Wideoszkolenie: Finansowanie pobytu w DPS - nagranie

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak uzyskiwać alimentację od rodziny za pobyt osoby w DPS? Jak znaleźć rodzinę, która przebywa poza granicami? Jak radzić sobie z nagminnymi odwołaniami rodziny od decyzji o płatności? Jakie są sposoby zabezpieczania się przed oszustwami? W jakich okolicznościach można zwolnić osobę z alimentacji?

od 399.00 zł

Nagranie wideoszkolenia PCC Poland skierowane do pracowników OPS, GOPS i MOPS zajmujących się sporządzaniem wywiadów, wydawaniem decyzji oraz podpisywaniem umów dotyczących umieszczenia osoby w DPS.

Jak prawidłowo przeprowadzić procedurę odpłatności za pobyt w DPS-ie?
W trakcie nagrania prelegentka omawia istotne kwestie dotyczące sposobów radzenia sobie z nagminnymi uchyleniami od płatności przez osoby zobowiązane. Powie o uzyskiwaniu wywiadu, czy alimentacji od rodziny, która przebywa poza granicami państwa. Wytłumaczy również procedury postępowania - krok po kroku - od momentu powstania zaległości, aż po uzyskanie tytułu wykonawczego. Na przykładach pokaże, jak rozwiązać sytuacje sporne i nietypowe.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak przeprowadzić wywiad z osobą w szpitalu, aby nikt nie mógł nam niczego zarzucić?
 • Jakie są sposoby ustalania miejsca pobytu rodziny za granicą?
 • Jak przebiega procedura egzekwowania od momentu podpisania umowy, aż po powstanie zaległości?
 • W jaki sposób sporządzić dobrą umowę pod kątem prawnym i technicznym, aby łatwo egzekwować alimentację od rodziny?
 • Jak przebiega procedura kierowania interwencyjnego do DPS-u?
 • PRZYKŁAD: komplet dokumentów został złożony przez rodzinę, pracownik przyjeżdża do szpitala i okazuje się, że nieświadomy pacjent leży na OIT - co należy zrobić?
 • Co zrobić, gdy rodzina nie wyraża zgody na pobyt w ZOL, osoba starsza nie jest w stanie sama wyrazić zgody i widać ewidentne zaniedbanie starszej osoby?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Oświadczenie pisemne do zobowiązania opłacania pobytu os. w DPS-ie przed wydaniem decyzji
 • Upomnienia o zaległości w uiszczaniu odpłatności
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 • Wezwanie do wywiadu
 • Decyzja zmieniająca odpłatność za DPS
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowanie w sprawie zwrotu wydatków
 • Decyzja do zwrotu opłat wniesionych zastępczo przez gminę
 • Umowa o partycypowaniu w kosztach
 • Decyzja o ustaleniu odpłatności za DPS członków rodziny
 • Decyzja o zwolnienie z odpłatności
 • Decyzja zwalniającego zstępnego z ponoszenia opłat za pobyt w DPS-ie
 • Umowa z DPS-em niepublicznym
 • Wniosek o skierowanie na leczenie
 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite
 • Wniosek o umieszczenie osoby chorej w DPS-ie bez zgody
 • Decyzja o skierowaniu do DPS-u zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego
 • Wniosek do sądu o wyznaczenie przedstawiciela – ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
 • Pismo do osoby przebywającej za granicą + pouczenie+ RODO

Szczegółowy program szkolenia:

Moduł I

 • Co jeżeli dożywotnia opieka nad rodzicem zapisana jest w akcie przekazania mieszkania?
 • Kto podpisuje umowę? Kierownik czy wójt?
 • Czy propozycja zawarcia umowy odbywa się w formie pisemnej?
 • Kiedy OPS powinien zawierać umowy z osobami zobowiązanymi do alimentacji? Przed umieszczeniem w DPS, czy po?
 • Co zrobić w przypadku, gdy mamy umowę w realizacji od 2022 r. Syn zobowiązany płaci za DPS wg postanowień umowy. Obecnie nie wyraził zgody na przeprowadzenie kolejnego wywiadu alimentacyjnego. Czy można wydać decyzję?
 • Co jeżeli jedna z dwóch osób zobowiązanych została zwolniona z opłatności? Czy druga osoba będzie ponosić 100%?
 • Co jeżeli osoba jest zaburzona psychicznie, nie kontaktuje się z pracownikami, a z nieoficjalnych źródeł wiemy, że jej dochód przekracza 300%?
 • Co z osobami zobowiązanymi przebywającymi za granicą?
 • Co w przypadku, gdy osoba podeszła do wywiadu, ale nie okazała dochodów?
 • Co w przypadku, gdy syn osoby przebywającej w DPS nie podpisał i nie odesłał umowy mimo upomnień, ale regularnie wywiązuje się z zapisów umowy i ponosi odpłatność?
 • Jeśli OPS chce częściowo zwolnić dzieci z odpłatności za pobyt matki w DPS, to czy należy najpierw zawrzeć z nimi umowy, a następnie wydać decyzje o częściowym zwolnieniu?
 • Jeżeli osoba zobowiązana przekracza 300% kryterium dochodowego, to czy należy w takim przypadku wydać decyzję?
 • Co jeżeli osoba inna niż zobowiązana ponosi odpłatność za pobyt osoby w DPS, a po jakimś czasie przestaje płacić?
 • Jeżeli OPS chce częściowo zwolnić dzieci z odpłatności za pobyt matki w DPS, to czy należy zawrzeć z nimi umowę, a następnie wydać decyzję o częściowym zwolnieniu?
 • Co jeżeli nie uzyskamy adresu osoby przebywającej za granicą?
 • Czy kierownik może wytoczyć pozew o alimenty bez zgody mieszkańca?
 • Jaki zapis można zawrzeć w umowie z siostrzeńcem, aby nie zrezygnował z płacenia za pobyt ciotki w DPS?
 • Czy można nie przeprowadzać wywiadu z małżonkiem, który regularnie płaci?
 • Czy obowiązkowo należy wydać decyzję umarzającą postępowanie?
 • Co w sytuacji, gdy zobowiązany podpisał umowę na 100 zł, a powinien płacić 1500 zł? Czy możemy wydać decyzję pomimo podpisanej umowy?
 • Czy dokumentacja potwierdzająca chorobę nowotworową syna zobowiązanego do alimentacji za pobyt matki w DPS, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności „znaczny” stanowi podstawę do częściowego zwolnienia z odpłatności za pobyt?
 • Osoba zobowiązana w trakcie wywiadu o ustalenie odpłatności złożyła wniosek o całkowite zwolnienie z odpłatności. Czy najpierw należy wydać decyzję o ustalenie odpłatności i na wniosek wszcząć postępowanie o zwolnienie? Czy przed wydaniem decyzji ustalającej odpłatność przekazać umowę, jeżeli dochód przekracza 300 %?
 • Czy osobie, która jest w hospicjum możemy odmówić skierowania do DPS?
 • Jak ustalić czy osoba potrzebuje zwiększonej opieki medycznej?
 • Czy zaciągnięty kredyt doliczamy do dochodu?
 • Co jeżeli część zstępnych odmawia ponoszenia odpłatności za pobyt matki w DPS, a tylko jedna z nich zobowiązuje się do ponoszenia niepełnej odpłatności?
 • Jaką kwotę wskazujemy w umowie – ta, którą wskaże zobowiązany, czy OPS?
 • Co w sytuacji, gdy matka przebywa w DPS, córka zgadza się na wywiad, ale jej mąż nie zgadza się na udostępnienie dochodów? Czy możemy to potraktować jako odmowę przeprowadzenia wywiadu?
 • Czy można "ściągnąć" dochody z masy spadkowej osoby przebywającej w DPS?
 • Co jeżeli osoba starająca się o umieszczenie w DPS posiada oszczędności w wysokości 100 tys. zł?
 • Czy od osoby, która nie jest w stanie podpisać własnoręcznie umowy można pobrać odcisk palca?
 • Rodzina 5-osobowa prowadząca wspólne gospodarstwo domowe, w której syn i wnuczka (pełnoletnia, niepracująca, studiująca) są zobowiązani do alimentacji. Co jeżeli syn płaci swoją część, a wnuczka nie?
 • Czy przed wydaniem decyzji żądającej zwrotu opłaty wnoszonej zastępczo należy osobie wysłać upomnienie?
 • Jeżeli nie możemy przeprowadzić wywiadu z uwagi n a to, że osoba nie odpowiada na wezwania i nie możemy ustalić możliwości spłaty, to czy możemy wydać decyzję żądającą zwrotu?
 • Czy w decyzji odpłatnościowej musi być wprost wskazane, że jest to opłata zastępcza?
 • Czy przy zwolnieniu obligatoryjnym, jeżeli mamy dokumenty potwierdzające nie przeprowadzamy wywiadu środowiskowego, a wystawiamy tylko decyzję o zwolnieniu?
 • Kto kieruje wniosek do sądu o umieszczenie w DPS bez zgody?
 • Klientka otrzymała decyzję o skierowaniu całkowicie ubezwłasnowolnionej siostry do DPS. Sąd wyraził zgodę w lutym 2024 r., ale do dziś nie mamy informacji o przyjęciu do DPS. Co zrobić w takiej sytuacji?
 • Czy z prywatnym DPS musi być umowa? Czy wystarczy decyzja, jeżeli taki DPS umowy nie musi mieć?

Moduł II

 • Kogo kierujemy o DPS?
 • Kogo można skierować do DPS - osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej
 • Kto kieruje do DPS - właściwość miejscowa organu
 • Kto kieruje do DPS - właściwość miejscowa organu przypadki szczególne
 • Kto kieruje do DPS - właściwość miejscowa organu przypadki szczególne, ciekawostka

Moduł III

 • Kto kieruje do DPS - właściwość miejscowa organu przypadki szczególne, ciekawostka c.d.
 • Kto płaci za DPS?
 • Wysokość opłat
 • Trzy drogi ustalenia odpłatności członków rodziny
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2021 r. II SA/Łd 851/20

Moduł IV

 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 stycznia 2021 r. II SA/Łd 851/20 c.d.
 • Wnoszenie opłat
 • Opłata zastępcza i zwrot
 • Ustalenie zobowiązanych i postępowanie

Moduł V

 • Ustalenie zobowiązanych i postępowanie c.d.
 • Podpisanie umowy, wydanie decyzji
 • Zmiana decyzji
 • Jak szukać rodziny w postępowaniu/Jak znaleźć dzieci jeśli przebywają za granicą?
 • Co, jeżeli osoba zobowiązana lub obdarowana mieszka za granicą i nie znamy jej miejsca zamieszkania?
 • Jakie osoby zobowiązane są do ponoszenia odpłatności za pobyt matki/ojca w DPS?
 • Czy konkubin może ponosić opłatę za pobyt konkubiny w DPS?
 • Czy pasierbica jest osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności za ojczyma w DPS?
 • Jak przeprowadzić postępowanie z osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności przebywającą poza granicą? Jakich dokumentów i formularzy użyć, czy wystarczy oświadczenie o wysokości dochodu?

Moduł VI

 • Jak przeprowadzić postępowanie z osobą zobowiązaną do ponoszenia odpłatności przebywającą poza granicą? Jakich dokumentów i formularzy użyć, czy wystarczy oświadczenie o wysokości dochodu? c.d.
 • Kto powinien ponosić koszty tłumaczeń przysięgłych?
 • Procedura ustalenia prokuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
 • Jeżeli nie znamy adresu osoby zobowiązanej, to czy występujemy o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca zamieszkania?
 • Jak wytłumaczyć rodzinie konieczność częściowego pobytu osoby w DPS?
 • Co zrobić, gdy nie zostanie podpisana umowa z rodziną przed umieszczeniem w DPS-ie, a po umieszczeniu rodzina “umywa ręce” od kwestii finansowania pobytu osoby bliskiej?
 • Osoba przed umieszczeniem do DPS-ie przepisuje majątek w zamian za dożywotnią możliwość użytkowania oraz opiekę; osoby otrzymujące darowiznę chcą pomagać osobie, ale w miejscu jej zamieszkania, za pobyt w DPS-ie nie chcą już płacić - czy było to zrobione celowo? Jak chronić się przed nieuczciwą praktyką?
 • Jak dobrze przeprowadzić wywiady, gdy osoba przebywa w szpitalu? - zasady postępowania

Moduł VII

 • Jak dobrze przeprowadzić wywiady, gdy osoba przebywa w szpitalu? - zasady postępowania c.d.

Moduł VIII

 • Jak dobrze przeprowadzić wywiady, gdy osoba przebywa w szpitalu? - zasady postępowania c.d.
 • Jakie warunki musi spełnić osoba?
 • Jak ustalić faktyczny dochód rodziny, czy zgadza się z tym podanym w wywiadzie?
 • Jak należy naliczać odpłatność dorosłego dziecka umieszczonego w DPS-ie, jeżeli zobowiązani są rodzice? Naliczamy oddzielnie na każdego rodzica czy razem? Bierzemy łączny dochód czy na osobę?
 • Jak ustalić odpłatność 3-osobowej rodziny, jeżeli jest w niej dorosłe dziecko?

Moduł IX

 • W jaki sposób liczyć odpłatności w sytuacji występowania potrąceń komorniczych?
 • Co zrobić, jeśli ktoś miał gospodarstwo rolne, a oddał je w dzierżawę na np. 10 lat - często aby uzyskać świadczenia emerytalne? Czy należy je wliczyć w dochód takiej osoby?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, oświadczyła, ile otrzymała, a wiemy, że kwota był znacznie większa?
 • Jaka jest potrzebna dokumentacja do sporządzenia umowy?
 • Jak sporządzić dobrą umowę pod kątem prawnym i technicznym?
 • Kto ponosi koszty, gdy jedne z dzieci znajdują się na terenie państwa, a inne poza granicami?
 • Jaki wpływ na odpłatność zstępnych mają umowy dożywocia zawarte przez klienta DPS, np. zapisanie mieszkania jednemu z dzieci?
 • Czy w przypadku trudnej sytuacji finansowej można rozwiązać umowę z kierownikiem ośrodka o dokonywanie opłaty za pobyt rodzica w DPS?
 • Czy można zachęcać osobę samotną do sprzedaży majątku, aby przez pewien okres sama sobie finansowała pobyt w DPS?
 • Czy sporządzanie umowy w której osoba zrzeka się po śmierci majątku na rzecz gminy w zamian za dożywotnie finansowanie pobytu w DPS jest legalne?
 • Czy gmina może przejąć dom osoby umieszczonej w DPS-ie za jej zgodą, jeżeli nie ma osób zobowiązanych do alimentacji?
 • Co zrobić z mieszkaniem po śmierci osoby samotnej i umieszczonej w DPS? Kiedy kierować się do sądu ze zgłoszeniem o stanie sprawy spadkowej? Jak wygląda procedura krok po kroku?

Moduł X

 • Kiedy należy się zwrot do spadkobiercy?
 • Kto to jest spadkobierca?
 • Osoba samotna ma mieszkanie, ale pole na którym stoi dom zostało sprzedane wiele lat temu wcześniej, a dom jest w ruinie. Jak należy postąpić?
 • Osoba tuż przed pójściem do DPS-u sprzedała mieszkanie - jej pobyt był wyliczany na podstawie 70% emerytury, a oszczędności nie mogą być ruszone - co zrobić?
 • Czy od dzieci zmarłej podopiecznej DPS należy wyegzekwować odpłatność w sytuacji, gdy żyje rodzeństwo zmarłej i jest w stanie pokryć całą odpłatność?
 • Syn chciał umieścić oboje rodziców w DPS, umowy nie podpisał i odciął wszelki kontakt – jak zareagować?
 • Jak wygląda wydawanie decyzja o odpłatności w przypadku, gdy rodzina nie zgodziła się na przeprowadzenie wywiadu?
 • Czy można wydać decyzję kierującą do DPS przy braku danych od klienta o jego zstępnych?
 • Czy rodzina może się odwołać od takiej decyzji? Czy da się zabezpieczyć przed odwołaniami?
 • Ile czasu jest na rozpatrzenie odwołania w sprawie odpłatności za DPS? Jaką dokumentację należy przedstawić SKO, kiedy rodzina się odwołuje od decyzji?
 • Co zrobić, gdy najpierw jedyne dziecko zostaje umieszczone w DPS, a następnie jego rodzic?
 • Opłata zastępcza za pobyt w DPS
 • Z czego jest finansowana opłata zastępcza?
 • Procedura finansowania jej na drodze egzekucji

Moduł XI

 • Po jakim czasie należy złożyć wezwanie do zapłaty?
 • Jaki jest termin wysłania upomnienia?
 • Opłata zastępcza i jej egzekucja
 • Zwolnienie z odpłatności za DPS
 • Kto decyduje o zwolnieniu o odpłatności i kiedy?
 • Obligatoryjne całkowite zwolnienie z odpłatności za DPS
 • Kiedy można zwolnić z opłaty za DPS fakultatywnie?
 • Na czym oprzeć się przy wydawaniu decyzji?
 • Czy można wziąć pod uwagę zaniedbanie emocjonalne lub niepłacenie alimentów?
 • Kierowanie do DPS interwencyjne

Moduł XII

 • Kierowanie do DPS interwencyjne c.d.
 • Czy tylko decyzją sądu można zmusić do leczenia? Czy jest jakaś alternatywa?
 • Jak pisać wnioski do sądu o skierowanie na przymusowe umieszczenie w DPS?
 • Czy ZOL może być alternatywą dla DPS-u?
 • Kiedy można kierować do ZOL?
 • Dokumenty do umieszczenia w ZOL
 • Czy są jeszcze jakieś inne miejsca do których można skierować osobę potrzebującą?
 • Dodatkowe informacje o ZOL
 • PRZYKŁAD: co zrobić, gdy rodzina nie wyraża zgody na pobyt w ZOL, osoba starsza nie jest w stanie sama wyrazić zgody i widać ewidentne zaniedbanie osoby starszej?
 • Nowelizacja ustawy o pomocy sądowej z dnia 23 lipca 2023 dot. domów pomocy społecznej

Prowadzący

Katarzyna Wołowska - zastępca dyrektoraw OPS w Kluczborku, związana z pomocą społeczną od roku 2007. Wcześniej pracowała na stanowisku pracownika socjalnego, specjalisty pracy socjalnej. Jest również absolwentką studiów podyplomowych zakresu zarządzania i organizacji w pomocy społecznej oraz interwencji kryzysowej. W swojej pracy zajmuje się nadzorem nad postępowaniami dot. przyznawania świadczeń z pomocy społecznej i wydawaniem decyzji w sprawach pomocy społecznej. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności: praca socjalna w Częstochowie oraz studia magisterskie na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
29 sierpnia 2024

Podobne szkolenia