Wideoszkolenie: Dotacje w sporcie

+ 7 dniowe darmowe konsultacje
dostępny również do kupienia 5 dniowy dostęp do nagrania

Czy stypendia zawodników mogą być kwalifikowane? Jak ustalić zwrot z dotacji, w przypadku gdy zadania nie zostały w pełni wykonane i nie udało się osiągnąć zamierzonych efektów? Jak wygląda sytuacja form wydatkowania kwot? Jak klasyfikować zadania - czy pieniądze można wydatkować na transport, jedzenie, wynajem i ubezpieczenia klubowiczów?

od 649.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do pracowników urzędów miast i gmin; wydziału sportu, do osób zajmujących się dotacjami w sporcie, kwestią rozliczeń dotacji, kontaktem z organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy także Miejskie/Gminne Ośrodki Sportu i Rekreacji, Miejskie/Gminne Ośrodki Turystyki i Sportu

Powiemy czy z dotacji można finansować wynagrodzenia dla zawodników
Podczas wideowarsztatów realizowanych w czasie rzeczywistym uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie identyfikowania dostępnych źródeł dotacji oraz skutecznej aplikacji o nie. Program obejmuje najnowsze informacje dotyczące programów wsparcia oraz omawia najlepsze praktyki w zakresie tworzenia wniosków o dotacje. Ponadto, dzięki wieloletniej wiedzy prelegentki uzyskają Państwo wsparcie w najbardziej problematycznych przypadkach. To niezastąpione szkolenie dla wszystkich zainteresowanych profesjonalnym rozwojem w obszarze finansowania sportu. Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

  • Jeżeli polisa jest zawierana w lipcu na rok, a zadanie jest do zrealizowania do 30 listopada, to czy należy rozliczyć czas trwania polisy od lipca do listopada?
  • Jak rozliczać kluby z rezultatów, które miały osiągnąć dzięki dotacji?
  • Co w przypadku ewidencji klubu sportowego, który chce utworzyć nowy podmiot, jednak nie zmieniając przy tym starych ewidencji, założeń?
  • Jakie są formy wydatkowania kwot? Jak klasyfikować zadania - czy pieniądze można wydatkować na transport, jedzenie, wynajem i ubezpieczenia klubowiczów?
  • Kiedy klub amatorski staje się zawodowym? Co trzeba zrobić, aby klub stał się klubem zawodowym? Jakie są różnice między klubem sportowym a amatorskim?
  • Jak pozyskać środki na odnowę orlika?
  • Na jakich zasadach przyznawane są stypendia sportowe? Komu można je przyznać? W jakich przypadkach nie przyznawać? Jak obliczyć, ile takie stypendium powinno wynosić?

  Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

  • Oferta realizacji zadania publicznego w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Oferta realizacji zadania publicznego w trybie Ustawy o sporcie
  • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w trybie Ustawy o sporcie
  • Zarządzenie Prezydenta Miasta powołujące Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na upowszechnianie kultury fizycznej
  • Zarządzenie dotacyjne – podział dotacji w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Uchwała NR LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
  • Zarządzenie NR 2260/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu” dla katowickich klubów sportowych
  • Załącznik Nr 3 – wytyczne do rozliczenia dotacji
  • Wzór decyzji o zwrocie dotacji
  • Wzór umowy dotacyjnej w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Wzór umowy dotacyjnej w trybie Ustawy o sporcie
  • Przykładowy aneks do umowy
  • Uchwała NR XL/866/21 Rady Miasta Katowice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”
  • Zarządzenie NR 2168/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”
  • Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych
  • Decyzja o wpisie do rejestru klubów sportowych
  • Uchwała NR LXVI/1337/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania
  • Uchwała NR 384/2021 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 408/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
  • Uchwała NR 408/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
  • Zarządzenie Nr 407/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskich z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego
  • Deklaracja Stop agresji w sporcie

  Szczegółowy program szkolenia:

  Pytania, które zostały zadane podczas ostatniego szkolenia:

  • Czy należy zmieniać ustawę na aktualną w ofercie lub umowie?
  • Czy stypendia zawodników mogą być kwalifikowane?
  • Jeżeli polisa jest zawierana w lipcu na rok, a zadanie jest do zrealizowania do 30 listopada, to czy należy rozliczyć czas trwania polisy od lipca do listopada?
  • KRS jest dostępny w sieci. Czy konieczne jest wymaganie go w wersji papierowej?
  • Czy dopuszczalne jest przesunięcie pomiędzy rodzajami kosztów?
  • Czy zgoda dysponenta musi być w formie aneksu do umowy?
  • Co zrobić w sytuacji, gdy zgodnie z ofertą w rozliczeniu wskazano stypendia z pożytku, a dokumentacji księgowej są to umowy zlecenia na reprezentowanie barw klubu?
  • Czy kluby sportowe mogą korzystać ze sportu dla wszystkich?
  • Czy można wypłacać stypendia w trybie pożytku?


  1. Dotacje w sporcie - jak prawidłowo rozliczyć dotacje? Jak weryfikować efekty i rezultaty dotacji?

  • Kto może starać się o dotacje? Dla kogo ona jest?
  • Program "Olimpia", czyli jak zdobyć dofinansowanie na hale sportowe i jakie są możliwości pozyskiwania środków z ministerstwa na rozwój infrastruktury sportowej?
  • W jaki sposób prawidłowo przygotować wniosek o dotacje?
  • Jakie są warunki pozyskania dotacji?
  • Jakie są różnice między dotacjami? Jakie są zasady rozliczeń dotacji?
  • Jakie są zasady finansowania dotacji?
  • Jakie mogą być dotacje z urzędu miasta/gminy?
  • Jak rozliczyć dotacje pozarządowe?
  • Jak ustalić zwrot z dotacji, w przypadku gdy zadania nie zostały w pełni wykonane i nie udało się osiągnąć zamierzonych efektów?
  • Na czym polegają zmiany w harmonogramie w odniesieniu do planu dotacji?
  • Jak i gdzie pozyskiwać informacje o dotacjach?
  • Kiedy i w jakich przypadkach mogą wystąpić zwroty dotacji?
  • W jakich przypadkach może dojść do rozwiązania umowy o dotacje? Jak wygląda taki proces?
  • Jak rozliczyć dotacje w odniesieniu do działalności pożytku publicznego i sportu?
  • Co w przypadku, gdy klasyfikacja wydatków do rozliczenia nastąpiła po upływie czasu, w momencie gdy rozpoczęto wstrzymanie administracyjne?
  • Od kiedy można wydatkować środki własne z dotacji?
  • Co można sfinansować z dotacji? Czy można ją przeznaczyć na wynagrodzenia dla zawodników?
  • Jak i czy należy sprawdzać kwestie rozliczeń dotacji np. w kwestii danych osobowych?
  • Jak skonstruować umowę o dotacje? Na jakie odstępstwa można pozwolić? Jak to zaplanować, aby sprawnie i prawidłowo rozliczyć się z dotacji?
  • Jak rozliczać kluby z rezultatów, które miały osiągnąć dzięki dotacji?
  • W jakim trybie należy ubiegać się o dotacje sportowe, aby było to jak najkorzystniejsze?
  • Jak rozliczać dotacje w zależności od trybu?
  • W jakich przypadkach można aneksować umowy?
  • Czy ogłoszenie wyników musi być w formie zarządzenia?
  • Czy forma zarządzenia ogłoszenia wyników konkursu wynika z określonych przepisów?
  • Jak mierzone są rezultaty realizacji zadania w przypadku GKS?
  • Jaki cel publiczny jest wskazany w ogłoszeniu konkursowym?
  • W jakim trybie przyznawane są nagrody? Zarządzenia PM czy decyzji administracyjnej?

  2. Kluby sportowe - jak efektywnie współpracować i komunikować się z klubami?

  • Jak doskonalić współpracę oraz komunikację z klubami?
  • Jak powinno przebiegać finansowanie profesjonalnych klubów sportowych (np. spółki akcyjne)?
  • Czy można wydać odmowną decyzję o zmianie nazwy klubu sportowego? Jak traktować skróty w nazwie klubów sportowych?
  • Co w przypadku ewidencji klubu sportowego, który chce utworzyć nowy podmiot, jednak nie zmieniając przy tym starych ewidencji, założeń?
  • Czy można zmienić cel działania w kwestii zmiany ewidencji klubu sportowego?
  • Jak wygląda sytuacja form wydatkowania kwot? Jak klasyfikować zadania - czy pieniądze można wydatkować na transport, jedzenie, wynajem i ubezpieczenia klubowiczów?
  • Jak przekazywać dotacje na kluby sportowe?
  • Jak kluby powinny się rozliczać z przyznanej im dotacji?
  • Jak rozliczać kluby sportowe? Gdzie i na co pozyskiwać wsparcie finansowe?
  • Jak założyć klub młodzieżowy? Jakie wnioski są potrzebne? Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu? Jak zachęcić dzieci do bycia członkiem takiego klubu?
  • Jak założyć stowarzyszenie sportowe? Jak zarządzać stowarzyszeniem sportowym? Jaka dokumentacja jest potrzebna? Na jakie aspekty prawne zwrócić uwagę?
  • Jak i gdzie można pozyskiwać fundusze dla klubów?
  • Jak pozyskać dodatkowe środki na bieżącą działalność klubów sportowych (np. obsługa finansowa, transport)?
  • Jak przebiega proces zakupu i rozliczeń ze sprzętu sportowego? Czy kluby sportowe mogą kupować takie elementy jak np. buty do gry za otrzymane dofinansowanie?
  • Kiedy klub amatorski staje się zawodowym? Co trzeba zrobić, aby klub stał się klubem zawodowym? Jakie są różnice między klubem sportowym a amatorskim?
  • Skąd i jak pozyskiwać wynagrodzenia dla klubów sportowych? Czy dofinansowanie można przeznaczyć na wynagrodzenia dla klubów? Co z regulaminem odnośnie wynagrodzeń? Jak uwzględnić w nim dotacje?
  • Jak rozliczyć kwestie transportu klubów sportowych? Czy można to traktować jako delegacje?
  • Co w przypadku, gdy klub jest w miejscowości x, a zawodnicy są z różnych miejscowości? Czy dotacja także przysługuje?
  • Czy kluby portowe przyznające stypendia z dotacji powinny posiadać wewnętrzny regulamin stypendialny?

  3. Pozyskiwanie źródeł finansowania - jak i gdzie pozyskiwać informacje o dotacjach i konkursach?

  • Jak i gdzie pozyskiwać środki zewnętrzne, dofinansowania (prywatne, jak np. PZU)?
  • Jak i gdzie szukać informacji na temat konkursów o dofinansowanie?
  • Jak i gdzie pozyskiwać środki na rozbudowę obiektów sportowych?
  • Jak pozyskać środki na odnowę orlika?
  • Jak i gdzie pozyskiwać środki na inwestycje?
  • Skąd pozyskiwać środki na stypendia sportowe i nagrody przyznawane przez gminy?

  4. Stypendia i nagrody dla uczniów - komu się należą? Skąd pozyskać środki na stypendia?

  • Jak przyznawać nagrody w wydziale sportu - kto może się o taką nagrodę ubiegać i na jakich zasadach? Co brać pod uwagę? Ile taka nagroda powinna wynosić?
  • Na jakich zasadach przyznawane są stypendia sportowe? Komu można je przyznać? W jakich przypadkach nie przyznawać? Jak obliczyć, ile takie stypendium powinno wynosić?
  • Na jakich zasadach można przyznawać stypendia oraz nagrody dla dzieci i młodzieży za specjalne osiągnięcia sportowe? Co w przypadku pojedynczych jednostek?
  • Czy podstawa prawna odnośnie nagród dla młodzieży i dzieci jest aktualna?
  • Jak przedstawia się kwestia stypendiów dla zawodników samorządowych?

  5. Promocja sportu - jak skutecznie promować kulturę sportu? Jak efektywnie wspierać kulturę sportu?

  • W jaki sposób promować kulturę sportu?
  • W jaki sposób efektywnie zainteresować młodzież sportem i powrotem do aktywności fizycznej po pandemii i COVID?


  Prowadzący

  Iwona Szreter-Kulisz - Kierownik Referatu Sportu w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, od 2017 r. Od ponad 20 lat w katowickim magistracie zajmuje się szeroko pojmowanymi sprawami sportu w mieście. Na przestrzeni lat zajmowała się przede wszystkimi organizacją otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki przez organizacje pozarządowe, podpisywaniem stosownych umów, rozliczaniem przyznanych dotacji, współorganizacją imprez i wydarzeń sportowych, rejestracją klubów i stowarzyszeń sportowych oraz nadzorem nad Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, kierunku politologia – specjalizacja samorządowa.


  Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

  Terminy szkoleń


  od 649.00
  05 lipca 2024

  Podobne szkolenia