Wideoszkolenie: Nieruchomość Skarbu Państwa: użytkowanie wieczyste

Nieruchomości Skarbu Państwa – użytkowanie wieczyste i nieuregulowany stan prawny. O czym mówią przepisy epizodyczne ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego? Co zrobić z nieruchomościami, kiedy nie wiemy, kto jest ich właścicielem? Które nieruchomości Skarbu Państwa powinny być opodatkowane? Jak ustalać odszkodowania przy ZRIDach?

od 679.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do osób zajmujących się nieruchomościami Skarbu Państwa, gospodarowaniem nimi, sprzedażą, regulacją stanu prawnego, odszkodowaniami za zajęcie, zasiedzeniami, a także do wydziałów nieruchomości, geodezji w starostwach powiatowych

Dowiedz się, jakie zmiany zaszły przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak doprowadzić do regulacji stanu prawnego nieruchomości, jak przebiega sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, jak przygotować się do kontroli NIK. Pozna zakres udostępnienia nieruchomości pod dzierżawę, sposoby rowów. Dowie się również, jak pozyskać fundusze na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Jak po nowelizacji w praktyce wygląda przekształcenie prawa użytkowania wieczystego?
 • W jakich przypadkach naliczać VAT przy sprzedaży Skarbu Państwa?
 • Osoba dostała użytkowanie wieczyste, cel oddania to np. budynek rekreacji, obecnie następca prawny przychodzi o wykup według nowej ustawy, na gruncie jest obecnie garaż, co w tej sytuacji? Czy wykonał cel, czy nie?
 • Co zrobić, jeśli nie ma współczesnych ksiąg dla nieruchomości, tylko są takie starodawne albo nie ma w ogóle?
 • Nieruchomości są zasobem Skarbu Państwa, które z mocy prawa stały się własnością innych podmiotów, np. gmin. Kto powinien nimi gospodarować? Czyje one są? Czy starostwo powinno wydawać zgodę na gospodarowanie? Co w przypadku takich dróg?
 • W jaki sposób ustalić odszkodowanie w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy rowy są własnością Skarbu Państwa? Wody Polskie nie ujawniają się w ewidencji gruntów i budynków, odsyłają ludzi do starostwa, a przecież jeśli coś jest wpisane w księdze, to jest to Skarbu Państwa?

Szczegółowy program szkolenia:

Pytania uczestników, na które odpowiedzieliśmy podczas ostatniego szkolenia:

 • Użytkownik wieczysty nie realizuje celu pierwotnego. Wystąpił o zmianę celu, który został zmieniony, ale będzie obowiązywać od 2025 r. Czy przyjęliśmy dobry kierunek, aby sprzedaż epizodyczną kontynuować po uprawomocnieniu się nowego celu?
 • Czy bonifikatę z tytułu KDR lub niepełnosprawności możemy zastosować przy sprzedaży działki wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, czy tylko do osób fizycznych?
 • Czy do sprzedaży w trybie przepisów epizodycznych doliczamy podatek VAT?
 • Co, jeżeli po złożeniu wniosku o sprzedaż użytkowania wieczystego zmienia się użytkownik?
 • Czy blaszak na betonowej wylewce ujawniony w EGiB stanowi nieruchomość zabudowaną?
 • Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem stacji transformatorowej, to czy użytkownik wieczysty może skorzystać z przepisu art. 198?
 • Współużytkowanie wieczyste dla udziałowców: spółka z o.o., osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna, osoba fizyczna małoletnia. Cała nieruchomość jest wykorzystywane do prowadzenia działalności. Jak określić pomoc de minimis?
 • Jaki limit pomocy de minimis obowiązuje dla wniosku złożonego w 2023 r.?
 • Jeżeli użytkownik wieczysty odmówił aktualizacji celu, to czy podważył wiarygodność operatu i musimy zlecić nową wycenę?
 • Czy użytkownik wieczysty, który złożył wniosek o wykup na podstawie przepisów epizodycznych powinien zapłacić opłatę za użytkowanie za 2024 r.?
 • Czy nadpłatę należy zwrócić? Czy w protokole uzgodnień możemy zawrzeć zapis, że nadpłata przejdzie na poczet ceny wykupu?
 • Została skomunalizowana droga. Pozostał przydrożny rów. Czy teraz należy skomunalizować osobno rów? Czy istnieje inna droga przekazania rowu gminie?
 • Właściciele działki nie żyją. Czy od razu kierujemy wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, czy szukamy najpierw potencjalnych spadkobierców? Co, jeżeli działkę użytkuje od wielu lat sąsiad? Czy może ją zasiedzieć?
 • Czy błędem jest wydanie decyzji dla GDDKiA ustanawiającej trwały zarząd?
 • Czy ziemia rolna zabudowana budynkiem rolniczym podlega opodatkowaniu?
 • Ustawa o transporcie kolejowym – użytkowanie wieczyste dla PKP.
 • Za jaki okres można wezwać za bezumowne korzystanie z nieruchomości?
 • Czy na drogach Skarbu Państwa, w stosunku do których podjęta jest komunalizacja można ustanawiać służebność?
 • Czy z chwilą wydania decyzji ZRID ogrodzenie staje się własnością gminy? Co w przypadku, gdy decyzja odszkodowawcza została wydana, przychodzi osoba i żąda zwrotu ogrodzenia?
 • W jakiej formie waloryzujemy odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości? W formie decyzji administracyjnej czy zwykłym pismem? Jest to czynność materialno-techniczna i ma charakter obrachunkowy.
 • Czy za każde ograniczenie należy się odszkodowanie?
 • Kiedy otrzymujemy protokół od wykonawcy, na rzecz którego była wydana decyzja ograniczająca?
 • Osoba wystąpiła o wykup rowu. Okazało się, że jest zasypany, a koryto znajduje się na działce obok. Rów znajduje się w ewidencji urządzeń melioracji wodnych jako R-1 i stanowi własność Skarbu Państwa. Czy powinniśmy wystąpić do gminy o wydanie decyzji dot. zakłócania stosunków wodnych? Czy nakaz odbudowy rowu będzie ciążył na właścicielu?
 • Pod wałem, który stanowi własność Wód Polskich jest zapchany syfon. Czy jako Skarb Państwa powinniśmy go naprawiać?
 • Czy decyzje dla urzędu morskiego dot. gruntów pod wodami wymagają decyzji starosty?
 • Co w przypadku, gdy w wyniku modernizacji operatu ewidencji na działce oddanej w użytkowanie wieczyste została wydzielona działka, której użytek zmieniono na Wp? Czy użytkowanie wieczyste w stosunku do tej działki należy wygasić?
 • Jak podchodzić do wniosków marszałka o stwierdzenie w drodze decyzji ustania posiadania bez tytułu prawnego przez marszałka nieruchomości stanowiących Wp? Chcą stwierdzenia ustania gospodarowania, ponieważ w ewidencji marszałek wpisany jest jako gospodarujący zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Wygasiliśmy trwały zarząd.
 • Co, jeżeli decyzja komunalizacyjna zapadnie z datą wsteczną?

Użytkowanie wieczyste – jakie zmiany i nowe obowiązki wprowadziła nowelizacja?

 • W jakich przypadkach występuje możliwość wykupu użytkowania wieczystego, a kiedy nie jest to możliwe?
 • Jak rozumieć epizodyczne przepisy nowej ustawy?
 • Co zrobić, gdy ludzie nie zdają sobie sprawy, że powinno się porządkować kwestie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym? Zwlekają, płacą za osoby, które nie żyją? Jak reagować na takie niedopatrzenia?
 • Czy są jakieś jednolite rozwiązania przy nowelizacji użytkowania wieczystego, gdyż każdy wojewoda interpretuje je inaczej?
 • Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?
 • Czy wojewoda musi wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa?
 • W jaki sposób ma się odbywać roszczenie o sprzedaż na rzecz użytkowania wieczystego?
 • Po nowelizacji, osoby mają rok czasu na złożenie wniosku. Jak rozpatrywać takie wnioski?
 • Użytkownik wieczysty nie realizuje celu pierwotnego. Wystąpił o zmianę celu, który został zmieniony, ale będzie obowiązywać od 2025 r. Czy przyjęliśmy dobry kierunek, aby sprzedaż epizodyczną kontynuować po uprawomocnieniu się nowego celu?
 • Czy bonifikatę z tytułu KDR lub niepełnosprawności możemy zastosować przy sprzedaży działki wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, czy tylko do osób fizycznych?
 • Czy do sprzedaży w trybie przepisów epizodycznych doliczamy podatek VAT?
 • Jak po nowelizacji w praktyce wygląda przekształcenie prawa użytkowania wieczystego?
 • Jak przekształcić prawo użytkowania wieczystego według art. 198 w kwestii sprzedaży, jeśli nikt nie wie, jak to zrobić?
 • Jak naliczać VAT przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa?
 • W jakich przypadkach naliczać VAT przy sprzedaży?
 • Wpis w księdze wieczystej
 • Kiedy należy przenosić opłaty: gdy się kończy rok i czeka się na spis w księdze wieczystej?
 • Procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
 • Jak obecnie wygląda aktualizacja opłat i stawek procentowych?
 • Pomoc de minimis
 • Osoba fizyczna jest właścicielem, prowadzi stację benzynową jako spółka z inną osobą. Czy to będzie podlegało pod pomoc?
 • W jaki sposób powiadomić o aktualizacji opłaty rocznej małżeństwo - każdego osobno czy razem?
 • W jakich sytuacjach stosować wypowiedzenie? Czy przy aktualizacji opłaty rocznej obligatoryjne jest stosowanie wypowiedzenia?
 • Czy aktualizacje opłat zrobione w 2023 r. będą skuteczne w przypadku złożenia wniosku o wykupienie? Czy będzie można wykorzystać operaty "aktualizacyjne" na potrzeby wykupu (jest w nich podany cel wyceny i klauzula o wykorzystaniu operatu wyłącznie na potrzeby tego celu)?
 • W 2021 roku została zrobiona aktualizacja opłaty, nieruchomość była wykorzystywana na cel publiczny - dworzec autobusowy, obecnie częściowo przystanek autobusowy i sieć sklepów. Czy można teraz zmienić  stawkę opłaty w związku ze zmianą częściowo celu?
 • Osoba dostała użytkowanie wieczyste, cel oddania to np. budynek rekreacji, obecnie następca prawny przychodzi o wykup według nowej ustawy, na gruncie jest obecnie garaż, co w tej sytuacji? Czy wykonał cel, czy nie?
 • Na czyj koszt jest wycena?
 • Co, jeżeli po złożeniu wniosku o sprzedaż użytkowania wieczystego zmienia się użytkownik?
 • Czy grunty niezabudowane też podlegają nowej ustawie?
 • Na nieruchomości było wydobycie złoża, po rekultywacji nieruchomości nie zmieniono stawki, podzielono ją, a następnie działki zostały sprzedane i w chwili obecnej użytkowane rekreacyjne. Była stawka 3 % i nadal jest 3%. Czy należy zmieniać cel?
 • Czy blaszak na betonowej wylewce ujawniony w EGiB stanowi nieruchomość zabudowaną?
 • Co należy wiedzieć o ustawie przekształceniowej wynikającej z roszczenia?
 • Co to jest nieruchomość zabudowana? Jak interpretować drogi, garaże, blaszaki, domki holenderskie, wiaty? Jak interpretować urządzenia liniowe w działce, np. wodociągi?
 • Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem stacji transformatorowej, to czy użytkownik wieczysty może skorzystać z przepisu art. 198?
 • Jeżeli wnioskodawca we wniosku oświadczy/napisze, że prowadzi działalność, to czy mamy kompetencje to podważać i weryfikować?
 • Współużytkowanie wieczyste dla udziałowców: spółka z o.o., osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna, osoba fizyczna małoletnia. Cała nieruchomość jest wykorzystywane do prowadzenia działalności. Jak określić pomoc de minimis?
 • Pomoc de minimis krok po kroku
 • Jaki limit pomocy de minimis obowiązuje dla wniosku złożonego w 2023 r.?
 • Czy starosta musi upoważnić pracownika do prowadzenia negocjacji zarządzeniem?
 • Czy do sprzedaży w trybie „roszczenia” potrzebny jest Wykaz Nieruchomości?
 • W 2023 r. wypowiedziano starą i zaproponowaną nową opłatę roczną z tyt. użytkowania wieczystego, następnie użytkownik wieczysty złożył wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej jest nieuzasadniona i w Samorządowym Kolegium Odwoławczym doszło do ugody – czy do ustalenia ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie „roszczenia” jej użytkownikowi wieczystemu przyjmuje się wartość nieruchomości, która była podstawą ustalenia zaktualizowanej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego?
 • Jeżeli użytkownik wieczysty odmówił aktualizacji celu, to czy podważył wiarygodność operatu i musimy zlecić nową wycenę?
 • Gdzie można znaleźć stanowisko Ministra w sprawie waloryzacji opłat przekształceniowych?
 • Gmina kupiła użytkowanie wieczyste od PKP, było 3%. Złożyła wniosek o zmianę na 1% ze względu na zmianę mpzp. Plan zagospodarowania nie zmienił się znacznie. W ewidencji oznaczenie gruntów jest TK, można zmienić?
 • Czy będzie poprawnie, jeżeli wypowiedzenie obejmie najpierw kwoty, a potem stawki procentowe?
 • Jeżeli mamy nowe operaty szacunkowe do aktualizacji opłaty, to czy mogą być wykorzystane do obliczenia ceny sprzedaży?
 • Czy jeśli teraz aktualizujemy opłaty, to czy później, gdy będzie wniosek użytkownika, to możemy taki operat wykorzystać?
 • Czy udzielenie bonifikaty 90% z Karty Dużej Rodziny jest pomocą de minimis?
 • Czy aneks do operatu z zapisem dla celów aktualizacji opłat rocznych lub ustalenia ceny nieruchomości sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zgodnie z art. 69 ugn jest prawidłowe?
 • Czy użytkownik wieczysty, który złożył wniosek o wykup na podstawie przepisów epizodycznych powinien zapłacić opłatę za użytkowanie za 2024 r.?
 • Czy nadpłatę należy zwrócić? Czy w protokole uzgodnień możemy zawrzeć zapis, że nadpłata przejdzie na poczet ceny wykupu?

Regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w trudnych przypadkach: gdy nie ma ksiąg wieczystych, nie można odnaleźć właścicieli, a także, jak wygląda cała procedura

 • Co zrobić z nieruchomościami, kiedy nie wiemy, kto jest ich właścicielem?
 • Jak rozwiązać problem dużej liczby nieruchomości niewiadomych właścicieli?
 • Jak uregulować stan prawny nieruchomości?
 • Co zrobić z działką, którą starostwo chce przekazać, ale nie ma uregulowanego stanu prawnego?
 • Jak uregulować stan prawny przy pomocy Kodeksu Napoleona, jeśli nie ma dokumentów?
 • Została skomunalizowana droga. Pozostał przydrożny rów. Czy teraz należy skomunalizować osobno rów? Czy istnieje inna droga przekazania rowu gminie?
 • Z czego wynika obowiązek regulacji? Jak do tego podejść?
 • Co zrobić, jeśli mamy nieuregulowany stan prawny nieruchomości, ponieważ osoby fizyczne, które były właścicielami umarły, nie ma już aktualnych informacji w księgach wieczystych? Czy trzeba udowadniać, że te działki już dawno są podzielone? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 • Właściciele działki nie żyją. Czy od razu kierujemy wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku, czy szukamy najpierw potencjalnych spadkobierców? Co, jeżeli działkę użytkuje od wielu lat sąsiad? Czy może ją zasiedzieć?
 • Co zrobić, jeśli nie ma współczesnych ksiąg dla nieruchomości, tylko są takie starodawne albo nie ma w ogóle?
 • Co zrobić z działkami, które widnieją w starych księgach wieczystych, a już dawno powinny być zamknięte?
 • Czy błędem jest wydanie decyzji dla GDDKiA ustanawiającej trwały zarząd?

Gospodarowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa: sprzedaż, dzierżawa, wynajem

 • Art. 98 ust 3: Czy należy przeprowadzać rozprawę administracyjną w związku z art. 119 ust. 1?
 • Czy ustalać odszkodowanie, jeśli gmina nie ujawniła swojego prawa własności w księgach według art. 98 ust. 3?
 • W jakiej formie powinny być uzgodnienia zgodnie z art. 98 ust. 3? Czy musi być protokół? Czy na potwierdzenie wystarczy korespondencja między stronami?
 • Czy należy doliczać 5%, jeśli jest udział w nieruchomości, a nie wszystkie strony złożyły oświadczenia o wydaniu nieruchomości według art. 18 ust. 1e?
 • Nieruchomości są zasobem Skarbu Państwa, które z mocy prawa stały się własnością innych podmiotów, np. gmin. Kto powinien nimi gospodarować? Czyje one są? Czy starostwo powinno wydawać zgodę na gospodarowanie? Co w przypadku takich dróg?
 • Jak wygląda rozdysponowanie nieruchomości Skarbu Państwa, ponieważ w ich skład są powypisywane różne rzeczy i nie wiadomo, co z nimi robić, np. rowy? Później jest często problem, ponieważ część jest użytkowana przez właścicieli działek sąsiednich, a część nie, np. rosną tam chwasty?
 • Jakie nieruchomości powinny być ujmowane w Skarb Państwa?
 • Które nieruchomości Skarbu Państwa powinny być opodatkowane?
 • Czy ziemia rolna zabudowana budynkiem rolniczym podlega opodatkowaniu?
 • Jakie nieruchomości Skarbu Państwa wpisuje się w księgi wieczyste?
 • Jak wygląda sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa?
 • Jak wygląda dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa?
 • Jak wygląda kwestia wynajmu nieruchomości Skarbu Państwa? Co należy wiedzieć?
 • Wynajem nieruchomości Skarbu Państwa - procedura
 • Ustawa o transporcie kolejowym – użytkowanie wieczyste dla PKP.
 • Za jaki okres można wezwać za bezumowne korzystanie z nieruchomości?
 • Czy na drogach Skarbu Państwa, w stosunku do których podjęta jest komunalizacja można ustanawiać służebność?

Odszkodowania za zajęcie nieruchomości: ustalenie wartości szkód, formy odszkodowania, wydawanie decyzji, naliczanie opłaty

 • W jaki sposób ustalić odszkodowanie w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości?
 • Kiedy należy wydać decyzję o odszkodowaniu? W jakich przypadkach?
 • Jak ustalać odszkodowania przy ZRIDach?
 • Czy z chwilą wydania decyzji ZRID ogrodzenie staje się własnością gminy? Co w przypadku, gdy decyzja odszkodowawcza została wydana, przychodzi osoba i żąda zwrotu ogrodzenia?
 • W jakiej formie waloryzujemy odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości? W formie decyzji administracyjnej czy zwykłym pismem? Jest to czynność materialno-techniczna i ma charakter obrachunkowy
 • Czy zamiast odszkodowań można zaoferować nieruchomości zamienne?
 • Jak ustalać odszkodowania?
 • Czasowe zajęcie nieruchomości
 • Trwałe zajęcie nieruchomości
 • W jaki sposób ustalić wartości szkód?
 • Czy za każde ograniczenie należy się odszkodowanie?
 • Kiedy otrzymujemy protokół od wykonawcy, na rzecz którego była wydana decyzja ograniczająca?
 • Zgody na czasowe zajęcie powierzchni - procedura, orzecznictwo
 • Na co zwracać uwagę przy wydawaniu zgody na czasowe zajęcie powierzchni?

Rowy: Czyj obowiązek? Co z nimi należy zrobić?

 • Jak przeprowadzić proces regulacji stanu prawnego rowu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy rowy są własnością Skarbu Państw? Wody Polskie nie ujawniają się w ewidencji gruntów i budynków, odsyłają ludzi do starostwa, a przecież jeśli coś jest wpisane w księdze, to jest to Skarbu Państwa?
 • Kto ma się zajmować rowami na nieruchomościach Skarbu Państwa? Na jakiej zasadzie? Jakie są obowiązki takiej osoby?
 • Wały przeciwpowodziowe na nieruchomościach Skarbu Państwa
 • Co zrobić z rowami, jeśli są zapisy, ale nie ma ustalonej własności?
 • Kto powinien zająć się wycinką drzewa na skarpie przy rowie?
 • Osoba wystąpiła o wykup rowu. Okazało się, że jest zasypany, a koryto znajduje się na działce obok. Rów znajduje się w ewidencji urządzeń melioracji wodnych jako R-1 i stanowi własność Skarbu Państwa. Czy powinniśmy wystąpić do gminy o wydanie decyzji dot. zakłócania stosunków wodnych? Czy nakaz odbudowy rowu będzie ciążył na właścicielu?
 • Co zrobić w przypadku zasypania rowu przez właściciela, który ma dwie działki: za rowem i przy rowie?
 • Co zrobić z rowami, które nie mają uregulowanego stanu prawnego, jeśli nie ma przepisu w kontekście Prawa wodnego?
 • Kto powinien zająć się regulacją stanu prawnego rowów?
 • Pod wałem, który stanowi własność Wód Polskich jest zapchany syfon. Czy jako Skarb Państwa powinniśmy go naprawiać?
 • Czy decyzje dla urzędu morskiego dot. gruntów pod wodami wymagają decyzji starosty?
 • Co w przypadku, gdy w wyniku modernizacji operatu ewidencji na działce oddanej w użytkowanie wieczyste została wydzielona działka, której użytek zmieniono na Wp? Czy użytkowanie wieczyste w stosunku do tej działki należy wygasić?
 • Jak podchodzić do wniosków marszałka o stwierdzenie w drodze decyzji ustania posiadania bez tytułu prawnego przez marszałka nieruchomości stanowiących Wp? Chcą stwierdzenia ustania gospodarowania, ponieważ w ewidencji marszałek wpisany jest jako gospodarujący zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Wygasiliśmy trwały zarząd

Komunalizacja Skarbu Państwa, wykazy, trwały zarząd i wszystko, co powinieneś wiedzieć:

 • Posiadanie samoistne nieruchomości Skarbu Państwa
 • Czy należy publikować wykazy?
 • Czy należy płacić podatek leśny od nieruchomości Skarbu Państwa? Czy powinny opłacać to nadleśnictwa? Jak zachować się podczas kontroli?
 • Co należy zrobić, jeśli jednostka przejmie grunt, ale działka, z której odłączamy do księgi wieczystej, gdzie jest droga? Co z hipoteką?
 • Jak zaktualizować opłaty do trwałego zarządu lub użytkowania wieczystego?
 • Gminy niechętnie komunalizują się na drogach, które należą do Skarbu Państwa, trzeba to uregulować, a gminy często się nie ujawniają. Co możemy zrobić?
 • Jak stworzyć wniosek o komunalizację?
 • Co, jeżeli decyzja komunalizacyjna zapadnie z datą wsteczną?

Prowadzący

Anna Majkowska - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym od 2019, wcześniej od 15 lat pracowała w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. Wykształcenie zdobyła na kierunku administracja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Zrobiła również studia podyplomowe z zakresu gospodarki nieruchomościami i rzeczoznawstwa majątkowego. Odbyła również praktyki z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego i jest na etapie oczekiwania na egzamin na rzeczoznawcę majątkowego. W trakcie pracy zawodowej realizuje zagadnienia poruszane na szkoleniu z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości zwłaszcza dróg, dzierżaw, sprzedaży, ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości, wypowiadania stawek opłat za użytkowanie wieczyste czy to z uwagi na aktualizację wartości czy też zmianę sposobu korzystania z nieruchomości. Nowym doświadczeniem w tamtym roku było oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste. Ma też duże doświadczenie z zakresu regulacji wspólnot gruntowych

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 679.00
25 czerwca 2024
od 679.00
27 sierpnia 2024

Podobne szkolenia