Wideoszkolenie: Egzekucja administracyjna

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Postępowanie przedegzekucyjne, egzekucja i windykacja administracyjna. Jakie są nowe obowiązki wierzycieli publicznoprawnych? Gmina – jako spadkobierca ustawowy. Gmina – jako wierzyciel w postępowaniu upadłościowym

od 679.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do wydziałów podatkowych, wydziałów księgowości do pracowników urzędów miast i gmin zajmujących się windykacją, czynnościami przedegzekucyjnymi oraz windykacją i egzekucją administracyjną

Zmiany w nowelizacji egzekucji administracyjnej!
Podczas szkolenia otrzymają Państwo pełne informacje na temat zmian w egzekucji administracyjnej od 25 marca 2024 roku, a przede wszystkim tabelę porównawczą sprzed i po zmianach w egzekucji. Podczas wideoszkolenia wyjaśnimy, jakie są obowiązki i uprawnienia wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego. Prowadzący szczegółowo przedstawi instrukcje elektronicznego formularza tytułu wykonawczego oraz przedstawi wzór upomnienia. Omówimy, jak ustrzec się przed błędami w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego. Praktycy postępowania będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami oraz przeprowadzić analizę problemową szczególnie skomplikowanych kwestii dotyczących postępowań na biegu Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma wzory pism, formularzy, prezentację oraz skrypt w oparciu o najbardziej aktualny stan prawny.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jakie są obowiązki gminy, urzędu miasta jako wierzyciela – zasady wystawiania upomnień, oświadczenia o stanie majątkowym, uprawnienia informacyjne wierzyciela
 • Tytuły wykonawcze - znowelizowane zasady wystawiania TW, na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy wystawianiu tytułów? Wzór nowego tytułu wykonawczego
 • Postępowanie w przypadku śmierci podatnika – jak ustalić następcę prawnego po śmierci podatnika? Jak rozpocząć takie postępowanie? Czy śmierć podatnika w trakcie postępowania egzekucyjnego skutkuje jego zawieszeniem?
 • Wpis do rejestru dłużników oraz hipoteka - jak dokonać takich wpisów?
 • Terminy – kiedy doręczono, a kiedy nie? Po wysłanym upomnieniu do dłużnika wraca zwrotka, nie podjęto w terminie – uważa się za doręczone, czy nie? Czy takie upomnienie jako datę potwierdzenia przyjmuje się 1, 2 datę, czy jest to bez różnicy?
 • Jak przeprowadzić egzekucję z rachunków bankowych oraz z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka? Jak usprawnić system w egzekucji z ruchomości?
 • Jakich elementów nie może zabraknąć w tytule wykonawczym?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Tabela porównawcza co zmienia się w egzekucji administracyjnej (stan na przed zmianą i stan po zmianie)
 • Wzór wezwania do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.
 • Wzór oświadczenia zobowiązanego o stanie majątkowym.
 • Wzór postanowienia w sprawie sprzeciwu małżonka zobowiązanego.
 • Wzór postanowienia w sprawie sprzeciwu podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową.
 • Wzór postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z urzędu przez organ egzekucyjny będący jednocześnie wierzycielem z przyczyny określonej w art. 33 § 2 u.p.e.a. (art. 59 § 1a u.p.e.a.).
 • Wzór żądania wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego z przyczyny określonej w art. 33 § 2 u.p.e.a
 • Postanowienie wierzyciela ws. zarzutu
 • Postanowienie - ws. sprzeciwu właściciela rzeczy (art. 27j u.p.e.a.)
 • Postanowienie - ws. sprzeciwu współmałżonka (art. 27f § 5 u.p.e.a.)
 • Skarga wierzyciela – przewlekłość (art. 54a u.p.e.a.)
 • Oświadczenie zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz o prawdziwości i zupełności tego oświadczenia (art. 37b u.p.e.a.)
 • Wezwanie wierzyciela / organu egzekucyjnego - do złożenia oświadczenia zobowiązanego o posiadanym majątku i źródłach dochodu (art. 37b u.p.e.a.)
 • Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego (art. 61 § 1 pkt 1 u.p.e.a.)
 • Wniosek wierzyciela o umorzenie kosztów egzekucyjnych (art. 64e § 2 pkt 1 lit. b u.p.e.a.)
 • Zawiadomienie organu egzekucyjnego o wniesieniu powództwa wstrzymującego (art. 35a u.p.e.a.)
 • Zawiadomienie organu egzekucyjnego o wszczęciu postępowania w sprawie istnienia / wysokości dochodzenia należności pieniężnej (art. 32a u.p.e.a.)

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • W jaki sposób zaksięgować wpłatę od komornika sądowego, jeżeli zalicza on wg przepisów Kodeksu postępowania cywilnego najpierw na koszty i odsetki, a nie proporcjonalnie wg Ordynacji podatkowej? Czy zgodnie z przepisem art. 55 o.p.?
 • Co w przypadku, gdy komornik sądowy przesyła wpłatę tylko na odsetki, a urząd skarbowy nie chce informacji o ograniczeniu tytułu wykonawczego co do wysokości odsetek i wskazuje, że powinniśmy zaksięgować wpłatę wg przepisu art. 55 o.p.?
 • Czy w przypadku braku zapłaty kary wysyłamy upomnienie, a potem wystawiamy tytuł wykonawczy?
 • Czy wierzyciel niebędący organem egzekucyjnym może wezwać zobowiązanego do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym? Czy to rola wyłącznie organu egzekucyjnego?
 • Solidarności małżonka lub osoby trzeciej w tytule wykonawczym.
 • Czy w przypadku podpisu tytułu wykonawczego przez wierzyciela i wszczęcia postępowania egzekucyjnego w aktualnym wzorze TW pozostaje nieuzupełniona rubryka o nadaniu klauzuli przez organ egzekucyjny?
 • Czy jest okres przejściowy dla obecnie obowiązującego wzoru tytułu wykonawczego?
 • Czy w systemie eTW część A można rozszerzyć o małżonka?
 • Czy kierujący pojazdem będzie osobą trzecią, czy podmiotem, u którego powstał obowiązek?
 • Jakie przepisy stosujemy do starych TW, gdy mamy nowy składnik, np. nowy rachunek bankowy?
 • Czy zmieniono część D tytułu wykonawczego?
 • Czy zawsze trzeba małżonkowi doręczać odpis tytułu wykonawczego?
 • W której części w zawiadomieniu o zajęciu rachunku bankowego należy uwzględnić dane małżonka?
 • Czy 25 marca 2024 r. pojawią się nowe rozporządzenia w sprawie wzorów tytułów wykonawczych i zawiadomień o zajęciu?
 • Co w przypadku egzekucji administracyjnej kar pieniężnych z tytułu niezgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu, jeżeli współwłaścicielami są dwie osoby? Oboje są odpowiedzialni solidarnie. Czy wystawiamy dwa tytuły wykonawcze?
 • Co, jeżeli od jednego współwłaściciela zostanie ściągnięta należność? Czy drugi tytuł wykonawczy należy wycofać? Czy to organ egzekucyjny umorzy postępowanie?
 • Kto pokrywa koszty egzekucyjne likwidacji odrębnego tytułu wykonawczego?
 • Czy system eTW jest dla wszystkich podmiotów?
 • Czy w dalszym tytule wykonawczym przy przekazywaniu tytułu do egzekucji nieruchomości będą wskazywane w tytule koszty egzekucyjne?
 • Czy odpis tytułu wykonawczego zobowiązanemu doręcza organ egzekucyjny?
 • Czy wystawienie tytułu wykonawczego stanowi moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego?
 • Należność główna przedawniła się w 2019 r. i pozostało jeszcze upomnienie. Czy możemy je umorzyć? Czy musimy poinformować US i prosić o wydanie postanowienia o umorzeniu? Jaką podstawę prawną wpisać w piśmie do US?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy na kilka zaległości? Wydano 9 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne dot. niezgłoszenia zbycia/nabycia pojazdów. Wystawiono 3 upomnienia. Decyzje wraz z upomnieniami zostały wydane w 2023 i 2024 r. Czy trzeba wystawić tytuł wykonawczy do każdej decyzji oddzielnie?
 • Czy upomnienie wystawione w 2023 r. przedawni się razem z należnością główną, czy po 3 latach od przedawnienia należności?
 • Jak obliczyć wysokość opłaty egzekucyjnej 5% i 10% na TW wystawionych przed i po 25.03?
 • Czy po ściągnięciu całości należności organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela o zakończeniu postępowania egzekucyjnego?
 • Czy rubryka dot. imion rodziców będzie obowiązkowa?
 • Co w przypadku, gdy jednym ze zobowiązanych solidarnie jest osoba małoletnia? Czy możemy wystawić TW na oby zobowiązanych?
 • Czy odsetki w eTW podlegają zaokrągleniu?
 • W jaki sposób wierzyciel informuje organ egzekucyjny o danych małżonka?
 • Co, jeśli osoby zobowiązane solidarnie mają konta bankowe w dwóch innych bankach?
 • W jakiej formie wierzyciel ma poinformować organ egzekucyjny o danych małżonka?
 • Czy koszty za usuwanie i przechowywanie pojazdu będą objęte majątkiem wspólnym?
 • Czy od 25.03 prowadzimy postępowania egzekucyjne na 3 sposoby?
 • Jak uwzględnić wszystkie TW na nowym formularzu zajęć?
 • Czy mamy robić zajęcia z nowym pouczeniem na stare TW?
 • Co w sytuacji, gdy organ nie wiedział o rozdzielności majątkowej, zobowiązany dostarczył postanowienie o rozdzielności po wszczęciu egzekucji, a TW dotyczy zaległości przed datą uprawomocnienia się postanowienia o rozdzielności? Czy w takiej sytuacji egzekucja z majątku wspólnego jest zasadna?
 • Co w przypadku, gdy małżonkowie mają rozdzielność majątkową?
 • Co w przypadku, gdy podatnik ma dwa konta podatkowe (inne współwłasności), na których występują zaległości, a wpłaca na indywidualny rachunek tylko jednego z kont? Czy należy zostawić wpłatę na koncie podatkowym, czy przeksięgować na drugie konto ze starszą zaległością? Czy wskazanie rachunku bankowego w tej sytuacji wiąże organ podatkowy?
 • Co, jeśli zobowiązany nie jest nigdzie zameldowany i organ nie jest w stanie zweryfikować jego aktualnego miejsca pobytu? Co w przypadku osoby prawnej, która posiada siedzibę za granicą?

1. Tytuły wykonawcze po zmianie przepisów - jak powinny wyglądać, jakie są zasady wystawiania?

 • Jak wyglądają tytuły wykonawcze w formie elektronicznej?
 • Elektroniczne tytuły wykonawcze: jakie zasady wystawiania, możliwe odstępstwa od zasady wystawiania i przekazywania TW drogą elektroniczną
 • Czy tytuły wykonawcze mają być elektronicznie wysyłane do US?
 • Czy Urzędy Skarbowe przyjmują tytuły w wersji papierowej czy elektronicznej?
 • Czy tytuły będą w wersji elektronicznej a upomnienia w wersji papierowej?
 • Jeśli szukamy miejsca zamieszkania dłużnika - czy można skorzystać z pomocy GUS - który w latach poprzednich przeprowadzał spis mieszkańców, a każdy miał obowiązek się spisać. Czy można do GUS wy-stosować też pismo na podstawie art. 36 u.p.e.a. o udzielenie informacji gdzie dana osoba mieszka?
 • Jak wypełniać nowe tytuły wykonawcze?
 • Jakich elementów nie może zabraknąć w tytule wykonawczym?
 • Przy wykorzystaniu jakiego sytemu będą tworzone nowe tytuły?
 • Czy każdy z pracowników może wystawiać tytuły wykonawcze?
 • Jak wypełniać nowe tytuły wykonawcze dot. należności pieniężnych?
 • Czy musi być upoważnienie przez władze do podpisu elektronicznego ePUAP?
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji - Co powinno zostać załączone do tytułu wykonawczego?
 • Czy małżonek musi dostać odrębne upomnienie przed wystawieniem tytułu?
 • Jeżeli deklaracja jest złożona na oboje małżonków, to można od razu ich wpisać w TW? A jeśli tylko na jednego - dopiero poprzez kolejny tytuł wykonawczy?
 • Zmieniony tytuł wykonawczy - w jakich przypadkach jest wystawiany, o jakich zmianach mowa? Zmiana wysokości należności czy zmiana danych osobowych?
 • Czy wystawiamy zmieniony tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego plus egzemplarz dla zobowiązanego czy tylko jeden?
 • Czy robiąc aktualizację tytułu wykonawczego w związku z częściową wpłatą należności, to też robimy zmieniony tytuł wykonawczy?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy na osobę małoletnią?
 • Czy należy wskazać egzekucję z ruchomości wysyłając TW do urzędu skarbowego?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy bez uprzedniego upomnienia?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik ma wystawiony TW następnie wpłaca kwotę bez wskazania za jaki okres, a kwota sugeruje bieżące zobowiązanie? Czy można zaliczyć na to bieżące (też wymagalne) zobowiązanie, na które nie ma jeszcze TW?
 • Co zrobić, jeżeli tytuł wykonawczy zawiera błędne dane?
 • Czy istnieje możliwość, że urząd skarbowy nie przyjmie tytułu egzekucyjnego? Jeżeli tak – to na jakiej podstawie prawnej?
 • Podatek od środków transportowy - spółka rosyjska, właściciela nie można znaleźć wyjechał najprawdopodobniej do Rosji. Co roku jest wystawiana decyzja, upomnienie wysyłamy na ostatni znany adres. Tytuł US umarza. Co należy w tej sytuacji zrobić?
 • Czy kierując do organu egzekucyjnego wniosek o egzekucję nieruchomości trzeba dołączyć tytuł wykonawczy?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy na osobę pomimo tego, że nie było jeszcze postępowania spadkowego?
 • Czy jest możliwość wystawienia łącznego tytułu wykonawczego do kilku zobowiązań?
 • Jaką datę powstania należności należy wpisać w polu D1 poz. 6 w przypadku podatku od nieruchomości osoby fizycznej, jeżeli sąd nie wpisał hipoteki na podstawie tytułu wykonawczego?
 • Co w sytuacji, gdy do egzekucji pozostały jedynie odsetki ustawowe za opóźnienie, a należność główna została opłacona?
 • Co w sytuacji, gdy odsetki zostały w całości umorzone po dniu wydania decyzji i pozostała tylko należność główna?
 • Co w przypadku, gdy należność dotyczy okresu, w którym w części nalicza się odsetki ustawowe, a w części ustawowe za opóźnienie? Jakie odsetki powinny być zaznaczone na tytule? Czy wierzyciel może zakwestionować rozstrzygnięcie organu egzekucyjnego?
 • Jaką podstawę prawną zastosować do sporządzenia tytułu wykonawczego dla należności, które dotyczą wydania opinii biegłego lekarza, a sprawa toczyła się przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?
 • Czy jeśli zobowiązany wpłaci część należności, to powinniśmy wystawić zmieniony tytuł wykonawczy?
 • W TW musimy wpisać nr decyzji podatkowej. Czy TW wystawiamy podając nr decyzji zmarłego? Decyzja wystawiona na zmarłego nie została dostarczona prawidłowo, ponieważ podatnik nie żyje. Decyzja jest nieprawomocna. Czy w postępowaniu cywilnoprawnym bieg przedawnienia przerywa nakaz zapłaty lub klauzula wykonalności?
 • Czy jest możliwość wystawienia łącznego tytułu wykonawczego do kilku zobowiązań?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy po upomnieniu dwukrotnie awizowanym ?
 • Z jakich źródeł informacji można korzystać, aby znaleźć adres podatnika, na który można wysłać tytuł wykonawczy?


2. Upomnienia po zmianie przepisów - w jaki sposób prawidłowo przypominać o zaległej należności?

 • Czy urzędnik może wysłać sms-a, mail-a z upomnieniem, że nie została zapłacona należność? Czy takie upomnienie jest prawidłowe?
 • Jakie informacje powinno zawierać upomnienie? Czy upomnienie może być tylko do jednej należności, czy można użyć tego samego upomnienia do innych należności?
 • Kiedy należy naliczyć koszty upomnienia?
 • Czy są sytuacje, w których można nie wysyłać upomnienia?
 • Kwestia przedawnienia kosztów upomnienia? Na jakiej podstawie odpisać przedawnione koszty upomnienia?
 • Czy jest obowiązek kserowania wszystkich upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień?
 • Jak postąpić w razie wpłaty, która nastąpiła w dniu nadania upomnienia?
 • Czy można wystawić tytuł wykonawczy po upomnieniu dwukrotnie awizowanym?
 • Czy w przypadku upomnień istnieje obowiązek posługiwania się adresem zameldowania, czy należy posługiwać się adresem zamieszkania podczas prowadzonego postępowania?
 • Czy księgowe wezwanie do zapłaty może być traktowane jako upomnienie?
 • Od kiedy nie ma konieczności wysyłania upomnienia na małżonka?
 • Jak postąpić w razie wpłaty, która nastąpiła w dniu nadania upomnienia?


3. Jak skutecznie wszcząć postępowanie oraz jaka jest rola gminy w postępowaniu?

 • Na jakie szczegóły urzędnik powinien zwrócić uwagę? Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy
 • Jak przyłączyć się do egzekucji z nieruchomości?
 • Jakie koszty ponosi gmina w trakcie postępowania egzekucyjnego? Opłata komornicza, koszty bezskutecznej egzekucji ponoszone przez wierzyciela
 • Co wierzyciel - gmina musi zrobić, aby zawiesić postępowanie egzekucyjne? Jakie dokumenty musi złożyć?
 • Czy urząd skarbowy może zwrócić tytuł wykonawczy i obciążyć gminę kosztami? Jeżeli tak, to co gmina powinna robić w takiej sytuacji? Jak gmina może się przed tym uchronić?
 • Jak postąpić w sytuacji, w której urząd skarbowy zwraca tytuł wykonawczy do gminy z pominięciem postanowienia, na które gminie przysługuje zażalenie?
 • Zaległość została uregulowana przez dłużnika, urząd gminy wycofał tytuł, urząd skarbowy nie odnotował wycofania, nadal prowadzi postępowanie i egzekwuje kolejne środki (zdublowana płatność, ten sam tytuł, ten sam dłużnik) – co robić? Zwracać te pieniądze? Czy gmina może przyjąć te pieniądze? Czy gmina powinna odsyłać dłużnika do urzędu?
 • Jak wygląda postępowanie, gdy egzekucją zajmują się dwa organy egzekucyjne?
 • Jak poprawnie przeprowadzić egzekucję wobec osób prawnych?
 • Z jakich źródeł informacji można korzystać, aby znaleźć adres podatnika, na który można wysłać tytuł wykonawczy?
 • Czy komornik musi odpowiedzieć na zapytanie wierzyciela o stan postępowania egzekucyjnego i co, gdy tego nie zrobi?
 • Jakie władze mogą upoważnić do podpisu elektronicznego?
 • Czy w kasie urzędu nie powinno się pobierać od dłużnika dużych kwot zaległości objętych tytułem?
 • Czy na podstawie tego art. 36 u.p.e.a. można też się zwracać do ewidencji ludności w danej gminie o udostępnienie nr PESEL dłużnika, jeśli nie posiadamy go?


4. Zobowiązany w postępowaniu - jak się zachować w różnych sytuacjach?

 • Co zrobić w sytuacji, gdy po wystawieniu tytułu wykonawczego zobowiązany spłaci zadłużenie lub jego część?
 • Czy komornik ma obowiązek poinformowania gminy, jeśli miała być egzekucja, ale gmina nie była wierzycielem, który wystąpił o licytację nieruchomości i licytacja się nie odbyła, bo dłużnik wpłacił zaległość do komornika?
 • Dowód wpłaty wystawiony na podatek. Czy jest podstawa prawna przeksięgowania wpłaty?
 • Organ podatkowy nie umorzył zaległości podatkowej za ubiegły rok, podatnik osoba prawna składa odwołanie od decyzji i jednocześnie płaci bieżący podatek wskazując, że za luty 2022, marzec 2022 Czy możemy zaliczyć te wpłaty na zaległość?
 • Posiadając około 10 tytułów wykonawczych z lat ubiegłych wystawionych na dłużnika i będących w posiadaniu Urzędu Skarbowego - egzekucja bezskuteczna. Czy trzeba wycofać stare tytuły i wystawić nowe (za lata ubiegłe) uwzględniając w nich żonę dłużnika w celu prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego, czy aktualizować stare tytuły dodając jako uczestnika żonę dłużnika?
 • GOPS czy ZUS nie chcą odpowiedzieć na wniosek o udostępnieniu danych osobowych dłużnika (bank, rachunek bankowy, zakład pracy, świadczenia, ubezpieczenie składki) uzasadniając, że gmina nie jest egzekutorem a tylko wierzycielem – co w tym przypadku?
 • Śmierć dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym - kwestie procesowe
 • Po wystawionym upomnieniu dłużnik wpłaca kwotę ze wskazaniem za konkretny okres z pominięciem kosztów upomnienia i odsetek. Jak zaliczać wpłatę?
 • W przypadku, gdy Urząd zawiesza postępowanie z uwagi na śmierć podatnika co wtedy dalej robić?
 • Śmierć dłużnika, a egzekwowanie należności. Jak skutecznie odzyskać należność?
 • Jak ustalić następcę prawnego po śmierci zobowiązanego? Jak rozpocząć takie postępowanie?
 • Co zrobić w sytuacji zwrotu tytułu wykonawczego przez organ egzekucyjny z powodu śmierci dłużnika?
 • Jak wystawić tytuł wykonawczy na dłużnika, który jest za granicą?
 • Gmina skierowała tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, organ egzekucyjny nie może skutecznie wyegzekwować należności bo dłużnik nie posiada żadnego majątku i nie pracuje – co robić w takiej sytuacji?
 • Opłata za śmieci - dłużnik notorycznie nie płaci, nie ma z czego ściągnąć bo małżonkowie nie pracują - tylko na czarno, co można zrobić?
 • Jak ściągnąć należności z dłużnika, który pracuje na czarno? Czy istnieje możliwość udowodnienia zatrudnienia dłużnika?
 • Co w sytuacji, gdy urząd skarbowy wskazuje, że dłużnik nie pracuje, ale gmina wykazuje, że dłużnik ma zarobki? Co zrobić żeby przyśpieszyć taką egzekucję?
 • Co robić, gdy urząd skarbowy umarza postępowanie egzekucyjne w przypadku rozdzielności majątkowej?
 • Zastaw skarbowy – procedura i konsekwencje obciążenia majątku ruchomego zobowiązanego.
 • Upadłość konsumencka i jej konsekwencje dla postępowania egzekucyjnego oraz dla wymagalności wierzytelności
 • Czy można ściągnąć należności z dłużnika, który nie wykazuje żadnych dochodów?
 • Jakie i do kogo skierować pisma, żeby pozyskać informacje na temat zaległości dłużnika, prowadzonych wobec niego postępowaniach egzekucyjnych oraz wierzycielach?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy urząd zlokalizował miejsce pobytu dłużnika, przesyła do właściwego organu egzekucyjnego tytuł wykonawczy a organ zwraca tytuł z informacją, że nie jest właściwym organem egzekucyjnym?
 • Tryb zajęcia innej wierzytelności pieniężnej np. wynagrodzenia z umowy zlecenie
 • Tryb zajęcia wynagrodzenia za pracę
 • Czy gmina może wnioskować o obniżenie opłaty egzekucyjnej?
 • Kiedy można domagać się wyjawienia majątku dłużnika? Procedura
 • Co zrobić, gdy na etapie postępowania egzekucyjnego nie można zlokalizować dłużnika?
 • Jak ściągnąć długi, gdy spółka ogłasza upadłość?
 • Jak wygląda egzekucja w przypadku postępowania sanacyjnego w spółce? Jak wysyłać upomnienia? Do kogo? Czy na zaległości, które powstały w czasie zawieszenia postępowania trzeba wystawiać upomnienia?
 • Czy w przypadku nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego bezwzględnie obowiązuje zasada proporcjonalnego rozliczania na należność główną i odsetki?
 • Czy do wniosku o umorzenie kosztów wystarczy lakonicznie powołanie się na interes publiczny? Czy Urząd Skarbowy przychyli się do takich wniosków?
 • Czy stanowisko wierzyciela w formie postanowienia może być zaskarżone przez zobowiązanego do organu wyższego stopnia?
 • Czy wierzyciel jest informowany o postępowaniu upadłościowym?
 • Czy zwolnienie środków z depozytu Urzędu Skarbowego spowoduje wypłatę tych środków osobie zobowiązanej czy wierzycielowi?
 • Czy można wysyłać zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego w wersji papierowej?
 • Co zrobić w przypadku nieprawidłowości na zwrotce? Czy reklamację składa się Poczcie Polskiej?
 • Czy w zawiadomieniu do urzędu skarbowego z art. 32aa musimy wpisać kwotę odsetek?
 • Zobowiązany wpłaca zaległość, jest wystawiony TW - odsetki pobiera się od 9 zł. Jak podchodzić w urzędzie do odsetek w egzekucji administracyjnej?
 • Mamy zobowiązanego, który wg systemu USC żyje, ale wiemy, że zmarł w 2021. Wdowa nie chce przynieść aktu zgonu - jak ją do tego zobowiązać? Jak postępować w kwestii egzekucji?
 • Jak wygląda egzekucja w przypadku postępowania sanacyjnego w spółce? Jak wysyłać upomnienia? Do kogo? Czy na zaległości, które powstały w czasie zawieszenia postępowania trzeba wystawiać upomnienia?
 • Czy gminie opłaca się przystępowanie do postępowania spadkowego? Jakie koszty ponosi?

5. Zobowiązany zmarł – i co dalej? Jak znaleźć spadkobiercę?

 • W jaki sposób znaleźć dłużnika za granicą? Jak ustalić miejsce pobytu? Jakie są koszty takiego postępowania? W jakiej części będzie obciążony wierzyciel? Jakie i do kogo złożyć pisma? Ile trwa takie postępowanie? Czy jest skuteczne?
 • Jak znaleźć spadkobiercę za granicą? Jakie dokumenty złożyć? Jakie gmina może ponieść koszty takiego postępowania?
 • Pozostały po zmarłym niezaspokojone zaległości – co zrobić, gdy są zaległości spadkowe, nie ma postępowania spadkowego, nikt się nie zgłasza po spadek – jak od potencjalnych spadkobierców wyegzekwować należności? Jak ich pociągnąć do odpowiedzialności?
 • Jakie i do jakich organów należy złożyć pisma, aby znaleźć spadkobiercę?
 • W jakich instytucjach szukać informacji o następcach spadku?
 • Co zrobić z podatkiem, jak nie uda się zlokalizować lub nie ma spadkobiercy?
 • Jak krok po kroku jak przeprowadzić postępowanie spadkowe? Jakie są potrzebne dokumenty, wnioski, pisma?
 • Czym różni się spadek w całości od spadku z dobrodziejstwem inwentarza?
 • Osoba otrzymała spadek w 1/8 części. Czy urząd może wymagać spłaty zaległości w całości kwoty, czy tylko w części, w której otrzymał ten spadek, czyli 1/8?


6. Jak przebiega procedura egzekucji z nieruchomości lub ruchomości?

 • Czy ruchomości na terenie nieruchomości dłużnika uznawane są za jego własność?
 • W jakiej formie należy zgłosić zaległości na licytację? TW jest już w US.
 • Wszczęcie egzekucji z nieruchomości z niezapłaconej opłaty za odpady. Dłużnik płaci tylko za podatek. Wpłata jest w kasie UM
 • Osoba otrzymała spadek w 1/8 części. Czy urząd może wymagać spłaty zaległości w całości kwoty czy tylko w części, w której otrzymał ten spadek, czyli 1/8?
 • Co zrobić w przypadku, gdy egzekucja trwa długo? Jak przyśpieszyć takie postępowanie?
 • Czy powinno się dołączyć tytuł wykonawczy kierując wniosek o egzekucję z nieruchomości?
 • Jak wygląda egzekucja z nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze działań kilku organów egzekucyjnych? W jaki sposób zostanie określony właściwy organ egzekucyjny?
 • Jak powinno przebiegać zajęcie nieruchomości? Jakie dokumenty trzeba przesłać dłużnikowi?
 • Co robić, gdy jest tytuł wykonawczy na męża, który jest jedynym właścicielem nieruchomości? Czy w takiej sytuacji dług zostanie ściągnięty z żony, pomimo tego, że nie jest właścicielem nieruchomości?
 • PRZYKŁAD: komornik sądowy prowadzi licytację z nieruchomości; na podstawie decyzji zostały wystawione tytuły i wpis hipoteczny; przychodzi zawiadomienie o wskazaniu zaległości podatnika na dzień licytacji; czy w tej sytuacji można doprowadzić do zbiegu, zawiadamiając Urząd Skarbowy o licytacji z nieruchomości? Jak powinna wyglądać cała ścieżka doprowadzenia do zbiegu?
 • Jakie są zasady podziału ceny nabycia po licytacji nieruchomości?
 • Kolejność zaspokajania wierzytelności w egzekucji z nieruchomości
 • Czy gmina i urząd ma udział w kosztach w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości przy przyłączeniu?
 • Jak wygląda współpraca z organem egzekucyjnym przy egzekucji z nieruchomości?
 • Gmina dostaje informacje o licytacji. Jakie powinna podjąć działania, aby być wśród podmiotów przystępujących do egzekucji?
 • Czy istnieją formalnoprawne sposoby na przyśpieszenia toku postępowania egzekucyjnego?
 • Osoba prawna - brak prezesa jest tylko prokurent (właściciel), brak wspólników występują tylko członkowie zarządu (córki właściciela) - egzekucja z nieruchomości okazała się bezskuteczna (brak dojazdu do działki) - Czy można prowadzić egzekucję w stosunku do członków zarządu (córek właściciela), czy istnieje inny sposób aby ugryźć nurtujący nas problem?
 • Czy komornik ma obowiązek poinformowania gminy, jeśli miała być egzekucja, ale gmina nie była wierzycielem, który wystąpił o licytację nieruchomości i licytacja się nie odbyła, bo dłużnik wpłacił zaległość do komornika?


7. Zbieg egzekucji oraz przedawnienie - kiedy można umorzyć egzekucję?

 • Co zrobić, gdy w trakcje zbiegu egzekucji dłużnik złoży wniosek o umorzenie lub zawieszenie? Kto ma odpowiedzieć na ten wniosek? Czy zawiadamiać o tym organ egzekucyjny? Czy gmina ma obowiązek przekazać ten wniosek?
 • Jak wygląda egzekucja w spółce cywilnej – jak poprawnie zająć wierzytelność, gdy jest jeden właściciel, a różne spółki? Na co zwrócić uwagę, aby prowadzić egzekucję we właściwej firmie?
 • Czy można uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w takiej sytuacji gmina może złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?
 • Co zrobić gdy w trakcie zbiegu egzekucji dłużnik złoży wniosek o umorzenie lub zawieszenie? Kto ma odpowiedzieć na ten wniosek? Do kogo go przesłać – do komornika czy US? Czy zawiadamiać o tym komornika? Czy gmina ma obowiązek przekazać ten wniosek?
 • Czy dłużnik ma prawo wystąpić ze wnioskiem o umorzenie należności w trakcie zbiegu egzekucji? Jak w powyższym przypadku powinno wyglądać umorzenie zaległości, o które wnioskuje dłużnik?
 • Co się stanie, gdy dojdzie do kolejnego zbiegu egzekucji z nowym wierzycielem? Który organ będzie uprawniony do prowadzenia postępowania?
 • W jaki sposób uzyskać klauzulę wykonalności w trakcie zbiegu egzekucji, jeśli nie było jej wcześniej? Czy w powyższym przypadku można do sądu złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?
 • Czy zapłata części długu sprawi, że bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany?
 • Jak przerwać bieg terminu przedawnienia?
 • Kiedy przedawniają się zobowiązania publicznoprawne?
 • Kiedy i jak odpisać zaległości, która się przedawniła?
 • Przedawnienie a przerwanie terminu przedawnienie np. zajecie rachunku - jak to opisać przy przedawnieniu?
 • W jaki sposób liczy się bieg przedawnienia? Jakie i do kogo złożyć pismo o przedawnienie?
 • Jakie czynności należy wykonać w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej (komorniczej) wobec Urzędu Skarbowego?
 • Czy zajęcie rachunku bankowego, który już nie istnieje, przerywa bieg przedawnienia, jeżeli wg Ustawy o świadczeniach rodzinnych bieg terminu przedawnienia przerywa zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym dłużnik został powiadomiony?
 • Kto ponosi koszty postępowania w przypadku, gdy wierzyciel stwierdza przedawnienie?
 • Czy w przypadku zbiegu egzekucji komorniczej oraz egzekucji prowadzonej przez Urząd Skarbowy zawiadomienie o wpłacie przez dłużnika do wierzyciela wysyła się do obydwu organów?
 • Jak ustalić koszty egzekucyjne, jeśli US przed umorzeniem postępowania nie określa kwoty kosztów egzekucyjnych?
 • Czy przy zbiegu mamy wysyłać do komornika dalszy tytuł wykonawczy?
 • PRZYKŁAD: komornik sądowy prowadzi licytację z nieruchomości; na podstawie decyzji zostały wystawione tytuły i wpis hipoteczny; przychodzi zawiadomienie o wskazaniu zaległości podatnika na dzień licytacji; czy w tej sytuacji można doprowadzić do zbiegu, zawiadamiając Urząd Skarbowy o licytacji z nieruchomości? Jak powinna wyglądać cała ścieżka doprowadzenia do zbiegu?


8. Wpis do rejestru dłużników, hipoteka oraz zabezpieczenie wierzytelności

 • Co zrobić w sytuacji, gdy jest sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, ma swoją siedzibę tutaj, ale prezes wyjechał za granicę, nie można go ściągnąć, a spółka zalega z opłatami; dług jest zabezpieczony hipoteką, pojawił się kupiec na nieruchomość, a gmina nie może sprzedać tej nieruchomości? Jak postępować w takiej sytuacji?
 • Co w sytuacji, gdy gmina żąda zwrotu tytułu wykonawczego, aby ustanowić hipotekę, a urząd skarbowy odmawia wydania tytułu?
 • Co jest podstawą do wpisu hipoteki przymusowej?
 • Kiedy można dokonać wpisu na hipotekę? Czy w trakcie toczącego się postepowania egzekucyjnego, czy dopiero gdy jest ono umorzone przez US?
 • Czy można dokonać wpisu hipoteki przymusowej na podstawie decyzji czy na podstawie TW?
 • Wpis hipoteczny jest zrobiony na podstawie decyzji wymiarowej. Czy teraz należy wystawić dalszy tytuł wykonawczy?
 • Jak zrobić wpis na hipotekę na udziałach w nieruchomości?
 • Co zrobić z hipoteką przy sprzedaży nieruchomości?
 • Zabezpieczenia hipoteczne – jaka podstawa prawna? Jak to wygląda kiedy jest współwłasność?
 • Czy jest wymagalne dołączenie do wniosku kierowanego do sądu upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień? Czy ksero i zwrotki tytułu wykonawczego należy wysłać do dłużnika? Czy można coś zrobić, aby przyśpieszyć proces hipoteki przymusowej?
 • Hipoteka przymusowa- jak określić termin przedawnienia? Czy termin biegnie dalej czy trzeba taka hipotekę zlikwidować?
 • Czy hipoteka przymusowa jest skutecznym sposobem zabezpieczenia wierzytelności?
 • Hipoteka jako forma zabezpieczenia
 • Hipoteka w toku egzekucji jako zabezpieczenia należności JST
 • Czy hipoteka jest sposobem na dłużnika?
 • Czy warto robić hipotekę gdy wartość nieruchomości jest wyceniona na 5 milionów a wpisów hipotecznych na kwotę 50 milinów?
 • Hipoteka – jak dokonać wpisu?
 • Czy po nowelizacji ustawy o egzekucji procedura ustanowienia hipoteki przymusowej jest taka sama jak wcześniej, beż żadnych zmian?
 • Jak sprawdzić aktualność wpisów w KW?
 • Jak wygląda egzekucja w przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa?
 • Jak wygląda egzekucja w spółce cywilnej – jak poprawnie zająć wierzytelność, gdy jest jeden właściciel a różne spółki? Na co zwrócić uwagę, aby prowadzić egzekucję we właściwej spółce?
 • Czy można zaskarżyć wycenę nieruchomości biegłego?
 • Zabezpieczenie należności w dziale III – wpisywanie ostrzeżeń w księgach wieczystych – jak to zrobić? Jakie i do kogo składać takie dokumenty?
 • Jaki jest najskuteczniejszy sposób zabezpieczania wierzytelności? Wpis do rejestru dłużników, hipoteka oraz zabezpieczenie wierzytelności
 • Co zrobić w sytuacji, gdy jest sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, ma swoją siedzibę tutaj, ale prezes wyjechał za granicę, nie można go ściągnąć, a spółka zalega z opłatami; dług jest zabezpieczony hipoteką, pojawił się kupiec na nieruchomość, a gmina nie może sprzedać tej nieruchomości? Jak postępować w takiej sytuacji?
 • Co w sytuacji, gdy gmina żąda zwrotu tytułu wykonawczego, aby ustanowić hipotekę, a urząd skarbowy odmawia wydania tytułu?
 • Co zrobić z hipoteką przy sprzedaży nieruchomości?
 • Zabezpieczenia hipoteczne – jaka podstawa prawna? Jak to wygląda kiedy jest współwłasność?
 • Czy jest wymagalne dołączenie do wniosku kierowanego do sądu upomnień i zwrotnych potwierdzeń odbioru do tych upomnień? Czy ksero i zwrotki tytułu wykonawczego należy wysłać do dłużnika? Czy można coś zrobić, aby przyśpieszyć proces hipoteki przymusowej?
 • Hipoteka przymusowa- jak określić termin przedawnienia? Czy termin biegnie dalej czy trzeba taka hipotekę zlikwidować?
 • Jest dłużnik, który ma tylko nieruchomość. Była prowadzona egzekucja z nieruchomości, ale nikt nie kupił nieruchomości. Dłużnik pracuje u syna na 1/32 etatu informacja z US. US umorzył postępowanie. Hipotekę była zrobiona. Co dalej w takiej sytuacji?
 • Czy można wysłać decyzję za 5 lat wstecz w celu założenia hipoteki, jeżeli nie ma zwrotu odbioru decyzji?
 • Jak wygląda wystawienie dalszego tytułu wykonawczego do wpisu na hipotekę po wysłaniu do Urzędu Skarbowego? Czy należy go wydrukować i załączyć do wniosku o wpis do księgi wieczystej?
 • Czy należy złożyć do sądu tytułu wykonawcze opatrzone klauzulą wykonalności, które przekazał Urząd Skarbowy?
 • Czy w sądowym wyjawieniu majątku możemy wpisać też należności, które są wpisane do hipoteki (wiemy, że je możemy egzekwować tylko na drodze egzekucji z nieruchomości), czy tylko nieprzedawnione? Zobowiązany płaci wszystkie należności oprócz opłaty śmieciowej
 • Mamy niezapłacone należności z 2019, 2020 i 2021 na kwotę 159,00 plus 36,00 odsetek - czy wpisać je na hipotekę? Kolejny czy dalszy TW do wpisu na hipotekę?
 • Jak dowiedzieć się czy hipoteka jest nadal aktualna i wymagalna?
 • Czy można dokonać wpisu hipoteki przymusowej na podstawie decyzji czy na podstawie TW?

Pytania urzędów w sprawie egzekucji administracyjnej:

 • Co, jeśli zobowiązany nie odebrał upomnienia i otrzymaliśmy zwrot? Co z naliczaniem kosztów upomnienia?
 • Czy tytuł wykonawczy musi być wystawiony, podpisany i wysłany w tym samym dniu?
 • Co w przypadku, gdy małżonkowie mają rozdzielność majątkową?
 • Co w sytuacji, gdy organ nie wiedział o rozdzielności majątkowej, zobowiązany dostarczył postanowienie o rozdzielności po wszczęciu egzekucji, a TW dotyczy zaległości przed datą uprawomocnienia się postanowienia o rozdzielności? Czy w takiej sytuacji egzekucja z majątku wspólnego jest zasadna?
 • Co w przypadku, gdy podatnik ma dwa konta podatkowe (inne współwłasności), na których występują zaległości, a wpłaca na indywidualny rachunek tylko jednego z kont? Czy należy zostawić wpłatę na koncie podatkowym, czy przeksięgować na drugie konto ze starszą zaległością? Czy wskazanie rachunku bankowego w tej sytuacji wiąże organ podatkowy?
 • Czy do doręczenia upomnienia na zwrotce stosujemy przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego czy Ordynacji podatkowej?
 • Co, jeśli zobowiązany nie jest nigdzie zameldowany i organ nie jest w stanie zweryfikować jego aktualnego miejsca pobytu? Co w przypadku osoby prawnej, która posiada siedzibę za granicą?
 • Kto nakłada karę grzywny?
 • Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej upomnienia o dalsze zaległości wysyłamy do syndyka?

Prowadzący

Seweryn Robaczewski - Główny Specjalista w Referacie Egzekucji Administracyjnej w Wydziale Windykacji w Urzędzie Miasta Bydgoszczy. Równolegle wykonuje zawód radcy prawnego w ramach własnej Kancelarii. W 2017 r. ukończył studia na kierunku prawo w trybie stacjonarnym na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uzyskując tytuł zawodowy magistra prawa. W 2020 r. ukończył aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy. W 2021 r. złożył z pozytywnym wynikiem egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy pod numerem BD-1620. W Urzędzie Miasta Bydgoszczy zatrudniony od 2017 r.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 679.00
25 kwietnia 2024
od 679.00
23 maja 2024
od 679.00
22 sierpnia 2024
od 679.00
21 października 2024

Podobne szkolenia