Wideoszkolenie: KPA w usuwaniu drzew

K.p.a. w usuwaniu drzew – kiedy odmówić zgody lub zawiesić postępowanie? Na kogo nakładać kary administracyjne? Prace budowlane a usuwanie drzew. Co zrobić w przypadku sporów sąsiedzkich? Procedura zawiadamiania o wszczęciu postępowania. Jak przygotować uchwałę ustanawiającą formę ochrony przyrody?

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland zostało stworzone z myślą o osobach, które chcą poznać tajniki przeprowadzenia procedury usunięcia drzewa zgodnie z wymogami zawartymi w KPA.

Wszystkie informacje dotyczące k.p.a. w usuwaniu drzew w jednym miejscu!
Zapraszamy na wideoszkolenie PCC Poland, podczas którego odkryjesz wszystkie sekrety k.p.a., które ułatwią prowadzenie spraw związanych z usuwaniem drzew. Nasz Ekspert podpowie, jak wydawać różnego rodzaju decyzje oraz jak je zmieniać. Poruszymy również kwestie odwołań od decyzji oraz nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Prelegent poruszy również temat podstawowych regulacji prawnych w zakresie ochrony przyrody.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak postąpić w sytuacji, jeśli organizacja ekologiczna chce być w postępowaniu na prawach „strony”?
 • Czy można zmienić decyzję zezwalającą na usunięcie drzew? Jeśli tak, to w jakich przypadkach?
 • W jaki sposób poprowadzić postępowanie wyjaśniające w przypadku złożenia odwołania od decyzji?
 • W jaki sposób poprawnie naliczyć administracyjną karę pieniężną w przypadku nielegalnego usunięcia drzew wraz z kłodami i systemem korzeniowym?
 • Na kogo nałożyć administracyjną karę pieniężną (na pracodawcę czy pracownika), kiedy firma wykonywała usługi na zlecenie właściciela nieruchomości?
 • Które obwody drzew brać pod uwagę w przypadku, gdy postępowanie toczy się trzy lata, a w międzyczasie drzewa się rozrosły?
 • Formy ochrony przyrody a prawo własności. Jakie przepisy prawne regulują kwestie pomników przyrody na działkach osób prywatnych?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wezwanie do złożenia wyjaśnień
 • Zapytanie do strony
 • Wszczęcie postępowania
 • Postanowienie o zawieszeniu postępowania
 • Postanowienie o wznowieniu postępowania
 • Decyzja o umorzenie postępowania
 • Zakończenie postępowania
 • Decyzja o odmowie wszczęcia postępowania
 • Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych (wniosek)
 • Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych na drodze postanowienia (zgłoszenie)
 • Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania
 • Obwieszczenia o wszczęciu postępowania, terminie oględzin, zakończeniu postępowania, wydanej decyzji
 • Wezwanie na przesłuchanie świadka
 • Protokół z przesłuchania świadka
 • Decyzja odstępująca od nałożenia kary
 • Decyzja nakładająca karę za zniszczenie
 • Decyzja nakładająca karę za uszkodzenie
 • Decyzja nakładająca karę za usunięcie bez wymaganego zezwolenia
 • Decyzja nakładająca karę za usuniecie pomimo sprzeciwu
 • Decyzja nakładająca karę przed upływem milczącej zgody
 • Przekazanie sprawy do organów ścigania


Szczegółowy program szkolenia:

1.K.p.a. w usuwaniu drzew- powiadamianie o wszczęciu postępowania. Jak i kiedy wydać decyzję odmowną? Kiedy można zmienić decyzję? Odwołania od decyzji

 • Notatki służbowe - w jaki sposób je tworzyć i w jakim celu?
 • Omówienie zasad tworzenia zawiadomień na poszczególnych etapach postępowania.
 • Jak poprawie zawiadomić o wszczęciu postępowania administracyjnego?
 • W jaki sposób zawiadamiać strony postępowania, gdy ich liczba w postępowaniu przekracza 20 osób?
 • Czy istnieją przypadki kiedy Gmina może odmówić wszczęcia postępowania?
 • Kiedy należy zawiesić postępowanie?
 • W jaki sposób zapewnić stronom czynny udział w postępowaniu?
 • Jak postąpić w sytuacji, jeśli organizacja ekologiczna chce być w postępowaniu na prawach „strony”?
 • Jak weryfikować prawidłowość pełnomocnictwa? Czy zawsze wiąże się ono z opłatą skarbową?
 • Czy można przyjmować kopie aktu notarialnego jako potwierdzenia posiadania tytułu prawnego do władania nieruchomością?
 • Co zrobić w przypadku, gdy wniosek został złożony przez osoby nieupoważnione?
 • Co zrobić w przypadku, gdy wniosek dotyczy usunięcia drzew na które nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia?
 • W jakiej formie należy wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia brakującego podpisu?
 • Czy można zawiadomić telefonicznie wnioskodawcę o oględzinach?
 • Czy można przeprowadzić przesłuchanie świadka, który zamieszkuje inną gminę?
 • Co należy zrobić, gdy postępowanie nie może zostać zakończone w ustawowym terminie?
 • Co to jest postępowanie wyjaśniające i kiedy się je prowadzi?
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew zostało podpisane wyłącznie przez jednego współwłaściciela - czy należy wzywać go do uzupełnienia o podpis drugiej osoby? Jeśli tak, to czy należy zrobić to również postanowieniem?
 • Jak przygotować zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie określonym w k.p.a.?
 • Omówienie elementów składowych decyzji: podstawa prawna, sentencja, uzasadnienie faktyczne, uzasadnienie prawne, pouczenie
 • Czy każdorazowo przed wydaniem decyzji należy wysyłać zawiadomienie?
 • Czy gmina może wydać odmowę wydania decyzji?
 • Czy można wydać decyzję warunkową na usunięcie drzewa z uwagi na prace budowlane bądź rozbiórkowe?
 • Czy można zmienić decyzję zezwalającą na usunięcie drzew? Jeśli tak, to w jakich przypadkach?
 • Czy organ ma obowiązek zmiany decyzji na wniosek wnioskodawcy, czy może odmówić ?
 • Jakie muszą zostać spełnione warunki oraz jaka jest procedura wydawania decyzji wygaszającej?
 • Odwołanie od decyzji- co powinno zawierać i kto może je wnieść?
 • Jak należy postąpić w przypadku uchylenia decyzji i przekazania do ponownego rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze?
 • Czy Gmina może odwołać się od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego?
 • W jaki sposób poprowadzić postępowanie wyjaśniające w przypadku złożenia odwołania od decyzji?
 • Jakie możliwości daje zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania?
 • W jakich przypadkach można wezwać stronę do złożenia wyjaśnień?
 • Co powinno zawierać obwieszczenie?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy decyzja została wydana na osobę zmarłą?

2. Administracyjne kary pieniężne – kiedy można odstąpić od kary? Ustalanie wysokości i nakładanie kar

 • Jak poprawie ustalić procentową liczbę usuniętej korony?
 • Czy można odstąpić od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej?
 • W jakich przypadkach można umorzyć karę?
 • Jak poprawie wyliczyć wysokość administracyjnej kary pieniężnej? Kiedy stanowi ona wysokość opłaty, a kiedy jej dwukrotność?
 • W jaki sposób poprawnie naliczyć administracyjną karę pieniężną w przypadku nielegalnego usunięcia drzew wraz z kłodami i systemem korzeniowym?
 • W jakich przypadkach przeprowadza się rozprawę administracyjną?
 • Czy osoba zgłaszająca nielegalną wycinkę jest stroną postępowania?
 • Które obwody drzew brać pod uwagę w przypadku, gdy postępowanie toczy się trzy lata, a w międzyczasie drzewa się rozrosły?
 • Kiedy i w jakiej formie wzywa się świadków na przesłuchanie?
 • W jaki sposób przeprowadzić przesłuchanie świadka? Czy należy z tej czynności sporządzić protokół, czy wystarczy notatka służbową?
 • Co zrobić w przypadku, gdy zeznania strony i świadka wzajemnie się wykluczają?
 • W jaki sposób stwierdzić, czy podmiot działał za zgodą właściciela nieruchomości?
 • W jakich przypadkach uznać, że podmiot działał bez zgody właściciela nieruchomości? Jakie są formy zgody?
 • Co zrobić w przypadku, gdy nielegalnie drzewo usunął pracownik pewnej firmy. Na kogo zostaje nałożona kara: na pracownika czy na pracodawcę?
 • Na kogo nałożyć administracyjną karę pieniężną (na pracodawcę czy pracownika), kiedy firma wykonywała usługi na zlecenie właściciela nieruchomości?

3. Podstawowe regulacje prawne w zakresie ochrony przyrody

 • Uchwały Rady Gminy – informacje o procesie uchwalania oraz wymogach formalnych w aspekcie ochrony przyrody.
 • Jak poprawnie przygotować uchwałę ustanawiającą formę ochrony przyrody?
 • Co powinna zawierać uchwała znosząca formę ochrony przyrody?
 • Jaka jest procedura uchwalania zabiegów pielęgnacyjnych form ochrony przyrody?
 • Formy ochrony przyrody a prawo własności. Jakie przepisy prawne regulują kwestie pomników przyrody na działkach osób prywatnych?


Prowadzący

Adrian Brzozowski– praktyk, inspektor w UM Ciechanów, inżynier środowiska, magister zarządzania. Pracując w Urzędzie Miasta Ciechanów wydał kilka tysięcy decyzji dotyczących usunięcia drzew i/lub krzewów. Do jego obowiązków należy między innymi: prowadzenie postępowań wymierzających administracyjne kary pieniężne, wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i/lub krzewów, bieżące utrzymanie zieleni miejskiej, zamówienia publiczne w zakresie utrzymania i inwestycji zieleni miejskiej jak również sprawy związane z edukacją ekologiczną oraz formami ochrony przyrody na terenie gminy.

Ukończył studia podyplomowe pn. „Monitoring Środowiskowy i Mediacje Konfliktów Ekologicznych" UKSW w Warszawie. Jest jednym z kilku trenerów ogólnopolskiego projektu szkoleniowego pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” realizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Ma szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań dla rolników, prywatnych przedsiębiorstw, Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zarządców dróg (w tym GDDKiA), PKP, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych czy innych podmiotów. Ściśle współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
13 października 2022

Podobne szkolenia