Wideoszkolenie: Dotacje w sporcie

W jaki sposób rozliczać dotacje w sporcie? Jaki wpływ ma pandemia na sposób rozliczania? Jakie są sposoby finansowania klubów sportowych? Efekty sportowe a środki dotacyjne - w jaki sposób najlepiej opisywać rezultaty?

od 379.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do urzędników zajmujących się kwestią rozliczeń dotacji w sporcie, kontaktem z organizacjami pozarządowymi oraz sportem w gminie.

Od teraz dotacje nie będą stanowić problemu! Możliwość zadawania pytań od pierwszych chwil spotkania
Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedź na wszystkie pytania z programu zebrane dzięki wielogodzinnym rozmowom z pracownikami, którzy na co dzień zmagają się z rozliczaniem dotacji w sporcie. Dzięki naszemu szkoleniu nie będą mieli Państwo problemów z przeprowadzeniem kontroli dotacji w czasie pandemii, oceną wniosków dotacyjnych, a także pozyskają Państwo pieniądze na nowe inwestycje sportowe.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Procedura rozliczania dotacji krok po kroku
 • Jak rozliczyć dotacje, w przypadku nieodbytych, bądź przesuniętych wydarzeń sportowych, na wskutek pandemii?
 • Zmiany w harmonogramach – na co zwracać uwagę, jak postępować, czego unikać?
 • Pandemia a rozliczanie rezultatów sportowych
 • Jak rozdysponować pieniądze na infrastrukturę sportową
 • Ustawa o działalności pożytku publicznym, a ustawa o sporcie – różnice, korzyści, którą wybrać?
 • Zależność między dotacjami a uzyskanymi rezultatami klubów sportowych


Szczegółowy program szkolenia:

1. Jak rozliczyć dotacje krok po kroku?

 • Na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu dotacji?
 • Kto i na jakich zasadach może skorzystać z dotacji?
 • Jakich błędów się wystrzegać?
 • Jak rozliczać dotacje za wydarzenia, które zostały przesunięte, bądź odwołane na skutek ograniczeń związanych z pandemią?
 • Jak edukować kluby sportowe w zakresie rozliczania dotacji?
 • Jak powinien wyglądać prawidłowo wypełniony wniosek o dotacje?
 • Jak przeprowadzić kontrolę dotacji w dobie pandemii
 • Leksykon, co można rozliczyć, a czego nie
 • Jak najszybciej i prawidłowo rozliczać dotacje?
 • Co można, a czego nie można rozliczać?
 • Co klub może rozliczać z dotacji a co z własnych środków?
 • Jakich błędów się wystrzegać, oceniając wnioski o dotacje?
 • Sposoby kontroli środków dotacyjnych
 • Interpretacja rozporządzeń i regulacji związanych z dotowaniem,
 • Jak prawidłowo rozliczać każdy wydatek w klubach?
 • Czy wymagane jest prowadzenie protokołu posiedzenia komisji?
 • Co wymaga Urząd Marszałkowski po uzyskaniu decyzji o dotacji?
 • Jak rozliczać nagrody w ramach konkursu?
 • Interpretacja uchwały o stypendiach
 • Druki, sprawozdania, dokumentacja finansowa z realizacji – wskazówki

2. W jaki sposób radzić sobie z konsekwencjami pandemii w sporcie? Jak postępować w przypadku zmiany harmonogramu imprez na skutek pandemii?

 • Jak pomagać klubom w przypadku odwołania imprezy, by wszystko było zgodne z prawem oraz uchwałami?
 • Zmiany w harmonogramach – na co zwracać uwagę, jak postępować, czego unikać?
 • Jak kwalifikować odwołane wydarzenia, jeśli nie odbyły się przez pandemię?
 • Jak przeprowadzić kontrolę dotacji w czasie pandemii?
 • Jak organizować wydarzenia sportowe w czasie pandemii?
 • Rozliczanie zadań sportowych w czasie pandemii
 • Jak przekierować pieniądze, które nie zostały rozdysponowane z powodu pandemii?
 • Jak rozliczać zajęcia zdalne?
 • Sposób postępowania w przypadku, gdy wydarzenia sportowe są przekładane, bądź odwoływane?
 • Sposób postępowania w przypadku niewykorzystania dotacji
 • Jak przeprowadzać zajęcia sportowe dla dzieci, w związku z obostrzeniami?
 • Co zrobić z płacą dla trenerów w przypadku odwołanych treningów/zawodów?
 • Jak rozliczać cele postawione klubom, w związku z brakiem wyników, spowodowanych pandemią?
 • W jaki sposób rozwiązywać problem z liczebnością na salach/stadionach w związku z ograniczeniami?
 • W jaki sposób realizować sport seniorski (amatorski) po pandemii?
 • W jaki sposób rozliczać poprzedni rok, w odniesieniu do odwołanych bądź przeniesionych zawodów?
 • W jaki sposób rozwijać sport po pandemii?
 • W jaki sposób realizować sportowe wydarzenia, w odniesieniu do zmian budżetowych?
 • Jakie programy realizować po pandemii, by zachęcić młodzież do aktywności fizycznej?
 • Interpretacja ustawy Covidowej, jak stosować tę ustawę w praktyce?

3. Komunikacja oraz realizacja dotacji w klubach sportowych

 • Jak usprawnić komunikację z klubem?
 • Jak instruować kluby w kontekście tworzenia dobrego kosztorysu
 • Jak edukować kluby w kontekście opisywania oferty?
 • Porównanie wydatków, o co wnioskują kluby i jak rozliczać takie wydatki?
 • Jak weryfikować dotacje w klubach?
 • Jak prawidłowo sporządzić sprawozdanie z realizacji dotacji?
 • Sposób postępowania w przypadku braku realizacji dotacji przez kluby
 • Sposób postępowania w przypadku niewłaściwego użytkowania dotacji przez organizacje pozarządowe
 • Jak zwiększyć działanie klubów w rozmowach, aktywność w tym zakresie?
 • Sposób realizacji zwrotów dotacji?
 • Postępowanie w przypadku zwrotu dotacji
 • Postępowanie w przypadku niewłaściwego wykorzystania środków
 • Czy składając sprawozdanie roczne, kluby powinny załączać faktury?
 • Jeśli tak, to czy mają to być oryginały, czy kopie za zgodność z oryginałem?
 • Czy RIO wymaga posiadania takich faktur?
 • Czy po rozliczeniu, faktury z powrotem trafiają do klubu, czy zostają w gminie?
 • Co musi być zawarte, a co można pominąć sprawdzając ofertę?
 • Jak sprawdzać ofertę?
 • Jak radzić sobie w sytuacjach, gdy organizacje pozarządowe w niewłaściwy sposób wydatkują dotacje?
 • W jakich przypadkach sporządzać aneksy do umów?
 • Jak mają wyglądać aneksy?
 • Zapisy w umowach, które mogłyby zabezpieczyć urząd we współpracach z klubami
 • Jak prowadzić proces likwidacyjny klubu, który nigdy w praktyce nie działał?
 • Co musi się znajdować w statucie nowopowstałego klubu?

4. Finansowanie klubów

 • Źródła i zakres finansowania klubów
 • Jak wygląda proces finansowania, na co zwrócić uwagę?
 • W jakiej wysokości można finansować poszczególne projekty?
 • Jakie koszty można finansować?
 • Jak różne koszty powinny być rozliczane?
 • Sposób postępowania w przypadku przesunięć finansowych
 • Jak przeprowadzać przesunięcia finansowe na poszczególnych etapach?
 • Prawidłowe egzekwowanie rozliczeń kosztów
 • Czy zleceniobiorca może zwiększyć wkład własny?
 • Jak poradzić sobie z przesunięciami kosztów, w przypadku wkładu własnego klubu powyżej 10%?
 • Zależność między dotacjami a uzyskanymi rezultatami
 • Sposób mierzenia wskaźników, w odniesieniu do rezultatów?
 • Jak zachować proporcje między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi?
 • Na co innego powoływać się przy rozliczaniu wkładu własnego?
 • Egzekucja nienależnie wydanych środków
 • W jaki sposób stowarzyszenia mogą korzystać z finansowania zewnętrznego (środków zewnętrznych)?
 • Jak ocenia się wnioski o dotacje od klubów sportowych?
 • Na co można przeznaczać pieniądze pochodzące z otwartych konkursów ofert?

5. Organizacja oraz infrastruktura wydarzeń sportowych

 • Bezpieczeństwo na imprezach sportowych
 • Jak powinno wyglądać sprawozdanie z realizacji wydarzeń?
 • Jak rozliczać godziny pracy animatorów sportowych, podczas wydarzeń sportowych, w kontekście problemów z pandemią?
 • W jaki sposób raportować wszelkie zmiany związane z zawodami?
 • W jaki sposób modyfikować harmonogramy zajęć sportowych?
 • Jakie są możliwości wynajmu obiektów oraz ich udostępniania różnym podmiotom z branży sportowej?
 • Organizacja wydarzeń sportowych przez miasta - w jaki sposób włączyć inne podmioty i kluby sportowe, które muszą prowadzić działalność gospodarczą z względu na umowę reklamową?
 • Jak uzyskać pieniądze na infrastrukturę sportową?
 • Jak prowadzić infrastrukturę sportową, by zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej?
 • Jak dysponować pieniędzmi na infrastrukturę sportową?
 • Jak usprawnić infrastrukturę sportową?

6. Wyniki sportowe

 • W jaki sposób opisywać rezultaty, tak by były korzystne dla klubu?
 • Jak przedstawiać rozwiązania dla słabych wyników?
 • Jak weryfikować oraz planować efekty sportowe?
 • Czym są rezultaty twarde?
 • Jak rozliczać efekty sportowe w kontekście pandemii?
 • Jak tłumaczyć słabe rezultaty sportowe w odniesieniu do pandemii?

7. Ustawy o sporcie oraz o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego, a ustawa o sporcie - omówienie
 • Na co pozwala ustawa o pożytku publicznym, a na co ustawa o sporcie?
 • Czy na podstawie ustawy o sporcie, można wypłacać wynagrodzenia zawodnikom?
 • Ustawa o sporcie – w jaki sposób udziela się dotacji i na co można, a na co nie można przeznaczyć środków?
 • Czy można przyznać dotacje na podstawie ustawy o sporcie, z pominięciem ustawy o pożytku publicznym?


Prowadzący

Szkolenie poprowadzi prelegent będący pracownikiem samorządowym (starostwo powiatowe, urząd miasta). Kierownik Wydziału odpowiedzialnego za pozyskiwanie, rozliczanie środków zewnętrznych (programy UE, programy rządowe, granty i dotacje), tworzenie programów i strategii, zarządzanie sportem (dotacje, infrastruktura, programy). Brał udział w realizacji projektów z zakresu m.in. oświaty, pomocy społecznej, rewitalizacji, infrastruktury w tym również sportowej, Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Funduszami i Programami UE, Zarządzania Projektami Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Trener hokeja na trawie i przygotowania motorycznego.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
26 listopada 2021

Podobne szkolenia