Wideoszkolenie: Bezpieczeństwo, metody oraz warianty nauki

Jak zapewnić sprawne funkcjonowanie szkoły i pracę nauczycieli w czasie epidemii? Która z metod pracy zdalnej jest najskuteczniejsza? Jakie działania warto podjąć, by zapewnić możliwie wysoką skuteczność nauczania w formie mieszanej (hybrydowej), zdalnej, jak i tradycyjnej, w obecnej sytuacji? Jak sprawnie przeorganizować pracę szkoły, w razie znalezienia się placówki w strefie z obostrzeniami? Jak poradzić sobie z brakiem sprzętu oraz innymi problemami technicznymi, związanymi z nauką?


Wideoszkolenie skierowane do dyrektorów szkół podstawowych oraz wszystkich nauczycieli

Koronawirus w szkołach - kolejne przypadki zakażeń: odpowiedzialność Dyrektorów w czasach COVID-19
Podczas wideoszkolenia uzyskają Państwo wiele praktycznych wskazówek oraz gotowych procedur i regulaminów, niezbędnych do funkcjonowania szkoły podczas trwającej epidemii.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

• Pomiar temperatury – czy można mierzyć temperaturę przy wejściu do szkoły? Czy jest potrzebna zgoda rodzica na pomiar? Jeżeli pomiar wynosi 38 stopni C lub więcej, co należy zrobić? Czy można odmówić dziecku wejścia do szkoły?
• Problem związany z wchodzeniem rodziców do szkoły – czy rodzić może wejść do szkoły wtedy, kiedy są lekcje, czy tylko podczas przerwy?

• W jaki sposób dyrekcja ma odróżnić objawy grypy od COVID-19? Na podstawie jakich objawów dyrektor powinien odizolować dziecko?

• Która z metod pracy zdalnej jest najskuteczniejsza? Jakie platformy do nauki zdalnej? Nauka zdalna, a RODO

• Nauczyciel na kwarantannie – czy jeśli uczeń miał z nim kontakt czy powinien być również objęty kwarantanną, a w konsekwencji cała klasa? Czy nauczyciel na kwarantannie może prowadzić lekcje?

• Nauczyciele w trosce o własne zdrowie decydują się na urlopy na podratowanie zdrowia – jak zapewnić kadrę do przeprowadzenia zajęć?

• Wycieczki szkolne – czy mogą być organizowane? Jak powinno wyglądać bezpieczeństwo podczas takiej wycieczki? Jak bezpiecznie zorganizować taką wycieczkę?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

• Gotowa Instrukcja bezpieczeństwa obowiązująca na terenie placówki podczas trwającej epidemii;
• Gotowe regulaminy COVID-19;

• Wszelkiego rodzaju zarządzenia obowiązujące w trakcie epidemii;

• Aneksy dotyczące COVID-19;

• Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole;

• Oferta firmy Karcher dot. odkurzacza SV;

• Instrukcja logowania Office;

• Lista nauczycieli – konsultacje;

• Pismo do rodziców w sprawie opinii;

• Rozliczenie godzin nauczycieli specjalistów;

• Rozliczenie godzin nauczycieli;

• Sprawozdanie tygodniowe nauczyciela ze zdalnego nauczania;

• Szkolne zasady prowadzenia lekcji online;

• Tygodniowy plan zdalnego nauczania dla nauczyciela;

• Umowa użyczenia sprzętu szkolnego;

• Zarządzenie dyrektora dot. pracy zdalnej.

Szczegółowy program szkolenia:

Zasady w trosce o bezpieczeństwo oraz w obawie przed zakażeniem COVID-19
• Czy zasady podane przez MEN, do których powinien się stosować każdy są możliwe do zrealizowania?

• Jak uniknąć podawania ręki na powitanie? Przykład alternatyw na przywitanie

• Używanie tylko własnych przyborów – co w przypadku, gdy uczeń zapomni którego z przyborów?

• Unikanie z większymi grupami podczas przerw – czy to możliwe? Szkolne korytarze oblegane są przez uczniów, w jaki sposób dopilnować tej zasady?

• Złe samopoczucie u ucznia, czy każdy ból głowy, mdłości, podwyższona temperatura ma być traktowana jako potencjalnie zakażaną osobę?

• W jaki sposób dyrekcja ma odróżnić objawy grypy od COVID-19?

• Na podstawie jakich objawów dyrektor powinien odizolować dziecko?

• Czy dziecko z rodziny, gdzie członek rodziny został objętym kwarantanna, musi pozostać w domu?

• Jaka kara grozi za nieobecność w szkole?

• Informacja do Głównego inspektora o zaistniałej sytuacji na terenie palcówki o zakażeniu - Jak napisać pismo do Stacji Sanitarno Epidemiologicznej?

• Co ma robić Dyrektor szkoły, kiedy dostaje informacje od Inspektora Sanitarnego potwierdzone dodatnim wynikiem, że na terenie placówki przebywa zakażona osoba?

• Czy na terenie szkoły obowiązuje zalecenie noszenia maseczek uczniom od 12 roku życia?

• Czy nauczyciel na kwarantannie może odbywać pracę zdalnie?

• Czy jest uzasadnienie, aby usunąć z pracy szkoły nauczycieli/pracowników niepedagogicznych 60+?

• Czy uczniowie przewlekle chorzy powinni uczęszczać na zajęcia stacjonarnie, czy można nauczać takich uczniów zdalnie?

• Czy koniecznym jest, aby wyparzać naczynia oraz sztućce każdorazowo po skonsumowanym posiłku przez ucznia, czy wystarczy obmycie pod bieżącą wodą?

• W jaki sposób postępować z uczniami, którzy przed powrotem do szkoły byli uczestnikami imprez w różnych obszarach?

• Czy podczas przewozu uczniów autobusem do szkoły i ze szkoły, uczniowie powinni mieć na sobie maseczki?

• Czy rodzice będą mogli osobiście zajrzeć do szkoły?

• Jak rodzice mają się kontaktować ze szkołą?

• Czy w szkole będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne/kółka zainteresować czy zajęcia dodatkowe/uzupełniające?

• Czy dyrektor szkoły może wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa oraz obostrzenia?

• Co w przypadku, gdy u jednego z przebywających uczniów na terenie szkoły jest podejrzenie zakażenia – miał wcześniej kontakt z większością szkoły, czy kwarantanną musi być objęta cała szkoła?

• Rozmieszczenie uczniów podczas przerw – jak uniknąć skupisk uczniów? Jak zachować zasady bezpieczeństwa z zachowaniem odpowiedniej odległości podczas przerw? Nieuniknione jest, że podczas przerw uczniowie się spotykają/rozmawiają – co w takim przypadku?

• Problem związany z wchodzeniem rodziców do szkoły – czy rodzić może wejść do szkoły podczas przerwy czy wtedy, kiedy są lekcje? Jaka procedura przyprowadzania i odbierania dzieci zwłaszcza tych przedszkolnych? Wejście na dzwonek – odbiór dziecka na dzwonek (domofon)

• Nauczyciel na kwarantannie – czy jeśli uczeń miał z nim kontakt czy powinien być również objęty kwarantanną, a w konsekwencji cała klasa?

• Wycieczki szkolne – czy mogą być organizowane?

• Jak powinno wyglądać bezpieczeństwo podczas takiej wycieczki?

• Jak bezpiecznie zorganizować taką wycieczkę?

• Czy jeśli szkoła jest objęta czerwoną strefą to czy szkoła/klasa może brać udział w wycieczce?

• Co z tym co mówi Minister – póki co nie ma przeszkód epidemicznych – jak to nie ma jak liczba zakażeń cały czas wzrasta? Jak zorganizować wyjścia grupowe?

• Duża ilość dzieci, mała liczba sal – jak sobie z tym poradzić?

Metody oraz warianty nauki w czasie trwającej epidemii – zdalne nauczanie, a RODO

• Czy nauczyciel przebywający na kwarantannie musi wyrazić zgodę o przeprowadzeniu lekcji czy odgórnie jest taki obowiązek?

• Czy nauczyciel, jeśli chce to prowadzi, a jeśli nie chce to nie prowadzi lekcji podczas kwarantanny? Powinno być uszczegółowienie, ponieważ „ma” czy „może” to znaczna różnica.

• Podejmowanie decyzji o doborze odpowiedniego wariantu nauki – stacjonarnie, zdalnie czy forma mieszana (hybrydowa)

• Która z metod pracy zdalnej jest najskuteczniejsza?

• Korzystanie ze środków cyfrowych – które są najbardziej bezpieczne i skuteczne w komunikowaniu podczas nauki zdalnej?

• Jak technologicznie przygotować się do nauki zdalnej?

• Platforma ministerialna – czy to główna forma do realizacji treści programowych? Czy mamy obowiązek z niej korzystać? Jakie są inne, skuteczne rozwiązania? Kiedy warto poszukiwać własnych dróg do realizacji treści programowych?

• Jak korzystać z dostępnych, bezpłatnych form komunikacji zdalnej z uczniami? Jakie to formy?

• Czy nauczyciele mogą korzystać z YouTube’a, Skype’a, WhatsAppa i innych komunikatorów?

• Czy można zlecać prace uczniom, poprzez stworzenie z rodzicami grupy na Messengerze? Co na to RODO?

• Jak wprowadzić spójne narzędzia do komunikacji i nauki przez wszystkich nauczycieli?

• Dla kogo Teams? Dla której grupy wiekowej?

• Czy wideolekcje na Teamsach przebiegają bezproblemowo?

• Czy do pracy na Teamsach jest potrzebna licencja, czy pracujemy tam za darmo?

• Czy najpierw wprowadzamy użytkowników, a potem przydzielamy ich do grup?

• Czy udział na platformie Skype nie jest dozwolony od 16 roku życia?

• Czy wystarczy kontakt telefoniczny i mailowy? Jak rozwiązać problem braku programów do nauczania zdalnego: co, jeśli programy są płatne, lub są bezpłatne tylko na np. dwa próbne miesiące?

• Jak wygląda indywidualne nauczanie ucznia w obecnej sytuacji?

• Jak należy dokumentować pracę nauczycieli? Czy trzeba przygotowywać tygodniowe sprawozdania, podsumowujące pracę nauczyciela?

• Gdzie znaleźć wszystkie podręczniki i ćwiczenia w wersji online?

• Jak stworzyć plan działania dla nauczycieli, by nie nałożyły się na siebie różne aktywności, prowadzone przez nauczycieli w tym samym czasie?

• Jak znaleźć, jak zainstalować, w jakim programie komunikować się z uczniami?

• Czy powinien powstać nowy plan zajęć? Jak ma wyglądać taki plan zajęć on-line? Jak ułożyć plan pracy w przypadku nauczycieli uczących w różnych placówkach?

• Co z planem lekcji? Czy można zmienić, ograniczyć godziny?

• Czy można skrócić długość lekcji? Czy ta informacja musi pojawić się w zarządzeniu?

• Czy wystarczy jedynie informacja na stronę, ale nie w formie zarządzenia?

• Organizacja planu zajęć i ich dokumentacja - jak zorganizować plan zajęć? Czy plan powinien być taki sam, jak plan, który obowiązywał wcześniej? Jaką dokumentację należy sporządzić?

• Wielu nauczycieli również nie posiada odpowiedniego sprzętu, nawet jeśli nauczyciele są chętni prowadzić zajęcia w takiej formie – jak pokonać problem sprzętowy? Co, jeśli nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem w domu? Czy może prowadzić zajęcia ze szkoły, używając komputerów w szkole?

• Jak uczyć? Jakimi metodami? (wielu nauczycieli nie ma takiej wiedzy)

• Jak sprawdzać listę obecności? Jak wprowadzać tematy lekcji do dziennika?

• Obecność uczniów, o której ją sprawdzamy, bo przecież dziecko może niektóre zadania wykonywać później, niż jest to w planie lekcji?

• Jak ma wyglądać e-ocenianie? Za pomocą jakich narzędzi oceniać pracę uczniów? Z czym nauczyciele mają największe problemy/wątpliwości?

• Ocenianie sprawdzianów – jak powinno się oceniać zdalnie sprawdziany? Jak to wygląda w praktyce?

• Jak zdalnie monitorować i oceniać postępy uczniów?

• Jak egzekwować od ucznia realizację zajęć?

• Wystawianie ocen on-line nie jest zgodne ze statutem szkoły, więc jak to robić?

• Jak zbierać materiały od uczniów? Jak ich oceniać? Na podstawie czego?

• Dzieci do 13 r. ż. nie mogą założyć sobie nawet własnego maila – jak więc mają wysyłać prace w sposób elektroniczny?

• Jak sprawdzić, czy wszyscy spośród np. 700 uczniów, mają odpowiednie warunki techniczne do e-edukacji?

• Co w przypadku, gdy szkoły nie mają kontaktu internetowego ze wszystkimi uczniami, rodzicami i nauczycielami?

• Czy to dobry pomysł, aby wywieszać informację dla uczniów, co mają przerobić i co jest zadane na tablicach informacyjnych przed szkołą?

• Jakie są sposoby, by zachęcić uczniów do pracy na komputerze i korzystali z zajęć on-line?

• Praca na komputerze a BHP – ile czasu mogą przy komputerze spędzić uczniowie klas 4-8 maksymalnie, czy jest to określone?

• Jak zorganizować lekcje w przypadku problemów z połączeniem się wszystkich uczniów? Realizować dla części, czy wcale?

• W jaki sposób najłatwiej wykonywać zdalne nauczanie?

• Nauczanie przez Librusa – jak ma funkcjonować, aby było zgodne ze statusem szkoły?

• Co zrobić, gdy w Librusie nie widać odczytanej wiadomości przez telefon?

• Jak wspierać rodziców w takim zdalnym nauczaniu?

• Jak pomóc rodzicom, którzy nie rozumieją materiału dla klas starszych?

• Jak realizować podstawę programową w trybie zdalnego nauczania z dziećmi, które dopiero uczą się czytać i pisać? Czy rodzice mają nauczyć czytać dzieci? Jak sprawdzić postępy dziecka? Jaką rolę będą wtedy pełnić nauczyciele? Kto utrwala materiał z dziećmi?

• W jaki sposób prowadzić nadzór nad nauczycielami i uczniami, jeżeli nie ma Librusa? Jak wstawiać oceny, gdy nie ma elektronicznego dziennika?

• Jak przekazywać informacje, jeśli rodzice nie odczytują lub nie korzystają z dziennika elektronicznego?

• Co mają zrobić szkoły, które nie mają żadnych platform do e-nauczania?

• Jak prowadzić zajęcia, na których trzeba coś dzieciom wytłumaczyć np. matematyka?

• Sprawdzanie obecności – w jaki sposób sprawdzać obecność w trakcie zajęć online?

• Czy aby była zaliczona obecność dziecka na zajęciach, musi on być przez cały dzień (według planu zajęć) zalogowany w systemie, czy może się tylko raz zalogować, pobrać co trzeba?

• Nieprzygotowanie uczniów do lekcji - każde dziecko jest inne, każde dziecko wymaga indywidualnego podejścia – jak rozwiązać takie problemy?

• Technologia informacyjna – zdalne nauczanie, a RODO

• W jakich formach przeprowadzać nauczanie zdalne?

• Podstawy prawne przy zdalnym nauczaniu

• Bezpieczeństwo podczas zdalnego nauczania

• Jak sprawnie przejść z nauczania stacjonarnego na naukę hybrydową czy zdalną?

Braki kadrowe w roku szkolnym 2020/2021

• Skąd czerpać dodatkowe pieniądze, by zmniejszyć liczebność klas?

• Podział uczniów na mniejsze grupy wymaga zatrudnienia nowych pracowników skąd czerpać na to finanse?

• Samorządy bronią się brakiem środków na wypłacanie nadgodzin, w jaki sposób zmotywować nauczyciela do pozostania w zawodzie?

• Nauczyciele w trosce o własne zdrowie decydują się na urlopy na podratowanie zdrowia – jak zapewnić kadrę do przeprowadzenia zajęć?

• Część nauczycieli korzysta z zwolnień L-4, w ten sposób są braki kadrowe jak to rozwiązać?

• Co w przypadku, gdy jest ograniczona liczba nauczycieli z danego przedmiotu, a klasa jest podzielona na dwie części i w tym samym czasie mają być prowadzone zajęcia dla 2 grup z tego samego przedmiotu?

• Mała ilość godzin od organu prowadzącego, jeśli chodzi o dzieci z orzeczeniami i opiniami – zbyt mała ilość godzin

• Mała ilość nauczycieli wspomagających

Epidemia COVID-19: cały czas trwa – funkcjonowanie szkół w nowej rzeczywistości – rok szkolny 2020/2021 na nowych zasadach – procedury oraz regulaminy

• Konkretne informacje – jak zorganizować pracę szkoły, aby wiedzieć, że wszystkie zasady bezpieczeństwa zostały poprawnie wprowadzone? Jeśli chodzi o budynek/sale - wytyczne są ogólnikowe

• Procedura kontaktu z rodzicami w przypadku pogorszenia stanu zdrowia.

• Jak należy sporządzić procedurę bezpieczeństwa? Gotowy przykład

• Czy w regulaminie powinien zostać ujęty punkt o pomiarze temperatury?

• Czy rodzic może nie wyrazić zgody na podpisanie procedury o pomiarze temperatury u swojego dziecka?

• Czy zgoda na pomiar temperatury ma być wyrażona na semestr czy cały rok z góry?

• Czy jest potrzebne oświadczenie podpisane przez rodziców, obejmujące zgodę na mierzenie temperatury przez nauczyciela?

• Czy dyrektor powinien zarządzeniem zatwierdzać procedury organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czy tylko wtedy, gdy w procedurach zaszły zmiany?

• Czy należy wprowadzać jakież zmiany w statucie w związku z procedurami?

• Jakie procedury obowiązują dla specjalistów: pedagog, psycholog, bursa szkolna czy stołówka?

• Jakie informacje powinny się znajdować w procedurze korzystania z pracowni komputerowej?

• Jakie procedury obowiązują w stosunku do nauczycieli 60+ z grupy osób podwyższonego ryzyka? Czy taki nauczyciel musi podpisać jakieś oświadczenie?

• Jakie dane powinny się znajdować w regulaminie opieki nad dowozem uczniów do szkoły w obecnej sytuacji – COVID-19?

• Co powinno się pojawić w wewnętrznych procedurach dot. bezpieczeństwa (w regulaminie)?

• Jakie zapisy trzeba, a jakie warto uwzględnić w regulaminie w celu zabezpieczenia placówki?

• Jak przygotować skuteczne procedury i egzekwować ich przestrzeganie? Dobre procedury szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci.

• Czy powinien być dodatkowy regulamin dotyczący korzystania z placu zabaw/boisk podczas trwającej epidemii?

• Jak przygotować procedury bezpieczeństwa i skutecznie je wdrożyć, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i wszystkim pracownikom?

• Jaką kolejność nadać poszczególnym procedurom?

• Co powinno się znajdować w regulaminie pracy zdalnej?

• Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie procedur bezpieczeństwa przez uczniów, kadrę pedagogiczną, osób z zewnątrz?

• Co powinno się znajdować w procedurze bezpieczeństwa w podpunkcie ogólnych zasad organizacji pracy?

• Czy wymagane są trzy odrębne procedury bezpieczeństwa czy regulaminy do 3 różnych form nauczania?

• Czy koniecznym jest ujęcie formy kształcenia w procedurze bezpieczeństwa?

• Jakie informacje w procedurze bezpieczeństwa powinny się znaleźć odnośnie do nauczycieli?

• Czy rodzice dziecka powinni podpisać procedurę bezpieczeństwa?

• Czy pracownikowi niepedagogicznemu można zalecić bieżące śledzenie bieżących informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl z uwzględnieniem takiego punktu w procedurze?

• Czy w procedurze bezpieczeństwa powinien znajdować się odrębny punkt dotyczący przyprowadzania i odbierania dziecka ze szkoły z oddziałami przedszkolnymi?

• Czy place zabaw, sale gimnastyczne oraz boiska szkolne powinny zostać czasowo wyłączone z użytkowania oraz czy zamieścić takie dane w procedurze?

• Jakie zasady powinny obowiązywać w trakcie korzystania z biblioteki szkolnej?

• Jakie zasady bezpieczeństwa wprowadzić dla przyjmowania cateringu oraz spożywania posiłku i korzystania ze stołówki?

• Kontakt z osobami trzecimi – umieścić w procedurze? Czy da się go uniknąć na terenie placówki?

• Czy każdy z pracowników szkoły bez wyjątków powinien podpisać taką procedurę bezpieczeństwa?

• Czy rodzić musi się zapoznać z procedurą bezpieczeństwa oraz podpisać deklaracje po zapoznaniu się z procedurami jakie obowiązują?

• Deklaracja dla rodziców oświadczająca zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa – gotowy wzór

• Organizacja – Co z dywanami czy mają zostać czy nie? Czy odkurzać piorący w przypadku dużej szkoły to dobre rozwiązane?

• Częsta dezynfekcja czy po każdym zużyciu? Harmonogram dezynfekcji

• Jak w dobie COVID uniknąć ryzyka zawodowego?

Prowadzący

Martyna Pilas z wykształcenia filolog polski i angielski, doktorantka pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego; zarządza Zespołem Kształcenia i Wychowania w Bielkówku (woj. pomorskie); z zamiłowania społeczniczka, wychowawca i informatyk; zainteresowania naukowe to konflikty szkolne na linii nauczyciel-rodzic; wywodzi się z gdańskiej szkoły pedagogiki prof. dr hab. Marii Mendel; zwolenniczka ścisłej współpracy rodziny, szkoły, samorządu i środowiska lokalnego oraz Pozytywnej Dyscypliny dr Jane Nelsen

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia