Wideoszkolenie: Kodeks pracy w OPS

Zmiany w Kodeksie pracy w OPS. Jak sprawnie wprowadzić w funkcjonowanie jednostki zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy, dotyczące m.in. pracy zdalnej, kontroli trzeźwości, nowych zasad zawierania umów o pracę i ich wypowiadania? Przepisy szczególne dotyczące zatrudnienia urzędników , pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentów rodziny – omówienie najbardziej problematycznych kwestii

od 499.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland przeznaczone dla pracowników OPS, MOPS, GOPS, MOPR, którzy zajmują się kadrami

Czy pracownik socjalny może iść na pracę zdalną? Czy pracodawca ma obowiązek zezwolenia na pracę zdalną w OPS-ie?
Dyrektywa unijna work-life balance wprowadza ogrom zmian w Kodeksie pracy. Nowości obejmują między innymi pracę zdalną, kontrolę trzeźwości, urlopy, warunki zatrudnienia czy przepisy o pracownikach samorządowych. Wszystkie te zmiany omówi nasza doświadczona prowadząca, która posiada ponad 15 lat stażu pracy w MOPR Opole na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego i Kadr. Masz inne pytanie, na jakie chciałbyś poznać odpowiedź? Podczas naszego szkolenia jest możliwość zadawania pytań od pierwszych minut szkolenia.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak wprowadzić pracę zdalną w jednostce OPS - czy jest to obowiązkowe dla pracodawcy?
 • Jak stworzyć regulamin pracy zdalnej w OPS, aby był zgodny z wymogami Kodeksu pracy?
 • Jak naliczać i zwracać pracownikowi koszty pracy wykonywanej w trybie zdalnej w OPS? Ekwiwalent czy ryczałt?
 • Co z kosztami, gdy pracownik OPS choruje? Czy będą jego dochodem?
 • Umowa o pracę na okres próbny wg nowych zasad - jak ją sporządzić? Czy dotyczy pracowników w OPS?
 • Zmiany w zasadach prowadzenia akt osobowych - czego dotyczą nowe części D i E?
 • Dyrektywa unijna work-lIfe balance: zmiany w urlopach już od 27 kwietnia br.: zmiany w urlopach rodzicielskich, urlopy opiekuńcze, urlopy z powodu tzw. siły wyższej - w jakim celu będą udzielane, kto może korzystać, jaki jest ich wymiar? Jakie zmiany wprowadza w urlopach ojcowskich? Czym jest elastyczny czas pracy?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór regulaminu pracy zdalnej wraz z wzorami załączników - wniosków pracownika i pism pracodawcy
 • Wzór ewidencji czasu pracy pracownika
 • Wzór listy obecności, w tym dla pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy
 • Wzór umowy o pracę na okres próbny po nowemu
 • Wzór umowy o pracę na czas określony
 • Wzór kwestionariusza osobowego dla kandydata do pracy zgodny z wymogami, z rozróżnieniem na urzędnika, pracownika socjalnego, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i asystenta rodziny
 • Wzór informacji dodatkowej wg nowych zasad
 • Wzór kwestionariusza osobowego dla kandydata do pracy na stanowisko urzędnicze
 • Wzór kwestionariusza osobowego dla kandydata do pracy na pracownika socjalnego
 • Wzór kwestionariusza osobowego dla kandydata do pracy na stanowisko asystenta rodziny lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z załącznikiem dotyczącym RPS
 • Wzór listy nieobecności przy zadaniowym czasie prac
 • Wzórzarządzenia o zasadach wykorzystywania urlopu specjalnego dla pracowników socjalnych
 • Projekt regulaminu służby przygotowawczej dla urzędników
 • Wzór regulaminu badania trzeźwości

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Co powinno znaleźć się w regulaminie prac zdalnej? Jak ma się oświadczenie pracownika o posiadanych prawidłowych warunkach pracy do obowiązku zagwarantowania przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy?
 • W której części akt zbieramy dokumenty pracownika pomocy administracyjnej po konkursie na stanowisko inspektora?
 • Czy przy orzeczeniu o niepełnosprawności i w związku z nim wraz z obniżeniem czasu pracy na 7/8 dodatek również podlega obniżeniu?
 • Czy koordynatorowi pracy socjalnej, który przeprowadza wywiady w zastępstwie za pracowników socjalnych przysługuje dodatek w wysokości 400 zł?
 • Czy okres chorobowy i urlopu wypoczynkowego obniża dodatek pracownika socjalnego?
 • Umowa na zastępstwo za inspektora - jakie stanowisko pracy i zakres czynności można zmienić?
 • Czy 10-dniowy urlop musi być wykorzystany w ciągłości, czy można go podzielić?
 • Czy 10-dniowy urlop nabywa się po przepracowaniu 3 lat w jednym zakładzie pracy?


 • Czy pracownik, który jest po operacji endoprotezy bioder może wnioskować o pracę zdalną, jeśli fizycznie nie jest w stanie przyjeżdżać do siedziby ośrodka, a jest w stanie w domu wykonywać swoje zadania zawodowe?
 • Jeżeli nie planujemy pracy zdalnej w OPS, to czy powinniśmy sporządzić regulamin pracy zdalnej? Czy zarządzenie na pokrycie kosztów pracy zdalnej powinno być wydane w momencie sporządzenia regulaminu?
 • Czy możemy mieć zapis w regulaminie, że pracownik przebywający krócej niż 10 dni nie będzie miał wypłacanego ryczałtu?
 • Czy powinniśmy mieć założoną część E w aktach osobowych, jeżeli nie przewidujemy kontroli trzeźwości?
 • Czy należy złożyć ponowny wniosek o wyrównanie kwoty zasiłku?
 • PRZYKŁAD: pracownica od 31 marca br. przebywa na urlopie macierzyńskim Złożyła jeden wniosek o macierzyński i rodzicielski. Czy od 26 kwietnia będzie jej przysługiwało 81,5%? Zasiłek macierzyński za kwiecień pracownica otrzyma 24 kwietnia w wysokości 80%. Czy trzeba będzie wyrównać zasiłek?
 • Czy obniżenie wymiaru etatu w związku z elastycznym czasem pracy jest jednoznaczne z obniżeniem wynagrodzenia za porozumieniem stron?
 • Jeśli ojciec dziecka skorzystał już z tygodnia urlopu ojcowskiego, to czy musi złożyć do 26 kwietnia o drugi tydzień, aby mu nie przepadł? Dziecko skończyło rok w grudniu poprzedniego roku
 • Jeśli matka dziecka wykorzystała 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego, to czy ojciec po wejściu w życie przepisów będzie mógł skorzystać z dodatkowych 9 tygodni urlopu? Dziecko urodziło się w 2021 roku
 • Jeśli pracownik ma zawartą umowę na czas określony na 10 miesięcy, to po zakończeniu tej umowy może podpisać kolejną umowę na czas określony?
 • Czy zatrudniając osobę na okres 3 miesięcy na stanowisku pomocy administracyjnej albo pracownika socjalnego, to nie traktujemy tej umowy na okres próbny tylko na czas C?
 • Czy przenosząc pracownika z innej jednostki na inne stanowisko na podstawie porozumienia należy skierować go na badania i bhp?
 • Pracownik zmienił zakład pracy. Nowy zakład pracy zadzwonił do nas i chce przekazania ksero skierowania na badania lekarskie. Czy mamy taki obowiązek?
 • Czy oświadczenie pracownika o niekaralności może zastąpić zaświadczenie z KRK?
 • Czy zaświadczenie z RPS jest dla nowo zatrudnianych pracowników socjalnych?
 • Czy pracowników socjalnych należy sprawdzić w Rejestrze Przestępstw na Tle Seksualnym?
 • Czy zwrot kosztów dojazdu AOON na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu należy wypłacać pomniejszony o podatek czy także o składki?
 • Czy podpisując umowę zlecenia z AOON musimy kierować osobę na badania wstępne i zapewnić szkolenie BHP?
 • Od kiedy należy prowadzić indywidualne listy obecności?
 • Ryczał samochodowy dla asystenta rodziny. Czy jest zwolniony z podatku dochodowego?
 • Jak funkcjonuje regulamin pracy zdalnej w jednostce? Czy w regulaminie organizacyjnym również trzeba wpisać pracę zdalną?
 • Czy każdy pracownik ma przy sobie listę obecności i zdaje ją na koniec miesiąca do kadr? Czy lista każdego pracownika powinna być na stałe w kadrach?
 • Czy możemy zatrudnić osobę na stanowisko pracownika socjalnego, jeśli przeszedł pozytywnie badania u lekarza medycyny pracy, a posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym o symbolu 02P, tj. choroby psychiczne?
 • Czy możemy rozdzielić dodatkowy urlop, przysługujący pracownikom socjalnym w wymiarze 10 dni co 2 lata, na 5 dni co roku, jeśli pracownicy socjalni wolą takie rozwiązanie?
 • Jakie są konsekwencje prowadzenia zbiorczej listy obecności, potwierdzającej tylko stawienie się w pracy?
 • Czy urlop macierzyński/rodzicielski przerywa naliczanie urlopu dodatkowego dla pracownika socjalnego?
 • Czy dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego przepada, jeżeli nie zostanie wykorzystany w danym roku?
 • Jakie są konsekwencje gromadzenia urlopu dla pracodawcy? Pracownik ma 86 dni urlopu zaległego
 • Czy przedawnienie urlopu wymaga formy pisemnej?
 • Asystent rodziny zatrudniony na 1/2 etatu, który złożył nam opiekę nad chorym dzieckiem. Wynagrodzenie określone miesięcznie. Jak prawidłowo rozliczyć taką nieobecność w wynagrodzeniu za dany miesiąc?
 • Czy kierownikowi w OPS-ie przysługują nadgodziny? Czy ma nienormowany czas pracy?
 • Czy AOON zatrudnieni na umowę zlecenia muszą mieć wypłacane wynagrodzenie w miesiącu, w którym wykonują pracę?
 • Czy trzeba co roku pisać pracownikowi informacje o dodatku stażowym, jeśli nalicza to system płacowy?
 • Jeśli mamy w umowie o pracę wpisany dodatek za świadczenie pracy socjalnej, to w jaki sposób zmienić umowę?
 • PRZYKŁAD: pracownica nabyła 5% dodatku do wynagrodzenia, ale tego samego miesiąca udała się na urlop chorobowy w związku z ciążą. Czy przez pierwszy miesiąc płacimy my, a potem ZUS? Czy wykazujemy jej wynagrodzenie zasadnicze czy również staż 5%?
 • Czy taką samą konstrukcję - wypowiedzenie zmieniające - można zastosować dla koordynatora świadczeń rodzinnych, który już nie koordynuje w praktyce, a ma za koordynowanie wpisany dodatek funkcyjny w umowie?
 • Na jakich stanowiskach w OPS możliwa jest praca zdalna? Czy pracodawca musi wyznaczyć stanowiska, na których będzie to możliwe?
 • Czy w przypadku, gdy pracownik ma do zrealizowania podczas pracy zdalnej pewne zadania, to należy zmienić mu system czasu pracy na zadaniowy?
 • Czy zawsze trzeba wypłacać ryczałt?
 • Czy pracodawca może stwierdzić, że żadne ze stanowisk w OPS nie jest wskazane do wykonywania pracy zdalnej?
 • Czy kwoty muszą być w regulaminie, czy każdorazowo mogą być ustalone w porozumieniu z pracownikiem?
 • Jak rozumieć pojęcie z przepisu art. 16 ust. 2 „osoba po raz pierwszy podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym”?
 • Czy zaświadczenie z KRK jest obowiązkowe? Czy może być oświadczenie pracownika?
 • Jeżeli w czasie zatrudnienia pracownik dostarczył dokument potwierdzający staż pracy z innego zakładu pracy, to czy wpisać go do części A z adnotacją daty, kiedy dokument wpłynął?
 • Co zrobić z dokumentem dot. kary po usunięciu jej z akt?
 • Czy podpisując umowę zlecenia z AOON musimy kierować osobę na badania wstępne i zapewnić szkolenie BHP?
 • Osoba pracuje na stanowisku urzędniczym 10 lat. Zwalnia się i zatrudnia u innego pracodawcy samorządowego na stanowisku urzędniczym. Czy ta osoba jest osobą podejmującą pracę po raz pierwszy?


Praca zdalna w jednostce pomocy społecznej

 • Jak wprowadzić pracę zdalną w jednostce OPS - czy jest to obowiązkowe dla pracodawcy?
 • Jak stworzyć regulamin pracy zdalnej w OPS, aby był zgodny z wymogami Kodeksu pracy?
 • Dlaczego warto wprowadzić porozumienie czy regulamin pracy zdalnej?
 • Praca zdalna - jakie są sposoby korzystania z pracy zdalnej w OPS?
 • praca zdalna na polecenie pracodawcy w OPS
 • praca zdalna na wiążący wniosek pracownika w OPS
 • praca zdalna okazjonalna w OPS
 • Czy wszyscy pracownicy OPS mają prawo do pracy zdalnej? Co z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej?
 • Czy pracodawca musi z góry określić docelowe grupy pracowników mogących korzystać z pracy zdalnej? Jak to zrobić? Czy można nie uznać żadnej grupy pracowniczej?
 • Czy pracownik na zdalnej podpisuje listę obecności?
 • Pracownik uprzywilejowany - czy może żądać pracy zdalnej? Czy pracodawca może jednak odmówić?
 • Czy pracodawca może cofnąć zgodę na pracę zdalną w OPS?
 • Jak kontrolować pracownika wykonującego pracę zdalną w OPS?
 • Jak naliczać i zwracać pracownikowi koszty pracy wykonywanej w trybie zdalnej? Ekwiwalent czy ryczałt?
 • Co z kosztami, gdy pracownik choruje? Czy będą jego dochodem? Jak tego uniknąć?
 • Pracownik na zdalnej a delegacja
 • Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z funkcjonowaniem pracy zdalnej w zakresie sprzętu, ochrony danych osobowych, BHP?
 • Czy po wprowadzeniu pracy zdalnej telepraca będzie wciąż akceptowana w OPS?
 • Wzór regulaminu pracy zdalnej w OPS wraz z załącznikami oraz procedury ochrony danych


Jak prowadzić kontrole trzeźwości pracowników po nowelizacji?

 • Kontrola trzeźwości – czy jest to obowiązkowe dla pracodawcy w OPS?
 • Jak wprowadzić kontrole trzeźwości w OPS?
 • Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników – jakie są jej zasady?
 • Jakie mogą być skutki kontroli trzeźwości pracowników w OPS?
 • Kontrola trzeźwości w aktach osobowych - co należy dołączyć i w której części?
 • Czy kontrola trzeźwości dotyczy tylko pracowników czyli osób zatrudnionych na umowie o pracę, czy także innych osób wykonujących pracę na rzecz podmiotu?
 • Wzory zapisów do regulacji wewnątrzzakładowych pracodawcy w OPS


Dyrektywa work-life balance - 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów

 • Jakie zmiany wchodzą w urlopach rodzicielskich?
 • Kto skorzysta z urlopu po nowemu?
 • Jak będą teraz przeliczane?

Urlopy opiekuńcze

 • W jakim celu będą udzielane?
 • Kto może korzystać?
 • Jaki jest ich wymiar?
 • Jak będą opłacane?

Urlopy z powodu tzw. siły wyższej

 • W jakim celu będą udzielane?
 • Kto może korzystać?
 • Jaki jest ich wymiar?
 • Jak będą opłacane?

Urlopy ojcowskie

 • Co zmienia się w tym zakresie?


Elastyczny czas pracy

 • Czym jest? Czy jest to nowy system?
 • Komu przysługuje?
 • Czy pracodawca może odmówić?


Praca osób z niepełnosprawnością

 • Jakie zmiany w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością?
 • Czy zmiany w kodeksie pracy przewidują modernizację kwestii urlopu dla pracowników z niepełnosprawnością?


Wypowiedzenia umów o pracę

 • Rodzaj zawartej umowy a możliwość wypowiedzenia – czy jest tu jakaś różnica? Jakie są terminy?
 • Jak uargumentować wypowiedzenie umowy?
 • Jak sporządzić wypowiedzenie umowy o pracę?
 • Jak przeprowadzić konsultacje z organizacją związkową i jak doręczyć wypowiedzenie?
 • Kiedy pracownik może odwołać się od wypowiedzenia do sądu pracy?
 • Czy w jednostce samorządowej można zastosować wypowiedzenie zmieniające warunków umowy o pracę?


Nowe zasady dotyczące umów na okres próbny

 • Z kim i na jaki okres możemy zawrzeć umowę na okres próbny?
 • Czy z tym samym pracownikiem można zawrzeć więcej niż jedną umowę na okres próbny?
 • Jaka jest obowiązkowa treść umowy na okres próbny po nowemu w OPS?
 • Obowiązek zadeklarowania kolejnej umowy na czas określony z tym samym pracownikiem. Czy bezwzględnie trzeba pracownika zatrudnić?
 • Umowa na okres próbny a jednostka samorządowa - czy można zawrzeć taką umowę w ops? Co na to ustawa o pracownikach samorządowych?
 • Wzór umowy na okres próbny w OPS – po nowemu


Elektronizacja obsługi umów

 • Jak będzie działać ten system w OPS?
 • Kogo będzie dotyczył?


Informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia

 • Jaka jest obowiązkowa treść informacji dodatkowej po nowemu w OPS?
 • Od kiedy obowiązują nowe zasady sporządzania dodatkowych informacji o warunkach zatrudnienia w OPS?
 • Komu należy sporządzić nowe informacje o warunkach zatrudnienia, tylko nowo zatrudnionym czy wszystkim pracownikom jednostki?
 • Jakie są konsekwencje nie sporządzenia informacji dodatkowej w OPS?
 • Wzór informacji dodatkowej – po nowemu w OPS


Zmiany w rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych

 • W jakim zakresie zmienia się rozporządzenie w OPS?
 • Kogo będą dotyczyć zmiany w OPS?
 • Jak wdrożyć zmiany w tym zakresie w jednostce w OPS?


Akta osobowe

 • Jak prowadzić akta osobowe w OPS - papierowo czy elektronicznie?
 • Podział akt na części A,B,C, D,E - które dokumenty do której części wpinać?
 • Jak wg nowych zasad postępować z dokumentami o ukaraniu pracowników?
 • Jak wg nowych zasad postępować z dokumentami dotyczącymi badania trzeźwości w aktach osobowych w OPS?
 • Jak długo przechowywać akta osobowe? Jak informować o okresie przechowywania pracownika?
 • Jakie zostały wprowadzone zmiany w katalogu danych osobowych, pobranych w procesach rekrutacyjnych oraz podczas zatrudnienia konkretnego kandydata lub kandydatki?
 • Informacja o dowodzie osobistym pracownika – czy jest nam potrzebna, czy przechowywać w aktach osobowych? Czy usuwać z akt osobowych?
 • Wzór kwestionariusza osobowego dla kandydata do pracy zgodny z wymogami, z rozróżnieniem na urzędnika, pracownika socjalnego, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i asystenta rodziny
 • Wzór kwestionariusza osobowego dla pracownika zatrudnionego - zgodny z wymogami


Dokumentowanie czasu pracy pracownika

 • Czy obowiązkowo należy prowadzić listę obecności w OPS?
 • Jak ewidencjonować i rozliczać czas pracy pracownika, w tym zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy w OPS?
 • Jak długo przechowywać dokumentację czasu pracy pracownika w OPS?
 • Podstawowe systemy czasu pracy w OPS – czy coś się zmieniło w związku z tzw. elastycznym czasem pracy?
 • Wzór listy obecności, w tym dla pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy
 • Wzór ewidencji czasu pracy pracownika


Kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego:

 • Jak weryfikować czy kandydat do pracy posiada kwalifikacje wystarczające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego? interpretacja przepisów szczególnych
 • Co zrobić jeśli okazuje się, ze pracownik wykonujący tę pracę nie posiada kwalifikacji?
 • Czy możemy jeszcze zatrudniać aspirantów pracy socjalnej? W rozporządzeniu o wynagradzaniu pracowników samorządowych nadal takie stanowisko widnieje
 • Weryfikacja kandydata na pracownika socjalnego w rejestrze przestępstw na tle seksualnym – czy należy to zrobić? Jak to zrobić?


Urlop specjalny z ustawy o pomocy społecznej

 • Od kiedy przysługuje?
 • Jak rozumień nieprzerwaną pracę? Stanowisko MPiPS
 • Od kiedy naliczać kolejne przysługujące urlopy?
 • Co z urlopem niewykorzystanym? Czy przepada?
 • W jakim trybie udzielać tego urlopu? Czy dzielić na części?
 • Jak nakłaniać pracowników do korzystania tak, „aby się nie odkładał”? Urlopy specjalne dla pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - którego urlopu udzielać?


Dodatek 400 zł za pracę socjalną w terenie i sporządzanie wywiadów środowiskowych

 • Komu należy się wypłata dodatku 400 zł, a którzy pracownicy socjalni są z tego uprawnienia wyłączeni - przedstawienie i omówienie stanowiska MPIPS
 • Jak przyznać i dalej dokumentować prawo do dodatku 400 zł
 • Czy dodatek należy wpisać do umowy o pracę?
 • Czy dodatek należy wypłacać za czas nieobecności pracownika?


Asystenci rodziny i koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

 • Jak dodatkowo należy weryfikować kandydatów na te stanowiska?
 • Kwestia zobowiązań alimentacyjnych i ograniczenia praw rodzicielskich
 • Kwestia czy kandydat figuruje w KRK
 • Kwestia czy kandydat figuruje w rejestrze przestępstw na tle seksualnym
 • Obowiązkowy zadaniowy czas pracy – jak go rozliczać z wykonanej pracy?


Urzędnicy

 • Nabór na stanowiska urzędnicze, a kwestia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – raport NIK i zapowiedziane dalsze kontrole
 • Służba przygotowawcza - kogo kierować? Czy zwolnienie ze służby jest tym samym, co niekierowanie do służby?
 • Jak prawidłowo organizować i przeprowadzać służbę przygotowawczą? Jakie dokumenty należy bezwzględnie sporządzić?


Podsumowanie zmian w prawie pracy

 • Tabela podsumowująca zmiany w Kodeksie pracy

Prowadzący

Justyna Raj - od 15 lat Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr w MOPR Opole. Wieloletni praktyk z zakresu stosowania prawa pracy i wdrażania rozwiązań organizacyjnych, zarówno w podmiotach prywatnych jak i jednostkach samorządu terytorialnego - zwłaszcza takich jak MOPR, MOPS i PCPR.
Specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań kadrowych i organizacyjnych, optymalizujących realizację zadań w jednostce, a także w realizacji zadań z zakresu szeroko rozumianego HR, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów właściwych dla jednostek pomocy społecznej. Doskonale zna wyzwania i problemy działów kadr i zawsze szuka racjonalnych rozwiązań, kreując tzw. dobre praktyki mające oparcie we właściwych przepisach prawa.

Absolwentka administracji w zakresie prawa europejskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji z zakresu prawa pracy. Pełnomocnik syndyka masy upadłości ds. kadr.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
21 lipca 2023
od 499.00
04 września 2023
od 499.00
08 listopada 2023
od 499.00
28 grudnia 2023

Podobne szkolenia