Wideoszkolenie: Gminy a Ochotnicze Straże Pożarne

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Współpraca gmin z OSP. Jakie obowiązki ma gmina wobec OSP? Jakie są źródła finansowania działalności OSP? Jak powinny wyglądać nowe umowy? Ekwiwalent dla strażaków, świadczenia ratownicze oraz współpraca na linii urząd gminy a OSP

od 599.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów zarządzania kryzysowego, spraw obywatelskich, księgowości, finansów oraz wszystkich osób, które w zakresie zadań własnych zajmują się finansowaniem ochotniczych straży pożarnych

Co w praktyce dla urzędów oznacza nowelizacja ustawy?
Na szkoleniu prowadzonym przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, w zakresie którego prowadzone są sprawy związane między innymi z ochroną przeciwpożarową, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną zostaną omówione sprawy związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP. Prelegent jest również Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej, dlatego omówi, jak powinna przebiegać współpraca na linii urząd gminy, a OSP i co znaczy, że gmina musi zapewnić gotowość bojową

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Obowiązki ze strony samorządów gminnych, czyli jakie obowiązki spoczywają na gminie wobec OSP? Omówienie krok po kroku
 • Jak powinna brzmieć umowa, którą gmina zawiera z OSP? Jak ją skonstruować?
 • Czy ekwiwalent jest obowiązkiem? Czy gmina ma obowiązek wypłacania ekwiwalentu?
 • Strażak ratownik
 • Co to znaczy, że gmina jest organizatorem szkolenia? Czy wystarczy np. tylko i wyłącznie zrobić zlecenie na dane szkolenie, wynająć salę i prowadzącego i czy to oznacza, że jest organizatorem?
 • Osoby niebiorące udziału w akcjach pożarniczych – czy im przysługuje dodatek do emerytury?
 • Co w sytuacji, jeśli PSP nie prowadzi tak długiej dokumentacji (25 lat służby), aby udowodnić, że ktoś co najmniej raz w roku uczestniczył w akcji? Co w przypadku, jeśli nie prowadzimy ewidencji imiennej od aż 25 lat?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Skierowanie badania lekarskie kierowca
 • Skierowanie badania lekarskie strażak
 • Umowa darowizny ubranie specjalne
 • Umowa- zlecenie konserwatorów
 • Wniosek o wydanie karty pracy sprzętu
 • Wyposażenie wozu OSP
 • Wykaz sprzętu wymagającego CNBOP rozporządzenie
 • Wyżywienie dlugotrwałe - akcje
 • Inwentaryzacja - zarządzenie
 • Zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości
 • Ogłoszenie wójta - otwarty konkurs na realizację zadania publicznego: przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczych
 • Rozliczenie materiałów pędnych
 • Zarządzenie wójta w sprawie określenia zasad i sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
 • Miesięczna karta pracy sprzętu silnikowego
 • Normy zużycia paliw dla pojazdu samochodowego
 • Normy zużycia paliw dla sprzętu silnikowego
 • Zarządzenie wójta w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez ochotnicze straże pożarne z terenu gminy
 • Uchwała rady gminy w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy ...

Szczegółowy program szkolenia:

Już weszła w życie nowelizacja ustawy o ochotniczych strażach pożarnych!

 • Kwestia wypłacania ekwiwalentu kandydatom na strażaków ratowników OSP
 • Możliwość opłacania dodatkowych szkoleń i wydatkowania na nie środków z budżetów gminy
 • Finansowanie wyżywienia strażakom podczas szkoleń oraz innych rodzajów akcji
 • Czy strażacy ratownicy OSP pełniący funkcję kierowcy po ukończeniu 65 lat mogą brać bezpośredni udział w działaniach i akcjach ratowniczych?
 • Jakie są zmiany dotyczące wypłaty świadczeń ratowniczych dla strażaków ochotników, którzy brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych?
 • Jakie wymogi zostały usunięte w nowelizacji? Czego dotyczą?
 • Prowadzenie ewidencji legitymacji dla strażaków ochotników
 • Prowadzenie ewidencji osób wyróżnionych Odznaką Świętego Floriana "Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej"

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Czy dotację celową należy przekazać OSP na podstawie umowy? Jak rozumieć konkurs przy dotacji celowej?
 • Przy nowych pojazdach, czy to samochodach, czy też quadach, producent czy też dostawca nie określa normy zużycia paliwa, co zrobić w takiej sytuacji?
 • Według ustawy ekwiwalent przysługuje strażakowi ratownikowi OSP; a co z druhami, którzy dopiero uczestniczą w szkoleniu podstawowym? Do czasu ukończenia nie są strażakami ratownikami, czy im też wypłacać ekwiwalent za udział w szkoleniu podstawowym?
 • Czy za uczestnictwo w szkoleniu opłacanym przez gminę np. kurs sternika, strażakowi-ratownikowi należy wypłacić ekwiwalent? A co z ekwiwalentem za działania trwające od godz. 8 do godz.8.25 i kolejne zdarzenie od 8.30 do 8.55? Czy dwa wnioski, każdy po godzinie działań?
 • Czy wypłacamy ekwiwalent, gdy OSP wspiera zadania policji np. w wejściu do mieszkania?
 • Do kiedy gminy muszą podpisać umowy z OSP?
 • Na jakiej podstawie wójt stwierdza wiarygodność? Czym się ma kierować? Jak może to sprawdzić?
 • Jak uzyskać potwierdzenie uczestnictwa w danej akcji ratowniczej?

Jak powinna przebiegać współpraca na linii urząd gminy, a OSP? Co znaczy, że gmina musi zapewnić gotowość bojową?

 • Czy jest możliwość, aby samorządy pomagały OSP przy rocznych rozliczeniach do urzędu skarbowego?
 • Jakie zadania ma gmina w stosunku do OSP? Co gmina powinna robić?
 • Jak wygląda sprawa finansowania modernizacji strażnic? Nie w ramach gotowości bojowej, ale pomieszczeń poza garażem
 • Środki trwałe – jak powinno przebiegać przekazywanie jednostkom drobnego sprzętu, zakupionego przez gminę?
 • Jakie są obowiązki finansowe samorządów względem OPS?
 • Co gmina może lub musi pokryć? Jakie zakupy wchodzą w grę?
 • Czy gmina ma pokryć koszty związane z utylizacją paliwa?
 • Jaki sprzęt może zakupić gmina?
 • Protokoły konieczności ewentualnych napraw – potrzebna jest uchwała czy zarządzenie wójta?
 • Rozliczenie gospodarki paliwowej, rozliczanie kart paliwowych, konieczność zgłaszania napraw, sprzętu bojowego
 • Za jakie zakupy dla jednostek można płacić? Jakie środki może przekazywać gmina jednostce?
 • Kto powinien płacić za media (woda, prąd) i czy to należy do obowiązku gminy? A ścieki?
 • Co znaczy, że gmina jest organizatorem szkolenia? Czy wystarczy np. tylko i wyłącznie zrobić zlecenie na dane szkolenie, wynająć salę i prowadzącego i to oznacza, że jesteśmy organizatorem?
 • W jaki sposób mamy zorganizować szkolenie dla strażaków, żeby gmina była organizatorem?
 • Czy obowiązek szkoleń będzie spoczywał teraz na PSP?
 • Dotacje – czy musi być rozpisany konkurs? Co jeśli na terenie danej gminy jest tylko jedna OSP?
 • Czy konkurs ogłasza się po zabezpieczeniu środków w uchwale rady gminy?
 • Na co można udzielić dotacji?
 • Czy szkolenie BHP dla strażaków powinno być co roku?
 • Czy strażacy OSP powinni mieć szkolenie BHP? Kto może zrobić i co jaki okres?
 • Szkolenia BHP - na jakich zasadach ma to być organizowane przez gminę? Czy to może robić osoba, która jest zatrudniona w gminie od BHP, czy ktoś z zewnątrz?
 • Co straż jako stowarzyszenie może w gminie?
 • Jak burmistrz lub wójt może zarządzać OSP jako stowarzyszeniem?
 • Jeśli na terenie gminy działa jednostka OSP finansowana przez nadleśnictwo to czy gmina musi podpisać z nimi umowę?
 • Przekazanie sprzętu – czy sprzęt dla OSP można przekazać na własność OSP, czy musi być własnością gminy?
 • Budynek jednostki należy do gminy – czy gmina płaci za cały budynek, czy tylko za garaż albo salę? Czy musi ogrzewać cały budynek?
 • Inwentaryzacja sprzętu – co ile musi być prowadzona inwentaryzacja?
 • Jak stworzyć protokół z rozliczenia wyników inwentaryzacji? Co musi zawierać?

Finansowanie OSP – co mieści się w zakresie utrzymywania i podnoszenia gotowości bojowej? Najważniejsze informacje dotyczące dotacji na działalność OSP

 • Jak prowadzić gospodarkę paliwową? Jak najlepiej rozliczać paliwo – kwartalnie, czy co miesiąc?
 • Czy wniosek o wydanie karty składa się tylko raz, kiedy zostanie zakupiony nowy sprzęt?
 • Jak wyegzekwować od strażaków systematyczne rozliczanie paliwa?
 • Czy gmina powinna mieć podpisaną umowę z członkiem OSP na rozliczenie paliwa, czy wystarczy, aby był to któryś z kierowców?
 • Skąd brać informację o normach zużycia paliwa? Czy PSP powinna podawać te normy gminie do wiadomości?
 • Jak przeprowadzić litrażowanie pojazdów?
 • Czy gmina ma pokryć koszty związane z utylizacją paliwa?
 • Czy podczas imprez komercyjnych, gdzie OSP zarabia, gmina musi finansować paliwo?
 • Jak rozliczyć paliwo na wyjazd na pogrzeb członka OSP?
 • Czy każda gmina powinna mieć ustalone normy zużycia na podstawie zarządzenia?
 • Czy RIO będzie akceptować zapis w karcie - pogrzeb?
 • Jak rozliczyć karty paliwowe, gdy samochody stoją, a sprzęty pracują?
 • Jeśli na karcie paliw będzie wyjazd gospodarczy, to kto zapłaci za paliwo wykorzystane na ten wyjazd?
 • Czy w karcie powinny być kolumny praca na postoju i praca urządzenia specjalnego i ewentualnie ogrzewanie Webasto?
 • W jaki sposób ściągnąć ze stanu paliwo (na karcie), które było zlikwidowane ze zbiornika ze względu na zanieczyszczone paliwo?
 • Czy karta musi być miesięczna, czy może być kwartalna?
 • W jaki sposób prowadzić karty drogowe?
 • Czy można zapisać w karcie pojazdu i prace urządzenia specjalnego i pracę na postoju?
 • Jak rozliczać paliwo w stosunku miesięcznym?
 • Czy według przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, gmina będzie mogła korzystać z OSP przy organizacji przedsięwzięć dla mieszkańców?
 • Czy umundurowanie zakupuje się również z budżetu? Na jakie zadania można udzielać dotacji OSP i czy konkurs ogłasza się na podstawie Ustawy o pożytku?
 • Czy zakupiony sprzęt, np. węże, przekazuje się danej OSP protokołem przekazania czy pozostaje on w ewidencji gminy?
 • Jakie są zasady dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z budżetu województwa - urząd marszałkowski?
 • Jak gmina ma finansować sprzęt, którego jest właścicielem, a jak w przypadku, gdy właścicielem jest jednostka OSP?
 • W jakiej formie przekazać dotację? Jakie dotacje – czy z działu finansów publicznych, czy ochrony przeciwpożarowej?
 • Czy dotacja dla OSP to dotacja celowa, przedmiotowa, czy może podmiotowa?
 • Czy można przekazywać miesięczne dotacje dla OSP?
 • Z jakich źródeł pozyskać dotacje dla OSP?
 • Czy mundur galowy służy do podnoszenia i utrzymania gotowości bojowej?
 • Czy gmina może finansować zakup mundurów galowych?

Jakie badania strażaków musi zlecić gmina? Kto powinien je opłacić

 • Co w sytuacji, kiedy jednostka nie wyjeżdża do akcji - czy wówczas gmina musi zapłacić za badania?
 • Czy jeżeli gmina ma podpisaną umowę z przychodnią medycyny pracy na przeprowadzanie badań okresowych strażaków, to strażak może wykonać badania indywidualnie w innej przychodni i przedstawić fakturę?
 • Czy gmina powinna mieć zawartą umowę z placówką medyczną, która ma wykonywać badania lek?
 • Czy należy wysłać na pierwsze, wstępne badania osobę, która zgłasza chęć dołączenia do OSP?
 • Czy gmina powinna przechowywać dokumentację związaną z świadczeniami ratowniczymi (kopie oświadczeń świadków)?

Obowiązki ze strony samorządów gminnych wobec OSP

 • Czego dotyczą zmiany odnośnie obrony?
 • Obowiązki ze strony samorządów gminnych, czyli jakie obowiązki spoczywają na gminie wobec OSP? Omówienie krok po kroku
 • Czy gmina ma zawierać umowy z kierowcami-konserwatorami?
 • Czy za każdym razem gmina musi podpisywać z OSP umowy na wykonywanie zadań zleconych?
 • Jak wygląda umowa między gminą a OSP? Co zawiera i do kiedy należy ją wprowadzić?
 • Czy jeśli nie zawarliśmy umowy od stycznia, to jakie będą konsekwencje w związku z tym?
 • Czym obecnie różni się podpisywanie umów ze strażami w odniesieniu do poprzednich lat?
 • Jak powinna wyglądać umowa, którą gmina powinna zawrzeć z OSP? Jak ją skonstruować?
 • Umowy zleceń na czas nieokreślony – czy są do nich aneksy?

Finansowanie wyżywienia – czy można finansować go z budżetu gminy?

 • Wyżywienia dla OSP w trakcie akcji – na jakiej podstawie prawnej?
 • Czy wyżywienia nie powinno zapewnić PSP w czasie działań ratowniczych?
 • Czy w przypadku długotrwałego działania trwającego ponad 2 dni, w którym uczestniczy bardzo dużo jednostek PSP i OSP możliwe jest sfinansowanie wyżywienia z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Czy w takim przypadku ekwiwalent można sfinansować z rezerwy?
 • Czy dopuszczalny jest zakup wody do picia dla osp podczas bardzo licznych pożarów w okresie wiosennym, ale nie koniecznie trwających powyżej 6h?
 • Czy można finansować inny sprzęt medyczny dla OSP?
 • Czy jest możliwość prawna dofinansowania dronów?
 • Czy gmina musi finansować wszystko, co OSP sobie zażyczy?
 • Czy OSP powinno zająć się zleceniem przeglądów i napraw, a potem przesłać tylko fakturę do gminy?
 • Jak wygląda finansowanie działalności OSP jako stowarzyszenia?
 • Co wchodzi w skład umundurowania – tylko mundury, czy też koszarowe ubrania?
 • Czy należy wykonywać coroczne przeglądy przepięciowe obuwia gumowego?
 • Jak rozliczać pracę sprzętu mechanicznego – np. piły do drewna?
 • Co pracownik musi brać pod uwagę, rozliczając karty pracy sprzętu? Jak wygląda to w innych urzędach?
 • Czy można zakupić używane wozy strażackie? Czy wozy muszą być atestowane?
 • Czy można sprowadzić samochód z zagranicy?
 • Czy gmina może współfinansować przekazanie samochodu dla OSP?
 • Czy przekazany samochód ma być zawarty w ewidencji gminny, czy straży pożarnej?
 • Skąd pozyskiwać środki zewnętrzne na kupno samochodu dla OSP?
 • Za co gmina powinna ponosić wydatki na rzecz OSP, a za co nie musi?
 • Jak zinterpretować pojęcie podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy? Czy np. AODO w zwykłej OSP jest to podstawowy sprzęt?
 • Czy gmina musi płacić za szkolenia strażaków?
 • Czy za pierwsze podstawowe szkolenie gmina może nie ponosić kosztów?
 • Czy można ubezpieczyć strażnicę?
 • Jak przygotować się do kontroli z RIO? Co może zostać sprawdzone pod kątem finansowania OSP?

Jak liczyć ekwiwalent dla strażaków? Komu i za co się należy?

 • Czy ekwiwalent jest obowiązkiem?
 • Czy jest jakiś określony druk/wniosek do wypłaty ekwiwalentu? W jakim terminie się to składa?
 • Na jakiej podstawie wyliczać wysokość ekwiwalentu?
 • Członkowie OSP zwrócili się do gminy z wnioskiem o wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym tj. kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy; szkolenie to nie było organizowane przez gminę ani straż państwową - czy gmina postąpiła dobrze, odmawiając wypłaty ekwiwalentu?
 • Czy za zabezpieczenie np. biegów lub innych imprez kulturalno-sportowych należy się ekwiwalent?
 • Czy za zabezpieczenie powiatu należy się ekwiwalent?
 • Czy za udział w zawodach pożarniczych należy się ekwiwalent?
 • Czy za udział w szkoleniu online (teoria) należy się ekwiwalent?
 • Czy za szkolenie nieukończone np. przez niezaliczenie komory należy się ekwiwalent?
 • Czy za alarm fałszywy można naliczyć ekwiwalent?
 • Czy za kurs sternika motorowodnego dla strażaka w OSP KSRG, za który gmina zapłaciła, należy się dodatkowo ekwiwalent? Czy taki kurs kwalifikuje się jako "szkolenie pożarnicze"
 • Czy można wypłacać ekwiwalent strażakom, którzy uczestniczyli w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez naczelnika danej OSP?
 • Czy można wypłacać ekwiwalent za udział w wyjazdach gospodarczych na zlecenie wójta do zabezpieczenia imprezy gminnej podczas Niedzieli Palmowej czy usuwaniu drzew?
 • Jak liczyć czas ekwiwalentu, jeśli jednostka jest przekierowana do innych zdarzeń?
 • Wypłaty ekwiwalentu – co miesiąc, czy co kwartał?
 • Jak wyliczyć ekwiwalent, jeżeli strażak złoży wniosek 31.12, a na akcji był tydzień wcześniej?
 • Jak ustalić prawidłowo liczbę godzin wg nowej zasady "za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki OSP" jeżeli zdarzenie rozpoczęło się o godz. 8:50 a zakończyło o godz. 9:25?
 • Co w przypadku gdy PSP potwierdza wyjazd od czasu zadysponowania do momentu powrotu? Jak potwierdzić czas wyjazdu z jednostki?
 • Jak naliczać ekwiwalent za akcję, a jak za szkolenia?
 • Ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej – jak go rozliczać – godzinowo, minutowo? Zaokrąglać w górę, w dół?
 • Jeśli wójt wyśle straż do akcji kryzysowej np. do powodzi, to też trzeba naliczać ekwiwalent? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
 • Jak płacić za ekwiwalent za „wypożyczanie” straży do innego działania?
 • Jak wyliczać ekwiwalent? Stała stawka, czy % od najniższej krajowej?
 • Czy gmina musi podjąć uchwałę przy ustaleniu stałej stawki ekwiwalentu?
 • Czy za każdym razem, gdy zmienia się wysokość płacy minimalnej, to gmina musi zmieniać uchwałę dotyczącą ekwiwalentu?
 • Gdzie znaleźć informację, które podmioty są uprawnione do organizowania szkoleń. Art. 11 ustawy nie określa tego, wspomniane jest tylko o PSP? Czy za wewnętrzne szkolenie organizowane przez np. Naczelnika OSP należy się ekwiwalent?
 • Czy za udział w zawodach sportowo-pożarniczych przysługuje ekwiwalent? Czy gmina może ponosić koszty szkolenia BHP i jak często szkolenie to powinno być przeprowadzane?

Ubezpieczenie w trakcie akcji i badań

 • Jak zmienił się zakres badań, które strażacy muszą wykonać?
 • Strażak ratownik
 • Czy strażak sam ma się ubezpieczyć, czy gmina też musi w tym uczestniczyć? Czy strażacy sami powinni zadbać o swoje ubezpieczenie?
 • Czy strażacy ratownicy biorący udział w akcjach powinni być ubezpieczeni imiennie czy może być to ubezpieczenie grupowe?
 • Procedury i sposób postępowania w przypadku, gdy strażak ulegnie wypadkowi – jak wygląda cała procedura?
 • Jaką rolę pełni gmina, komendant w momencie, gdy strażak ulegnie wypadkowi?
 • Kto wypłaca odszkodowanie?
 • Czy gmina może zabezpieczyć się przed sytuacją, w której będzie musiała wypłacić odszkodowanie strażakowi?
 • W jaki sposób sprawdzić godziny i minuty udziału strażaka w akcji w celu naliczenia ekwiwalentu do wypłaty?
 • Jakie ubezpieczenie podczas wyjazdów gospodarczych? Czy można dodatkowo ubezpieczyć strażaka?
 • Kiedy gmina musi wypłacić odszkodowanie dla strażaków?
 • Jakie ubezpieczenie dla strażaków – 24 godzinne, czy tylko na okres wyjazdów na akcję?
 • Wypadek w drodze do remizy, np. skręcona kostka – czy gmina musi wypłacić odszkodowanie?

Emerytura i dodatki

 • Ile będą wynosiły świadczenia ratownicze (zł) dla osób, które przez 25 lat - mężczyźni i 20 lat - kobiety, uczestniczyły w działaniach bojowych?
 • Komu należą się dodatki do emerytur, a komu nie?
 • Czy gmina powinna zajmować się i realizować dodatki do emerytury?
 • Jakie są zasady ich dokumentowania?
 • Osoby niebiorące udziału w akcjach pożarniczych – czy im przysługuje dodatek do emerytury?
 • Czy od nowego roku ma wystawiać je państwowa straż pożarna?
 • Czy to PSP wydaje decyzję w sprawie dodatków?
 • Co w sytuacji jeśli nasza PSP nie prowadzi tak długiej dokumentacji (25 lat służby), aby udowodnić, że ktoś co najmniej raz w roku uczestniczył w akcji? Co, jeśli nie prowadzimy takiej ewidencji imiennej do tyłu aż 25 lat?
 • W jaki sposób gmina ma ustalić lata pracy? Czy powinni być jacyś świadkowie?
 • Jak wyliczać lata pracy strażaków, którzy czynnie biorą udział w różnego rodzaju akcjach?
 • Jakie załączniki są potrzebne?


Prowadzący

Krzysztof Ruczyński – Od 1986 roku pracuje w Urzędzie Gminy Ostróda. Aktualnie na stanowisku kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, w zakresie którego prowadzone są sprawy związane między innymi z ochroną przeciwpożarową, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną. Sprawy związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP prowadzi w Urzędzie Gminy od 1986 roku do chwili obecnej. Jest również Komendantem Gminnym Ochrony Przeciwpożarowej. Od trzydziestu czterech lat jest Komendantem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, pełniąc różne funkcje w Związku OSP na szczeblach Gminnym, Powiatowym, Wojewódzkim i Centralnym. Odbył szereg szkoleń z zakresu działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSP RP oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 599.00
20 maja 2024
od 599.00
23 września 2024

Podobne szkolenia