Wideoszkolenie: Ewidencja i klasyfikacja gruntów

Co należy zrobić, jeśli błędnie zaktualizowano ewidencję gruntów i budynków, a ustawodawca nie przewiduje wprowadzenia poprawek? Jak poprawnie wprowadzać adresy do ewidencji? Paragraf 15 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Jakie budynki mogą, powinny wejść do ewidencji? Jak powinien wyglądać proces wskazywania/wyboru klasyfikatora gruntów?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu), którzy realizują zadania z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Poznają Państwo nowości zawarte w rozporządzeniu w sprawie zmiany ewidencji gruntów i budynków
Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, a także gleboznawcza klasyfikacja gruntów potrafi sprawić wiele trudności w codziennej pracy. Dlatego w oparciu o Państwa problemy i pytania stworzyliśmy program szkolenia, który ma za zadanie rozwiać wszystkie Państwa wątpliwości w tym zakresie. Pracownik urzędu odpowie na pytania, które pochodzą z naszych rozmów z pracownikami starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu, w szczególności Wydziałów Geodezji i Kartografii. Dzięki temu wideoszkolenie uzyskają Państwo praktyczne podpowiedzi, wyjaśnienia, pomysły oraz stosowane i sprawdzone rozwiązania, które można wykorzystać w bieżącej pracy związanej z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ich aktualizacją, udostępnianiem danych i wiele więcej

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Rozporządzenie w sprawie zmiany ewidencji gruntów i budynków - jakie nowości wprowadziło? Co zmieniło względem poprzedniego?
 • Jak usuwać rozbieżności danych podmiotowych pomiędzy ewidencją gruntów, a księgami wieczystymi? Jaki jest tryb postępowania?
 • W jaki sposób wykazywać interes prawny? Jakimi dokumentami go wykazywać?
 • Co zrobić, gdy w księgach wieczystych widnieją stare numery działek?
 • Czy istotniejszy jest stan faktyczny budynku, czy to co znajduje się w dokumentacji?
 • Czy mapę z projektem podziału można uznać jako wpis do księgi wieczystej?
 • Co przesądza o samodzielności lokalu mieszkalnego?

Szczegółowy program szkolenia:

1.Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia

 • Czy EGiB może wydawać wypisy z działek sąsiednich inwestorowi do decyzji o warunkach zabudowy? (podstawa prawna)
 • Czy EGiB może wydawać wypis i wyrys do sprawy o zasiedzenie nieruchomości? (podstawa prawna?)
 • Jak spadkobierca powinien uzasadnić wniosek żeby mógł uzyskać wypisy do sprawy spadkowej/dziedziczenia? (jaka podstawa prawna)
 • Jakich informacji możemy udzielić potencjalnemu spadkobiercy?
 • Czy przy wprowadzaniu zmiany do operatu ewidencyjnego na podstawie aktu notarialnego lub decyzji np. zatwierdzającej podział, możemy posiłkować się bazą PESEL i przy okazji takiej zmiany zaktualizować dane (głównie chodzi o adresy) podmiotów?
 • Jak podejść do adresów (w którym polu ujawnić) jeśli w akcie notarialnym notariusz wpisał inny niż jest w bazie PESEL?
 • Jak zachować się z „adresem do korespondencji”? Traktować jako archiwum i nie ingerować czy przepisywać przy okazji innej zmiany do „adresu pobytu stałego”?
 • Czy zmiany jakiegokolwiek adresu powinny być dokonywane wyłącznie na wniosek czy jest możliwe z urzędu , jeśli tak to w jakich przypadkach?
 • Czy EGiB powinien wydawać kartotekę budynków?

2. Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków:

 • Zmiany wynikające z ostatniego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 • Procedura ustalania działek ewidencyjnych na podstawie rozporządzenia.
 • Ujawnianie w ewidencji danych o budynkach i lokalach oraz budynki i lokale niewykazywane w ewidencji.

3. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz potrzebna dokumentacja:

 • Podziały nieruchomości w trybie rolnym. W dokumentacji geodeta nie daje zaświadczenia o tym, że działka jest działką rolną. Czy sama taka dokumentacja jest podstawą do wprowadzenia zmian w ewidencji, czy trzeba wszcząć postępowanie wyjaśniające, aby dowiedzieć się, że dzielona działka nie podlega przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami?
 • Zmiana funkcji budynku. Czy powinna ona nastąpić jedynie na podstawie dokumentacji geodezyjnej, czy musi mieć potwierdzenie w dokumentacji architektoniczno-budowlanej? Czy organ prowadzący ewidencję powinien wymagać takiego zgłoszenia zmiany funkcji?
 • Jak aktualizować użytki: B-tereny mieszkaniowe oraz Br-grunty rolne zabudowane na podstawie sporządzonego operatu geodezyjnego (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza). Czy użytek B powinien być dla całej działki czy tylko do części wyłączenia z produkcji rolnej?
 • Budynek znajduje się na dwóch działkach, ale na każdej z nich ma wpisaną inną funkcję użytkowania. Na jakiej podstawie zweryfikować taką sytuację?
 • Co należy zrobić, jeśli błędnie zaktualizowano ewidencję gruntów i budynków, a ustawodawca nie przewiduje wprowadzenia poprawek?
 • Jak poprawnie zaliczać grunty do odpowiednich użytków? Jaki jest zakres i sposób zmiany? Jaka jest zasada zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych?
 • Czy dokumentacja z inwentaryzacji powykonawczej budynku jest podstawą do aktualizacji ewidencji w zakresie wprowadzenia budynku wybudowanego? Kiedy budynek powinien zmienić status na wybudowany?
 • Czy istotniejszy jest stan faktyczny budynku, czy to co znajduje się w dokumentacji?
 • Czy mapy ewidencyjne bez dokładnych miar są dokumentami, które są brane pod uwagę?
 • Przy pozwoleniu na budowę nie została wydana decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej i przychodzi dokumentacja do aktualizacji w ewidencji, w której nie ma wyłączenia. Czy powinna być wszczęte postępowanie o naliczaniu kary za brak wyłączenia?
 • Pani była właścicielem lokalu, który później podzieliła na dwie części. Starostwo czekało na akt notarialny, który jednak okazał się całkowicie niezgodny z ewidencją. Czy można wydać decyzję odmowną, jeśli notariusz upiera się przy swojej racji?
 • Czy wydawać dokumenty władającym, jeśli jest ich kilku? Czy stare zapisy lepiej usuwać czy zostawić?
 • Na jakiej podstawie ewidencja gruntów powinna wprowadzać dokumenty?
 • Jak powinna wyglądać procedura wydawania decyzji o aktualizacji danych w ewidencji?
 • Jak wprowadzać wspólnoty gruntowe do ewidencji? Jakie dokumenty są potrzebne?
 • Kogo wpisać do ewidencji przy wodach płynących, skoro uprawnienia Marszałka po nowych przepisach przejęły Wody Polskie?
 • Jak archiwizować dokumenty w wersji elektronicznej?

4. Ewidencja gruntów i budynków, a księgi wieczyste:

 • Jak postępować z nieuregulowanymi księgami wieczystymi?
 • Jak wyszukiwać grunty po księgach wieczystych?
 • Co zrobić, gdy w księgach wieczystych widnieją stare numery działek?
 • Dziadek miał prawo własności, ale nie było założonej księgi wieczystej. Jak teraz dochodzić do prawa własności, gdy on tego nie pilnował?
 • Czy mapę z projektem podziału można uznać jako wpis do księgi wieczystej?
 • Jakie dokumenty powinny znajdować się w księgach wieczystych po zakończonych zmianach?
 • Jak uaktualnić starą księgę wieczystą, jeśli po latach wychodzi niezgodność w powierzchni?
 • Jak usuwać rozbieżności danych podmiotowych pomiędzy ewidencją gruntów, a księgami wieczystymi? Jaki jest tryb postępowania?
 • W księdze wieczystej widnieje podział gruntu, ale nie została wpisana zmiana powierzchni. Jakie kroki podjąć aby wyjaśnić taką sytuację?
 • Czy można podać numer księgi wieczystej osobie, która przychodzi w tej sprawie po zmarłym członku rodziny?
 • Działka pod budynkami należy do Skarbu Państwa, ale w księdze wieczystej nie została uwidoczniona decyzja przekazująca całe gospodarstwo rolne na Skarb Państwa i okazało się, że są wpisani właściciele. Czy jest podstawa do wydania decyzji aby w ewidencji był prawidłowy właściciel, czy też nie? Jak właściciele mogą uporządkować sprawy w ewidencji gruntów?

5. Wprowadzanie i zmiana adresów w ewidencji:

 • Jak poprawnie wprowadzać adresy do ewidencji jeśli nie są one do końca znane?
 • Kiedyś adresy były nadawane z małych liter, a teraz są z dużych. Jak sobie radzić ze starymi adresami pisanymi małą literą?
 • Adres zameldowania na pobyt stały i adres pobytu stałego. Jak je rozróżniać? Co w sytuacji, gdy notariusz wpisze adres zamieszkania? Do czego go przydzielić?
 • Czy adresy powinny być podpięte tylko do budynku, czy do całej działki, na której znajduje się budynek?

6. Interes prawny i interes faktyczny

 • Czym jest interes faktyczny a interes prawny? Jakie są różnice?
 • W jaki sposób wykazywać interes prawny? Jakimi dokumentami go wykazywać?
 • W jaki sposób uzasadnić interes prawny przy powoływaniu się na przepisy o ochronie środowiska?
 • Czy organy administracji publicznej muszą wykazywać swój interes prawny?
 • Czy następcy prawni muszą wykazywać interes prawny przy występowaniu o wypisy z ewidencji gruntów i budynków przy sprawach spadkowych?
 • Jak postępować z nieuregulowanymi sprawami spadkowymi?
 • Przy jakich uzasadnieniach interesu prawnego wydawać dokumenty (wypisy i wyrysy), a przy jakich nie?

7. Lokale w ewidencji gruntów i budynków:

 • Co zrobić , jeżeli pomieszczenie przynależne znajduje się poza budynkiem, w którym znajduje się lokal, a w przepisach jest jasno określone, że takie pomieszczenie musi znajdować się w tym samym budynku?
 • Lokal ma dodatkową piwnicę – jak go sklasyfikować?
 • Zaświadczenia o samodzielności lokalu – co w nich powinno się znajdować? Które informacje są najważniejsze?
 • Z zaświadczenia wynikało, że był budynek mieszkalny, a obok był budynek handlowy. Wyodrębniono lokal, tak że jedna część była w handlowym, a druga w mieszkalnym. Czy jest to zgodne z przepisami? Czy lokal nie powinien być wyodrębniony tylko do jednej funkcji? Jak tą sytuację rozwiązać?
 • Na podstawie jakich dokumentów wyodrębniać lokale?
 • Co wchodzi w skład lokalu?
 • Co przesądza o samodzielności lokalu mieszkalnego?
 • Co to jest pomieszczenie przynależne?

8. Pozostałe zagadnienia dotyczące ewidencji:

 • Wydawanie dokumentów z ewidencji gruntów podmiotom realizującym budowę farmy fotowoltaicznej - czy wymagane jest pełnomocnictwo do uzyskania wypisów zawierające dane podmiotowe, czy wystąpienie o decyzje środowiskowa jest wystarczającą podstawą prawną?
 • Udostępnianie wypisów z rejestru gruntów spadkobiercom. Udostępnianie wypisów dla wszystkich spadkobierców - czy wymagane jest pełnomocnictwo wszystkich spadkobierców czy wystarczy podpis jednego zstępnego z uzasadnieniem np. dokument potrzeby w celu przeprowadzenia działu spadku?
 • Operat został przyjęty do zasobu, trafił on do ewidencji, ale okazało się, że posiada on wady, które nie zostały wykryte przy jego weryfikacji. W jaki sposób można to naprawić?
 • Wojewoda uznał, że w operacie są usterki, ale został on już przyjęty. Czy geodeta musi jeszcze raz wykonać tą samą pracę?
 • Kto ma pierwszeństwo przy podziale gruntu, jeśli dwie procedury podziału zostały wszczęte jednocześnie?
 • Czy rezerwacje działek projektowanych ma znaczenie, czy ważniejsze jest, która decyzja przyjdzie pierwsza?
 • W jakim czasie można wprowadzić nowy budynek do ewidencji? Czy trzeba czekać na informację od inwestora, że budynek jest już użytkowany?
 • Paragraf 15 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Jakie budynki mogą, powinny wejść do ewidencji?
 • Osoba przychodzi skarżyć się, że z działki sąsiada przewróciło się drzewo na jego działkę. Czy można mu udostępnić informację o właścicielu?
 • Na jakiej podstawie można ujawnić użytkownika gruntu? W jakich sytuacjach można to zrobić?
 • Lokal ma dodatkową piwnicę – jak go sklasyfikować?
 • Projektant ma upoważnienie do poprowadzenia przyłączy do jednej z działek, ale muszą one przebiegać przez inne działki. Czy właściciele tych działek muszą składać oświadczenia o zgodzie na takie działania?
 • W postanowieniu z sądu brakuje dokładnych danych nowego właściciela oprócz imienia i nazwiska. Jak zidentyfikować taką osobę?
 • Wody płynące - jak ustalać ich granice?
 • Jak określać udziały współwłasności? Czy jest możliwe określenie jej przy współwłasności łącznej?
 • Jakie są sposoby udostępniania informacji w zakresie ewidencji gruntów, szczególnie pod kątem informacji publicznej?
 • W jaki sposób rejestr powinien być zgodny z mapą, jeśli skala mapy jest 1:5000, co jest sporym problemem?
 • Co zrobić gdy budynek leży na dwóch działkach? Jak wykazać przynależność?
 • Jak postępować, jeżeli budynek leży na dwóch obrębach i podczas raportów wyskakuje błąd?
 • Problem ze starymi drogami, które nie były sklasyfikowane. Jak z nimi postępować?
 • Jak ewidencjonować tereny zamknięte w części tekstowej i graficznej?
 • W jaki sposób podpisywać dokumenty, które są w formie elektronicznej?
 • Pełnomocnictwo - czy organy mogą sami poświadczać pełnomocnictwo?
 • Dokumentacja elektroniczna. Czy skan dokumentu można zaliczać do oryginału, czy wnioskodawca musi przynieść oryginalny dokument?
 • Dzierżawy - co zrobić, gdy pojawiają się w umowach w aktach notarialnych?
 • Błędy w zaświadczeniach - jak je poprawiać?
 • Co należy zrobić, jeśli grunt jest wyłączony z produkcji rolnej, a wydane zostało pozwolenie na budowę?
 • W jakich przypadkach można uwzględnić umowę majątkową małżeńską?

9. Klasyfikacja gruntów:

 • W jakim momencie wszczynane jest postępowanie klasyfikacyjne? Czy jest to w chwili składania wniosków?
 • Wnioskodawca ma na działce użytek Wsr, na którym położony jest staw. Czy zmiana klasyfikacji wymaga decyzji środowiskowej?
 • Jak powinien wyglądać proces wskazywania/wyboru klasyfikatora? Na jakiej podstawie ma być on wybierany i jakie wymagania musi spełnić?
 • Procedura zmiany klasyfikacji – jak przebiega, na co warto zwrócić uwagę?
 • Czy można wydać decyzję o zmianie klasyfikacji z lasu na użytek rolny i odwrotnie? W jakich przypadkach może do tego dochodzić?
 • Pojęcie terenu rolnego zabudowanego, gdy nie ma planów zagospodarowania przestrzennego
 • Czy jedna osoba może zgłosić klasyfikację na kilka działek, jeśli jest współwłaścicielem? Czy potrzebna jest zgoda innych współwłaścicieli?
 • W jaki sposób można poprawić odwróconą klasę użytków wpisanych przez geodetów?
 • Działka prywatna posiada plan urządzenia lasu. Czy na wniosek strony można przeprowadzić klasyfikację i zmienić użytek na nieleśny?

Prowadzący

Dr inż. Łukasz Śliwiński - od 2010 roku pełni funkcję Geodety Powiatowego i Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastruw Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Równolegle, począwszy od 2005 roku, pracuje jako pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości obecnie Akademii Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, prowadząc zajęcia i praktyki zawodowe na kierunkach geodezja i kartografia oraz bezpieczeństwo narodowe. W latach 2017-2019 był kierownikiem Katedry Geodezji i Kartografii tejże uczelni.

Posiada państwowe uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach 1 - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych i 4 - geodezyjna obsługa inwestycji. W 2005 roku ukończył praktykę zawodową w zakresie wyceny nieruchomości.

Absolwent studiów dziennych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W trakcie studiów i po ich ukończeniu w 2004 roku pracował w firmach geodezyjnych wykonując prace terenowe i kameralne w szczególności związane z geodezyjną obsługą inwestycji drogowych, przemysłowych i budownictwa ogólnego. W 2014 roku na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia na podstawie rozprawy doktorskiej „Kataster 3D w warunkach polskich”.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia