Wideoszkolenie: Gospodarka wodno-ściekowa w gminie

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Jakie są warunki przyjęcia wniosku taryfowego? Jakie zapisy mogą być kwestionowane przez organy kontrolne? Jak wyliczyć koszty do opłaty abonamentowej? Jak poprawnie zawrzeć umowę ze współwłaścicielami nieruchomości przyłączonej do sieci? Jak szybko wykryć awarię na sieci i uniknąć strat? Kary za nielegalny pobór wody

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób w gminach zajmujących się sprawami związanymi z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, fakturowaniem opłat za wodę, wydawaniem warunków przyłącza do sieci wodno - kanalizacyjnej, Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Gospodarki Komunalnej, przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, związków międzygminnych, głównych księgowych, a także zarządców sieci, konserwatorów oraz osób bazujących na prawie wodnym.

Procedura zatwierdzenia taryf krok po kroku
Podczas szkolenia przedstawimy przebieg postępowania taryfowego, z czego składa się wniosek taryfowy, jak zmienić zatwierdzone taryfy i co podlega ocenie Wód Polskich. Podpowiemy, na co zwrócić uwagę, przygotowując dokumenty i jak uzasadnić zmiany w opłatach. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

Fragment ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak prawidłowo wypełnić tabele załączane do wniosku taryfowego? Od której tabelki rozpoczynać wyliczenia?
 • Jak uzasadnić, na co będą przeznaczone odpisy amortyzacyjne przewidziane w planowanej taryfie?
 • Czy koszty wody przeciwpożarowej należy ujmować w taryfie? Czy należy je wyłączyć z wniosku taryfowego?
 • Jakie rodzaje decyzji mogą wydać Wody Polskie w stosunku do złożonego wniosku taryfowego? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
 • Czy zatwierdzone taryfy można zmienić? Czy należy zmienić taryfę jeśli przychody są wyższe? Jak gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?
 • Jak szybko wykryć awarię na sieci i uniknąć strat? Kary za nielegalny pobór wody
 • Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek usuwania awarii na przyłączach przed wodomierzem?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • informacja o ilości wody pobranej na cele p.poż w .... r.
 • informacja o zamiarze odcięcia dostaw wody
 • procedura podłączenia do sieci kanalizacyjnej
 • projekt REGULAMINU dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • projekt UCHWAŁY w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
 • projekt UCHWAŁYw sprawie projektu regulaminu
 • projekt UCHWAŁY ws. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 • protokół odczytu wodomierzy
 • protokół usunięcia awarii
 • protokół z przeglądu urządzeń wodociągowych
 • protokół zamontowania, wymiany wodomierza
 • przedsądowe wezwanie do zapłaty
 • wniosek rozwiązanie umowy
 • wniosek zawarcie umowy
 • umowa o zwolnienie z długu (odsetki)
 • wzór wniosku o zatwierdzenie taryfy

Szczegółowy program szkolenia:

1. Jakie są warunki przyjęcia wniosku taryfowego? Opracowanie wniosków o skrócenie okresu obowiązywania taryfy za wodę i ścieki. Nowe formularze, nowy tryb postępowania

 • Kto i kiedy powinien złożyć wniosek taryfowy?
 • Z czego składa się wniosek taryfowy?
 • Jakie i w jaki sposób gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?
 • Jak pisać uzasadnienia do wniosku? Omówienie krok po kroku
 • Procedury zatwierdzenia taryf
 • Kiedy zatwierdzone taryfy wchodzą w życie?
 • Czy i jak można zmienić zatwierdzone taryfy?
 • Jak duża musiałby być strata, aby zmienić taryfę?
 • Czy zatwierdzone taryfy można zmienić? Czy należy zmienić taryfę jeśli przychody są wyższe? Jak gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego?
 • Zasady konstruowania taryf w oparciu o rozporządzenie „taryfowe”
 • Wniosek o skrócenie taryf i kolejny wniosek taryfowy
 • Wniosek po zakończeniu okresu przejściowego
 • Jak obliczyć termin składania kolejnego wniosku taryfowego i jakie miesiące należy ująć?
 • Czy taryfy mogą wejść w życie z mocy prawa?
 • Co to jest taryfa tymczasowa?
 • Jakie są konsekwencje za złożenie oświadczenia do opłaty zmiennej po terminie?
 • Czy można złożyć nowy wniosek w trakcie trwania taryfy np. w połowie drugiego roku?
 • Jak wygląda procedura zmiany taryf przed upływem trzech lat?
 • Jak wygląda korygowanie faktury gdy zmniejszamy ilość metrów? Czy zmieniamy terminy płatności, czy zostaje stary termin? Czy skorygować całą fakturę, czy wystawić nową?
 • Sporządzanie kalkulacji z uwzględnieniem zasady ochrony odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen
 • Proces weryfikacji taryf w odniesieniu do opłat za usługi wodne
 • Dopłaty do taryf dla poszczególnych lub wszystkich grup taryfowych
 • Jeśli gmina, która występuje jako przedsiębiorstwo, chce wprowadzić dopłatę do ścieków zgodnie z art. 24 ust. 6 i składa wniosek taryfowy, to uchwała taka musi być podjęta przez radę gminy przed złożeniem wniosku?
 • Jak prawidłowo wypełnić tabele załączane do wniosku taryfowego? Od której tabelki rozpoczynać wyliczenia?
 • Jak uzasadnić, na co będą przeznaczone odpisy amortyzacyjne przewidziane w planowanej taryfie?
 • Jeśli Wody Polskie zatwierdzą taryfę w późniejszym terminie niż do okresu obowiązywania obecnych taryf, to ten okres zostanie bez dopłaty dla mieszkańców?
 • Na jakiej podstawie można wybrać korzystny okres obrachunkowy do nowej taryfy np. pierwszy okres obrachunkowy?
 • Czy w przypadku gminy wystarczy Wieloletni Plan Inwestycyjny? Czy musi być dołączony plan rozwoju i modernizacji sieci?
 • Czy przedłuża się termin zatwierdzenia taryf jeżeli organ wzywa do przedłożenia informacji i dodatkowych dokumentów, ale nie są to braki formalne?

2. Jak wyliczyć koszty do opłaty abonamentowej? Jakie koszty należy ujmować w taryfie?

 • Jak prowadzić kalkulacje opłaty abonamentowej? Jakich kosztów nie wolno ujmować?
 • Jak prawidłowo ustalać niezbędne przychody i dokonać ich alokacji na grupy odbiorców?
 • Omówienie kalkulacji, kosztów
 • Jak wyliczamy, gdy np. mamy 4 grupy odbiorców, woda z wodomierza, gospodarstwa domowe, woda ryczałt, przedsiębiorstwa i użyteczność publiczna. Jak podzielić koszty w księgowości?
 • Jak wyliczyć koszty do opłaty abonamentowej, aby ją wprowadzić?
 • Jakie składniki powinny wchodzić w opłaty stałe? Jak się powinno kalkulować opłaty stałe?
 • Jakie koszty uwzględniać na przyszłość w opłatach za wodę np.: za modernizację sieci?
 • Czy zawarcie umowy dotyczy tylko samej dostawy wody?
 • Jak pisać sprawozdania kwartalne i półroczne?
 • Czy koszty wody przeciwpożarowej należy ujmować w taryfie? Czy należy je wyłączyć z wniosku taryfowego?
 • Na jaki przepis można się powołać, aby gmina podawała zużycie wody przez straż?
 • Czy przeglądy hydrantów ich wymiany mają być ujęte w kosztach taryfowych?
 • Czy koszty oczyszczania ścieków z punktu zlewnego należy ujmować we wniosku taryfowym?
 • Czy trzeba mieć wydzieloną grupę taryfową jeśli na terenie gminy są sklepy, szkoły i restauracje?
 • Czy budynki użyteczności publicznej należące do gminy muszą mieć wydzieloną grupę taryfową, czy można ich podciągnąć jak gospodarstwa domowe?
 • Czy koszty zużycia wody na obiektach własnych np. oczyszczalnia wiejska, wykazane notą wewnętrzną mają być ujęte w kosztach taryfowych?
 • Czy w taryfach można lub trzeba uwzględniać dodatkowe opłaty dla dostawców za przekroczenia parametrów w ściekach?
 • Czy koszty wody przeciwpożarowej należy ujmować w taryfie ? Czy należy je wyłączyć z wniosku taryfowego? Czy przeglądy hydrantów ich wymiany mają być ujęte w kosztach taryfowych?
 • Czy koszty oczyszczania ścieków z punktu zlewnego należy ujmować we wniosku taryfowym?
 • Czy koszty wody przeciwpożarowej należy ujmować w taryfie? Czy należy je wyłączyć z wniosku taryfowego? A co z wodą użytą na próby instalacji przeciwpożarowej?
 • Czy przeglądy hydrantów i ich wymiany mają być ujęte w kosztach taryfowych?

3. Umowy i opłaty za usługi wodne. Podłączanie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 • Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • Zasady zawierania umów z lokatorami. Jak poprawnie zawrzeć umowę ze współwłaścicielami nieruchomości przyłączonej do sieci?
 • Umowy za najemcami lokali w budynkach wielolokalowych
 • Umowa dostawca – odbiorca z uwzględnieniem norm urzędu ochrony konsumentów
 • Zasady poboru opłaty stałej i zmiennej. Omówienie opłat stałych i zmiennych na podstawie dotychczasowej praktyki i orzecznictwa
 • Skąd brać dane do naliczania opłat?
 • Opłaty podwyższone
 • Jakie są obowiązki gminy w zakresie budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, a jakie są obowiązki przedsiębiorstw?
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z podłączaniem odbiorców do sieci wodociągowej
 • Co należy rozumieć przez pojęcie „wielkość ładunku zanieczyszczeń” w przypadku konieczności określenia zapotrzebowania na wodę?
 • Czy wystarczą zapotrzebowanie średnie dobowe, czy obowiązkowe jest również maksymalne zużycie?
 • Jaka podstawę prawną ma wystawianie zapewnień dostawy wody/odbioru ścieków?
 • Czy należy zmienić umowy na dostawę wody, jeśli przedsiębiorstwo wprowadza opłatę abonamentową?
 • Czy przedsiębiorstwo ma możliwość podpisania oddzielnych umów na współwłaścicieli w sytuacji konfliktu współwłaścicieli?
 • Czy można zawrzeć umowę z osobą, która zamieszkuje lokal, a nie jest właścicielem, a właściciel chce umowę rozwiązać (konflikt małżeński)?
 • Kiedy ryczałt, a kiedy licznik przy odprowadzaniu ścieków ? Rozwiązanie prawne w kwestiach spornych.
 • Czy w związku ze zmianą regulaminu i wprowadzeniem taryfy musimy podpisać nowe umowy z mieszkańcami?
 • Co z pojęciem "granica odpowiedzialności" w przypadku jest pasażu sklepów, gdzie każdy sklep to oddzielna własność i własny wodomierz, każdy chce mieć oddzielną umowę o wodę i ścieki?
 • Czy dostarczanie wody mieszkańcom innej gminy przy jednoczesnym rozliczaniu sprzedaży z przedsiębiorstwem działającym na terenie tej gminy jest zbiorowym zaopatrzeniem, czy sprzedażą hurtową?
 • Czy faktura jest ważna po zakończeniu legalizacji wodomierza?
 • Jakie i gdzie można otrzymać dofinansowanie na wodociągi?

4. Jakie uprawnienia mają Wody Polskie do ingerowania w działalność spółek wodno-kanalizacyjnych? Co podlega ocenie Wód Polskich?

 • Jaka jest linia orzecznicza Wód Polskich? Czy w każdym przypadku przychyla się do wniosków, czy odmawia skrócenia okresu obowiązywania taryfy i z jakiej przyczyny odmawia? Jaką należy gromadzić dokumentację?
 • W jaki sposób Wody Polskie weryfikują wnioski taryfowe, jak wygląda postępowanie w tej sprawie? Kto jest stroną takiego postępowania?
 • Jak skonstruować odwołanie od decyzji wydanej przez Wody Polskie?
 • Jaki status posiadają Wody Polskie w zakresie taryf dla wody i ścieków?
 • Jakie rodzaje decyzji mogą wydać Wody Polskie w stosunku do złożonego wniosku taryfowego? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
 • Uzupełnianie bądź poprawianie wniosku po wstępnej weryfikacji Wód Polskich
 • Przykłady decyzji organu regulacyjnego oraz odwołanie od decyzji Wód Polskich
 • Jakie dokumenty do rozliczeń będzie trzeba przygotować w razie kontroli?
 • Wezwania od Wód Polskich w celu przekazania informacji

5. Jak szybko wykryć awarię na sieci i uniknąć strat? Kary za nielegalny pobór wody

 • Awarie – jak gmina ma sobie z nimi radzić ?
 • Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek usuwania awarii na przyłączach przed wodomierzem?
 • Czy jeżeli na przyłączu, którego właścicielem jest odbiorca, wystąpiła awaria przed wodomierzem, a obowiązek jej naprawy według umowy leży na odbiorcy, przedsiębiorstwo ma prawo odciąć dopływ wody, gdyż ponosi straty z tytułu wycieku?
 • Czy koszty usunięcia awarii na przyłączu ponosi odbiorca usług?
 • Czy w regulaminie można zawrzeć wysokość kary za nielegalny pobór wody, np. za przykładanie magnesu do wodomierza, za manipulowanie przy wodomierzu, zerwanie plomby?
 • Straty wody, stare wodociągi i niesprawne wodomierze, brak środków finansowych na modernizację Jak szukać i jak przeciwdziałać wyciekom wody w przypadku starych, wieloletnich sieci?
 • Czy karać mieszkańców za nielegalny pobór wody? W jaki sposób? Jak zbierać dowody?
 • Kontrola mieszkańców: kto posiada, a kto nie posiada przyłączy. Czy ci, co nie posiadają, muszą złożyć pisemne oświadczenie? Co w sytuacji, jeśli mieszkaniec jest podłączony do gminnej sieci wodociągowej, a dodatkowo ma własną studnię głębinową?
 • W jaki sposób można wykryć nielegalne przyłącza? Jakie są aspekty prawne dotyczące likwidacji nielegalnych przyłączy do wodociągów oraz kanalizacji?
 • Czy można naliczyć opłaty właścicielowi nielegalnego przyłącza? Czy należy mu się grzywna? Jak to wyliczyć

Prowadzący

Kinga Trzaska –praktyk od 2010 r. na stanowisku inspektora ds. zaopatrzenia w wodę w urzędzie gminy, gdzie zajmuje się kompleksowo prowadzeniem spraw z zakresu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę w tym m.in. naliczaniem należności za zużytą wodę, wystawianiem faktur oraz obsługą zestawu inkasenckiego, kalkulacją stawki i opracowaniem taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, monitorowaniem, jakości wody przeznaczonej do spożycia, a także innymi zagadnieniami związanymi z administrowaniem wodociągami gminnymi (SUW, hydrofornia, sieć wodociągowa – rozbudowa i modernizacja, awarie, wymiana wodomierzy). Ukończyła Politechnikę Białostocką jako inżynier ochrony środowiska o specjalności gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych, oraz magisterium z administracji w specjalności samorząd terytorialny na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku. Absolwentka wielu kursów m.in. „Procedury administracyjne, techniki prawodawcze, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne w JST” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studia Menedżerskie na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarządzanie Ochroną Środowiska na Uczelni Jańskiego w Łomży. Na swoim stanowisku zajmuje się jeszcze m.in. ochroną środowiska oraz gospodarką odpadami.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
18 lutego 2022
od 399.00
20 kwietnia 2022
od 399.00
24 czerwca 2022
od 399.00
16 sierpnia 2022
od 399.00
30 września 2022
od 399.00
18 listopada 2022

Podobne szkolenia