Wideoszkolenie: Szkoły podstawowe w obliczu koronawirusa

Szkoły podstawowe w obliczu koronawirusa - przekazanie wiedzy uczniom online w trybie zdalnym – jak sprawdzić zdobytą wiedzę, samodzielność oraz, czy ten tryb nauczania nie wpłynie na zaburzenia w systemie edukacji? Jakie są obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły w czasie trwającej epidemii COVID-19? Jak radzić sobie z brakami kadrowymi w szkołach?


Wideoszkolenie skierowane do dyrektorów szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych oraz wszystkich nauczycieli

500+ dla nauczycieli - od kiedy i na co można wydać?
Podczas wideoszkolenia omówimy m.in., jak powinna wyglądać praca, nauka w czasie zamknięcia szkół – wyzwania, które towarzyszą podczas trwającej epidemii. Omówimy kwestie dotyczące zadań i uprawnień dyrektora oraz nauczycieli z uwzględnieniem odpowiedzialności prawnej jaką może ponieść osoba danego stanowiska. Organizacja pracy szkoły: zalecenia, procedury w przełożeniu na praktykę oraz realia i dostosowanie do bieżącej sytuacji. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wszystkich uczniów z uwzględnieniem specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

W programie m.in., wybrane zagadnienia:

  • Edukacja zdalna – gotowe rozwiązania w oparciu na doświadczeniach innych szkół
  • Jak motywować uczniów do nauki w czasie nauczania zdalnego?
  • 500+ dla nauczycieli - od kiedy i na co można wydać?
  • Umiejętność współpracy z rodzicami oraz agresorami podczas nauki zdalnej
  • Jak rozwiązać problem związany z brakiem Internetu, brakami kadrowymi oraz brakiem sprzętu podczas nauki zdalnej?
  • Jak przeprowadzić pomoc psychologiczno-pedagogiczną w aktualnej sytuacji epidemiologicznej?
  • Czy będzie wprowadzony nowy program nauczania w zaistniałej sytuacji?

Wzory pism, jakie otrzymają uczestnicy:

  • Karty obserwacji zajęć;
  • Procedura dotycząca trudnych zachowań uczniów.

Szczegółowy program szkolenia:

Nauczanie w czasie trwającej epidemii

• Czy zdalnie uczeń musi włożyć więcej pracy w naukę niż stacjonarnie?

• Podczas pisania sprawdzianu uczeń pisze go samodzielnie, a w momencie nauki zdalnej nie ma pewności, czy praca jest samodzielna – w jaki sposób można przeprowadzić sprawdzenie wiedzy ucznia, aby uznać ją jako samodzielną?

• Kiedy są przyznawane dodatkowe zajęcia uczniom?

• Kiedy szkoła przyznaje uczniowi zajęcia wyrównawcze?

• Skąd czerpać środki na dodatkowe zajęcia dla uczniów, jeśli szkołę na to nie stać?

• W jaki sposób napisać dostosowania, wymagania, metody i formy pracy dla ucznia ze specjalnymi potrzebami?

• Czy jest ujednolicona forma prowadzenia zajęć dla ucznia ze specjalnymi potrzebami?

• Metody zdalnego nauczania – forma, narzędzia, wytyczne, zasady bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad BHP

• Jak rozwiązać problem związany z brakiem Internetu, brakiem sprzętu podczas nauki zdalnej?

• Jak realizować zalecenia nadzoru pedagogicznego?

• Nauczanie zdalne – jak wypracować dobre metody pracy oraz nauki?

• Platformy do nauki zdalnej - propozycje

• Dzieci nie są przygotowane do nauki na platformach, w jaki sposób nauczyć dzieci korzystania z platform?

• Jaka dokumentacja obowiązuje w obecnym roku szkolnym 2020/2021?

• Problemy wynikające ze strony rodziców i uczniów, czyli brak możliwości prowadzenia zajęć zdalnie z uwagi na brak sprzętu, stałego łącza, brak posiadania komputera – jak to rozwiązać?

• Szkoła zapewnia sprzęt uczniom, ale w ograniczonym zakresie, uczniów w szkole jest 700, a sprzęt możemy udostępnić dla max 20 os., zapotrzebowanie jest na ok. 100 os., co w takim przypadku?

• Przeskakiwanie z nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne co dwa, trzy tygodnie spowoduje, że uczniowie będą odcięci od nawyku codziennej pracy i nauki, czy można w jaki sposób usystematyzować tę naukę?

• Co w przypadku kiedy uczeń pojawia się dopiero po miesiącu nieobecności w szkole, ponieważ odbywał kwarantanne?

• Uczeń, którego nie ma dłuższy czas w szkole, nie jest w stanie nadrobić zaległości, pomimo zajęć wyrównawczych i innych, odbija się to na psychice ucznia, a w dalszej perspektywie jak przygotować takiego ucznia do sprawdzianów czy egzaminów?

• Zdalne nauczanie wiele zaburza, zaburza system edukacyjny – w jaki sposób można poprawić jakość edukacji w bieżącej sytuacji?

• Jak sprawdzać, jak prowadzić nadzór pedagogiczny w czasie COVID?

• Czy nauka zdalna to rozwiązanie problemu?

• Nauczyciele w kwarantannie, ale brak możliwości zrobienia zdalnego nauczania, czy szkoła powinna udostępnić sprzęt nauczycielowi do przeprowadzenia zajęć online i, czy te zajęcia nauczyciel powinien przeprowadzić pomimo, że ma kwarantannę?

• Czy dzieci od 12 roku życia mogą być same w domu bez opieki osoby dorosłej/pełnoletniej?

• W jaki sposób realizować podstawę programową, jeśli ucznia nagannie nie ma przez kwarantannę, duże zaległości w nauce?

• Czy można wybierać z podstawy programowej łatwiejsze treści, z którymi dzieci sami sobie poradzą ucząc się zdalnie?

• Czy będzie wprowadzony nowy program nauczania w zaistniałej sytuacji?

• Jak powinna wyglądać kontrola zarządcza podczas nauki zdalnej?

• Jak opracować regulamin nauki zdalnej, aby dziecko nie ginęło w tym systemie?

• W jaki efektywny sposób dostarczać tą wiedzę aktualnie?

• Jak zmusić ucznia do nauki kiedy, ma zdalne nauczanie i nie ma z nim bezpośredniego kontaktu, nie wiemy jak wygląda jego praca, czy jest to praca samodzielna, czy posiłkuje się Internetem?

• Co w sytuacji, kiedy będzie czas na egzaminy, brak dostatecznej wiedzy ucznia spowodowany aktualną sytuacją, czy będą jakieś zmiany dotyczące egzaminowania itd.?

• Kompetencje kluczowe – jak dyrektor ma sprawdzać i sobie poradzić?

• Dyrektor podłącza się na lekcje do nauczyciela i jak konkretnie ma sprawdzać kompetencje podczas nauki zdalnej?

• Kompetencje kluczowe podczas nauki zdalnej

• Korzystanie z Team, Microsoft Office – jest cały czas z tym problem, jakie wskazówki dla kadry pedagogicznej?

• Edukacja zdalna – gotowe rozwiązania w oparciu na doświadczeniach innych szkół


Bezpieczeństwo, procedury oraz wytyczne w czasie trwającej epidemii

• Prawo oświatowe - twarde wytyczne wkomponowane w dzisiejsza rzeczywistość: jak to wygląda w praktyce?

• Jak w praktyczny sposób dostosować wytyczne sanepidu do aktualnej sytuacji?

• Czy dostosowanie się do wszystkich wymogów, które zaleca Ministerstwo jest możliwe w praktyce?

• Niektórych rzeczy nie da się zastosować jak wynika z wytycznych – czy będzie kontrola, która zweryfikuje, czy szkoła działa zgodnie z wytycznymi?

• Przepisy są, ale sytuacja rozwija się tak dynamicznie, że stres bierze górę, jak zachować spokój i poradzić sobie z bieżącą sytuacją?

• Nauczyciele zaczynają chorować – co w tym przypadku?


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, braki kadrowe oraz obowiązki dyrektora i odpowiedzialność karna nauczyciela i funkcji kierowniczej

• Nieliczna grupa uczniów i kadry pedagogicznej podczas nauki zdalnej – jak to rozwiązać?

• Jak rozwiązać kwestie tego, aby jak najwięcej dzieci było na zajęciach?

• Czy szkoła musi najpierw wystosować pismo do rodzica, że jest prośba o skierowanie dziecka do poradni psychologiczno-pedagogiczne, rodzice nie chcą kierować – co w takim przypadku?

• W jakich przypadkach kierowane są dzieci na dodatkowe badania wynikające z zaniechań ze strony rodziców?

• Jak przeprowadzić pomoc psychologiczno-pedagogiczną w aktualnej sytuacji epidemiologicznej?

• Szkoły nie są przygotowane na dodatkową kadrę pedagogiczną, jeśli któryś z nauczycieli by zachorował to co wtedy?

• Jak wygląda odpowiedzialność prawna nauczyciela i dyrektora szkoły?

• Co powinien wiedzieć nauczyciel, jakie konsekwencje grożą nauczycielowi w poszczególnych sytuacjach czy etapach swojej pracy?

• Jaka jest odpowiedzialność karna nauczyciela w przypadku wynoszenia informacji na zewnątrz szkoły?

• W jaki sposób walczyć z agresją i depresją wśród uczniów?

• Jak rozmawiać z trudnym rodzicem, który ma postawę roszczeniową?

• Jak powinna wyglądać praca z dzieckiem chorym intelektualnie podczas panującej epidemii?

• Jak radzić sobie z wykluczeniami dzieci z grup?

• COVID-19 jest to głównym problem na, którym skupia się szkoła, czy są jakieś metody, aby cały czas się nad tym nie skupiać?

• Agresja wśród uczniów – jak sobie z tym radzić?

• Problemy natury psychologicznej – zauważa się, że dzieci często nie podłączają się na zajęcia z uwagi na kwarantannę, a po tym jak już przychodzą po 20 dniowych kwarantannach to mają duże zaległości i odbija się to na psychice dzieci – w jaki sposób pomóc uczniowi w powrocie do szkoły po czasowej izolacji?

• Zachowanie uczniów, którzy są ciągle przeszkadzający, którzy specjalnie próbują przeszkadzać, prowokują do ostrych odpowiedzi – w jaki sposób rozmawiać z takimi uczniami?

• Relacje miedzy nastolatkami w wieku dojrzewania – pomoc pedagogiczna w bieżącej sytuacji

• Kompetencje kluczowe – jak przygotować ucznia i wyposażyć w wiedzę i umiejętności, które wystarczą na kilkadziesiąt lat dorosłego życia?

• Jak wspomagać procesowo pracę szkoły?

• Jakie są zadania i obowiązki dyrektora w czasie trwającej epidemii?

• Brak 10% czy 15% kadry pedagogicznej, czy więcej kto zapłaci za zastępstwa?

• Czy nauczyciel ma obowiązek pójścia na zastępstwo?

• Braki nauczycieli – jak rozwiązać ten problem?

Prowadzący

Anna Ochojska-Nowak: dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Żorach - nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zarządza zespołem 70 pracowników, poświęcając wiele uwagi na budowanie właściwych relacji w grupie. W swojej pracy wielokrotnie udowodniła, że o edukacji można myśleć w sposób otwarty i nieograniczony, stosując innowacyjne metody pracy oraz wykorzystując założenia metody harcerskiej w procesie. Doświadczony lider harcerski w stopniu podharcmistrza. W działalności harcerskiej drużynowa trzech gromad zuchowych, w tym jednej nieprzetartego szlaku pracując z dziećmi z niepełnosprawnością umysłową, drużynowa żeńskiej drużyny harcerskiej a później starszo harcerskiej, namiestnik zuchowy, zastępca komendanta ds. programowych. Inicjatorka projektów lokalnych, wielopokoleniowych m.in. „Podwórkowe gry i zabawy naszych rodziców i dziadków”. Ukończony kurs wychowawców kolonijnych i kierowników placówek wypoczynku. Organizator letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, rajdów, obozów i kolonii. Sędzia biegów na orientację (S-5). W swojej pracy promuje zdrowy i aktywny sposób spędzania czasu, w kontakcie z najbliższym otoczeniem.

Teresa Adynowska: wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Żorach - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Współpracowała z Centrum Edukacji Obywatelskiej - prowadziła kursy na temat Oceniania Kształtującego, a także wykorzystania TIK w edukacji. Posiada również doświadczenie w pracy ze starszymi dziećmi - pracowała w gimnazjum jako wychowawca świetlicy, nauczyciel WOS i WDŻ. Uwielbia pracę z młodszymi dziećmi za ich szczerość, otwartość i zapał. W nauczaniu początkowym kładzie nacisk na budowanie zespołu oraz relacji rówieśniczych. W czasie lekcji lubi twórczy chaos, ale też kładzie nacisk na dyscyplinę w czasie zajęć. Miłośniczka niebanalnej literatury dziecięcej.

Prawa autorskie do niniejszego programu przysługują Private Corporate Consulting Sp. z o.o. Udostępnianie, kopiowanie i przerabianie niniejszego programu bez pisemnej zgody Private Corporate Consulting Sp. z o.o., zagrożone jest odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Terminy szkoleń


Brak dostępnych szkoleń.

Podobne szkolenia