Wideoszkolenie: Egzekwowanie przyłączenia

Jak przekonywać mieszkańców do przyłączenia się do sieci kanalizacji? W jaki sposób powinna wyglądać procedura wykonania zastępczego? Na jakich podstawach prawnych można się oprzeć? Jak skutecznie kontrolować stan i użytkowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, którzy zajmują się egzekwowaniem przyłączenia mieszkańców do kanalizacji oraz kontrolą zbiorników bezodpływowych czy przydomowych oczyszczalni

Jeśli w decyzji nie możemy podać terminu spełnienia obowiązku, to kiedy możemy egzekwować od właściciela nieruchomości przyłączenie jej do sieci?
Podczas szkolenia dowiesz się m.in., w jaki sposób skutecznie egzekwować przyłączenie do sieci kanalizacji i jak komunikować mieszkańcom konieczność przeprowadzania kontroli zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni. Nasz prelegent podpowie, jak radzić sobie z mieszkańcami, którzy nie wyrażają zgody na rozkopanie działki i czy decyzje nakazujące przyłączenie mogą ulec przedawnieniu. Krok po kroku zostaną omówione sposoby postępowania w przeróżnych sytuacjach.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy jeżeli ktoś posiada szambo, a ma możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, to ma obowiązek to zrobić nawet, jeśli go na to nie stać?
 • [SYTUACJA]: Kanalizacja była wybudowana długi czas temu, w trakcie weryfikacji ewidencji ustaliliśmy, że działka przy tej kanalizacji posiada zbiornik bezodpływowy. Czy powinniśmy wydać decyzję nakazującą podłączenie do sieci?
 • Czy można uznać, że nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji, jeśli sieć znajduje się u sąsiada, który nie zgadza się na rozkopanie swojej działki? Czy można zmusić tego kogoś na wyrażenie zgody sąsiadowi do włączenia, np. gdy studzienka jest w drodze wewnętrznej sąsiada?
 • [SYTUACJA]: W budynku jest ustanowiona służebność mieszkaniowa dla mieszkańca. Właściciel budynku podłączył się do kanalizacji, pani zamieszkująca w lokalu ze służebnością dalej odprowadza ścieki do szamba i nie wywozi. Kto jest odpowiedzialny za przyłączenie pionu górnego do kanalizacji?
 • Czy decyzję o nakazie podłączenia można skierować jedynie do właściciela nieruchomości, czy również do użytkownika? Nieuregulowane sprawy spadkowe
 • Czy decyzja nakazująca przyłączenie nieruchomości do kanalizacji wydana 15 lat temu ulega przedawnieniu?
 • Jak postępować w przypadku, gdy na terenie gminy większość mieszkańców posiada własne ujęcia wody?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Zarządzenie .. /2022 Wójta/Burmistrza/Prezydenta z dnia …… w sprawie procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
 • Procedura wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
 • Wezwanie do wykonania obowiązku przyłączenia do nieruchomości istniejącej kanalizacji sanitarnej
 • Zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli pod kątem obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
 • Protokół kontroli nieruchomości
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego
 • Powiadomienie o możliwości wypowiedzenia się strony, co do zebranych dowodów i materiałów
 • Decyzja nakazująca wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
 • Upomnienie – wezwanie do przyłączenia do kanalizacji sanitarnej
 • Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia
 • Tytuł wykonawczy TW-2

Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Jak postępujemy w przypadku przydomowej oczyszczalni, która nie spełnia wymagań ochrony środowiska?
 • Co robimy, gdy nieruchomość nie posiada łazienki lub w ogóle instalacji sanitarnej, a nawet wychodka?
 • Czy można włączyć się do sieci, jeżeli przy posesji jest sieć, ale nie ma studzienki?
 • Ile czasu po wydaniu decyzji ma mieszkaniec na podłączenie nieruchomości do sieci?
 • Czy w decyzji można określić termin wykonania podłączenia?
 • Jak określić termin przyłączenia, jeśli mieszkaniec nie wystąpił o warunki przyłączenia?
 • Jak postępować krok po kroku w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wykonuje decyzji przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej?
 • Według nowej interpretacji w kontekście uchwały składu 7 sędziów z 22 czerwca 2017 r. przyłącze kanalizacji sanitarnej to odcinek łączący sieć kanalizacji sanitarnej z granicą nieruchomości. Dlaczego zakład wodociągowy ma obowiązek doprowadzenia przykanalika do granicy?
 • Posesja jest wyposażona w szambo, są techniczne możliwości włączenia jej do sieci kanalizacji sanitarnej; co więcej - właściciele otrzymali techniczne warunki wpięcia, wykonali projekt budowlany, jednak odwlekają włączenie na bliżej nieokreśloną przyszłość. Jeden ze współwłaścicieli wystąpił do urzędu o nakazanie właścicielom włączenie nieruchomości za pomocą decyzji. Czy urząd może wydać taką decyzje, skoro jest projekt budowlany i techniczne warunki wpięcia?
 • Czy warunki techniczne przyłączenia są załącznikiem do decyzji nakazującej?
 • Jak powinien być wystawiony tytuł wykonawczy?
 • Jak powinno brzmieć postanowienie o nałożeniu kary w celu przymuszenia?
 • Jakie kroki powinny być podjęte przed wydaniem postanowienia?
 • Czy przepis o szczegółowości sprawozdań wchodzi w życie 1 stycznia 2023?
 • Skoro przepis o konieczności złożenia sprawozdania przez wójta wchodzi w styczniu 2023 r., to za który rok po raz pierwszy wójt powinien je złożyć?
 • Czy można uznać, że nie ma możliwości przyłączenia do sieci, jeśli najbliższa studzienka jest u sąsiada, a on nie wyraża zgody na rozkopanie działki? Czy można zmusić sąsiada do wyrażenia zgody na przyłączenie?
 • Czy możemy przymusić mieszkańca do podłączenia się do kanalizacji, jeśli odległość jest duża i będą wysokie koszty?
 • Co w przypadku, gdy ze względu na różnicę poziomu terenu, nieruchomość ma możliwość przyłączenia się do kanalizacji jedynie przy zastosowaniu przepompowni indywidualnej? Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne twierdzi, że jest możliwość techniczna przez przepompownię
 • Czy to gmina ma zapewnić przepompownię?


1. Jak skutecznie egzekwować przyłączenie mieszkańca do sieci kanalizacji? Jak krok po kroku wygląda procedura wykonania zastępczego?

 • Jak zwiększyć poziom skanalizowania gminy?
 • Jak przeprowadzić postępowanie w sprawie przyłączenia mieszkańców do kanalizacji?
 • Jak przeprowadzić procedurę podłączenia mieszkańców do sieci kanalizacyjnej?
 • Jakie czynności ma wykonać gmina w przypadku niewykonania przyłącza kanalizacyjnego?
 • Jak określić definicję przyłącza? Czy jest to granica nieruchomości, czy sieci? Definicja z ustaw, a z orzeczenia i uchwały siedmiu sędziów z 2017 r. nieco inaczej przedstawiają definicję
 • Jaki termin wyznaczyć mieszkańcowi na przyłączenie się do kanalizacji? Pismo jeszcze przed wydaniem decyzji
 • Czy w piśmie informującym o obowiązku przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej należy nałożyć termin, w jakim mieszkaniec powinien się do niego odnieść?
 • Co jaki okres należy wysyłać powiadomienia dot. obowiązku przyłączenia, kiedy nie można określić daty?
 • [SYTUACJA]: Do gminy wpłynęły 2 wnioski o zgodę na budowę przydomówki, gdzie w warunkach zabudowy jest wpięcie do kanalizacji - co w takiej sytuacji?
 • Czy jeśli sieć jest po drugiej stronie ulicy, na dodatek ulica jest tłoczna, czy można wydać zgodę na przydomówkę?
 • Czy z obowiązku przyłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej zwalnia posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków czy również bezodpływowego zbiornika - szamba?
 • Czy jeżeli ktoś posiada szambo, a ma możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, to ma obowiązek to zrobić, nawet jeśli go na to nie stać?
 • [SYTUACJA]: Kanalizacja była wybudowana długi czas temu; w trakcie weryfikacji ewidencji ustaliliśmy, że działka przy tej kanalizacji posiada zbiornik bezodpływowy. Czy powinniśmy wydać decyzję nakazującą podłączenie do sieci?
 • [SYTUACJA]: Jak zmusić właściciela nieruchomości do przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej - właściciela nieruchomości, który systematycznie opróżnia zbiornik bezodpływowy i twierdzi, ze poprzez takie działanie wywiązuje się z przepisów prawa (i nie chce się podłączyć). Przepisy ani w regulaminie (kiedyś był wpisywany termin na przyłączenie), ani w ustawie nie wskazują konkretnego terminu. Jak to egzekwować?
 • [SYTUACJA]: Z przyłączenia do kanalizacji zwalnia posiadanie przydomowej oczyszczalni spełniającej wymagania określone w przepisach odrębnych. Czy jeżeli oczyszczalnia została wybudowana bez jakiegokolwiek zgłoszenia możemy uznać, że nie spełnia tych wymagań i nakazać podłączenie do kanalizacji?
 • Co w przypadku, gdy właściciel ma do wybudowania przyłącze o długości 200m?
 • Co w przypadku, jeśli spółka kanalizacyjna wybudowała sieć, do której przyłączenie wymaga od właściciela nieruchomości wybudowania przepompowni, ze względu na rzędne terenu? Wiąże się to z wyższymi kosztami inwestycji, a później eksploatacji. W warunkach technicznych wydanych przez spółkę widnieje informacja, że jest techniczna możliwość przyłączenia do sieci, ale należy wybudować lokalną przepompownię. To oznacza, że nie ma bezpośredniej możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci. Czy warunki wydane wcześniej przez spółkę są nadal aktualne i mieszkaniec powinien podłączyć się do sieci?
 • Czy można uznać, że nie ma możliwości podłączenia się do kanalizacji, jeśli sieć znajduje się u sąsiada, który nie zgadza się na rozkopanie swojej działki? Czy można zmusić tego kogoś na wyrażenie zgody sąsiadowi do włączenia, np. gdy studzienka jest w drodze wewnętrznej sąsiada?
 • Czy wydając warunki techniczne na podłączenie do sieci kanalizacyjnej myjni samochodowej, należy wezwać do przedstawienia pozwolenia wodnoprawnego? Oczyszczalnia nieprzystosowana do odbioru ścieków przemysłowych, zalecono zainstalowanie separatorów
 • Na jakiej podstawie można nakazać wykonanie instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej, skoro nie mieści się ono w delegacji art. 5?
 • Jeśli dom nie jest przystosowany do podłączenia go do zbiornika ani kanalizacji, to czy wójt ma obowiązek wydania decyzji nakazującej?
 • Co w przypadku, jeśli właściciel nieruchomości ma do wybudowania przyłącze długości np. 200 m? Czy przymuszać go w przypadku takiej odległości? Często to koszty rzędu nawet 100 tys. zł, bez kostki brukowej
 • Jaka wygląda procedura krok po kroku, gdy ktoś odmawia przyłączenia?
 • [SYTUACJA]: Mieszkaniec zaskarżył decyzję, a kolegium odwoławcze uznało, że może być wydana decyzja, ale bez terminu. Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Procedura egzekwowania decyzji - jak sobie radzić w przypadku odwołań? Jakie będą konsekwencje dla gminy, jeśli nie podejmie żadnych działań w stosunku do nieruchomości, która ma możliwość podłączyć się do kanalizacji, a tego nie zrobiła?
 • Jak rozumieć wyroki WSA (II/GD 70/13, II SA/GD 332/17, II SA/Gd 554/17), które mówią, że obowiązek przyłączenia do kanalizacji jest wykonany na etapie złożenia wniosku o przyłączenie do kanalizacji?
 • [SYTUACJA]: Jesteśmy w posiadaniu decyzji, które mają już 5 lat. Właściciel do tej pory nie jest podłączony do sieci. Skoro nie możemy podać w żadnym piśmie terminu, do którego właściciel ma podłączyć nieruchomość do sieci, to jak egzekwować obowiązek nałożony na właściciela?
 • Czy i na jakiej podstawie prawnej można zobowiązać do przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomość, która ma możliwość przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji, brak szamba, jest wychodek, w domu nie ma wydzielonego pomieszczenia na łazienkę?
 • Co jaki okres należy wysyłać powiadomienia dot. obowiązku przyłączenia, kiedy nie można określić daty?
 • Jak powinno wyglądać przeprowadzanie egzekucji administracyjnej?
 • Jak nakłonić mieszkańca do przyłączenia się do sieci kanalizacji? Kiedy stosować ponaglenia, a kiedy kary?
 • Jak zobligować mieszkańca do przyłączenia, gdy sieć nie przebiega bezpośrednio przy działce, a np. przy ulicy i jest nieco większa odległość? Jak postępować? Czy są jakieś orzeczenia?
 • Co w sytuacji, gdy w pozwoleniu na budowę jest przyłączenie do kanalizacji, a mieszkańcy wybudowali zbiorniki bezodpływowe twierdząc, iż przyłącze jest o 10 metrów oddalone od ich nieruchomości?
 • Co w przypadku, gdy to sąsiad uniemożliwia przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej takiego budynku?
 • Czy można pomóc mieszkańcom pozyskać środki na przyłączenie się do kanalizacji?
 • Jak przeprowadzać procedurę przyłączenia do kanalizacji w przypadku, gdy obecnie nikt nie mieszka w budynku, a właściciel przebywa poza granicami państwa?
 • [SYTUACJA]: Czy można zobowiązać do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, jeśli taka możliwość istnieje, ale właściciele budynku nie żyją, mieszka w nim 80-letnia córka, reszta rodzeństwa jest za granicą?
 • [SYTUACJA]: Co zrobić, gdy mieszkaniec nie ma łazienki, korzysta z tzw. wychodka, nie ma zbiornika i nie chce podłączyć się do kanalizacji - co w takim przypadku? Właścicielem gruntu jest parafia, która ma swoich mieszkańców - na kogo nakładamy obowiązek?
 • [SYTUACJA]: W budynku jest ustanowiona służebność mieszkaniowa dla mieszkańca. Właściciel budynku podłączył się do kanalizacji, pani zamieszkująca w lokalu ze służebnością dalej odprowadza ścieki do szamba i nie wywozi. Kto jest odpowiedzialny za przyłączenie pionu górnego do kanalizacji?
 • Czy decyzję o nakazie podłączenia można skierować jedynie do właściciela nieruchomości, czy również do użytkownika?(nieuregulowane sprawy spadkowe)
 • Czy decyzja nakazująca przyłączenie nieruchomości do kanalizacji wydana 15 lat temu ulega przedawnieniu?
 • Jak postępować w przypadku, gdy na terenie gminy większość mieszkańców posiada własne ujęcia wody?
 • Co w przypadku, gdy na nieruchomości jest budynek podłączony do sieci wodociągowej, ale nie jest wyposażony w zbiornik, ani w przydomową oczyszczalnię ścieków, ani do kanalizacji?
 • Jak można zapobiegać sytuacjom, gdy mieszkaniec odmawia przyłączenia do kanalizacji?
 • Jak przeprowadzić krok po kroku postępowanie, kiedy mieszkaniec, mimo wydanej decyzji i ostrzeżeń o karach, nie czuje powagi sytuacji i lekceważy wezwania?
 • Jak na etapie projektowania sieci kanalizacji zachęcić mieszkańców do przyłączenia? Czy mogą mieć wpływ na rozmieszczenie studzienek?
 • Jakich merytorycznych argumentów użyć, aby przekonać mieszkańca do przyłączenia się do kanalizacji?
 • Jak rozwiązać sytuację, gdy sieć kanalizacji znajduje się w pobliżu, ale działka jest niżej osadzona?
 • Jak przekonywać mieszkańca do przyłączenia, jeśli posiada on gospodarstwo? Czy jest możliwa pomoc finansowa, jeśli kanalizacja jest w dalszej odległości od działki?
 • Jakie kroki można podjąć, zanim rozpocznie się wydawanie decyzji?
 • Jak zorganizować odbiór zastępczy?
 • Czy w kwestii biegłego w postępowaniu art. 5 ust. 7, wójt może zwrócić się postanowieniem do zakładu usług komunalnych o wydanie warunków technicznych, o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i na tej podstawie wydać decyzję?
 • Jak się ma wykonanie zastępcze w przypadku podłączenia do kanalizacji? Prawo budowlane wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, a nie da się zrobić zgłoszenia bez oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością
 • Jeśli w decyzji nie możemy podać terminu spełnienia obowiązku, to kiedy możemy egzekwować od właściciela nieruchomości przyłączenie jej do sieci?
 • Kto pokrywa koszty podłączenia do sieci? Czy projekt i podłączenie jest w gestii właściciela nieruchomości?
 • Jak wezwać mieszkańca - telefonicznie czy na piśmie? Kto powinien przeprowadzić taką rozmowę?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy pracownik merytoryczny nie jest w stanie przekonać mieszkańca?


2. Procedury kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni

 • Na jakiej podstawie prawnej urzędnik może wejść na posesję celem dokonania kontroli?
 • Jak w przekonujący sposób informować mieszkańców o konieczności kontroli, aby wpuścili urzędnika na posesję?
 • Jak wytłumaczyć mieszkańcowi podstawy prawne dot. kontroli?
 • Czego może wymagać urzędnik podczas kontroli?
 • Jak przeprowadzić kontrolę na podstawie protokołu przedłożonego przez użytkownika/inwestora?
 • Czy można przeprowadzić kontrolę w domu, by sprawdzić, czy jest jakaś wewnętrzna kanalizacja?
 • Jak kontrolować zbiorniki bezodpływowe z przydomowymi oczyszczalniami, a jak te bez przydomowej oczyszczalni?
 • [SYTUACJA]: Zostaje wysłane zawiadomienie o kontroli. Pismo jest odebrane. Natomiast w dniu kontroli po przybyciu nikt nie otwiera drzwi urzędnikowi. Jak należy postąpić?
 • Jak współpracować z rodzinami z tzw. marginesu, które nie złożyły deklaracji odnośnie usuwania odpadów, mają odłączoną wodę. Jak kontrolować takie gospodarstwa?
 • [SYTUACJA]: Podczas kontroli zapytano właściciela zbiornika o jego pojemność. Zbiornik był budowany 20 lat temu i właściciel nie pamięta. Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • W jaki sposób zmiana przepisów wpływa na kontrolę zbiorników bezodpływowych?
 • [SYTUACJA]: Co zrobić w przypadku, gdy mieszkanka prosi o odroczenie terminu wybudowania nowego szamba, bo stare jest już wyeksploatowane, ale na chwilę obecną właścicielka nie ma środków finansowych na nowe i chce to zrobić w ciągu dwóch lat. Możemy przychylić się do takiego rozwiązania czy wydać decyzję nakazującą wybudowanie nowego?
 • Co, jeśli nie ma wodociągu, tylko woda jest pobierana ze studni?
 • Jeżeli jest gmina rolnicza, to nigdy nie zgodzi się ilość pobranej wody ze ściekami, bo np. są zwierzęta, opryski. Co wtedy?
 • Jeśli w domku letniskowym w okresie zimowym nie mam nikogo, to skąd ścieki?
 • Czy rolnik może wywozić beczkowozem nieczystości płynne we własnym zakresie na własne pole?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości posiada własne ujęcie wody i nie ma zamontowanego wodomierza? Jak mamy ustalić ilość pobranej wody, a co za tym idzie, jaka powinna być ilość odprowadzonych ścieków?
 • Jeśli właściciel posiada własny beczkowóz, to czy może sam wywozić ścieki do oczyszczalni i nie potrzebuje umowy?
 • Jak często należy kontrolować oczyszczalnię od czasu jej wybudowania? Co jaki czas powinny odbywać się takie kontrole?
 • Jak zweryfikować, czy faktycznie taka oczyszczalnia jest i funkcjonuje w sposób poprawny?
 • W jaki sposób kontrolować, czy przydomowa oczyszczalnia spełnia wymogi?
 • Jakie wymogi powinna spełniać?
 • W jaki sposób dofinansowywać budowę przydomowej oczyszczalni?
 • Jak weryfikować czy spełniają swoją funkcję - jakich specjalistów powołać oraz kto zapłaci za ich usługę?
 • Sposób postępowania z osadami - ich utylizacja przy przydomowej oczyszczalni
 • Czy urzędnik może wymagać, aby w umowie na opróżnianie zbiornika była ujęta częstotliwość opróżniania?
 • Jak często sprawdzać faktury odnośnie wywozu nieczystości płynnych? Czy można tuż po otrzymaniu faktury za wodę?
 • Jak sprawdzać stan zbiornika i jakie kary można nakładać?
 • Jak radzić sobie z zbiornikami nieszczelnymi i namawiać mieszkańców do przyłączenia się do sieci kanalizacji?
 • Jak w praktyce kontrolować takie zbiorniki - poza dokumentacją?
 • Procedura przeprowadzania badania szczelności
 • Czy kontrole zbiorników bezodpływowych może przeprowadzać straż miejska?
 • Jakie są możliwości urzędnika w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych i przyłączy?
 • [SYTUACJA]: 2 lata temu została przeprowadzona iwentaryzacja, wtedy część mieszkańców dla jasnej sytuacji zdecydowała się na przydomowe oczyszczalnie. Kanalizacji wcale nie posiadają. Jeśli ktoś nie ma przydomowej oczyszczalni - zobowiązany był do przedstawienia umowy zaw. określoną częstotliwość wywozów nieczystości płynnych. Czy takie postępowanie jest poprawne?
 • Jeśli nie ma możliwości na wybudowanie odpowiedniej oczyszczalni ścieków, to jak często powinny być odbierane takie nieczystości? Jak ustalić w przypadku przyłączenia do wodociągu, a jak w przypadku braku takiego przyłączenia?
 • Jak często kontrolować takie umowy?
 • Kontrole krzyżowe (mieszkaniec, wodociąg, firma wywożąca, oczyszczalnia)
 • Co, kiedy i w jaki sposób należy kontrolować w świetle aktualnych przepisów?
 • Co należy do obowiązków RWiK (Regionalne Wodociągi i Kanalizacja) a co do gminy? Czy RWiK może prowadzić ewidencję zbiorników i je kontrolować?


3. Współpraca i komunikacja z mieszkańcami – rozmowy, wezwania, kary, nietypowe sytuacje

 • W jaki sposób naliczać kary za brak przestrzegania przepisów w różnych przypadkach?
 • Jak egzekwować od mieszkańców budowę nowego zbiornika, przydomowej oczyszczalni lub przyłącza do kanalizacji oraz systematyczne kontrole itp. bez jednoczesnego “podpadania” mieszkańcom zwłaszcza w okresie przedwyborczym? Na co się powoływać? Jakich argumentów użyć?
 • Jak reagować w przypadku odmowy na pokazanie dokumentacji o systematycznym wywozie nieczystości płynnych?
 • Procedura nakazu budowy zbiornika bezodpływowego - krok po kroku
 • Jak uświadamiać ludzi o konieczności utrzymania szczelności zbiornika? Jak rozmawiać z ludźmi, aby się zreflektowali?
 • Jak reagować w przypadku osób starszych, mających stare, nieszczelne zbiorniki?
 • Jakie są możliwości urzędnika w zakresie kontroli zbiorników bezodpływowych i przyłączy?
 • Jakie kary można nałożyć na mieszkańca w przypadku nieprawidłowości w wywożeniu nieczystości płynnych?
 • Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu ilości ścieków?
 • Jak ustalać odpowiednią ilość zużytej wody i jak określać jej stawkę za metr kwadratowy?
 • Jak postępować z mieszkańcami, u których widać, że zużycie wody jest bardzo duże, a odbiór bardzo mały?
 • Co z nieruchomościami, których właściciele (rolnicy) deklarują nawadnianie ściekami z gospodarstwa domowego własnych pól, w ramach zwykłego korzystania z wód, które dopuszcza Prawo wodne?
 • Wpływ ustawy na zakres obowiązków urzędnika i mieszkańca - czego będzie wymagała ustawa?
 • Czy brak umowy z firmą wodociągowo-kanalizacyjną, gdy nieruchomość podłączona jest do sieci, też nadaje się pod decyzję nakazującą przyłączenie?
 • W jaki sposób będą naliczane kary za niepodłączenie nieruchomości do kanalizacji w danej aglomeracji /niespełnienie tzw. efektu ekologicznego, które wynikają z dyrektywy unijnej?
 • Jak prawidłowo i jak często należy wywozić osady z przydomowej oczyszczalni?
 • [SYTUACJA]: Mieszkańcy wlewają lub wrzucają do kanalizacji przeróżne rzeczy, które nie powinny się tam znajdować. Często prowadzi to do awarii kanalizacji, za które koszty ponosi gmina. Jak kontrolować sposób użytkowania kanalizacji przez mieszkańców? Jak zapobiegać takim sytuacjom? W jaki sposób gmina może uchronić się przed takimi kosztami?
 • [SYTUACJA]: Zameldowana jest jedna osoba i deklaruje, że tylko ona korzysta z wodociągu i toalety - w związku z czym opróżnia zbiornik raz w roku. Wiadomo, że mieszka więcej osób i po przeliczeniu zbiornik powinien być opróżniany częściej. Jak postąpić w takiej sytuacji? Jak zweryfikować ile osób faktycznie mieszka w gospodarstwie?
 • [SYTUACJA]: Sąsiedzi A i B nawzajem oskarżali się o nielegalne wylewanie nieczystości na pole i w związku z tym zakłócenie stosunków wodnych. Kto ponosi koszty powoływanego biegłego na poczet sprawdzenia szczelności zbiorników? Jak sprawdzić, czy dane sytuacje miały miejsce, czy są tylko elementem sporu sąsiedzkiego? Jak gmina może się chronić przed ponoszeniem kosztów zw. powołaniem specjalisty?
 • Jeżeli w latach ubiegłych przedsiębiorstwo podłączone było do starej, poprzemysłowej sieci (obecnie zlikwidowanej), a nie zostało podłączone przez przedsiębiorstwo wodociągowe do nowej, ze względów ekonomicznych i technicznych, jak poradzić sobie z odprowadzaniem ścieków w takiej firmie?
 • Jak powinien postąpić urząd gminy w sytuacji, gdy kilka bloków mieszkalnych wielorodzinnych, zarządzanych przez wspólnotę mieszkaniową wraz z spółdzielnią mieszkaniową, od wielu lat odprowadza nieczystości ciekłe do rowu melioracyjnego jako pozostałości po nieczynnej oczyszczalni ścieków (pozostałości PGR obecnie na gruntach prywatnych)? Kto jest podmiotem, wobec którego powinno się wyciągać konsekwencje i jakie postępowania urząd gminy może przeprowadzić? Jak wygląda postępowanie przed wydaniem takiej decyzji?
 • NIK zarzucił gminie brak egzekwowania podłączeń do kanalizacji do nieruchomości, której sieć została udostępniona, jednak w czasie kontroli okazało się, że w budynku nie ma kanalizacji, tj. nie ma łazienki, zlewu w kuchni itp. ale jest do nieruchomości podłączona woda. Jak postąpić w takiej sytuacji?
 • Jakie działania podjąć, gdy w wyniku kontroli stwierdzono w przypadku niegromadzenia/niepozbywania się nieczystości ciekłych, gdy nieruchomość była wyposażona w kanalizację sanitarną zlikwidowaną?
 • [SYTUACJA]: W nieruchomości została zlikwidowana kanalizacjia sanitarna. Jednak podczas kontroli stwierdzo, że w chwili obecnej nikt nie gromadzi nieczystości w zbiorniku bezodpływowym. Jakie działania należy podjąć?
 • Co można zrobić w przypadku, gdy na nieruchomości nie ma wody, brak instalacji wodno-ściekowej, a właściciele i tak zanieczyszczają?
 • Jak sprawdzić, czy mieszkaniec nie wykonał nielegalnego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej?
 • Co z domkami letniskowymi, w których letnicy przebywają czasowo kilkanaście dni w roku i często podsiadają studnie jako ujęcie wody?
 • Jak zachęcać do budowania przydomowej oczyszczalni przy dużych kosztach? Jak wspomóc mieszkańców?
 • Jak edukować mieszkańców o konieczności dokumentowania opróżniania zbiorników bezodpływowych?

Prowadzący

Jan Kurowski - praktyk; od 2014r. pracuje na stanowisku specjalisty koordynatora do spraw windykacji w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji SA w Legnicy. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z windykacją należności za wodę i ścieki oraz koordynuje współpracę pomiędzy: wydziałem księgowości, kancelarią radców prawnych oraz służbami technicznymi na poziomie Spółki. W latach ubiegłych przez 6 lat zajmował stanowisko specjalisty ds. windykacji w Centrali Zakładu Energetycznego Legnica SA, gdzie odpowiadał za prawidłowy przebieg postępowań sądowych, komorniczych, likwidacyjnych, układowych oraz upadłościowych. Zakres działania Spółki obejmował obszar byłego województwa Legnickiego. Absolwent dwóch kierunków studiów: mgr prawa oraz mgr administracji - specjalność zarządzanie - na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe: Psychologia zarządzania w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Nowoczesne zarządzanie kadrami na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Fundusze Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Kurs pedagogiczny oraz liczne kursy zawodowe z zakresu windykacji i obsługi klienta. Prelegent posiada wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez: Okręgową Izbę Radców Prawnych w Wałbrzychu pod numerem WŁ/LG/548

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
16 maja 2023
od 499.00
11 lipca 2023
od 499.00
07 września 2023
od 499.00
09 listopada 2023

Podobne szkolenia