Wideoszkolenie: Udzielanie licencji na taksówki

Jakie są procedury związane z udzielaniem, zmianą oraz cofaniem licencji Taxi? Jaka jest procedura dostosowania licencji do nowych wymogów? Jak naliczać opłaty przy dostosowaniu licencji, zmiany wypisów i wydawaniu dodatkowych wypisów? Jak sprawować nadzór nad działalnością przewozową taksówką? Jak sprawnie kontrolować taksówkarzy zza biurka – jakich dokumentów wymagać?

od 409.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników urzędów miast i gmin, którzy zajmują się udzielaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Praktyk powie, jakie opłaty pobierać za dostosowanie licencji do nowych wymogów!
Wideoszkolenie PCC Poland dzięki swojej kompleksowej tematyce umożliwi Państwu uzyskanie i utrwalenie praktycznej wiedzy dotyczącej wydawania i dostosowania licencji oraz pobierania opłat z tego tytułu. Co ważne, program szkolenia powstał w oparciu o konsultacje z pracownikami JST, dlatego rozwiązuje realne problemy, z którymi mierzycie się Państwo w codziennej pracy. Podczas wideoszkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania już od pierwszych minut spotkania, a prelegent – praktyk podzieli się przetestowanymi i sprawdzonymi rozwiązaniami. Dzięki temu żaden uczestnik nie pozostanie ze swoim problemem sam! Co ważne, wzory dokumentów oraz autorski skrypt umożliwią Państwu powrót do każdego zagadnienia w dowolnym momencie!

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • W jaki sposób po dostosowaniu wydawać licencje wraz z wypisem do niej?
 • Jakie opłaty pobierać za dostosowanie? Czy 10% od zmiany? Czy 11% od wpisu? Czy 1% w związku, z tym że jest to zgłoszenie samochodu?
 • Czy każdy urząd może naliczać inaczej opłaty związane z wydawaniem wypisów z licencji? Skąd wynikają różnice w pobieraniu tych opłat?
 • Jak powinna przebiegać procedura przy kontroli przedsiębiorców?
 • Jak dobrze przeprowadzić taką kontrolę zza biurka oraz w siedzibie przedsiębiorstwa?
 • Co Inspektorat Transportu Drogowego może wymagać od gminy, która kontroluje taksówkarzy?
 • [PRZYKŁAD] Przy porządkowaniu dokumentów, okazało się, że od kilku lat pewne działalności zostały zawieszone. Czy należy wysyłać wezwania, czy od razu decyzję o wygaszeniu/ cofnięciu licencji?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • wniosek o dostosowanie licencji
 • wniosek o zmianę licencji
 • zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli
 • wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku
 • ostrzeżenie przedsiębiorcy
 • zawiadomienie o wygaszeniu licencji
 • decyzja o cofnięciu licencji


Szczegółowy program szkolenia:

Nowości w programie:

 • Czy musimy kserować dowód rejestracyjny i prawo jazdy przedsiębiorcy przy składaniu wniosku?
 • Czy w przypadku leasingu potrzebna jest zgoda banku na wykorzystanie pojazdu w formie taksówki?
 • Jeśli wnioskujący nie przedstawi nam prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, to jak powinniśmy to zweryfikować - wysyłać zapytania do starostwa, czy dany pojazd ma wpis "taxi" i dana osoba posiada uprawnienia?
 • Czy należy dołączyć legalizację taksometru?
 • Czy przy wydawaniu wypisu (w przypadku zmiany auta) też wymagamy takich samych dokumentów, jak przy udzielaniu licencji?
 • Czy w przypadku spółek cywilnych wydawanych jest kilka licencji na ten sam pojazd?
 • Czy wskazane jest rozesłanie pism informacyjnych do przedsiębiorców, w związku ze zmianą ustawy i koniecznością wymiany licencji?
 • Czy nadajemy nr boczny taksówce, czy przyjmujemy, że jest taki, jak nr licencji, czy nie ma to znaczenia? Czy koniecznie trzeba nadać numer boczny?
 • Jak postąpić w przypadku, gdy przedsiębiorca ma dwie licencje z różnymi datami ważności, jak postępujemy przy zmianie licencji?
 • Czy można wymagać dodatkowych oznaczeń pojazdu na podstawie oświadczenia, czy zobowiązania przedsiębiorcy?
 • Jakie są konsekwencje braku kontroli?
 • Czy można wymagać oznakowania pojazdu np. herbem, nie posiadając odpowiedniej uchwały?
 • Czy miasto Kraków wydaje takie oznaczenia przy wydawaniu licencji? Kto ponosi opłatę za wydanie oznaczenia bocznego?
 • Jeśli nie mamy uchwały dot. dodatkowych oznaczeń, to czy przedsiębiorca może zamieścić herb miasta za zgoda burmistrza? Czy zgoda na herb może być ustna?
 • Czy przy wydawaniu nowej, zmienionej licencji odbieramy starą?
 • Gdzie znajdziemy przyczyny zależne i niezależne? Czy tylko kradzież i spalenie są „niezależnymi" przyczynami?
 • Czy przedsiębiorca z zawieszoną działalnością może wystąpić o licencję i czy musi wznowić działalność przed jej wydaniem?
 • Kiedy wydajemy dodatkowy wypis?
 • Czy można wymagać dodatkowych oznaczeń na pojeździe na podstawie zarządzenia burmistrza?
 • Co zrobić, gdy przedsiębiorca nie wymieni do końca roku licencji na nową? Czy wydać decyzję bezprzedmiotową?
 • Czy miasto Kraków wydaje takie oznaczenia przy wydawaniu licencji? Kto ponosi opłatę za wydanie oznaczenia bocznego?
 • Czyli trzy lata liczy się od dnia wydania licencji?
 • Czy za wniosek o dostosowanie pobieramy opłatę tak, jak za zmianę licencji?
 • Czy w przypadku zmiany samochodu przez przedsiębiorcę wydajemy tylko dodatkowy wypis na nowy pojazd?
 • Jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek o licencję na początku maja i żąda wydania licencji pilnie, a w CEIDG datą rozpoczęcia działalności jest 1 czerwca, to jak należy postąpić?
 • Czy przy dostosowaniu licencji obowiązują takie opłaty jak przy zmianie licencji?
 • Jaka jest data wydania licencji?
 • Czy na zmienionym wypisie nadajemy nr 1, jeśli był nadany na wypisie razem z licencją, czy nadajemy nr 2 i czy data ważności jest taka sama na licencji?
 • Czy wykreślenie jest darmowe?
 • Czy wykreślenie i zgłoszenie nowego pojazdu robimy na jednym wniosku?
 • Jeśli przedsiębiorca zgubi wypis, to czy na tym nowym wypisie, z bieżącą data wydania, drukujemy słowo "wtórnik"?
 • W 2021 r., wnioskodawca złożył wniosek o zmianę licencji, wydanej przed 2020 r. Czy można było wydać zmianę na starych drukach i nie robić dostosowania do nowych przepisów, a dostosować w 2022 r.?
 • Jaka jest poprawna procedura uzyskania licencji i wypisów przez wspólników spółki cywilnej? PRZYKŁAD: jest trzech przedsiębiorców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej; każdy z nich osobno już prowadzi działalność taksówkarską i chcą dać do spółki jako wkład po 1 samochodzie. Czy każdy osobno składa wniosek o wydanie licencji i trzech wypisów, bo każdy posiada swój samochód i samochody wspólników? Czy wydajemy licencje z takim samym nr. dla każdego i analogicznie wypisy?
 • Jakie oświadczenia ma obowiązek dołączyć przedsiębiorca, figurujący w CEIDG, do wniosku o wydanie licencji i wypisu?
 • Jaki NIP na licencji?
 • Jeżeli ktoś ma starą licencję a zgłasza obecnie nowy samochód, czy można to automatycznie potraktować jako wniosek o dostosowanie, czy musi zostać napisany odrębny wniosek o zmianę pojazdu pierwszego i dostosowanie drugiego? Interpretacja indywidualna z Ministerstwa Infrastruktury z dnia 27.02.2020 r. mówi, że dostosowanie należy potraktować jak zmianę licencji, ale "nie ma przeciwskazań, aby w takim wypadku organ pobrał również opłatę w wysokości 11% opłaty, jak za udzielenie licencji za każdy wypis z tej licencji"
 • Jeżeli przedsiębiorca miał wydaną licencję przez 2020 r. a wówczas nie było obowiązku składania zaświadczenia o niekaralności z KRK, to czy przy wniosku o dostosowaniu powinien składać to zaświadczenie, czy nie ma takiej konieczności?
 • Jak samodzielnie zweryfikować niekaralność?
 • Czy nie uwzględniamy wymienianych wcześniej oświadczeń?
 • Czy wykreślenie przedsiębiorcy powinno nastąpić w formie decyzji? W art. 7 ust. 3 ustawy o transporcie drogowym nie jest napisane, że wygaśnięcie ma być w formie decyzji
 • Co, jeśli urząd nie przeprowadzi kontroli w ciągu 5 lat?
 • Przedsiębiorca zawiesił działalność, co widnieje w CEIDG, natomiast nie złożył wniosku o zawieszeniu wykonywania transportu - art. 14a ustawy o transporcie drogowym; czy w tej sytuacji możemy przeprowadzić kontrolę?
 • Na druku licencji jest zapis: "Udzielono dnia ..." Jaką datę należy wpisać: datę wydania pierwszej licencji, czy datę dostosowania (wystawienia) bieżącej licencji?
 • Czy konieczne jest przeprowadzenie kontroli, czy można dokonać tego podczas dostosowania, jeśli przedsiębiorca będzie kontrolowany zgodnie z planem kontroli w 2022 r.? Tym samym dokonać dostosowania licencji do 2022 r.?
 • Co powinno być głównie kontrolowane?
 • Jakie czynności powinniśmy podjąć w przypadku przedsiębiorcy, który zamknął działalność gospodarczą pół roku temu, a nie zgłosił tego faktu? Co w przypadku zawieszenia działalności - czy przedsiębiorcy powinni nas o tym informować i czy coś powinniśmy zrobić przy zawieszeniu?
 • Czy powinniśmy wymagać oświadczeń lekarskich, sprawdzać, czy są prawidłowe i wpisać to w protokół oraz czy powinniśmy mieć ksero pod protokołem?
 • Jeśli nie mamy w zakresie czynności kontroli przedsiębiorców, to czy możemy kontrolować taksówkarzy? Czy trzeba mieć upoważnienie, czy wpisane w zakresie konkretne czynności?
 • Czy w przypadku zgonu przedsiębiorcy decyzję wygaszającą wydajemy po 6 miesiącach czy po 18., skoro wiemy, że ten przedsiębiorca nie ma rodziny, ani innej osoby, która chciałaby korzystać z licencji?
 • PRZYKŁAD: zostało wysłane zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli na adres podany w licencji. Zawiadomienie zostało odebrane przez inną osobę, prawdopodobnie zamieszkującą w miejscu prowadzenia tej działalności. Z przedsiębiorcą nie ma kontaktu telefonicznego. Kilkukrotnie udawano się w miejsce prowadzenia działalności w asyście straży miejskiej, ale niestety nikogo nie zastano. Minął okres 30 dni od dnia odebrania zawiadomienia, a kontroli nie można było przeprowadzić. Jakie dalsze działania należy podjąć?
 • Po jakim czasie należy sporządzić notatkę i dokonać zmiany w CEIDG, jeśli nie ma zarządu sukcesyjnego a decyzja była wpięta tylko do akt? Po 6. czy 18. miesiącach?
 • Jeśli przedsiębiorca teraz powinien zostać skontrolowany, ale okazało się, że ma zawieszoną działalność od ponad roku, czego nie zgłosił. Czy powinniśmy przeprowadzić kontrolę, czy wszcząć postępowanie o cofnięciu licencji?
 • Czy gmina ma obowiązek ustalenia przepisów porządkowych, na podstawie przepisów Prawo przewozowe? Art. 15 ust.5 mówi, że rada gminy określa przepisy porządkowe
 • Czy schemat przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy musi być opublikowany w BIP?
 • Czy gmina musi ustalić przepisy porządkowe, czy nie musi?
 • Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił nam zawieszenia wyk. transportu, ale jest zawieszony w CEIDG, to możemy go wezwać do wznowienia wykonywania działalności?
 • Przedsiębiorca zawiesił działalność, ale tego nie zgłosił. Przypadkowo wychwyciliśmy ten fakt. Czy powinniśmy go wezwać? Co ze zwrotem opłat?
 • Czy od decyzji można się odwołać, a od pisma nie?
 • Czy przedsiębiorca może wznowić działalność po upływie 12 miesięcy na np. 7 dni a potem znowu zawiesić?
 • Czy to prawda, że w całym okresie ważności licencji można zawiesić działalność tylko do 12 miesięcy? Wyrok NSA z 8.11.2018 r. syg. akt. II GSK 1600/18wyrok NSA Z 2018 - odnośnie zawieszenia na okres do 12 miesięcy
 • Naliczanie wysokość opłat przy dostosowaniu licencji i wypisu oraz za zmianę
 • Czy gmina musi posiadać postój dla taksówek? Po 20 latach został złożony pierwszy wniosek o wydanie licencji
 • Czy plan kontroli taksówkarzy w 2023 r. powinien być opublikowany w BIP, np. pod koniec tego roku, czy może stać się to w trakcie roku, np. w dopiero w marcu 2023?
 • Jakie dokumenty powinien złożyć przedsiębiorca przy zmianie licencji na taksówkę, z powodu zmiany samochodu i nr rejestracyjnego?
 • Czy obligatoryjnie wydajemy wypis z licencji, czy tylko na wniosek?
 • Jaką opłatę powinien wnieść przedsiębiorca za zmianę licencji i za wypis?
 • Na jakim druku dokonujemy zmiany licencji (w rozporządzeniu nie ma wzoru druku zmiany licencji)?
 • Jeśli licencja wydana była na starych drukach, a zgodnie z przepisami wygasa z dn.31.12.2022, to w jaki sposób postąpić: wydajemy nową licencję czy zmianę licencji? Czy jest to na wniosek, czy musimy to zrobić z urzędu? Co w takim przypadku z opłatą?
 • Jakie są opłaty przy dostosowaniu licencji, np. data wydania 23.03.2018, data obowiązywania 23.03.2033 - dostosowanie do aktualnych przepisów (termin do końca grudnia 2022r.)?
 • Jak postępujemy w sytuacji, gdy przedsiębiorca ma wydaną licencję 1 grudnia 2016r., z datą ważności 30.11.2032r. W licencji wpisany jest numer rejestracyjny pojazdu. Przedsiębiorca zmienił samochód. Co powinien złożyć? Czy wniosek o zmianę licencji, czy wniosek o nową licencję (uwzględniając wejście nowych przepisów)?
 • Czy jest druk zmieniający licencję, czy wydajemy na druku licencji tylko z adnotacją „zmiana”?
 • Jaka opłatę pobieramy za wypis z licencji przy dostosowaniu?
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2019r. określa wzór licencji i wzór z wypisu licencji, nie określa wzoru zmiany licencji. Na jakim druku poprawnie zrobić zmianę licencji?
 • Czy należy wcześniej powiadamiać pisemnie przedsiębiorców wygaśnięciu?
 • Czy po wygaśnięciu licencji nie wszczynamy postępowania administracyjnego?
 • Czy plan kontroli jest obowiązkowy?
 • Czy przy dostosowaniu oddaje przedsiębiorca nam licencję?

1. Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 • Jakie są podstawy do udzielenia licencji?
 • Jak przebiega postępowanie administracyjne w przypadku wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką?
 • Jakich dokumentów wymagać od wnioskującego? Co ustawa mówi o dokumentach oraz jakie dodatkowe dokumenty można wymagać od wnioskującego?
 • Jakie oświadczenia powinien złożyć przedsiębiorca wnioskujący o wydanie licencji?
 • Czy wymagać od przedsiębiorcy aktualnego zaświadczenia z KRK?
 • Czy wymagać w przypadku obcokrajowca z poza UE zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia ?
 • Czy wymagać od przedsiębiorcy aktualnego badania technicznego pojazdu?
 • Czy wymagać od przedsiębiorcy dowodu rejestracyjnego pojazdu?
 • [PRZYKŁAD] Brak wpisu adnotacji TAXI w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Taksówkarz twierdzi, że dowody papierowe nie są używane, więc nie ma obowiązku dokonywać tej adnotacji do dowodu rejestracyjnego. Czy pracownik urzędu może wymagać takiego wpisu od wnioskodawcy? Czy adnotacja TAXI powinna znaleźć się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu?
 • Czy dwóch przedsiębiorców może zgłosić do swoich licencji ten sam pojazd?
 • Czy regułą jest jeden wypis na jeden pojazd? Czy można wydać dowolną liczbę wypisów na ten sam pojazd ?
 • Czy przy zmianie pojazdu należy wydać nowy wypis?
 • Czy wydanie wypisu jest koniecznością?
 • Czy przedsiębiorca powinien podać wykaz zatrudnionych kierowców?
 • [PRZYKŁAD] Przedsiębiorca twierdzi, że nie ma przepisu zobowiązującego go do podania zatrudnianych kierowców oraz że sam jeździ 3 autami. Czy można wydać mu wypisy na 3 pojazdy?
 • Czy w związku z sytuacją epidemiologiczną należy wymagać wszystkich zaświadczeń od osoby składającej wniosek o udzielenie lub zmianę licencji? Czy należy przeprowadzić „dostosowanie wymogów” w związku z ustawą covidową?
 • Co w przypadku licencji udzielonych przed 1 stycznia 2020 roku? Jak postępować po upływie okresu na dostosowanie tych licencji?
 • Jak wygląda postępowanie w związku z wydaniem wtórników licencji?
 • W jaki sposób przyjmować informacje o zmianie zgłoszonych do licencji pojazdów i kierowców?
 • Czy trzeba prowadzić ewidencję w związku z wydawaniem licencji?
 • Kontrola Starosty w zakresie wydawania licencji przeprowadzana przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego ruchu drogowego

2. Opłaty przy wydawaniu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

 • Od czego stawka jest uzależniona i jak ją wyliczyć?
 • Jak wyliczyć opłatę, kiedy przedsiębiorca zmienia pojazd?
 • Jak wyliczyć opłatę w przypadku zmiany licencji?

3. Dostosowanie licencji – Jak przeprowadzić dostosowanie licencji zgodnie z nowymi wymogami?

 • Jak interpretować dostosowanie licencji do nowych wymogów?
 • Jakie przepisy regulują kwestie dostosowania?
 • W jaki sposób po dostosowaniu wydawać licencje wraz z wypisem do niej?
 • Czy dostosowanie licencji można traktować jako zmianę, czy jako nową licencję?
 • Jak przeprowadzić dostosowanie licencji zgodnie z nowymi wymogami?
 • Jakich dokumentów wymagać podczas dostosowania licencji?
 • Czy tylko licencje wydane przed 01.01.2020 r. muszą zostać dostosowane do nowych wymogów?
 • Co robić kiedy przedsiębiorca (taksówkarz) nie złoży wniosku o dostosowanie licencji? Czy można współpracować w tym kontekście z Inspekcją Transportu Drogowego, która kontroluje taksówkarzy?
 • Czy urząd powinien wysyłać ostrzeżenia do przedsiębiorców, którzy nie złożyli wniosku o dostosowanie licencji?
 • Co w przypadku kiedy przedsiębiorca zmienił auto, natomiast poprzednie auto sprzedał. Czy trzeba zmienić licencję, bo sprzedał stare auto? Jak przeprowadzić dostosowanie w tej sytuacji?
 • Co z samochodami, które były wcześniej zgłoszone przy licencjach starych, a teraz przedsiębiorcy przychodzą po nowe wypisy. Czy traktować te samochody jako zgłoszone, czy niezgłoszone?
 • [PRZYKŁAD] Przedsiębiorca/taksówkarz miał licencję z 2015 roku na konkretny samochód i rejestrację, następnie zmienił auto, zanim złożył wniosek o dostosowanie licencji. Jak rozpatrzyć taki przypadek? Czy trzeba wydawać nową licencję, czy jako zmianę w licencji?

4. Opłaty przy dostosowaniu licencji

 • Czy powinno się pobierać opłaty przy dostosowaniu licencji?
 • Jakie opłaty pobierać za dostosowanie? Czy 10% od zmiany? Czy 11% od wpisu? Czy 1% w związku, z tym że jest to zgłoszenie samochodu?
 • Czy przy dostosowaniu należy pobrać opłatę za zmianę licencji i za zmianę wypisu?
 • [PRZYKŁAD] Przedsiębiorca jednocześnie występuje o dostosowanie i zmianę samochodu. Czy w takiej sytuacji należy pobrać opłatę jak za dwie zmiany?
 • Jakie opłaty pobierać za zmianę wypisu, wtórnik oraz wydanie dodatkowego wypisu?

5. Kontrola przedsiębiorców – jak sprawnie skontrolować taksówkarzy zza biurka?

 • Czy urząd musi kontrolować przedsiębiorców? Gdzie można znaleźć zapis o tym, że gmina ma taki obowiązek?
 • Czy ustawa nakłada obowiązek kontrolowania taksówkarzy w siedzibie przedsiębiorstwa? Czy można kontrolować ich w siedzibie urzędu?
 • Czy Inspektorat Transportu Drogowego może wymagać, żeby urząd kontrolował taksówkarzy?
 • Co Inspektorat Transportu Drogowego może wymagać od gminy, która kontroluje taksówkarzy?
 • W jakiej formie kontrolować przedsiębiorców? Czy kontrola przedsiębiorców może odbywać się telefonicznie?
 • Czy należy wykonywać kontrolę po zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze jej przeprowadzenia? Jak takie zawiadomienie powinno wyglądać?
 • Jak często przeprowadzać kontrolę jednego przedsiębiorcy ?
 • Jak powinna przebiegać procedura przy kontroli przedsiębiorców? Jak dobrze przeprowadzić taką kontrolę zza biurka oraz w siedzibie przedsiębiorstwa?
 • Jakich dokumentów wymagać od taksówkarzy podczas kontroli?
 • Czy przy kontroli przedsiębiorcy wymagać dokumentu o stanie technicznym pojazdu?
 • Czy zawieszenie licencji zwalnia z kontroli?
 • Jak napisać analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej? Co powinno się znaleźć w takiej analizie?
 • Czy plan kontroli jest obowiązkiem? Czy można przeprowadzić kontrolę tylko na podstawie ustawy o transporcie drogowym?

6. Zawieszenie działalności gospodarczej

 • Jak wygląda procedura zawieszenia działalności przewozowej z urzędu i na wniosek?
 • Czy zawieszenie działalności gospodarczej oznacza zawieszenie licencji?
 • Czy jeżeli przedsiębiorca zamyka działalność, a ma wydaną licencję na taksówkę, to automatycznie licencja zostaje zawieszona czy wygaszona?
 • Co w przypadku kiedy przedsiębiorca ma licencje na 50 lat, a ustawa pozwala zawiesić licencji taksówkarską do roku. Co jeżeli taka osoba chce zawiesić działalność na dłużej?
 • Czy można wymienić (dostosować) licencję ze względu na nowe przepisy, w przypadku, gdy przedsiębiorca ma zawieszoną działalność ?

7. Cofnięcie licencji

 • Jakie są przesłanki do cofnięcia wydanej licencji?
 • Jak wygląda postępowanie w przypadku cofnięcia licencji?
 • Co należy zrobić w przypadku, kiedy przedsiębiorca nie odda licencji?
 • Co w przypadku kiedy urząd jest w trakcie cofania licencji i przedsiębiorca się odwoła a będzie to trwało dłużej niż 31.12.2022 r. Co należy zrobić w takiej sytuacji?
 • [PRZYKŁAD] W dniu 15.02. sąd dodał w CEIDG informację o zakazie prowadzenia działalności, a w dniu 22.02. ministerstwo w związku z tym wykreśliło przedsiębiorcę w CEIDG. Czy należy wszcząć postępowanie o cofnięcie, czy wygasić licencję?

8. Wygaśnięcie licencji

 • [PRZYKŁAD] Przedsiębiorca prosi o wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie licencji. Czy pobierać opłatę za wydanie tej decyzji ? Kiedyś była podobno pobierana 10 zł, później znowu część urzędów podobno pobierała, część nie
 • [PRZYKŁAD] Przy porządkowaniu dokumentów, okazało się, że od kilku lat pewne działalności zostały zawieszone. Czy należy wysyłać wezwania, czy od razu decyzję o wygaszeniu/ cofnięciu licencji?
 • [PRZYKŁAD] Przy porządkowaniu dokumentów, okazało się, że od kilku lat pewne działalności zostały zamknięte. Czy należy wysyłać wezwania, czy od razu decyzję o wygaszeniu/ cofnięciu licencji?
 • Czy w przypadku zgonu przedsiębiorcy należy wygasić licencję?

9. Przepisy porządkowe i regulacje w związku z przewozem osób taksówką

 • Czy miasto może ustalić jakiś limit na taksówki? W jaki sposób to zrobić?
 • Od czego są uzależnione limity na taksówki?
 • [PRZYKŁAD] Mamy uchwałę precyzująca gdzie mają być zamieszczone emblematy z logo miasta i w jakich rozmiarach. Kierowcy nie przyklejają lub zamawiają sobie znacznie mniejsze. Jak można egzekwować zapisy uchwały? Czy należy zawiadamiać i wzywać do podjechania na kontrolę do urzędu?
 • Czy miejsca postojowe muszą odpowiadać liczbie taksówek?
 • [PRZYKŁAD] Czy jeżeli w gminie jest jedna taksówka (wydana została licencja, natomiast osoba nie korzysta z niej) to należy znaczyć takie miejsce postojowe?
 • Czy taksówkarze mogą stać w innym mieście niż w tym, w którym złożyli wniosek?

Prowadzący

Konrad Kuźma —Kierownik Referatu Transportu i Działalności Regulowanej w Wydziale Ewidencji Pojazdów i Kierowców Urzędu Miasta Krakowa. Doświadczony praktyk z kilkunastoletnim stażem, specjalizujący się m.in. w problematyce związanej z krajowym transportem drogowym, a w szczególności uprawnieniami udzielanymi przez organy samorządowe. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie-kierunku Politologia i Administracja Publiczna na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

18-letnie doświadczenie w administracji samorządowej, poparte praktyką na stanowisku kierowniczym w komórce odpowiedzialnej m.in.za udzielanie i cofanie uprawnień transportowych oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością przedsiębiorców wykonujących transport drogowy.


Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 409.00
24 października 2022
od 409.00
12 grudnia 2022

Podobne szkolenia