Wideoszkolenie: Komunalizacja nieruchomości

Komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa po zmianie przepisów. Rodzaje nieruchomości podlegających komunalizacji. Jakich nieruchomości nie można komunalizować? Jak skomunalizować tereny rolne?

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się komunalizacją (wydział nieruchomości, Skarbu Państwa, mienia)

Uwaga! Wideoszkolenie poprowadzi Inspektor Wojewódzki
Zapraszamy na praktyczne wideoszkolenie z możliwością zadawania pytań i wymiany własnych doświadczeń od samego początku spotkania. Podczas wideoszkolenia, zostaną omówione wszystkie kwestie dotyczące zmian jakie zaszły po zmianie przepisów. Wideoszkolenie poprowadzi praktyk – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa (prowadząca: postępowania administracyjne w I i II instancji, w tym m. in postępowania odszkodowawcze za nieruchomości wywłaszczone na realizację celów publicznych). W trakcie wideoszkolenia, prowadząca będzie odpowiadała na wszystkie zagadnienia, które są zawarte w poniższym szczegółowym programie oraz pytania/wszelkie wątpliwości, które będą się nasuwały Państwu podczas wideoszkolenia.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Omówienie różnych przypadków przejmowania nieruchomości ze Skarbu Państwa na rzecz gminy – na postawie jakich przepisów przejmować nieruchomości?
 • Jak komunalizować po uchyleniu art.5? Jak przeprowadzić postępowanie komunalizacyjne nieruchomości po zmianie przepisów?
 • W jaki sposób przeprowadzić od A do Z całe postępowanie komunalizacyjne? Inspektor Wojewódzki z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa omówi krok po kroku całe postępowanie
 • Jakie są decyzje administracyjne stwierdzające nabycie przez gminę nieruchomości stanowiących mienie państwowe?
 • Jak powinna wyglądać decyzja komunalizacyjna bez zakładania ksiąg wieczystych?
 • W jaki sposób uregulować stan prawny dróg publicznych?
 • W jaki sposób uregulować stan prawny rowów melioracyjnych stanowiących mienie gromadzkie?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wniosek komunalizacyjny na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy przepisy wprowadzające;
 • wniosek komunalizacyjny na podstawie art. 13 ustawy o gospodarowaniu gruntami rolnymi SP;
 • wniosek na podstawie art. 8g ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
 • wniosek o uznanie nieruchomości za mienie gminne (gromadzkie);
 • wniosek o wznowienie postępowania komunalizacyjnego.

Szczegółowy program szkolenia:

 • Wprowadzenie do komunalizacji.
 • Komunalizacja nieruchomości w trybie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
 • Interpretacja przepisów dotyczących komunalizacji, wyjaśnienia.
 • Jak komunalizować po uchylaniu art.5?
 • Czy Starosta może dalej składać wnioski do Wojewody z art. 5 ust 1 po niedawnej zmianie przepisów
 • Powołanie komisji inwentaryzacyjnej i możliwość komunalizacji z mocy prawa. Czy można jeszcze przesłać karty inwentaryzacyjne do Wojewody?
 • Na podstawie jakich przepisów można nabyć na własność drogę publiczną przebiegającą po terenach lasów Państwowych?
 • Nabycie mienia państwowego przez gminę z mocy prawa i na wniosek
 • Nabycie przez gminę mienia państwowego związanego z realizacją zadań własnych gminy
 • Wyłączenia z komunalizacji
 • Komunalizacja dróg (polnych, niepublicznych, wewnętrznych)
 • Drogi wewnętrzne, gdy nie ma tytułów prawnych po stronie skarbu państwa, gdy nie ma zapisów w księgach wieczystych
 • Darowizny na skarb państwa za renty i emerytury
 • Komunalizacja nieruchomości, które były przekazane na rzecz Skarbu Państwa za emerytury. Właściciele umarli, budynek należał do nich, natomiast grunt do Skarbu Państwa. Procedura odzyskiwania takich nieruchomości. Jak gmina ma odzyskać takie nieruchomości? Po budynku pozostały ruiny; księgi wieczyste na grunty są, a na budynki nie ma. Jak to rozwiązać?
 • Co Starosta ma zrobić w sytuacji, gdy ma wniosek o sprzedaż działki Skarbu Państwa, co do której istnieją przesłanki do komunalizacji w trybie art. 5 ust. 1 . Czy zgodnie z art. 228 ustawy o gospodarce nieruchomościami taka działka nie podlega ewidencjonowaniu w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, bo stała się z dniem 27 maja 1990r. z mocy prawa własnością gminy. Czy Starosta może być wnioskodawcą o komunalizację takiej działki, czy tylko gmina?
 • Jest akt notarialny z 1930 r, gdzie osoba prywatna sprzedaje działkę dawnej Gminie, dla działki prowadzona jest dawna księga hipoteczna - jak można tą działkę skomunalizować?
 • Komunalizacja nieruchomości z budynkami
 • Znaczenie zapisów w ewidencji i w księgach wieczystych przy postępowaniach komunalizacyjnych, zapisy dokonane bezpodstawnie
 • Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Brak spadkobierców przy ustalaniu stron postępowania, doręczanie zastępcze pism. Wskazówki- jak sobie z tym poradzić.
 • Decyzje komunalizacyjne bez zakładania ksiąg wieczystych
 • Komunalizacja gruntów pod wodami
 • Problem z komunalizacjami rowów (W) - miejscowe Starostwo wciąż próbuje przekazywać w drodze komunalizacji grunty pod rowami, czy od każdej takiej decyzji trzeba się odwołać?
 • Czy rów (W) jako urządzenie melioracyjne podlega komunalizacji - melioracjami na rok 1990 zajmowały się nie Gminy tylko Spółki Wodne? Kto powinien gromadzić materiał dowodowy w tych sprawach? Gminy czy Organ prowadzący postępowanie, a więc Wojewoda?
 • Zmiany w postępowaniach komunalizacyjnych wywołane przepisami ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
 • Komunalizacja mienia gromadzkiego- jakie nieruchomości wchodziły w skład mienia gromadzkiego?
 • Nabycie przez gminę nieruchomości wspólnot gruntowych (w przypadku nieustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie)
 • Jak przestawia się komunalizacja gruntów w związku z utworzeniem nowej gminy w 1995 r. z terenów gminy innej i wciąż na obszarze są nieruchomości we władaniu SP?
 • Co z mieszkaniami służbowymi zajmowanymi przez pracowników organów administracji rządowej, czy budynki w tej części podlegają wyłączeniu z komunalizacji w trybie art. 11?
 • Drogi budowane z udziałem czynu społecznego
 • Komunalizacja, co zrobić w przypadku braku dokumentów?
 • Co w przypadku gruntów – ewidencyjnie są wpisane, ale nie ma księgi wieczystej – co zrobić?
 • Zmiana decyzji w sprawie komunalizacji. Co zrobić, jeśli grunty przeszły na starostwo, wojewodę? Czy można zmienić decyzję, jeśli część nieruchomości została przekazana na rzecz osób trzecich? Jeśli tak, jak to zrobić?
 • Jak uchylić decyzję komunalizacyjną w części?
 • Podważenie decyzji komunalizacyjnej
 • Stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej – w jakich przypadkach?
 • Czy można skomunalizować tereny Lasów Państwowych?
 • Część nieruchomości przypada gminie, część lasom – na jakiej zasadzie podzielić taką nieruchomość? Znaczenie planu zagospodarowania przestrzennego w takich przypadkach.
 • Komunalizacja nieruchomości rolnych w trybie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
 • Komunalizacja gruntów, które są własnością (należały do) Państwowego Funduszu Ziemi. Sprawy dróg, terenów rolnych - oddzielna procedura. Wyjaśnienia.
 • Jak uzyskać prawo własności w przypadku gruntów PFZ kiedy brak decyzji o przekazaniu gospodarstwa rolnego?
 • Jeśli nieruchomość pochodzi z reformy rolnej, ale przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolne to podlega komunalizacji?
 • Kwestia zasobów Państwowego Funduszu Ziemi
 • Dawne decyzje wyłączające nieruchomości z PFZ
 • Grunty PFZ, kiedy nie ma ksiąg wieczystych
 • Nabycie mienia Skarbu Państwa z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Regulacja stanu prawnego dróg publicznych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (przesłanki, najczęstsze problemy)
 • Co z aktami notarialnymi z lat 70-tych, gdzie nabycie nieruchomości następowało na rzecz SP, w którego imieniu działało przedsiębiorstwo, którego organem założycielskim był Wojewoda?
 • Kwestia odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne (art. 73)
 • Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach komunalizacyjnych i w sprawach prowadzonych w trybie art. 73. Przykłady orzecznictwa WSA i NSA

Prowadzący

Monika Romanowicz-Pel: od 2017 roku zatrudniona na stanowisku Inspektora Wojewódzkiego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Białej Podlaskiej. Prowadzi postępowania administracyjne w I i II instancji, w tym m. in postępowania odszkodowawcze za nieruchomości wywłaszczone na realizację celów publicznych.

Przez 4 lata pracowała na stanowisku analityka nieruchomości w centrali jednego z dużych banków uniwersalnych, weryfikując wartość oraz stan prawny nieruchomości przedstawianych jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Przez kolejne 3 lata analityk wartości nieruchomości zabezpieczających listy zastawne w Banku Hipotecznym.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Gospodarka Przestrzenna, specjalność: Inwestycje i nieruchomości na Uniwersytecie Łódzkim oraz m.in podyplomowych studiów na kierunku Wycena Nieruchomości na WSHiFM im. F. Skarbka w Warszawie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
29 czerwca 2021
od 399.00
11 sierpnia 2021
od 399.00
16 września 2021
od 399.00
22 października 2021
od 399.00
01 grudnia 2021

Podobne szkolenia