Wideoszkolenie: Drogi gminne - ewidencja, zarządzanie i utrzymanie

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Czy wnioskodawca powinien określić we wniosku lokalizację zjazdu? Czy można uniknąć ustalania służebności na drogach wewnętrznych? Jak prowadzić ewidencje dróg i książki obiektów? Jak postępować w sytuacji, w której droga nie ma wymaganych parametrów? Jakie zapisy zawrzeć w umowie, by zabezpieczyć się z rezygnacji zlecenia odśnieżania dróg? Procedury włączania dróg gminnych do dróg wyższego rzędu

od 549.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland skierowane do wydziałów dróg i mostów, pracowników samorządowych zajmujących się utrzymaniem dróg i ulic w urzędach miast i gmin oraz osób zajmujących się tematyką dróg gminnych

W jaki sposób powinna być uregulowana kwestia umieszczenia obcych obiektów liniowych w drogach wewnętrznych?
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, jakie są zasady przejęcie drogi wewnętrznej na rzecz gminy. Nasz ekspert szeroko omówi formy, zasady i wytyczne związane z planowaniem organizacji ruchu, a także kwestie związane z książką obiektów i prowadzeniem ewidencji ulic. Nasz prelegent z 16letnim doświadczeniem poruszy także kwestie usług geodezyjnych i kontroli dróg, gdzie udzieli praktycznych wskazówek jak nie ponosić dużych kosztów w usługach geodezyjnych, a także kto może przeprowadzić kontrolę dróg. Poruszymy również problem wydawania pozwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych: jakie dokumenty musi dostarczyć przewoźnik, na jakie kwestie związane z bezpieczeństwem należy zwrócić uwagę oraz kiedy można wydać decyzję odmowną. Nie zabraknie także tematów sezonowego utrzymania dróg i ulic. Uwaga - decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy jest możliwa zmiana kategorii drogi publicznej na drogę niepubliczną i jakie mogą być tego konsekwencje?
 • Petent złożył wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością gminną. Czy możemy udzielić zgody? Jaka jest podstawa prawna?
 • Jaka jest procedura zmiany klasy technicznej drogi gminnej z L na D?
 • Czy wymiana progów zwalniających z płytowych na wyspowe na drodze publicznej wymaga stworzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu na tę okoliczność?
 • Co w przypadku budowy sieci i przyłączy na drogach wewnętrznych? Czy obowiązuje opłata za zajęcie i umieszczenie?
 • Jedna firma miała zajęcie pasa drogi wewnętrznej, której gmina była właścicielem, a droga okazała się bardzo trudnym "gliniastym" terenem. Firma już dwa razy poprawiała tę drogę, wyrównywała i utwardzała. Po ulewie i przejechaniu np. śmieciarki znowu samochody się zapadają i "toną" w błocie. Wykonawca przekonuje, że jeżeli zrobił wykop otwarty to tym samym materiałem będzie utwardzać drogę, i nie będzie dowozić np. kruszywa, aby to bardziej utwardzić. Niestety droga "gliniasta" jeżeli raz się ją ruszy to jest ciężko doprowadzić do ładu. Co w takiej sytuacji. Czy można i w jaki sposób przymusić wykonawcę aby dostarczył i utwardził tę drogę?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • Wzór odmowy przejazdu pojazdu nienormatywnego
 • Wzór opinii dotyczącej przejazdu pojazdu nienormatywnego
 • Rozpiska kategorii dróg
 • Wytyczne tworzenia książki obiektu

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia

 • Czy na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń elektromagnetycznym wymagana jest zgoda rady gminy?
 • Jak wstrzymać budowanie ogrodzenia na działce przy granicy drogi gminnej o szerokości pasa drogowego 3m? Właściciele chcą postawić ogrodzenie w samej granicy. Czy właściciele muszą uzgadniać lokalizację ogrodzenia, jeżeli nie jest to droga publiczna, tylko wewnętrzna?
 • Na drodze wewnętrznej gminnej stałą organizację zatwierdza burmistrz. Czy w takim przypadku należy wystąpić o opinię do policji? Co w przypadku zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg publicznych, czy należy ponownie wykonać stałą organizację ruchu? Czy wprowadzona wcześniej zatwierdzona przez burmistrza jest ważna?
 • Jak nadać numer drodze gminnej, która wcześniej była drogą wewnętrzną?
 • Jakie warunki musi spełniać droga wewnętrzna, żeby zostać zakwalifikowana jako droga publiczna?
 • Jaka jest różnica pomiędzy drogą dla pieszych a chodnikiem?
 • Droga publiczna. Uchwala z 1986 r. Lasy Państwowe ujawniły się jako właściciel tej drogi w księdze wieczystej. Kto jest zarządcą drogi?
 • Czy drzwi sklepowe mogą otwierać się na zewnątrz na chodnik?
 • Co w przypadku, gdy droga jest przesunięta w terenie i nie biegnie w wyznaczonej działce drogowej?
 • Czy do przesunięcia drogi konieczne jest zgłoszenie przebudowy drogi?
 • Przez miasto przebiega droga wojewódzka pomiędzy działką prywatną a działką drogową, będącą własnością gminy. Mieszkaniec chce umieścić reklamę na naszej działce. Czy możemy wyrazić zgodę i naliczyć opłaty? Czy mieszkaniec powinien udać się do zarządcy drogi wojewódzkiej z prośbą o wyrażenie zgody? Czy musi być zgoda dróg wojewódzkich na umieszczenie reklamy?
 • Czy na drogach wewnętrznych przy wprowadzaniu organizacji ruchu informujemy starostwo i policję?
 • Czy do wykonania organizacji ruchu musi być osoba z uprawnieniami?
 • Na terenie naszej gminy Orlen planuje prowadzić prace, a jedyną drogą dojazdową jest droga publiczna, która ma ograniczenie tonażu do 3,5 t. Czy na czas prac powinniśmy zmienić organizację ruchu?
 • Kto nadaje numery drogom wewnętrznym?
 • Jeżeli mamy stare mosty, przepusty i nie mają JNI, to w jaki sposób je nadać? Czy jest obowiązek JNI dla tych obiektów?
 • W jaki sposób powinna być uregulowana kwestia umieszczenia obcych obiektów liniowych w drogach wewnętrznych?
 • Czy jest możliwa zmiana kategorii drogi publicznej na drogę niepubliczną i jakie mogą być tego konsekwencje?
 • Co w przypadku, gdy droga publiczna gminna jest częściowo zlokalizowana na działkach prywatnych, a gmina nie ma środków na wykupy działek? Czy można zmienić kategorię drogi na niepubliczną wewnętrzną?
 • Czy są przepisy, które regulują możliwość parkowania pojazdów pod obiektami mostowymi?
 • Jeżeli chodnik nie leży bezpośrednio przy granicy posesji, to czy właściciel nieruchomości ma obowiązek go odśnieżać?
 • Co w przypadku, gdy starostwo nie zatwierdza ograniczenia tonażu, pomimo braku nośności?
 • Na jednej z dróg był problem z przepełniającymi się rowami. Woda, która wypływała z rowu zamarzała na jezdni, ponieważ temperatura była nawet do – 20. Droga stała się nieprzejezdna, ponieważ pługi nie były wstanie zgarnąć powstałego lodu, sól nie działała w takich warunkach. Wynajęta została koparka, która zerwała lód, ale efekt był chwilowy. Kto powinien ponieść za to koszty?
 • Co w przypadku, gdy droga została zalana przez wodę, ponieważ był utrzymywany bardzo wysoki stan jezior i rzek w rejonie, a Wody Polskie nie zareagowały na nasze sugestie dot. spuszczenia wody z jeziora, jedna z posesji została całkowicie odcięta?

Zezwolenia, podstawy prawne, techniczne aspekty dróg gminnych – omówienie spornych sytuacji

 • Czy na drodze wewnętrznej, zarządzanej przez gminę, można wprowadzać swoje nakazy lub zakazy?
 • Czy za stan techniczny i zgodność oznakowania na drogach gminnych odpowiada gmina czy starostwo?
 • Czy wnioskodawca powinien określić we wniosku lokalizację zjazdu?
 • Petent złożył wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością gminną. Czy możemy udzielić zgody? Jaka jest podstawa prawna?
 • Czy można wydać zgodę na umieszczenie urządzenia w drodze wewnętrznej, powołując się na uchwałę rady gminy o zasadach i stawkach, przyjętą na podstawie ustawy o drogach publicznych?
 • Co zrobić, jeśli droga publiczna nie ma wymaganych parametrów?
 • Jak powstępować w przypadku niezgodności stanu faktycznego z treścią na mapie?
 • Co w przypadku, jeśli ktoś nie zgadza się na wprowadzenie granic drogi w miejscu kończącym jedną drogę, a zaczynającą drugą?
 • Co robić, jeśli droga nie ma odpowiednich szerokości?
 • Co jeśli w wybudowanej drodze brakuje 5 metrów?
 • Co zrobić, jeśli słupy są zakładu energetycznego, a nie z gminy?
 • Czy wydawanie zezwolenia na zjazd z drogi wewnętrznej będącej w zarządzie lub własnością gminy wydawane jest w formie decyzji, pomimo że jest to droga wewnętrzna?
 • Czy można wydawać zezwolenia uzgodnienia na prowadzenie sieci na drogach wewnętrznych?
 • Czy w przypadku dróg gminnych również muszą być tak szczegółowe protokoły wykonane przez firmę?
 • Jaka jest podstawa prawna do obowiązku uzgadniania lokalizacji płotu z zarządcą drogi?
 • Od jakiego miejsca najlepiej liczyć km drogi w momencie, gdy krzyżują się droga gminna z powiatową?
 • Czy tymczasowy kabel energetyczny do zasilania budynku mieszkalnego powinien być zgłoszony przez właściciela nieruchomości czy przez energetykę? Mamy sytuację, w której zakład energetyczny zrzuca na właściciela procedury i koszty umieszczenia urządzenia i zajęcia pasa drogowego.
 • Co zrobić, jeśli właściciele nieruchomości przylegających do dróg mają płoty przesunięte na gminną działkę drogową sadzą na gminnej nieruchomości drzewa i krzewy.
 • Co zrobić, jeśli właściciel, który uzyskał decyzję na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, nie wybudował go w ciągu 3 lat, a zgodnie z przepisami taka decyzja wygasa, więc jak to wygląda w praktyce, czy właściciel jest wzywany do wypełnienia obowiązków decyzji? Co zrobić w takich przypadkach?
 • W jaki sposób wydawać zgody na lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej, na jakiej podstawie
 • prawnej właściciel ma o to wnioskować a gmina odpowiadać?
 • Jak wygląda procedura postępowania w przypadku powzięcia informacji o nielegalnym zajęciu
 • pasa drogowego w celu prowadzenia robót? Czy o tym nielegalnym zajęciu pasa należy zawiadamiać policję, czy nie ma takiej potrzeby?

Modernizacje i naprawy dróg, dofinansowania, opłaty i kary

 • Jakie są sprawdzone metody na częste telefony mieszkańców, którzy naciskają na naprawę drogi?
 • Czy można uniknąć ustalania służebności na drogach wewnętrznych?
 • Mieszkaniec nie jest zameldowany w gminie, a wymaga naprawy drogi wewnętrznej. Czy fakt zameldowania może być argumentem do oddalenia prac naprawczych?
 • Czy za obiekty liniowe, do których nie są zaliczone kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej, można pobierać opłatę zgodnie z przepisem art. 40 Ustawy o drogach publicznych?
 • Czy znana jest podstawa prawna, z której wynikałoby zwolnienie z pobierania opłat (kabel światłowodowy)?
 • Jak wyglądają zlecenia „in house”?
 • Jak rozliczyć faktury? Czy na podstawie protokołu?
 • Jak radzić sobie z przebudową dróg, które nie mają wymaganych szerokości?
 • Remonty dróg w skrzyżowaniach/kolizjach z drogami wojewódzkimi i powiatowymi - co należy do czyich kompetencji?
 • Jak kontrolować i egzekwować opłaty roczne? Jak naliczać opłaty za urządzenia i jak je wprowadzać?
 • Co robić, kiedy drogi są zniszczone, a nie ma pieniędzy na ich modernizację?
 • Co zrobić, aby odszkodowania spadały na ubezpieczenie własne, a nie gminne?
 • Co w przypadku, kiedy rolnicy ubiegają się o odszkodowanie?
 • Czy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne odpowiedzialne za utrzymanie i wykonywanie sieci wodociągowych powinno występować do gminy o zajęcie pasa i umieszczenie urządzenia i czy musi wnosić opłaty do gminy?
 • Jedna firma miała zajęcie pasa drogi wewnętrznej, której gmina była właścicielem, a droga okazała się bardzo trudnym "gliniastym" terenem. Firma już dwa razy poprawiała tę drogę, wyrównywała i utwardzała. Po ulewie i przejechaniu np. śmieciarki znowu samochody się zapadają i "toną" w błocie. Wykonawca przekonuje, że jeżeli zrobił wykop otwarty to tym samym materiałem będzie utwardzać drogę, i nie będzie dowozić np. kruszywa, aby to bardziej utwardzić. Niestety droga "gliniasta" jeżeli raz się ją ruszy to jest ciężko doprowadzić do ładu. Co w takiej sytuacji. Czy można i w jaki sposób przymusić wykonawcę aby dostarczył i utwardził tę drogę?
 • Jak postępować w przypadku problemów z deweloperami, którzy niszczą drogi gruntowe, a policja nie pomaga?
 • Co w przypadku budowy sieci i przyłączy na drogach wewnętrznych? Czy obowiązuje opłata za zajęcie i umieszczenie?
 • Co w przypadku, gdy deweloper nie podpisze porozumienia o remoncie drogi po skończonej inwestycji? Czy można nałożyć taki obowiązek?
 • Jakie działania można podjąć w przypadku, gdy chcemy dokonać przebudowy drogi, której pas drogowy nie ma wymaganej szerokości do uzyskania przepisowych 5,5 m dla klasy drogi L. Jak można przejąć działki znajdujące się wzdłuż drogi celem wymaganego poszerzenia?

Organizacja ruchu, znaki drogowe i bezpieczeństwo – formy, wytyczne, rozpatrywanie wniosków

 • Czy wymiana progów zwalniających z płytowych na wyspowe na drodze publicznej wymaga stworzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu na tę okoliczność?
 • Omówienie prowadzenia organizacji ruchu drogowego - zatwierdzenie organizacji ruchu drogowego; czasowa i stała
 • Kto odpowiada i w jakim zakresie za oznakowanie dróg?
 • Czy na drogach wewnętrznych nieobjętych strefą ruchu lub strefą zamieszkania można stosować znaki drogowe, skoro znaki drogowe i sygnały drogowe - ich stosowanie i egzekwowanie określa ustawa prawa o ruchu drogowym i odpowiednie rozporządzenia do tej ustawy? Na drogach wewnętrznych nie obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym. Jeśli na drodze wewnętrznej są ustawione znaki drogowe i są „nielegalne” to musimy je respektować?
 • Czy zmiana znaku drogowego na drodze gminnej wymaga podjęcia uchwały, w przypadku zmiany z terenu zabudowanego na strefę zamieszkania na podstawie petycji mieszkańców? Co zrobić w przypadku, gdy mieszkańcy chcą, aby postawić znak „strefa zamieszkania”?
 • Jaka jest procedura zmiany klasy technicznej drogi gminnej z L na D?
 • Zmiana przepisów i regulacji związana z lokalizacją zjazdów
 • Co jeśli wystąpi nagła potrzeba ustawienia znaków z powodu awarii drogi, na jaki czas możemy taki znak ustawić?
 • Kiedy można odstąpić od czasowej organizacji ruchu?
 • Czy gmina opiniuje projekt czasowej organizacji ruchu w przypadku budowy mostu w ciągu drogi powiatowej?
 • Co w przypadku, kiedy na terenie gminy są drogi, na których obowiązuje projekt organizacji ruchu o dopuszczalnym tonażu 5 ton? Czy wydaje się zezwolenie w formie umowy cywilno-prawnej, czy nic nie wydajemy?
 • Czy projekt czasowej organizacji ruchu do zaopiniowania w gminie musi być w 4 egzemplarzach?
 • Co z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót metodą podwiertu spoza pasa drogowego?
 • Czy przy zajęciu pasa drogowego (droga publiczna) powinien zawsze być projekt organizacji ruchu?
 • Organizacja ruchu w trakcie wykonywania robót budowlanych i utrzymaniowych
 • Czy do dróg wewnętrznych gruntowych z bardzo małym ruchem też należy wymagać zmiany organizacji ruchu?
 • W jakich wypadkach stosuje się zmianę organizacji ruchu?
 • Kto może planować zmianę organizacji ruchu?
 • Jak planować zmianę organizacji ruchu?
 • Kiedy jaką organizację stosować?
 • Jakie elementy mają zawierać projekty stałe, a jakie tymczasowe?
 • Jakie urzędy/ jednostki muszą mieć wgląd w projekt organizacji ruchu?
 • Jakie organy są potrzebne do wprowadzenia organizacji ruchu?
 • Jak wygląda kontakt ze starostwem w sprawie zmiany organizacji ruchu?
 • Jakie dokumenty należy złożyć w starostwie, jeżeli chce się zmienić organizację ruchu?
 • Jakie są schematy i znaki wykorzystywane podczas zmiany organizacji ruchu?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przy zastosowaniu oznakowania poziomego i pionowego?
 • Jak przejść kontrolę?
 • Jak rozpatrywać wnioski mieszkańców dotyczące oznakowania dróg publicznych i gminnych?
 • Kwestia ograniczenia prędkości i bezpieczeństwa ruchu drogowego – jakie są normy i wytyczne?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy gmina chce wprowadzić progi zwalniające, a mieszkańcy ich nie chcą?

Prowadzenie ewidencji dróg i książek obiektów krok po kroku

 • Czy wpisów do dziennika objazdów dokonuje jedynie osoba posiadająca uprawnienia do wpisów w książce drogi, czy dowolny pracownik dokonujący objazdu?
 • Jakie są konsekwencje wynikające z braku prowadzenia dziennika objazdów?
 • Czy w dziennik wpisujemy objazd wykonywany przez firmę zewnętrzną w ramach przeglądu, czy wystarczy wpisać protokół do książki drogi?
 • Decyzje umieszczenia urządzeń obcych i telekomunikacyjnych w pasie drogowym
 • Jak sprawnie wykonywać służebność przesyłu?
 • W jaki sposób nadać numer dla przepustu i gdzie lub do kogo go zgłosić?
 • Czy w uchwale o zaliczeniu nowego odcinka drogi, w którego ciągu leży, czy wystarczy ustalenie przebiegu, skoro dana ulica jest już publiczna?
 • Czy książkę drogi prowadzi się tylko do dróg publicznych, czy również do dróg wewnętrznych będących własnością lub w zarządzie gminy?
 • Czy przepusty drogowe zaliczane są do obiektów mostowych i wymagane są dla nich książki obiektów?
 • Co w przypadku, gdy działka drogowa nie posiada dokumentu własności?
 • Procedura zawierania umów na dzierżawę
 • Czy Powiatowy Zarząd Dróg ma obowiązek prowadzić ewidencję działek w pasie drogowym?
 • Wyjaśnienie procedury ewidencji dróg krok po kroku
 • Wymogi administracyjne dotyczące ewidencji dróg
 • Kiedy można samemu przeprowadzić ewidencję, a kiedy się ją zleca?
 • Na co zwrócić uwagę podczas prowadzenia ewidencji dróg?
 • Jak nadaje się numery JNI?
 • Jak liczyć kilometraż drogi?
 • Jakie obiekty powinny być ujęte w książkach obiektów?
 • Jakie obiekty powinny być ujęte tylko w ewidencji?
 • Jak prowadzić książki obiektów?
 • Kto ma prowadzić książkę obiektu?
 • Jakie są wymaganie kancelaryjne dotyczące prowadzenia książek obiektów?
 • Kiedy się aktualizuje książkę obiektu?
 • Na jakiej podstawie przeprowadza się aktualizację książki obiektu?

Drogi wewnętrzne i klasyfikacja dróg – zmiany nr dróg, wytyczne, regulacje prawne, procedury dotyczącedróg gminnych

 • Czy wykonawców do bieżącego utrzymanie dróg, tzn. utwardzanie dróg gruntowych, koszenie poboczy, czyszczenie rowów, równanie i profilowanie dróg należy wyłaniać w ramach jednego przetargu czy raczej w osobnych?
 • Przeglądy dróg wewnętrznych: wszystkich gruntów sklasyfikowanych jako "dr" czy tylko tych urządzonych, utrzymywanych i faktycznie wykorzystywanych jako drogi?
 • Jak wygląda procedura włączania dróg gminnych do dróg wyższego rzędu?
 • Obiekt w pasie drogowym wynikający z modernizacji - jak reagować?
 • Obiekt nie był w pasie drogowym, a teraz się znajduje - co robić?
 • Jak wygląda procedura przejęcia prywatnej drogi na rzecz gminy?
 • Jak wygląda procedura włączania dróg gminnych do dróg wyższego rzędu?
 • Co jest podstawą do ustalenia klasy drogi?
 • Procedury postępowania z drogami wewnętrznymi w przypadku uregulowania części drogi w księdze wieczystej
 • Jak ustanawiać nowe przystanki autobusowe na drodze wewnętrznej, jaka jest procedura?
 • Czy jako gmina możemy uzgadniać lokalizacje przyłączy albo sieci w drodze wewnętrznej, gdzie właścicielem jest Skarb Państwa?
 • Czy w przypadku pozbawienia kategorii drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej wymagany jest akt notarialny przejęcia?
 • W jakich odległościach mogą być sytuowane przystanki?
 • Jaka jest procedura zmiany nazwy drogi, w sytuacji gdy jest ona już nieaktualna? Numer nadal obowiązuje, jednak nazwy nadawane były z początkiem lat 90
 • Rozwiązywanie problemów współpracy i łagodzenia wymogów związanych z z budową dróg
 • gminnych w powiązaniu z ZDW i drogami gminnymi - jak uprościć procedury?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy wydano decyzję w 2009 r. na lokalizację zjazdu, okazuje się, że zjazd został wykonany niezgodnie z wydaną decyzją, a teraz właściciele chcą zalegalizować wykonany zjazd? Czy muszą złożyć wniosek o przebudowę zjazdu, z załączeniem poprzedniej decyzji?
 • Jaka jest procedura nadania numeru drogi?
 • Jaka jest procedura ustalania pasa drogowego? Jakie są procedury regulacji stanów prawnych dróg?
 • Jak pozbawić drogę numeru?
 • Jak zmienić przebieg drogi?
 • Jak zmienić nr drogi, która przeszła z powiatowej na gminną?
 • Na jakich zasadach określa się drogę jako wewnętrzną?
 • Jakie przepisy są wykorzystywane w przypadku dróg wewnętrznych?
 • Jak oznakować drogi wewnętrzne?
 • Czy drogi wewnętrzne podlegają przeglądom technicznym?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do uzgodnienia wjazdu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną?
 • Czy do jednej posesji może być więcej wjazdów, jeżeli chodzi o drogi publiczne jak i drogi wewnętrzne?
 • Prawa i obowiązki zarządcy drogi
 • Co zrobić w przypadku, gdy droga wewnętrzna nie ma ustalonego prawa do użytkowania?
 • Jak określić własność drogi? W Małopolsce mają statut „władanie” (to nie jest równorzędne z właścicielem gruntu) – jak to rozwiązać?

Kontrola dróg, usługi geodezyjne - praktyczne wskazówki

 • Jak nie ponosić dużych kosztów w usługach geodezyjnych?
 • Jakie przeglądy dróg przewiduje prawo, a jakie nie?
 • Jak rozwiązać sytuacje, kiedy geodezyjne działki drogowe mijają się z zagospodarowaniem pasa? Co jeśli asfalt wchodzi w prywatne działki?
 • Zasoby geodezyjne - jak reagować w przypadku przesunięcia granic?
 • Skargi na zarządcę dróg w przypadku zepsucia samochodu, a zniszczonej czy przyoranej drogi. Co robić, jeśli poszkodowany domaga się o odszkodowanie i został wezwany geodeta?
 • Kiedy można wykonać objazdy kontrolne dróg gminnych?
 • Jak powinien wyglądać dziennik objazdów?
 • Kto może przeprowadzić kontrolę dróg?
 • Jak napisać protokół z takiej kontroli?
 • Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni dróg, ulic i placów
 • Diagnostyka stanu technicznego przepustów, kładek, mostów
 • Utrzymanie i modernizacja dróg i ulic oraz obiektów mostowych
 • Kosztorysowanie robót drogowych – remonty cząstkowe nawierzchni
 • Drogi gruntowe -profilowanie, zabezpieczenie dróg gruntowych, dobór materiałów wykorzystywanych do uzupełniania ubytków
 • Jakie są standardy dla dróg gruntowych?
 • Czy oznakowanie D-46 i D-47 obowiązuje również przy drogach wewnętrznych gruntowych?
 • Co z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, też trzeba dla tych dróg robić przeglądy?
 • Skąd czerpać środki na utwardzanie dróg?
 • Czy jest dopuszczalne prowadzenie przeglądów dróg z których protokoły spisywane są jedynie w wersji elektronicznej i podpisane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę wykonującą przegląd?
 • Zakup kruszywa – czy są jakieś specjalne wytyczne i procedury?
 • Jakie działanie prewencyjne można podjąć, by zapobiec niszczeniu dróg?
 • Jakie są trwałe materiały, które można wykorzystać, by przeciwdziałać niszczeniu dróg
 • Przejazdy kolejowe w praktyce – obowiązki zarządcy drogi
 • Czyszczenie znaków, przystanków, uzupełnianie – czy są jakieś wymogi, np. co ile trzeba to robić?
 • Co można wymagać od mieszkańców a co od zarządcy?
 • Jak uświadomić mieszkańców co do ich praw i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości chodników?
 • Jak w przypadku posiadłości prywatnych egzekwować obowiązki związane z utrzymaniem chodników?
 • Kto ma sprzątać drogi?
 • Jaka jest procedura w przypadku otrzymania zgłoszenia o padłym zwierzęciu?

Przejazdy pojazdów nienormatywnych – zgody, odmowy i wytyczne

 • Jakie są standardy normatywności – interpretacje prawne i przykładowe wyroki
 • Jakie są zmiany w ograniczeniach tonażowych po wejściu w życie nowych przepisów?
 • Jak wydawać zezwolenia na przejazdy, kiedy droga nie jest odpowiednio oznaczona?
 • Jak rozpatrywać odwołania od odmowy wydania zezwolenia?
 • Do kogo należy kierować pismo w sprawie wydania zezwolenia na ponadgabaryt?
 • Czyli zezwolenie na przejazd o masie większej niż przewidziana dla danej drogi jest dopuszczalna w formie zwykłego pisma czy zezwolenia?
 • Wyjaśnienie procedury wystawiania pozwoleń na przejazdy nienormatywne – omówienie przykładowej decyzji
 • Jak wygląda od strony organizacyjnej wydawanie opinii potrzebnej do uzyskania zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego?
 • Co muszą dostarczyć osoby chcące uzyskać zgodę na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu opinii dotyczącej przejazdu pojazdu nienormatywnego?
 • Względy bezpieczeństwa: na co trzeba zwrócić uwagę w przypadku przejazdów pojazdów nienormatywnych?
 • Kiedy nie można wydać zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego?
 • Kiedy można zastosować znaki B-5,B-18 B-19? Jakie warunki, obostrzenia muszą być spełnione, żeby można było je zastosować?
 • Jak możemy wydać zezwolenie na przejazd samochodu ciężarowego gminnego przez most, na którym z uwagi na stan, jest ograniczenie tonażowe do 3,5t? Nie ma możliwości dojechania do drogi z innej strony, a droga wymaga naprawy, uzupełnienia kruszywem, które trzeba w jakiś sposób dowieźć; sam samochód waży więcej niż ograniczenie na moście. Co w takim przypadku?
 • Jak stosować nowe zmiany przepisów mówiące o wydawaniu opinii na temat przejazdu pojazdu nienormatywnego przez teren danej gminy w praktyce?

Sezonowe utrzymanie dróg i ulic

 • Procedura wyłonienia firmy, która zajmie się odśnieżaniem wąskich dróg. Co jeśli ogłoszenie w biuletynie nie daje żadnych efektów?
 • Czy można podpisać umowę na zimowe utrzymanie dróg na podstawie ilości zużytego piasku bądź mieszanki i czasu trwania odśnieżania tj. ilości godzin? Jak kontrolować wykonawcę w takim przypadku?
 • Co w przypadku, gdy w gminie nie ma straży miejskiej, czy policja też może nałożyć mandat lub pouczenie mieszkańcowi, który nie odśnieża chodnika?
 • Podstawy prawne zimowego utrzymania dróg
 • Kto odpowiada i w jakim zakresie za sezonowe utrzymywanie dróg i ulic?
 • Zakres obowiązków sezonowego utrzymania dróg poszczególnych jednostek jako zarządców
 • Jaki jest standard odśnieżenia drogi gminnej?
 • Kto ma obowiązek zająć się chodnikami rowerowymi w czasie zimy?
 • Umowy na odśnieżanie – jak je konstruować, żeby gmina była zabezpieczona
 • Jak sobie poradzić w sytuacji, kiedy firma rezygnuje ze zlecenia odśnieżania?
 • Jakie zapisy warto zawrzeć w umowie, by zabezpieczyć się z rezygnacji zlecenia odśnieżania?
 • Przechowywanie materiałów: jak zabezpieczyć sól, piach?
 • Jakiego materiału używać do zimowego utrzymania alejek w parkach?
 • Jak rozpatrywać wnioski o odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku, za kolizję drogową na śliskiej nawierzchni drogi?

Pytania urzędów w sprawie dróg gminnych:

 • Kto wydaje zezwolenia na przejazdy ponad obowiązujący tonaż na drogach gminnych?
 • Czy na słupek z nazwą ulicy wymagana jest organizacja ruchu?
 • Co w sytuacji, gdy prywatny inwestor, będący właścicielem sieci handlowej, proponuje przebudowę drogi publicznej gminnej na własny koszt?
 • Czy powinniśmy zawiadomić sprawcę o oględzinach?
 • Na jakim etapie najlepiej poinformować inwestora o konieczności podpisania umowy o przebudowie/budowie drogi?
 • Czy komisja powołana przez starostę może wypowiadać się na temat dróg wewnętrznych zarządzanych przez gminę?
 • Czy każda decyzja w dniu jej wydania staje się ostateczna?
 • Czy gmina może podważyć uchwałę rady powiatu w przypadku, gdy droga pozbawiana kategorii drogi powiatowej ma stać się drogą gminą, a jest położona na działkach prywatnych?
 • Czy osoba, która nie posiada żadnych uprawnień budowlanych może dokonywać przeglądu dróg?
 • Działka drogowa styka się z torami. Jeden numer geodezyjny przypisany jest do dwóch działek rozdzielonych działką torów. Czy starostwo postąpiło prawidłowo nadając ten sam numer dwóm odrębnym działkom, tłumacząc, że jest to enklawa?
 • Czy należy wykonać pomiary nośności MLC na mostach zlokalizowanych na drogach gminnych?
 • Co w przypadku, gdy działka prywatna stanowi pas drogowy drogi publicznej? Jak powinna wyglądać decyzja na zajęcie takiej drogi?
 • Kto powinien wydać zgodę na dysponowanie pasem?
 • Co w przypadku przejazdu ponadnormatywnego po drogach wewnętrznych?
 • Co w przypadku utrzymania dróg publicznych na działkach prywatnych? Czy powinien utrzymywać je właściciel prywatny?
 • Czy na przejazd ponadnormatywny po drodze gminnej publicznej gmina wydaje jedynie opinię a zgodę starostwo?
 • Czy uchwała nie jest nadrzędnym dokumentem, który wymaga od zarządcy drogi sprawowania zarządu nad drogą publiczną zgodnie z przepisem art. 20 nie zważając na własności?
 • Co w przypadku, gdy wewnętrzna, asfaltowa droga gminna została zniszczona przez inwestora budującego dom?
 • Co w przypadku, gdy część publicznych dróg gminnych ma nieuregulowany stan prawny i należą do Skarbu Państwa? Czy w takich sytuacjach można pobierać opłaty za umieszczenie w pasie drogowym?
 • Jak powstrzymać handel w pasie drogowym? Pouczenie nie jest skuteczne, ponieważ sprzedaż powraca


Prowadzący

Mariusz Badaczewski: od 2015 r. naczelnik Wydziału Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Wieloletni pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, od 2006 r. zajmujący się bieżącym utrzymaniem dróg, wydawaniem decyzji, zgód i opinii w zakresie dróg. Absolwent studiów podyplomowych „Eksploatacja dróg” zorganizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 549.00
05 sierpnia 2024
od 549.00
29 października 2024

Podobne szkolenia