Wideoszkolenie: Udzielanie licencji na taksówki

+ 7 dniowe darmowe konsultacje

Jakie są procedury związane z udzielaniem, zmianą i cofaniem licencji taxi? Taksówki na aplikację. Jak naliczać opłaty przy udzielaniu i zmianie licencji oraz wydawaniu wypisów z licencji? Jak w praktyce sprawować nadzór nad działalnością przewozową taksówką? Jak sprawnie kontrolować taksówkarzy zza biurka? Jakie nowe obowiązki zostają nałożone na organy udzielające licencji?

od 579.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, którzy zajmują się udzielaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Już od 17 września obowiązują zmiany w procedurze udzielania licencji oraz zgłaszania kierowców! Zmiana przepisów ustawy o transporcie drogowym, dot. weryfikacji wymogów, które muszą spełniać przewoźnicy oraz zawieszenia wykonywania transportu taksówką!
Dzięki szkoleniu otrzymają Państwo kompleksowe omówienie zmian, które weszły w sierpniu i lipcu 2023 r. Prowadzący omówi wpływ zmian na realizację obowiązków związanych z wydawaniem licencji, weryfikacji wymogów spełnianych przez przewoźników, a także nowych obowiązków, które zostają nałożone na organy udzielające licencji. Ponadto prelegent podpowie, jak małe gminy ościenne, oraz gminy, które nie posiadają wielu taksówek, mogą sobie radzić z udzielaniem licencji tzw. taksówkom na aplikację, które cieszą się coraz większą popularnością. Doświadczenie prelegenta zapewnia Państwu praktyczną wiedzę dotyczącą wydawania i zmiany licencji na taksówki oraz pobierania opłat z tego tytułu. Co ważne, program szkolenia powstał w oparciu o konsultacje z pracownikami urzędów miast i gmin, dlatego rozwiązuje realne problemy, z którymi mierzą się Państwo w codziennej pracy. Podczas wideoszkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania już od pierwszych minut spotkania, a prelegent - pracownik UM Krakowa - podzieli się sprawdzonymi rozwiązaniami. Dzięki temu żaden uczestnik nie pozostanie ze swoim problemem sam! Wzory dokumentów oraz autorski skrypt umożliwią Państwu powrót do każdego zagadnienia w dowolnym momencie! Uwaga! Decydując się na udział w tym wideoszkoleniu otrzymują Państwo 7-dniowe darmowe konsultacje po wideoszkoleniu, podczas których jest możliwość zadawania dodatkowych pytań, otrzymania przydatnych porad, rozwiązania sytuacji problemowych z codziennej pracy oraz skorzystania z bogatej wiedzy eksperckiej.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

  • Jakie oświadczenia powinien złożyć przedsiębiorca wnioskujący o wydanie licencji a jakie przedłożyć dokumenty (w oryginale lub kopii) ?
  • W jaki sposób przyjmować informacje o zmianie zgłoszonych do licencji pojazdów i kierowców?
  • Praktyczne sposoby przeprowadzenia weryfikacji spełnienia wymogów (do 31 marca 2024 r.)
  • Jak powinna przebiegać procedura przy kontroli przedsiębiorców? Jak dobrze przeprowadzić taką kontrolę zza biurka oraz w siedzibie przedsiębiorstwa?
  • Jakie zmiany przepisów (od sierpnia 2023 r.) będą obowiązywały w zakresie zawieszenia wykonywania transportu drogowego?
  • Jakie są przesłanki do cofnięcia wydanej licencji?
  • Czy podczas weryfikacji wymogów (do 31 marca 2024 r.) konieczne będzie również przedłożenie aktualnego zaświadczenia z KRK?

        Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

        • Wniosek o zmianę licencji
        • Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli
        • Wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku
        • Ostrzeżenie przedsiębiorcy
        • Zawiadomienie o wygaszeniu licencji
        • Decyzja o cofnięciu licencji

        Szczegółowy program szkolenia:

        Omówienie zmian w ustawie o transporcie drogowym, obowiązujących od września 2023 roku – nowe obowiązki przedsiębiorców i organów udzielających licencji:

        • wymóg weryfikacji uprawnień do kierowania pojazdami oraz orzeczeń lekarskich i psychologicznych podczas udzielania licencji i przyjmowania informacji o zgłoszeniu kierowcy/ów,
        • wymóg posiadania przez kierowców taksówek wyłącznie polskiego prawa jazdy
        • obowiązek przedsiębiorcy w zakresie udokumentowania organowi licencyjnemu do 31 marca 2024 roku spełnienia wymogów
        • obowiązek organu licencyjnego w zakresie weryfikacji spełnienia wymogów – wezwania i informacje dla przedsiębiorców
        • przygotowanie organów licencyjnych na realizację nowo nałożonych obowiązków
        • utrata ważności licencji, wydanych Przedsiębiorcom, którzy nie spełnią nowych obowiązków
        • obowiązki „pośredników przy przewozie osób” i pozostałe zmiany

        Omówienie zmian, dotyczących zawieszenia wykonywania transportu taksówką, obowiązujących od sierpnia 2023 roku


        Pytania uczestników, na które udzieliliśmy odpowiedzi podczas ostatniego szkolenia:


        • Czy podczas weryfikacji wymogów (do 31 marca 2024 r.) konieczne będzie również przedłożenie aktualnego zaświadczenia z KRK?
        • Czy podczas weryfikacji wymogów (do 31 marca 2024 r.) dopuszczalne jest przedłożenie kserokopii dokumentów?
        • Praktyczne sposoby przeprowadzenia weryfikacji spełnienia wymogów (do 31 marca 2024 r.)
        • Co należy wpisać w zaświadczeniu dla przedsiębiorcy, który przeszedł weryfikację?
        • Jakie zmiany przepisów (od sierpnia 2023 r.) obowiązują w zakresie zawieszenia wykonywania transportu drogowego?
        • Czy Przedsiębiorca z zawieszoną działalnością gospodarczą może wystąpić o licencję, czy musi wznowić działalność przed jej wydaniem?
        • Czy przed wydaniem licencji mamy obowiązek sprawdzenia, czy wcześniej żadna inna gmina w Polsce nie cofnęła przedsiębiorcy licencji?
        • Czy zaświadczenie o niekaralności składa tylko kierowca ? Czy przedsiębiorca, który nie jest kierowcą również powinien przedłożyć takie zaświadczenie?
        • Jeżeli przedsiębiorca wykonujący osobiście transport ma obywatelstwo polskie i ukraińskie, to czy wystarczy zaświadczenie z KRK ?
        • Czy przez ePUAP można złożyć wniosek o wydanie kolejnych wypisów z licencji?
        • Czy po upływie 6 miesięcy obcokrajowiec powinien wymienić prawo jazdy na polskie i w jaki sposób to nadzorować?
        • Czy jest konieczność wymagania kopii dokumentów najmu lub umowy leasingu przy składaniu wniosku o udzielenie licencji lub wydanie wypisu z licencji?
        • Czy powinniśmy przechowywać oświadczenia (dokumenty) elektroniczne (w formie nośników danych)? Co jeśli ktoś prześle nam zaświadczenie e-mailem?
        • Co z tłumaczeniem zaświadczenia z zagranicy?
        • Czy zaświadczenie o niekaralności z zagranicy powinno być ważne 30 dni ? Czy pieczątka z paszportu może przedłużyć ważność zaświadczenia?
        • Jeśli wniosek o udzielenie licencji złożono w formie papierowej a zaświadczenie z KRK w formie elektronicznej to czy jest to prawidłowe?
        • Jaką podstawę prawną podawać w wezwaniu o uzupełnienie dokumentacji tj. Zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia?
        • Czy przedsiębiorca może złożyć zaświadczenie o niekaralności w formie kopii potwierdzonej notarialnie?
        • Jak najskuteczniej zweryfikować ważność prawa jazdy polskiego lub zagranicznego?
        • Czy można wymagać oświadczenia o „działaniu na aplikacji”?
        • W jaki sposób weryfikować czy taksówkarz posiada taksometr czy aplikację mobilną?

        1. Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

        • Jakie są podstawy do udzielenia licencji?
        • Jakich dokumentów wymagać od wnioskującego? Co ustawa mówi o dokumentach oraz jakie dodatkowe dokumenty można wymagać od wnioskującego?
        • Jakie oświadczenia powinien złożyć przedsiębiorca wnioskujący o wydanie licencji?
        • Czy wymagać w przypadku obcokrajowca z poza UE zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia ?
        • Czy wymagać od przedsiębiorcy aktualnego badania technicznego pojazdu?
        • Czy wymagać od przedsiębiorcy dowodu rejestracyjnego pojazdu?
        • Czy mamy obowiązek wpisać do CEIDG do przedsiębiorcy uprawnienia taxi?
        • Czy przy wydawaniu wypisu (w przypadku zmiany auta) też wymagamy takich samych dokumentów, jak przy udzielaniu licencji?
        • Czy nadajemy nr boczny taksówce, czy przyjmujemy, że jest taki, jak nr licencji, czy nie ma to znaczenia? Czy koniecznie trzeba nadać numer boczny?
        • Jeśli nie mamy uchwały dot. dodatkowych oznaczeń, to czy przedsiębiorca może zamieścić na pojeździe herb miasta za zgodą burmistrza?
        • Czy przedsiębiorca z zawieszoną działalnością może wystąpić o licencję i czy musi wznowić działalność przed jej wydaniem?
        • Czy w przypadku zmiany samochodu przez przedsiębiorcę wydajemy tylko dodatkowy wypis na nowy pojazd?
        • Jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o licencję na początku maja i żąda wydania licencji pilnie, a w CEIDG datą rozpoczęcia działalności jest 1 czerwca, to jak należy postąpić?
        • Czy na zmienionym wypisie nadajemy nr 1, jeśli był nadany na wypisie razem z licencją, czy nadajemy nr 2 i czy data ważności jest taka sama na licencji?
        • Czy wykreślenie i zgłoszenie nowego pojazdu robimy na jednym wniosku?
        • Jakie oświadczenia ma obowiązek dołączyć przedsiębiorca, figurujący w CEIDG, do wniosku o wydanie licencji i wypisu?
        • Jak samodzielnie zweryfikować niekaralność?
        • Skąd należy wziąć dane wrażliwe do wypełnienia wniosku KRK?
        • Jeśli przedsiębiorca zatrudni pracownika, który będzie jeździł jego taksówką, to czy pracownik musi mieć zaświadczenie o niekaralności?
        • Czy adnotacja TAXI powinna znaleźć się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu?
        • Czy dwóch przedsiębiorców może zgłosić do swoich licencji ten sam pojazd?
        • Czy regułą jest jeden wypis na jeden pojazd? Czy można wydać dowolną liczbę wypisów na ten sam pojazd ?
        • Czy przedsiębiorca powinien podać wykaz zatrudnionych kierowców?
        • PRZYKŁAD: przedsiębiorca twierdzi, że nie ma przepisu zobowiązującego go do podania zatrudnianych kierowców oraz że sam jeździ trzema autami. Czy można wydać mu wypisy na 3 pojazdy?
        • Czy przy zmianie licencji należy wymagać zaświadczenia z KRK?
        • Czy za wypis z licencji pobieramy dodatkową opłatę?
        • W jakiej formie należy zgłosić wykreślenie dotychczasowego pojazdu z licencji?
        • Jak wygląda postępowanie w związku z wydaniem wtórników licencji?
        • W jaki sposób przyjmować informacje o zmianie zgłoszonych do licencji pojazdów i kierowców?
        • Czy trzeba prowadzić ewidencję w związku z wydawaniem licencji?
        • Co w sytuacji, gdy kobieta prowadzi firmę, a na taksówce jeździ jej ojciec?
        • Czy w przypadku zrzeczenia się licencji czy wypisu z licencji wydajemy decyzję potwierdzającą ten fakt? Czy w przypadku całkowitej likwidacji działalności wydajemy decyzję potwierdzającą ten fakt?
        • Kontrola starosty w zakresie wydawania licencji przeprowadzana przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego ruchu drogowego


        2. Opłaty przy wydawaniu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

        • Od czego stawka jest uzależniona i jak ją wyliczyć?
        • Jak wyliczyć opłatę, kiedy przedsiębiorca zmienia pojazd?
        • Jak wyliczyć opłatę w przypadku zmiany licencji?


        3. Kontrola przedsiębiorców – jak sprawnie skontrolować taksówkarzy zza biurka?

        • Czy urząd musi kontrolować przedsiębiorców? Gdzie można znaleźć zapis o tym, że gmina ma taki obowiązek?
        • Czy ustawa nakłada obowiązek kontrolowania taksówkarzy w siedzibie przedsiębiorstwa? Czy można kontrolować ich w siedzibie urzędu?
        • W jakiej formie kontrolować przedsiębiorców? Czy kontrola przedsiębiorców może odbywać się telefonicznie?
        • Czy należy wykonywać kontrolę po zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze jej przeprowadzenia? Jak takie zawiadomienie powinno wyglądać?
        • Jak często przeprowadzać kontrolę jednego przedsiębiorcy ?
        • Jak powinna przebiegać procedura przy kontroli przedsiębiorców? Jak dobrze przeprowadzić taką kontrolę zza biurka oraz w siedzibie przedsiębiorstwa?
        • Jakich dokumentów wymagać od taksówkarzy podczas kontroli?
        • Co jest przedmiotem kontroli?
        • Czy możemy iść na kontrolę z policją?
        • Czy można zrobić oględziny taxi?
        • Czy przy kontroli przedsiębiorcy wymagać dokumentu o stanie technicznym pojazdu?
        • Czy zawieszenie licencji zwalnia z kontroli?
        • Jak napisać analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej? Co powinno się znaleźć w takiej analizie?
        • Czy plan kontroli jest obowiązkiem? Czy można przeprowadzić kontrolę tylko na podstawie Ustawy o transporcie drogowym?
        • Czy każdego taksówkarza należy skontrolować w przeciągu 5 lat od wydania licencji?
        • Czy kontrola jest obowiązkowa?
        • Czy w ramach kontroli możemy prosić o dokument KRK?
        • Co, jeśli urząd nie przeprowadzi kontroli w ciągu 5 lat?
        • Przedsiębiorca zawiesił działalność, co widnieje w CEIDG, natomiast nie złożył wniosku o zawieszeniu wykonywania transportu - art. 14a ustawy o transporcie drogowym; czy w tej sytuacji możemy przeprowadzić kontrolę?
        • Jeśli nie mamy w zakresie czynności kontroli przedsiębiorców, to czy możemy kontrolować taksówkarzy? Czy trzeba mieć upoważnienie, czy wpisane w zakresie konkretne czynności?
        • PRZYKŁAD: zostało wysłane zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli na adres podany w licencji. Zawiadomienie zostało odebrane przez inną osobę, prawdopodobnie zamieszkującą w miejscu prowadzenia tej działalności. Z przedsiębiorcą nie ma kontaktu telefonicznego. Kilkukrotnie udawano się w miejsce prowadzenia działalności w asyście straży miejskiej, ale niestety nikogo nie zastano. Minął okres 30 dni od dnia odebrania zawiadomienia, a kontroli nie można było przeprowadzić. Jakie dalsze działania należy podjąć?
        • Jeśli przedsiębiorca teraz powinien zostać skontrolowany, ale okazało się, że ma zawieszoną działalność od ponad roku, czego nie zgłosił. Czy powinniśmy przeprowadzić kontrolę, czy wszcząć postępowanie o cofnięciu licencji?
        • Czy plan kontroli taksówkarzy w 2023 r. powinien być opublikowany w BIP, np. pod koniec tego roku, czy może stać się to w trakcie roku, np. w dopiero w marcu 2023?
        • Czy schemat przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy musi być opublikowany w BIP?

        4. Zawieszenie działalności gospodarczej

        • Jak przebiega procedura zawieszenia działalności przewozowej z urzędu i na wniosek?
        • Czy zawieszenie działalności gospodarczej oznacza zawieszenie licencji?
        • Czy jeżeli przedsiębiorca zamyka działalność, a ma wydaną licencję na taksówkę, to automatycznie licencja zostaje zawieszona czy wygaszona?
        • Na jaki okres czasu przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności przewozowej? (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami)
        • Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił nam zawieszenia wyk. transportu, ale jest zawieszony w CEIDG, to możemy go wezwać do wznowienia wykonywania działalności?


        5. Cofnięcie licencji

        • Jakie są przesłanki do cofnięcia wydanej licencji?
        • Jak wygląda postępowanie w przypadku cofnięcia licencji?
        • Co należy zrobić w przypadku, kiedy przedsiębiorca nie odda licencji?
        • Co w przypadku kiedy urząd jest w trakcie cofania licencji i przedsiębiorca się odwoła a będzie to trwało dłużej niż 31.12.2022 r. Co należy zrobić w takiej sytuacji?


        6. Wygaśnięcie licencji

        • PRZYKŁAD: przy porządkowaniu dokumentów, okazało się, że od kilku lat pewne działalności zostały zawieszone. Czy należy wysyłać wezwania, czy od razu decyzję o wygaszeniu/ cofnięciu licencji?
        • PRZYKŁAD: przy porządkowaniu dokumentów, okazało się, że od kilku lat pewne działalności zostały zamknięte. Czy należy wysyłać wezwania, czy od razu decyzję o wygaszeniu/ cofnięciu licencji?
        • Czy w przypadku zgonu przedsiębiorcy należy wygasić licencję?
        • Co w przypadku, gdy przedsiębiorca zamknął działalność w CEIDG i nie zrzekł się posiadania licencji? Czy powinno się do niego napisać, aby zrzekł się licencji na taksówki i zwrócił ją do urzędu?


        7. Przepisy porządkowe i regulacje w związku z przewozem osób taksówką

        • Czy miasto może ustalić jakiś limit na taksówki? W jaki sposób to zrobić?
        • Czy umieszczenie numeru taksówki na samochodzie jest obowiązkowe?
        • PRZYKŁAD: mamy uchwałę precyzująca, gdzie mają być zamieszczone emblematy z logo miasta i w jakich rozmiarach. Kierowcy nie przyklejają lub zamawiają sobie znacznie mniejsze. Jak można egzekwować zapisy uchwały? Czy należy zawiadamiać i wzywać do podjechania na kontrolę do urzędu?
        • Czy gmina ma obowiązek ustalenia przepisów porządkowych, na podstawie przepisów Prawo przewozowe? Art. 15 ust.5 mówi, że rada gminy określa przepisy porządkowe
        • Czy miejsca postojowe muszą odpowiadać liczbie taksówek?
        • Czy taksówkarze mogą stać w innym mieście niż w tym, w którym złożyli wniosek?

        Prowadzący

        Konrad Kuźma —Kierownik Referatu Transportu i Działalności Regulowanej w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczony praktyk z kilkunastoletnim stażem, specjalizujący się m.in. w problematyce związanej z krajowym transportem drogowym, a w szczególności uprawnieniami udzielanymi przez organy samorządowe. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-kierunku Politologia i Administracja Publiczna na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

        20-letnie doświadczenie w administracji samorządowej, poparte praktyką na stanowisku kierowniczym w komórce odpowiedzialnej m.in.za udzielanie i cofanie uprawnień transportowych oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością przedsiębiorców wykonujących transport drogowy.


        Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

        Terminy szkoleń


        od 579.00
        11 grudnia 2023
        od 579.00
        22 stycznia 2024
        od 579.00
        27 lutego 2024
        od 579.00
        19 kwietnia 2024
        od 579.00
        28 maja 2024
        od 579.00
        20 czerwca 2024

        Podobne szkolenia