Wideoszkolenie: Drogi gminne - ewidencja, zarządzanie i utrzymanie

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Czy wnioskodawca powinien określić we wniosku lokalizację zjazdu? Czy można uniknąć ustalania służebności na drogach wewnętrznych? Jak prowadzić ewidencje dróg i książki obiektów? Jak postępować w sytuacji, w której droga nie ma wymaganych parametrów? Jakie zapisy zawrzeć w umowie, by zabezpieczyć się z rezygnacji zlecenia odśnieżania dróg? Procedury włączania dróg gminnych do dróg wyższego rzędu

od 579.00 zł

Wideoszkolenie PPC Poland skierowane do wydziałów dróg i mostów, pracowników samorządowych zajmujących się utrzymaniem dróg i ulic w urzędach miast i gmin oraz osób zajmujących się tematyką dróg gminnych

Umowy na odśnieżanie – jak je konstruować, żeby gmina była zabezpieczona?
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo, jakie są zasady przejęcie drogi wewnętrznej na rzecz gminy. Nasz ekspert szeroko omówi formy, zasady i wytyczne związane z planowaniem organizacji ruchu, a także kwestie związane z książką obiektów i prowadzeniem ewidencji ulic. Nasz prelegent z 16letnim doświadczeniem poruszy także kwestie usług geodezyjnych i kontroli dróg, gdzie udzieli praktycznych wskazówek jak nie ponosić dużych kosztów w usługach geodezyjnych, a także kto może przeprowadzić kontrolę dróg. Poruszymy również problem wydawania pozwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych: jakie dokumenty musi dostarczyć przewoźnik, na jakie kwestie związane z bezpieczeństwem należy zwrócić uwagę oraz kiedy można wydać decyzję odmowną. Nie zabraknie także tematów sezonowego utrzymania dróg i ulic. Uwaga - decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy można podpisać umowę na zimowe utrzymanie dróg na podstawie ilości zużytego piasku bądź mieszanki i czasu trwania odśnieżania tj. ilości godzin? Jak kontrolować wykonawcę w takim przypadku?
 • Umowy na odśnieżanie – jak je konstruować, żeby gmina była zabezpieczona?
 • Petent złożył wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością gminną. Czy możemy udzielić zgody? Jaka jest podstawa prawna?
 • Jaka jest procedura zmiany klasy technicznej drogi gminnej z L na D?
 • Czy wymiana progów zwalniających z płytowych na wyspowe na drodze publicznej wymaga stworzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu na tę okoliczność?
 • Co w przypadku budowy sieci i przyłączy na drogach wewnętrznych? Czy obowiązuje opłata za zajęcie i umieszczenie?
 • Jedna firma miała zajęcie pasa drogi wewnętrznej, której gmina była właścicielem, a droga okazała się bardzo trudnym "gliniastym" terenem. Firma już dwa razy poprawiała tę drogę, wyrównywała i utwardzała. Po ulewie i przejechaniu np. śmieciarki znowu samochody się zapadają i "toną" w błocie. Wykonawca przekonuje, że jeżeli zrobił wykop otwarty to tym samym materiałem będzie utwardzać drogę, i nie będzie dowozić np. kruszywa, aby to bardziej utwardzić. Niestety droga "gliniasta" jeżeli raz się ją ruszy to jest ciężko doprowadzić do ładu. Co w takiej sytuacji. Czy można i w jaki sposób przymusić wykonawcę aby dostarczył i utwardził tę drogę?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • Wzór odmowy przejazdu pojazdu nienormatywnego
 • Wzór opinii dotyczącej przejazdu pojazdu nienormatywnego
 • Rozpiska kategorii dróg
 • Wytyczne tworzenia książki obiektu

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia

 • Kto wydaje zezwolenia na przejazdy ponad obowiązujący tonaż na drogach gminnych?
 • Czy na słupek z nazwą ulicy wymagana jest organizacja ruchu?
 • Co w sytuacji, gdy prywatny inwestor, będący właścicielem sieci handlowej, proponuje przebudowę drogi publicznej gminnej na własny koszt?
 • Czy powinniśmy zawiadomić sprawcę o oględzinach?
 • Na jakim etapie najlepiej poinformować inwestora o konieczności podpisania umowy o przebudowie/budowie drogi?
 • Czy komisja powołana przez starostę może wypowiadać się na temat dróg wewnętrznych zarządzanych przez gminę?
 • Czy każda decyzja w dniu jej wydania staje się ostateczna?
 • Czy gmina może podważyć uchwałę rady powiatu w przypadku, gdy droga pozbawiana kategorii drogi powiatowej ma stać się drogą gminą, a jest położona na działkach prywatnych?
 • Czy osoba, która nie posiada żadnych uprawnień budowlanych może dokonywać przeglądu dróg?
 • Działka drogowa styka się z torami. Jeden numer geodezyjny przypisany jest do dwóch działek rozdzielonych działką torów. Czy starostwo postąpiło prawidłowo nadając ten sam numer dwóm odrębnym działkom, tłumacząc, że jest to enklawa?
 • Czy należy wykonać pomiary nośności MLC na mostach zlokalizowanych na drogach gminnych?
 • Co w przypadku, gdy działka prywatna stanowi pas drogowy drogi publicznej? Jak powinna wyglądać decyzja na zajęcie takiej drogi?
 • Kto powinien wydać zgodę na dysponowanie pasem?
 • Co w przypadku przejazdu ponadnormatywnego po drogach wewnętrznych?
 • Co w przypadku utrzymania dróg publicznych na działkach prywatnych? Czy powinien utrzymywać je właściciel prywatny?
 • Czy na przejazd ponadnormatywny po drodze gminnej publicznej gmina wydaje jedynie opinię a zgodę starostwo?
 • Czy uchwała nie jest nadrzędnym dokumentem, który wymaga od zarządcy drogi sprawowania zarządu nad drogą publiczną zgodnie z przepisem art. 20 nie zważając na własności?
 • Co w przypadku, gdy wewnętrzna, asfaltowa droga gminna została zniszczona przez inwestora budującego dom?
 • Co w przypadku, gdy część publicznych dróg gminnych ma nieuregulowany stan prawny i należą do Skarbu Państwa? Czy w takich sytuacjach można pobierać opłaty za umieszczenie w pasie drogowym?
 • Jak powstrzymać handel w pasie drogowym? Pouczenie nie jest skuteczne, ponieważ sprzedaż powraca

Sezonowe utrzymanie dróg i ulic

 • Procedura wyłonienia firmy, która zajmie się odśnieżaniem wąskich dróg. Co jeśli ogłoszenie w biuletynie nie daje żadnych efektów?
 • Czy można podpisać umowę na zimowe utrzymanie dróg na podstawie ilości zużytego piasku bądź mieszanki i czasu trwania odśnieżania tj. ilości godzin? Jak kontrolować wykonawcę w takim przypadku?
 • Co w przypadku, gdy w gminie nie ma straży miejskiej, czy policja też może nałożyć mandat lub pouczenie mieszkańcowi, który nie odśnieża chodnika?
 • Podstawy prawne zimowego utrzymania dróg
 • Kto odpowiada i w jakim zakresie za sezonowe utrzymywanie dróg i ulic?
 • Zakres obowiązków sezonowego utrzymania dróg poszczególnych jednostek jako zarządców
 • Jaki jest standard odśnieżenia drogi gminnej?
 • Kto ma obowiązek zająć się chodnikami rowerowymi w czasie zimy?
 • Umowy na odśnieżanie – jak je konstruować, żeby gmina była zabezpieczona
 • Jak sobie poradzić w sytuacji, kiedy firma rezygnuje ze zlecenia odśnieżania?
 • Jakie zapisy warto zawrzeć w umowie, by zabezpieczyć się z rezygnacji zlecenia odśnieżania?
 • Przechowywanie materiałów: jak zabezpieczyć sól, piach?
 • Jakiego materiału używać do zimowego utrzymania alejek w parkach?
 • Jak rozpatrywać wnioski o odszkodowanie za upadek na śliskim chodniku, za kolizję drogową na śliskiej nawierzchni drogi?

Zezwolenia, podstawy prawne, techniczne aspekty dróg gminnych – omówienie spornych sytuacji

 • Czy na drodze wewnętrznej, zarządzanej przez gminę, można wprowadzać swoje nakazy lub zakazy?
 • Czy za stan techniczny i zgodność oznakowania na drogach gminnych odpowiada gmina czy starostwo?
 • Czy wnioskodawca powinien określić we wniosku lokalizację zjazdu?
 • Petent złożył wniosek o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością gminną. Czy możemy udzielić zgody? Jaka jest podstawa prawna?
 • Czy można wydać zgodę na umieszczenie urządzenia w drodze wewnętrznej, powołując się na uchwałę rady gminy o zasadach i stawkach, przyjętą na podstawie ustawy o drogach publicznych?
 • Co zrobić, jeśli droga publiczna nie ma wymaganych parametrów?
 • Jak powstępować w przypadku niezgodności stanu faktycznego z treścią na mapie?
 • Co w przypadku, jeśli ktoś nie zgadza się na wprowadzenie granic drogi w miejscu kończącym jedną drogę, a zaczynającą drugą?
 • Co robić, jeśli droga nie ma odpowiednich szerokości?
 • Co jeśli w wybudowanej drodze brakuje 5 metrów?
 • Co zrobić, jeśli słupy są zakładu energetycznego, a nie z gminy?
 • Czy wydawanie zezwolenia na zjazd z drogi wewnętrznej będącej w zarządzie lub własnością gminy wydawane jest w formie decyzji, pomimo że jest to droga wewnętrzna?
 • Czy można wydawać zezwolenia uzgodnienia na prowadzenie sieci na drogach wewnętrznych?
 • Czy w przypadku dróg gminnych również muszą być tak szczegółowe protokoły wykonane przez firmę?
 • Jaka jest podstawa prawna do obowiązku uzgadniania lokalizacji płotu z zarządcą drogi?
 • Od jakiego miejsca najlepiej liczyć km drogi w momencie, gdy krzyżują się droga gminna z powiatową?
 • Czy tymczasowy kabel energetyczny do zasilania budynku mieszkalnego powinien być zgłoszony przez właściciela nieruchomości czy przez energetykę? Mamy sytuację, w której zakład energetyczny zrzuca na właściciela procedury i koszty umieszczenia urządzenia i zajęcia pasa drogowego.
 • Co zrobić, jeśli właściciele nieruchomości przylegających do dróg mają płoty przesunięte na gminną działkę drogową sadzą na gminnej nieruchomości drzewa i krzewy.
 • Co zrobić, jeśli właściciel, który uzyskał decyzję na lokalizację zjazdu z drogi publicznej, nie wybudował go w ciągu 3 lat, a zgodnie z przepisami taka decyzja wygasa, więc jak to wygląda w praktyce, czy właściciel jest wzywany do wypełnienia obowiązków decyzji? Co zrobić w takich przypadkach?
 • W jaki sposób wydawać zgody na lokalizację zjazdu z drogi wewnętrznej, na jakiej podstawie
 • prawnej właściciel ma o to wnioskować a gmina odpowiadać?
 • Jak wygląda procedura postępowania w przypadku powzięcia informacji o nielegalnym zajęciu
 • pasa drogowego w celu prowadzenia robót? Czy o tym nielegalnym zajęciu pasa należy zawiadamiać policję, czy nie ma takiej potrzeby?

Modernizacje i naprawy dróg, dofinansowania, opłaty i kary

 • Jakie są sprawdzone metody na częste telefony mieszkańców, którzy naciskają na naprawę drogi?
 • Czy można uniknąć ustalania służebności na drogach wewnętrznych?
 • Mieszkaniec nie jest zameldowany w gminie, a wymaga naprawy drogi wewnętrznej. Czy fakt zameldowania może być argumentem do oddalenia prac naprawczych?
 • Czy za obiekty liniowe, do których nie są zaliczone kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej, można pobierać opłatę zgodnie z przepisem art. 40 Ustawy o drogach publicznych?
 • Czy znana jest podstawa prawna, z której wynikałoby zwolnienie z pobierania opłat (kabel światłowodowy)?
 • Jak wyglądają zlecenia „in house”?
 • Jak rozliczyć faktury? Czy na podstawie protokołu?
 • Jak radzić sobie z przebudową dróg, które nie mają wymaganych szerokości?
 • Remonty dróg w skrzyżowaniach/kolizjach z drogami wojewódzkimi i powiatowymi - co należy do czyich kompetencji?
 • Jak kontrolować i egzekwować opłaty roczne? Jak naliczać opłaty za urządzenia i jak je wprowadzać?
 • Co robić, kiedy drogi są zniszczone, a nie ma pieniędzy na ich modernizację?
 • Co zrobić, aby odszkodowania spadały na ubezpieczenie własne, a nie gminne?
 • Co w przypadku, kiedy rolnicy ubiegają się o odszkodowanie?
 • Czy Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne odpowiedzialne za utrzymanie i wykonywanie sieci wodociągowych powinno występować do gminy o zajęcie pasa i umieszczenie urządzenia i czy musi wnosić opłaty do gminy?
 • Jedna firma miała zajęcie pasa drogi wewnętrznej, której gmina była właścicielem, a droga okazała się bardzo trudnym "gliniastym" terenem. Firma już dwa razy poprawiała tę drogę, wyrównywała i utwardzała. Po ulewie i przejechaniu np. śmieciarki znowu samochody się zapadają i "toną" w błocie. Wykonawca przekonuje, że jeżeli zrobił wykop otwarty to tym samym materiałem będzie utwardzać drogę, i nie będzie dowozić np. kruszywa, aby to bardziej utwardzić. Niestety droga "gliniasta" jeżeli raz się ją ruszy to jest ciężko doprowadzić do ładu. Co w takiej sytuacji. Czy można i w jaki sposób przymusić wykonawcę aby dostarczył i utwardził tę drogę?
 • Jak postępować w przypadku problemów z deweloperami, którzy niszczą drogi gruntowe, a policja nie pomaga?
 • Co w przypadku budowy sieci i przyłączy na drogach wewnętrznych? Czy obowiązuje opłata za zajęcie i umieszczenie?
 • Co w przypadku, gdy deweloper nie podpisze porozumienia o remoncie drogi po skończonej inwestycji? Czy można nałożyć taki obowiązek?
 • Jakie działania można podjąć w przypadku, gdy chcemy dokonać przebudowy drogi, której pas drogowy nie ma wymaganej szerokości do uzyskania przepisowych 5,5 m dla klasy drogi L. Jak można przejąć działki znajdujące się wzdłuż drogi celem wymaganego poszerzenia?

Organizacja ruchu, znaki drogowe i bezpieczeństwo – formy, wytyczne, rozpatrywanie wniosków

 • Czy wymiana progów zwalniających z płytowych na wyspowe na drodze publicznej wymaga stworzenia projektu zmiany stałej organizacji ruchu na tę okoliczność?
 • Omówienie prowadzenia organizacji ruchu drogowego - zatwierdzenie organizacji ruchu drogowego; czasowa i stała
 • Kto odpowiada i w jakim zakresie za oznakowanie dróg?
 • Czy na drogach wewnętrznych nieobjętych strefą ruchu lub strefą zamieszkania można stosować znaki drogowe, skoro znaki drogowe i sygnały drogowe - ich stosowanie i egzekwowanie określa ustawa prawa o ruchu drogowym i odpowiednie rozporządzenia do tej ustawy? Na drogach wewnętrznych nie obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym. Jeśli na drodze wewnętrznej są ustawione znaki drogowe i są „nielegalne” to musimy je respektować?
 • Czy zmiana znaku drogowego na drodze gminnej wymaga podjęcia uchwały, w przypadku zmiany z terenu zabudowanego na strefę zamieszkania na podstawie petycji mieszkańców? Co zrobić w przypadku, gdy mieszkańcy chcą, aby postawić znak „strefa zamieszkania”?
 • Jaka jest procedura zmiany klasy technicznej drogi gminnej z L na D?
 • Zmiana przepisów i regulacji związana z lokalizacją zjazdów
 • Co jeśli wystąpi nagła potrzeba ustawienia znaków z powodu awarii drogi, na jaki czas możemy taki znak ustawić?
 • Kiedy można odstąpić od czasowej organizacji ruchu?
 • Czy gmina opiniuje projekt czasowej organizacji ruchu w przypadku budowy mostu w ciągu drogi powiatowej?
 • Co w przypadku, kiedy na terenie gminy są drogi, na których obowiązuje projekt organizacji ruchu o dopuszczalnym tonażu 5 ton? Czy wydaje się zezwolenie w formie umowy cywilno-prawnej, czy nic nie wydajemy?
 • Czy projekt czasowej organizacji ruchu do zaopiniowania w gminie musi być w 4 egzemplarzach?
 • Co z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót metodą podwiertu spoza pasa drogowego?
 • Czy przy zajęciu pasa drogowego (droga publiczna) powinien zawsze być projekt organizacji ruchu?
 • Organizacja ruchu w trakcie wykonywania robót budowlanych i utrzymaniowych
 • Czy do dróg wewnętrznych gruntowych z bardzo małym ruchem też należy wymagać zmiany organizacji ruchu?
 • W jakich wypadkach stosuje się zmianę organizacji ruchu?
 • Kto może planować zmianę organizacji ruchu?
 • Jak planować zmianę organizacji ruchu?
 • Kiedy jaką organizację stosować?
 • Jakie elementy mają zawierać projekty stałe, a jakie tymczasowe?
 • Jakie urzędy/ jednostki muszą mieć wgląd w projekt organizacji ruchu?
 • Jakie organy są potrzebne do wprowadzenia organizacji ruchu?
 • Jak wygląda kontakt ze starostwem w sprawie zmiany organizacji ruchu?
 • Jakie dokumenty należy złożyć w starostwie, jeżeli chce się zmienić organizację ruchu?
 • Jakie są schematy i znaki wykorzystywane podczas zmiany organizacji ruchu?
 • Na co zwrócić szczególną uwagę przy zastosowaniu oznakowania poziomego i pionowego?
 • Jak przejść kontrolę?
 • Jak rozpatrywać wnioski mieszkańców dotyczące oznakowania dróg publicznych i gminnych?
 • Kwestia ograniczenia prędkości i bezpieczeństwa ruchu drogowego – jakie są normy i wytyczne?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy gmina chce wprowadzić progi zwalniające, a mieszkańcy ich nie chcą?

Prowadzenie ewidencji dróg i książek obiektów krok po kroku

 • Czy wpisów do dziennika objazdów dokonuje jedynie osoba posiadająca uprawnienia do wpisów w książce drogi, czy dowolny pracownik dokonujący objazdu?
 • Jakie są konsekwencje wynikające z braku prowadzenia dziennika objazdów?
 • Czy w dziennik wpisujemy objazd wykonywany przez firmę zewnętrzną w ramach przeglądu, czy wystarczy wpisać protokół do książki drogi?
 • Decyzje umieszczenia urządzeń obcych i telekomunikacyjnych w pasie drogowym
 • Jak sprawnie wykonywać służebność przesyłu?
 • W jaki sposób nadać numer dla przepustu i gdzie lub do kogo go zgłosić?
 • Czy w uchwale o zaliczeniu nowego odcinka drogi, w którego ciągu leży, czy wystarczy ustalenie przebiegu, skoro dana ulica jest już publiczna?
 • Czy książkę drogi prowadzi się tylko do dróg publicznych, czy również do dróg wewnętrznych będących własnością lub w zarządzie gminy?
 • Czy przepusty drogowe zaliczane są do obiektów mostowych i wymagane są dla nich książki obiektów?
 • Co w przypadku, gdy działka drogowa nie posiada dokumentu własności?
 • Procedura zawierania umów na dzierżawę
 • Czy Powiatowy Zarząd Dróg ma obowiązek prowadzić ewidencję działek w pasie drogowym?
 • Wyjaśnienie procedury ewidencji dróg krok po kroku
 • Wymogi administracyjne dotyczące ewidencji dróg
 • Kiedy można samemu przeprowadzić ewidencję, a kiedy się ją zleca?
 • Na co zwrócić uwagę podczas prowadzenia ewidencji dróg?
 • Jak nadaje się numery JNI?
 • Jak liczyć kilometraż drogi?
 • Jakie obiekty powinny być ujęte w książkach obiektów?
 • Jakie obiekty powinny być ujęte tylko w ewidencji?
 • Jak prowadzić książki obiektów?
 • Kto ma prowadzić książkę obiektu?
 • Jakie są wymaganie kancelaryjne dotyczące prowadzenia książek obiektów?
 • Kiedy się aktualizuje książkę obiektu?
 • Na jakiej podstawie przeprowadza się aktualizację książki obiektu?

Drogi wewnętrzne i klasyfikacja dróg – zmiany nr dróg, wytyczne, regulacje prawne, procedury dotyczącedróg gminnych

 • Czy wykonawców do bieżącego utrzymanie dróg, tzn. utwardzanie dróg gruntowych, koszenie poboczy, czyszczenie rowów, równanie i profilowanie dróg należy wyłaniać w ramach jednego przetargu czy raczej w osobnych?
 • Przeglądy dróg wewnętrznych: wszystkich gruntów sklasyfikowanych jako "dr" czy tylko tych urządzonych, utrzymywanych i faktycznie wykorzystywanych jako drogi?
 • Jak wygląda procedura włączania dróg gminnych do dróg wyższego rzędu?
 • Obiekt w pasie drogowym wynikający z modernizacji - jak reagować?
 • Obiekt nie był w pasie drogowym, a teraz się znajduje - co robić?
 • Jak wygląda procedura przejęcia prywatnej drogi na rzecz gminy?
 • Jak wygląda procedura włączania dróg gminnych do dróg wyższego rzędu?
 • Co jest podstawą do ustalenia klasy drogi?
 • Procedury postępowania z drogami wewnętrznymi w przypadku uregulowania części drogi w księdze wieczystej
 • Jak ustanawiać nowe przystanki autobusowe na drodze wewnętrznej, jaka jest procedura?
 • Czy jako gmina możemy uzgadniać lokalizacje przyłączy albo sieci w drodze wewnętrznej, gdzie właścicielem jest Skarb Państwa?
 • Czy w przypadku pozbawienia kategorii drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej wymagany jest akt notarialny przejęcia?
 • W jakich odległościach mogą być sytuowane przystanki?
 • Jaka jest procedura zmiany nazwy drogi, w sytuacji gdy jest ona już nieaktualna? Numer nadal obowiązuje, jednak nazwy nadawane były z początkiem lat 90
 • Rozwiązywanie problemów współpracy i łagodzenia wymogów związanych z z budową dróg
 • gminnych w powiązaniu z ZDW i drogami gminnymi - jak uprościć procedury?
 • Co zrobić w sytuacji, kiedy wydano decyzję w 2009 r. na lokalizację zjazdu, okazuje się, że zjazd został wykonany niezgodnie z wydaną decyzją, a teraz właściciele chcą zalegalizować wykonany zjazd? Czy muszą złożyć wniosek o przebudowę zjazdu, z załączeniem poprzedniej decyzji?
 • Jaka jest procedura nadania numeru drogi?
 • Jaka jest procedura ustalania pasa drogowego? Jakie są procedury regulacji stanów prawnych dróg?
 • Jak pozbawić drogę numeru?
 • Jak zmienić przebieg drogi?
 • Jak zmienić nr drogi, która przeszła z powiatowej na gminną?
 • Na jakich zasadach określa się drogę jako wewnętrzną?
 • Jakie przepisy są wykorzystywane w przypadku dróg wewnętrznych?
 • Jak oznakować drogi wewnętrzne?
 • Czy drogi wewnętrzne podlegają przeglądom technicznym?
 • Jaka dokumentacja jest potrzebna do uzgodnienia wjazdu z drogi wewnętrznej na drogę publiczną?
 • Czy do jednej posesji może być więcej wjazdów, jeżeli chodzi o drogi publiczne jak i drogi wewnętrzne?
 • Prawa i obowiązki zarządcy drogi
 • Co zrobić w przypadku, gdy droga wewnętrzna nie ma ustalonego prawa do użytkowania?
 • Jak określić własność drogi? W Małopolsce mają statut „władanie” (to nie jest równorzędne z właścicielem gruntu) – jak to rozwiązać?

Kontrola dróg, usługi geodezyjne - praktyczne wskazówki

 • Jak nie ponosić dużych kosztów w usługach geodezyjnych?
 • Jakie przeglądy dróg przewiduje prawo, a jakie nie?
 • Jak rozwiązać sytuacje, kiedy geodezyjne działki drogowe mijają się z zagospodarowaniem pasa? Co jeśli asfalt wchodzi w prywatne działki?
 • Zasoby geodezyjne - jak reagować w przypadku przesunięcia granic?
 • Skargi na zarządcę dróg w przypadku zepsucia samochodu, a zniszczonej czy przyoranej drogi. Co robić, jeśli poszkodowany domaga się o odszkodowanie i został wezwany geodeta?
 • Kiedy można wykonać objazdy kontrolne dróg gminnych?
 • Jak powinien wyglądać dziennik objazdów?
 • Kto może przeprowadzić kontrolę dróg?
 • Jak napisać protokół z takiej kontroli?
 • Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni dróg, ulic i placów
 • Diagnostyka stanu technicznego przepustów, kładek, mostów
 • Utrzymanie i modernizacja dróg i ulic oraz obiektów mostowych
 • Kosztorysowanie robót drogowych – remonty cząstkowe nawierzchni
 • Drogi gruntowe -profilowanie, zabezpieczenie dróg gruntowych, dobór materiałów wykorzystywanych do uzupełniania ubytków
 • Jakie są standardy dla dróg gruntowych?
 • Czy oznakowanie D-46 i D-47 obowiązuje również przy drogach wewnętrznych gruntowych?
 • Co z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, też trzeba dla tych dróg robić przeglądy?
 • Skąd czerpać środki na utwardzanie dróg?
 • Czy jest dopuszczalne prowadzenie przeglądów dróg z których protokoły spisywane są jedynie w wersji elektronicznej i podpisane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę wykonującą przegląd?
 • Zakup kruszywa – czy są jakieś specjalne wytyczne i procedury?
 • Jakie działanie prewencyjne można podjąć, by zapobiec niszczeniu dróg?
 • Jakie są trwałe materiały, które można wykorzystać, by przeciwdziałać niszczeniu dróg
 • Przejazdy kolejowe w praktyce – obowiązki zarządcy drogi
 • Czyszczenie znaków, przystanków, uzupełnianie – czy są jakieś wymogi, np. co ile trzeba to robić?
 • Co można wymagać od mieszkańców a co od zarządcy?
 • Jak uświadomić mieszkańców co do ich praw i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości chodników?
 • Jak w przypadku posiadłości prywatnych egzekwować obowiązki związane z utrzymaniem chodników?
 • Kto ma sprzątać drogi?
 • Jaka jest procedura w przypadku otrzymania zgłoszenia o padłym zwierzęciu?

Przejazdy pojazdów nienormatywnych – zgody, odmowy i wytyczne

 • Jakie są standardy normatywności – interpretacje prawne i przykładowe wyroki
 • Jakie są zmiany w ograniczeniach tonażowych po wejściu w życie nowych przepisów?
 • Jak wydawać zezwolenia na przejazdy, kiedy droga nie jest odpowiednio oznaczona?
 • Jak rozpatrywać odwołania od odmowy wydania zezwolenia?
 • Do kogo należy kierować pismo w sprawie wydania zezwolenia na ponadgabaryt?
 • Czyli zezwolenie na przejazd o masie większej niż przewidziana dla danej drogi jest dopuszczalna w formie zwykłego pisma czy zezwolenia?
 • Wyjaśnienie procedury wystawiania pozwoleń na przejazdy nienormatywne – omówienie przykładowej decyzji
 • Jak wygląda od strony organizacyjnej wydawanie opinii potrzebnej do uzyskania zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego?
 • Co muszą dostarczyć osoby chcące uzyskać zgodę na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu opinii dotyczącej przejazdu pojazdu nienormatywnego?
 • Względy bezpieczeństwa: na co trzeba zwrócić uwagę w przypadku przejazdów pojazdów nienormatywnych?
 • Kiedy nie można wydać zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego?
 • Kiedy można zastosować znaki B-5,B-18 B-19? Jakie warunki, obostrzenia muszą być spełnione, żeby można było je zastosować?
 • Jak możemy wydać zezwolenie na przejazd samochodu ciężarowego gminnego przez most, na którym z uwagi na stan, jest ograniczenie tonażowe do 3,5t? Nie ma możliwości dojechania do drogi z innej strony, a droga wymaga naprawy, uzupełnienia kruszywem, które trzeba w jakiś sposób dowieźć; sam samochód waży więcej niż ograniczenie na moście. Co w takim przypadku?
 • Jak stosować nowe zmiany przepisów mówiące o wydawaniu opinii na temat przejazdu pojazdu nienormatywnego przez teren danej gminy w praktyce?


Prowadzący

Mariusz Badaczewski: od 2015 r. naczelnik Wydziału Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Wieloletni pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lidzbarku, od 2006 r. zajmujący się bieżącym utrzymaniem dróg, wydawaniem decyzji, zgód i opinii w zakresie dróg. Absolwent studiów podyplomowych „Eksploatacja dróg” zorganizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 579.00
13 grudnia 2023
od 579.00
01 lutego 2024
od 579.00
27 marca 2024
od 579.00
23 maja 2024
od 579.00
05 sierpnia 2024
od 579.00
29 października 2024

Podobne szkolenia