Wideoszkolenie: Dodatek elektryczny, gazowy, refundacja VAT

Jakie zasady wprowadzają ustawy na temat nowych dodatków? Jaką obowiązkową dokumentację muszą dostarczyć petenci starający się o dodatek elektryczny, a jaką wnioskujący o refundację VAT-u za gaz? Czego można wymagać i co sprawdzać podczas wywiadu środowiskowego? Czy OPS może odmówić obsługi dodatku? Jakie są procedury, gdy urząd nie zdąży zająć się wnioskiem z uwagi na braki kadrowe i brak czasu?

od 539.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do OPS, MOPS, GOPS, MGOPS, MOPR, obsługujących dodatek elektryczny lub „dodatek gazowy”

Jak wyliczać kwotę refundacji podatku VAT za gaz?
Podczas wideoszkolenia omówimy, jakie są zasady dodatku elektrycznego i gazowego. Co należy zrobić, gdy dostawca prądu nie chce wydać zaświadczenia zużycia prądu za 2021 r.? Czy bojler ogrzewający zarówno wodę użytkową, jak również ogrzewający mieszkanie, kwalifikuje się pod dodatek elektryczny? Kto może otrzymać „dodatek gazowy”?

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak udowodnić zużycie 5 kWh, kto to ma zrobić?
 • Czy we wniosku o dodatek elektryczny musi być dołączony dowód wskazujący na bycie właścicielem licznika?
 • Jak podejść do zmiany paliwa z drewna na ogrzewania elektryczne między wnioskami o dodatek?
 • Czy osoby, korzystające z gazu ziemnego, tylko w celach użytkowych (nie grzewczych), mogą starać się o refundację VAT-u za gaz?
 • Ile razy można składać wniosek o refundację podatku VAT za gaz?
 • Jak wyeliminować ryzyko fałszowania danych jak np. ukrycie obecności fotowoltaiki lub pomp ciepła?
 • Co zrobić, gdy mieszkanie uchyla się od kontroli źródła ogrzewania w miejscu zamieszkania?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • Wzór wniosku do dostawcy prądu o zaświadczenie zużycia prądu
 • Wzór wniosku o „dodatek gazowy”
 • Wzór wniosku o dodatek elektryczny
 • Wzór protokołu z wywiadu środowiskowego ws. przyznania dodatku elektrycznego
 • Wzór informacji ws. przyznania dodatku elektrycznego
 • Wzór decyzji z urzędu ws. przyznania dodatku elektrycznego
 • Wzór decyzji odmownej ws. dodatku elektrycznego
 • Wzór informacji ws. refundacji podatku VAT
 • Wzór decyzji odmownej ws. refundacji podatku VAT


Szczegółowy program szkolenia:

Pytania, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego terminu szkolenia:

 • Pan mieszka w kamperze, który wyposażony jest w grzejniki elektryczne. Czy jest możliwość przyznania mu dodatku po wywiadzie?1
 • Co w przypadku osób starszych i schorowanych, które nie złożyły w terminie deklaracji CEEB? Czy jest możliwość weryfikacji tak jak w przypadku dodatku węglowego?2
 • Został złożony wniosek na węgiel na stary dom. Dodatek węglowy został przyznany. Obecnie mieszkanka złożył wniosek na nowy dom, w którym podała nowe źródło ciepła – na prąd. Czy w takiej sytuacji można przyznać dodatek?3
 • Czy w sytuacji, gdy osoba oświadczy, że posiada fotowoltaikę, ale jej nie wykorzystywała na dzień złożenia wniosku (brak zamontowanego stosownego licznika dot. poboru i wprowadzenia) można przyznać dodatek?4
 • Czy umowa na gaz też jest wymagana?5
 • Jeżeli gmina wypłaciła już dodatek na drewno, to czy może również otrzymać refundację?6
 • Czy klienci nie mogą odkładać faktur przez cały rok?7
 • W jakim terminie powinniśmy rozpatrzeć i wypłacić VAT?1
 • Czy dochód weryfikujemy tylko raz? Co, jeżeli zmieni się skład gospodarstwa domowego?2
 • Jak jest w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków, jeżeli kobieta chce złożyć wniosek sama?3
 • Czy wystarczy oświadczenie wnioskodawcy o wysokości emerytury, żeby ją odjąć od dochodu?4
 • W jaki sposób wyliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?5
 • Co z wnioskami złożonymi 1 sierpnia, jeżeli nie mamy jeszcze przelicznika z GUS?6
 • Co, jeśli zmarła osoba, na którą była umowa, a małżonek chce złożyć wniosek o zwrot VAT?7
 • Co ze składem rodziny, jeżeli osoba wnioskująca wykazuje mniej osób niż jest stan faktyczny, ponieważ niewykazana osoba ma wysokie dochody?1
 • Jeżeli osoba zostanie wezwana do złożenia wyjaśnień, bądź uzupełnienia braków formalnych, a nie stawi się w ośrodku z uwagi na to, że nie mieszka w danej miejscowości, to czy możemy zostawić wniosek bez rozpoznania?2
 • Czy osoby, które nie mają upoważnień mogą przyjmować wnioski i wprowadzać je do systemu?3
 • Jeżeli faktura obejmuje okres od 7.12.2022 do 16.02.2023, to czy do systemu wprowadzamy informację, że faktura jest za okres od grudnia czy stycznia?4

Nowości w programie:

 • Z czego wynika konieczność przepisania licznika na najemcę lokalu?5
 • Czy mieszkanie w kamienicy, które posiada wspólne wejście, jest odrębnym lokalem?6
 • Na jakie przepisy prawne się powołać, jeżeli wniosek został złożony na adres, a nie został złożony wniosek o wyodrębnienie lokalu?7
 • Co w sytuacji, gdy złożono wniosek na budynek, który jest domkiem letniskowym?1
 • Zgodnie z ustawą dodatek przysługuje ze względu na miejsce zamieszkania; ustawa stanowi także, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego; mamy sytuację, gdzie w skład rodziny o wypłatę dodatku węglowego wnioskodawcy wpisali do składu dorosłe, zameldowane dzieci, które faktycznie zamieszkują w swoim domu pod innym adresem i same wystąpiły z wnioskiem o dod. elektryczny dla swojego gospodarstwa domowego. Czy w tej sytuacji odmówić wypłaty dodatku elektrycznego, jeżeli wnioskodawca wystąpił już w innym składzie rodziny?2
 • Wnioskodawca w połowie 2022 r. założył pompę ciepła w CEEB. Jako główne źródło jest zgłoszona pompa ciepła. Jak ustalić zużycie energii elektrycznej?3
 • Co, jeżeli ktoś ma nadpłatę w kwocie 2000 zł, fakturę otrzymuje, ale nie płaci za bieżące rachunki? W bazie CEEB jest gaz ziemny, a pali drewnem. Złożył wniosek na gaz ziemny. Co w takiej sytuacji?4
 • Co w sytuacji, gdy jest faktura za 2023 r., ale jest nadpłata z 2022 r. i nie ma dowodu zapłaty, a mieszkaniec pali gazem ziemnym?5
 • Co w przypadku, gdy właścicielem budynku mieszkalnego jest syn, a w wyżej wymienionym budynku mieszka matka, która ma dożywocie w tym budynku? Odbiorcą paliw jest syn, który mieszka i gospodaruje pod innym adresem6
 • Który przepis prawny mówi o tym, że do wniosku złożonego do 31.07.2023 r. brane są dochody za 2021 r.?7
 • Co w sytuacji, gdy umowę z dostawcą gazu podpisała gmina, bo dotyczy mieszkańców bloku komunalnego, którzy opłacają należność za gaz w opłacie czynszowej?1
 • Co ze wspólnotami mieszkaniowymi? Czy również mogą składać wniosek na gaz ziemny?2
 • Jeżeli osoba pobrała dodatek węglowy, a dodatkowo ogrzewa dom gazem i jest on zgłoszony do CEEB może ubiegać się o zwrot podatku VAT?3
 • Jaki jest wzór do ręcznego wyliczenia?4
 • W budynku mieszkalnym są trzy gospodarstwa domowe. Budynek mieszkalny niepodzielony formalnie na lokale mieszkalne. Dodatek węglowy został wypłacony pierwszemu gospodarstwu, drugie gospodarstwo dodatek węglowy sprawa w SKO, a trzecie gospodarstwo ogrzewa gazem. Do CEEB zgłoszony węgiel i gaz. Od 11 stycznia 2023 r. odbiorcą gazu jest właściciel trzeciego gospodarstwa. Czy przysługuje mu refundacja za gaz?5
 • Co w przypadku, gdy na adres był wypłacony dodatek węglowy i teraz o refundację za gaz składa drugie gospodarstwo? Nie ma wydzielonych lokali, jest ten sam adres i nie ma oddzielnego wejścia do budynku, a jest oddzielna kuchnie i łazienka?6

DODATEK ELEKTRYCZNY

 • Jakie są rodzaje źródeł ciepła zgłaszane do centralnej ewidencji emisyjności budynków?7
 • Jakie są rodzaje ogrzewania elektrycznego?1
 • Co oznacza samotne zamieszkiwanie?2
 • Jaka jest podstawa prawna dodatku elektrycznego?3
 • Jak udowodnić zużycie 5 kWh, kto to ma zrobić?4
 • Jak ustalać zużycie prądu 5 kWh?5
 • Co należy zrobić, jeśli faktura ma inny okres rozliczeniowy, nieobejmujący roku?6
 • Czy osobie korzystającej z licznika przedpłatowego można przyznać dodatek elektryczny?7
 • Czy we wniosku o dodatek elektryczny musi być dołączony dowód wskazujący na bycie właścicielem licznika?1
 • Kto może zgłosić się o dodatek? Właściciel mieszkania czy mieszkający? Co, jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem licznika, ale mieszka w lokalu?2
 • Czy można złożyć wniosek na dom niezamieszkany lub gdy właściciel pomieszkuje sezonowo?3
 • Co, jeżeli mieszkańcy nie mają możliwości wydzielić lokalu, ale mieszkają osobno i tylko w części współdzielą lokal?4
 • Czy na wniosku musi być właściciel licznika? Czy musi być dołączony dowód wskazujący na bycie właścicielem licznika?5
 • Co, jeśli ktoś kupił dom w 2022 roku i nie ma rachunku za 2021 r.?6
 • Co, jeśli dostawca ciepła zerwał umowę z właścicielem nieruchomości lub ze wspólnotą i nastąpiła zmiana źródła ciepła, czy takie osoby mogą starać się o dodatek?7
 • Jaka jest prawidłowa definicja lokalu mieszkalnego?1
 • Co zrobić, gdy we wniosku są podane budynki bez adresu? Odrzucić wniosek, czy zaproponować wniosek o nadanie numeru nieruchomości?2
 • Co zrobić, gdy złożono wniosek o dodatek elektryczny, ale właściciel mieszka gdzie indziej lub ma np. kilka mieszkań?
 • Czy wymagać kroków formalnych udowadniających odrębność lokalu np. aktem notarialnym?3
 • Co zrobić, gdy jeden licznik przypada na dwa mieszkania/domy?4
 • Jak poprawnie wydzielić lokal?5
 • Co zrobić, gdy obecne jest jedno źródło ciepła na trzy rodziny?6
 • Czy można złożyć dwa wnioski na jeden adres? Biorąc pod uwagę udowodnione rozdzielenie i wymianę pieca, źródło ciepła oparte o prąd?7
 • Data zgłoszenia do CDB art 21 /1 CB - zgłoszenie źródła ciepła. Wpis po raz pierwszy źródła, co to znaczy? Nowe źródło, czy po prostu spóźnione zgłoszenie? Czy zgłoszenie po 11 sierpnia = niezgłoszenie w ogóle?1
 • Czy na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, trzeba się umawiać? Uprzedzenie o wizycie może dać czas wnioskodawcom na zatajenie ewentualnej nieprawdy – czy umawianie jest alarmujące?2
 • Czy przed wywiadem środowiskowym należy się umawiać na wizytę? Co, jeśli nagminnie nie można zastać lokatorów w miejscu zamieszkania?3
 • Jak uzasadniać decyzję odmawiającą i jak można zmniejszyć ilość odwołań od decyzji?4
 • Czy na jeden adres można przyznać dodatek węglowy lub dodatek na inne źródło ciepła i dodatek elektryczny?5
 • Jak radzić sobie z błędnie wypełnionymi deklaracjami do centralnej ewidencji emisyjności budynków?6
 • Mieszkańcy nagminnie składają wnioski o numer mieszkania, często nie ma to odzwierciedlenia w rzeczywistości. Takie działania są podejmowane, by uwiarygodnić rzekomy podział lokalu. Jak weryfikować wnioski o nadawanie numeru mieszkań, by uniknąć problemów na przyszłość?7
 • Kto może zostać przedstawicielem osoby składającej, gdy np. rodzice są obłożnie chorzy?1
 • Co zrobić, gdy mieszkanie uchyla się od kontroli źródła ogrzewania w miejscu zamieszkania?2
 • Co, jeśli mieszkaniec jest po prostu nieobecny? Nieobecny z uwagi na pracę lub nieobecny z uwagi dłuższy wyjazd np. poza kraj?3
 • Co, jeśli mieszkaniec uchyla się od wpuszczenia na teren posesji?4
 • Czy umowa na wywóz śmieci potwierdza rozdzielność mieszkań?5
 • Jak reagować na agresywnych mieszkańców podczas wywiadu środowiskowego?6
 • Czy pracownik OPS może poprosić o asystę Policji/ Straży Miejskiej?7
 • Co ma zrobić urząd/OPS, gdy koszty obsługi są wyższe niż deklarowane wsparcie (rządowe) na tę obsługę?1
 • Jak podejść do zmiany paliwa z drewna na ogrzewania elektryczne między wnioskami o dodatek?2
 • Jak wyodrębnić adres? Jaka jest procedura? Co zrobić, gdy inne dane widnieją na wniosku węglowym a inne dane na elektrycznym?3
 • W jaki sposób i na jakim etapie zweryfikować obecność fotowoltaiki? Czy samo oświadczenie petenta wystarczy?4
 • Czy same rachunki za 2021 r. wystarczą, jako dowód zużycia prądu?5
 • Czy urzędnik ma obowiązek wyliczać zużycie na podstawie dostarczonych danych? Jak to zrobić poprawnie?6
 • Co w przypadku, gdy bojler jest na prąd i jednocześnie pełni funkcję grzewczą domu i wody użytkowej?7
 • Jak wyeliminować ryzyko fałszowania danych jak np. ukrycie obecności fotowoltaiki lub pomp ciepła?1
 • Jak potraktować mikro fotowolatikę, która często nie jest zgłaszana, w ocenie wniosku?2
 • Jak zweryfikować inne źródła prądu, np. wiatrak?3
 • Co zrobić, gdy dane różnią się od tych z poprzednich, wcześniej złożonych wniosków o dodatki np. od danych we wniosku na dodatek węglowy?4
 • Co w przypadku, gdy lokatorzy bloków mają swoje własne bojlery grzewcze? Czy też mogą się starać o dodatek elektryczny?5
 • Jak potraktować posiadanie pompy ciepła bez obecności fotowoltaiki w ocenie wniosku?6
 • Co, jeśli źródłem ciepła są klimatyzatory?7
 • Czy cudzoziemcy mogą starać się o dotacje? Jaka jest procedura?1

DODATEK GAZOWY

 • Czym jest „dodatek gazowy”?2
 • Jaka jest podstawa prawna dodatku gazowego?3
 • Komu przysługuje „dodatek gazowy”?4
 • Jaki jest zestaw obowiązkowych dokumentów dla osób starających się o „dodatek gazowy”?5
 • Jaka jest procedura weryfikacyjna informacji zawartych we wniosku?6
 • Kim formalnie jest odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym?7
 • Jaka jest formalna definicja gospodarstwa domowego w sprawach o „dodatek gazowy”?1

REFUNDACJA VAT ZA GAZ

 • Czy osoby, korzystające z gazu ziemnego, tylko w celach użytkowych (nie grzewczych), mogą starać się o refundację VAT-u za gaz?2
 • Ile razy można składać wniosek o refundację podatku VAT za gaz?3
 • Jak wyliczać kwotę refundacji podatku VAT?4
 • W ciągu ilu dni od otrzymania faktury można złożyć wniosek o „dodatek gazowy”?5
 • Kto może się ubiegać o „dodatek gazowy”?6
 • Czy musi to być właściciel mieszkania?7
 • Czy wnioskodawca musi być właścicielem licznika na gaz ziemny?1

Prowadzący

Beata BaczyńskaKierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie od 2010 roku, praktyk z dużym doświadczeniem we wdrażaniu realizacji nowych świadczeń, między innymi: dodatku osłonowego, dodatku węglowego, dodatkuz tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, dodatku elektrycznego, refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe oraz finansowanego ze środków gminy świadczenia dla seniorów, a także w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania finansami w podmiotach gospodarczych. Ukończone studia z drugą lokatą i średnią naukową podczas studiów 4,68, indywidualny tok zaliczania i obrona pracy dyplomowej przed terminem. Ukończone studia podyplomowe prawo administracyjne. Zdany egzamin dla kandydatów do Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Laureatka IV edycji ogólnopolskiego konkursu Businessman Magazine.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 539.00
05 kwietnia 2023

Podobne szkolenia