdy uczeń pobrał świadczenie na naukę, ale ją przerwał? Kiedy należy robić odpisy aktualizujące? Jak księgować środki z funduszu solidarnościowego?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do głównych księgowych Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, osób zajmujących się ściąganiem należności od rodziców biologicznych, nienależnie pobranymi świadczeniami, klasyfikacją budżetową oraz księgowaniem środków otrzymanych z funduszu solidarnościowego

Dowiedz się, kto ponosi koszty koordynatora pieczy zastępczej!
Podczas szkolenia uczestnik pozna procedurę ściągania i umarzania należności, a także wystawiania tytułów wykonawczych. Dowie się, jak rozwiązać problem obciążania kosztów koordynatora pieczy zastępczej, jak wygląda nowa klasyfikacja budżetowa, jak realizować zadania pozabudżetowe. Omówimy również, w jaki sposób zrobić bilans, o czym należy pamiętać przy sprawozdaniu półrocznym, rocznym, a także przy inwentaryzacji. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma gotowe wzory tytułów wykonawczych oraz zarządzeń i upomnień

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak powinno przebiegać finansowanie kosztów koordynatora pieczy zastępczej przez gminy, jeśli są różne opinie, a interpretacje nie są wiążące?
 • Jak przebiega windykacja należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej?
 • Jak umarzać należności?
 • Co w przypadku, gdy dzieci idą do rodzin zastępczych, rodzice biologiczni nie płacą. Uczniowie pobierają fundusze na naukę, ale ją przerywają? Ciężko odzyskać te fundusze, bo nie mają dochodów. Jakie są możliwości?
 • W jakim momencie należy robić odpisy aktualizujące?
 • Jak należy księgować, przez jakie konta w przypadku zadań pozabudżetowych?
 • Czy zaangażowanie należy zostawić po staremu czy na nowych zasadach?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzory tytułów wykonawczych
 • Wzory zarządzeń
 • Wzory upomnień

Szczegółowy program szkolenia:

Piecza zastępcza i koszty koordynatora - za co PCPR powinien obciążać gminy? Co zrobić, jeśli gmina lub ops nie chcą płacić za koordynatora?

 • Czy jeśli są świadczenia nienależnie pobrane lub gminy są obciążone za pobyt dziecka w placówce lub w pieczy zastępczej, to czy PCPR powinien obciążać gminy też za koordynatorów?
 • Co zrobić, kiedy są też inne koszty, które ponosi PCPR za zatrudnienie koordynatora? Kto powinien się tym zajmować?
 • Jakie są zmiany z 2023 w ustawie o pieczy zastępczej we współfinansowaniu pieczy zastępczej?
 • Kto ponosi koszty koordynatora pieczy zastępczej?
 • Jak powinno przebiegać finansowanie kosztów koordynatora pieczy zastępczej przez gminy, jeśli są różne opinie, a interpretacje nie są wiążące?
 • Co w przypadku, gdy PCPR otrzymał notę obciążającą kosztami koordynatora od innego powiatu?
 • Co zrobić, gdy chcą obciążyć 13 i nikt nie interpretuje, 13 jest wypłacana za cały rok i czy tę 13, jeśli jest wypłacona w 2024 należy wypłacić za całe wynagrodzenie, czy za 11 miesięcy zgodnie przeliczając z ustawą? Co w przypadku, gdy rok temu były inne dzieci w pieczy zastępczej, a teraz są inne?
 • Jak ustalać odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej?
 • Jak powinno wyglądać przekazywanie pieniędzy między powiatami za pomocą porozumień? Jeden PCPR robi to sam notą, czy to jest prawidłowe? Czy da się to jakoś uprościć?
 • Jak rozwiązać problem z płatnością za koordynatorów, jeśli jedni płaca, inni nie, jedna nota dojdzie, druga nie, a później pojawia się problem w sprawozdawczości?
 • Co w przypadku, gdy nie zostanie wystawiona nota lub zostanie ona wystawiona z opóźnieniem?
 • Jak księgować między latami decyzję z pieczy zastępczej?
 • Jak obciążać za wynagrodzenie koordynatora inne gminy lub powiaty?
 • Jak wygląda kwestia odpłatności powiatów i gmin z pobyt dziecka w pieczy zastępczej?
 • Co w sytuacji, gdy dziecko ukraińskie jest umieszczone w pieczy lub placówce?
 • Jak ściągać należności za pobyt dziecka ukraińskiego w pieczy?
 • Jak liczyć koszty koordynatora?
 • Jakie są zasady obciążania gmin za pieczę?
 • Kiedy stosować procenty przy obciążaniu gmin?
 • Co zrobić, gdy niektóre gminy chcą płacić za niektóre rzeczy, a inne, za to, co powinny, nie chcą?
 • Kiedy procent nalicza się na nowo?
 • Za co PCPR powinien obciążać gminy? Za jaką konkretnie pomoc rodzinom?
 • Jak dokumentować noty?
 • Co w przypadku, gdy niektóre ośrodki płacą na podstawie noty, a inne nie?
 • Jak powinna wyglądać wystawiona dokumentacja, na której OPS powinien płacić?
 • Jak wygląda kwestia porozumienia między powiatami za koordynatora?
 • Co zrobić, jeśli OPS nie chce płacić za koordynatora, ponieważ ustawa się zmieniła nagle i gminy usłyszały, że powiaty mają obciążać i nie mieli tego w funduszach, a na szkoleniach słyszeli, że nie muszą?

Należności od rodziców biologicznych – jak skutecznie ściągać opłaty od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej? Jak powinna przebiegać windykacja takich należności, gdy nie płacą? Co, jeśli rodzice biologiczni nie żyją?

 • Co należy zrobić z należnościami w przypadku zgonu jednego z rodziców?
 • Kiedy przedawniają się te należności?
 • Jak przebiega windykacja należności od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej?
 • Jak przebiega postępowanie przy opłacie rodziców biologicznych przy pieczy zastępczej?
 • Co w sytuacji, gdy jest windykacja, ale rodzice dalej nie płacą, a PCPR ma przez to zakłamany bilans?
 • Jak wystawić decyzję przy należnościach na jedno dziecko, gdy jest dwójka rodziców, ale nie żyją oboje?
 • Osoba pobrała świadczenie na kontynuację nauki nienależnie. PCPR wystawił decyzję na tą osobę o zwrot tego świadczenia, ale decyzja jest niedoręczona, bo nie było adresu zameldowania. Nie ma nawet odsetek, bo nie mamy pewności, że osoba tą decyzję widziała. Czy należy to odpisać? Jaką ścieżkę należy obrać?
 • Jakie są zasady ściągania należności?
 • Jakie są zasady obliczania należności od rodziców biologicznych?
 • Jak wygląda egzekucja należności od rodziców biologicznych?
 • Jak ściągać należności od rodziców biologicznych?
 • Jak wygląda tworzenie należności od rodziców biologicznych?
 • Odczytanie zaświadczeń od rodziców biologicznych z rolnictwa, z normalnego stosunku pracy
 • Jak obciążać innych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej?
 • Jak wygląda odpłatność i egzekucja rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej?
 • Gdzie księgować zwroty od rodziców od dzieci?
 • Co zrobić, jeśli rodzice powinni płacić za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, ale rzadko zdarza się, że faktycznie płacą? Jakie są możliwości?

Należności publicznoprawne, wynikające z decyzji administracyjnej, dochodów, z pomocy dla nauki, sporne – jak je rozliczać? W jakich przypadkach przedawniać i umarzać?

 • Jak rozliczać wpłaty częściowe? Ktoś miał zapłacić 1000 zł, a zapłacił 800 zł, co wtedy?
 • Jakie są możliwości przy ściąganiu należności? Dociekać czy umarzać?
 • Kiedy należności odpisuje się jako przedawnione?
 • W jakich przypadkach należy uznać należności za nieściągalne?
 • Jak wygląda procedura windykacji należności?
 • Jak księgować przeterminowane należności?
 • Co jest potrzebne przy należnościach?
 • Jak wygląda egzekucja należności?
 • Jak umarzać należności?
 • Jak prawidłowo naliczać przyszłe przychody z tytułu nieodzyskanych należności? W koszty czy w przychody?
 • Jak wygląda dochodzenie i postępowanie przy należnościach?
 • Jak szybko należy zgłosić należności do komornika?
 • Na jakiej podstawie należy ściągać należności z ewidencji?
 • Jak naliczyć odpłatność rodzica?
 • Jak wygląda egzekucja należności według procedur?
 • Jakie dokumenty są potrzebne przy egzekucji należności?
 • Jak śledzić należności?
 • Jak księgować egzekucję należności?
 • Kiedy i na jaki moment odpisywać należności?
 • Jak aktualizować należności według wieku lub zalegania?
 • Jakie są terminy związane z należnościami, które należy mieć na uwadze?
 • Co należy zrobić w przypadku przedawnienia należności?

Nienależnie pobrane świadczenia – jak skutecznie przeprowadzić procedurę ściągania należności?

 • Co w przypadku, gdy ktoś pobrał świadczenie nienależnie?
 • Wychowanek pobrał świadczenia do nauki, ale nie chodził do szkoły. Okazało się to po fakcie. PCPR musi wystawić decyzję o zwrot tych świadczeń. Gdzie należy uderzyć z egzekucją należności? Co dalej?
 • Co w przypadku, gdy dzieci idą do rodzin zastępczych, rodzice biologiczni nie płacą. Uczniowie pobierają fundusze na naukę, ale ją przerywają? Ciężko odzyskać te fundusze, bo nie mają dochodów. Jakie są możliwości?
 • Co należy rozumieć pod pojęciem “pierwszy raz przyjęte dzieci do pieczy”? Czasem jest tak, że dziecko jest w pieczy, później z niej wychodzi, a następnie wraca - co wtedy? Jak wtedy stosować procenty?
 • Jak ściągnąć należności od rodziców biologicznych za błędnie lub niesłusznie przyznane świadczenia?
 • Jak ujmować w księgach rachunkowych świadczenia społeczne z ustawy o wspieraniu?
 • Co należy wiedzieć o zwrotach nienależnie pobranych świadczeń?
 • Jak ujmować w księgowaniu, gdy gminy współfinansują i oddają ileś %?
 • Jak rozliczać się z gminami/powiatami, na których dzieci znajdują się w innych powiatach?
 • Co zrobić w przypadku niespłacania świadczeń?
 • Procedura ściągania świadczeń nienależnie pobranych
 • Świadczenia społeczne, typowe z ustawy o wspieraniu

Odpisy aktualizujące

 • Co zrobić, gdy na koncie 221 mamy dużo świadczeń, nie są one wpłacone przez rodziców? Jak zrobić odpis? Jak napisać wtedy zarządzenie? Jak wskazać, które świadczenia są? Czy trzeba robić odpisy aktualizacyjne, gdy należności są bardzo duże?
 • W jakim momencie należy robić odpisy aktualizujące?
 • Co należy wiedzieć o odpisach aktualizacyjnych?
 • Przykłady odpisów aktualizujących

Tytuły wykonawcze

 • Jak wystawiać tytuły wykonawcze?
 • Procedura wystawiania tytułów wykonawczych
 • Co należy wiedzieć o tytułach wykonawczych?
 • Kiedy tytuły wykonawcze są całościowe?
 • Kiedy stosować tytuły wykonawcze?
 • Co to jest upomnienie?
 • Jakie upomnienia powinny być wystawiane?
 • Jaka jest aktualna podstawa prawna?
 • Jakie są nadchodzące zmiany (w marcu)?

Fundusz solidarnościowy i zadania pozabudżetowe

 • Jak księgować środki otrzymywane z funduszu solidarnościowego?
 • Jak realizować, gdy PCPR wchodzi w opiekę wytchnieniową?
 • Jak realizować program, gdy asystent osoby niepełnosprawnej jest z funduszu solidarnościowego? Czy PCPR powinien w taki program wchodzić pozabudżetowo?
 • Jak realizować zadania pozabudżetowe?
 • Czy powinna być ewidencja księgowa, jeśli PCPR realizuje zadania pozabudżetowe?
 • Jak należy księgować, przez jakie konta w przypadku zadań pozabudżetowych?
 • Kto ponosi koszty za obsługę?
 • Co robić w przypadku funduszy pozabudżetowych?
 • Czy fundusz solidarnościowy jest dochodem powiatu? Jak go traktować pod względem sprawozdawczości?
 • Co należy wiedzieć przy projektach unijnych, które nie wchodzą do budżetu, a są realizowane? W jaki sposób można je prowadzić?
 • Czy jeśli ROPS narzuca pewne sposoby, to można to jakoś uprościć?

Klasyfikacja budżetowa - jak powinna wyglądać poprawna klasyfikacja budżetowa?

 • Jak wygląda nowa klasyfikacja budżetowa?
 • Co zrobić, gdy jest dużo projektów, gdzie jedne środki trwałe są w księgach starostwa, inne w PCPR?
 • Co zrobić, gdy PCPR dostał fundusze w grudniu i marcu wyszło, że mają podwójne finansowanie, gmina została obciążona i musi to prostować, a jak prostują, to są to dochody zeszłoroczne?
 • Jak powinna wyglądać poprawna klasyfikacja budżetowa?
 • Jak przygotować rozliczenie w dofinansowaniu do sprzętów dla osób niepełnosprawnych? Jak dokonywać takich księgowań?
 • Jak rozliczyć asystenta osoby niepełnosprawnej?
 • Jak poprawnie klasyfikować na paragrafach?
 • Co powinno być w 421, a co w 430?
 • Paragrafy klasyfikacji wydatków
 • Jak klasyfikować płace i odsetki rodzin biologicznych?
 • Co należy zrobić w przypadku, gdy otrzymujemy sprawozdanie, które mimo objaśnień, jest tak napisane, że nie wiemy jak je mamy ująć?
 • Jak kwartalnie rozliczać dochody decyzjami? Czy należy robić odpisy aktualizacyjne?
 • Jak rozliczać z wynagrodzeń umowy zlecenia?
 • Jak rozliczać i księgować dotacje?
 • Jak zrobić korektę w rozliczeniu?
 • Polityka rachunkowości
 • Finanse publiczne
 • Na jakiej zasadzie należy rozliczać odsetki?

Bilans, inwentaryzacja, sprawozdania

 • Jak zrobić bilans?
 • Jak wprowadzić zmianę w klasyfikacji przy sporządzaniu bilansu?
 • Inwentaryzacja
 • Sprawozdawczość roczna
 • O czym należy pamiętać przy zamknięciu roku?
 • Co należy wiedzieć o zamykaniu ksiąg?
 • Sprawozdawczość półroczna
 • Co należy wiedzieć o sprawozdaniu RB28S?
 • Koszty na przełomie roku
 • Jak usunąć coś z ksiąg rachunkowych? Czy trzeba z tym zgłosić się do jednostki nadzorującej?
 • Jak należy rozliczyć projekty z Unii Europejskiej?
 • Jak powinno wyglądać zaangażowanie środków, gdy każdy ma inną wizję? Malejące i ma wynosić 0?
 • Co należy wiedzieć o zmianach w zespole numer 9?
 • Czy zaangażowanie należy zostawić po staremu czy na nowych zasadach?
 • Zaangażowanie wydatków

Inne problematyczne przypadki związane z księgowością PCPR

 • PCPR musi w imieniu rodzin ukraińskich składać dokumenty do ZUSu w związku ze świadczeniami 800+. Jakie jest to zadanie? Własne czy zlecone?
 • Jako PCPR kupujemy żywność: wodę, ciastka na grupy wsparcia. Z jakiego paragrafu powinniśmy korzystać? 442 czy można też z 421?
 • W ubiegłym roku mieliśmy akcję komputerową dla rodzin zastępczych. Jedna rodzina otrzymała komputer, jednak został on zniszczony, ponieważ spadł. Była to rodzina romska, która od razu wyrzuciła ten komputer, co wyszło dopiero przy inwentaryzacji. Będą musieli to spłacać w ratach. Należy dać to w przychody czy w inną kategorię?
 • Kiedy należy przesuwać obowiązek przy zasadzie memoriałowej?
 • Jak daleko można przesunąć koszty przyszłego roku i przychodu?
 • Jakie kroki należy wykonać przy zadłużeniu?
 • Jakie są zmiany w dzienniku ustaw o wspieraniu?
 • Jak wygląda aktualizacja?
 • Jak wygląda kwestia, gdy kobieta po 60 r.ż. chce jeszcze popracować?
 • Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy
 • Jak przyznawać obywatelom Ukrainy fundusze lub orzeczenia o niepełnosprawności?
 • Jak rozwiązać problem z ministerstwami, które wystawiają umowy do realizacji, które odbiegają od tego, co można realizować?
 • Czy przy zakładowym funduszu świadczeń socjalnych należy brać pod uwagę wszystkie osoby?
 • Co należy wiedzieć przy zmianach w kadrach?
 • Z jakich świadczeń mogą korzystać obywatele Ukrainy w ramach pomocy?
 • Jak wygląda kwestia funduszu pomocy dla Ukrainy - odsetki, świadczenia nienależnie pobrane?
 • Co warto wiedzieć o opiece wytchnieniowej?
 • Jakie są świadczenia dla rodzin zastępczych?
 • Płace z zasiłkami
 • Potrącenia komornicze
 • Wyjaśnienia z dochodów
 • Dochody PCPR

Prowadzący

Anna Krzesłowska - Główna księgowaw Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicachod 2009 roku, wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunku zarządzanie oraz nauczyciel w Centrum Kształcenia LIDER w Poddębicach. Wcześniej, zdobywała doświadczenia jako Główna księgowa w Szkole Muzycznej I Stopnia w Uniejowie, a także przez 10 lat jako Inspektor w wydziale finansowym w Starostwie Powiatowym w Poddębicach. Ukończyła 7 kursów ZUS. Posiada certyfikat Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, certyfikat Księgowego Ministerstwa Finansów do Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz certyfikat egzaminatora zawodowego w zawodzie technik administracji. Ukończyła Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ze specjalizacją w zakresie psychologii w zarządzaniu, a także Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Ekonomika i organizacja agrobiznesu ze specjalizacją w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
23 maja 2024

Podobne szkolenia