Wideoszkolenie: Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jak przekonywać mieszkańców do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej? W jaki sposób powinna wyglądać procedura wykonania zastępczego? Na jakich podstawach prawnych można się oprzeć? Jak skutecznie kontrolować stan i użytkowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni?

od 679.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, którzy zajmują się egzekwowaniem przyłączenia mieszkańców do kanalizacji oraz kontrolą zbiorników bezodpływowych czy przydomowych oczyszczalni

Rozwiej swoje wątpliwości w zakresie sprawozdania z realizacji KPOŚK za rok 2023!
Podczas szkolenia dowiesz się m.in., w jaki sposób skutecznie egzekwować przyłączenie do sieci kanalizacji i jak komunikować mieszkańcom konieczność przeprowadzania kontroli zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Nasz prelegent podpowie, jak radzić sobie z mieszkańcami, którzy nie wyrażają zgody na rozkopanie działki i czy decyzje nakazujące przyłączenie mogą ulec przedawnieniu. Krok po kroku zostaną omówione sposoby postępowania w przeróżnych sytuacjach. Źródła podają, że aż 10,5 mln mieszkańców Polski nie jest podłączonych do systemu kanalizacyjnego - a jak podają raporty, od 80 do 93 proc. powstających w ich domach ścieków może trafiać do środowiska!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy jeżeli ktoś posiada szambo, a ma możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, to ma obowiązek to zrobić nawet, jeśli go na to nie stać?
 • PRZYKŁAD: kanalizacja była wybudowana długi czas temu, w trakcie weryfikacji ewidencji ustaliliśmy, że działka przy tej kanalizacji posiada zbiornik bezodpływowy. Czy powinniśmy wydać decyzję nakazującą podłączenie do sieci?
 • Czy można uznać, że nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji, jeśli sieć znajduje się u sąsiada, który nie zgadza się na rozkopanie swojej działki? Czy można zmusić tego kogoś na wyrażenie zgody sąsiadowi do włączenia, np. gdy studzienka jest w drodze wewnętrznej sąsiada?
 • PRZYKŁAD: w budynku jest ustanowiona służebność mieszkaniowa dla mieszkańca. Właściciel budynku podłączył się do kanalizacji, pani zamieszkująca w lokalu ze służebnością dalej odprowadza ścieki do szamba i nie wywozi. Kto jest odpowiedzialny za przyłączenie pionu górnego do kanalizacji?
 • Czy decyzję o nakazie podłączenia można skierować jedynie do właściciela nieruchomości, czy również do użytkownika? Nieuregulowane sprawy spadkowe
 • Czy decyzja nakazująca przyłączenie nieruchomości do kanalizacji wydana 15 lat temu ulega przedawnieniu?
 • Jak postępować w przypadku, gdy na terenie gminy większość mieszkańców posiada własne ujęcia wody?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zarządzenie .. /2022 Wójta/Burmistrza/Prezydenta z dnia …… w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
 • Procedura wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
 • Wezwanie do wykonania obowiązku przyłączenia do nieruchomości istniejącej kanalizacji sanitarnej
 • Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli pod kątem obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
 • Protokół kontroli nieruchomości
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego
 • Powiadomienie o możliwości wypowiedzenia się strony, co do zebranych dowodów i materiałów
 • Decyzja nakazująca wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
 • Upomnienie – wezwanie do przyłączenia do kanalizacji sanitarnej
 • Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia
 • Tytuł wykonawczy TW-2
 • Precedensowy Wyrok NSA 5 kwietnia 2023r. I FSK 500/20

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:

 • Na jakiej podstawie można wejść na teren prywatnej posesji w przypadku wykonania zastępczego? Kto będzie właścicielem przyłącza kanalizacyjnego po zrealizowaniu wykonania zastępczego?
 • Czy w przypadku zmiany sposobu odprowadzania ścieków na danej nieruchomości, czyli w związku z przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej i zaprzestaniem użytkowania zbiornika bezodpływowego należy taką sytuację potwierdzić geodezyjnie?
 • Kto powinien prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków?
 • Czy zasada wynika z tego, że zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, więc kontrolę przeprowadza gmina?
 • Co ze spadkiem wydajności działania i spadkiem stopnia redukcji danych parametrów oczyszczanych ścieków w trakcie długiej eksploatacji?
 • Co jeśli przydomową oczyszczalnię ścieków zabudowano nie patrząc na niewłaściwe warunki glebowe?
 • Jeżeli w 2-letnim okresie kontrolowania użytkowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków nastąpi zmiana sposobu odprowadzania ścieków z danej nieruchomości, to czy użytkownik dalej może być objęty kontrolą za okres w jakim użytkował zbiorników lub oczyszczalnię poprzez sprawdzenie posiadania dokumentów na wywóz nieczystości ze zbiornika?


1. Jak skutecznie egzekwować przyłączenie mieszkańca do sieci kanalizacji? Jak zwiększyć poziom skanalizowania gminy? Jakie kroki można podjąć, zanim rozpocznie się wydawanie decyzji? Jak przeprowadzić postępowanie w sprawie przyłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej?

 • Procedura wydania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
 • Czy po wysłaniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie przepisu art. 61 § 1 i § 4 k.p.a. mamy jakiś określony czas na wysłanie zawiadomienia o możliwości wypowiedzenia się odnośnie zebranych materiałów?
 • PRZYKŁAD: mieszkaniec zaskarżył decyzję, a kolegium odwoławcze uznało, że może być wydana decyzja, ale bez terminu. Jak w takiej sytuacji postąpić?
 • Czy w decyzji nie możemy wskazać terminu na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej?
 • Jak nakłonić mieszkańca do przyłączenia się do sieci kanalizacji? Kiedy stosować ponaglenia, a kiedy kary? Co jaki okres należy wysyłać powiadomienia dot. obowiązku przyłączenia, kiedy nie można określić daty? Procedura egzekwowania decyzji - Jak sobie radzić w przypadku odwołań? Jakie będą konsekwencje dla gminy, jeśli nie podejmie żadnych działań w stosunku do nieruchomości, która ma możliwość podłączyć się do kanalizacji, a tego nie zrobiła? Czy w każdym przypadku dostępu do sieci kanalizacyjnej właściciel nieruchomości musi się do niej podłączyć? Co, jeżeli właściciel twierdzi, że ma sprawne szambo?
 • PRZYKŁAD: jesteśmy w posiadaniu decyzji, które mają już 5 lat. Właściciel do tej pory nie jest podłączony do sieci. Skoro nie możemy podać w żadnym piśmie terminu, do którego właściciel ma podłączyć nieruchomość do sieci, to jak egzekwować obowiązek nałożony na właściciela Czy decyzja nakazująca przyłączenie nieruchomości do kanalizacji wydana 15 lat temu ulega przedawnieniu?
 • Czy z obowiązku przyłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zwalnia posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków czy również bezodpływowego zbiornika - szamba? Skoro w ulicy jest sieć kanalizacji sanitarnej, to czy mieszkaniec może sobie wybudować przydomowa oczyszczalnię ścieków, jeżeli miejscowy plan daje możliwość jej wykonania?
 • Jakie czynności ma wykonać gmina w przypadku niewykonania przyłącza kanalizacyjnego?
 • Co w przypadku, gdy właściciel zmarł, a w tym budynku mieszka jego rodzina, która nie wszczęła żadnego postępowania spadkowego?
 • Co w sytuacji, gdy mieszkaniec nie przyłączył się do sieci z powodu problemów finansowych? Grzywna lub wykonanie zastępcze, Jak krok po kroku wygląda procedura wykonania zastępczego? jeżeli nie ma środków na wykonanie? Jak przeprowadzić krok po kroku postępowanie, kiedy mieszkaniec, mimo wydanej decyzji i ostrzeżeń o karach, nie czuje powagi sytuacji i lekceważy wezwania? Na jakiej podstawie można wejść na teren prywatnej posesji w przypadku wykonania zastępczego? Kto będzie właścicielem przyłącza kanalizacyjnego po zrealizowaniu wykonania zastępczego?
 • Jak powinno brzmieć postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia?
 • Moment wszczęcia egzekucji administracyjnej – egzekucja administracyjna, a postępowanie egzekucyjne. Jak powinno wyglądać przeprowadzanie egzekucji administracyjnej?
 • Tytuł wykonawczy w egzekucji administracyjnej.
 • Kto wystawia tytuł wykonawczy? Jak powinien być wystawiony tytuł wykonawczy?
 • Jak określić definicję przyłącza? Czy jest to granica nieruchomości, czy sieci? Definicja z ustaw a z orzeczenia i uchwały siedmiu sędziów z 2017 r. nieco inaczej przedstawiają definicję. Według nowej interpretacji w kontekście uchwały składu 7 sędziów z 22 czerwca 2017 r. przyłącze kanalizacji sanitarnej to odcinek łączący sieć kanalizacji sanitarnej z granicą nieruchomości. Dlaczego zakład wodociągowy ma obowiązek doprowadzenia przykanalika do granicy? Według nowej interpretacji w kontekście uchwały składu 7 sędziów z 22 czerwca 2017 r. przyłącze kanalizacji sanitarnej to odcinek łączący sieć kanalizacji sanitarnej z granicą nieruchomości.
 • Jak postąpić w sytuacji, gdy działka zlokalizowana jest na terenie aglomeracji i brak sieci kanalizacyjnej umożliwiającej przyłączenie obiektu?
 • Czy możemy dopuścić do budowy wspólnego przyłącza przez dwóch inwestorów?
 • Czy przyłącze kanalizacyjne wymaga projektu budowlanego?
 • Na podstawie jakiego przepisu prawnego projekt budowlany ma ważność 3 lata
 • Jak wygląda możliwość rozbudowy sieci przez mieszkańca z późniejszym przekazaniem pod zarząd przedsiębiorstwa? Czy w przypadku budowy nowego przyłącza wodnego i kanalizacyjnego możemy wydać warunki, aby właściciel nieruchomości poniósł koszty całego przyłącza.
 • Czy zwrot kosztów może zostać rozliczony poprzez zwolnienie z należności za ścieki?
 • Kto zarządza wybudowanym odcinkiem kanalizacyjnym, jeśli został wybudowany przez właściciela nieruchomości?
 • Czym jest odcinek od studni na ciągu w drodze do granicy nieruchomości? Sięgacz, przyłącze czy fragment sieci?
 • Co w sytuacji, gdy wybudowano, nową sieć kanalizacji sanitarnej, a właściciel nieruchomości nie chce się do niej podłączyć, ponieważ posiada przydomową oczyszczalnię ścieków? PRZYKŁAD: do gminy wpłynęły 2 wnioski o zgodę na budowę przydomówki, gdzie w warunkach zabudowy jest wpięcie do kanalizacji - co w takiej sytuacji?
 • Czy jeśli sieć jest po drugiej stronie ulicy, na dodatek ulica jest tłoczna, czy można wydać zgodę na przydomówkę?
 • Właściciel nieruchomości odprowadza ścieki do kanalizacji ogólnospławnej.
 • W drodze została wybudowana kanalizacja sanitarna. Projektant zapomniał o tej nieruchomości. Brak szamba, brak przydomowej oczyszczalni, brak miejsca na działce. Najbliższa studzienka znajduje się na działce innego właściciela. Co w takiej sytuacji?
 • Posesja jest wyposażona w szambo, są techniczne możliwości włączenia jej do sieci kanalizacji sanitarnej; co więcej - właściciele otrzymali techniczne warunki wpięcia, wykonali projekt budowlany, jednak odwlekają włączenie na bliżej nieokreśloną przyszłość. Jeden ze współwłaścicieli wystąpił do urzędu o nakazanie właścicielom włączenie nieruchomości za pomocą decyzji. Czy urząd może wydać taką decyzje, skoro jest projekt budowlany i techniczne warunki wpięcia?
 • PRZYKŁAD: kanalizacja była wybudowana długi czas temu, w trakcie weryfikacji ewidencji ustaliliśmy, że działka przy tej kanalizacji posiada zbiornik bezodpływowy.
 • Czy powinniśmy wydać decyzję nakazującą podłączenie do sieci?
 • PRZYKŁAD: jak zmusić właściciela nieruchomości do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej - właściciela nieruchomości, który systematycznie opróżnia zbiornik bezodpływowy i twierdzi, że poprzez takie działanie wywiązuje się z przepisów prawa (i nie chce się podłączyć). Przepisy ani w regulaminie (kiedyś był wpisywany termin na przyłączenie), ani w ustawie nie wskazują konkretnego terminu. Jak to egzekwować? Jaka wygląda procedura krok po kroku, gdy ktoś odmawia przyłączenia? Czy jeżeli ktoś posiada szambo, a ma możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, to ma obowiązek to zrobić? Nawet, jeśli go na to nie stać?
 • PRZYKŁAD: z przyłączenia do kanalizacji zwalnia posiadanie przydomowej oczyszczalni spełniającej wymagania określone w przepisach odrębnych. Czy jeżeli oczyszczalnia została wybudowana bez jakiegokolwiek zgłoszenia możemy uznać, że nie spełnia tych wymagań i nakazać podłączenie do kanalizacji. Po wybudowaniu nowej sieci kanalizacyjnej właściciel wystąpił ze zgłoszeniem do starostwa, że będzie budował przydomową oczyszczalnię. Starostwo nie wniosło sprzeciwu, więc wydaliśmy decyzję nakazującą przyłączenie, gdyż oczyszczalnia jest, ale faktycznie znajduje się w stodole. Zgłoszenie jest ważne 3 lata. Czy powinniśmy zrobić wykonanie zastępcze?
 • Co w przypadku, jeśli spółka kanalizacyjna wybudowała sieć, do której przyłączenie wymaga od właściciela nieruchomości wybudowania przepompowni, ze względu na rzędne terenu? Wiąże się to z wyższymi kosztami inwestycji, a później eksploatacji. W warunkach technicznych wydanych przez spółkę widnieje informacja, że jest techniczna możliwość przyłączenia do sieci, ale należy wybudować lokalną przepompownię. Co w przypadku, gdy nie ma możliwości przyłączenia nieruchomości grawitacyjnej i istnieje konieczność budowy przepompowni? To oznacza, że nie ma bezpośredniej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci. Czy warunki wydane wcześniej przez spółkę są nadal aktualne i mieszkaniec powinien podłączyć się do sieci?
 • Czy budowa przydomowej przepompowni ścieków leży po stronie PWiK?
 • Kto powinien pokrywać koszty energii elektrycznej w przydomowych przepompowniach?
 • Czy wydając warunki techniczne na podłączenie do sieci kanalizacyjnej myjni samochodowej, należy wezwać do przedstawienia pozwolenia wodnoprawnego? Oczyszczalnia nieprzystosowana do odbioru ścieków przemysłowych, zalecono zainstalowanie separatorów.
 • Co w przypadku, jeśli właściciel nieruchomości ma do wybudowania przyłącze długości np. 200 m? Czy przymuszać go w przypadku takiej odległości? Często to koszty rzędu nawet 100 tys. zł bez kostki brukowej. Jaka to „bardzo duża odległość”? Co w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo lub gmina nie posiada środków na doprowadzenie sieci do działki mieszkańca, kiedy odcinek wynosi 200 m? Czy można określić, że nie ma możliwości podłączenia klienta do sieci? Maksymalnie ile metrów powinno być do kanalizacji, aby móc wymagać od mieszkańca podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji?
 • Jak rozumieć wyroki WSA (II/GD 70/13, II SA/GD 332/17, II SA/Gd 554/17), które mówią, że obowiązek przyłączenia do kanalizacji jest wykonany na etapie złożenia wniosku o przyłączenie do kanalizacji?
 • Czy można włączyć się do sieci, jeżeli przy posesji jest sieć, ale nie ma studzienki?
 • Jak zobligować mieszkańca do przyłączenia, gdy sieć nie przebiega bezpośrednio przy działce, a np. przy ulicy i jest nieco większa odległość? Jak postępować? Czy są jakieś orzeczenia?
 • Co w przypadku, gdy to sąsiad uniemożliwia przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej takiego budynku? Ustanowienie służebności gruntowej? Czy można uznać, że nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji, jeśli sieć znajduje się u sąsiada, który nie zgadza się na rozkopanie swojej działki? Czy można zmusić tego kogoś na wyrażenie zgody sąsiadowi do włączenia, np. gdy studzienka jest w drodze wewnętrznej sąsiada? Co w przypadku, gdy przez działkę przebiega rura kanalizacyjna i w trakcie przekopu działki właściciel działki zgodził się na przekop oraz umieszczenie jej na terenie swojej działki pod warunkiem podłączenia do sieci? Umowa została zawarta w formie ustnej. Na działce znajduje się szambo, a jej właściciele mają własną studnię. Czy w tym przypadku mają obowiązek podłączenia się do siedzi? Czy przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie powinno płacić właścicielom za przepływ? Czy właściciele powinni założyć sprawę, aby dochodzić swoich praw?
 • Czy można pomóc mieszkańcom pozyskać środki na przyłączenie się do kanalizacji?
 • Gmina pozyskała dotację na budowę kanalizacji. Zbliża się termin rozliczenia inwestycji i wykazania efektu rzeczowego. Warunki umowy dotacyjnej zakładają, że w przypadku niepodłączenia się mieszkańców do kanalizacji gmina będzie musiała zwrócić dotację wraz z odsetkami. Czy gmina w jakiś sposób może wyegzekwować odsetki od mieszkańców, którzy nie podłączyli się do kanalizacji?
 • Czy i na jakiej podstawie prawnej można zobowiązać do przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomość, która ma możliwość przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji, brak szamba, jest wychodek, w domu nie ma wydzielonego pomieszczenia na łazienkę?
 • Co robimy, gdy nieruchomość nie posiada łazienki lub w ogóle instalacji sanitarnej, a nawet wychodka? PRZYKŁAD: co zrobić, gdy mieszkaniec nie ma łazienki, korzysta z tzw. wychodka, nie ma zbiornika i nie chce podłączyć się do kanalizacji - co w takim przypadku? Właścicielem gruntu jest parafia, która ma swoich mieszkańców - na kogo nakładamy obowiązek? Czy i na jakiej podstawie prawnej można zobowiązać do przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomość, która ma możliwość przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji, brak szamba, jest wychodek, w domu nie ma wydzielonego pomieszczenia na łazienkę? Co robimy, gdy nieruchomość nie posiada łazienki lub w ogóle instalacji sanitarnej, a nawet wychodka?
 • Co, jeśli dom nie jest wyposażony w jakąkolwiek instalację sanitarną? Czy są jeszcze w dzisiejszych czasach takie nieruchomości?
 • Jak postępować w przypadku, gdy na terenie gminy większość mieszkańców posiada własne ujęcia wody?
 • Jak można zapobiegać sytuacjom, gdy mieszkaniec odmawia przyłączenia do kanalizacji? Informacje, spotkania, przedstawiać korzyści z ochrony środowiska.
 • Jak na etapie projektowania sieci kanalizacji zachęcić mieszkańców do przyłączenia? Czy mogą mieć wpływ na rozmieszczenie studzienek?
 • Jak rozwiązać sytuację, gdy sieć kanalizacji znajduje się w pobliżu, ale działka jest niżej osadzona?
 • Jak przekonywać mieszkańca do przyłączenia do wodociągu, jeśli posiada on gospodarstwo? Czy jest możliwa pomoc finansowa, jeśli kanalizacja jest w dalszej odległości od działki?
 • Jak zorganizować odbiór zastępczy? Jeżeli ktoś posiada na nieruchomości szambo, ale go nie opróżnia, to czy wydajemy decyzję nakazującą wykonanie zastępcze i obciążamy zobowiązanego opłatą? Co w przypadku, gdy właściciel nie chce wpuścić firmy wywozowej na nieruchomość? Jeżeli gmina ma na własność swój pojazd asenizacyjny, to czy możemy ominąć przetarg? Czy przed wydaniem decyzji o wykonaniu zastępczym najpierw nakładamy grzywnę, czy ustalamy maksymalną stawkę w decyzji? W jakich przypadkach realizować odbiór zastępczy? Czy uchwała o odbiorze zastępczym powinna obejmować całą gminę?
 • Kto pokrywa koszty podłączenia do sieci? Czy projekt i podłączenie są w gestii właściciela nieruchomości? Na jakiej podstawie mamy określać zasadność budowy przyłącza kanalizacyjnego? Czy kosztorysy inwestorskie mogą być podstawą do tego, żeby nie podłączać nieruchomości? Na jakiej podstawie mamy określać zasadność budowy przyłącza kanalizacyjnego? Czy kosztorysy inwestorskie mogą być podstawą do tego, żeby nie podłączać nieruchomości? Czy w przypadku zmiany sposobu odprowadzania ścieków na danej nieruchomości, czyli w związku z przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej i zaprzestaniem użytkowania zbiornika bezodpływowego należy taką sytuację potwierdzić geodezyjnie?
 • Jak wezwać mieszkańca - telefonicznie czy na piśmie? Kto powinien przeprowadzić taką rozmowę?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy pracownik merytoryczny nie jest w stanie przekonać mieszkańca?

2. Jak prawidłowo przeprowadzić procedury kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni?

 • Na kim ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych. Co powinna zawierać ewidencja zbiorników bezodpływowych? W jakim systemie prowadzić taką ewidencję? Kto powinien prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków? Czy zasada wynika z tego, że zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, więc kontrolę przeprowadza gmina?
 • Jak wytłumaczyć mieszkańcowi podstawy prawne dot. kontroli? Jak w sposób przystępny przekonywać mieszkańców o konieczności kontroli, aby wpuścili urzędnika na posesję? Czego może wymagać urzędnik podczas kontroli? Czy wezwanie do przedstawienia dokumentów dot. odprowadzania nieczystości ciekłych z nieruchomości powinno być wysłane do wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, czy jedynie do osoby, która użytkuje nieruchomość i urząd ma na ten temat wiedzę zebraną podczas prowadzenia innych spraw?
 • Jak kontrolować zbiorniki bezodpływowe z przydomowymi oczyszczalniami, a jak te bez przydomowej oczyszczalni?
 • Czy są jakieś normy określające częstotliwość opróżniania szamb?
 • Czy można przeprowadzić kontrolę w domu, by sprawdzić, czy jest jakaś wewnętrzna kanalizacja?
 • PRZYKŁAD: zostaje wysłane zawiadomienie o kontroli. Pismo jest odebrane. Natomiast w dniu kontroli po przybyciu nikt nie otwiera drzwi urzędnikowi. Jak należy postąpić?
 • Jak współpracować z rodzinami z tzw. marginesu, które nie złożyły deklaracji odnośnie usuwania odpadów, mają odłączoną wodę. Jak takie gospodarstwa kontrolować?
 • PRZYKŁAD: podczas kontroli zapytano właściciela zbiornika o jego pojemność. Zbiornik był budowany 20 lat temu i właściciel nie pamięta. Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • W jaki sposób planowana zmiana przepisów wpłynie na kontrolę zbiorników bezodpływowych? Czego mieszkańcy mogą się zatem spodziewać?
 • Co w przypadku, gdy właściciele poinformują, że szambo jest zbiornikiem przelewowym, właściciel podłączył instalację do sieci kanalizacji sanitarnej, przebiegającej w niedalekiej odległości bez posiadania uzgodnień zatem bezprawnie, a instalacja nie jest zinwentaryzowana i nie wiadomo, jak przebiega oraz jakie ma parametry?
 • PRZYKŁAD: co zrobić w przypadku, gdy mieszkanka prosi o odroczenie terminu wybudowania nowego szamba, bo stare jest już wyeksploatowane, ale na chwilę obecną właścicielka nie ma środków finansowych na nowe i chce to zrobić w ciągu dwóch lat. Możemy przychylić się do takiego rozwiązania czy wydać decyzję nakazującą wybudowanie nowego?
 • Jeżeli jest gmina rolnicza, to nigdy nie zgodzi się ilość pobranej wody ze ściekami, bo np. są zwierzęta, opryski. Co wtedy? Co w przypadku gospodarstw rolnych, które mają wspólny wodomierz na gospodarstwo domowe i gospodarstwo rolne? Co, jeżeli rolnik nie ma dodatkowego wodomierza?
 • Czy rolnik może wywozić beczkowozem nieczystości płynne we własnym zakresie na własne pole? Jak postąpić w sytuacji, gdy firma asenizacyjna wylewa ścieki z szamba do lasu?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości posiada własne ujęcie wody i nie ma zamontowanego wodomierza? Jak mamy ustalić ilość pobranej wody, a co za tym idzie, jaka powinna być ilość odprowadzonych ścieków? Co, jeśli nie ma wodociągu, tylko woda jest pobierana ze studni? Jakie urządzenia pomiarowe w przypadku kanalizacji i własnej studni?
 • Jeśli właściciel posiada własny beczkowóz, to czy może sam wywozić ścieki do oczyszczalni i nie potrzebuje umowy? Jak postąpić w sytuacji, gdy firma asenizacyjna wylewa ścieki wypompowane z szamba na nieużytki lub do lasu, zamiast zawozić je oczyszczalni?
 • Co w sytuacji, gdy jest projekt kanalizacji sanitarnej, ale gmina nie wie, kiedy będzie go realizować? Czy można wydać pozytywną opinię na budowę przydomowej oczyszczalni? Czy po wykonaniu kanalizacji będzie mieć obowiązek podłączenia do sieci?
 • Czy wydajemy zgodę na przydomówkę, jeżeli jest projekt?
 • Czy odbiorca lub posiadacz przydomowej oczyszczalni ścieków powinien raz w roku robić badanie ścieków i przedstawiać wyniki UG?
 • Jak często należy kontrolować oczyszczalnię od czasu jej wybudowania? Co jaki czas powinny odbywać się takie kontrole? Co ze spadkiem wydajności działania i spadkiem stopnia redukcji danych parametrów oczyszczanych ścieków w trakcie długiej eksploatacji?
 • Jakie warunki powinna spełniać przydomowa oczyszczalnia ścieków? Co jeśli przydomową oczyszczalnię ścieków zabudowano nie patrząc na niewłaściwe warunki glebowe? Jak zweryfikować, czy faktycznie taka oczyszczalnia jest i funkcjonuje w sposób poprawny? W jaki sposób kontrolować, czy przydomowa oczyszczalnia spełnia wymogi? Jakie wymogi powinna spełniać? Na czym dokładnie ma polegać kontrola POŚ w terenie? Jak stwierdzić podczas kontroli przydomowej oczyszczalni, że ilość wywiezionych osadów jest zgodna ze zużyciem wody?
 • Jeżeli oczyszczalnia jest poza aglomeracją, to czy jest obowiązek pobierania próbek jakości ścieków?
 • Jak postępujemy w przypadku przydomowej oczyszczalni, która nie spełnia wymagań ochrony środowiska? Oczyszczalnia istnieje już 15 lat, a właściciel nigdy nie opróżniał osadu. Czy możemy wymagać badań potwierdzających prawidłowe działanie oczyszczalni?
 • Jakie wskaźniki powinny być oznaczone podczas badania ścieków osadowych?
 • W jaki sposób dofinansowywać budowę przydomowej oczyszczalni?
 • Sposób postępowania z osadami - jego utylizacją przy przydomowej oczyszczalni
 • Jak prawidłowo i jak często należy wywozić osady z przydomowej oczyszczalni?
 • Czy urzędnik może wymagać, aby w umowie na opróżnianie zbiornika była ujęta częstotliwość opróżniania?
 • Jak często sprawdzać faktury odnośnie wywozu nieczystości płynnych? Czy można tuż po otrzymaniu faktury za wodę?
 • Jak radzić sobie z zbiornikami nieszczelnymi i namawiać mieszkańców do przyłączenia się do sieci kanalizacji?
 • Jak w praktyce kontrolować takie zbiorniki - poza dokumentacją?
 • Procedura przeprowadzania badania szczelności Jak sprawdzać stan zbiornika i jakie kary można nakładać? Kontrola szczelności zbiornika konieczna jest poprzez wykonanie odwiertów lub innych działań związanych z wykopami, aby wykluczyć przeciekanie i przedostawanie się do gruntu nieczystości. Kto ma za to zapłacić? Na koszt właściciela czy gminy? W jaki sposób udokumentować nieszczelność zbiornika bezodpływowego, jeżeli nadzór budowlany twierdzi, że niezgodność odebranych nieczystości i wykorzystanej wody nie jest dla nich uzasadnieniem do wszczęcia postępowania w zakresie nieszczelności zbiornika? Na czyj koszt wykonywane jest badanie szczelności zbiornika?
 • Jeśli nie ma możliwości na wybudowanie odpowiedniej oczyszczalni ścieków, to jak często powinny być odbierane takie nieczystości? Jak ustalić w przypadku przyłączenia do wodociągu, a jak w przypadku braku takiego przyłączenia?
 • PRZYKŁAD: 2 lata temu została przeprowadzona inwentaryzacja, wtedy część mieszkańców dla jasnej sytuacji zdecydowała się na przydomowe oczyszczalnie. Kanalizacji wcale nie posiadają. Jeśli ktoś nie ma przydomowej oczyszczalni - zobowiązany był do przedstawienia umowy zaw. określoną częstotliwość wywozów nieczystości płynnych. Czy takie postępowanie jest poprawne? często kontrolować takie umowy?
 • Co, kiedy i w jaki sposób należy kontrolować w świetle aktualnych przepisów? Kontrole krzyżowe (mieszkaniec, wodociąg, firma wywożąca, oczyszczalnia? Czy kontrole zbiorników bezodpływowych może przeprowadzać straż miejska? Jakie są możliwości urzędnika w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych i przyłączy? Co z niezgłoszonymi przez gminę do prowadzonej ewidencji szambami, które istnieją na mapach, a użytkownicy korzystają? Kto nakłada mandat, jeżeli w gminie nie ma straży? Jeżeli w 2-letnim okresie kontrolowania użytkowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków nastąpi zmiana sposobu odprowadzania ścieków z danej nieruchomości, to czy użytkownik dalej może być objęty kontrolą za okres w jakim użytkował zbiorników lub oczyszczalnię poprzez sprawdzenie posiadania dokumentów na wywóz nieczystości ze zbiornika?
 • Co należy do obowiązków RWiK (Regionalne Wodociągi i Kanalizacja) a co do gminy?
 • Czy RWiK może prowadzić ewidencję zbiorników i je kontrolować?

3. Współpraca i komunikacja z mieszkańcami – rozmowy, wezwania, kary, nietypowe sytuacje. W jaki sposób naliczać kary za brak zachowania przepisów w różnych przypadkach?

 • Jak egzekwować od mieszkańców, budowę, systematyczne kontrole itp. bez jednoczesnego “podpadania” mieszkańcom zwłaszcza w okresie przedwyborczym?
 • Na co się powoływać? Jakich argumentów użyć?
 • Jak reagować w przypadku braku reakcji na kontrolę poprzez pokazanie dokumentacji o systematycznym wywozie nieczystości płynnych?
 • Procedura nakazu budowy zbiornika bezodpływowego - krok po kroku
 • Szambo bez pozwolenia.
 • Zgłoszenie budowy szamba krok po kroku.
 • Jak uświadamiać ludzi o konieczności utrzymania szczelności zbiornika? Jak można rozmawiać z ludźmi, aby ich zreflektować?
 • Jak reagować w przypadku osób starszych, mających stare, nieszczelne zbiorniki?
 • Jakie są możliwości urzędnika w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych i przyłączy? Co w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie odpowiada na żadne pisma i nie dostarczył nam żadnych dokumentów dot. Instalacji?
 • Kto może ukarać osobę, która przewozi ścieki bez zezwolenia? Jakie kary można nałożyć na mieszkańca w przypadku nieprawidłowości wywożeniu nieczystości płynnych?
 • Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ilości ścieków?
 • Jak ustalać odpowiednią ilość zużytej wody i jak określać jej stawkę za metr.
 • Jak postępować z mieszkańcami, u których widać, że zużycie wody jest bardzo duże, a odbiór bardzo mały?
 • Co z nieruchomościami, których właściciele (rolnicy) deklarują nawadnianie ściekami z domowego własnych pól, w ramach zwykłego korzystania z wód, które dopuszcza Prawo wodne?
 • Wpływ ustawy na zakres obowiązków urzędnika i mieszkańca - czego będzie wymagała ustawa?
 • PRZYKŁAD: mieszkańcy wlewają lub wrzucają do kanalizacji przeróżne rzeczy, które nie powinny się tam znajdować. Często prowadzi to do awarii kanalizacji, za które koszty ponosi gmina. Jak kontrolować sposób użytkowania kanalizacji przez mieszkańców? Jak zapobiegać takim sytuacjom? W jaki sposób gmina może uchronić się przed takimi kosztami?
 • PRZYKŁAD: sąsiedzi A i B nawzajem oskarżali się o nielegalne wylewanie nieczystości na pole i w związku z tym zakłócenia stosunków wodnych. Kto ponosi koszty biegłego powoływanego na poczet sprawdzenia szczelności zbiorników, czy jak sprawdzić, czy dane sytuacje miały miejsce, czy są tylko elementem sporu sąsiedzkiego? Jak gmina może się chronić przed ponoszeniem kosztów zw. powołaniem specjalisty?
 • Jeżeli przedsiębiorstwo w latach ubiegłych podłączone było do starej poprzemysłowej sieci (obecnie zlikwidowanej), a nie zostało podłączone przez przedsiębiorstwo wodociągowe do nowej ze względów ekonomicznych i technicznych, jak poradzić sobie z odprowadzaniem ścieków w takiej firmie?
 • Jakie działania podjąć, gdy w wyniku kontroli stwierdzono w przypadku niegromadzenia /niepozbywania się nieczystości ciekłych, gdy nieruchomość była wyposażona w kanalizację sanitarną zlikwidowaną?
 • Co można zrobić w przypadku, gdy na nieruchomości nie ma wody, brak instalacji wodno-ściekowej, a właściciele i tak zanieczyszczają?
 • Jak sprawdzić, czy mieszkaniec nie wykonał nielegalnego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej?
 • Co z domkami letniskowymi, w których letnicy przebywają czasowo kilkanaście dni w roku i często podsiadają studnie jako ujęcie wody? Sieć przebiega przez działkę, na której znajduje się domek letniskowy i szambo. Domek jest użytkowany sporadycznie, tylko w okresie letnim. Czy istnieje obowiązek podłączenia do kanalizacji?
 • Domek letniskowy użytkowany sporadycznie w okresie letnim, który nie będzie przekształcany w budynek mieszkalny – czy jest obowiązek przyłączenia do kanalizacji?
 • Czy niezamieszkały domek letniskowy podłączony do sieci wodociągowej ma obowiązek podłączenia do kanalizacji? Właściciel korzysta z domku sporadycznie podczas letnich weekendów. Co z nieruchomościami niezamieszkałymi?
 • Jeśli w domku letniskowym w okresie zimowym nie mam nikogo, to skąd ścieki?
 • Jak zachęcać do budowania przydomowej oczyszczalni przy dużych kosztach?
 • Jak wspomóc mieszkańców?
 • Jak edukować mieszkańców o konieczności dokumentowania opróżniania zbiorników bezodpływowych?

Dzięki NSA, gminy mogą odzyskać VAT od inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych Wyrok NSA z 5 kwietnia 2023 r., sygn. akt I FSK 500/20.

Prowadzący

Jan Kurowski - praktyk; od 2014r. pracuje na stanowisku specjalisty koordynatora do spraw windykacji w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z windykacją należności za wodę i ścieki oraz koordynuje współpracę pomiędzy: wydziałem księgowości, kancelarią radców prawnych oraz służbami technicznymi na poziomie Spółki. W latach ubiegłych przez 6 lat zajmował stanowisko specjalisty ds. windykacji w Centrali Zakładu Energetycznego Legnica SA, gdzie odpowiadał za prawidłowy przebieg postępowań sądowych, komorniczych, likwidacyjnych, układowych oraz upadłościowych. Zakres działania Spółki obejmował obszar byłego województwa Legnickiego. Absolwent dwóch kierunków studiów: mgr prawa oraz mgr administracji - specjalność zarządzanie - na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe: Psychologia zarządzania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nowoczesne zarządzanie kadrami na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Fundusze Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kurs pedagogiczny oraz liczne kursy zawodowe z zakresu windykacji i obsługi klienta. Prelegent posiada wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez: Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem WŁ/LG/548

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 679.00
21 maja 2024
od 679.00
10 lipca 2024
od 679.00
13 września 2024
od 679.00
07 października 2024

Podobne szkolenia