Wideoszkolenie: Drogi wewnętrzne i nieutwardzone

W jaki sposób przekwalifikować drogę wewnętrzną na publiczną? Jak wykonać połączenie działki prywatnej z drogą wewnętrzną? Ile powinny wynosić opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jak wprowadzić oznakowanie drogi wewnętrznej i nadać jej numer? Co zrobić, jeśli nie ma tytułów własności do dróg? Jakie przepisy obejmują drogi wewnętrzne i śródpolne?


Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się drogami wewnętrznymi, gminnymi i śródpolnymi, zajęciem pasa drogowego na drogach wewnętrznych, organizacją ruchu drogowego, oznakowaniem, stanem technicznym takich dróg, zjazdami, a także osób z wydziałów drogownictwa, inwestycji, budownictwa oraz komunalnych

Dowiedz się, jak wygląda kwestia zajęcia pasa drogowego na drodze wewnętrznej
Podczas szkolenia uczestnik pozna procedury: przekwalifikowania drogi wewnętrznej prywatnej na gminną lub publiczną, wykonywania zjazdów, nadawania numerów drogom wewnętrznym oraz oznakowania takich dróg. Dowie się, jakie są zasady zajęcia pasa drogowego, jakie stosować stawki i jakie zawierać umowy. Zagłębi się w kwestie własności dróg, gdy nie wszystkie drogi wewnętrzne są przejęte przez gminę, remontów na takich drogach oraz ich utrzymania. Pozna wskazówki, jak zachować zgodność granic przy drogach nieutwardzonych, a także jak wyglądają regulacje stanów prawnych dróg wewnętrznych

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak zmieniły się przepisy w kwestii udzielania zezwoleń na lokalizację zjazdów?
 • Co zrobić w sytuacji, jeśli mieszkańcy chętnie oddaliby drogi gminie, ale nie są one odpowiednio szerokie? Czy są jakieś możliwości na przekazanie takich dróg?
 • Mamy drogę wewnętrzną i strefę ruchu. Jak postawić na niej znaki, jeśli droga ta ma szerokość 3 metrów i jeśli postawi się te dwa znaki to czasem większe pojazdy mają problem z przejechaniem, ponieważ droga jest za wąska?
 • Jak zorganizować ruch na drodze wewnętrznej?
 • Czy na samoistnym posiadaniu drogi wewnętrznej, gmina może mieć nakłady? Czy może w jakiś sposób zarządzać i działać? Czy powinna traktować to jako prawie własność czy własność prywatną? A może nie jako własność? Jak do tego podejść?
 • Jakie przepisy obowiązują drogi wewnętrzne, a jakie nieutwardzone?
 • Co zrobić w przypadku, gdy niektórzy traktują drogę wewnętrzną jako dzierżawę? W jakim trybie zawierać wtedy umowę na zajęcie pasa drogowego?

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Co zrobić, jeśli gmina jest właścicielem działki przy drodze wewnętrznej, instytucje traktują drogę jako ogólnodostępną, publiczną i gmina jako właściciel terenu nie może odmawiać dostępu?
 • Czy gmina powinna podpisać umowę, jeśli na działkach, które dochodzą do dróg wewnętrznych robiona jest fotowoltaika? Jak powinno się to traktować, jeśli później mają dostęp pośredni? Czy powinni oni jakoś wystąpić?
 • Czy potrzebna jest umowa, jeśli jest fotowoltaika na działce przy drodze wewnętrznej?
 • Kto nadaje numery drogom wewnętrznym?
 • Jeżeli mamy stare mosty, przepusty i nie mają JNI, to w jaki sposób je nadać? Czy jest obowiązek JNI dla tych obiektów?
 • W jaki sposób powinna być uregulowana kwestia umieszczenia obcych obiektów liniowych w drogach wewnętrznych?
 • Co w przypadku, gdy droga publiczna gminna jest częściowo zlokalizowana na działkach prywatnych, a gmina nie ma środków na wykupy działek? Czy można zmienić kategorię drogi na niepubliczną wewnętrzną?
 • Jeżeli nastąpił podział geodezyjny działki oraz geodeta wyznaczył działkę, aby stanowiła dojazdy do wszystkich działek niesąsiadujących z główną drogą, to czy droga ta jest drogą wewnętrzną?
 • Na jakiej podstawie możemy pobierać opłaty za zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej?
 • Czy jest obowiązek przejmowania dróg wewnętrznych na stan gminy?
 • Czy droga wewnętrzna prywatna podlega przepisom za zajęciu pasa?

Zmiana klasyfikacji drogi wewnętrznej – wszystko, co powinieneś wiedzieć

 • Jak wygląda procedura przekwalifikowania drogi wewnętrznej prywatnej na gminną?
 • Co zrobić, jeśli gmina chce dokupić pas szerokości, ale jest za dużo gruntów rolnych, a mieszkańcy są problematyczni i niechętni?
 • W jaki sposób najszybciej zrobić z drogi wewnętrznej drogę publiczną?
 • Jak wygląda przejęcie drogi przez gminę od właścicieli? Na jakich zasadach?
 • Kiedy gmina może przejąć drogę wewnętrzną od właścicieli?
 • Jak wygląda zmiana klasyfikacji drogi wewnętrznej na gminną?

Zjazdy z dróg wewnętrznych – procedura tworzenia, parametry, pozwolenia

 • Jak zmieniły się przepisy w kwestii udzielania zezwoleń na lokalizację zjazdów?
 • Jak ustalać zjazdy?
 • Jakie parametry powinien mieć zjazd z drogi wewnętrznej?
 • Jaką szerokość powinien mieć zjazd?
 • Jak wydać pozwolenie na utworzenie zjazdu? Jakie są niezbędne czynności przy takiej procedurze?
 • W jakiej formie połączyć działkę prywatną z drogą wewnętrzną? W jaki sposób wykonać takie połączenie?
 • Czy powinny być służebności?
 • Jak reagować na to, że mieszkańcy wiele oczekują od zjazdów z dróg wewnętrznych, a wyglądają one nie często nie tak, jak powinny?
 • Jak wygląda procedura w przypadku, gdy na drodze wewnętrznej ktoś sobie zażyczy, że chce zjazd, bo nie ma dojazdu do posiadłości?
 • Jak wygląda procedura wykonywania zjazdów z dróg wewnętrznych?
 • O jakie przepisy należy opierać się przy ustanawianiu zjazdów?
 • Jak uzyskać zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi?
 • Jak rozwiązać problem firm, które same robią sobie zjazdy?
 • W jaki sposób powinny być tworzone zjazdy?

Jaką szerokość powinny mieć drogi wewnętrzne? Co w przypadku zbyt wąskich dróg?

 • Co zrobić, jeśli drogi są wąskie, były tyczone w latach 50 i przygotowywane pod furmanki, a obecnie problematyczne jest, gdy wyjeżdża na nie sprzęt i jest za duży?
 • Jak rozwiązać problem niewystarczającej szerokości drogi tak, aby była ona prawnie unormowana?
 • Jaką szerokość powinny mieć drogi wewnętrzne?
 • Co zrobić w sytuacji, jeśli mieszkańcy chętnie oddaliby drogi gminie, ale nie są one odpowiednio szerokie? Czy są jakieś możliwości na przekazanie takich dróg?
 • Co zrobić, jeśli drogi nie spełniają wymogu odpowiedniej szerokości?
 • Jak rozwiązać problem zbyt szerokich działek i zbyt wąskich dróg?
 • Jakie parametry powinna spełniać droga, aby otrzymać dofinansowanie?
 • Co w przypadku, gdy drogi wewnętrzne nie mają odpowiedniej szerokości i starostwo nie chce wydać pozwolenia, bo droga ma 2,5m a nie 3m?
 • Co w przypadku, gdy jest gęsta zabudowa i rolnicy mają problem z przejazdem szerokim sprzętem?
 • W jaki sposób wywłaszczać tereny przy drogach wewnętrznych, które są za ciasne?

Nadawanie numerów drogom wewnętrznych – przygotowanie, procedura, uchwały i rangi publiczne

 • Jak wygląda procedura nadawania numeru drodze wewnętrznej?
 • Jak nadać numer w sytuacji, gdy część drogi jest drogą, a część została przejęta po pastwisku lub gruncie?
 • Jak nadać nazwę drodze wewnętrznej?
 • Czy trzeba zrobić rangę publiczną?
 • Jak zrobić rangę publiczną?
 • Jak nadawać numery porządkowe?
 • Jak się przygotować do nadawania numerów drogom wewnętrznym?
 • Jakie uchwały należy przygotować przy nadawaniu numeru?

Jakie oznakowanie obowiązuje na drogach wewnętrznych? – procedura, zarządzenia

 • Mamy drogę wewnętrzną i strefę ruchu. Jak postawić na niej znaki, jeśli droga ta ma szerokość 3 metrów i jeśli postawi się te dwa znaki to czasem większe pojazdy mają problem z przejechaniem, ponieważ droga jest za wąska?
 • W jakiej formie powinno być wprowadzone oznakowanie drogi? Jakie są zarządzenia, zatwierdzenia?
 • Jak wyglądają procedury wprowadzenia oznakowania?
 • Jak oznaczyć drogę wewnętrzną?
 • Jak postąpić, gdy napływają wnioski o zmianę oznakowania drogi?
 • Czy można ustawiać znaki na takich drogach wewnętrznych?
 • Jakie oznakowanie obowiązuje na drodze wewnętrznej?
 • Jak wprowadzić oznakowanie drogi?
 • Oznakowanie przy projektach organizacji ruchu

Organizacja ruchu na drogach wewnętrznych – od A do Z

 • Jak zorganizować ruch na drodze wewnętrznej?
 • Jakie są podstawy organizacji ruchu na drodze wewnętrznej?
 • Jaki jest zakres, który powinien obowiązywać przy organizacji ruchu?
 • Jak stworzyć projekt organizacji ruchu?

Stan techniczny dróg – kontrola, obowiązki zarządcy a urzędu, zdobywanie funduszy

 • Jak kontrolować stan techniczny dróg wewnętrznych?
 • Co należy wiedzieć przy kontroli dróg wewnętrznych?
 • Jak reagować na skargi mieszkańców dot. dziurawych dróg?
 • Co należy zrobić w sytuacji, gdy mieszkańcy skarżą się na to, że drogi są nieutwardzone?
 • Jakie są obowiązki utrzymania dróg?
 • Jakie przeglądy są po stronie zarządcy drogi, a jakie po stronie urzędu?
 • Na jaki rodzaj nawierzchni jest obowiązek prowadzenia książki obiektu?
 • Jak lepiej utrzymywać drogi wewnętrzne?
 • Co zrobić, jeśli użytkownicy żądają takiego stanu jak na drogach publicznych?
 • Jak sprawdzać stan techniczny dróg wewnętrznych i nieutwardzonych?
 • Jak wyglądają kontrole stanu utrzymania drogi wewnętrznej?
 • Skąd zdobyć fundusze na utrzymanie dróg?
 • Jak odprowadzać wodę z dróg wewnętrznych, jeśli nie ma gdzie, ponieważ są wąskie? Jak to uregulować?
 • Kto ma obowiązek utrzymywać rowy przy działkach?
 • Jak wygląda utrzymywanie zimowe dróg wewnętrznych?
 • Jak odśnieżać drogi wewnętrzne i nieutwardzone, jeśli są różne standardy odśnieżania?
 • Jak rozwiązać problem, coraz mniejszego zainteresowania firm, które mogłyby odśnieżać drogi?

Jakie są sposoby na zbyt drogie remonty dróg i przebudowy?

 • Co zrobić, jeśli gmina chce przygotować nową nawierzchnię na drogę, ale koliduje to z przepisami?
 • Co zrobić, jeśli urząd ma zbyt małe fundusze na remonty dróg, przez co są one robione cząstkowo np. poprzez łatanie dróg, ale co rok trzeba je uzupełniać, bo zostają one wyjeżdżone?
 • Co zrobić, jeśli remonty dróg strasznie podrożały?
 • Co warto wiedzieć o kwestiach remontowych dróg wewnętrznych?
 • Jak wygląda przebudowa drogi wewnętrznej?

Jakie są rozwiązania problemu własności dróg? Samoistne posiadanie, drogi prywatne, wykupy, zasiedzenia

 • Co zrobić w sytuacji, gdy droga jest wewnętrzna, ale częściowo uczęszczana, istnieje od 30 lat, ale nie ma dokumentów, niby należy do gminy, ale gmina nic nie może zrobić, bo zaraz znajdzie się jeden właściciel, który nie chce i powstaje problem?
 • Czy na samoistnym posiadaniu drogi wewnętrznej, gmina może mieć nakłady? Czy może w jakiś sposób zarządzać i działać? Czy powinna traktować to jako prawie własność czy własność prywatną? A może nie jako własność? Jak do tego podejść?
 • Co zrobić, jeśli gmina jest właścicielem terenu, drogi wewnętrznej, która nie ma nadanego numeru, a jest ułożenie urządzenia niezwiązanego (obcego) np. kabla?
 • Kwestia własności dróg, gdy nie wszystkie drogi wewnętrzne są przejęte przez gminę
 • Jak rozwiązać problem własności dróg?
 • Jak rozwiązać problem z odśnieżaniem, jeśli są drogi prywatne i gminne i gmina nie może odśnieżać dróg prywatnych?
 • Co zrobić, jeśli nie ma tytułów własności do dróg?
 • Jak wygląda procedura zasiedzenia, jeśli w ewidencji jest ujawniona gmina, ale w księdze wieczystej nie ma nic? Czy w takiej sytuacji, gmina jest właścicielem?
 • W jaki sposób po samoistnym posiadaniu, droga przechodzi na własność?
 • Jak podchodzić do samoistnych posiadań i form własności? Jak ostrzegać lub karać osoby?
 • Wykupy z gruntów prywatnych
 • W jaki sposób nabywać grunty?

Lepsze sposoby na utrzymywanie dróg nieutwardzonych i śródpolnych – utrzymywanie granic, łatanie dziur

 • Jak utrzymać granice przez rolników, gdy jeden przyora, drugi też i nagle drogi nie ma? Czy da się coś zrobić, aby takie sprawy nie toczyły się latami? Jakie są rozwiązania? Jak wyegzekwować?
 • Co zrobić, jeśli kiedyś przy podziałach została wyznaczona przez PGR droga śródpolna, która nie ma nic wspólnego z drogą? Czy trzeba ją utrzymywać? Jak wygląda kwestia opłat w takiej sytuacji?
 • Czy należy obciążać decyzją płatniczą taką drogę śródpolną lub budować kanały technologiczne?
 • Jak zachować zgodność granic przy drogach nieutwardzonych?
 • W jaki sposób utrzymywać drogi nieutwardzone?
 • Co w przypadku, gdy ktoś się pobuduje przy drodze nieutwardzonej, chce drogi, ale są inwestycje, które mają pewne kategorie ważności i nie zawsze możliwości finansowe na to pozwalają?
 • Jak rozwiązać problem utrzymania dróg śródpolnych, jeśli koszty są zbyt wysokie?
 • Jakie są alternatywy łatania dróg śródpolnych?

Jakie przepisy prawne określają drogi wewnętrzne? Jakie warunki musi spełniać droga wewnętrzna? Jak zarządzać i radzić sobie z kolizjami?

 • Co zrobić, gdy różne jednostki różnie traktują drogi wewnętrzne?
 • Jaka jest podstawa prawna, która określa drogi wewnętrzne?
 • Jak podejść do umieszczenia infrastruktury na terenie prywatnym?
 • Czy na drodze wewnętrznej potrzebne jest pozwolenie na budowę?
 • Jakie przepisy obowiązują drogi wewnętrzne, a jakie nieutwardzone?
 • Gdzie szukać informacji w przypadku problemów z drogami wewnętrznymi skoro w ustawie o drogach publicznych, prawie nic na ten temat nie ma?
 • Jak wyglądają regulacje stanów prawnych dróg wewnętrznych?
 • Co zrobić, jeśli droga wewnętrzna idzie zupełnie inaczej niż działka obrazowa?
 • Jak ustalić, czy droga jest drogą publiczną czy nie?
 • Co należy wiedzieć o sposobie rozchodzenia spraw?
 • O czym należy pamiętać przy umowach dotyczących dróg wewnętrznych?
 • Co należy wiedzieć o kolizjach na drogach wewnętrznych?
 • Jakie są kryteria zaliczania dróg wewnętrznych do dróg publicznych?
 • Na jakiej podstawie zaliczać drogi wewnętrzne?
 • Jakie warunki musi spełniać droga wewnętrzna?
 • Jak zarządzać drogami wewnętrznymi?
 • Jak zaliczać drogi do kategorii wyższej?
 • Jakie są uregulowania przy stanie prawnym drogi wewnętrznej i nieutwardzonej?
 • Jak ustanowić stan prawny własności np. do celu założenia ksiąg wieczystych?
 • Czy na drogach wewnętrznych można podejmować inwestycje? Czy można zgłaszać do naboru?
 • Co zrobić w przypadku dróg nie gminnych, które nie są wpisane w rejestrze?
 • Co należy wiedzieć w kwestii inwestycji przy drogach gminnych?
 • Ogrodzenia od dróg

Jakie są opłaty zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych?

 • Na jakiej podstawie naliczać opłaty za zajęcie pasa drogowego?
 • Jakie stosować stawki? Jakie zarządzenia?
 • Ile powinny wynosić opłaty za zajęcie pasa drogowego?
 • Co warto wiedzieć w kwestii opłat za zajęcie pasa drogowego?
 • Jakie opłaty wiążą się na wykonanie, jeśli osoba występuje o zajęcie pasa drogowego, ale nie jest to uregulowane w ustawie?
 • Jak naliczać opłaty za zajęcie pasa drogowego pod urządzenia liniowe?
 • W jakiej formie należy naliczać opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Jak zawierać umowy przy zajęciu pasa drogowego?

 • Jak egzekwować przedsiębiorstwa za zajęcie pasa drogowego, które wchodzą i tam kopią? Czy z takim wykonawcą powinna być podpisana umowa?
 • Jak stworzyć umowy w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym?
 • Czy przy zajęciu pasa drogowego musi być uchwała gminy?
 • W jakiej formie należy wydawać decyzje na zajęcie pasa drogowego?
 • Co zrobić w przypadku, gdy niektórzy traktują drogę wewnętrzną jako dzierżawę? W jakim trybie zawierać wtedy umowę na zajęcie pasa drogowego?
 • Jak zawierać umowy cywilnoprawne przy zajęciu pasa drogowego?
 • Jak wydawać pismo zezwalające na zajęcie pasa drogowego?

Zajęcie pasa drogowego – sposoby dzierżawy, poza ustawą, zasady

 • Jak wygląda kwestia przy zajęciu pasa drogowego poza ustawą?
 • Co warto wiedzieć przy zajęciu pasa drogowego na czas wykonywania robót?
 • Co zrobić w sytuacji, jeśli droga wewnętrzna ma taki sam zakres zajęcia jak droga publiczna, ponieważ ktoś mieszka przy drodze i wykonuje na niej prace?
 • Jak wygląda kwestia umieszczania infrastruktury wewnętrznej, jeśli przepisy są niejasne?
 • Jak poszerzyć pas drogowy?
 • Jakie są sposoby dzierżawy pasa drogowego, np. pod budowę, remonty?
 • Umieszczenie elementu w drodze wewnętrznej
 • W jakich sytuacjach mówimy o pasie drogowym?
 • Jakie są zasady udzielania zajęcia pasa?
 • Co należy sprawdzić przed zajęciem pasa drogowego? Jakie są przepisy, mapy?
 • Jak wygląda zajęcie pasa drogowego na wykonanie robót, aby gminy mogły uregulować, a nie tylko przez służebność?
 • Jak wygląda umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym?
 • Jakie są zasady uzgodnień na zajęcie pasa drogowego? Jak je określić? Jak to rozwiązać - przez dzierżawy?
 • Na jakich zasadach odbywa się umieszczenie w pasie drogowym, jeśli jest kilka wniosków?

Zabrudzenie pasa drogowego – jakie są konsekwencje dla użytkowników?

 • Czy można karać uczestników ruchu drogowego, którzy zabrudzają drogi wewnętrzne? Czy istnieje możliwości zobowiązania ich do utrzymania porządku i czystości?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy rolnik orał pole, wyjechał na drogę wewnętrzną, czyścił pługi i zostało na niej błoto, a innych uczestników ruchu to denerwuje? Jak egzekwować?
 • Jakie są kary za zabrudzenie lub zajęcie pasa drogowego? Jak je egzekwować?
 • Jak wydać zezwolenia na zabrudzenie/zajęcie pasa drogowego?

Prowadzący

Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania, Spraw Lokalowych i Gospodarczych w Urzędzie. Zakres obowiązków to szeroko rozumiane kierowanie inwestycjami oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na inwestycje na terenie gminy głównie w zakresie drogownictwa. Z wykształcenia inżynier budownictwa drogowego posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie drogownictwa, a także uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie drogownictwa w ograniczonym zakresie. Dodatkowo Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz konsultant w zakresie drogownictwa.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia