Wideoszkolenie: Dotacje w sporcie

Jak prawidłowo rozliczyć dotacje? Jak usprawnić komunikację i współpracę z klubami sportowymi? Jak ustalić zwrot z dotacji, w przypadku gdy zadania nie zostały w pełni wykonane oraz nie udało się osiągnąć zamierzonych efektów? Jak i gdzie pozyskiwać informacje o dotacjach i konkursach? Jak efektywnie promować kulturę sportu wśród młodzieży i dzieci?

od 499.00 zł

Wideoszkolenie skierowane do pracowników urzędów miast i gmin; wydziału sportu, do osób zajmujących się dotacjami w sporcie, kwestią rozliczeń dotacji, kontaktem z organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy także Miejskie/Gminne Ośrodki Sportu i Rekreacji, Miejskie/Gminne Ośrodki Turystyki i Sportu

Ruszył drugi nabór na dofinansowanie w 2023 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich - wnioski można składać tylko do 31 marca
Podczas szkolenia uzyskają Państwo odpowiedź na wszystkie pytania z programu, zebrane dzięki wielogodzinnym rozmowom z pracownikami, którzy na co dzień zmagają się z rozliczaniem dotacji w sporcie. Dzięki naszemu szkoleniu nie będą mieli Państwo problemów z oceną wniosków dotacyjnych, a także pozyskają Państwo pieniądze na nowe inwestycje sportowe.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Co można sfinansować z dotacji? Czy można je przeznaczyć na wynagrodzenia dla zawodników?
 • Jak rozliczać kluby z rezultatów, które miały osiągnąć dzięki dotacji?
 • Co w przypadku ewidencji klubu sportowego, który chce utworzyć nowy podmiot, jednak nie zmieniając przy tym starych ewidencji, założeń?
 • Jakie są formy wydatkowania kwot? Jak klasyfikować zadania - czy pieniądze można wydatkować na transport, jedzenie, wynajem i ubezpieczenia klubowiczów?
 • Kiedy klub amatorski staje się zawodowym? Co trzeba zrobić, aby klub stał się klubem zawodowym? Jakie są różnice między klubem sportowym a amatorskim?
 • Jak pozyskać środki na odnowę orlika?
 • Na jakich zasadach przyznawane są stypendia sportowe? Komu można je przyznać? W jakich przypadkach nie przyznawać? Jak obliczyć, ile takie stypendium powinno wynosić?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

1) Oferta realizacji zadania publicznego w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2) Oferta realizacji zadania publicznego w trybie Ustawy o sporcie

3) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

4) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w trybie Ustawy o sporcie

5) Zarządzenie Prezydenta Miasta powołujące Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na upowszechnianie kultury fizycznej

6) Zarządzenie dotacyjne – podział dotacji w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

7) Uchwała NR LXVI/1338/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

8) Zarządzenie NR 2260/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu” dla katowickich klubów sportowych

9) Załącznik Nr 3 – wytyczne do rozliczenia dotacji

10) Wzór decyzji o zwrocie dotacji

11) Wzór umowy dotacyjnej w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

12) Wzór umowy dotacyjnej w trybie Ustawy o sporcie

13) Przykładowy aneks do umowy

14) Uchwała NR XL/866/21 Rady Miasta Katowice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”

15) Zarządzenie NR 2168/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wykonania „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok”

16) Wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych

17) Decyzja o wpisie do rejestru klubów sportowych

18) Uchwała NR LXVI/1337/10 Rady Miasta Katowice z dnia 25 października 2010 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania

19) Uchwała NR 384/2021 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 408/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

20) Uchwała NR 408/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

21) Zarządzenie Nr 407/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskich z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium sportowego

22) Deklaracja Stop agresji w sporcie


Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Czy należy zmieniać ustawę na aktualną w ofercie lub umowie?
 • Czy stypendia zawodników mogą być kwalifikowane?
 • Jeżeli polisa jest zawierana w lipcu na rok, a zadanie jest do zrealizowania do 30 listopada, to czy należy rozliczyć czas trwania polisy od lipca do listopada?
 • KRS jest dostępny w sieci. Czy konieczne jest wymaganie go w wersji papierowej?
 • Czy dopuszczalne jest przesunięcie pomiędzy rodzajami kosztów?
 • Czy zgoda dysponenta musi być w formie aneksu do umowy?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy zgodnie z ofertą w rozliczeniu wskazano stypendia z pożytku, a dokumentacji księgowej są to umowy zlecenia na reprezentowanie barw klubu?
 • Czy kluby sportowe mogą korzystać ze sportu dla wszystkich?
 • Czy można wypłacać stypendia w trybie pożytku?


1. Dotacje w sporcie - jak prawidłowo rozliczyć dotacje? Jak weryfikować efekty i rezultaty dotacji?

 • Kto może starać się o dotacje? Dla kogo ona jest?
 • Program "Olimpia", czyli jak zdobyć dofinansowanie na hale sportowe i jakie są możliwości pozyskiwania środków z ministerstwa na rozwój infrastruktury sportowej?
 • W jaki sposób prawidłowo przygotować wniosek o dotacje?
 • Jakie są warunki pozyskania dotacji?
 • Jakie są różnice między dotacjami? Jakie są zasady rozliczeń dotacji?
 • Jakie są zasady finansowania dotacji?
 • Jakie mogą być dotacje z urzędu miasta/gminy?
 • Jak rozliczyć dotacje pozarządowe?
 • Jak ustalić zwrot z dotacji, w przypadku gdy zadania nie zostały w pełni wykonane i nie udało się osiągnąć zamierzonych efektów?
 • Na czym polegają zmiany w harmonogramie w odniesieniu do planu dotacji?
 • Jak i gdzie pozyskiwać informacje o dotacjach?
 • Kiedy i w jakich przypadkach mogą wystąpić zwroty dotacji?
 • W jakich przypadkach może dojść do rozwiązania umowy o dotacje? Jak wygląda taki proces?
 • Jak rozliczyć dotacje w odniesieniu do działalności pożytku publicznego i sportu?
 • Co w przypadku, gdy klasyfikacja wydatków do rozliczenia nastąpiła po upływie czasu, w momencie gdy rozpoczęto wstrzymanie administracyjne?
 • Od kiedy można wydatkować środki własne z dotacji?
 • Co można sfinansować z dotacji? Czy można ją przeznaczyć na wynagrodzenia dla zawodników?
 • Jak i czy należy sprawdzać kwestie rozliczeń dotacji np. w kwestii danych osobowych?
 • Jak skonstruować umowę o dotacje? Na jakie odstępstwa można pozwolić? Jak to zaplanować, aby sprawnie i prawidłowo rozliczyć się z dotacji?
 • Jak rozliczać kluby z rezultatów, które miały osiągnąć dzięki dotacji?
 • W jakim trybie należy ubiegać się o dotacje sportowe, aby było to jak najkorzystniejsze?
 • Jak rozliczać dotacje w zależności od trybu?
 • W jakich przypadkach można aneksować umowy?
 • Czy ogłoszenie wyników musi być w formie zarządzenia?
 • Czy forma zarządzenia ogłoszenia wyników konkursu wynika z określonych przepisów?
 • Jak mierzone są rezultaty realizacji zadania w przypadku GKS?
 • Jaki cel publiczny jest wskazany w ogłoszeniu konkursowym?
 • W jakim trybie przyznawane są nagrody? Zarządzenia PM czy decyzji administracyjnej?

2. Kluby sportowe - jak efektywnie współpracować i komunikować się z klubami?

 • Jak doskonalić współpracę oraz komunikację z klubami?
 • Jak powinno przebiegać finansowanie profesjonalnych klubów sportowych (np. spółki akcyjne)?
 • Czy można wydać odmowną decyzję o zmianie nazwy klubu sportowego? Jak traktować skróty w nazwie klubów sportowych?
 • Co w przypadku ewidencji klubu sportowego, który chce utworzyć nowy podmiot, jednak nie zmieniając przy tym starych ewidencji, założeń?
 • Czy można zmienić cel działania w kwestii zmiany ewidencji klubu sportowego?
 • Jak wygląda sytuacja form wydatkowania kwot? Jak klasyfikować zadania - czy pieniądze można wydatkować na transport, jedzenie, wynajem i ubezpieczenia klubowiczów?
 • Jak przekazywać dotacje na kluby sportowe?
 • Jak kluby powinny się rozliczać z przyznanej im dotacji?
 • Jak rozliczać kluby sportowe? Gdzie i na co pozyskiwać wsparcie finansowe?
 • Jak założyć klub młodzieżowy? Jakie wnioski są potrzebne? Jak zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu? Jak zachęcić dzieci do bycia członkiem takiego klubu?
 • Jak założyć stowarzyszenie sportowe? Jak zarządzać stowarzyszeniem sportowym? Jaka dokumentacja jest potrzebna? Na jakie aspekty prawne zwrócić uwagę?
 • Jak i gdzie można pozyskiwać fundusze dla klubów?
 • Jak pozyskać dodatkowe środki na bieżącą działalność klubów sportowych (np. obsługa finansowa, transport)?
 • Jak przebiega proces zakupu i rozliczeń ze sprzętu sportowego? Czy kluby sportowe mogą kupować takie elementy jak np. buty do gry za otrzymane dofinansowanie?
 • Kiedy klub amatorski staje się zawodowym? Co trzeba zrobić, aby klub stał się klubem zawodowym? Jakie są różnice między klubem sportowym a amatorskim?
 • Skąd i jak pozyskiwać wynagrodzenia dla klubów sportowych? Czy dofinansowanie można przeznaczyć na wynagrodzenia dla klubów? Co z regulaminem odnośnie wynagrodzeń? Jak uwzględnić w nim dotacje?
 • Jak rozliczyć kwestie transportu klubów sportowych? Czy można to traktować jako delegacje?
 • Co w przypadku, gdy klub jest w miejscowości x, a zawodnicy są z różnych miejscowości? Czy dotacja także przysługuje?
 • Czy kluby portowe przyznające stypendia z dotacji powinny posiadać wewnętrzny regulamin stypendialny?

3. Pozyskiwanie źródeł finansowania - jak i gdzie pozyskiwać informacje o dotacjach i konkursach?

 • Jak i gdzie pozyskiwać środki zewnętrzne, dofinansowania (prywatne, jak np. PZU)?
 • Jak i gdzie szukać informacji na temat konkursów o dofinansowanie?
 • Jak pozyskać środki na odnowę orlika?
 • Jak i gdzie pozyskiwać środki na rozbudowę obiektów sportowych?
 • Jak i gdzie pozyskiwać środki na inwestycje?
 • Skąd pozyskiwać środki na stypendia sportowe i nagrody przyznawane przez gminy?

4. Stypendia i nagrody dla uczniów - komu się należą? Skąd pozyskać środki na stypendia?

 • Jak przyznawać nagrody w wydziale sportu - kto może się o taką nagrodę ubiegać i na jakich zasadach? Co brać pod uwagę? Ile taka nagroda powinna wynosić?
 • Na jakich zasadach przyznawane są stypendia sportowe? Komu można je przyznać? W jakich przypadkach nie przyznawać? Jak obliczyć, ile takie stypendium powinno wynosić?
 • Na jakich zasadach można przyznawać stypendia oraz nagrody dla dzieci i młodzieży za specjalne osiągnięcia sportowe? Co w przypadku pojedynczych jednostek?
 • Czy podstawa prawna odnośnie nagród dla młodzieży i dzieci jest aktualna?
 • Jak przedstawia się kwestia stypendiów dla zawodników samorządowych?

5. Promocja sportu - jak skutecznie promować kulturę sportu? Jak efektywnie wspierać kulturę sportu?

 • W jaki sposób promować kulturę sportu?
 • W jaki sposób efektywnie zainteresować młodzież sportem i powrotem do aktywności fizycznej po pandemii i COVID?


Prowadzący

Iwona Szreter-Kulisz - Kierownik Referatu Sportu w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice, od 2017 r.Od ponad 20 lat w katowickim magistracie zajmuje się szeroko pojmowanymi sprawami sportu w mieście. Na przestrzeni lat zajmowała się przede wszystkimi organizacją otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i turystyki przez organizacje pozarządowe, podpisywaniem stosownych umów, rozliczaniem przyznanych dotacji, współorganizacją imprez i wydarzeń sportowych, rejestracją klubów i stowarzyszeń sportowych oraz nadzorem nad Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego, kierunku politologia – specjalizacja samorządowa.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 499.00
23 maja 2023
od 499.00
18 lipca 2023
od 499.00
19 września 2023
od 499.00
29 listopada 2023

Podobne szkolenia