Wideoszkolenie: Kontrola dotacji SP

W jaki sposób optymalizować wydatki na oświatę? Jakie realnie środki może otrzymać szkoła, w której są uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego? W jaki sposób postępować, gdy w trakcie roku budżetowego okaże się, że niepubliczna placówka oświatowa została zlikwidowana? Co robić w sytuacji, gdy rachunek bankowy we wniosku o dotację dla publicznej niesamorządowej jednostki jest niewłaściwy? Z czego wynika niejednolite traktowanie miast na prawach powiatu?

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników starostw powiatowych, wydziałów edukacji i oświaty.

Subwencja oświatowa, czyli co trzeba wiedzieć, żeby mądrze optymalizować wydatki? Dotacje, czyli jak uzyskać środki finansowe i zrozumieć mechanizm ich wydatkowania?
Chcąc zapewnić jak najbardziej praktyczne oraz dopasowane do Państwa potrzeb warsztaty, przeprowadziliśmy dziesiątki rozmów z pracownikami urzędów z całej Polski. Zebraliśmy wątpliwości oraz problematyczne przypadki związane z subwencją, dotacjami i kontrolą dotacji na zadania z zakresu edukacji.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wygląda relacja między dotacją oświatową a oświatową częścią subwencji ogólnej?
 • Jak wygląda procedura finansowania jednostek dotowanych?
 • W jaki sposób skonstruowany jest mechanizm finansowania osób z niepełnosprawnością?
 • Co robić w sytuacji gdy rachunek bankowy we wniosku o dotację dla publicznej niesamorządowej jednostki jest niewłaściwy?
 • W jakim celu przeprowadza się kontrolę dotacji dla placówek niepublicznych?
 • Jaka jest podstawa prawna przeprowadzenia takiej kontroli?
 • Jak postępować w przypadku kontroli wydatkowania dotacji?
 • W jaki sposób interpretować wydatki dotacji oświatowych w placówkach niepublicznych?

Szczegółowy program szkolenia:

Subwencja oświatowa, czyli co trzeba wiedzieć, żeby mądrze optymalizować wydatki?

 • Czym subwencja oświatowa różni się od dotacji celowanej?
 • Jak wygląda relacja między dotacją oświatową a oświatową częścią subwencji ogólnej?
 • Kto decyduje o podziale środków otrzymywanych przez JST w subwencji oświatowej?
 • Z czego wynika podział środków? Jak się go oblicza? Wagi i wtórne przyporządkowanie na samorządy
 • Na czym polega finansowanie szkół samorządowych i niesamorządowych, zwłaszcza odnośnie uczniów z SPE?
 • W jaki sposób jest skonstruowana struktura wydatków na oświatę?
 • W jaki sposób optymalizować wydatki na oświatę?
 • W jaki sposób analizować wydatki oświatowe?
 • Jak powinna prezentować się relacja między subwencją oświatową a budżetem starostwa?
 • Czy rodzic ma prawo prosić o wskazanie jakie środki zostały wydatkowane na jego dziecko?
 • Jak rozliczać dotację oświatową otrzymywaną przez szkołę niesamorządową (publiczną i niepubliczną)?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy subwencja nie zabezpiecza w pełni potrzeb finansowania wypłat nauczycieli, a bieżące wydatki spoczywają na barkach samorządów?
 • Czy środki z subwencji przekazane na ucznia z orzeczeniem można częściowo przeznaczyć na inne cele?


Dotacje, czyli jak uzyskać środki finansowe i zrozumieć mechanizm ich wydatkowania?

 • Czy kwota dotacji dla podmiotów niepublicznych nie obejmuje składek? Interpretacja Ministra Edukacji
 • Jaka jest różnica między dotacją, a subwencją gdy mowa o środkach na rzecz osób niepełnosprawnych?
 • Jak wygląda procedura finansowania jednostek dotowanych?
 • W jaki sposób skonstruowany jest mechanizm finansowania osób z niepełnosprawnością?
 • Co robić w sytuacji gdy rachunek bankowy we wniosku o dotację dla publicznej niesamorządowej jednostki jest niewłaściwy?
 • Co robić w sytuacji, gdy płatność następuje z innego rachunku, niż rachunek szkoły? Co zrobić, żeby otrzymać dotację na niepubliczne przedszkole?
 • Jakie są różnice w kontekście arkuszy kalkulacyjnych dla poszczególnych typów szkół? (dotacje dla placówek niepublicznych)
 • Jakimi kryteriami kierować się przy przydzielaniu stypendiów dla uczniów?
 • Jak wyliczyć wysokość dotacji na dziecko z autyzmem?
 • Jakie są podstawy prawne do przekazania jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowych środków na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi, i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy?


Jak prawidłowo przeprowadzać kontrolę dotacji dla placówek niepublicznych?

 • W jakim celu przeprowadza się kontrolę dotacji dla placówek niepublicznych?
 • Jaka jest podstawa prawna przeprowadzenia takiej kontroli?
 • Jaka zależność zachodzi pomiędzy przepisami o kontroli a przepisami RODO?
 • Jak postępować w przypadku kontroli wydatkowania dotacji?
 • W jaki sposób interpretować wydatki dotacji oświatowych w placówkach niepublicznych?
 • Jakich standardów oczekuje się od placówek edukacyjnych w zakresie realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (?§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym)
 • W jaki sposób postępować, gdy w trakcie roku budżetowego okaże się, że placówka została zlikwidowana? Jak powinno przebiegać dochodzenie w takiej sytuacji?
 • Naliczanie subwencji odbywa się 30 września, a np. szkoła niepubliczna funkcjonuje od lutego- Co w takiej sytuacji właściwie przekazujemy od lutego do września? Jak funkcjonować w takiej fikcji prawnej?
 • Co jeśli w trakcie roku szkolnego zmieni się liczba uczniów szkoły niepublicznej, a dotacje są naliczane na liczbę pierwotną? Jak sprawdzać wiarygodność szkolnych dokumentów?
 • Wykładnia interpretacji przepisów- Jak klasyfikować wydatki na placówki niepubliczne? W jaki sposób ustalić na co dotacje powinny być przeznaczone?
 • Jak weryfikować czy dane dziecko kwalifikuje się do wspomagania? Co w sytuacji gdy (rodzice płacą, a dotacje są takie same jakby to była poradnia publiczna?


Co zmieniło się w Systemie Informacji Oświatowej?

 • Jak Izba Skarbowa będzie odnosić się do kontroli pobrania dotacji i subwencji w szkołach niepublicznych?
 • Czy organ dotujący szkołę niepubliczną może dokonywać kontroli SIO w związku z naliczeniem subwencji dla tej dotowanej szkoły?
 • Jak potwierdzać prawdziwość danych, które są wprowadzane do nowego SIO w celu naliczania subwencji oświatowej dla samorządu?
 • Jak wprowadzać dane używane przez MEN do naliczania subwencji oświatowej dla samorządu do nowego SIO?


Prowadzący

Mariola Raczyńska- Wieloletni praktyk oświatowy na stanowiskach kierowniczych w szkolnictwie, nadzorze pedagogicznym i samorządzie, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego, ekspert ds. rozwoju oświaty samorządowej, naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ełku. Kontroler w niepublicznych jednostkach oświatowych, członek zespołu samokształceniowego naczelników, dyrektorów wydziałów oświaty, edukacji powiatów woj. warmińsko – mazurskiego. Współpracuje z jednostkami oświatowymi w zakresie realizacji zadań oświatowych, wdrażania innowacyjnych działań edukacyjnych w JST, przeprowadza szkolenia dla przedstawicieli JST, dyrektorów jednostek edukacyjnych. Wieloletni wykładowca na wyższych uczelniach. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
03 października 2024

Podobne szkolenia