Wideoszkolenie: Kontrola nieruchomości pod kątem nieczystości

Jak kontrolować mieszkańców z zakresu podpisywanych przez nich umów z firmami odbierającymi nieczystości z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych? Jak powinna przebiegać kontrola umów i dowodów wnoszenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych? Jak i za jaki okres sprawdzać zużycie wody? Jak przeprowadzić procedurę, gdy ktoś nie ma szamba ani POŚ?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland dedykowane osobom odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli i ściąganie kar w zakresie nieczystości ciekłych

W przyszłym roku samorządy będą musiały złożyć pierwsze sprawozdania do WIOŚ, a za zaniedbania grożą im kary do 50 tys. zł!
Powrócił obowiązek przeprowadzania kontroli w formie stacjonarnej, a ponadto ustawa określa, że kontrole powinny być przeprowadzane co 2 lata. Podczas szkolenia dowiesz się, w jaki sposób przygotować się do niej przygotować oraz jak ją przeprowadzić, aby przebiegła szybko i skutecznie. Otrzymasz wskazówki sprawdzone przez doświadczonego praktyka, dzięki czemu nie będziesz musiał poświęcać swojego cennego czasu na szukanie rozwiązań.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy zgodnie z ustawą co 2 lata należy kontrolować oprócz podmiotów również osoby fizyczne?
 • Czy dla kontroli przeprowadzanych na podstawie przepisu art. 6 ust. 5aa należy obligatoryjnie sporządzać protokół? Czy można wezwać mieszkańca do przedstawienia dowodów (umowa, potwierdzenia opróżniania) i przesłania ich pocztą lub elektronicznie na adres urzędu i w przypadku niewykrycia nieprawidłowości zakończyć kontrolę? Czy należy wysłać protokół przeprowadzenia kontroli pocztą i wymagać odesłania jednego egzemplarza?
 • Jak kontrolować umowy między mieszkańcami, a podmiotami odbierającymi nieczystości? Jaka jest odpowiedzialność finansowa urzędnika za brak kontroli?
 • Jak postępujemy z nieruchomościami, których właściciele deklarują nawadnianie ściekami własnych pól?
 • Prawo budowlane określa, że właściciel jest odpowiedzialny za stan techniczny obiektów budowlanych, tak traktowane są szamba. Czy kontrola szczelności jest w zakresie właściciela?
 • Czy stwierdzając brak dokumentów na opróżnianie szamba od razu jesteśmy zobligowani do zorganizowania wywozu zastępczego?
 • Jeśli właściciel nieruchomości podczas kontroli okaże nam tylko jeden rachunek na wywóz nieczystości ciekłych za rok, co jest jednoznaczne z tym, że części ścieków pozbywa się nielegalnie, ale podczas kontroli nie stwierdzono powierzchniowych wycieków, to czy powinniśmy zorganizować wywóz zastępczy?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Ogłoszenie przed rozpoczęciem kontroli
 • Wniosek upoważniający do przeprowadzenia kontroli
 • Wzór informacji o posiadaniu zbiornika bezodpływowego
 • Dwa wzory protokołu do kontroli w terenie
 • Wzór protokołu do kontroli zza biurka
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nieprawidłowości zaistniałych przy zbiorniku bezodpływowym
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
 • Decyzję umarzająca postępowanie
 • Decyzję nakazująca przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
 • Pismo do powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Upomnienie przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego

Powyższe pisma są niezbędne do poprawnego przeprowadzenia kontroli oraz dalszych postępowań w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych. Pisma te są niezbędne do rzetelnego i poprawnego prowadzenia kontroli i stanowią integralny element przedmiotowych postępowań

Szczegółowy program szkolenia:

1. Kontrole mieszkańców pod kątem nieczystości ciekłych – jakie są zadania gminy w przypadku kontroli zbiorników bezodpływowych? W jaki sposób przeprowadzać takie kontrole?

 • Czy pierwszy plan kontroli powinien zawierać wszystkie adresy, pod którymi znajdują się zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków?
 • Czy w ciągu roku gmina musi skontrolować wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkujących gminę?
 • Jakie jest minimum kontroli do przeprowadzenia?
 • Czy plan kontroli należy udostępniać na BIP-ie, czy wystarczy informacja na tablicach ogłoszeń lub na stronie urzędu?
 • Na jaki okres należy robić plan kontroli? Na dany rok czy 2 lata?
 • Czy plan kontroli musi posiadać konkretną datę kontroli dla każdej nieruchomości?
 • Czy trzeba informować o kontroli - kiedy trzeba, kiedy nie trzeba?
 • Czy należy wysłać wezwanie, czy informację do wszystkich właścicieli, którzy widnieją w ewidencji gruntów?
 • Czy w piśmie należy wskazać konkretny termin, kiedy przychodzimy na kontrolę?
 • Czy plan kontroli powinien być publikowany do wiadomości społeczeństwa?
 • Czy wizję lokalną można uznać za kontrolę?
 • Co mamy dokładnie kontrolować? Umowę, dokumenty potwierdzające wywóz i co jeszcze?
 • Czy kontrolujemy tylko zbiorniki na nieruchomościach zamieszkałych, czy musimy kontrolować też nieruchomości, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza? Czy zakłady, przedsiębiorstwa nie podlegają pod kontrole WIOŚ, a do pracowników gminy należą kontrole tylko nieruchomości zamieszkałe osób fizycznych?
 • Z jaką częstotliwością powinny odbywać się kontrole?
 • Jak powinna wyglądać kontrola „zza biurka”?
 • Czy wystarczające jest kontrolowanie nieruchomości wyłącznie „zza biurka”? Czy jest potrzeba kontrolowania wszystkich mieszkańców również w terenie?
 • Czy zgodnie z ustawą co 2 lata należy kontrolować oprócz podmiotów również osoby fizyczne?
 • Czy mieszkańców kontrolujemy co dwa lata? Jak rozumieć kontrole osób fizycznych co 2 lata?
 • Czy kontrole mieszkańców można prowadzić w oparciu o wezwanie mieszkańca do złożenia dokumentów?
 • Ile powinno być procentowo tych kontroli w gminie?
 • Czy kontrolujemy wszystkich mieszkańców, czy tylko tych, którzy nie mają podłączenia do kanalizacji?
 • Jak wygląda plan kontroli?
 • Czy harmonogram kontroli mieszkańców można stworzyć podając budynek i miesiąc, w którym odbędzie się kontrola?
 • Czy podczas kontroli musi być właściciel budynku czy wystarczy dorosły mieszkaniec?
 • Czy kara WIOŚ za niewykonywanie kontroli nieruchomości nakładana jest na gminę jeden raz czy co roku?


2. Jak zorganizować kontrole mieszkańców? Kto może przeprowadzić kontrole?

 • Co jest niezbędne do przeprowadzenia kontroli? Czy wystarczające jest upoważnienie wójta/burmistrza/prezydenta?
 • Ilu pracowników gminy powinno uczestniczyć w kontroli? Czy powinien być również obecny przedstawiciel służb mundurowych np. policji czy straży miejskiej/gminnej?
 • Kto może przeprowadzić kontrole?
 • Czy upoważnienie do kontroli należy już mieć kontrolując zza biurka, czy dopiero gdy idzie się w teren?
 • Czy każdy urzędnik powinien mieć legitymację?
 • Czy posiadanie legitymacji podczas kontroli posesji jest niezbędne?
 • Czy przy kontrolowaniu nieruchomości w terenie należy posiadać legitymację, na którą powołujemy się w upoważnieniu wójta/burmistrza/prezydenta? Czy wystarczy samo upoważnienie?
 • Czy można zlecić kontrolę mieszkańców straży gminnej?
 • Jeżeli nie mamy straży miejskiej, to kontrolujemy sami jako pracownicy, na podstawie upoważnienia wójta/burmistrza/prezydenta?
 • Jeśli nie ma straży miejskiej w gminie i te obowiązki przejęli pracownicy merytoryczni, to czy zawsze powinniśmy zawiadamiać mieszkańców o kontroli zgodnie z k.p.a.?
 • Czy kontrolę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków mogą przeprowadzać pracownicy spółki gminnej wodno-kanalizacyjnej?
 • Czy wójt/burmistrz/prezydent może upoważnić pracowników przedsiębiorstwa wodociągowo-komunalnego (spółka gminna) do przeprowadzenia kontroli zbiorników i POŚ?
 • Czy kontrolę w terenie można prowadzić w składzie jednoosobowym?
 • W jaki sposób przeprowadzać kontrole bez straży miejskiej?
 • Jak zorganizować kontrolę w przypadku braku straży gminnej i braku zasobów kadrowych do przeprowadzania tak szczegółowych i problematycznych kontroli?
 • Czy przy kontroli musi być właściciel? Z kim można dokonać lustracji? Z pełnomocnikiem/os. upoważnioną, co jeśli go nie ma? Odstępować od kontroli?
 • Co zrobić, jeśli mieszkaniec nie chce wpuścić urzędnika na posesję? Czy dzwonić na policję?
 • Czy możemy dokonywać kontroli w asyście policji?
 • Czy policja może wejść na posesję bez nakazu?
 • Co, jeżeli właściciel nieruchomości nie chce nas wpuścić i nie chce okazać rachunków?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy mieszkańcy nieruchomości nie odbierają poczty? Dwa razy wysłano awizo, oględziny niemożliwe, nikt nie otwiera drzwi. Jak należałoby postąpić z nieczystościami?
 • Co z kontrolą, jeżeli mieszkaniec nie odbierze listu o terminie przeprowadzanej kontroli i w trakcie kontroli nie posiada dokumentów, faktur/rachunków i nie archiwizuje dokumentów?
 • Co w przypadku, gdy wezwany właściciel nie chce dostarczyć dokumentów na oczyszczalnię i sugeruje nam poszukanie ich w naszych zasobach?
 • Czy dla kontroli przeprowadzanych na podstawie przepisu art. 6 ust. 5aa należy obligatoryjnie sporządzać protokół? Czy można wezwać mieszkańca do przedstawienia dowodów (umowa, potwierdzenia opróżniania) i przesłania ich pocztą lub elektronicznie na adres urzędu i w przypadku niewykrycia nieprawidłowości zakończyć kontrolę? Czy należy wysłać protokół przeprowadzenia kontroli pocztą i wymagać odesłania jednego egzemplarza?
 • Czy straż miejska ma podstawę prawną do weryfikacji liczby osób na nieruchomości?
 • Co w sytuacji, gdy dom jest wynajmowany, a właściciel jest nieosiągalny?
 • Co w sytuacji, gdy osoba posiada nieruchomość oraz jest tam zameldowana, a tam nie mieszka? Czy osoba zgłasza takie szambo?
 • Co, jeśli liczba osób różni się od liczby osób zgłoszonych do śmieci?
 • Jak przed kontrolą stwierdzić, czy gospodarka ściekowa danej nieruchomości jest prawidłowa?
 • Czy z każdej kontroli musi zostać sporządzony protokół, nawet jeśli nie jest przeprowadzana w terenie?
 • Czy protokół powinien być sporządzony w 2 egzemplarzach? Jeżeli tak, to czy kopia może być dostarczona później?


3. Jak kontrolować nieruchomości niezamieszkałe?

 • Jak wg deklaracji śmieciowych traktować nieruchomości niezamieszkałe?
 • Z deklaracji śmieciowej wynika, że nieruchomość jest niezamieszkała. Czy należy ją ująć w planie kontroli i wykonać kontrolę?
 • W jaki sposób rozwiązać problemy z nieruchomościami niezamieszkałymi? Co zrobić, jeśli właściciele twierdzą, że nie mieszkają, więc nie płacą?
 • Co w przypadku, gdy budynek jest niezamieszkały? Czy kontrolujemy, a do protokołu z kontroli dołączamy oświadczenie właściciela pod odpowiedzialnością karną? Co w przypadku nieruchomości zamieszkałych sezonowo?
 • Jak kontrolować nieruchomości zamieszkałe czasowo, np. działki rekreacyjne, zamieszkałe w okresie letnim, posiadające zbiorniki bezodpływowe?
 • Co w przypadku domu w budowie?
 • Co z budynkami, które są jeszcze w budowie, mają wybudowane przydomowe oczyszczalnie, ale właściciel oficjalnie mówi, że ich nie użytkuje, bo nie ma jeszcze odbioru?
 • Jak ustalić liczbę osób w przypadku domków letniskowych?
 • Jak odnieść się do kontroli, gdy na nieruchomości nikt nie mieszka i stoi pusty budynek? Kto powinien kontrolować zbiorniki bezodpływowe? Co w sytuacji, gdy właściciel nie prowadził kontroli okresowej szamba?
 • Jeżeli nieruchomość nie należy do ogródków działkowych, tylko jest zamieszkiwana sezonowo, np. pół roku, co wtedy?


4. Jak powinna przebiegać kontrola umów i dowodów wnoszenia opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych? Co ma zrobić gmina w przypadku braku umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych?

 • Czy właściciel nieruchomości musi mieć umowę z firmą odbierającą nieczystości? Jak skutecznie wpłynąć na świadomość mieszkańców i nakłonić ich, aby odpowiednio pozbywali się nieczystości i by podpisywali umowy z firmami odbierającymi nieczystości?
 • Jak kontrolować umowy między mieszkańcami, a podmiotami odbierającymi nieczystości? Jaka jest odpowiedzialność finansowa urzędnika za brak kontroli?
 • Czy właściciel może powołać się na zawarcie umowy ustnej z przedsiębiorcą, jeżeli przedstawia rachunki za odbiór nieczystości?
 • Czy umowa jest konieczna? Niektórzy mieszkańcy nie posiadają umowy, bo przedsiębiorcy nie chcą jej z nimi podpisać
 • Czy mieszkaniec, który nie posiada udokumentowanej umowy z firmą, może otrzymać mandat?
 • Czy może być podpisanych więcej umów na jedną posesję, nie tylko z jednym przedsiębiorcą?
 • Czy mieszkaniec może wywozić ścieki z uprawnionym przedsiębiorcą, z którym nie ma podpisanej umowy, a posiada ją podpisaną z innym?
 • Czy wystarczy, że właściciel będzie miał tylko umowę z jedną firmą asenizacyjną, a będzie korzystał z usług różnych firm?
 • Jeżeli mieszkańcy nie posiadają umów ani faktur, to czy podlegają karze?
 • Ile lat osoba prywatna musi przechowywać faktury?
 • Co w przypadku, gdy mieszkaniec ma faktury, a nie ma umowy, ponieważ firmy nie chcą zawierać umów?
 • Co w sytuacji, gdy mieszkaniec nie posiada ani jednej faktury za wywóz nieczystości?
 • Czy umowa jest konieczna i czy umowa musi być w formie pisemnej?
 • Co, jeśli mieszkaniec twierdzi, że ma umowę ustną i okazuje dowody opłaty?
 • Co w sytuacji, gdy mieszkaniec nie chce zawrzeć pisemnej umowy, tylko deklaruje, że ma ustną umowę z przedsiębiorcą? Czy umowa jest wymagana bezwzględnie?
 • Jeśli jest kilku lub nawet kilkunastu właścicieli danej nieruchomości, to wezwanie do przedłożenia dokumentów w związku z kontrolą pozbywania się nieczystości ciekłych kierowane jest do każdego współwłaściciela z osobna, czy tylko do osoby/osób rzeczywiście zamieszkujących daną nieruchomość?
 • Czy przedłożenie umowy, podpisanej kilka dni po otrzymaniu wezwania z urzędu oraz jednego rachunku jest wystarczające, aby stwierdzić, że właściciel wywiązuje się z obowiązku?
 • Jeśli mieszkaniec jest jednocześnie podmiotem z zezwoleniem na wywóz ścieków, to jakiego potwierdzenia można od niego wymagać?
 • Na co należy zwrócić uwagę w umowach zawieranych przez właścicieli nieruchomości, a przedsiębiorcą, który będzie opróżniał zbiornik?
 • Czy właściciel może powołać się na zawarcie umowy ustnej z przedsiębiorcą, jeżeli przedstawia rachunki za odbiór nieczystości?
 • Czy okazane rachunki za wywóz nieczystości należy kopiować, czy w protokole kontroli wystarczy wpisać, że rachunki za wywóz zostały okazane?
 • Co, jeżeli mieszkańcy nie mają umowy z przedsiębiorcą, ale posiadają rachunki?
 • Jak zachować się w przypadku, gdy właściciel nie ma rachunków i umowy, ale szambo jest opróżniane?
 • Jak postępujemy podczas/po kontroli, kiedy okazuje się, że mieszkaniec nie posiada potwierdzenia wywozu nieczystości od kilku lat?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel ma jeden dowód zapłaty za usługę, a wymagane są dwa za dany okres?
 • W mieście XXX podczas przeprowadzania kontroli oprócz podpisanej umowy i dokumentów asenizacyjnych potwierdzających cykliczność wywozów poprosiliśmy również o okazanie ostatniej faktury za zużycie wody, danych o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość oraz pojemności zbiornika bezodpływowego, aby móc określić rozbieżności występujące pomiędzy zużyciem wody, a zrzutem ścieków. Czy taki sposób pozyskiwania danych jest prawidłowy?
 • PRZYKŁAD: czy można uznać, że ktoś wywozi ścieki zgodnie z przepisami, gdy jest umowa ustna na odbiór ścieków, nie ma rachunków, ale mamy dane ze stacji zlewnej, że z tego adresu są przywożone ścieki do stacji zlewnej? Ewidencja zlewni wskazuje adres, skąd, jak, ile i datę przywozu
 • Czy umowa ustna też jest umową zawartą z wykonawcą, który odbiera nieczystości ciekłe?
 • Czy można zaliczyć udokumentowanie umowy ustnej jako nagrane w audio? Czy jeśli brak takiego udokumentowania (będzie tak w 99,99% ), więc może otrzymać mandat? Z tego powodu de facto nieposiadanie pisemnej umowy będzie się wiązać z brakiem takiej umowy
 • Jakie dokumenty powinna posiadać osoba fizyczna? Faktura i umowa wystarczy?
 • Co w przypadku, gdy firma wystawia tylko paragony za wywóz ścieków?
 • W czasie kontroli nie przedłożono dowodów wywozu nieczystości. Wezwany do okazania dowodu petent nie zgłosił się do urzędu. Co robić dalej?
 • Czy oświadczenie można wpisać do protokołu, czy właściciel powinien dołączyć osobny dokument?
 • Czy jest obowiązek prawny przechowywania faktur lub paragonów za wywóz nieczystości?
 • Co ma być zawarte w protokole kontroli? Czy wystarczy spisać, że ktoś ma umowę i faktury bądź nie ma, czy mamy przeliczać zużywanie wody?
 • Za jaki okres wymagamy dokumentów?
 • Jakie informacje musi zawierać rachunek z odbioru nieczystości?
 • Czy na rachunkach są dokładne dane o ilości odebranych ścieków?
 • Co należy rozumieć przez okazanie umów i dowodów opłaty, jak urzędnik powinien to udokumentować – zrobieniem ksero, notatką?
 • Za jaki okres powinny być przechowywane dowody uiszczania opłat?
 • Jaki jest termin przechowywania faktur? Jeżeli ustawa przewiduje kontrole raz na dwa lata, to czy można wnioskować, że okres dwóch lat przechowywania dowodu wystarczy?
 • Jeśli jest nieruchomość wielolokalowa bez utworzenia wspólnoty, to czy każdy właściciel powinien mieć zawartą umowę, jeśli jest tylko na nieruchomości jedno zbiorcze szambo?
 • Jak uzyskać listy osób, które mają podpisane umowy z firmami wywożącymi nieczystości, gdy te zasłaniają się ustawą RODO?
 • Jak wyłapywać osoby próbujące uniknąć podpisania umowy o odbiór nieczystości płynnych?
 • Jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku, gdy mieszkańcy nie przedstawiają rachunku za odbiór nieczystości? Jak to egzekwować? W jaki sposób naliczać kary?
 • Co w przypadku wezwania do okazania umowy i potwierdzenia wywozu nieczystości, jeśli mieszkaniec odpisał, że nie archiwizuje dokumentów i ma duży zbiornik, bądź nie stawił się na wezwanie?
 • Czy umowa jest też wymagana w przypadku mieszkańca posiadającego przydomową oczyszczalnię? Jaki paragraf o tym mówi?
 • Jeśli właściciel nieruchomości podczas kontroli okaże nam tylko jeden rachunek na wywóz nieczystości ciekłych za rok, co jest jednoznaczne z tym, że części ścieków pozbywa się nielegalnie, ale podczas kontroli nie stwierdzono powierzchniowych wycieków, to czy powinniśmy zorganizować wywóz zastępczy?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości przedłożył umowę oraz rachunki za wywóz nieczystości, a podczas wizji w terenie nie stwierdzono nieprawidłowości, ale sąsiad twierdzi, że właściciel odprowadza ścieki z szamba do ziemi, przez co zanieczyszcza jego studnię, z której czerpie wodę na potrzeby swojego gospodarstwa?
 • Jeżeli na stronie gminy umieściliśmy informację, żeby właściciele nieruchomości dostarczali do urzędu oświadczenia o posiadanym szambie, umowy z firmą odbierającą ścieki oraz dowody opłaty za odbiór, to czy możemy uwzględnić te osoby, które same nam dostarczyły takie dokumenty jako skontrolowane?
 • Czy zanim wykonamy zstępcze opróżnienie szamba, to wcześniej możemy dać mieszkańcowi czas na zawarcie takiej umowy z firmą?
 • Jak naliczyć grzywnę w przypadku braku umowy i faktury?
 • Czy grzywnę wymierza policja lub straż miejska?
 • Czy po wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia umów i dokumentów na wywóz nieczystości, prawidłowym jest skierowanie zawiadomienia na policji o popełnieniu wykroczenia, celem nałożenia grzywny? Gmina nie ma straży gminnej. Ze względu na dotkliwość ewentualnej kary, nie chcemy składać wniosku o ukaranie w drodze sądowej postępowania karnego, stąd organy policji
 • Jeśli wydamy decyzję, a właściciel nieruchomości zawrze umowę na odbiór nieczystości i ją nam przedstawi, to wtedy zmieniamy naszą decyzję?
 • Czy jeśli nie wystawimy mandatu, to i tak mieszkaniec musi zgłosić instalację w trybie art. 152?
 • Jak prowadzić egzekucję w postępowaniu administracyjnym?
 • Jak należy traktować pojęcie „właściciela” w postępowaniach egzekucyjnych?
 • Jak skutecznie wpłynąć na świadomość mieszkańców i nakłonić ich, aby odpowiednio zagospodarowywali nieczystości ciekłe oraz podpisali umowy z firmą odbierającą nieczystości?


5. Co w sytuacji, gdy mieszkaniec nie posiada szamba ani POŚ? Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę, gdy ktoś nie ma szamba?

 • Podczas kontroli okazało się, że gospodarstwo nie ma zbiornika bezodpływowego, ani przydomowej oczyszczalni. Jak w takiej sytuacji wykonać krok po kroku przeprowadzić procedurę?
 • Czy można przeprowadzić kontrolę w domu, by sprawdzić, czy jest jakaś wewnętrzna kanalizacja?
 • Jeśli ktoś ma umowę na wodę z PWiK, a nie ma szamba, to jak egzekwować wywóz nieczystości z takiej nieruchomości?
 • Jak postępujemy z nieruchomościami, których właściciele deklarują nawadnianie ściekami własnych pól?
 • Co z nieruchomościami, których właściciele, będący rolnikami deklarują nawadnianie ściekami z gospodarstwa domowego własnych pól, w ramach zwykłego korzystania z wód, które dopuszcza Prawo wodne? Na jakiej podstawie prawnej rolnik może zagospodarowywać ścieki we własnym zakresie?
 • Co ze ściekami z tzw. sławojki na nieruchomościach prywatnych, również w sytuacji, gdy nie ma podłączenia do zbiornika oraz przydomowej oczyszczalni? Problem najczęściej dotyczy starszych ludzi
 • Czy dom typu holenderskiego musi być wyposażony w zbiornik/przydomową oczyszczalnię?
 • Co w sytuacji, jeśli nie ma szamba ani kanalizacji? Czy zgłaszamy do nadzoru?
 • W jaki sposób powiadomić PINB?
 • Czy w przypadku sławojek jest obowiązek wywożenia gromadzonych tam nieczystości? Czy jeżeli ktoś ma wychodek - czy powinno być wszczęte postępowanie w sprawie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy?
 • Jak postąpić z właścicielami nieruchomości, którzy są w podeszłym wieku, nie mają łazienki ani szamba tylko „wychodek”?


6. W jaki sposób postępować z właścicielami nieruchomości w przypadku, gdy szambo jest nieszczelne? Czy w czasie kontroli umów należy kontrolować szczelność zbiorników? Z jaką częstotliwością mieszkaniec powinien opróżniać szambo?

 • Co robić w przypadku nieszczelnych szamb?
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy jest podejrzenie, że na nieruchomości zamiast szczelnego szamba wykorzystuje się starą studnię?
 • W jaki sposób pracownik urzędu ma sprawdzić, czy zbiornik jest szczelny?
 • Co powinien zrobić organ, jeśli z dokumentacji wyjdzie nieszczelność zbiornika?
 • Jaki organ: gmina czy nadzór budowlany ma sprawdzać szczelność obiektów?
 • W jaki sposób i kto powinien posiadać próby szczelności? Gmina czy właściciel?
 • Czy pracownicy urzędu są w stanie sprawdzić szczelność szamba?
 • Jeśli mamy wątpliwości co do szczelności zbiorników, to czy możemy zwrócić się bezpośrednio do nadzoru budowlanego o wydanie takiej decyzji?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy stwierdzamy, że ktoś ma nieszczelne szambo? Czy w dalszym kroku powołujemy biegłego? Powołujemy biegłego na podstawie przepisów ochrony środowiska czy ustawy czystościowej?
 • Prawo budowlane określa, że właściciel jest odpowiedzialny za stan techniczny obiektów budowlanych, tak traktowane są szamba. Czy kontrola szczelności jest w zakresie właściciela?
 • Jeśli kontrola jasno wykaże nieszczelność, to jakie dalej podjąć kroki?
 • Jak poradzić sobie z problemem przeciekających zbiorników, które przez powodzie czy deszcz powodują zanieczyszczenie środowiska?
 • Skąd wziąć dane techniczne zbiornika bezodpływowego?
 • Co zrobić, gdy mieszkaniec mówi, że nie wie, jaka jest pojemność zbiornika bezodpływowego?
 • Co zrobić, gdy mieszkaniec nie zgłasza posiadania oczyszczalni, a sprawa użytkowania oczyszczalni wychodzi podczas kontroli?
 • Czy możemy wydać decyzję lub zalecenia pokontrolne odnośnie częstotliwości opróżniania zbiorników, a jeśli to nie poskutkuje, to zgłosić fakt do innych organów w celu nałożenia kary?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy mieszkaniec zgłasza nam, że ma przydomową oczyszczalnię dopiero w momencie, kiedy zostanie wezwany na kontrolę szamba, np. po roku eksploatacji? Kto nakłada karę za niezgłoszenie takiej sytuacji i w jakim postępowaniu?
 • Z jaką częstotliwością mieszkaniec powinien opróżniać szambo? Czy należy regulować częstotliwość opróżniania?
 • Czy częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych raz na pół roku jest odpowiednia?
 • Jaką ustalić częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego? Od liczby osób zamieszkałych, pojemności zbiornika czy może czasowo raz w miesiącu?
 • Co z osobami, które nie mieszkają na działce przez część roku lub oszczędnie gospodarują wodą - jaka powinna być częstotliwość wywozu nieczystości?
 • Co w momencie, gdy mieszkaniec nie oddaje nieczystości zgodnie z regulaminem, ponieważ jednostka gminna odbierająca nieczystości ciekłe nie ma takich mocy przerobowych, a inni przedsiębiorcy oferują takie usługi 2x drożej?


7. Zużycie a pobór wody - jak postępować w przypadku, gdy na terenie gminy większość mieszkańców posiada własne ujęcia wody? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ilości ścieków?

 • Skąd pozyskać dane dotyczące pobranej wody na terenach, gdzie jest brak kanalizacji, a ludzie korzystają ze studni?
 • Co w przypadku, gdy mieszkaniec jest podłączony do kanalizacji, ale nie do wodociągu i ma swoją wodę? Jak określić ilość pobranej wody do sprawozdania w takich przypadkach?
 • Czy przed kontrolą musimy sprawdzić, ile wody pobrał dany budynek?
 • Co w przypadku, gdy dom jest zamieszkany, pobiera wodę, odprowadza ścieki, a nikt nie jest zameldowany?
 • Do sprawozdania do Wód Polskich potrzebne będzie zużycie wody przez mieszkańców - za jaki okres sprawdzać to zużycie wody? Skąd brać dane o zużyciu wody przez mieszkańców, którzy mają własne studnie?
 • Jak należy prawidłowo wyliczyć górną stawkę opłat?
 • Co ze studniami, jeżeli mieszkaniec ma własne źródło wody?
 • Czy powinniśmy mieć dane dotyczące zużycia wody na każdą nieruchomość?
 • Czy jest jakiś margines między wodą pobraną i przekazaną w postaci ścieku, który uważa się za dopuszczalny?
 • Co w sytuacji, gdy właściciel nie okaże faktur za zużycie wody?
 • Jeśli nie możemy pobrać danych o zużyciu wody z przedsiębiorstwa, to jak wpisać prawidłowo dane do sprawozdania?
 • Jak ustalić częstotliwość odbioru ścieków z danej nieruchomości, nie mając informacji o zużyciu wody?
 • Jeśli mamy ustaloną częstotliwość opróżniania zbiorników i mieszkaniec spełnia wymogi, to na jakiej podstawie możemy wymagać podanie ilości pobranej wody?
 • Jeżeli gmina ma wiedzę dotyczącą tego, kto ile zużywa wody, czy może to wykorzystać w sprawozdaniu i przy kontroli mieszkańca?
 • Jak postępować z mieszkańcami, u których widać, że zużycie wody jest bardzo duże, a odbiór bardzo mały?
 • Jeżeli gmina realizuje samodzielnie zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, to czy może korzystać z danych dot. poboru wody i danych ze sprawozdań przedsiębiorców odbierających nieczystości i prowadzić kontrole bez udziału właścicieli?
 • Czy na podstawie rozporządzenia możemy oszacować zużycie wody, czy musimy prosić mieszkańca o dane dotyczące zużycia wody?
 • Czy można wystąpić do wodociągów o zużycie wody - zbiorczo dla danych posesji, a także dla danej posesji w ramach prowadzonego postępowania?
 • Jak wyliczyć ilość wywiezionych ścieków od mieszkańców, u których w miesiącach letnich brakuje wody w studniach?
 • Jeżeli gmina sama dostarcza wodę, czy jest jakiś problem z danymi o pobranej wodzie?
 • Co w przypadku, gdy mieszkaniec przedstawia dokumenty, ale wywóz nieczystości po przeliczeniu nie zgadza się z ilością poboru wody?
 • Co, jeśli osoba mając licznik na wodzie gminnej zużywa wodę do gospodarstwa rolnego i nie ma podlicznika? Czy można przeliczyć zużycie wody na osoby, a resztę dać na gospodarstwo?
 • Co w przypadku dużej rozbieżności w ilości zużytej wody, a odebranych nieczystościach w gospodarstwach rolnych, które zużywają wodę do oprysków i dla zwierząt gospodarskich?
 • Co w przypadku norm, gdy właściciel nie ma w domu wody i korzysta ze studni?
 • Jaką przyjmować wartość zużycia wody w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody dla budynku mieszkalnego pobierającego wodę ze studni?
 • Czy liczba opróżnień musi pokrywać się z ilością pobranej wody?
 • Czasem ilość wody zużytej, nie równa się ilości ścieków, co wtedy robić i skąd wziąć eksperta?
 • Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ilości ścieków?
 • Jak ustalać odpowiednią ilość zużytej wody i jak określać jej stawkę za metr kwadratowy?


8. W jaki sposób nakładać na właścicieli nieruchomości decyzje związane z nakazem wywozu nieczystości? Jak zorganizować odbiór zastępczy? Jak powinny wyglądać w praktyce wywozy zastępcze?

 • Czy stwierdzając brak dokumentów na opróżnianie szamba od razu jesteśmy zobligowani do zorganizowania wywozu zastępczego?
 • Jeśli właściciel nieruchomości podczas kontroli okaże nam tylko jeden rachunek na wywóz nieczystości ciekłych za rok, co jest jednoznaczne z tym, że części ścieków pozbywa się nielegalnie, ale podczas kontroli nie stwierdzono powierzchniowych wycieków, to czy powinniśmy zorganizować wywóz zastępczy?
 • Jak wygląda zastępczy wywóz, jeżeli na nieruchomości nie ma faktur za wywóz?
 • Co w sytuacji, gdy została wydana decyzja o wykonaniu zastępczym a w czasie jej trwania mieszkaniec podpisał umowę z przedsiębiorstwem? Czy decyzja nadal obowiązuje, czy traci ważność?
 • Czy wywóz zastępczy prowadzą firmy, które mają decyzję wójta?
 • Co w sytuacji, gdy gmina zorganizowała wywóz zastępczy, a zbiornik jest pusty, ponieważ jest nieszczelny? Kto wtedy ponosi koszty?
 • Czy w decyzji dla właściciela nieruchomości za odbiór szamba naliczamy opłatę za 1m3 odebranych ścieków, czy z góry za cały zbiornik?
 • Czy gmina może wykonać usługę własnym wozem asenizacyjnym jako wykonanie zastępcze?
 • Jak postępować w przypadku, gdy nieruchomość nie jest zamieszkiwana przez właściciela i ma nieuregulowany stan prawny? Jakie obowiązki spoczywają na mieszkańcach, niebędących właścicielami, na kogo wtedy wydawać decyzje, kogo obligować do zaniechania naruszeń?
 • PRZYKŁAD: co zrobić w sytuacji, kiedy sąsiad ma szambo w części na swoim terenie i w części na terenie sąsiadki, przy czym sąsiad mieszka za granicą, ale na jakiś czas udostępnił dom uchodźcom, którzy prawdopodobnie zapełnili szambo. Obecnie sąsiadka skarży się na zapach wydobywający się z szamba. Sąsiad nie odbiera pism. Czy zrobić wykonanie zastępcze, czy sąsiadka powinna sama opróżnić zbiornik i starać się od sąsiada o zwrot kosztów?
 • Czy w przypadku sławojek jest obowiązek wywożenia gromadzonych tam nieczystości? Czy jeżeli ktoś ma wychodek - czy powinno być wszczęte postępowanie w sprawie wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy?
 • Co gmina może zrobić w przypadku nielegalnie odprowadzanych ścieków?
 • Jak karać osoby, które nielegalnie odprowadzają ścieki?
 • Jakie sankcje karne należy nałożyć w przypadku, gdy nieczystości trafiają do gruntu?
 • W jaki sposób zniwelować liczbę nielegalnych zbiorników bezodpływowych?
 • Jak postępować w przypadku donosów sąsiedzkich, że ktoś wylewa ścieki w grunt, do rowu, na pole?

Prowadzący

Anna Sobczuk- Błaszczuk — Inspektor ds. gospodarki wodnej i geologii w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Chełm.

Swoje zainteresowania skupia wokół zagadnień dotyczących gospodarki wodno- ściekowej. Od kilku lat pracuje w terenie, realizując zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku dotyczące kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości ciekłych.

Na swoim stanowisku pracy zajmuje się głównie postępowaniami z zakresu zmiany stosunków wodnych na gruncie, postępowaniami egzekucyjnymi wszczynanymi w związku z przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, kontrolami właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, a także udzielaniem dotacji na działania proekologiczne. Realizuje również zagadnienia związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych i hydrogeologicznych.

Przez 6 lat pracowała jako wykładowca akademicki. Nauczała wówczas między innymi Prawa europejskiego, Europejskiego Systemu Ochrony Praw Człowieka, czy Polityki społecznej i Gospodarczej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
22 czerwca 2023
od 499.00
22 sierpnia 2023
od 499.00
16 listopada 2023
od 499.00
28 grudnia 2023

Podobne szkolenia