Wideoszkolenie: Kontrola OSK

Kontrola przedsiębiorców w zakresie prowadzenia Ośrodka Szkolenia Kierowców. Jak postępować w przypadku wystąpienia rażących naruszeń? W jaki sposób kontrolować szkoły jazdy posiadające część infrastruktury poza powiatem? Czy OSK z zawieszoną działalnością podlegają kontroli? Jak wygląda kontrola z urzędu wojewódzkiego?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników Wydziałów Komunikacji w starostwach, osób zajmujących się na terenie powiatu kontrolą przedsiębiorców w zakresie prowadzenia szkół jazdy.

Kontrola OSK, które mają część infrastruktury na terenie innego powiatu - jak postępować?
Podczas naszego szkolenia wieloletni praktyk w nadzorze nad działalnością Ośrodków Szkolenia Kierowców omówi istotne kwestie dotyczące kontrolowania nowo powstałych szkół jazdy, postępowania w sytuacji OSK z zawieszoną działalnością, współpracy osób kontrolujących z policją czy poprawnego ewidencjonowania zajęć przez przedsiębiorcę. Zwróci uwagę na zagadnienia związane z kwestiami technicznymi kontroli, wymogami odnośnie placu manewrowego, a także dokumentowania przebiegu kontroli.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak definiować rażące naruszenia?
 • Czy Ośrodek Szkolenia Kierowców z zawieszoną działalnością podlega kontroli?
 • Jak powinno wyglądać prawidłowe postępowanie w przypadku konieczności zamknięcia OSK?
 • W jaki sposób kontrolować OSK, którego infrastruktura znajduje się częściowo na terenie innego powiatu?
 • Jak powinna wyglądać kontrola OSK z udziałem policji?
 • Kiedy kontrolować nowy Ośrodek Szkolenia Kierowców?
 • Jak wyglądają kontrole z wyższych urzędów? Na co zwracają uwagę podczas kontroli?

Szczegółowy program szkolenia:

1. Postępowanie w przypadku wystąpienia rażących naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Ośrodka Szkolenia Kierowców – jak definiować rażące naruszenia?

 • Co oznacza wielokrotne, rażące naruszenie warunków prowadzenia działalności OSK jak to prawidłowo interpretować i nie naruszyć praw przedsiębiorcy?
 • Co stanowi rażące naruszenie ze strony OSK?
 • Jakie to są rażące naruszenia - przykłady
 • W jaki sposób dowieść, że rażące naruszenie miało miejsce?
 • Jakie rażące naruszenia mogą skutkować wydaniem decyzji o zamknięciu OSK przez organ kontrolujący?
 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy nagminnie pojawiają się drobne błędy podczas kontroli w danym ośrodku szkolenia kierowców? Czy jest to powód do wyciągnięcia większych konsekwencji?
 • Jak powinna być rozpatrywana skarga dotycząca Ośrodka Szkolenia Kierowców?
 • W jakim momencie należy powiadomić organy ścigania w sytuacji pojawienia się skargi na dany Ośrodek Szkolenia Kierowców?
 • Czy w przypadku pojawienia się skargi osoba kontrolująca ma prawo przesłuchać świadków?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy podczas kontroli Ośrodka Szkolenia Kierowców jest wszystko w porządku, a później dochodzi informacja, że było to ustawione?
 • Ile musi być drobnych naruszeń, żeby móc zamknąć ośrodek?
 • Kiedy powinna być wydawana decyzja o zamknięciu danego Ośrodka Szkolenia Kierowców?
 • Jak powinno wyglądać prawidłowe postępowanie w przypadku konieczności zamknięcia OSK?
 • Jak należy przeprowadzić zamknięcie ośrodka w sytuacji naruszeń?

2. Infrastruktura OSK – kontrola Ośrodków Szkolenia Kierowców, których infrastruktura nie znajduje się w całości na terenie jednego powiatu – jak ma wyglądać współpraca między powiatami w tym zakresie?

 • Jak wygląda współpraca między powiatami, jeśli ośrodek przedsiębiorcy znajduje się na terenie jednego powiatu, a plac manewrowy na terenie innego?
 • Jak kontrolować OSK, które mają część infrastruktury na terenie innego powiatu?
 • Czy plansze dotyczące pierwszej pomocy muszą być wywieszone w sali wykładowej?
 • Jakie warunki techniczne musi konkretnie spełniać budynek, w którym mają odbywać się zajęcia teoretyczne?
 • Jak powinna być wyposażona sala do zajęć teoretycznych?
 • Czy należy sprawdzać tablicę na sali wykładowej tak jak jest to ujęte w protokole, pomimo że teraz większość Ośrodków Szkolenia Kierowców nie posiada tablic?
 • Jakiego typu programy powinien posiadać instruktor na sali wykładowej?
 • Czy OSK może posiadać w jednym pomieszczeniu salę wykładową i pomieszczenie biurowe, przy czym powierzchnia pomieszczenia wynosi niewiele ponad 25 m2? OSK tłumaczy, że biuro działa do godziny 16.00, a szkolenie teoretyczne odbywa się od 17, więc powierzchnia zajmowana przez szafy na akta i biurko do obsługi klientów nie powinna być odliczana od powierzchni sali wykładowej.
 • Kontrola rzeczy technicznych - jak dokładnie kontrolować, czy zwracać uwagę na to, ile lat ma sprzęt?
 • Skąd należy czerpać wiedzę praktyczną dotyczącą tego, jak powinny wyglądać kwestie techniczne w OSK, jeśli urzędnik posiada przygotowanie jedynie od strony prawnej?

3. Dokumentowanie przebiegu kontroli – wydawanie zaleceń pokontrolnych, sporządzanie protokołu oględzin – czy przebieg kontroli należy dokumentować w formie zdjęć?

 • Czy jeśli nie ma uwag po zakończonej kontroli, to czy należy wydać zalecenia pokontrolne, ponieważ taki przepis istnieje?
 • Czy przy każdej kontroli należy sporządzać protokół oględzin, czy tylko protokół główny?
 • Czy należy do protokołu głównego sporządzać protokoły pośrednie (z oględzin sali, placu manewrowego)?
 • Czy przy każdej kontroli należy zamieszczać protokół oględzin łącznie ze zdjęciami, w sytuacji gdy wszystko jest w porządku?
 • Jakie kwestie warto ująć w protokole?
 • Jak powinien wyglądać protokół dotyczący praktycznej części szkolenia w ośrodku?
 • Jak zapisać nieścisłości w protokole, aby w małych ośrodkach nie być posądzonym o stronniczość?
 • Czy jest konieczność dokumentowania przez starostwo (w formie zdjęć) uczestnictwa w zajęciach przez osobę kontrolującą?
 • Czy należy udokumentować odbycie kontroli w formie zdjęć?
 • Czy przy kontroli sporządzana jest dokumentacja fotograficzna pomieszczeń i pojazdów?
 • Jaką formę powinny mieć zalecenia pokontrolne?
 • Czy zawsze należy wystawiać zalecenia pokontrolne lub wystąpienie pokontrolne?
 • Jak ma wyglądać wystąpienie pokontrolne i co warto w nim zawrzeć?
 • Czy należy brać wszystkie kserokopie dokumentów w przypadku zmieniania przez OSK sali lub placu manewrowego czy mogą pozostać w aktach?
 • Czy biorąc dokumentację do protokołu wystarczy kserokopia, czy musi być to umowa przedkładana (za zgodność z oryginałem)?
 • Jak ma wyglądać zaświadczenie (w jakiej ma być formie) w przypadku wykreślania OSK z rejestru na wniosek?
 • Jak kontrolować dokumenty znajdujące się w elektronicznym obiegu? Jak je zweryfikować, jeśli nie posiadają daty oraz pieczątki?

4. Ewidencjonowanie zajęć przez przedsiębiorcę – zgłaszanie kursantów do programu kandydata, jak powinny wyglądać prawidłowe harmonogramy zajęć?

 • Jak kierownik powinien tworzyć harmonogramy zajęć, czy może je posiadać w formie elektronicznej?
 • Co w sytuacji, gdy kursant odwołuje zajęcia, czy kierownik powinien tworzyć nowy harmonogram?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy daty w karcie przeprowadzanych zajęć w systemie nie zgadzają się z wersją papierową?
 • Czy przedsiębiorca powinien również prowadzić papierową wersję ewidencji szkolenia, jeśli jest wersja elektroniczna?
 • Jak prawidłowo ma być zapisane ewidencjonowanie zajęć w trakcie szkolenia uzupełniającego?
 • Kiedy osoba może zgłosić kandydata do programu kandydata (czy może zrobić to np. tydzień wcześniej czy w pierwszy dzień roboczy)?
 • Jak rozwiązać sprawę w sytuacji, gdy daty w karcie przeprowadzanych zajęć nie zgadzają się z datami w programie kandydata?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy w karcie pierwsze zajęcia są wpisane z różnymi datami?
 • Czy przedsiębiorca przeprowadzający szkolenie na kategorię C i C+E powinien ewidencjonować podwójnie czy jako jedną pozycję?
 • Kiedy należy zgłaszać osobę do zajęć z pierwszej pomocy (przed rozpoczęciem szkolenia czy po 20 h), jeśli osoba podeszła już do egzaminu teoretycznego w Wordzie?
 • Czy przedsiębiorcy muszą mieć osobną ewidencję wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, ponieważ jedni przedsiębiorcy wpisują w rubrykę, natomiast inni prowadzą osobną książkę wydanych zaświadczeń?
 • Jakie wnioski należy złożyć, jeśli chodzi o wpis do ewidencji OSK o rozszerzanie uprawnień np. z kategorii B na C, dopisanie kategorii A?

5. Kontrola OSK z udziałem policji – porozumienie z policją

 • Jak ma przebiegać kontrola Ośrodków Szkolenia Kierowców ze współpracą z policją? Czy osoba kontrolująca oraz policjant mają znajdować się w jednym aucie?
 • Jak powinna wyglądać kontrola OSK z udziałem policji?
 • Czy osoba kontrolująca powinna posiadać pisemne porozumienie z policją w sprawie kontroli?
 • Jak ma wyglądać porozumienie z policją w sprawie kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców?
 • Co zrobić w sytuacji gdy policja nie reaguje na pismo dotyczące obecności podczas kontroli pojazdu do nauki jazdy?
 • Jak organy ścigania powinny rozpatrywać skargi dotyczące Ośrodków Szkolenia Kierowców?

6. Plan kontroli – zawiadamianie OSK o kontroli, jak radzić sobie z przedsiębiorcami uciekającymi od kontroli?

 • Czy zgodnie z ustawą o przedsiębiorcach należy zawiadamiać ośrodek o planowanej kontroli?
 • W jaki sposób kontrolować ośrodki, jeśli ich godziny pracy różnią się od godzin pracy starostwa?
 • Jak kontrolować przedsiębiorców poza godzinami pracy, ponieważ niektóre ośrodki pracują wieczorami oraz w weekendy?
 • Jak kontrolować odbywające się zajęcia w OSK, jeśli często są to godziny wieczorne, a osoby kontrolujące z urzędu pracują np. do godziny 16?
 • Do kiedy starostwo ma obowiązek sporządzić plan kontroli na następny rok?
 • Kiedy przeprowadzać kontrolę szkolenia teoretycznego i praktycznego? Przeważnie w dniu kontroli zasadniczej zajęć nie ma, czy na przeprowadzenie dodatkowych kontroli zajęć teoretycznych i praktycznych należy mieć nowe upoważnienie?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba kontrolująca posiada upoważnienie, a w momencie jego czasu ważności nie uzbierała się liczba osób na zajęcia, czy należy w takiej sytuacji występować o kolejne upoważnienie?
 • Jak kontrolować przedsiębiorcę, który w ciągu roku szkoli bardzo mało osób i jest trudno dostępny?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy przedsiębiorcy uciekają od kontroli i nie organizują zajęć w okresie, gdy ma odbyć się kontrola?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy doręczenie dokumentów o planowanej kontroli do przedsiębiorcy jest niemożliwe?

7. Instruktor – czy trzyletnia praktyka instruktorska powinna być odbywana w sposób ciągły?

 • Czy jest zasadne wskazanie w protokole zalecenia dla instruktora przerwy pomiędzy zajęciami, które są bezpośrednio po sobie i potrzebują zmiany pojazdu?
 • Czy kierownik szkoły jazdy w trakcie kontroli może odmówić przedstawienia umów zawartych z instruktorami?
 • Czy nadal instruktor nie musi przedstawiać badania lekarskiego i psychologicznego w celu przedłużenia legitymacji?
 • W jaki sposób ma być udokumentowana trzyletnia praktyka instruktora (czy kartami przeprowadzanych zajęć czy może zaświadczenie od pracodawcy wystarczy)?
 • Czy do trzyletniej praktyki instruktorskiej można zaliczyć np. okres pięciu lat z przerwami czy musi być to czas nieprzerwany?
 • Czy trzyletnia praktyka instruktora, żeby zostać zaakceptowana, powinna być odbywana w sposób ciągły?
 • Jeśli instruktor jest wpisany do ewidencji wykładowców, a występuje z wnioskiem o wpisanie do ewidencji instruktorów, to ma znajdować się w obu ewidencjach, czy tylko w ewidencji wykładowców?
 • Jeżeli osoba odbyła warsztaty doskonalenia zawodowego, ale nie otrzymała zaświadczenia, to czy należy traktować ją tak samo jak osobę, która tego szkolenia nie odbyła?
 • Kiedy należy wszcząć postępowanie dotyczące wykreślenia osoby z ewidencji w sytuacji, gdy osobie kontrolowanej wygasła ważność orzeczenia lekarskiego i psychologicznego?
 • Jak postąpić, gdy legitymacja instruktora jest nieważna?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy instruktor nie ma ważnego orzeczenia lekarskiego?
 • Czy jest obowiązek pobierania opłaty ewidencyjnej przy wpisie OSK i instruktora do rejestru?

8. Plac manewrowy. Czy kilka OSK może korzystać z jednego placu? Co zrobić w sytuacji, gdy wymogi odnośnie placu nie są spełniane?

 • Jak prawidłowo analizować place manewrowe?
 • Czy co roku należy/przy każdej kontroli mierzyć plac manewrowy, salę wykładową, jeśli nie zmienił się stan faktyczny?
 • Czy z placu manewrowego może korzystać kilka ośrodków?
 • Czy kilka OSK może prowadzić szkolenie na jednym placu manewrowym?
 • Na co zwracać szczególną uwagę przy kontroli placu manewrowego? Jak kontrolować plac w zależności od kategorii, na którą są na nim szkolenia?
 • Czy dopuszczalne jest zajmowanie placu za opłatą (czy spełnia wymogi ustawy) czy musi być podpisana konkretna umowa na plac manewrowy?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy plac manewrowy nie spełnia wymiarów w ośrodkach z kat. C?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy wymogi odnośnie placu nie są spełniane przez OSK np. plac nie jest ogrodzony, nawierzchnia jest zużyta?
 • W jaki sposób powinien być prawidłowo oznakowany plac manewrowy, na co zwracać szczególną uwagę?
 • Jak interpretować wymóg dotyczący placu manewrowego: musi być wyłączony z ruchu pojazdów innych niż szkoleniowe - wymagać ogrodzenia czy odgrodzenie taśmami na czas szkolenia jest wystarczające?

9. Otwieranie nowych Ośrodków Szkolenia Kierowców przez przedsiębiorców – kiedy powinna odbyć się pierwsza kontrola?

 • Kiedy można po raz pierwszy wejść na kontrolę do ośrodka, który jest nowo otwarty?
 • Jak powinna wyglądać kwestia dziedziczenia i przejęcia ośrodka szkolenia kierowców w przypadku śmierci jego właściciela? W jaki sposób powinno nastąpić przejęcie osób szkolonych, jeśli np. syn zmarłego właściciela otwiera nowy ośrodek pod tą samą nazwą, z tymi samymi instruktorami?
 • Czy wystarczy, żeby przedsiębiorca posiadał zarejestrowane pojazdy na terenie danego powiatu, aby mógł otworzyć w nim ośrodek, jeśli infrastruktura znajduje się poza terenem tego powiatu?
 • Czy podczas zakładania OSK na spółkę cywilną, przedsiębiorcy odpowiadają indywidualnie na wymogi np. osobno wnoszą opłatę za wpis do ewidencji czy dzielą obciążenia?
 • Kiedy kontrolować nowy Ośrodek Szkolenia Kierowców, czy od razu po powstaniu czy zgodnie z planem kontroli?
 • Jakich dokumentów należy wymagać od Ośrodka Szkolenia Kierowców, który dopiero się otwiera, a instruktor nie ma 3 letniej praktyki w szkoleniu kierowców?

10. OSK z zawieszoną działalnością – czy podlegają kontroli?

 • Czy ośrodek, który ma zawieszoną działalność podlega normalnej kontroli?
 • Czy należy kontrolować OSK z zawieszoną działalnością?
 • Jak kontrolować ośrodek szkolenia kierowców, jeśli ma zawieszoną działalność?
 • Jak postępować z przedsiębiorcą, który nie został wykreślony z rejestru, ale ośrodek jest zawieszony?
 • Co należy zrobić z zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia i rejestrem zaświadczeń oraz arkuszami z egzaminu wewnętrznego, harmonogramami zajęć teoretycznych po zaprzestaniu wykonywania działalności w zakresie OSK

11. Pojazdy – czy należy kontrolować wszystkie pojazdy w OSK?

 • Co zrobić w sytuacji, gdy pojazd nie posiada badań technicznych?
 • Czy w przypadku nieważnych dowodów rejestracyjnych pojazdów należy od razu zamknąć ośrodek?
 • Czy w pojazdach, które nie są wykorzystywane w danym momencie powinny być zrobione badania dodatkowe np. w motocyklach w okresie zimowym?
 • Czy podczas kontroli kwestii technicznych w OSK należy sprawdzać pojazdy (np. motocykle, motorowery) czy wystarczy ksero dowodu rejestracyjnego?
 • Jak skontrolować wszystkie pojazdy, jeśli OSK ma np. kilkanaście pojazdów i w dniu kontroli nie wszystkie znajdują się pod ośrodkiem?

12. Szkolenia kierowców organizowane przez szkoły – jakie szkoły mogą organizować kursy na prawo jazdy?

 • W jaki sposób szkoła może organizować szkolenia kierowców?
 • Czy szkoła musi wszystkim dysponować jako ośrodek czy zlecać?
 • Czy szkoła branżowa może zlecić szkolenie praktyczne ośrodkowi szkolenia kierowców, jeśli nie spełniają wieku ( np. mechanik zaczyna naukę w ramach zawodu)?
 • Czy organizowanie kursów prawo jazdy przez szkoły rolnicze i ogólnokształcące nie jest złą interpretacją przepisów? Czy kursy mogą organizować jedynie szkoły o profilach mechanicznych?

13. Aktualne przepisy, zmiany w prawie, weryfikacja zaleceń pokontrolnych

 • W jaki sposób interpretować aktualne przepisy?
 • Czy po kontroli kompleksowej zakończonej pozytywnie można przeprowadzić kontrolę doraźną, jeśli wystąpiły jakieś nieprawidłowości?
 • Co ze zmianami w prawie? Czy kontrole OSK będą przeprowadzane przez TDT?
 • Czy organ kontrolujący może zrobić kserokopię, odpisy dokumentów?
 • Jak później powinny być weryfikowane zalecenia pokontrolne?
 • Czy ośrodek może przyjąć na szkolenie do kat. C osobę, która nie ukończyła 21 lat, ponieważ ustawa o kierujących przewiduje możliwość rozpoczęcia szkolenia 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat, ale kwalifikacja wstępna jest możliwa od 18 lat?
 • Czy limit 4 godzin szkolenia dziennie powinien być liczony dla każdej kategorii osobno, w momencie gdy kursant rozpoczyna szkolenie równoległe w kat. C i CE?
 • Czy egzamin wewnętrzny może odbyć się w 30 godzinie kursu czy musi być to po całkowitym zakończeniu, czyli 30 dni + 1?
 • Czy podczas kontroli kompleksowej wystarczy wziąć od przedsiębiorcy oświadczenie z art. 233 KK o niekaralności czy informację z KRS?

14. Kontrole z wyższych urzędów – co kontrolują, jak wyglądają takie kontrole?

 • Jak wygląda kontrola z NIK, co warto wiedzieć przed i jak się na nią przygotować?
 • Czy NIK może zarzucić niezamieszczanie protokołu oględzin w sytuacji, gdy wszystko było w porządku podczas kontroli?
 • Co dokładnie jest sprawdzane podczas kontroli z urzędów wyższych?
 • Jak wyglądają kontrole z urzędu marszałkowskiego, co dokładnie kontrolują?
 • Co podlega weryfikacji podczas kontroli z urzędu marszałkowskiego?
 • Jakie najczęstsze problemy pojawiają się podczas kontroli z urzędu skarbowego?
 • Jak wygląda kontrola z urzędu wojewódzkiego osób kontrolujących OSK? Jak wygląda kontrola z urzędu wojewódzkiego osoby kontrolującej przedsiębiorców w zakresie szkół jazdy?
 • Jak wygląda kontrola z urzędu wojewódzkiego, co podlega dokładnie sprawdzeniu podczas takiej kontroli?

15. Najważniejsze kwestie podczas kontroli – na co zwracać szczególną uwagę? Co jest najważniejsze podczas przeprowadzania kontroli OSK?

 • Na co zwracać szczególną uwagę w trakcie kontroli?
 • Co dokładnie podlega kontroli?
 • Czy czas pracy należy kontrolować?
 • Co można zrobić w sytuacji, gdy kursanci w danym OSK mają bardzo niską zdawalność w trakcie egzaminu w WORD, a kierownik ośrodka zapiera się, że to wina kursantów?
 • Co jest najważniejsze podczas kontroli przedsiębiorcy?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę podczas kontroli części praktycznej?
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas kontroli szkolenia teoretycznego i praktycznego i jak ją prawidłowo przeprowadzać?
 • W jaki sposób ustalić, czy szkolenie jest równoczesne?
 • Jaki zakres obejmuje kontrola kompleksowa odbywająca się raz w roku?
 • Co ułatwia przeprowadzenie kontroli w Ośrodku Szkolenia Kierowców?
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas kontroli przebiegu szkolenia na kat. A?
 • Czy kontrolujący uczestniczą w zajęciach teoretycznych i praktycznych przy każdej kontroli co roku?

Prowadzący

Krzysztof Bonisławski- inspektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Ostródzie, przez 20 lat zajmował się szkoleniem kandydatów na kierowców (przeszkolił około 30 tys. kierowców kat. C i D). Od 16 lat zajmuje się m. in. nadzorem nad działalnością Ośrodków Szkolenia Kierowców w powiecie ostródzkim. W latach 2008-2012 sprawował kontrolę nad 50 OSK, aktualnie odpowiada za kontrolę 14 szkół jazdy. Ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Samochodową w Pile oraz Akademię Rolniczo-Techniczną w Olsztynie na wydziale pedagogicznym.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
05 lipca 2023

Podobne szkolenia