Wideoszkolenie: Umowy o zamówienia publiczne

Najważniejsze aktualne problemy związane z umowami o zamówienia publiczne w nowym Pzp – waloryzacja, gwarancja i rękojmia, zmiany w umowach. Czy każda umowa wymaga klauzuli RODO? Jakie są niedozwolone zapisy umowy? Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wymóg żądania umów o pracę, oraz postać i forma elektroniczna.

od 379.00 zł

Wiemy, że zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych budzą wiele wątpliwości. Zapraszamy wszystkie osoby, które zajmują się umowami o zamówienia publiczne: zawieraniem, przygotowywaniem, modyfikacjami, realizacją. Przeprowadziliśmy ponad 100 rozmów z pracownikami z całej Polski z Wydziałów: Zamówienia Publiczne, Inwestycje. Zebraliśmy pytania i wątpliwości innych gmin i umieściliśmy je w programie szkolenia.

Uwaga, praca z konkretnymi klauzulami umownymi: WALORYZACYJNE, oraz dotyczące zmian umowy!
Zdarza się, że niektórzy prelegenci konkurencyjnych szkoleń specjalnie dają możliwość zadawania pytań dopiero na końcu spotkania, ponieważ boją się omawiania trudnych spraw. Wtedy często odpowiadają na kilka najłatwiejszych pytań, a trudne pomijają. My umożliwiamy zadawanie pytań już od samego początku spotkania.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy można podpisywać umowę elektronicznie i czy można dopuścić do zawarcia umowy częściowo tradycyjnie a częściowo elektronicznie?
 • Jak zapisać dodatkowe zobowiązania z oferty w treści umowy? Jak mogą wyglądać przykładowe zapisy?
 • Jak opracować klauzulę RODO? Czy jest jakiś wzór lub dobra praktyka?
 • Jak w praktyce stosować zapisy o zmianach o wartości odpowiednio do 10%/15% umowy, czy są jakieś ograniczenia formalne w tym zakresie?
 • Jaka jest data zawarcia umowy, którą każda ze stron podpisuje w innym dniu i jakie pułapki mogą z tego wynikać?
 • Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników przy robotach budowlanych i usługach – jak interpretować zapisy w ustawie Pzp w tym zakresie?
 • Jak rozwiązywać problemy z wykonawcą, który nie przestrzega postanowień umownych? Czy można od razu karać, czy należy najpierw podjąć jakieś inne kroki?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

Konkretne klauzule umowne: waloryzacyjne i dotyczące zmian umowy - będziecie znać Państwo mechanizmy umowne, aby dopasowywać je do swoich realiów

Szczegółowy program szkolenia:

Kilka technicznych uwag nt. zawierania umów po przeprowadzeniu procedury

 • Czy można zawrzeć umowę po upływie okresu związania ofertą? Jakie warunki trzeba spełnić?
 • Jak technicznie zorganizować proces zawierania umowy, aby zdążyć zwolnic wadium w terminie wyznaczonym ustawą?
 • Czym różni się forma elektroniczna od postaci elektronicznej?
 • Czy forma pisemna oznacza to samo co pisemność?
 • Co to znaczy, że umowa „wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej”?
 • Czy można podpisywać umowę elektronicznie i czy można dopuścić do zawarcia umowy częściowo tradycyjnie a częściowo elektronicznie?
 • Czy trzeba podpisywać załączniki?
 • Jaka jest data zawarcia umowy, którą każda ze stron podpisuje w innym dniu i jakie pułapki mogą z tego wynikać?
 • Czym się różnią wymogi wobec umów dla zamówień bagatelnych (do progu 130 tys. zł)?
 • Co to znaczy forma dokumentowa i z jakich przepisów wynika?

Warunki udziału w postępowaniu a zapisy umowy

 • Jak przenosić wymogi „przetargowe” do zapisów umowy?
 • Jak zapewnić spójność treści umowy i treści swz?
 • Jak opisać mechanizm dopuszczalnej zmiany umowy w tym zakresie (np. co do personelu)?
 • Jak mogą wyglądać przykładowe zapisy umowy w tym zakresie?
 • Czy można nakazać wykonawcy rozliczenie się ze spełnienia dodatkowych obowiązków dopiero przed podpisaniem umowy i w jakim zakresie?

Kryteria oceny ofert a zapisy umowy

 • Czy kryteria oceny ofert to coś odrębnego od późniejszej umowy, czy raczej jest istotny element?
 • Jak zapisać dodatkowe zobowiązania z oferty w treści umowy?
 • Jak mogą wyglądać przykładowe zapisy?
 • Czy w takich zapisach można coś zmieniać w trakcie umowy i jak to zrobić?

Wymóg żądania umów o pracę i zasady jego egzekwowania w toku realizacji umowy

 • Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników przy robotach budowlanych i usługach – jak interpretować zapisy w ustawie Pzp w tym zakresie?
 • Kiedy nie musimy żądać zatrudnienia personelu? Jakich kategorii personelu dotyczą te sytuacje?
 • Jak powinna wyglądać klauzula nakazująca zatrudnienie personelu?
 • W jakim okresie należy zapewnić zatrudnienie personelu na podstawie umów o pracę?
 • Jak zorganizować/zaplanować rozsądne sposoby kontroli zatrudnienia?
 • Jak przeprowadzać kontrolę i jakie dowody zbierać a jakich unikać?
 • Jak próbować rozwiązać problem wymogu zatrudnienia na wypadek ograniczeń wynikających z pandemii?

Prawo opcji a zamówienie powtarzane (dawne „uzupełniające”)

 • Jak można uelastycznić zapisy umowy na wypadek potrzeby zwiększenia jej zakresu (np. czy staramy się o jakieś środki z dofinansowania lub grantu);
 • Co musimy zapisać w umowie, aby skorzystać z opcji?
 • Jak oceniać część umowy związaną z opcją w ramach kryterium ceny?
 • Jak szczegółowo musimy opisać, co chcemy, ewentualnie dostać dodatkowo w przyszłości i od czego zależy nasza decyzja?
 • Kiedy korzystać z opcji, a kiedy poprzestać na zamówieniach „uzupełniających”?

Umowy wieloletnie, ich ograniczenia i waloryzacja

 • Kiedy można zawrzeć umowę dłuższą niż 4 lata?
 • Jak prawidłowo określić termin realizacji w miesiącach lub tygodniach, a kiedy można zapisać go określoną datą graniczną?
 • Jak przykładowo zapisać waloryzację wynagrodzenia umownego? Jak taki mechanizm może wyglądać?
 • Jakie wskaźniki mogą być pomocne do ustalania mechanizmu waloryzacji dla różnych typów umów? Gdzie ich szukać?
 • Jak zaplanować płatności w częściach i kiedy można zaplanować zaliczki?

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 • Jak sformułować zapisy umowne dla mechanizmu zabezpieczenia należytego wykonania umowy?
 • Jak to zrobić gdy mamy konsorcjum wykonawców?
 • Jak i kiedy zwalniać zabezpieczenie, jak i kiedy zatrzymywać je?
 • Czy i kiedy ma sens dodatkowy wymóg posiadania polisy?

Gwarancja jako dodatkowa umowa w umowie

 • Jakie są różnice między gwarancją a rękojmią?
 • Kiedy posługiwać się gwarancją, a kiedy rękojmią?
 • Czy i jak zapanować nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji?
 • Czy gwarancja może obejmować np. dodatkowe wsparcie „uruchomieniowe” po zakupie komputerów?
 • Czy gwarancję można rozszerzyć?
 • Czy gwarancja musi być osobnym dokumentem, czy też może być zapisana w treści umowy o zamówienie publiczne?
 • Co się dzieje z rękojmią przy odbiorze utworu w rozumieniu prawa autorskiego i jak można zabezpieczyć interesy zamawiającego w tym zakresie?

Problem poufności oraz przetwarzania danych osobowych – powierzenia przetwarzania danych osobowych

 • Jak opracować klauzulę RODO? Czy jest jakiś wzór lub dobra praktyka?
 • W którym momencie RODO ma wpływ na umowę?
 • Czy powierzenie przetwarzania danych osobowych ma jakieś specjalne wymogi?
 • Czy każda umowa wymaga klauzuli RODO?

Niedozwolone zapisy umowy

 • Co to takiego „klauzule abuzywne”?
 • Czym różnię się „opóźnienie” od „zwłoki” wykonawcy i jakie są konsekwencje tego rozróżnienia dla zapisów umownych?
 • Jak rozróżnić sytuacje, w których opóźnienie lub zwłoka wynika z działania (zaniechania) zamawiającego i w jakim zakresie wykonawca może za takie sytuacje odpowiadać?
 • Czy wolno naliczać kary umowne za zachowanie wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy, lub jej prawidłowym wykonaniem?
 • Czy można przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia i jakie warunki trzeba spełnić, aby zrobić to zgodnie z prawem?
 • Jak formułować zapisy o karach umownych? Na ile konkretnie?
 • W jaki sposób naliczać kary? Czy należy naliczać kary od niewykonanej części zadania, czy od całości umowy? A może zależy to od etapu realizacji umowy?
 • Czy kary umowne mają jakieś limity?
 • Co to znaczy „miarkowanie kary” i kto może go dokonać?

Zmiany umowy inne niż waloryzacja

 • Kiedy zmiana zawartej umowy jest istotna?
 • Na jakiej podstawie można zmienić termin realizacji? Jaki podać powód/argument? Czy można to zrobić gdy termin był kryterium oceny ofert?
 • Jak dokonywać zmian w zakresie podwykonawców?
 • Co to znaczy „sukcesja generalna” i jak zmienić umowę w takim przypadku?
 • Jakie inne okoliczności warto przewidzieć jako przyczyny zmiany umowy?
 • Jak w praktyce stosować zapisy o zmianach o wartości odpowiednio do 10%/15% umowy, czy są jakieś ograniczenia formalne w tym zakresie?
 • Które z możliwości zmiany umowy dopuszczone w art. 455 ustawy pzp zdarzają się najczęściej w praktyce, a które są najbardziej ryzykowne?
 • Kiedy konieczne jest sporządzenie ogłoszenia o zmianie umowy?
 • Jak poradzić sobie z nadużywaniem przez wykonawców przesłanek zmiany umowy wynikających z przepisów osłonowych tarczy covidowej, i czy istotnie strony zawsze mają prawo do stosowania tych przesłanek?

Współdziałanie przy wykonywaniu umowy i jego przejawy praktyczne

 • Co to znaczy, że Zamawiający i wykonawca „obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”? Jak daleko winna sięgać ta współpraca?
 • Jak rozwiązywać problemy z wykonawcą, który nie przestrzega postanowień umownych?
 • Czy można od razu karać, czy należy najpierw podjąć jakieś inne kroki?
 • Kiedy odstąpić od umowy, a kiedy warto ją „ratować”?
 • Jakie instytucje mogą pomóc w wypadku, gdy chcemy ocenić dopuszczalność ugody z wykonawcą?

Relacja pomiędzy procesem zawierana umów a dyscypliną finansów publicznych

Konsekwencje nienależytego wykonywania umów o zamówienie publiczne a przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie innego zamówienia


Prowadzący

Od 16 lat kieruje komórką UM Krakowa odpowiedzialną za udzielanie zamówień publicznych, rozwiązując na co dzień i w sposób praktyczny rzeczywiste problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych dużego podmiotu zamawiającego, w tym także osobiście reprezentując zamawiającego w postępowaniach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą. Jest także radcą prawnym, audytorem.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 379.00
15 listopada 2021

Podobne szkolenia