Wideoszkolenie: Gminna Komisja Alkoholowa

Jak napisać Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? Jak napisać wniosek o leczenie, aby nie został odrzucony podczas postępowania sądowego? Co powinno wydatkować się z pieniędzy tzw. kapslowych? Jakim kontrolom podlega Komisja Alkoholowa? Jak przeprowadzić rozmowę motywacyjną z osobą uzależnioną?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczących się przy Urzędach Miast i Gmin oraz Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Wzór wniosku sądowego o skierowanie na leczenie odwykowe
W programie znajduje się szereg pytań zgłoszonych przez członków Komisji Alkoholowej. Dzięki naszemu szkoleniu doskonale przygotują się Państwo do rozmowy i skutecznie zachęcą osobę uzależnioną do podjęcia leczenia. Również współpraca z najbliższymi chorego przestanie sprawiać problemy i wspólnymi siłami doprowadzi do ponownego szczęścia w rodzinie. Do Państwa dyspozycji są także gotowe wzory pism.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak napisać Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? Jakie zmiany w pisaniu Programu wprowadził Narodowy Program Zdrowia? Jak odnieść Program do aktualnej sytuacji na świecie?
 • Jakie błędy są najczęściej popełniane podczas tworzenia Gminnego Programu Profilaktycznego?
 • Jak przeprowadzić rozmowę motywacyjną z osobą uzależnioną? Jak przygotować się do rozmowy? Jak zachowywać się względem osoby chorej? Jakich argumentów użyć podczas rozmowy, aby osoba uzależniona zdecydowała się na podjęcie leczenia? Jak uświadomić osobie chorej konsekwencje nadużywania alkoholu?
 • Jakie elementy powinien zawierać wniosek o zastosowanie leczenia? Jakie przesłanki uzasadniają skierowanie? Jak napisać wniosek o leczenie, aby nie został odrzucony podczas postępowania sądowego?
 • Jak wydatkować środki finansowe przeznaczone dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
 • Na jakich zasadach funkcjonuje Gminna Komisja Alkoholowa? Jakie są poszczególne zadania Komisji? Jakie obowiązki należą do Komisji? Czego nie może robić Komisja? Jakie regulaminy obowiązują Komisję Alkoholową?
 • Jakim kontrolom podlega Komisja Alkoholowa? Co jest sprawdzane podczas kontroli?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór wniosku sądowego o skierowanie na leczenie odwykowe
 • Wzór protokołu z posiedzenia Komisji Alkoholowej
 • Wzór zawiadomienia o rozpoczęciu procedury niebieskiej karty
 • Wzór zawiadomienia o kontroli punktów sprzedaży alkoholu
 • Wzór diagnozy
 • Wzór protokołu ze spotkania z osobą uzależnioną
 • Wzór wniosku Komisji o skierowanie na leczenie odwykowe


Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak napisać i realizować Gminny Program Profilaktyczny

 • Jak napisać Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych? Jakie zmiany w pisaniu Programu wprowadził Narodowy Program Zdrowia? Jak odnieść Program do aktualnej sytuacji na świecie?
 • Jak przebiega procedura pisania Gminnego Programu Profilaktycznego? Co należy wpisać do Programu, a jakie treści nie powinny się w nim znaleźć? W jaki sposób rozpisać poszczególne zadania?
 • Jakie programy należy realizować w ramach Gminnego Programu Profilaktycznego?
 • Jakie błędy są najczęściej popełniane podczas tworzenia Gminnego Programu Profilaktycznego?
 • Jak dostosować Gminny Program Profilaktyczny do potrzeb gminy?
 • Jak dostosować gminny program profilaktyczny do potrzeb szkół?
 • Jak wygląda proces ogłaszania konkursów profilaktycznych? Jakie są poszczególne etapy planowania i realizowania konkursu? Jak powołać komisję do oceny wniosków konkursowych?
 • Jak powinna przebiegać realizacja zadań związanych Gminnym Programem Profilaktycznym?
 • Jak realizować Gminny Program Profilaktyczny w okresie pandemii? Jak prowadzić działania Gminnego Programu Profilaktycznego w momencie, gdy nie można prowadzić ich w bezpośrednim kontakcie? Jak prowadzić profilaktyczne działania online?
 • Jak zaplanować i przeprowadzić akcje profilaktyczne w szkołach odnośnie destruktywnego działania alkoholu na osoby małoletnie, przemocy w rodzinie oraz innych czynników niebezpiecznych dla zdrowia i życia? Jakie metody dydaktyczne powinno się zastosować?
 • Jakie programy profilaktyczne są rekomendowane? Dla kogo są przeznaczone?
 • Jak organizować spotkania odnoszące się do działań opisanych w Gminnym Programie Profilaktycznym?

2. Zasady procedury skierowania na leczenie odwykowe

 • Jak wygląda procedura skierowania na leczenie odwykowe? Jakie prawne działania może podjąć Komisja? Czego Komisja nie może robić? Jakie wyzwania stoją przed Komisją w trakcie prowadzenia procedury?
 • Skąd i w jaki sposób pozyskać biegłych? Jak współpracować z biegłymi oraz innymi organami wspomagającymi pracę Komisji?
 • Jak wygląda proces przygotowania dokumentacji do sądu? Jakie dokumenty należy dostarczyć do sądu? Kto jest upoważniony do podpisania dokumentów sądowych?
 • Jakie elementy powinien zawierać wniosek o zastosowanie leczenia? Jakie przesłanki uzasadniają skierowanie? Jak napisać wniosek o leczenie, aby nie został odrzucony podczas postępowania sądowego? (WZÓR)
 • Jak przebiega procedura wydawania diagnozy na okres 5 lat? Kto może pomóc podczas pisania diagnozy?
 • W jaki sposób przewodniczący Komisji reprezentuje organizację przed sądem?
 • Gdzie można sprawdzić wynik postępowania sądowego?
 • Co zrobić w momencie, gdy osoba uzależniona nie stawia się na spotkanie? Jakie czynności powinno się podjąć?
 • Jak przeprowadzić rozmowę motywacyjną z osobą uzależnioną? Jak przygotować się do rozmowy? Jak zachowywać się względem osoby chorej? Jakich argumentów użyć podczas rozmowy, aby osoba uzależniona zdecydowała się na podjęcie leczenia? Jak uświadomić osobie chorej konsekwencje nadużywania alkoholu?
 • Jak prowadzić rozmowę z małżonkiem osoby uzależnionej? Jak uświadomić małżonkowi, że działania, które podejmuje względem rodziny uzależnionej, prowadzą do pogłębienia choroby? Jak uświadomić małżonka o konsekwencjach rodzinnych dalszego rozwoju choroby alkoholowej?
 • Jak współpracować z osobami współuzależnionymi?
 • Jakie są metody wsparcia rodzin osób dotkniętych chorobą alkoholową?
 • Jaką opieką obejmować dzieci i młodzież, których rodzice nadużywają alkohol? Jak pracować i rozmawiać z dziećmi pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniami?
 • Na jakich zasadach powinien działać punkt konsultacyjny? Jak motywować do poddania się leczeniu i udziału w terapii? Jak obalać mity alkoholowe?

3. Jak zarządzać budżetem przeznaczonym na działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Jak wydatkować środki finansowe przeznaczone dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych?
 • Skąd pochodzą środki przeznaczone na działania profilaktyczne? Na jakie działania przeznaczone są środki w ramach dotacji Programów Profilaktycznych?
 • Co powinno wydatkować się z pieniędzy tzw. kapslowych oraz małpek, a na co owe fundusze nie powinny zostać przeznaczone?
 • Jak wygląda kontrola dotacji? Jakie błędy najczęściej wychodzą podczas kontroli?
 • Jak wydatkować środki przeznaczone dla zewnętrznych firm oferujących programy profilaktyczne dla szkół?

4. Zadania i obowiązki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Na jakich zasadach funkcjonuje Gminna Komisja Alkoholowa? Jakie są poszczególne zadania Komisji? Jakie obowiązki należą do Komisji? Czego nie może robić Komisja? Jakie regulaminy obowiązują Komisję Alkoholową?
 • W jaki sposób gromadzić dokumentację Komisji w związku z RODO?
 • Jakim kontrolom podlega Komisja Alkoholowa? Co jest sprawdzane podczas kontroli?
 • Jakie zmiany zaszły w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi?
 • Jakie są zadania Gminnej Komisji w kontekście przemocy w rodzinie?


Prowadzący

Wideoszkolene poprowadzi Praktyk, który od 2007 roku jest pracownikiem jednostki samorządu terytorialnego. Ukończył studia na wydziale prawa i administracji, studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej i ekonomii społecznej. Od początku pracy w samorządzie związany z tematyką społeczną. Współpraca z NGO, profilaktyka uzależnień, ekonomia społeczna - to tematy, którymi zawodowo się zajmuje. Animator społeczny, koordynator projektów unijnych. Od roku 2015 Sekretarz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przede wszystkim praktyk, nieustannie poszerzający swoją wiedzę.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
24 listopada 2021

Podobne szkolenia