Wideoszkolenie: Gospodarka odpadami w starostwach

Jak poprawnie obliczyć zabezpieczenie roszczeń posiadacza odpadów? W jaki sposób należy zmienić formę zabezpieczenia? Czy można wydać decyzję na osobę fizyczną? W jaki sposób należy wydawać i przedłużać zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji? W jaki sposób wyegzekwować usunięcie odpadów po wygaśnięciu zezwolenia? Jak przebiega procedura rozpatrywania wniosku o utratę statusu odpadu od A do Z?

od 649.00 zł

Wideoszkolenie jest skierowane do pracowników starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, którzy zajmują się gospodarką odpadami w starostwach - wydawaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji, zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Dowiedz się jak poprawnie obliczyć każde zabezpieczenie roszczeń! Otrzymasz również wzór na średnią ważoną!
Otrzymasz odpowiedzi na ciężkie pytania, które pojawiają się w obszarze gospodarki odpadami w starostwach. Jak poprawnie obliczać zabezpieczenia roszczeń? Jak powinny wyglądać operaty? Jak zająć się sprawami związanymi z utratą statusu odpadu? Dzięki temu szkoleniu zaoszczędzisz swój czas i rozwiejesz wątpliwości.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jaką stawkę: 1 zł czy 300 zł można przyporządkować do kodu 170181?
 • Kiedy firma powinna złożyć wniosek o zwrot zabezpieczenia roszczeń, jeśli chce je otrzymać od razu po wygaśnięciu decyzji?
 • Czy można wydać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeżeli podmiot, któremu wydajemy zezwolenie, nie znajduje się w CEIDG?
 • Czy w przypadku, gdy oczyszczalnia przewozi osady ściekowe z drugiej oczyszczalni i chce je przetwarzać, to czy potrzebna jest decyzja o przetwarzaniu odpadów?
 • Jakie dokumenty musi dostarczyć firma, jeśli chce, żeby odpad stał się produktem?
 • Czy masa bitumiczna może zostać uznana za produkt? Jakie dokumenty mogą o tym świadczyć? Jaki dokument będzie świadczył o tym, że jest na nią popyt?
 • Jaka jest procedura usuwania odpadów z wypadków?

Szczegółowy program szkolenia:

1. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ - Co należy brać pod uwagę przy wyliczaniu zabezpieczenia roszczeń?Jak poprawnie obliczyć zabezpieczenie roszczeń?

 • Co należy brać pod uwagę przy wyliczaniu zabezpieczenia roszczeń?
 • Rodzaj odpadu (obojętny, niebezpieczny, inny niż niebezpieczny) – są odpady zwolnione z tego obowiązku
 • Jakie warunki musi spełniać odpad, żeby został uznany za obojętny?
 • Co zrobić, jeżeli przedsiębiorca upiera się, że jego odpady są obojętne, jednak nie spełniają kryteriów?
 • Czy odpad o niewiadomym pochodzeniu można uznać za obojętny?
 • Czy w toku postępowania należy żądać karty charakterystyki odpadu obojętnego od interesanta? Czy organ ma do tego prawo?
 • Jak mieć pewność, że odpad obojętny faktycznie jest obojętny, a nie zmieszany z zanieczyszczeniem?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy nie wiemy, jaki kod odpowiada magazynowanym odpadom?
 • Czy ziemia z humusem powinna być traktowana jak zwykłą gleba, czy inaczej?
 • W jaki sposób należy ustalać stawki?
 • Co zrobić, gdy nie jesteśmy pewni, jaką stawkę należy przyporządkować do danego kodu?
 • Czy do kodu 17 01 81 można przyporządkować stawkę 1 zł, czy 300 zł?
 • Jak określić masy podczas liczenia zabezpieczenia roszczeń?
 • Jak określić masy przy obliczaniu zabezpieczenia roszczeń?
 • Jaka jest definicja największej masy?
 • Jaka jest definicja „Największa masa odpadów” przy zabezpieczeniu roszczeń i co to oznacza w praktyce?
 • Jak ustalić największą masę?
 • Jaka jest definicja maksymalnej masy?
 • Jaka jest definicja maksymalnej pojemności?
 • Jak ustalić maksymalną masę?
 • W jakiej formie firma powinna podać największą masę odpadów, jaka może być magazynowana? Czy może to być pojemność?
 • Jak w łatwy sposób obliczyć zabezpieczenie roszczeń?
 • Który sposób obliczania zabezpieczenia roszczeń jest najłatwiejszy?
 • Jak oblicza się zabezpieczenie roszczeń, gdy odpady są magazynowane w pomieszczeniu?
 • Jak oblicza się zabezpieczenie roszczeń, gdy odpady są magazynowane na zewnątrz?
 • Jak oblicza się zabezpieczenie roszczeń, gdy odpady są magazynowane w kontenerach?
 • 28. W jaki sposób wyliczyć zabezpieczenie roszczeń, gdy jest kilkanaście miejsc magazynowania, a jak kiedy jest jedno?
 • Jak poprawnie wyliczyć zabezpieczenie roszczeń/Jak obliczyć zabezpieczenie roszczeń?
 • Jak upewnić się, że poprawnie obliczyliśmy zabezpieczenie roszczeń?
 • Co robić w przypadku, gdy obliczenia zabezpieczenia roszczeń firmy i starostwa różnią się od siebie diametralnie, a firma upiera się, że to jej obliczenia są poprawne?
 • Jeżeli zezwolenie jest wydawane np. na 10 lat, to czy można przyjąć zabezpieczenie roszczeń w formie gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej? W jaki sposób rozpatrzyć taką sytuację? Czy można odmówić wydania decyzji w takim przypadku?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy przedsiębiorca chce dokonać zmiany formy zabezpieczenia roszczeń, po złożeniu wniosku?
 • W jaki sposób należy zmienić formę zabezpieczenia?
 • Jakie warunki musi spełniać polisa ubezpieczeniowa, żeby móc przyjąć ją jako zabezpieczenie roszczeń?
 • W jakich przypadkach można dokonać zwrotu zabezpieczenia roszczeń?
 • Kiedy należy zwrócić zabezpieczenie i na jakiej podstawie?
 • Jak dokonać zwrotu zabezpieczenia roszczeń i na jakiej podstawie?
 • Jak powinien wyglądać proces zwrotu zabezpieczenia roszczeń?
 • W jaki sposób należy zwrócić zabezpieczenie roszczeń?
 • W jaki sposób należy przeprowadzić zwrot depozytu?
 • Kiedy firma powinna złożyć wniosek o zwrot zabezpieczenia roszczeń, jeśli chce je otrzymać od razu po wygaśnięciu decyzji?
 • Czy po zakończeniu decyzji zawsze powinien być dokonany zwrot roszczeń?
 • Czy należy dokonać zwrotu zabezpieczenia roszczeń po wydaniu nowego zezwolenia?
 • Czy zabezpieczenie roszczeń można zwrócić jedynie na wniosek firmy?
 • Czy zabezpieczenie roszczeń można zwrócić jeszcze podczas trwania zezwolenia?
 • Czy jest możliwość zachowania tego samego zabezpieczenia roszczeń na koncie w przypadku przedłużenia zezwolenia? Czy należy je na początku zwrócić i ponownie wpłacić?
 • Przy zabezpieczeniu roszczeń, gdy kończy się decyzja i będzie ona przedłużana, czy powinno się dokonać zwrotu zabezpieczenia?
 • W jaki sposób przenieść zabezpieczenie roszczeń na następne zezwolenie? Czy można tak zrobić?
 • W przypadku nowego zezwolenia i większej kwoty zabezpieczenia roszczeń, można zostawić stare zabezpieczenie na koncie i ewentualnie wpłacić dodatkową kwotę lub wypłacić nadwyżkę?

2. OPERATY - W jaki sposób należy weryfikować operaty?

 • W jaki sposób należy weryfikować operaty?
 • Czy można zakwestionować operat?
 • Czy można odesłać operat do poprawy?
 • Czy można wezwać do doprecyzowania operatów?
 • Czy można przyjąć operat opisany ogólnikowo?
 • Jak powinien wyglądać operat, który można przyjąć?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy dane z wniosku nie pokrywają się z operatami? Kogo należy wezwać do zmian?
 • Co zrobić w przypadku innego nazewnictwa w operatach i wniosku?
 • Co w przypadku, gdy w operacie i wniosku są inne miejsca magazynowania?
 • Czy jeśli operat obejmuje większą ilość miejsca niż wniosek, to czy możemy normalnie rozpatrywać wniosek bez korekty?
 • W jaki sposób postępować, gdy w operacie jest informacja o mniejszej ilości miejsca niże we wniosku?
 • Czy operat może być poprawiony? Czy można do poprawić, jeśli był on zatwierdzony przez strażaka?
 • Czy operaty są konieczne w przypadku przetwarzania poza instalacją?

3. Jakie dodatkowe dokumenty są potrzebne przy wydaniu zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów?

 • Czy można wydać zezwolenie na osobę fizyczną?
 • Czy przy wydawaniu decyzji rolnika postrzega się jako osobę fizyczną, czy raczej jako przedsiębiorcę?
 • Kiedy konieczne jest dodanie do zezwolenia decyzji środowiskowej?/Kiedy przy wydawaniu decyzji wymagana jest decyzja środowiskowa?
 • Kiedy konieczne jest załączenie do zezwolenia decyzji o warunkach zabudowy?
 • Kiedy przy wydawaniu decyzji wymagane jest dołączenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy interpretacja WIOŚ różni się od interpretacji starostwa?
 • W jakich przypadkach można wycofać zezwolenie?

4. PRZEDŁUŻANIE ZEZWOLEŃ - W jaki sposób należy przedłużać zezwolenia?

 • Jak należy procedować wniosek o przedłużenie zezwolenia?
 • W jaki sposób należy przedłużać zezwolenia?
 • Czy do przedłużenia zezwolenia konieczne jest dostarczenie przez firmę wszystkich dokumentów?
 • Czy można wydać nowe zezwolenie w trakcie aktywnego, żeby zachować ciągłość? Czy trzeba czekać do wygaśnięcia starego, żeby wydać nowe?
 • Jak wcześnie musi być złożony wniosek przed końcem zezwolenia, żeby zezwolenie było ciągłe?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy wniosek o przedłużenie zezwolenia został złożony za późno, żeby zezwolenie było ciągłe? Co zrobić z odpadami?
 • Czy nowe zezwolenia będą wydawane na 10 lat? Czy jedynie do 2025 r?

5. PRZETWARZANIE ODPADÓW - Jakich dokumentów należy wymagać od firm chcących przetwarzać odpady?

 • Czy decyzja na przetwarzanie wymaga posiadania instalacji?
 • Jakie są metody przetwarzania odpadów?
 • Jakie są sposoby przetwarzania odpadów bez instalacji?
 • Czy rolnikowi można wydać zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacjami?
 • Czy można wydać zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jeżeli podmiot, któremu wydajemy zezwolenie nie znajduje się w CEDIG?
 • Jakie dokumenty powinno przedstawić przedsiębiorstwo chcące przetwarzać odpady?
 • Jakie dokumenty powinna przedstawić osoba, która chce przetwarzać odpady poza instalacją?
 • Co zrobić, gdy przedsiębiorstwo chce przetwarzać odpady, ale nie informuje skąd one pochodzą?
 • Kiedy osad ściekowy staje się odpadem?
 • Czy w przypadku, gdy oczyszczalnia przewozi osady ściekowe z drugiej oczyszczali i chce je przetwarzać, to czy potrzeba jest decyzja o przetwarzaniu odpadów?
 • Jakie wymagania muszą spełniać komposty? Czy w przypadku zezwolenia na kompost należy dodać decyzję środowiskową? (o co chodzi?) Jak upewnić się, że jest on bezpieczny dla środowiska?
 • Jakie dokumenty należy przedstawić chcąc uzyskać zezwolenie na przetwarzanie odpadów wykorzystując np. kiszonkę? (co tu jest odpadem – biomasa, czy kiszonka?)

6. MAGAZYNOWANIE ODPADÓW - Jak stwierdzić, że firma odpowiednio magazynuje odpady?

 • Jak magazynować odpady?
 • Jak powinno być przygotowane miejsce do magazynowania na odpady? Jakie pojemniki mogą być wykorzystane do magazynowania jakich odpadów? Jak można je skontrolować?

7. MONITORING - Jakie wymagania powinien spełniać monitoring przy magazynowaniu odpadów?

 • Jakie wymogi musi spełniać monitoring wizyjny w firmie?
 • Jakie wymagania powinien spełniać monitoring przy magazynowaniu?
 • Czy firmy, które przetwarzają lub zbierają odpady muszą mieć monitoring? Co z firmami, które przetwarzają, ale nie magazynują odpadów?
 • W jaki sposób rozmawiać z firmą, która nie chce umieścić i siebie monitoringu wizyjnego?

8. OPŁATY - W jakich przypadkach należy pobrać opłatę skarbową od interesanta?

 • W jakich przypadkach należy pobrać opłatę skarbową od interesanta?
 • Czy przy dokonywaniu zmian po wydaniu decyzji należy pobierać opłatę skarbową?
 • Czy przy dokonywaniu zmian po złożeniu wniosku, a przed wydaniem decyzji należy pobierać opłatę?

9. UTRATA STATUSU ODPADU - Jak przebiega procedura rozpatrywania wniosku o utratę statusu odpadu od A do Zet?

 • Jak wygląda procedura rozpatrywania wniosku o utratę statusu odpadu od „a” do „z”?
 • W jaki sposób należy analizować wnioski o utracie statusu odpadu?
 • Od czego należy zacząć analizę wniosków o utratę statusu odpadu?
 • W jaki sposób procedować wniosek o utratę statusu odpadu destruktu asfaltowego? Jak się do tego zabrać?
 • Kiedy odpad traci status odpadu?
 • Jak stwierdzić, że dany odpad stał się produktem?
 • Jakie normy musi spełniać odpad, żeby zyskać status produktu?
 • Jak stwierdzić, czy odpad faktycznie traci cechę odpadu i staje się produktem w przypadku, gdy nie ma regulacji prawnych co do norm?/W jaki sposób należy rozpatrywać wnioski o utratę statusu odpadu w przypadku, gdy nie jest to uregulowane rozporządzeniem?/jakie są warunki, aby odpad mógł uzyskać status produktu?/Na jakiej podstawie odpad traci swój status i zostaje produktem?/Co zrobić w przypadku braku norm?/Jak ustalić normy, jeśli nie ma do nich rozporządzeń unijnych lub krajowych?
 • Jakie są metody sprawdzania, czy dany odpad nadaje się do przekształcenia w produkt?
 • Czy metoda organoleptyczna jest wystarczająca, żeby stwierdzić, że odpad może być produktem?
 • Czego powinno się żądać w sprawach dotyczących utraty statusu odpadu? Jakich dokumentów?/Czy przy zmianie statusu odpadu na produkt należy wymagać jakichś dokumentów?/Jakie dokumenty musi dostarczyć firma, jeśli chce, żeby odpad stał się produktem??Jakie dokumenty mogą potwierdzać, że odpad jest już produktem?
 • Jak należy weryfikować dokumenty przedstawiane prze firmę?
 • Jak się upewnić przy wydawaniu decyzji bez norm, że odpad na pewno może być produktem?
 • Czego można wymagać od firmy w ramach wyjaśnień?
 • Jakich dokumentów i badań można wymagać od firmy?
 • Co zrobić, jeżeli firma odmówi np. dodatkowych badań?
 • Jak stwierdzić, czy odpady powstałe podczas przebudowy drogi mogą ponownie zostać wykorzystane do budowy, remontów i prac utrzymaniowych na drogach?
 • Czy norm związanych z odpadami z remontów należy szukać w rozporządzeniach budowlanych? Jak stwierdzić, czy odpad faktycznie może nabyć status produktu?
 • Jak można uzyskać dostęp do norm, które musi spełniać odpad, aby zyskać status produktu?
 • Skąd należy czerpać wiedzę o normach dotyczących odpadów z remontów?
 • W jakich przypadkach starostwo ustala normy, jakie musi spełnić odpad?
 • Czy masa bitumiczna może zostać uznana za produkt? Jakie dokumenty mogą o tym świadczyć? Jaki dokument będzie świadczył o tym, że jest na nią popyt?
 • Jakie normy musi spełniać odpad, który ma być wykorzystany an rynku farmaceutycznym?
 • Czy opony mogą być wykorzystywane jako odbijacze np. na strzelnicy?
 • Czy opona, która wykorzystuje się jako odbijacz powinna być wbudowana w wał, czy może jednak nie?
 • Jakie normy musi spełniać odpad, który ma być wykorzystany na rynku budowlanym?
 • Czy oględziny wzrokowe mogą wystarczyć do stwierdzenia, że gruz, który ma posłużyć do utwardzania drogi może zostać uznany za produkt? A co z ropopochodnymi, które mogą się tam znajdować? Czy można żądać badań?
 • Jaki dokument potwierdza, że na produkt będzie popyt?/Jaki dokument potwierdza, że produkt będzie miał nabywcę?
 • Jak udowodnić, że na nowy produkt będzie popyt?
 • Czy badania prowadzone w innych krajach mogą być poświadczeniem, że na dany produkt będzie popyt? Czy takie badania należy dołączyć do wniosku? Czy muszą być one przetłumaczone?
 • Co zrobić, jeżeli firma nie chce udostępnić zapewnienia, że będzie gwarantowany zbyt wspomnianego odpadu?
 • Czy można wymagać przy utracie statusu odpadu badań akredytowanych?
 • Kiedyś w przypadku, gdy na budowie wydobywano duże ilości mas ziemnych wywożono poza tern budowy Okręgowy Urząd Górniczy uznał to za nielegalne wydobycie. Czy w przypadku, gdy firma wnioskuje o utratę statusu odpadu, to czy możemy ją wydać? Czy wtedy będzie możliwość wywiezienia piasku/żwiru z budowy legalnie?
 • Kiedy można odmówić wydania decyzji o utracie statusu odpadu?
 • Co w przypadku, gdy firma nie ma instalacji przetwarzającej odpady? Czy taka firma może zgłosić chęć uzyskania decyzji o utracie statusu odpadu?
 • Do jakich celów może być wykorzystany odpad?

10. USUWANIE ODPADÓW - W jaki sposób wyegzekwować usunięcie odpadów po wygaśnięciu zezwolenia?

 • Co zrobić w przypadku, gdy firma upadła, a odpady zostały? Jaka jest procedura postępowania? Jak podejść do takiej sprawy?
 • W jaki sposób wyegzekwować usunięcie odpadów po wygaśnięciu zezwolenia?
 • Kto odpowiada za usunięcie nielegalnie porzuconych odpadów?
 • Jak postępować z odpadami, których właściciel nie jest znany?
 • W jaki sposób pozbyć się odpadów zgromadzonych nielegalnie?
 • Jaka jest procedura postępowania usuwania nielegalnie porzuconych odpadów np. w lesie?
 • Skąd pozyskać środki na usunięcie odpadów?
 • Skąd pozyskać środki na usuwanie nieleganie porzuconych odpadów?
 • Jaka jest procedura usuwania odpadów z wypadków?
 • Kto odpowiada za usunięcie odpadów z wypadku?
 • Kogo należy obciążyć kosztami usuwania odpadów z wypadku?

Prowadzący

Anna Owczarska-Ożóg- od 1999 do chwili obecnej – główny specjalista ds. gospodarki odpadami w Wydziale Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie, w ramach prowadzonych spraw rocznie wydaje kilkadziesiąt decyzji. W latach 1994 – 1998 – starszy referent ds. gospodarki odpadami w Wydziale Ochrony Środowiska w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Absolwentka kierunku Technologia Chemiczna Politechniki Rzeszowskiej oraz podyplomowego studium „Technologia wód, ścieków i odpadów” Politechniki Wrocławskiej. Od 2000 roku biegła w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko Wojewody Podkarpackiego.

Ważniejsze zrealizowane projekty, lub takie w których uczestniczyła:

Oceny oddziaływania na środowisko różnych inwestycji, np. kompostownia w Paszczynie (k. Tarnowa, dla „Proeko” Rzeszów), Ekologiczne audycje w lokalnym radio („Via”), wykładowca na licznych szkoleniach dla firm (zwł. w zakresie prawa ekologicznego, obowiązków przedsiębiorców w ochronie środowiska oraz opłat za korzystanie ze środowiska), 3 publikacje w biuletynach ekologicznych (m. in. dla Polskiego Klubu Ekologicznego), autorstwo broszury edukacyjnej do ogólnopolskiej kampanii recyklingu wraków samochodowych (dla PIAP Warszawa, materiały dla dzieci i dorosłych), udział jako specjalista/doradca w Warsztatach planów gospodarki odpadów komunalnych w ramach projektu przygranicznej współpracy pn. „Niskonakładowe rozwiązania w zagospodarowaniu odpadów komunalnych – model dla małych miast ukraińskich” dotowanych przez TACIS/PAUCI.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 649.00
06 marca 2024

Podobne szkolenia