Szkolenie: Funkcjonowanie CUW

Jak krok po kroku zorganizować i dlaczego warto powołać Centrum Usług Wspólnych? Jak po utworzeniu CUW ma wyglądać dokumentacja oraz jak prowadzić księgowość? Obowiązki i uprawnienia jednostek obsługiwanych i obsługującej

od 399.00 zł

Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą dowiedzieć się szczegółowych informacji na temat powstawania i funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych. Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów miast i gmin, szkół, ZEAS, którzy zastanawiają się nad utworzeniem Centrum Usług Wspólnych, są w trakcie przygotowań, ale też do tych, gdzie CUW dopiero powstał.

21 przydatnych wzorów pism!
Prowadząca szczegółowo opowie o odpowiedzialności kierownika CUW i dyrekcji, polityki rachunkowości, kontroli dowodów księgowych. Powiemy także o tworzeniu nowych miejsc pracy, zawieraniu umów z pracownikami oraz o całej obsłudze CUW.

Wideo ze szkolenia

Zobacz wideo >>

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Odpowiedzialność za gospodarkę finansową kierownika CUW a odpowiedzialność dyrektora jednostki obsługiwanej
 • Czy prowadzenie ksiąg inwentarzowych, magazynu i kasy, które dotąd prowadzone były w szkołach i placówkach musi przejść do prowadzenia w CUW?
 • Jak przenieść księgowość z danej jednostki do CUW? Jaka jest polityka rachunkowości w CUW?
 • Czy lepiej stworzyć CUW, czy dodatkowy referat w gminie? Czy warto przenosić siedzibę CUW do urzędu gminy?
 • Jak ma wyglądać przejęcie pracownika? Czy pracownicy mają być zwalniani i zatrudniani od nowa? Czy razem z okresem wypowiedzenia i z odprawami? Czy mają być od nowa na te stanowiska ogłaszane konkursy i ci byli już pracownicy, muszą w nich startować?
 • Czy obsługa CUW ma być prowadzona jak "biura rachunkowe"; czyli konta bankowe dla każdej szkoły i cała dokumentacja oddzielnie na szkoły. Czy można to połączyć?
 • Czy obsługa administracyjno-finansowa może usztywniać i wydłużać proces decyzyjny, dotyczący np. drobnych zakupów w przypadku szkół?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Uchwała dotycząca wspólnej obsługi jednostek przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną i wskazania jej jako centralnego zamawiającego
 • Porozumienie między instytucją kultury i centrum usług wspólnych
 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej w CUW
 • Instrukcja kasowa w CUW
 • Procedura wewnętrzna dla działu księgowości centrum usług wspólnych
 • Powierzenie obowiązków głównego księgowego CUW
 • Upoważnienie dla pracowników CUW
 • Zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi
 • Zarządzenia w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla jednostek obsługiwanych przez CUW
 • Procedura wewnętrzna działu księgowości
 • Schemat obiegu i kontroli dokumentów księgowych
 • Zasady kontroli dokumentów księgowych
 • Kontrola dowodów księgowych wpływających do Działu Księgowości
 • Zarządzenie w sprawie samooceny kontroli zarządczej dla samorządowych jednostek organizacyjnych, w których jest zatrudniony koordynator kontroli zarządczej
 • Raport z przeprowadzonej samooceny kontroli zarządczej
 • Zarządzenia w sprawie samooceny kontroli zarządczej dla samorządowych jednostek organizacyjnych
 • Zarządzenie w sprawie procedury zarządzania ryzykiem
 • Wykaz ryzyka na stanowisku pracy
 • Protokół z przeprowadzonej analizy i oceny istotności ryzyka
 • Polityka rachunkowości
 • Plan kont

Szczegółowy program szkolenia:

Funkcjonowanie centrów usług wspólnych - praktyka

 • Zakres wspólnej obsługi
 • Obowiązki i uprawnienia jednostek obsługiwanych i obsługującej
 • Struktura organizacyjna – przykłady
 • Wewnętrzne regulacje działalności centrum usług wspólnych - wzory zarządzeń
 • Odpowiedzialność za gospodarkę finansową kierownika CUW a odpowiedzialność dyrektora jednostki obsługiwanej.
 • Odpowiedzialność gł. Księgowego.
 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Kontrola zarządcza w centrum usług wspólnych i w jednostce obsługiwanej.
 • Wzory dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania CUW

W programie również:

Jak doprecyzować zakres zadań pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi?

 • Jak skoordynować działania w jednostkach i jak je zasymilować?
 • Jak ma wyglądać przepływ informacji między jednostką obsługiwaną a obsługującą?
 • Czy obsługa administracyjno-finansowa może usztywniać i wydłużać proces decyzyjny, dotyczący np. drobnych zakupów w przypadku szkół?
 • Jak sprawnie przejąć OPS, warsztaty terapii zajęciowej, bibliotekę publiczną oraz GOK do CUW?
 • Jak wdrożyć procedury w nowo powołanych CUW-ach i jednostkach obsługiwanych.
 • Jak obsługiwać fundusz świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych?
 • Czy prowadzenie ksiąg inwentarzowych, magazynu i kasy, które dotąd prowadzone były w szkołach i placówkach musi przejść do prowadzenia w CUW?

Jak po utworzeniu CUW ma wyglądać dokumentacja?

 • Jaki jest obieg dokumentów?
 • Kto ma przechowywać oryginały dokumentów?
 • Jak wygląda obieg dokumentów między szkołami? Jak to jest połączone?

Jaka jest odpowiedzialność kierownika CUW?

 • Jaki jest zakres obowiązków kierownika CUW?
 • Czy tworząc centrum obsługi wspólnej regulaminy takie jak: polityka rachunkowości, plan kont, instrukcja inwentaryzacji, regulamin podróży służbowych, regulamin zamówień publicznych poniżej 30000 euro netto należy wprowadzić zarządzeniami kierownika?
 • Jak ma wyglądać poziom kompetencyjny w CUW?
 • Czy i kto może odmówić przyjęcia dokumentu?
 • Jaka jest odpowiedzialność dyrektora? Jaka jest odpowiedzialność księgowego?
 • Czy kierownik jednostki obsługującej może być jednocześnie głównym księgowym w jednej ze szkół?

Kto będzie wykonywał obowiązki kontrolne?

 • Czy główny księgowy jednostki, na podstawie upoważnienia nadanego mu przez dyrektora jednostki obsługującej, będzie mógł dokonywać kontroli poprzez złożenie podpisu na umowach, które będą zawierane przez dyrektorów jednostek obsługiwanych?
 • Jakie funkcje kontrolne ma główny księgowy?

Jak wygląda prowadzenie księgowości w CUW?

 • Jak prowadzić księgowość?
 • Jak przenieść księgowość z danej jednostki do CUW?
 • Jak uregulować sprawy księgowe, jeśli dodajemy nowe jednostki do CUW?
 • Kto podpisuje faktury pod względem formalno-rachunkowym?
 • Jakie są zasady powierzania prowadzenia ksiąg rachunkowych dla CUW?
 • Jaka jest polityka rachunkowości w CUW?
 • Czy centrum usług wspólnych może prowadzić księgowość zakładu usług komunalnych?
 • Kto jest głównym księgowym jednostek obsługiwanych?
 • W jakim rozdziale powinny być wydatki jednostki obsługującej szkoły: w 75085 ?
 • Jak zorganizować i prowadzić obsługę bankową?
 • Jak prowadzić obsługę kasową?
 • Kto będzie odpowiadał formalnie za ewentualne naruszenie dyscypliny finansowej?

Jaka jest procedura przystąpienia do CUW?

 • Czy włączyć sferę kultury (bibliotekę, GOK) do CUW?
 • Czy wprowadzać transport do CUW?
 • Jak napisać porozumienie z instytucją kultury?
 • Jak przekonać dyrektorów innych instytucji, aby dołączyli do CUW?
 • Z jakimi zmianami administracyjnymi będzie musiał zmierzyć się np. GOK, gdy dołączy do CUW? Czy to będzie dobra decyzja? Wady i zalety
 • Czy jednostkom dotychczas samodzielnym grozi obniżenie swojej „rangi” poprzez przystąpienie do CUW?
 • Jakie zmiany muszą nastąpić w funkcjonowaniu jednostek?
 • W jakich przypadkach możliwa jest wspólna obsługa jednostek spoza terenu gminy?
 • Czy lepiej stworzyć CUW, czy dodatkowy referat w gminie?
 • Czy warto przenosić siedzibę CUW do urzędu gminy?
 • Czy jeśli w urzędzie powstanie CUW, jak będzie wyglądała jego obsługa? Jak rozwiązać podział obowiązków? Czy będzie jeden główny księgowy? Czy główny księgowy może być skarbnikiem, czy zastępcą skarbnika?
 • Czy KASA również musi być w CUW, czy może pozostać w urzędzie gminy?
 • Czy w urzędzie gminy, w którym prowadzona jest wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna szkół oraz placówek oświatowych mogą być gromadzone i archiwizowane dokumenty finansowo-księgowe tych jednostek?

Funkcjonowanie CUW na zasadzie firmy rachunkowej

 • Wymiana faktur
 • Czy obsługa CUW ma być prowadzona jak "biura rachunkowe"; czyli konta bankowe dla każdej szkoły i cała dokumentacja oddzielnie na szkoły; czy można to połączyć?

Inne:

 • W którym rozdziale ma być ewidencjonowana obsługa?
 • Jednolity system kadrowo-płacowy
 • Czy w szkołach pozostają kadrowe?
 • Czy przejmujemy pod obsługę całe kadry?
 • Jeśli CUW prowadzi zamówienia publiczne, to kto podpisuje się pod zamówieniami?
 • Kto tworzy plany finansowe szkół?
 • Czy kierownik CUW bierze na siebie odpowiedzialność za podpisywanie umów?
 • Z kim podpisuje umowę o pracę pracownik szkoły - z dyrektorem szkoły, czy z dyrektorem CUW?
 • Kto ponosi odpowiedzialność, jeśli do umowy wkradnie się błąd?
 • Czy łączyć płace z kadrami? Wady, zalety
 • Jak wygląda wsparcie informatyczne?
 • Co z BHP?
 • Kto robi inwentaryzację?
 • Polityka rachunkowości - jedna dla wszystkich, czy każda oddzielnie?
 • Jak ma wyglądać przejęcie pracownika? Czy pracownicy mają być zwalniani i zatrudniani od nowa? Czy razem z okresem wypowiedzenia i z odprawami? Czy mają być od nowa na te stanowiska ogłaszane konkursy i ci byli już pracownicy, muszą w nich startować?
 • Co z majątkiem, mieniem danej jednostki? Czy CUW przejmuje je po inwentaryzacji?
 • Kto dokonuje czynności technicznej dokonania przelewu z rachunku bankowego: kierownik CUW, czy dyrektor danej szkoły i kto zatwierdza dokumenty do wypłaty?
 • Kto ponosi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy wspólnej obsłudze finansowo-księgowej szkół?
 • Jakie zarządzenia należy stworzyć?
 • Kiedy warto rozważyć wspólną obsługę dla jednostek budżetowych gminy?

Jak krok po kroku zorganizować CUW? Dlaczego warto powołać CUW?

 • Jak reagują na to pracownicy? Co się stanie z ich dotychczasowymi stanowiskami pracy? Jak przenieść pracowników do CUW?
 • Czy utworzenie centrum usług wspólnych musi się wiązać z redukcją zatrudnienia?
 • Jak przełamać mentalność ludzi? Jak zachęcić ludzi, że CUW jest korzystne?
 • Jaki powinien być zakres obsługi centrum?
 • Jakie są zalety utworzenia CUW?
 • Jakie są koszty funkcjonowania CUW?
 • Czy utworzenie CUW oznacza świadczenie usług publicznych o wyższej jakości, a poza tym tańszych?
 • Jak określić zakres wspólnej obsługi, uwzględniając własne potrzeby?
 • Jakie należy stworzyć regulaminy?

Prowadzący

Ewa Pręt - praktyk z 35-letnim doświadczeniem zawodowym. Z wykształcenia nauczyciel matematyki, dyrektor z 26 letnim doświadczeniem w tym 6 lat dyrektor szkoły a przez 20 lat dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku, który z dniem 1.01 2016 r. został przekształcony w CUW i zakończył działalność z dniem 31 marca 2020 r. Obecnie szkoleniowiec zakresu zagadnień oświaty i rozwiązań w CUW.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
29 kwietnia 2021
od 399.00
15 czerwca 2021
od 399.00
09 sierpnia 2021
od 399.00
07 września 2021
od 399.00
09 listopada 2021

Podobne szkolenia