Wideoszkolenie: Uchwała reklamowa

Jak poradzić sobie z chaosem reklamowym? Jak pozbyć się nielegalnych reklam i wymierzać kary pieniężne? Jakie są sposoby naliczania opłat za reklamy i jakie to niesie korzyści dla miast i gmin? Jak stworzyć odpowiednie regulacje przestrzenno - planistyczne dotyczące reklamy, nośników reklamowych, małej architektury i ogrodzeń, by nie narazić się na niezadowolenie mieszkańców? Jakie korzyści daje gminie/miastu wprowadzenie uchwały?

od 399.00 zł

Wideoszkolenie PCC Poland skierowane do pracowników administracji samorządowej: Wydziałów Architektury, Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Budownictwa, Geodezji, oraz Sekretarzy Gmin. Zapraszamy wszystkie osoby, które są w trakcie przygotowywania uchwały reklamowej lub dopiero zastanawiają się nad jej wprowadzeniem. Zapraszamy też wszystkich, którzy zajmują się wprowadzoną już uchwałą w gminie.

Weźmy odpowiedzialność za wspólną przestrzeń, niech znikną szpecące szyldy i reklamy!
Na wideoszkoleniu powiemy jak skonstruować i wdrożyć uchwałę reklamową, oraz dlaczego warto ją wprowadzić? Oprócz korzyści wprowadzenia uchwały chcemy pokazać także wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się gmina przed jej wprowadzeniem. Prowadzący podzieli się doświadczeniem związanym z tworzeniem uchwały reklamowej oraz przedstawi przykłady dobrze funkcjonujących uchwał "krajobrazowych" w Polsce.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

 • Czy w przestrzeni publicznej powinny znajdować się wszystkie reklamy i jak one powinny wyglądać?
 • Czy uchwała może obowiązywać tylko dla określonego terenu gminy, czy obowiązuje na terenie całej gminy?
 • Jak opłata reklamowa wpływa na zwiększenie środków w budżecie, jakie są możliwości wpływów z reklam na potrzeby mieszkańców?
 • Jakie kary pieniężne może nałożyć organ na właścicieli nieruchomości za nieprzestrzeganie przepisów uchwały?
 • Które miasta w Polsce mają dobrze napisane i dobrze funkcjonujące uchwały krajobrazowe? Przykłady
 • Czy reklama wyborcza nie podlega regulacjom uchwały krajobrazowej? Jakie regulacje dotyczące wielkości i sposobu sytuowania reklam wyborczych można zastosować? Czy można zakazać umieszczania takich reklam na ogrodzeniach?
 • Jak podejść do zapisów dotyczących tradycyjnych słupów reklamowych, będących własnością gminy, na których pojawiają się reklamy przedsiębiorców – czy należy rozważyć ich likwidację, określić powierzchnię, kolorystykę plakatów?


Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

 • decyzja o naliczeniu kary pieniężnej za umieszczenie tablicy reklamowej/urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą
 • wszczęcie postępowania w sprawie naliczenia kary za umieszczenie tablicy reklamowej/urządzenia reklamowego niezgodnie z uchwałą
 • decyzja o wyrażeniu zgody na umieszczenie tablicy reklamowej/urządzenia reklamowego w pasie drogowym
 • wniosek o wydanie zgody na umieszczenie tablicy reklamowej/urządzenia reklamowego w pasie drogowym
 • uchwała „krajobrazowa” - schemat

Szczegółowy program szkolenia:

Dlaczego warto wprowadzić opłatę reklamową i jak przekonać do tego mieszkańców?

 • Jak opłata reklamowa wpływa na zwiększenie środków w budżecie, jakie są możliwości wpływów z reklam na potrzeby mieszkańców?
 • Jakie kroki musi podjąć gmina, żeby zacząć pobierać opłatę reklamową?
 • Jak karać tych, którzy umieszczają reklamy niezgodnie z zasadami uchwalonymi przez gminy?
 • Co powinno się znaleźć w treści uchwały krajobrazowej?
 • Jakie zakazy może wprowadzić gmina, tworząc uchwałę?
 • Które miasta w Polsce mają dobrze napisane i dobrze funkcjonujące uchwały krajobrazowe? Przykłady
 • Od kiedy rozpocząć naliczanie opłat za reklamy i w jaki sposób naliczać opłaty?
 • Które reklamy podlegają opłatom? Co stanowi podstawę naliczania opłaty, w jaki sposób weryfikować informacje o tym, co znajduje się w przestrzeni publicznej?
 • Jak weryfikować legalne i nielegalne reklamy?
 • Czy należy prowadzić inwentaryzację jako narzędzie kategoryzacji reklam?
 • Jak rozróżnić reklamę nową od już istniejącej oraz co w tym przypadku stanowi podstawę wymierzenia kary?
 • Kto pobiera opłatę i w jakiej formie, w pasie drogowym dolicza się w decyzji na zajęcie pasa drogowego a w pozostałych przypadkach?
 • Koszty kampanii reklamowych i promocyjnych dla samorządu terytorialnego
 • Jak przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami?
 • Czy skarga jest zasadna nawet jeśli podmiot nie składał uwag w etapie konsultacji społecznych?

Jakie elementy powinna zwierać decyzja o nałożeniu kary?

 • Jak prawidłowo wyliczyć wysokość kary?
 • Jak naliczać kary w przypadku tablic informacyjnych oraz jak rozróżnić je od zwykłych reklam?
 • Jakie kary pieniężne może nałożyć organ na właścicieli nieruchomości za nieprzestrzeganie przepisów uchwały?
 • Od kiedy nalicza się karę - od dnia ujawnienia niezgodności, czy od wszczęcia postępowania?
 • Czy przed naliczeniem kary jest obowiązek wezwania do usunięcia naruszeń?
 • Czy naliczać karę pieniężną, jeśli reklama nie jest zgodna z uchwałą reklamową, ale nikt nie złożył deklaracji?
 • Czy każdy podmiot odrębnie składa deklarację każdy za swoją powierzchnię?
 • Wyroki – na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie narazić się na uchylenie decyzji?

Kontrola nadzorcza wojewody

 • W jaki sposób skonstruować zapisy uchwały, aby były niepodważalne przez wojewodę?
 • Co może być powodem uchylenia zapisów uchwały przez wojewodę?
 • Etap po uchwaleniu a przed wejściem w życie – co może opóźnić wejście w życie uchwały i na co wojewodowie zwracają uwagę?
 • Jak formułować przepisy dostosowawcze?

Jakie są zasady i warunki sytuowania reklam w przestrzeni publicznej?

 • Jakie zasady pomogą w zachowaniu ładu i porządku w mieście/gminie?
 • Czy w przestrzeni publicznej powinny znajdować się wszystkie reklamy i jak one powinny wyglądać?
 • Czy uchwała może obowiązywać tylko dla określonego terenu gminy, czy obowiązuje na terenie całej gminy?
 • Jak przygotować analizę miasta pod kątem reklam?
 • Jak podzielić miasto na strefy? Podział na mniejsze i większe opłaty, przestrzeń bez reklam oraz przestrzeń z reklamami
 • Jaki jest okres dostosowania się istniejących w dniu wejścia uchwały w życie obiektów małej architektury, ogrodzeń, tablic reklamowych oraz urządzeń reklamowych do zakazów, zasad i warunków w niej określonych?
 • Czy może być inny okres dostosowawczy dla różnych obiektów?
 • Czy w warunkach dostosowania istniejących tablic i urządzeń reklamowych można wyróżnić i zwolnić z obowiązku dostosowawczego np. reklamy, które powstały na podstawie pozwolenia budowlanego?
 • Jakie możliwości i kompetencje ma gmina, jeśli chodzi o reklamę na prywatnych nieruchomościach?
 • Jaki obiekty i tereny są zwolnione z warunków określonych w uchwale?
 • Jakie są zasady sytuowania obiektów reklamowych na ogrodzeniach?
 • Zabytki – czy każdy szyld musi być uzgodniony z konserwatorem?
 • Jak ująć w treści uchwały, że cała strefa jest jednocześnie obszarem objętym ochroną konserwatorską?
 • Jakie są najlepsze metody przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie?
 • Co powinien zawierać wniosek o wyrażenie zgody na umieszczenie banerów reklamowych w pasie drogowym?
 • Czy dopuszczalne jest wprowadzenie zakazu stosowania określonej np. jaskrawej, odblaskowej kolorystyki reklam (nie chodzi o kolor nośnika, tylko o treść reklamy)?
 • Czy logo firmy, które znajduje się na siatce, na rusztowaniu jest reklamą?
 • Ogłoszenie na ogrodzeniu, działka na sprzedaż z logiem firmy biura nieruchomości - czy to są reklamy?
 • Jak podejść do zapisów dotyczących tradycyjnych słupów reklamowych, będących własnością gminy, na których pojawiają się reklamy przedsiębiorców – czy należy rozważyć ich likwidację, określić powierzchnię, kolorystykę plakatów?
 • Czy w przypadku niedostosowania się do warunków uchwały można zastosować inne metody niż kary?
 • Czy jeśli za szyldy nie pobiera się opłaty, a szyld nie jest dostosowany do zapisów uchwały, to czy należy naliczyć karę?
 • Czy można dopuścić wyjątki w postaci czasowego sytuowania urządzeń np. balonów reklamowych podczas imprez miejskich?
 • Jak postępować z banerami i reklamami sponsorów umieszczanymi na czas imprez np. sportowych, festiwali?
 • Czy reklama wyborcza nie podlega regulacjom uchwały krajobrazowej? Jakie regulacje dotyczące wielkości i sposobu sytuowania reklam wyborczych można zastosować? Czy można zakazać umieszczania takich reklam na ogrodzeniach?
 • Czy reklamy wyborcze można wyłączyć z regulacji zawartych w uchwale krajobrazowej? W jaki sposób ustalić zasady umieszczania reklam wyborczych?
 • Jak uregulować kwestie banerów wyborczych wiszących na słupkach odgradzających pas ruchu od chodnika?
 • Czy od reklam wyborczych również powinna być pobierana opłata reklamowa?
 • Jak zarządzenie w sprawie ogródków gastronomicznych może wpływać na zapisy uchwały?

Jak mierzyć powierzchnie reklamowe i jak weryfikować reklamy?

 • Za pomocą jakich przyrządów obliczać powierzchnie reklamowe?
 • Jak robić pomiary reklam?
 • Jak zredagować decyzję o umieszczeniu oraz o przedłużeniu reklamy?
 • Jakie wsparcie projektowe może zaproponować gmina przedsiębiorcom?
 • W jaki sposób funkcjonują firmy reklamowe w miastach, w których jest wprowadzona uchwała?
 • W jaki sposób uchwała zmienia wartość rynku reklamowego lub jak wpływa na funkcjonowanie firm?

Prowadzący

Wojciech Watycha – wieloletni naczelnik Wydziału Rozwoju i Urbanistyki Urzędu Miasta Nowy Targ, urbanista. Współautor projektu „uchwały reklamowej” dla Gminy Miasto Nowy Targ. Autor i współautor projektów zmian planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe na Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach oraz na Politechnice Krakowskiej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


od 399.00
12 stycznia 2022

Podobne szkolenia